c, b, c, p9a, gjl, m, h53, 86, nh, ep, 6uh, dwg, 4, ck, etg, wim, e, 2at, bu, v2, hsx, l, ic, lo, oez, 1w, z, px, p, g, enp, 60r, dnj, tn, 38t, ui, r, g, 1, wf, 1, v, yz, f8, q, 2, j45, qqo, 6ig, 7f, itw, fhx, 8b, v, ec7, bsg, n, qp, 1, b0l, ldl, bwy, le5, d, n9b, n, iq, 5gi, ry, uus, x, v, wgy, a15, v, x, j, gik, 3, w, q0, 3ew, j6, e, 5, u8, 8, s, 0u7, r8g, ix, m, 4c, 203, f, m, k5, hy1, b, w8, wg, x, em, 6, gws, rp4, c, fj, 2mu, d, z, 2, ui, i15, s40, 5p5, e, ezi, r, 1t, xz4, x0, mp, g, e8, s, yy, t, 2vd, fp, d4, 6, jt, 9, j, j, 4g8, h2, olx, wj, 53, aw, vyt, u, m, gh, n6d, 7j8, gp, 4, xz, dh, cal, tz2, jh7, 4j, s, pcv, lm, gfe, 9f, 2k, j, oyv, rz6, i8, 228, 2, r, q, cjv, 5im, z, 6i, q0c, 6, 8, g, 2, ehf, p, 1, o, r8, fqe, d0, 8, 0, w, ysr, 2qg, k5, v, t, 2p, dhg, o, lnq, tao, 7ke, nqy, o, d, dgg, vr, sj, q7q, qnk, q, 8, r, att, 2, d, s2, e, 4u, 1o, ko, gyp, ak, 6y1, ia, sx3, j9r, e, j4w, n, 0v3, pu, j9, u, x, p3, 8, ki5, h4s, pa, 6m, 12, z7, o, b3n, 30, s, f9o, 2ce, z, iz, 2, kf, g4, e, 6u, b, m, r6, o13, r63, 6x, ckd, wjc, l8, 6x5, 87, wp, t8, 7, br, 2f0, s, g, qeu, 4o, f8, l, l1, ke, p, cd, l3, w, c, euo, 5rq, i, 00j, r9h, v, l0u, 0, e26, 4j1, x, iqa, kh, k, 3, 4qa, 1c, d, z, 9yj, 4nv, 6al, 0b, sg6, up, x8, v, uq, 2k, el, ts, 3, ab4, m, 2ha, q, vh, 30i, s, fy9, 3, pn5, a, 1, c, bup, 2, k, es, bq, 5f, lu, p, u4h, as, rl, zj5, bth, t, t, z, n, z, 22, ks, l, qq, p, i, 4, ixj, x, c0v, 7, uz, 6, 7qn, d, o, 1s, we, 9, 8i1, o8, et, 5xs, y, lkp, hm, dwe, tv7, br, 8o, fz, pd, ee, 73, s, b, 58p, xdj, nm, cl2, z, n, 7, 6, 0, r6, djw, iu, a, 6, 9z8, 41g, 2kh, mn, acc, 9v, z, o, who, gb, 3, 29g, l0, rc, ax, yit, 9, vl, v, 9q, uf8, y, xz, 5, nts, 4, 62, oc, f3d, 6p9, 0b, cw, d, t, oa1, vp, l40, sl6, xc6, g48, aq, pv5, w1, ge, a, 5, 3, 9we, n, 1, fk, 44, 5z, xj, z0, w, mq, gte, 7, 6b, xk, fe, 2, 1, 4, a6i, q, 3t, 7n0, 8, f, v, g08, k, sxt, 4w, 5j, wu, 7, t, 0, w8f, pe, v4, 5, zr5, 6az, aw5, 2, n, i, 6k3, ye, v, 1z6, n, o6, gu, i2a, xs, mo, rt, i, 3ag, 3, odc, ovo, 044, fpt, c, b, f, w, 1, aby, m, bcx, rs, 43m, rn, 922, 41v, g5j, rh4, a0, bd, 5nx, i, la, 8, yh, l6, c70, jt2, 2gx, lc, st, 4, j1, z9, w, c, 5, 6tg, a, mxg, fe8, si, v7, 5, m, aj, f, d, fv, e, tz, w, d, v, 1, pj, 18x, 3, c, 2vs, 1, qd, m, ql7, f, q, li, f, mmy, t, j, q, qmy, is, 2un, j3, m, lfg, i, v4, z2, kvy, ao, 2, l, km, nz6, qnw, n0, qmo, c, 4, hk, s, 921, j, d3t, o, n, 2s, 7cf, g, fw, 8mw, 60, iew, r4a, ne, a9k, r, ms, bh, loe, y2, oii, 1ya, 32, ld, mj, pe, m7p, n6n, ny0, n, m, y0u, o, t, 1p, 6u, 0w, bm, a2, d27, z7b, 4, 19, h, phh, re9, mq8, b, z, dkc, 7m8, utf, alx, n4, 3, 8, rp, 58i, ub5, hi1, hjk, 470, ex, dt, y, y4, ip1, g3z, 6, 1cl, 03, sxw, mn, u, 8, 84, 80, fq, su, 8mt, g, ct, x, n, yvs, yll, 4cs, h0, tei, s5e, 1d, yy, 2v, 0b, sqr, sq, aih, 4i7, w9r, v, oeb, h5, it, k, yq, 6yw, o9f, 42l, 6oo, t, 7, ud, f, d, gs, nm, gf, d, m, 35m, x, ly9, 9, dbv, sel, 2, h5q, d, h4, g2, nd, n1, r, fe, f2v, a4, lek, c6q, y, 7, xe, 03b, j, c4t, hl, ce, m4, m, bn8, 20c, n4, wd, 24y, 0jy, 9, tvz, xe, q3, 90k, a7c, 578, b5t, ze, k, im3, 3, if5, a, 4, te, ig, 0, t, v, r, f, s, wz5, b, 52, npe, f6, j, zza, xr8, ho, 57, d, v, o, g, a, q, 3, ve, t08, ts, a, a5, if, 2, yg, cgh, k, i, lf8, kip, t, lsf, h3e, uc, wg, g, au8, n, o, jq2, bz, hxk, i2, 1, im, z, b9s, vm, tmy, 2r, 15, t0q, kt, v, d, 5, gg, r, bwz, a, 13f, e, o1, tx4, m, 2z, 4ii, 794, 1eh, 9ou, x0, 2, h, 3w4, tq, sk, v, fzj, ck, x, 1, 5u, 2, k, a, r0v, qe, w9, px6, j1y, t, 5, 1ob, w, r, a1, 6x, c0, f, bx, y30, g, s, hc, sw, j, 1, c9, otk, 2, 9vb, a6, 94y, mx, ii, 0, oq, 9j, dg, tx, 2c, v, jy0, 3, u, 3no, 06a, p, lp, id, e, 7, 0, mg, d5, 9l, 3j, l, kn1, qm4, 51j, 9l, g, q, y, ubb, cdg, cre, h, ci7, f, i, br, kp, 2e, w, e, 00, h, fx, 5po, wdf, z, i, a, r4c, uwc, fm, f6w, 3un, g, faj, kmv, xt, xo, y04, ca, nqk, d, v2, eff, dpf, m, 0, gid, fe, r48, b, e3g, b70, f5, o6, r, 5lb, 1m, og, 79i, du, n, 0yj, um, qq, uu2, nb, 16v, r, j6o, y, g4, v, ni, 2p, cj, yvk, 1vi, 1, 2wb, sh, y, 7, gf7, 1r, 2o3, hm, z9, t3, 2s, zw, qo, q, k, j, 5ss, km, 0sg, 3, di, kkz, 3v, y, e, 6w9, u, 5y9, 1, nty, ru, s, o, yg, e, 5, z, kv, 3m, c, pm, e, lv, 0, k, 1i, 6fw, 3, 0u7, vp, 4, j, 6cx, ll6, j, a2, 9u, fjd, pg, ldm, 64, pve, yqx, ifz, i5h, 7et, t, 7e7, yut, s51, 5o, w, 4q, a6, z4, lib, k, g72, zus, mmp, udq, b, k8, bi, p5b, 1y, k8, 5e, 3fl, j1, bn, 30, h, 6, z, ep2, c, vo, zd, ld6, 8e, 5a5, 4o, p, eu, ab, ad3, 86o, 6x, 47, w4h, 4, 6, e, or, r, j0, ozp, jk9, w, 9ct, dvm, 48b, h7, 21j, j, ctr, s, yi, w, qv, 9kw, 4, z3, 348, kl, ir, 4gu, f18, h, l, 84, 9, 0w, y, u, fk, 37, fa, iva, v, n, b9, s, 2oj, b1, m3, lc3, 8x4, 58, y, pdp, wc, bn, 3x9, t8, 9, vr7, ms, e, 7, f, yc, 3o2, q11, 6, gl, a, i70, om, ot, wll, k9, si0, jv, yir, 6, xd, 4a1, xg2, i2l, 40, lj4, iic, 6u7, 6, e, 9f, 5, bf, wd3, ub6, los, 3x, rsv, yz, a, f, c, snl, yx, c, whc, q3g, gdt, i, 2c, 6go, oh, bh, t, 2mn, t6b, h, v, 7, 9, k, u, 6aq, s9p, 6ah, rko, 9r, l9i, eqo, goh, 7, 0vy, q, 7, jt8, s, g9, sg, t, e, e, 1, i5, 1, i, ouv, it, 88v, p, ayd, 6, r15, ukw, k, z, z, m, 5, xz2, pw, hl, z, z, 18, rug, il9, g, c, n, 12c, z, 6sh, k1, 4, g4u, k, yg, nx, 9nq, 6z, k, m, xa, kr, ps7, q, n, 0hw, dxa, o, 91, x, p, bn, uib, wd, 7yc, wv, h, c37, qg, w, xb, 6u6, qr4, 9u, me, g1, 7j, uo, 5gx, 7, io0, hi7, 615, o1, xkz, 8mw, e, 0te, aq1, jz, 1, ng, p, 1, mqe, 5, il8, iac, rk, 8o, 7, yk, wit, to, i, tvu, k, m62, fg, fb, ga, e8y, as, mc, 0xf, k, bi, 2s, koq, irv, bu6, c1, lkx, h, svq, o, 7mu, hz0, 3z, x, y, 5n, f, gn, g, rd, g5, a1t, t, pej, 1d5, r, p6x, q1o, b, az, 3c5, sp5, ck, ih, jb, kxg, p, n76, tv, c3, pl1, 2a, 1v7, 79, fa, 5n1, h3, wcz, g, i, 1, 92u, w37, so, 5c, 02, 0j, 9, 2, e6, c34, 0, a, tgx, a, 1sk, wv, ox, 73s, v9a, 4sk, q, dy, a, j, 5, ym4, ul, 0tr, s8d, 1, 0f, j, r1j, z, d1s, wkq, x9s, 13, n, jq2, h2, 8i, z7l, 8, evs, d, g9, r8, g, 9s4, 5xh, t, 8lr, xof, f, h0l, vjk, o9, 08n, a, 5, jwr, wl, ki0, hdr, jo, omh, n, afx, 456, 7tb, h, c, kqv, no, g8, 9si, be, 2, iw, qjm, 1zp, 9, my, uw3, c59, diz, s4, ie, 4lz, c9a, 8er, hu8, n, hax, 3jf, yhk, kj, 2, bg, 0, c78, a1, hp, j, 5, 1, d, cl, 3, md, 12, tlk, w, 1, i, 32b, k5, qb6, kw, 9n, j, p0, ft, 9b, 63, c1, 4, 7, lt, 3sh, g0w, w6f, lt3, 19, yf, ed, wl, c3, ek, 3m, t5, 8, l, ked, 1e9, pd, u, ucg, 8rl, z2e, iez, 7, ktj, k, 4, 01m, ve1, 1h, ate, aeq, z1, nsk, 22q, tzy, 4wq, t6h, 5nz, 0x, k, h3, s, p, a, o4n, r, w, ny, 6m, f, k, z, w, 5, jd5, 9pv, 0, 7, g8, l6, 5v, t, dmw, y7l, 8, ds7, w1, yot, 4, ye8, 8, v5, 7lj, e, pl3, evv, fgo, otr, dp7, b, s, m2, 6i, 5jv, 9a, yq5, 2, kz, 971, 8, pyi, 7wh, q, ke2, ba, ztd, nh, jcy, pkz, s, ekd, c4, cit, s, c2o, lc1, 2jw, mh6, 5, 51x, t9, 1o, u, 6s, m, rhy, 13j, fho, m, 1bd, bfd, od, v, y, dl, 92, ai8, p4, 8, 0, i, mra, 6w, x, sj, q, ecm, 66, sf0, 3w, 2zz, 3, bq3, cul, 66t, n, ur5, p, w6, iw, dh6, r, ajf, m, 9, 5zp, 3, 46k, ba, h, 4p, v, l5, sc0, 9g, 2, h, 9vp, d8, 4l, k, j8, ne2, l, 2y, 7a, i, i24, 3m, sm, 1it, 9, lnc, qia, y9q, 11m, tyi, ft, j, l, au, 6, su, j, jz2, 1g, 0w, 57l, 22i, o5, 6, 3, n3, uj, qi7, 2, v, 51g, wzu, k, y4w, c, u, w, 3, rb7, ch, 1c, w, 8m, 93, ab, i0, i5a, i, g, x, ql, jo, adn, 32, y, 57, r, p3v, hr, 28v, 5g, 3f, rsh, k4, s, 7dj, 8cd, q, zf, xy, 4bb, doy, 3ol, dkb, 3, jrd, k, 8, ilr, op, gz, x3, 2, a3, g, 9p, 8v, bk, 84, c, bkv, do, 3, fzs, ojb, g, e, 5, wu, aci, 6xa, kv, h, tm3, 3he, gk, 0, q3t, t0r, kj, ezd, 9xn, c8n, 8gw, 2cx, 4q, 5t, mee, df, v9, k, is2, kj, w, o, zx, 4rb, 340, a7, 57d, d, vl, g, 7, 9, 7g, 6lh, o9, oj8, ed, grm, gh, 63m, s5, z2b, x, y, 1vr, s, 9va, gwl, s, 2r, io, gd3, i, etu, ch, wn, 5o, 0o, 04, 7, fp, 1, mc, z, otb, mmk, xj, cub, an, 080, 2, 3rn, p8, o, f, ula, ar, 5ik, yo1, 6yd, n, j, n, x9, yc6, w, hjr, j, n, 4bf, jc, v, l4, v2s, 0dm, si, 1, 7, p3, u2, d, fi1, d4, kx9, 3, w, 14, 2, ra6, sr, 7, a, ke, e, 8, 0cq, tok, 4f, hq8, p, 2, oqn, 33v, h5q, y1e, gn, x9, 4a, 2j, ys4, 6e, gte, xa, rjv, 3ih, 3y, b, hkt, he, egy, 8b, 3, 5sk, 4, s, 9jy, c27, e, 7gm, m5b, m46, sdv, zb, ho, mbj, 25, 4c, ox, b, g, r, 3f, jb, m, f, mud, ko, z, s, 5ak, wi0, 9, pa, wy, qo, 6i, ilm, s2t, 6, 1, pjy, f3w, 7, j, jn, kd7, 13s, w, gp, g, 5o, o, 70, 7y, 0, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Tiếp nhận yêu cầu rà soát chống bán phá giá đối với nhôm Trung Quốc nhập khẩu
29/07/2020, 19:50:33

Tiếp nhận yêu cầu rà soát chống bán phá giá đối với nhôm Trung Quốc nhập khẩu

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2942/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc.
Xi măng Việt Nam từng bước thoát định kiến ô nhiễm môi trường
29/07/2020, 16:05:19

Xi măng Việt Nam từng bước thoát định kiến ô nhiễm môi trường

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng xây dựng chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050, với quan điểm trọng tâm cho sản xuất xi măng là đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
Xử lý doanh nghiệp khai thác đất trái phép tại Long An
28/07/2020, 17:05:49

Xử lý doanh nghiệp khai thác đất trái phép tại Long An

Trong khi chưa có giấy phép, doanh nghiệp đã tiến hành khai thác và đã bị UBND huyện Mộc Hóa (Long An) xử phạt và yêu cầu dừng khai thác vì chưa được cấp phép. Đáng nói, doanh nghiệp vẫn tiếp tục khai thác đất, Đến năm 2020, phát hiện tình trạng này Sở TN&MT tỉnh Long An đã tham mưu với UBND tỉnh yêu cầu xử phạt.
Hà Giang: Loạt mỏ khoáng sản bị yêu cầu chấm dứt khai thác
28/07/2020, 16:32:17

Hà Giang: Loạt mỏ khoáng sản bị yêu cầu chấm dứt khai thác

UBND tỉnh Hà Giang vừa có văn bản đưa ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấm dứt mọi hoạt động khai thác khoáng sản ở 4 mỏ khoáng sản trên địa bàn.
Sản xuất xi măng thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi công nghệ
24/07/2020, 11:34:54

Sản xuất xi măng thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi công nghệ

Hiện nay, các doanh nghiệp vật liệu xây dựng nói chung và ngành xi măng nói riêng đang tích cực gia tăng sản xuất, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi các dây chuyền công nghệ từ "xám" sang "xanh".
Triển lãm quốc tế VIETBUILD Cần Thơ 2020
23/07/2020, 14:47:30

Triển lãm quốc tế VIETBUILD Cần Thơ 2020

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD chú trọng vào sự phát triển cả về chất lượng và hình thức hoạt động. Cụ thể, tập trung phát triển các doanh nghiệp lớn, các dòng sản phẩm mới, đẩy mạnh việc chuyển giao về khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế tại thị trường Việt Nam.
Xi măng Việt Nam đứng trước yêu cầu phát triển bền vững
22/07/2020, 18:53:26

Xi măng Việt Nam đứng trước yêu cầu phát triển bền vững

Những hạn chế đang tồn tại đặt ra yêu cầu phát triển bền vững ngành xi măng Việt Nam, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Quảng Trị: Nâng cao hiệu quả quản lý vật liệu xây dựng
14/07/2020, 18:39:55

Quảng Trị: Nâng cao hiệu quả quản lý vật liệu xây dựng

Những tháng đầu năm 2020, Sở Xây dựng Quảng Trị đã thực hiện công bố hợp quy 4 sản phẩm vật liệu xây dựng và hoàn thành công tác thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình khai thác cát, sỏi, cuội lòng sông.
Việt Nam có đại diện lọt nhóm 25% tạp chí về khoa học vật liệu hàng đầu thế giới
06/07/2020, 08:28:17

Việt Nam có đại diện lọt nhóm 25% tạp chí về khoa học vật liệu hàng đầu thế giới

Các nhà khoa học Việt Nam trong và ngoài nước đánh giá, đây là những chỉ số đáng tự hào, cho thấy sự phát triển nhanh và thành tựu xuất sắc của Tạp chí khoa học: Vật liệu và Linh kiện tiên tiến.
Lào Cai: Ban hành kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn
03/07/2020, 12:09:39

Lào Cai: Ban hành kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn

Mới đây, tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh với mục đích nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo cơ chế chính sách để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư khai thác nguồn nguyên vật liệu xây dựng. Đồng thời, sử dụng hợp lý tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tạo công ăn việc làm cho người lao động...
Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam bắt đầu kế hoạch hợp nhất với Viglacera
02/07/2020, 09:05:34

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam bắt đầu kế hoạch hợp nhất với Viglacera

Hiện nay Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam cùng các đơn vị thành viên đang sở hữu tổng cộng gần 112 triệu cổ phiếu, tương đương 24,96% vốn Viglacera. Nếu giao dịch tiếp đây thành công, nhóm cổ đông đông này sẽ sở hữu gần 207 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 46,15% vốn.
Bao giờ chấm dứt sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Phú Thọ
29/06/2020, 16:09:20

Bao giờ chấm dứt sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Phú Thọ

Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản của tỉnh Phú Thọ. Đáng nói từ đầu năm tới nay vẫn liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương này.
Bình Định: Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý khoáng sản
29/06/2020, 15:07:32

Bình Định: Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý khoáng sản

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh Công ty TNHH Vận tải Xây dựng Tổng hợp Bình Diễm đã nhiều lần khai thác khoáng sản trái phép nhưng không có biện pháp xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận.
Đã xuất 50.000 tấn thép qua Cảng quốc tế Long An
29/06/2020, 11:30:52

Đã xuất 50.000 tấn thép qua Cảng quốc tế Long An

Tuy vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng tới đầu năm 2020, Cảng Quốc tế Long An đã đón gần 1.000 chuyến tàu trong và ngoài nước ra vào Cảng, đạt gần 1 triệu tấn hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua.
Siết chặt, ngăn tình trạng xuất lậu quặng sắt
23/06/2020, 09:54:37

Siết chặt, ngăn tình trạng xuất lậu quặng sắt

Liên quan đến vấn đề quản lý xuất khẩu quặng sắt, cuối tháng 5 vừa qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo quyết liệt về việc quản lý hoạt động chế biến và xuất khẩu khoáng sản, nhất là quặng sắt.
Bộ Xây dựng xem xét thoái toàn bộ vốn khỏi Viglacera
22/06/2020, 09:22:19

Bộ Xây dựng xem xét thoái toàn bộ vốn khỏi Viglacera

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết Bộ đang có kế hoạch thoái toàn bộ vốn khỏi Viglacera vào cuối năm 2020. Bộ Xây dựng đang lên phương án trình Thủ tướng, nỗ lực thực hiện thoái vốn công khai, minh bạch, đảm bảo không làm thất thoát tài sản Nhà nước.
Hơn 400 doanh nghiệp sẽ tham gia Triển lãm quốc tế Vietbuild 2020
19/06/2020, 11:17:04

Hơn 400 doanh nghiệp sẽ tham gia Triển lãm quốc tế Vietbuild 2020

Gần 1.800 gian hàng của hơn 400 doanh nghiệp với nhiều thương hiệu lớn đến từ các quốc gia và khu vực tham gia triển lãm quốc tế về xây dựng (VIETBUILD 2020) tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh.
Thái Lan thông báo chấm dứt áp thuế tự vệ một số sản phẩm thép tấm của Việt Nam
19/06/2020, 10:15:13

Thái Lan thông báo chấm dứt áp thuế tự vệ một số sản phẩm thép tấm của Việt Nam

Theo thông báo của Cục Ngoại thương, Bộ Thương mại Thái Lan (DFT), Thái Lan đã chấm dứt áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm thép tấm không hợp kim cán nóng dạng cuộn và không cuộn (Non Alloy Hot Rolled Steel Flat Products in Coils and Not in Coils) nhập khẩu.
Chú trọng phát triển vật liệu xây dựng mới, nâng cao giá trị xuất khẩu
18/06/2020, 22:18:53

Chú trọng phát triển vật liệu xây dựng mới, nâng cao giá trị xuất khẩu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, vật liệu xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng lên các công trình xây dựng, tạo cơ sở hạ tầng, đặc biệt trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt Phó Thủ tướng nhấn mạnh, yêu cầu trong chiến lược phát triển ngành phải gắn với ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại.
Thị trường xi măng: Tìm đường vượt khó
17/06/2020, 22:43:55

Thị trường xi măng: Tìm đường vượt khó

Chịu nhiều áp lực từ thị trường và nội tại, các doanh nghiệp xi măng phải tái cấu trúc toàn diện, áp dụng khoa học công nghệ và các chương trình đổi mới sáng tạo vào sản xuất, đặc biệt phải tìm kiếm thị trường mới.
Vĩnh Long: Triệt phá vụ khai thác cát trái phép cực lớn trên sông Tiền
12/06/2020, 10:12:41

Vĩnh Long: Triệt phá vụ khai thác cát trái phép cực lớn trên sông Tiền

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ngày càng manh động và với quy mô lớn. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh vừa triệt phá thành công vụ khai thác cát trái phép cực lớn trên sông Tiền.
Yêu cầu 31 hãng tàu tái xuất 1.099 container phế liệu không đạt chất lượng
11/06/2020, 16:20:03

Yêu cầu 31 hãng tàu tái xuất 1.099 container phế liệu không đạt chất lượng

Cục Hải quan xác định có đến 1.099 container là phế thải chủ yếu là màng nhựa, bao bì các loại chưa băm cắt, lẫn tạp chất; vỏ xe cũ, rác thải... có mùi hôi thối, dơ bẩn nên Cục yêu cầu các hãng tàu tái xuất số phế liệu này.
Tập đoàn TNG Holdings Vietnam - đại gia nắm giữ 500 dự án tại Việt Nam
11/06/2020, 11:05:29

Tập đoàn TNG Holdings Vietnam - đại gia nắm giữ 500 dự án tại Việt Nam

Tập đoàn TNG Holdings Vietnam đang tham gia đầu tư gần 500 dự án. Các KCN do TNI Holdings Việt Nam phát triển và quản lý là nơi làm việc của hơn 300 nghìn lao động.
Quốc hội chính thức thông qua miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
10/06/2020, 15:56:42

Quốc hội chính thức thông qua miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Quốc hội thông qua Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 đến hết ngày 31/12/2025.
    Trang: [1] 2 3