Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Huy động trí tuệ tập thể, đội ngũ chuyên gia trong quá trình xây dựng, ban hành

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trọng tâm Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV là công tác lập pháp với nhiều dự án luật khó, chuyên môn sâu, lĩnh vực tác động rộng lớn,… Trong đó, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án Luật “rất khó, rất phức tạp”… đòi hỏi công tác nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu góp ý vào dự án luật phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, đảm bảo khách quan, đủ luận cứ khoa học, căn cứ thực tiễn,…
Lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 09 điểm mới trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án Luật “rất khó, rất phức tạp”… đòi hỏi công tác nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu góp ý vào dự án luật phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, đảm bảo khách quan, đủ luận cứ khoa học, căn cứ thực tiễn,…
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án Luật “rất khó, rất phức tạp”… đòi hỏi công tác nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu góp ý vào dự án luật phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, đảm bảo khách quan, đủ luận cứ khoa học, căn cứ thực tiễn,…

Vừa qua, tại cuộc làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp (NCLP) thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác chuẩn bị đóng góp ý kiến đối với các dự án luật được trình tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Viện NCLP cần tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm cùng cơ quan soạn thảo, các Ủy ban chủ trì thẩm tra triển khai tổ chức các hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu chuyên đề về các dự án Luật.

Trong đó, đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật rất khó, rất phức tạp công tác nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu phải tiến hành kỹ lưỡng, thận trọng, đảm bảo khách quan, nhiều chiều, đủ luận cứ khoa học, căn cứ thực tiễn,… nhằm đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, ban hành dự án Luật đảm bảo chất lượng cao nhất, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân cả nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đối với dự án Luật Đất đai việc xây dựng, đề xuất nội dung sửa đổi cần bám sát tinh thần tại Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; công tác tổ chức tọa đàm, hội thảo về nội dung này cũng cần mang tính chất chuyên sâu, đào sâu nghiên cứu, làm rõ các vấn đề nổi cộm, trọng tâm cần sửa đổi, những nội dung có nhiều quan điểm khác nhau;…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho biết, bám sát, theo dõi, cập nhật và nghiên cứu hồ sơ dự án luật, Viện NCLP sẽ nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu chuyên đề chuyên sâu phục vụ trực tiếp tại kỳ họp Quốc hội.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển
Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển

Liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Viện NCLP dự kiến sẽ tham mưu Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Kinh tế, các tổ chức, cơ sở nghiên cứu như: Hội Luật gia Việt Nam, các cơ sở nghiên cứu luật, các hiệp hội liên quan tổ chức nhiều hội thảo khoa học chuyên sâu liên quan đến các chính sách lớn được thể hiện trong Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, tập trung vào các nội dung hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bao gồm: (1) Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (3) Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (4) Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất; (5) Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai;

(6) Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất; (7) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; (8) Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích; (9) Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; (10) Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp

Luật Đất đai (sửa đổi) được xác định là luật khó, phức tạp và có vị trí trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, một trong những hệ thống văn bản pháp luật có tầm quan trọng đặc biệt bởi phạm vi tác động phạm vi sâu rộng, tính phức tạp, chuyên sâu.

Nhìn lại quá trình xây dựng và ban hành đạo luật này, có thể thấy từ năm 1987 tới nay, Luật Đất đai đã qua 7 lần điều chỉnh, sửa đổi để bảo đảm phù hợp với thực tiễn phát triển. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của thực tiễn đời sống xã hội, yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý, đòi hỏi phải kịp thời sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai nhằm phát huy hiệu quả và khơi thông nguồn lực đất đai.

Do tính chất phức tạp của dự án luật này, Chính phủ đã giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành trực tiếp là Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Phó Trưởng ban gồm: Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các thành viên gồm đại diện Lãnh đạo các bộ, cơ quan: Tư pháp, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Ủy ban Dân tộc, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng, góp ý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi); tổng hợp báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo và cấp có thẩm quyền theo quy định; tổng hợp danh sách thành viên Ban Chỉ đạo; quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến lần đầu vào Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra vào tháng 10/2022 tới đây./

Minh Kiệt

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

UBTVQH quyết nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

UBTVQH quyết nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Thay măt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2023

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2023

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch giám sát của Quốc hội năm 2023, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã báo cáo về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.
Đề xuất luật hóa chức năng nguồn nước

Đề xuất luật hóa chức năng nguồn nước

Tại dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định về chức năng nguồn nước.
Thủ tướng nhấn mạnh 6 bài học kinh nghiệm về công tác ứng phó bão

Thủ tướng nhấn mạnh 6 bài học kinh nghiệm về công tác ứng phó bão

Nhấn mạnh 6 bài học kinh nghiệm về công tác ứng phó bão, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đánh giá thiệt hại, triển khai ngay các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, khẩn trương ổn định đời sống người dân.
Đề xuất mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với dự án khoa học và công nghệ

Đề xuất mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với dự án khoa học và công nghệ

Tại dự thảo Thông tư quy định về xây dựng dự toán và cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ KH&CN đề xuất mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với dự án KH&CN.
Thủ tướng: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4 gây ra

Thủ tướng: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4 gây ra

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương cần khẩn trương đánh giá thiệt hại, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định đời sống vật chất và tinh thần của người dân, kịp thời động viên, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, tạo điều kiện cho học sinh sớm trở lại trường ngay trong ngày mai (29/9).
Thủ tướng tiếp tục yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Thủ tướng tiếp tục yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Trước dự báo bão số 4, đang di chuyển nhanh về phía vùng biển và đất liền nước ta và sẽ đổ bộ với cường độ rất mạnh, sức tàn phá lớn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có Công điện số 865/CĐ-TTg ngày 27/9/2022 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão này.
Đề nghị lựa chọn các lĩnh vực có “điểm nghẽn”, tiềm ẩn “rủi ro” thuộc đối tượng giám sát

Đề nghị lựa chọn các lĩnh vực có “điểm nghẽn”, tiềm ẩn “rủi ro” thuộc đối tượng giám sát

Để phát huy những kết quả đạt được, hạn chế những tồn tại hạn chế trong hoạt động giám sát, Uỷ ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn các lĩnh vực quan trọng, có ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội; lĩnh vực có nhiều điểm nghẽn, vướng mắc….thuộc đối tượng giám sát.
Lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4

Lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1136/QĐ-TTg ngày 26/9/2022 thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương.
Thúc đẩy công trình xanh nhằm hiện thực hóa cam kết tại COP26

Thúc đẩy công trình xanh nhằm hiện thực hóa cam kết tại COP26

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2022 với chủ đề “Thúc đẩy công trình xanh: Hướng tới mục tiêu hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP26” sẽ diễn ra tại TPHCM từ ngày 13-14/10.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
richy-nho
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
bidv
vietjet-2
agribank
partner-vingroup
bimland
novaland
hung-thinh
intracom-2
Phiên bản di động