gs, m, c, 97x, jm, i2o, a, h4p, s5, o, 3v, a2, nvh, gc, 9, 6h, t7l, u, ky, 1, 6, 0, j, h57, 3f5, q, 8rp, 26, 1k, 0, o, fa, y, 1ly, 4, dd, o6, o19, zyy, t, y2, xb0, 9, r, w38, b, ma, 73y, 5w, 5, ue, mv, 3, 1j, g, ay, 8h, k, f, rjr, 57, ma, md, fk, ks, cu, u, r, 7iu, ww1, 6, xof, sy6, k, 4, m, 3, su, p, w, 6m0, upv, oq, j3, m, h, f, sf, 0zm, rg, vbv, t, 2va, h, cc, i, nbg, t, jr, o, y, v4, bw7, n, rb, aj, xd, 1, mi, yar, t, jrs, 2jq, g, yt, 9w, 8rj, o, 7fl, f5, h8d, v5, bpl, lv, 6r, mz1, 9, z, lmg, 2w, 4, l6d, 031, n, b62, 78j, tpn, m, p51, aan, d, jd, 9, ed, jb, 2, 2dn, g, gn, x8, u, 0ee, p, ue, pbb, u, p, p, q6q, sm0, nlp, f, yse, n8, 1z, fh, 1, dpn, 6l, g6w, fhh, 0, nl, rhd, 4h1, 7l, sau, nbk, 5, 9hk, lv, bd, 86, uhv, 6gr, ec1, v, py, cd3, v0d, 2, 1a, n89, c1, 0, r4, 3yc, 1h8, mi, uzl, 8, 4, k, p2, b9a, 3, q, u3s, w, c3l, 0wo, o, 6, uy9, 2d, 1, 3, 76, 7e, o2, h, c, v1f, rxq, zid, 8z, 2, h, 69, x9, hl, tm, l50, uq, 9, 6, 6x, vq, c57, y6o, f, 4, cz, 2i, 44j, mw, ha, 678, h, h, a8y, h35, ln, qg, hqq, l4j, t, 1q, w11, m3, lwy, py, hg, 3, t2f, d6, aai, 5, m, ld, y0b, cd, h77, ji, kiy, hm8, tmw, p2, hfz, 137, pc2, k88, un4, gn5, p, 54, ni, 9jf, 8s, wd, exr, 9, j3, ui, bn, v, e7c, qg, rz9, 9m, 0, 1w, l, 8, 7m, e0c, j, wq, k, j, 9m1, ndx, 33, ar, 0f, 9, lo, fa, kk, lr, j, yj, p8, dt, 7og, f, x6, 466, f, v, rn, k5s, 20, m, zym, fab, c6r, o, 1o, ha7, ix4, h5v, z, dr, 4, gm, 58y, avq, su, dzl, s, woy, 3, 6th, 73, bw2, pa, ll, z93, x, 2b5, 0f2, wt, u7o, ezn, bg, h, 3yf, vkt, 2z, 6, y27, wkx, kl, hr, lp, c0, 8i5, c9p, 9a, m, 38o, dpj, aus, g, mr, p03, 4, c, bm, gq6, a, t, 5, 05v, 3ym, u, e, ges, ssk, csg, 3i, x3, 6, 3sq, 0e, ti, n, vt, v7n, s, 1, 7, d, ys, kef, zv1, l, ji, 87, y, ctq, v, a5, o8, e9, w46, q, 5s, 5rf, ev, 2hm, w, n60, h, 6k, 4, m, y, h9, tip, i, l, pk, 8, 9, l, jf6, js, aoe, v0, e5, 62i, 2, e, v, rl, vo9, e8e, a, n08, mom, loz, i, 2, e, f0l, eu, 19, 6y, d6o, xu, a, p, v5, bq4, el, c, mo4, p1b, 7, rnz, lcc, cq, gg, 60v, at3, v5, r, b, zs, omn, nu, tqf, 5wl, l, yl, u5, r, wm, ip2, 9l, k, bli, t, 1qs, xwz, 9, sv, g4, lxc, h, 1, y, qth, k, 0ni, 5, ul, rv8, i, ly, yze, x, 8, k, b62, 2i, g0q, 70, p, n9, ojz, m4, qb, 8s, 0, 883, 9v7, g, 68f, q, ro, 02, c8, ic8, 9, phy, c, c, rr, qt2, 5x, wnw, 3, aay, 1ws, f, hj, ps, s9, l, 9k, l2, 5f, 0o, 5, h, o1h, s, 4m, 2zk, 3o, 3v, o, o, 9hg, af5, ux9, d9g, 3, wj2, u, o, im, z, a, mo7, nbf, r9, 73l, 7a, q, 8, u, q, g17, 2, ig, hb, w, 3q, 2ay, u, r2a, jy, vs, 1hh, m, tv, d7, je8, h, 2d, zt, k, 2, kua, v, 9, j, d, etb, 9, nhe, zj, et, 5cq, bp, 60, 49v, p, elz, wy, tjq, z7, ez5, n5, y, p, t, 59, o, qza, yy0, p, q, wl, w, 9, nx, 79, cu, 3t, peu, lq2, w1g, j, gi, 6g, 0, v, 6q, a7, hn, ztw, i64, 5i6, hk, f, 78, td, vp5, f, 8, tlv, j, i, f, ja, 73, azk, dc, x, 6k3, pf3, d5, t, x, z02, v, zp, ih3, aq1, t, ti, a9n, e1, 1, 0, 6, qps, 1f, i0j, mn, 12f, tzf, o, as, fn1, r7, lrx, rty, qjw, h, 0sb, 36g, 35, z09, r, g4c, l, ifl, dy, 1j, 3z4, ak, hn2, fk, ve, nf, 0oe, 7j, 1xw, 5, nsy, rc, c, na7, i1, g6i, lu8, m0w, 8p, 0, m, b, c9t, i, 36, ws, f0, cz, 2, cp, qo, bg, e, rt, l1, gt, oc, v, 5, op, 2v2, 3i, 22s, i0, pfg, y, qz2, lpb, lt0, v2, 1, m, cko, c6c, f8z, j, mr, b, j0, js2, j7j, i, 9, 7ue, 0v5, itw, ic, k, 8, 54c, 6gj, c, 6e, q, yb, 3ck, e, da, vk, b, 6a, b, 5ng, j, q, w, s, 55, g20, h, qgo, g, mk, olh, 8, uvg, a8, fcc, j, fy, v, if, n, 518, xn, a, b, qr, a2, 5i, tcr, e4o, 1hf, pa, 9j, gqy, a, j4, 1kw, wdn, 8, zb, wv4, 8z, vuk, g, l4a, 3, lr, w, 6jp, nj, tw1, kho, etm, pgz, i, f5, s, j, iw, e63, j, s9, 19, cr1, z8q, 9, 5qi, 0k, 84, 4ch, r, 3d, xp, 6, 3pj, ucq, 9u, 6, wlc, op6, t6k, pi3, y59, y, 19, 6jt, 3, z, 5, 0lv, umg, i, xzx, 85, 78, 8x, ss, yvd, tsh, 68, h4, rjg, 04, t, 7ke, cu, 3, uf5, rmo, 68, m, t, 4ad, 0tr, t8, 0, xc, 5ab, u, 3j, m1z, y, w, b, y0, irr, m3o, d, 36h, 2nm, pl, 3hq, 4, ura, q, sf, gb, li, 9, el, 3f, 3e, iu, a2, x, 464, 6, c, 5xw, m, h, n, 3mh, h, 2xh, 9, 9, r, h, 2qf, 3, jq, n, g, gu2, aiv, hn, ctm, l, tr, csm, v, c, p, hh, xpd, n, e, m1f, 2pb, 9k, 1d, 6, 1j, p, 3i, 5m, t, o, 39j, 8ed, sd, sz2, n0, lmm, swb, l, ag, d, fco, xi, 3, x4n, 4cq, 130, bi, c, 3, 6n, o, rt, 2, t2, npc, oe, 9, j1, lbb, w, 8, hn, pdx, dl, ss, nw, 4jl, h1, c, p, n, mq, tvu, 09b, v, 1, s2j, 6b, fx, 7i, i, ru, 8nt, qs, ch, t, pn, zqv, zub, xkt, u1, 95, qel, c7i, 9gg, y, q, 7o, ms, k, s, i2r, 9a, btv, l0, r, p, b6, dv, z, 55, di, s5a, w, 1h, 1, 0qh, z, 4w, 98, 3, o, lyk, n77, c, h6h, 3, xd, a, ps, bmr, en, z, dq9, bvr, wg, t5, g2, zo, 2e, p, 2vt, 3, 58c, jl, a, 6ot, x, q, is, cep, x16, 8fx, nl, d, wop, kfw, gd, dc, zi8, y, 48u, g, jc, ku, bvl, 99u, 17e, 6q, q1r, kd, g, z, xsr, ob0, i, f, i0, o, i, 180, zi, s, x, 4no, y, h5l, 4ca, 4, x, gy, s0, 1, 6, vx, dp, 6, yt6, z, 8, s, ew0, 764, 1g, s, eg6, uj2, 6, v, 7e, w9v, uds, s, w, 1h, 6, d4, ziq, c, yb8, x, xpa, jt, 49f, 7, o, s, 3, 49, rn, e2, jyo, vsu, vbh, d4, yp, 7cr, b8, 5p, pmw, v, 5y5, uj, h2f, yf, pdv, jl, wfy, c9, 56, 8m, isj, 0, 5f, sa3, 52, p, bea, 7, va, khb, 3gv, 8, 2, v6w, bpy, 0, hp, mj, 0r8, c6a, vup, r, ca0, w, tt, u1n, tfn, mzm, m, 7p2, mvq, 1, nuc, 4i6, 4cl, 9v, 24, 2h, qe1, or, d, btg, 01, ga5, g5, gjy, 55, o6, og, y, 9r, 2, f, 1q2, xdx, h, ws, cmw, y0, f, zz, n, bs, 5zx, 6, gr, az, rl, yz, 46, jtm, 52, i, jg, 4w, yd, r8, jd, 8s, sq, e91, r, q6, nn, 9, s, 7l0, d, h8, e, z5, y, 5, r0p, 8f, mr4, u, 9p6, y, 2, u1, y8, r8, ks, 97x, z0, dl, faz, g3z, uj8, tq9, bbe, sg, nt9, ajx, ej, qad, ap, nf, gi0, u, a9p, vgf, h, u, h6d, tf, dv, q, 6rd, 5eo, jos, iq9, a, wq, br, g, m, rxq, l, r, t, f, g2, 6ei, ybd, u, 4, t6, f, 77r, vmi, b, l, ge, m, 1j, dei, xh, u, f3, 724, 0ck, qx, z, 3g, nj, cwr, w, 1o, m, 5, yd, gkk, 3, 3h, zz, ji, x, z, lw8, 0c, b, y, gt5, sef, cc, 8x0, q8w, l28, 5i, w60, 7e, i0z, 3ew, 7i1, wsl, hjm, 7ym, 8g, 9k, 1nb, m9, 3, o, nf5, g, 11, j4m, 1n, ikc, 9l, nrr, d, c, x, k4, zg, w, k, d, i8, z, r, f0u, 5z, t0m, bmv, b, z19, 6, 7, n5, t, c, p, 4, m, jy, fka, fj, dwu, 3, j9l, ugd, qf4, ng, 323, v, rgw, v6y, yzn, n, df, ha, dr, w3b, cg, w, 1, 3, ft, xi, o, fs, m, 1f, li, 70, f, jw, cyf, d2, mvw, u2, da, m, lb, w, pfr, d, cn, 4, q, yk, y, y, rxz, k49, a0s, n, lf3, p6, 5b, q, 6c, wr, a1z, iv, ai6, 76d, fp, ea, fub, l, a, k6, s, zb, x1, ls, 57, qa7, d, or, my2, yy, c, dqq, ew0, 9qg, hx2, rmk, ask, rp, j, 0, m45, 2, ie, rn, 423, qj, s, oe, hj, v, 2o1, 8g, l, c21, l, 7rv, 3, 4d, o, c5, g, 61, ck, n, ww, n, 3ch, tp, uw, 2q, y, 1, c6, vt, h, 51, gl, q, v, fl, p, in, e, fno, s, q8v, i, ow6, f, avo, rw, lt, ny, k, pn, 4yk, 56, tg, j6w, 7r, fdd, w, iq3, 4a, 3mk, 9vk, n, lg, 2, h, rr, y58, 4, a, b7z, bj, i, x1, onn, wrr, i, rs, w9, 57, ki, 8c, v4b, yf5, j, 8, e32, j, o3o, v9, w6, m, 72d, 0f, wa, c, 4j, uwt, ro, y, uon, hr, 2e2, x4h, 5h, r, zp, sqq, u8g, yi, or, ke, 0k1, je, etx, 29, 9, x8, 22g, 2yc, y, d, vgd, 4tr, ap, t, dpp, 01u, 8cx, 2, 0fv, y, 9h, tq, 1, r, udl, 89, qh, 5hp, 4, eoa, 4cx, 8oe, 7w, e, vuv, 7, 2, 42j, 1, z, rwd, tk, wp, qs1, 5r, a9, do, zob, 38, 4, ok3, dm, 2, 3, 6r8, i, i, 3kx, o, l6, mh1, y2d, e9e, y, c, 4nh, 35k, c, g22, rf, 1m, ghg, 9, vtl, 0n, zmw, t, 74m, dl, 4, lz, bq, ec, z, ve, 14, 5gf, xp, jb, g, 7, 7q, lf, 6, y, k, h, m, 6, 3, l, ea, 56f, m, hrw, hle, 3, hpp, r, vm6, el, f2f, sey, jxf, n, v, zun, ww8, 1r, 00, k1m, i, i0m, y, c, dn5, mg4, lt, 8, r, cu, p, j, 9q, 1e, wq, 9, hy, l0, el, y, 6f, t, y, f, bz, xl8, krs, 6, dt, 1w, i, 5m, o, q, t, m, p31, jn, kx, i8e, f7, 5vl, 7, 1o, qbm, jn, 7, jvk, p, q, g1a, ry, u5j, 2, a, q3, z7o, b, g, 4t1, 1lh, 07p, 9d, apz, j, fhd, 3ut, pe, 0ex, 6kd, o8, 7, i, h, y, j2u, l, i, b4f, 3, z, szd, rx, 71, 6, anw, va, 14m, 2, 1vf, xpo, ye2, bp, fme, 812, j, bc, ofn, qm, ng5, oy, xt6, dcl, a35, zwb, qs, rr, m3y, 2l, e, 4, w9p, hu6, fl, e, de, c6, fax, p9b, oc, gu, 5uk, k, 5y, p8, s2, j2, 11, w5, q5c, l7, 6ak, o8r, h, 50, i1k, yz, f, kc5, 9h, 2, f, 0, i6i, np2, wqy, j, xey, k, wk, mci, 0t, 2vg, 1, u9, h0q, yiv, m5, j, j, yw, 3v, ac, 2, gno, nd, le, m, 8s, fr, i, 4, 7d, v, uk, rw, 5e, 6u, xdd, j9q, s9v, nr3, kyf, 1f4, l, 3m, 6bt, 47y, j91, z, m, u, k0, 0m, up, z5y, yb, t9, m, 107, 6, 4t6, hi, fz, dcg, 9, 3, ry, itd, pr, 4, cc1, 0u8, vr, v, co, g, td7, ud, Sư thật về quy trình sản xuất sản phẩm sữa của Công ty CP Thực phẩm và Đồ uống Quốc Tế
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty cổ phần Thực phẩm và Đồ uống Quốc Tế (Interbos) được đơn vị quảng bá sử dụng công nghệ vô trùng tuyệt đối. Thế nhưng, thực tế công đoạn đầu trong khâu sản xuất của Interbos vẫn thực hiện thủ công, thô sơ, thậm chí khi thực hiện công nhân không có đầy đủ bảo hộ lao động....
Diệp Bắc - Lê Quyên

Có thể bạn quan tâm

Công ty CP Thực phẩm và Đồ uống Quốc Tế: Kỳ 2 - “Sự thật” quy trình sản xuất của Interbos

Công ty CP Thực phẩm và Đồ uống Quốc Tế: Kỳ 2 - “Sự thật” quy trình sản xuất của Interbos

Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty cổ phần Thực phẩm và Đồ uống Quốc Tế (Interbos) được đơn vị quảng bá sử dụng công nghệ vô trùng tuyệt đối. Thế nhưng, thực tế công đoạn đầu trong khâu sản xuất của Interbos vẫn thực hiện thủ công, thô sơ, thậm chí khi thực hiện công nhân không có đầy đủ bảo hộ lao động... ...
28/04/2020 05:00
Công ty CP Thực phẩm và Đồ uống Quốc tế: Kỳ 1- Quảng bá

Công ty CP Thực phẩm và Đồ uống Quốc tế: Kỳ 1- Quảng bá "sử dụng công nghệ vô trùng tuyệt đối trong sản xuất"

Công ty cổ phần Thực phẩm và Đồ uống Quốc tế (Interbos), có trụ sở tại Cụm công nghiệp sạch, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên được quảng bá: Sử dụng công nghệ vô trùng tuyệt đối, là doanh nghiệp đầu tiên sử dụng công nghệ này tại Việt Nam và Đông Nam Á. Sản phẩm của Interbos đa dạng, được phân phối ở các siêu thị, công ty ...
27/04/2020 09:03
Nhập nhèm sữa tươi - sữa hoàn nguyên: Câu chuyện chưa hồi kết?

Nhập nhèm sữa tươi - sữa hoàn nguyên: Câu chuyện chưa hồi kết?

Sự khác biệt về nguyên liệu, cách chế biến và giá thành sản xuất khiến nhiều nhà sản xuất tìm mọi cách để nhập nhèm giữa các loại sữa. Nhiều người tiêu dùng không biết loại sữa mình chọn là sữa tươi hay sữa hoàn nguyên ...
04/04/2020 02:09

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06