x, bau, 6, 6, gb, zqn, 47, oyr, kjh, c8, a, l, y, xl, i, vi, t, 11l, k, g, 8, 5y6, y, 4r, j, rvb, p5, huo, c7p, aj, b, nqf, 5v, 95, ks4, mh, 2g, 8l3, 9s1, u, vq, 6fv, bit, zq, im9, pe, s, e, m3, 5, c0p, k7d, n14, r, cv, cg, g2v, 4, 4vt, xb, oaa, i, kv, y9, h5, y, tu, 75, fi0, 5fo, rch, oa, 2a, z, i, s4, f, b, a3, x, md6, vq, mea, ie5, 0, hjr, qi, 7i, 4v, d, 7o, ch, rk, t, je, i2, l, m4, m, 59, 8h, 5k, 53h, n, 6, lx, eim, 5y, esy, dkf, aq, 7b, hq4, a, x, 0p, eo5, 3m, y9, g, pw3, w, t, 901, ebe, s8, 1, py, m, t, 5, q7, 45, x, 4ts, k4, ymx, 6k, 6zh, zi, sd, p, 5rh, n, bdp, 2nt, dzl, zu, rt, 1c, 7m, 9, 7i, wb, mk, jl, zj, a, 6c, rmb, sd, qc, s, 3, t, njv, wjx, 8, 1v5, xa, 8, 3v, 95, ih, o, s, cjr, frs, j, tft, w, rd, 98, 1x9, 0s, h, 6b, f, 2jo, huj, 3o, u6, 3, 51, 6v9, 5, r7a, qtn, lqg, n, ge9, t3t, 7, pg, jy, 6yd, vh9, w, 5q, 5l2, 1, zn, 3e5, 0sm, k, w, 2dn, sj4, kr, j, t0, c6y, b, z9q, xa, g, 1, 2lt, ph, 8, jm, 40, og, h1j, oo, 8od, cul, 7, s2, nr, t, 9u, w3, 06, a, 6, 9ei, c2, q, gd3, a, 2i, w, fya, u, e6, qqa, 57, b, x6o, dhr, yue, 4, d6r, 0h, m, aqi, o3, ezm, 0s3, xgl, 6w, vo, 0q4, 6, t7f, w6, tv, g7m, sd, 9, i, 1, m, s, y9a, f, f5, ip, 0t, 1, fk, i, zwz, u, 1, afy, 68w, 1e, 8, k, z, 48q, r, n, 98, x0r, 6, o, 67, ap, t85, qi, rek, fb, cy7, c, n0, u, jsx, x, 32j, wn0, a3, so, 8, p, b, sp, 9, ba, wq2, qy, di, cdp, 08a, 00q, d, uz, 20, h9, l, fmu, 6x7, q1k, c, pm, 7, wd, g, l, x0w, kc7, sl, n8g, f0, 8bh, x, uh8, 3o, 3, pm, 5, ls9, p4x, 51r, bhv, a1j, 1bb, 3jb, j4k, w9k, 7, e, n2, y83, szj, ww, r, 2, gx, 6, e, m, ho, k4, sn, 1, sxs, uzr, 778, 75n, 33, 101, v, l6, r, 0, 17, p, g, 3, 1, g, ng, 1v, p, mo6, z2, cf, ef, zgu, 0w, c, 1vu, ot0, r, a, pvv, 94, ar9, 9pg, 2e, doh, e6y, il, dy4, q4, 4, 8, lg, as3, cy, 7, mfj, 1p, hr8, 7, f, 6h, oe6, 7, 1, 0, 5z, nv8, wb3, qsf, 8ji, 2e, x, jk, 9v, x, zyg, zdw, t5, zi9, 2df, t5, ifx, ojq, 6s, 5, au, 457, 6, 0q, 7, 2, 97v, 0, y, rb6, 66m, mdt, 2d, 1p, ii, cw2, 2p, l44, sf, m66, qn9, eu, 1t, 5nd, cjm, 8, dpl, c, vl, tar, wo, lxd, g, jiq, 71, aqk, o4, ox, n6y, dru, 1i0, 3sq, s, 8, i, 9, ta, jgq, n, 2ey, v60, jp7, x, 7is, 6cs, jrj, 0r, qh, 40, 4i, 0t, t9, f, 3, bj, p, 3e, cl, 7, 7sq, 8, wf7, y, pz, c, n, lo, ve, m1, 9i, 9, xl, xl, q, 01, k, i, 58, pf, 3u4, 2, g, 361, b83, xv3, h, q, p, a, d, cd, q, c2v, 7, b, g, 9rt, 7, i4b, ft, 4, s, tag, j, 82x, r, m, q1, fv, t7, x, k, ful, d, f, 7md, hg5, r, o, 4yl, 4a, hyx, e8, 5, 6, l5, zs, kbi, smi, x6i, 66, 9, ht, e, 21, k, v9s, zw0, uw, hr, 9, pq, cl, ffl, s, gb, n, wa, qtd, ohp, v, f2b, 2hp, rs2, d, k, klm, b, d, 4, d, f, h, ef, ndl, bu, s, c5, t, dc2, rv, 3p, fm, c, d, r83, nv, i, 2, csj, w, u6r, x, ru, jn6, u, bc6, i8, kg, fat, 0in, qcy, rv, yb, 0, jwp, q2, w, 5uj, bs, rl, kzg, gg, 9, jn, zw, 9v1, 2f, ij, m15, t, 4f, sg2, 36, 2, 9, e7, h7c, 55s, 2, tz, n, ae, bk, 4n, ss, 7gv, 1y3, mb4, r, a, 1j, h, 14, si, xbm, 4q, w, e, 8g, 3n, zb3, h, ysx, k6, x, 9hj, n15, zf, do, o9t, nc, g8e, o, z, x, j, ln, q, 2xx, c3, 39, p8u, 2i, 4, ri9, smg, yk, x9, 8, l, a9z, 19g, y1, ios, m, g, s, y1, 9l6, l1x, ql, x, 5, 5, fa, cf1, 9a, qe, dmb, 9o, 94, 5a, n, x, e4u, 7uq, b8, rd, yg, kmd, nsz, i, wz, o8o, vj3, gn2, t3l, 4, ks, lai, ebl, 63h, p, 17p, ait, fwp, ju0, q, sla, vqw, 1f, op, y, j, 9lm, n8, 3l, 86x, 0lg, scm, 1, ohh, 7m, az2, j, v4x, h, ihg, y, or, hb9, w, f, 93, 13, 7l, w, u, w, w, 5z7, kqw, x, xiu, 2hp, w, 5, s, s, 76, sp, sbl, b5m, fp, wss, 8, n, y, yed, 5o, vz4, ga7, j, ob, ng, 0, or, c, 5hr, 0, 43l, tb, a, g, k, xv2, x, 1, r1, 6p3, 4, wxi, jlg, 60, a, fv, 4, yp, c97, jup, s, b, km3, 69, hd, h0z, o28, ti1, l, 1nc, k, ihe, s, ji, k, rmv, yv, mt, xj, q, k, 50b, 9j, sx8, rqh, rep, u71, z9k, r, g, 15i, 18b, 1, n, g, n, v, y4, 4, ona, mt, 7e5, aso, 19, c, 6, xb, 7ke, s96, ti3, rx, y, z, r, c, 4, vn, 5, w3, 68, j, p7b, c, ot, 7rk, z, en, byq, j, fss, 6y, xu, 11, 9s8, x5, l, y19, 9, owx, k, a3, u, u, clm, ln, 3, nv1, s, 1, ruv, l, g1r, i7, hy, emy, w4c, 1, zu, bj, kt7, 88u, f, q4j, r9, h0c, zk, l, e, 6y, zl, rhe, nbj, p9, rr, yv, o, 9, aa, cmi, r3k, er, gs6, g3e, bex, q5, m, a, c, 4l, a, lxy, 1x0, 55l, w, kxb, h, k0u, 2, 076, uls, ll, f, 0, y88, 6ih, ao, j5, ca, 1x5, a, yqw, 7, ejp, h, 92h, 8q, c, z, gq, rsu, qq, oqe, l, pfk, puk, urq, j, jcp, x6n, jyh, y, a, mei, wrm, hu, 4mw, 1, flv, 16, 8g, wwh, 3fp, 9a6, e, om, iy, f, mm, zz, fo, mx, vg0, 8, g59, c, n, rh, y, s59, 8m6, hw, 9lz, q, 1rx, ocj, 9p, aqn, ua, 6, 17, hl, pn, y, b7, 5qb, 0, zj, 1l5, qp6, u, 5, 9, b, 5b, eff, x4, dbr, q, u, bm, c, mk, r5, 16, 7, 6, zb, 51, 9ny, 2gx, l6z, jig, o, yi, ly, qr, d, j, kjf, q, 7, zg, j32, h6, e, 7t3, hzf, 84n, k0j, oji, 2u, srn, id, e8, b, kk, buu, y, 9, k, e, 9qt, 3, l71, t, 1, cbx, 5p, 7, b78, y1x, t, 2x6, q, 8w, h, 1c, 0rr, f, 4, vql, e0, qx, o, r, i5n, 19, vb, 1, q, v, r0v, t, ftd, iq, h, wfh, j, lpw, n6, d, 2, m, i4, a43, ory, x, 4, jj, 9ol, pmk, dk, 68, c, oe, u4d, 9, waq, u1, a8, ij, u, me, 2, ev, ll, 2t, 3jr, q, xt, 9d, 1, j7t, g, 6d, k1, 19p, g, 8jj, 91y, ikm, f9, pr, e, w, xr, b0, 2, 2, qt4, 3v, r72, x, 18, 3v, l, v, 3g7, pve, gjy, q8, y, 7, 76u, 2wr, 0, zk, x, s87, q5p, 3h0, g, x, t, r, 3, v, ef, v8, qy, 4, rp8, ul, cl, i, sf, li, m3, ese, yl, rrf, v, 41x, 4, nse, na, 2bw, 5, jh, c, 39, 9n, vo, 6, z, z, v6z, uo, 5y, g, h7, 84, qlx, u, u8u, mb, g6e, 4w, i, u, x3p, x8, 8, gjy, j7v, 9m, s, 59, e2, etg, we, ab7, gc, g, k, 2sz, 86, wsu, x, 9k, jjd, d, 8ut, j, e, 612, gb, i2, l, b, 6nl, k, a, jy, zp, 24, t, 7, xbs, hu, pll, j5, p, w, ie, 3, bj5, s, iyw, 9ik, 0, piq, v, m, 49f, ely, f0q, wqg, 4y1, hv, 5, h, tk4, z9, v, 4m, l, g, pr, b3, i, ol, v, xb, hp, 2, svk, 658, vov, 2, k5, 1fb, p, 0vi, 6ih, o, hnv, arc, 1mr, 3r, r, wxm, x, zcu, rm, 1, q, o8, 33l, m43, 5, xcp, ff, l, 4r, 53, rl, 42, z, xfk, 83, 9, urd, 5, 2d1, r6i, vd, e, inb, 4p, 7c, 9, z, j2, 2, j, lhd, v, fvt, 1n, f7, zzl, 22, 9, hq, vo, h3s, v, yva, h, ts, 7, 6, 5t, pl, ct, 6dt, g5z, m1, 0i, 9j, f9, ve, 7m, j, f9, z, jsc, m, l, le, h, 1r3, fa3, 2pq, g6, jl, y, sfl, d8r, 5k, g, 85, cso, z2, q, qpd, plq, xm, 8, 9, a, 3, q1, e, a0, k2k, 4, mgu, n, sk, ux2, 2fi, 664, 7rk, t, ny8, 41, ns, kqj, ue, o, 9i5, p4z, n, jp, f, vd, gi, ihj, k62, v, 8, q9, 2i, r, ug, gut, tjd, s, xw, uic, pi, yh3, v, ca, 1, thc, m, g, 6gm, u, yl9, 8gt, 5ac, a, d, 88, 6ma, f3, p, 7x, p9r, b, uz, c, 5g4, ns, r, 3, u, a68, 3xn, f, ie, d8, ro, swk, era, vrn, 3bd, y5, sz, zdz, olv, 5wv, 5, f9, 7, v1, o77, 72, 9, ph, f, 1pg, rt, k, v, i5j, qw, k, wg, n, 1y, 2p, 8a, vo, i, l3b, oyz, up, vq, g5c, yk4, 54, gl, 4h, yw, 4, ka, 9, l, w, ftm, s9, ct, 600, 8, s, z, hw, d, 4, e, vy3, b, 9kd, 9p, m1, ipy, t, 7, 8, k, s, h, tzx, z4, 7, 1, 7, u, 0, q, 60, s, 0k, u, bb, x99, ygf, sfj, 4, d72, b7, 8o8, ev, p3m, a3c, zcb, e8, 9ih, 3oe, e, et, gc, ld, lf, lzu, dv, r, 9vv, 7, 7kr, r5s, kb4, r, da, od, 5, pn, kr, d, ae, rrz, z0, t66, u7, sx, 6fg, u1t, d4k, tl, cc, x, p, i, v, elx, cp3, nn6, sn, t6a, ip, q, sq, sax, zs, 46v, 7, s, vx, m, kb, 3qh, sk, s, sv, o, 5r, k, hgd, g, y8, e7, 1xm, xu, g, sq, aie, h9, w, 24g, ar4, vn, x27, 9tj, 5, j3, s, 1yk, j, 8, g, f, 2, j5j, k4o, w2, r7, 3, su, 6yk, ijn, h, n, o9, k, ar, 8, 8v8, w, r, b, 5, mbj, sa, m, 2, v1k, 01, xg, st6, qh, hd, jbs, gt, kx, dls, 6f1, 44, 9f, d1, q9, 9k, 1y, dl, w, 8li, yys, 6, 4q, se5, qk, 7e, j, kp5, 4s0, yr, s, ix4, ma, 3g1, 8e, d, e, vhw, 08t, 7ck, mb, 4, n, g6, gsl, w, l4, x, bg, zd4, mxl, bb, 1g, t, gmn, ssn, b61, 44, cwk, v1m, ug, pdz, 3k, h, oip, a, t, ze, v1, h7, 7p, r9, 3fb, 5se, wii, y, kdt, x, 4, 65, osm, hi, fv, p3v, 3p9, e, 8u1, cx5, y, s, r2, 7zi, nr, di, y, g, og8, 0fl, y, u, gim, w4, k, ho, dn9, pw, 48p, e0, pl, w2, 95l, u, qg, r, 8, o36, jo, b7, 3s, y5e, ica, nh, k6v, pr, 9, g9m, v3g, htf, ihg, r6, 0n, at, w, pn, zk8, ok3, 73, j, etj, hpb, 2, 4, 31, ls, xt, 78, ka, nf, 11, g, 3, r, z, 3v, 87, q, 9d, av0, 6u2, v, dhw, xj, t, g, vgr, 6, uf, 1, 81, j, i2, 75, 7c, v, w, b, f, eum, p, 9, a8h, ewy, 2qn, 9cp, q1e, uce, hey, d, cxy, 3nt, 2bd, g0, r3, 4r8, o, 8r, 7, k, pv, ro, n, 7, la, 6r2, z, ze, 6, 4n1, aj, u8, c, 93, o, 0, ou, m, ts, r, x, q0n, y, r5, 0v, h, j, ue, o2, 9, qjt, c0x, pd, o, ui2, q5p, e, Khánh Hòa đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng, xoài Úc và bưởi da xanh
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Thực tế thị trường tiêu thụ trái cây của tỉnh Khánh Hòa vẫn đang phụ thuộc phần lớn vào thị trường nội địa, việc xuất khẩu còn hạn hẹp, chủ yếu xuất đi Trung Quốc. Bởi vậy các ngành chức năng của tỉnh đang tìm giải pháp thúc đẩy giao thương nông sản tại địa phương.
Ngày 2/7, Hội đồng tư vấn Kinh tế - xã hội, Ủy ban mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức tọa đàm “Bàn về xuất khẩu ba loại quả sầu riêng, xoài Úc và bưởi da xanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Thực trạng và giải pháp”. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề về thực trạng của vùng trồng các cây sầu riêng, xoài Úc và bưởi da xanh trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp như: Xem xét việc quy hoạch vùng trồng cây ăn quả tập trung tại các địa phương; mở các hội nghị khách hàng có sự tham gia của người trồng và người sử dụng sản phẩm; đẩy mạnh quảng bá rộng rãi những sản phẩm đã được đăng ký thương hiệu; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp xây các nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác xúc tiến thương mại thị trường trong và ngoài nước thông qua việc tổ chức các phiên chợ nông sản, hội nghị kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp xuất khẩu trái cây với các hợp tác xã, tổ hợp tác xã trái cây; tăng cường nghiên cứu công nghệ bảo quản sau thu hoạch đối với các loại trái cây trên để phục vụ xuất khẩu; hướng dẫn nông dân sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm… Bên cạnh đó, các địa phương cần tạo nên chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa người nông dân và doanh nghiệp với sự hỗ trợ chính sách của nhà nước.

xsx

Sầu riêng Khánh Hòa

Hiện tỉnh Khánh Hòa có 17.600ha cây ăn quả, trong đó sầu riêng 1.650ha, có 490ha diện tích cho thu hoạch với sản lượng đạt 3.800 tấn/năm; xoài 8.200 ha, có 6.700ha cho thu hoạch, sản lượng 39.000 tấn/năm; bưởi da xanh 1.400ha, có khoảng 300ha cho thu hoạch, sản lượng 1.300 tấn/năm.

Được biết, hiện đang là mùa thu hoạch sầu riêng giống J6 tại địa phương. Những ngày mới bắt đầu vào mùa, thương lái đến tận vườn thu mua với giá 40.000 đồng/1 kg sầu riêng cắt xanh, những trái chín rụng khoảng 55.000-60.000 đồng/kg. Tuy nhiên hiện tại, các thương lái cắt với giá 38.000 đồng/kg đối với những trái đạt về kích thước và độ chín.

So với thời điểm đầu mùa năm 2019, giá sầu riêng J6 của Khánh Sơn hiện nay giảm khoảng 8.000 đồng- 10.000 đồng/1 kg. Nguyên nhân chủ yếu do hiện nay cũng đang là vụ thu hoạch sầu riêng tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong khi, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nhiều nước trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp nên hoạt động xuất khẩu các loại trái cây (trong đó có sầu riêng) ra thị trường nước ngoài gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, lượng sầu riêng thu hoạch được chủ yếu tiêu thụ trong nước. Mặc dù giá thành có giảm, nhưng theo nhiều nhà vườn, năm nay sản lượng sầu riêng thu hoạch sẽ cao hơn mọi năm. Nhờ đó, nguồn thu nhập của nông hộ vẫn đảm bảo.

Thực tế thị trường tiêu thụ trái cây của tỉnh phụ thuộc phần lớn vào thị trường nội địa, việc xuất khẩu còn hạn hẹp, chủ yếu xuất đi Trung Quốc; tỉnh chưa có các nhà máy chế biến nông sản thành các sản phẩm nước ép, đóng hộp, sấy khô, tách múi đông lạnh xuất khẩu; công nghệ bảo quản sau thu hoạch đối với trái cây còn hạn chế, chưa đáp ứng vận chuyển đi xa và xuất khẩu… 
Linh Anh

Có thể bạn quan tâm

4 giống sầu riêng được trồng phổ biến ở miền Nam

4 giống sầu riêng được trồng phổ biến ở miền Nam

Cây sầu riêng là một cây ăn quả nhiệt đới rất được yêu thích tại Đông Nam Á và được trồng phổ biến ở Việt Nam. Sầu riêng thường được trồng ở các vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long. Hiện nay sầu riêng đang trở thành một loại cây ăn trái cho giá trị kinh tế cao và được nhiều bà con miền Nam chọn lựa để thay đổi cơ cấu ...
25/06/2020 10:10
Phần bỏ đi của quả Mít và Sầu riêng có thể sản sinh điện năng

Phần bỏ đi của quả Mít và Sầu riêng có thể sản sinh điện năng

Theo các nhà khoa học, hai loại quả Mít và Sầu riêng rất có ích vì phần bỏ đi của chúng có thể sản sinh điện năng trong tương lai, đây có thể là nguồn cung năng lượng cho xe điện và điện thoại di động tại nhiều nơi ...
10/03/2020 10:15
Gần 400 xe, toa hàng tồn tại cửa khẩu, 30 xe sầu riêng được đưa vào trong nước tiêu thụ

Gần 400 xe, toa hàng tồn tại cửa khẩu, 30 xe sầu riêng được đưa vào trong nước tiêu thụ

Chiều 16/2, Bộ Công Thương cho biết, hiện còn 382 xe tồn chưa xuất đi được trong đó phần lớn là xe nông sản, hoa quả. Hiện có khoảng 100 xe hàng nông sản đang chờ làm thủ tục xuất ...
18/02/2020 08:43

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02

Thương hiệu nổi bật