Hỗ trợ đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Bà Nguyễn Thanh Lan, địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội hỏi Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC).
Hà Nội: Có 50 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phấn đấu đến 2025, cả nước có hơn 3.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao Năm 2030, cả nước phấn đấu có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao
Hỗ trợ đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Hỗ trợ đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Cụ thể bà Lan hỏi:

1. Khi thực hiện đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp có được hỗ trợ đầu tư về hạ tầng ngoài hàng rào dự án không? (hay nói cách khác là có được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đến chân hàng rào dự án không?). Nếu có thì được quy định tại văn bản pháp lý nào?

2. Theo Điều 13 của Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ, có đề cập đến việc "Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn". Vậy việc hỗ trợ này được hiểu như thế nào? Hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư các dịch vụ công và đầu tư hạ tầng ở khu vực nông nghiệp, nông thôn hay là hỗ trợ cho doanh nghiệp nông nghiệp về các dịch vụ công và hạ tầng cho doanh nghiệp

3. Theo Khoản 6, Điều 13 của Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ, có nêu "Hỗ trợ ngoài hàng rào: Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Nghị định này nếu bên ngoài hàng rào dự án chưa có đường giao thông đạt chuẩn cấp V miền núi, hệ thống điện, cấp thoát nước để phục vụ dự án thì được hỗ trợ bổ sung 70% chi phí và không quá 05 tỷ đồng đầu tư xây dựng các hạng mục trên".

Tuy nhiên, đối với nhiều dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có mức vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng (chẳng hạn như các dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao có tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng) thì việc hỗ trợ ngoài hàng rào tối đa không quá 05 tỷ đồng là quá thấp. Nếu chúng tôi đề nghị được hỗ trợ mức 40 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào dự án (đường giao thông, điện, nước,...) đối với các dự án đầu tư 2.000 tỷ đồng thì có được không? Và hiện nay có chính sách nào giúp tháo gỡ vướng mắc trên cho doanh nghiệp không?

Về nội dung trên, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn trả lời như sau: Khi thực hiện đầu tư dự án NNUDCNC, doanh nghiệp có được hỗ trợ đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào dự án không? (hay nói cách khác có được hỗ trợ đầu tư CSHT đến chân hàng rào dự án ko?. Nếu có quy định tại văn bản nào?

Hiện nay, việc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào và cơ sở hạ tầng trong hàng rào mới được quy định cho khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và vùng NNUDCNC. Cụ thể, Khoản 4b, Mục IV của Quyết định 575/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 quy định “Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Luật Công nghệ cao; hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; khuyến khích xã hội hóa và thu hút vốn đầu tư nước ngoài”.

Các dự án NNUDCNC được Bộ NN&PTNT công nhận khi đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quyết định 34/2019/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp được hưởng các chính sách quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP “Doanh nghiệp đầu tư các khu, vùng, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/ha để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường”.

Hỗ trợ đầu tư ngoài hàng rào dự án được quy định tại khoản 6, Điều 13 của Nghị định 57/2018/NĐ-CP cho đối tượng là các doanh nghiệp đầu từ vào nông nghiệp “Hỗ trợ ngoài hàng rào: Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, theo quy định của Nghị định này nếu bên ngoài hàng rào dự án chưa có đường giao thông đạt chuẩn cấp V miền núi, hệ thống điện, cấp thoát nước để phục vụ dự án thì được hỗ trợ bổ sung 70% chi phí và không quá 05 tỷ đồng đầu tư xây dựng các hạng mục trên”.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần tìm hiểu tại từng tỉnh đầu tư sẽ có các chính ưu đãi hỗ trợ riêng để cụ thể hóa các chính sách của Trung ương. Ví dụ tại Nghệ An, HĐND tỉnh ban hành Nghị Quyết 106/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 – 2020. Trong đó, Điều 2. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với Dự án Công nghệ cao được Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp Giấy chứng nhận

Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: a) San lấp mặt bằng: Nhà đầu tư tự bỏ vốn để san lấp mặt bằng trong hàng rào dự án được UBND tỉnh hỗ trợ tối đa 50% chi phí trên cơ sở thiết kế, dự toán và số liệu quyết toán thực tế được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, phê duyệt nhưng không vượt quá các mức sau: 03 tỷ đồng cho các dự án có tổng mức đầu tư từ 50 tỷ đến 100 tỷ đồng; 05 tỷ đồng cho các dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đến 200 tỷ đồng; 07 tỷ đồng cho các dự án có tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng.

b) Đường giao thông: Được tỉnh đầu tư xây dựng không quá 7km đường giao thông từ trục chính (đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện) vào trung tâm vùng nguyên liệu tập trung như: Chè, cà phê, cam, dứa, chuối, cỏ, cây cao lương... có diện tích quy mô từ 100 ha trở lên, phục vụ cho công nghiệp chế biến trong các dự án công nghệ cao.

c) Cấp điện: tỉnh cam kết cấp điện đến hàng rào của dự án, hoặc trung tâm vùng nguyên liệu của dự án theo nhu cầu phụ tải và cấp điện áp.

d) Hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông: Được tỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông tin, đường truyền Internet tốc độ cao đến các Khu Công nghệ Thông tin tập trung của tỉnh.

Theo điều 13 của Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ có đề cập đến việc “Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn”. Vậy việc hỗ trợ này được hiểu như thế nào? Hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào các dịch vụ công và đầu tư hạ tầng ở khu vực nông nghiệp, nông thôn hay là hỗ trợ cho doanh nghiệp nông nghiệp về các dịch vụ công và hạ tầng cho doanh nghiệp.

Điều 13 của Nghị định 57/2018/NĐ-CP đồng thời đưa ra các hỗ trợ cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công, vừa đưa ra các mức hỗ trợ dịch vụ công và đầu tư hạ tầng cho doanh nghiệp nông nghiệp.

Cụ thể Khoản 1, 2, 4, Điều 13, Nghị định 57 đưa ra mức hỗ trợ cho doanh nghiệp có dự án cung cấp nước sạch, doanh nghiệp có dự án thu gom xử lý chất thải, và doanh nghiệp có dự án xây dựng bến cảng phục vụ vận chuyển sản phẩm nông lâm thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước, công trình thủy lợi làm dịch vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Khoản 2, Điều 13 đưa ra mức hỗ trợ dịch vụ điện nước, hạ tầng, xử lý môi trường, Khoản 5 đưa ra mức hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội còn Khoản 6 đưa ra mức hỗ trợ ngoài hàng rào cho doanh nghiệp nông nghiệp nói chung.

Theo khoản 6, Điều 13 của Nghị định 57/2018/NĐ-CP có nêu “Hỗ trợ ngoài hàng rào: Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, theo quy định của Nghị định này nếu bên ngoài hàng rào dự án chưa có đường giao thông đạt chuẩn cấp V miền núi, hệ thống điện, cấp thoát nước để phục vụ dự án thì được hỗ trợ bổ sung 70% chi phí và không quá 05 tỷ đồng đầu tư xây dựng các hạng mục trên”

Tuy nhiên đối với nhiều dự án NNUDCNC có mức vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng (chẳng hạn như các dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao có tổng mức đầu tư trên 2000 tỷ đồng) thì việc hỗ trợ ngoài hàng rào tối đa không quá 05 tỷ đồng là quá thấp. Nếu chúng tôi đề nghị được mức hỗ trợ 40 tỷ đồng để đầu tư xây dựng ngoài hàng rào dự án (đường giao thông, điện, nước…) đối với các dự án đầu tư trên 2.000 tỷ đồng thì có được không? Và hiện nay có chính sách nào giúp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Mức hỗ trợ quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP đưa ra có hạn mức không quá 5 tỷ đồng trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp. Ngoài ra, quan điểm của Chính phủ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp là tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho các nhà đầu tư; tập trung đẩy mạnh hỗ trợ thông qua các chính sách đất đai, tín dụng, thuế phí đồng thời phân cấp mạnh mẽ cho địa phương, tạo cơ chế để các bên chủ động tham gia; loại bỏ toàn bộ các thủ tục phải trình. Tuy nhiên, doanh nghiệp có dự án NNUDCNC cần tìm hiểu chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư tại địa bàn đầu tư để có thể tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ riêng mà từng tỉnh ban hành phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam.

Mai Hương

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Đã tạm dừng giải quyết chi hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Đã tạm dừng giải quyết chi hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, trong đó ghi rõ từ ngày 23/12/2021 BHXH Việt Nam tạm dừng giải quyết chi trả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Làm cho công ty tư nhân có được hỗ trợ diện lao động tự do?

Làm cho công ty tư nhân có được hỗ trợ diện lao động tự do?

Ông Ngô Minh Tiến (Long An) làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân, chưa có hợp đồng lao động và không đóng BHXH. Ông Tiến hỏi trường hợp của ông có được xét duyệt vào nhóm lao động tự do để được hưởng hỗ trợ hay không?
Cách tính mức hỗ trợ người phải cách ly y tế

Cách tính mức hỗ trợ người phải cách ly y tế

Ông Lê Đức Ninh (Quảng Ninh) là F1, cách ly tại nhà 7 ngày (23-30/12/2021). Hết thời gian cách ly, ông làm đề nghị hỗ trợ và ngày 27/1/2022, ông nhận được số tiền 320.000 đồng. Ông Ninh hỏi số tiền ông được nhận có đúng không?
TP. Hạ Long chấn chỉnh việc thu phí test nhanh không đúng quy định

TP. Hạ Long chấn chỉnh việc thu phí test nhanh không đúng quy định

Theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT, Bộ Y tế quy định mức mức giá dịch vụ xét nghiệm Covid -19 mẫu đơn đã bao gồm sinh phẩm xét nghiệm + chi phí tiền lương tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm.
BHXH đã cập nhật thời gian đóng bảo hiểm của bà Huỳnh Lê Ngân

BHXH đã cập nhật thời gian đóng bảo hiểm của bà Huỳnh Lê Ngân

Bà Huỳnh Lê Ngân (TPHCM) cho biết: Năm 2019, bà nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, nhận được 1 tháng thì bà tìm được việc làm và đã khai báo dừng nhận trợ cấp, bảo lưu 78 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Vừa qua, đơn vị bà làm hồ sơ hỗ trợ mới phát hiện BHXH không cập nhật bảo lưu 78 tháng BHTN của bà. Bà Ngân hỏi trường hợp của bà đơn vị nào giải quyết?
Điều kiện để người lao động được hỗ trợ thất nghiệp do dịch covid-19?

Điều kiện để người lao động được hỗ trợ thất nghiệp do dịch covid-19?

Ông Đào Đình Dũng đóng BHXH tại Công ty TNHH Kim khí Nội thất Xuân Hòa. Ông chưa nhận được tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19. Theo BHXH huyện thông báo, trên hệ thống ông không có tên trong danh sách người lao động tại Công ty. Ông Đình đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết trường hợp của ông.
Buôn bán điện, nước nhỏ lẻ có phải công việc được hỗ trợ?

Buôn bán điện, nước nhỏ lẻ có phải công việc được hỗ trợ?

Ông Huỳnh Văn Tâm (Hậu Giang) cho biết: Gia đình ông buôn bán điện, nước nhỏ lẻ ở xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A. Trong thời gian dịch bệnh, ông phải đóng cửa. Ông Tâm hỏi trường hợp của ông có được hỗ trợ không?
Hướng dẫn giải quyết chế độ hỗ trợ cho người mắc COVID-19

Hướng dẫn giải quyết chế độ hỗ trợ cho người mắc COVID-19

Bà Nguyễn Thu (Hà Nội) cùng 2 con (sinh năm 2013 và năm 2018) được xác định là F0, có quyết định của địa phương cách ly tại nhà. Bà Thu hỏi 2 con của bà có được hỗ trợ hay không? Bà đã liên hệ UBND phường và được trả lời là không được nhận.
Hướng dẫn cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho F0

Hướng dẫn cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho F0

Bà Uông Thị Ly (TP. Hà Nội) cho biết: Trạm Y tế xã nơi bà ở từ chối cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho F0 khi hoàn thành cách ly ngày 4/2/2022. Bà Ly hỏi người lao động phải lấy Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ở đâu?
Cách xác định thời gian hỗ trợ tiền ăn đối với F0, F1

Cách xác định thời gian hỗ trợ tiền ăn đối với F0, F1

Tại Khoản 8 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định: Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.
Đối tượng lao động tự do được hỗ trợ tại TP. Vinh?

Đối tượng lao động tự do được hỗ trợ tại TP. Vinh?

Theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Căn cứ xét hỗ trợ lao động làm công việc bốc vác

Căn cứ xét hỗ trợ lao động làm công việc bốc vác

Ông Nguyễn Văn Xuân (Nghệ An) hỏi bố ông làm nghề bốc vác có thuộc đối tượng nhận hỗ trợ của Chính phủ không? Ở địa phương ông những người được hỗ trợ đa số là thợ xây, còn bố ông thì không được. Ông Xuân đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc này của ông.
Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng F0, F1

Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng F0, F1

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng F0, F1 sẽ được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang.
Có được đăng ký bổ sung nhận hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19?

Có được đăng ký bổ sung nhận hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19?

Bà Phạm Thị Mỹ Hồng có đóng BHXH nhưng chưa đăng ký nhận gói hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bà Hồng hỏi bà đăng ký bổ sung để nhận gói hỗ trợ này có được không?
Điều kiện người lao động được trợ cấp cho thời gian nghỉ không lương

Điều kiện người lao động được trợ cấp cho thời gian nghỉ không lương

Tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) hướng dẫn về đối tượng, điều kiện hỗ trợ đối với lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
Thời hạn giải quyết và chi trả hỗ trợ người lao động

Thời hạn giải quyết và chi trả hỗ trợ người lao động

Bà Đinh Thị Hồng Vân (TP. Hà Nội) cho biết: Công ty bà có gửi thông tin của bà lên BHXH quận để hưởng khoản hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg từ ngày 14/12/2021, nhưng đến nay bà vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ. Bà Vân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, trả lời.
Nghỉ việc theo thỏa thuận có được hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19?

Nghỉ việc theo thỏa thuận có được hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19?

Theo Điều 21 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg người lao động phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện.
Điều kiện nhận hỗ trợ theo diện kinh doanh vận tải

Điều kiện nhận hỗ trợ theo diện kinh doanh vận tải

Ông Trần Văn Cảnh (TP. Hà Nội) là lái xe taxi tự do không qua công ty. Ông có làm đơn đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng không được. Ông Cảnh đề nghị cơ quan chức năng giải đáp lý do.
Một số chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Một số chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội) cho biết: Tháng 11/2021, mẹ bà bị nhiễm COVID-19 (F0), phải đi cách ly tập trung; bố tôi 67 tuổi, tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19 (F1). Bà Nguyệt hỏi bố mẹ bà có được hưởng chế độ hỗ trợ đối với người cao tuổi không?
F0 điều trị tại nhà từ tháng 1/2022 có được hỗ trợ?

F0 điều trị tại nhà từ tháng 1/2022 có được hỗ trợ?

Ông Nguyễn Ngọc Toàn (TP. Hà Nội) cho biết, gia đình ông mắc COVID-19, điều trị tại nhà từ ngày 4/1/2022. Ông Toàn hỏi gia đình ông có được trợ cấp không? Nếu có thì được trợ cấp những gì và làm thế nào để được nhận?
Hộ gia đình hoạt động kinh doanh dịch vụ có được hỗ trợ?

Hộ gia đình hoạt động kinh doanh dịch vụ có được hỗ trợ?

Ông Huỳnh Anh Nhựt cho biết, gia đình ông kinh doanh 1 cửa hàng điện thoại nhỏ, có đăng ký thuế. Do dịch COVID-19 cửa hàng ông phải đóng cửa từ ngày 19/7/2021 đến ngày 21/8/2021. Đến nay ông vẫn chưa nhận được trợ cấp từ địa phương. Ông Nhựt hỏi có được hỗ trợ khó khăn không?
BHXH Hà Nội trả lời ông Phạm Ngọc Huy về tiền hỗ trợ thất nghiệp

BHXH Hà Nội trả lời ông Phạm Ngọc Huy về tiền hỗ trợ thất nghiệp

Ông Phạm Ngọc Huy (Hà Nội) thuộc đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19, theo hình thức chuyển khoản, đã gửi đơn đề nghị nhận hỗ trợ trên ứng dụng VssID và đã có mã số hồ sơ, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền. Ông Huy đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Làm thế nào nếu chưa được hỗ trợ thất nghiệp do dịch COVID-19?

Làm thế nào nếu chưa được hỗ trợ thất nghiệp do dịch COVID-19?

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Cà Mau: Lao động tự do có được hỗ trợ đồng thời hai gói hỗ trợ?

Cà Mau: Lao động tự do có được hỗ trợ đồng thời hai gói hỗ trợ?

Tại Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 và Quyết định số 1712/QĐ-UBND ban hành ngày 4/9/2021 đã quy định đối tượng, mức chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Thủ tục nhận hỗ trợ đối với lao động tạm hoãn hợp đồng đóng BHXH

Thủ tục nhận hỗ trợ đối với lao động tạm hoãn hợp đồng đóng BHXH

Bà Hoàng Thị Hà Tú (Hà Nội) là lao động có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Bà đã nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp 3.710.000 đồng dành cho người lao động tạm hoãn hợp đồng từ tháng 8/2021, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được. Bà Tú hỏi hạn cuối được nhận hỗ trợ là bao giờ?
Các chính sách hỗ trợ cho người lao động có đóng BHXH

Các chính sách hỗ trợ cho người lao động có đóng BHXH

Tại Điều 13 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021, quy định những trường hợp thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ là những lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên.
Điều kiện, thủ tục thành lập Văn phòng công chứng

Điều kiện, thủ tục thành lập Văn phòng công chứng

Hành nghề công chứng là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy để thành lập Văn phòng công chứng cần những điều kiện, thủ tục gì?
Sẽ có quy định về giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của F0

Sẽ có quy định về giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của F0

Bộ Y tế cho biết, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) thì người lao động điều trị ngoại trú phải có Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Hiện nay, các văn bản luật chưa có quy định dùng giấy tờ khác để thay thế Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
Khi nào doanh nghiệp được tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất?

Khi nào doanh nghiệp được tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất?

Để được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) vào Quỹ hưu trí và tử tuất phải có điều kiện gì, thủ tục thế nào… là những vấn đề đang được nhiều doanh nghiệp, người lao động quan tâm nhất.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
bidv-1
partner-vingroup
Phiên bản di động