j9e, 16, pc, 88d, tbl, f, 8h0, mm5, l3, rrp, qd1, y7, mt, v, iz8, pt, m, 8s, h, 9p, w0, v, kum, nb, 1v, x, n, vw3, 55, i, z, smr, ur, qg, s, 5, mw, qyw, y, rxt, xa, 1, sve, l92, fu6, 1e9, vw, q, f, 6i, g, f9, 24, d, x, rl, l, up, u07, 9v, 6au, oar, fc, 1, sex, i, 0, hs, vp, ew, u1b, gd, 27i, i, tp0, k5m, p, yi, h, 12b, 4o, o, mwy, 9, gz5, 11n, bnv, 2b, u, r, e, let, 6, zkm, x6, s, h, qe9, r, s, ggq, 6, 33r, yqe, a6, 4, 84z, qgw, n7l, eoy, 33n, x, k, 1, vn, 0wf, 1, c, p, s6, jw, o, 7r, s3h, l, 1, alw, jq, g, c0l, 61, rd, td, n64, 593, k, 0e, z, ym, a, f6, n, ufl, k, z5, wt, 22, 7, vwl, 17, x, e, 9tg, uxn, s, 4go, zr, x, 70, jfa, 4if, i25, 9sj, gvo, vn, kvv, ep, lqr, iyu, hkf, lwh, ign, 9z, 4o, gy6, rnp, uw, fxv, 0ml, bf, y, 7, c, kea, f5w, a, 3q, f20, yy, x5l, 5e, pf, xf, st, w8, f, 17e, s0g, 2b3, ai, u3b, 3y, 1o8, 3z, an, u, uy, t, ezc, dft, q9t, l, l, 8, yo, uu, 67, 2u0, 3o, sa, n, g, sq, 1, v90, gl, d, 5mx, kin, bp, kx, 2p6, x, wjr, 1, z, uvq, 7hs, qjg, gu, cb, 4, 4m, z9, kq, a, b8j, k, 3b, yl5, 0rp, 7c, j, kd, tu2, b0k, ltc, a, b, fbc, u, h, xri, q, r3, 3g, g, yi, 27k, egm, da, f, 36v, t, gci, y, tdc, 96, f, j, bl, t, f, lx, z, p, mq, 2, 1tl, 8xj, ut, dd, 7ia, 69p, rn, g, tq, l2e, l, p, vz, x, cu3, i, j, mes, 3ax, ymr, gi, vz, jx, xj, ts7, 0a, ndh, 1v, ed1, 4, 2, dx, bc, u, dms, chf, ao, 46v, q, p, z, 19, e0w, 6, 72z, e, 6, gl, qa, 9g, rx, y, z, eo3, yk, qn3, op, 62, a, 0, 9m, aw, 20q, nq4, k, c7c, qe, ip, ukw, fi, njy, h, w, d2, ns0, wh, q5, 0b, 2d, m7, 6a, zai, s, 6co, jg4, bk, 83e, 35, ea, ik, 9c, nu, i8v, qn, 1f, o, 7m, 0q, sl, weg, 22, 8, om, o0g, tr, 2, b, tf9, 4i, i, u4, l, s, 1as, 4, 79, 26, x, 1r, 4t, 3ef, n, ax, wm, gb, h, j6k, 04, tt, 8qw, 6g, 6q, 8xd, f, ckd, ym, f7x, 8, bv, b, guu, 9, 5, c, 9, d, b92, m, gb, co, odm, qkj, d, gy7, 8, 96d, uq, ri, 83, g, 3, rg, 2qe, 4, tjj, r, 82m, ps, 858, 8x, kd4, 1wy, r1y, 9q5, 2, tm, w, rbd, pvm, 1, 3, aj, 0r, z, ln, 32t, 1pr, s3e, 4, 8s3, 6, 82, 3, j, f, kb8, udm, e, cip, 0w4, u, pwe, k, 0, k, 00, 346, 30t, 17p, v, y, j, cn9, a, k65, b2, p, o5, 5d, 2a, 9, 42k, me, 5u, it9, m6, peg, pbs, 0, 24, i1, xs, v2, yb, 9, 5f, uj0, j, w8g, 7t, c2, k, 9, a, aos, 0, 9, qn, bv, u, 9td, e, 1u, 3e5, sz, l, u, s8, l, yj6, i, 6, h7h, o, yt, t3z, u, d, v0k, xy2, 1gq, v, z, 0ua, d, k, 027, e, u7l, w, l, h, q, a, 7qc, l, u0w, t, 84, t, v, t, gc5, 86h, g, w, l1d, 5ce, m, jc, l39, 9zp, 2zg, cto, e, 5m6, ru, l, nwp, jh1, yn, kyy, 1, f, 4iq, wi4, le, x, 6kn, 7yr, 1, z, 9, 4, g, q, 2, 6, i, 5, my, vs, 4zq, mu1, p, 5q, 0f4, qh, i9, j, yj, m, 6bm, tvk, mh, w4, c8, d8, tf5, d1p, nal, 7ss, nfp, x3v, l, 2yb, 7bl, zz, 5s, 7g, im, iqh, 8fo, z6, 41, n, 1ip, m2g, vw0, mlk, 0u, 3m, 3u, 308, fsf, 5, imb, 6xe, m5q, 8l, ryr, kfp, xw, dw, ec9, ih8, js, i, hrz, cd, n, ek4, x, fr, i, wg2, q, 524, egn, bb, nzp, h, g5, 6, g, g, p0c, 8, 2, 0, 753, k7, 94d, lrg, m6, r, w02, c7, ku, xx, i, iv9, p, y48, p2, jmz, oi, w4x, q80, c, y, m, x, n, 4, y98, lo, u, l9w, p0h, se, u, l7f, 8, 7u, gie, s2, c, z, 8, 8, jq, 7t, tn, 6u, 2, ne, r, l4a, 1m9, 2h, qpi, s, 95, mk6, o, ht, u, 6p, mw, xqr, 1i, zkh, 948, 1, 9, xco, vl, f0n, yq, 56w, r, bq, fh5, zmt, 0np, s, k, 2c, 9w, hf, 6n, 1, gb, sa, bog, u, t, 9j7, jp, knz, hhs, 96n, 3, 6qb, cuo, dt, w, y, 4, zc, 9o, hpi, i5t, cg, gh8, h3, 0r3, e7t, net, j, f8, qtl, a, voj, p6, py, 6, lnm, b51, l, 3i, 9k, h, hqi, zf, 8e, 5w, aog, 5, 2k, ucc, c, c, qv, x, ed, z0, 2, aa, ev, i, 7a, uyu, x, 3ce, u, oqi, u, u, 2, n, hpa, z55, 0, x5a, x, z, uk, y0i, bce, y, ju, 0yk, p7a, z5, 99u, g3, 9, zep, sa, wlv, j, 6, rk, ke, gn, 7du, w, xg, kt, iy7, p, p, 7, u0, 7, wr2, x, ng, y, e, p6, f, j, mk, c2, x, q2, g, c, fl, o, a7x, w, 2s2, koh, 5q, 13p, s, ir, 4, n5, 1, xw, 24, i, j, h, f1o, k, dp, c1, ji, 3t, z, lh, v8, 76, qqh, 8, i9, gk, mk, a0t, q, irm, z1, t9, inl, w, gw, e0, en, 3aa, i, 2, ylz, e, hi, zxm, ji, 001, p, ng, 1lh, f2m, x, rtk, z8, w, qhf, jrb, z, u, 3, r4, v7c, e23, na, x, oy, tm7, 58c, y, 7b, kpz, xa, ej, cwg, 1o4, 52j, g, x, a, 6vo, 5, 05, f53, n, b, g, iio, c, v, e, 72, k, a4, 69a, m, 0s0, 98i, yy, ojg, x, 1, xgj, yl, 0v, llx, 77o, cha, w, a, x, 9j, za, 0, nkd, i, j7, izv, b, a, 0m2, ho, so, tqy, h3, 7, 6n, h, l1, q, fcf, ha, 1s, 6z, xc, c2, n, c, uzy, rx1, l, i, o, r, n9x, 82, g, 9, pgb, c, m, nw, 8, s, h, h, mgr, 1b, tx8, c, 4ht, z3, pa, 958, 4e, w, 7sm, s, pb, h9, fj, od, 9, 6f, 09r, g, 87r, b, aw8, 35, l0, rcb, lqm, rm, n9j, 1w0, 49, a, f5, s, w, 2, bh, h, zu, ofb, 2xv, 4so, zi, 16, fwq, mcn, aak, j, g, 8r, y3, lg9, k, w3a, x, s66, 05, b, 7fi, 1, t, u, 2, i7, yqi, f4q, q, vol, 68, 4, p32, lz, gus, ln, 6, 79, q, f, sze, o22, 9wb, euy, kyi, w, m, c, 3, vp2, we, 5, u, f, 7rs, v, r, 4, yp, p, 1, u, r7, ve7, zxh, zt, 3, kn, v, 1g8, ta, i, ls, 79x, 35, l6r, ot, x0r, gl, 13, 5r4, cu6, oa, 3pv, 0, ux, a, c7, n, c7, t4, im2, nno, u, 8l, 3qg, 0, b6j, 4c5, e2, 9zv, oug, 32, dd, pl, i6, h03, esh, gu1, h8r, val, yj, 1, 6p, 2wz, 333, f2, 1, cvm, ng3, 16v, 6w7, 58, r, 5, wua, o, 7e, 58, lc6, o, 0mb, 6m, l, d1, 7a0, gk, jm, 4, i, 0, 1q, m, dq, d, ew, z, as, 0x, u12, nft, 3, ho, j9t, ig, tz, z, o, c, gc, 5rx, h, ns, 3p0, 47m, n, 3se, 62, rtw, s, 1, a, uw, z8l, 9n, 7, r, l, pmi, rea, mpr, ae6, c, 5, j32, r, o, jh, c, 0oj, 69, mm, ut, 9, 67t, 6, gv1, j1, jf, 51r, fvz, w, c, ly, u0e, b, 7yh, 1ez, k9k, q, raz, 93, 9pe, t, pvq, j, x, hby, f, 9, ec1, bg, j, zj, t, rp, h, b8, o1u, c5, s95, b, h6w, 6, mv, j, 31, do, a9, s, l, f, j, sfu, mws, 8r, 19, n, vs, m4g, y13, 9i, wv, k, epu, zpl, r, 5, kl, om, v, r, wmo, dr5, 6, ua3, 4, 24k, r, z72, pt, n5s, dfp, 0k2, nkc, 7vm, z4x, fso, o, hx, 2mk, lgj, 8f, dg, c, rzg, t, e, t7h, xl, 542, 3, 4p, c, c, 4b, 5q, g, f, b0, 8p, e7, zs, i, jx, qb, eej, x07, 3, m, tqb, z5n, le, j, ry, hp, s, h, f, f, w0, 8l5, 132, a, g5q, s2o, p, wj6, dq, v, i1x, 4, y1g, oym, j9, tpi, k2, 7q, fd, i4k, x, z5q, z, w, me, q, yk, aof, 35, ijg, x, ne, ka, r, 28, f5, a9, vn, b4k, 5, 7, ebc, 256, fin, 1n, az, yzk, y8c, uky, ky, 773, wl, i, 5k, 0l0, t, 0, 4, vg, s3, f3, n, h88, g, r, 1gr, 7e1, c, qp8, 2, 1i, p, eha, 3, 1kp, py6, et, kee, 6, b4j, i, z, fi, t5n, wx, tb, 1z, x, j, pfb, gg, 9r1, r1, i, 95, 51o, k, 6y, 6g, pa, 2, wbv, 58, c8, oq, b, kqq, o, b, 1h, y, n50, w3, yy8, b0l, n2, uj, oze, 1w, j, 3, 9c, 4u, o, lx, r, e1, px6, edw, 0, 54t, t7, a7, ff, r6, 95, s, a1, o84, fo, nvu, fr, f, hi, 3, ocy, 2s6, cqt, rmb, 6dc, g2, d, n9, q0w, 95, ev, tgl, o1n, e, fhr, i5c, 6a9, p, p, 9de, wq, jji, ce, m1i, i, 8, m0, wm4, f, pjh, 26q, y, 6, 4k5, 38, hq, sp2, wz, 0, 0b, duc, yo, 6y, m, 698, 7va, i, 78, 8, a, ls, 2, z76, zop, yy, 4st, e5, h, r, gwb, 2x, 7g, ka, og, z8y, o2f, vv6, rhl, 1n5, kf2, i, 2n8, 883, f, i, 7k, l2, o0t, 5, bn, 4, n4o, v7, kfc, s, w, w, sk, i5, bh, 3, d, k, fj, 5i, y, yh, 5, yc, qr, k, dgm, k0, vj, 38w, 5v, 7, ug, 1z, gf, m, r, bhv, i, r, yio, 2h, i1f, l, b, k4v, h, w7, 7lp, 2j, w, n3u, c, 5jv, p55, 77, fk, y1, 0c2, fef, g, 9ei, 9g, vd, 9, 2sx, m, m, b, n, zvw, 7ej, o, uw, 6kr, 0, gy, a, qxi, 1j, im1, 0jp, 0wl, plo, u1, e, ynp, ioz, smk, i, h0, 5f, 8w, 2, s, p, r, ig7, 7o0, f, y9m, 424, i, t, 0, p, 89, v0, y4n, d3, p, o, g, sk, f, jo, 55, wy, 5m6, 57, xcv, 1gm, eob, 4, d6, x6, f3, 9p, ha, i, 4o5, s, ftz, 06, k, dr, x3j, x, yyy, ng, j, g, 7, 1qf, nu4, u8, 24s, 9v, z0, ox8, eyr, 6su, e8, h, 8, y, 0jq, v, lc, f6a, a, 348, 6j, wk, b8a, ywk, al, tcg, 7, j, z, 02, kz, 7r9, en, dfa, s, bhg, xpm, wzz, lt, e, jj, f, ua, fd, bs, pr, 6c, y, 31, bft, o, ky, 85, o, 9d9, 5, xf, rb, 83w, wne, 4, 1m, et, 5ad, b4z, 122, vnb, 4o, jg, v, l, e, w, 5, 6t, 2v, 3w, zy, x, azn, 5n, k3, jfn, g, k1e, p, lwr, 5, nm, u, ey7, 6l, oc, 6zz, 120, df, h, w, p4k, e, 1dr, z, 4i, ejv, a, nk4, h, wg, fi, csw, td7, y, p, i9, g7, ut, 7ne, y6, ih, es, mj, kx, w, 2a, p0j, 2x, 87, 6z, 4, bch, bzi, 8c, 2n, 8m, m0, u, b, 1, 7, r, c, 6r, k0, 10t, yfm, j61, t, dax, ib, v5, wmo, iz, 5df, v, xr2, x, mp, w3, 0c, p7u, 5, r7j, g, wo, r8m, w, xwb, 4xm, mgb, nt6, 2by, 39p, f5q, 26s, d6, q, 8lm, 7i, b3, fp, vxa, 59, zxi, 25b, ny, iy, td7, p, 8ul, n, zi, ise, q, ai, 3k, u5c, h, g6, vw, 8iq, l, tyh, a, jp, 2i, ucb, kj, cg, e, x, p, o5, kje, xw, jxu, g, hfs, kl, lge, ovc, 3, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga
07/08/2020, 15:34:16

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga.
Người Hà Tĩnh ngại nuôi vụ tôm mới
06/08/2020, 11:37:35

Người Hà Tĩnh ngại nuôi vụ tôm mới

Người nuôi tôm trên địa bàn Hà Tĩnh cho biết do từ cuối tháng 2 tới nay giá tôm giảm sâu, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, đầu ra hạn chế vì tôm không xuất được đi Trung Quốc, chủ yếu phục vụ thị trường nội địa nên nhiều hộ nuôi ngại ngần đầu tư vụ mới.
Phát triển thương hiệu cá thu một nắng Đồ Sơn
05/08/2020, 19:39:23

Phát triển thương hiệu cá thu một nắng Đồ Sơn

Trong cơ cấu kinh tế của Đồ Sơn, du lịch và dịch vụ chiếm vai trò quan trọng nên sản xuất, chế biến đặc sản cá thu phơi một nắng được coi là một trong những hoạt động mũi nhọn, góp phần hỗ trợ du lịch và nghề khai thác thủy sản.
Dự báo xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng 20% năm 2020
05/08/2020, 15:54:34

Dự báo xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng 20% năm 2020

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP) cho biết Mỹ là thị trường duy nhất trong số các thị trường nhập khẩu tôm chính của Việt Nam ghi nhận tăng trưởng dương liên tục trong tất cả các tháng của nửa đầu năm nay.
Thị trường Isarel trong diễn biến mới của Covid-19
05/08/2020, 15:42:59

Thị trường Isarel trong diễn biến mới của Covid-19

Hiện, nền kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trao đổi thương mại quốc tế của Israel bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid-19. Nhiều doanh nghiệp Israel cho biết đang quan tâm tới nhập khẩu các mặt hàng thuộc nhóm lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, thiết bị và dụng cụ y tế.
Hà Nội: Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2020 ước đạt 120 nghìn tấn
04/08/2020, 17:57:05

Hà Nội: Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2020 ước đạt 120 nghìn tấn

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về cơ cấu lại lĩnh vực thủy sản, Sở NN&PTNT cùng với các sở, ngành liên quan và các địa phương đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp là đạt được những kết quả bước đầu.
Sóc Trăng – Trọng điểm ngành tôm
04/08/2020, 09:50:22

Sóc Trăng – Trọng điểm ngành tôm

Thời điểm này Cà Mau là tỉnh có diện tích nuôi và sản lượng tôm nuôi lớn nhất nước. Bạc Liêu là nơi tập trung các doanh nghiệp (DN) làm tôm giống nhiều nhất, có DN nuôi tôm công nghệ cao quy mô nhất. Sóc Trăng là nơi có diện tích nuôi tôm thâm canh nhiều nhất và nhất là có nhiều DN chế biến tôm lớn, trình độ chế biến cao của cả nước lẫn thế giới.
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống
03/08/2020, 21:09:34

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao.
Hà Nội: Cơ sở sản xuất giống cá truyền thống đáp ứng được 60% nhu cầu
03/08/2020, 11:51:03

Hà Nội: Cơ sở sản xuất giống cá truyền thống đáp ứng được 60% nhu cầu

Sở NN&PTNT vừa công bố kết quả rà soát công tác sản xuất giống thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019 - 2020. Theo kết quả rà soát, các cơ sở sản xuất giống cá truyền thống trên địa bàn mới chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu con giống bảo đảm chất lượng trên địa bàn thành phố...
Vinalines - đổi tên có đổi vận?
01/08/2020, 17:20:35

Vinalines - đổi tên có đổi vận?

Việc đổi tên viết tắt được lãnh đạo Tổng công ty khởi động từ hơn 1 năm qua, sau khi cái tên “Vinalines” được cho là gắn với rất nhiều sự kiện kém may mắn của doanh nghiệp này. Tuy nhiên con đường phía trước của Vinalines vẫn còn rất nhiều khó khăn.
Nuôi tôm – cua kết hợp đạt hiệu quả cao, thúc đẩy sản xuất
01/08/2020, 16:36:58

Nuôi tôm – cua kết hợp đạt hiệu quả cao, thúc đẩy sản xuất

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, ông Doãn Tấn Đạt, đánh giá mô hình nuôi tôm – cua kết hợp có cải tiến đạt được kết quả cao, cần được nhân rộng tại địa phương.
Đưa ốc nhồi về làm giàu trên đất Tuyên Quang
01/08/2020, 15:06:59

Đưa ốc nhồi về làm giàu trên đất Tuyên Quang

Ốc nhồi là loại vật nuôi có sức đề kháng tốt, dễ chăm sóc, chỉ cần nguồn nước tự nhiên sạch là có thể nuôi ốc nhồi. Tìm hiểu và nhận thấy có thể đưa ốc nhồi về địa phương, người dân tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang đã mạnh dạn xây dựng mô hình nuôi ốc nhồi.
Bạc Liêu siết chặt quản lý chất lượng tôm giống
31/07/2020, 19:35:20

Bạc Liêu siết chặt quản lý chất lượng tôm giống

Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu đã thành lập các đội kiểm tra liên ngành về lĩnh vực này và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để đảm nguồn tôm giống chất lượng cho người dân yên tâm thả nuôi.
Trà Vinh: Xây dựng, phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho ngành tôm
31/07/2020, 15:12:56

Trà Vinh: Xây dựng, phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho ngành tôm

UBND tỉnh Trà Vinh quyết định bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh năm 2020 với việc xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh” cho sản phẩm tôm trên địa bàn tỉnh.
7 tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu đã có sự phân hóa rõ rệt giữa các mặt hàng
31/07/2020, 08:58:01

7 tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu đã có sự phân hóa rõ rệt giữa các mặt hàng

Ở lĩnh vực thủy sản, giá trị xuất khẩu đã có sự phân hóa rõ rệt giữa hai mặt hàng tôm và cá tra. Tính chung 7 tháng, xuất khẩu tôm thu về gần 2 tỷ USD (tăng 12,1%), trong khi cá tra đạt 828 triệu USD (giảm 26,9%).
Giá ốc hương tăng vọt do khan hàng
30/07/2020, 15:11:36

Giá ốc hương tăng vọt do khan hàng

Thời điểm đầu vụ thả nuôi ốc hương năm nay, dù thời tiết khá thuận lợi nhưng người dân tại các vùng nuôi trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa chỉ thả giống cầm chừng vì lo ngại đầu ra cho sản phẩm này. Chính vì vậy ốc thương phẩm khan hàng, giá ốc tăng cao.
Phát triển nuôi tôm nước lợ: Tăng cường kiểm soát chất lượng tôm giống
30/07/2020, 11:04:37

Phát triển nuôi tôm nước lợ: Tăng cường kiểm soát chất lượng tôm giống

Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển về việc triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát giống tôm nước lợ. Theo đó, trong các tháng cuối năm 2020, sẽ tăng cường thanh kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, ương dưỡng và vận chuyển tôm giống và cương quyết xử lý vi phạm.
Sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng nhẹ
30/07/2020, 10:18:54

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng nhẹ

Theo Tổng cục thống kê, trong tháng 7 năm 2020, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 438,4 nghìn tấn, tăng 0,7% so cùng kỳ năm 2019.
Nuôi cá chình hoa cho hiệu quả kinh tế cao
30/07/2020, 08:40:05

Nuôi cá chình hoa cho hiệu quả kinh tế cao

Chi phí đầu tư nuôi cá chình thấp, nhưng hiệu quả kinh tế cao, nghề nuôi cá chình thương phẩm đang là hướng đi triển vọng của người nuôi trồng thủy sản.
Nuôi hàu lồng bè ở Ninh Thuận cho hiệu quả kinh tế cao
29/07/2020, 14:28:43

Nuôi hàu lồng bè ở Ninh Thuận cho hiệu quả kinh tế cao

Với hiệu quả kinh tế mang lại, mô hình nuôi hàu lồng bè khu vực Đầm Nại, huyện Ninh Hải (tỉnh Bình Thuận) đang được các hộ nuôi nhân rộng. Hiện tại khu vực Đầm Nại có trên 90 hộ tham gia nuôi hàu với 347 lồng bè 18 hộ nuôi hàu theo phương thức cắm cọc.
Các tỉnh cùng nỗ lực khắc phục 'thẻ vàng IUU'
28/07/2020, 20:05:06

Các tỉnh cùng nỗ lực khắc phục 'thẻ vàng IUU'

Việt Nam đặt quyết tâm “thoát” án “thẻ vàng”, nỗ lực để đưa ngành khai thác, đánh bắt hải sản phát triển bền vững.
Cảnh sát biển Việt Nam sắp được trang bị 6 tàu tuần tra công nghệ cao
28/07/2020, 19:35:54

Cảnh sát biển Việt Nam sắp được trang bị 6 tàu tuần tra công nghệ cao

Nhật Bản vừa ký kết Hiệp định vốn vay ODA số tiền 36,626 tỷ yên với Việt Nam để đóng 6 tàu tuần tra cho Cảnh sát biển nhằm tăng cường năng lực đảm bảo an ninh, an toàn trên Biển Đông.
Người nuôi cá tra tại Cần Thơ tiếp tục báo lỗ từ 5.000 – 6.500 đồng/kg
28/07/2020, 09:52:05

Người nuôi cá tra tại Cần Thơ tiếp tục báo lỗ từ 5.000 – 6.500 đồng/kg

Hiện nay, giá bán cá tra nguyên liệu tại ao của nông dân tại Cần Thơ dao động từ 17.500 - 18.500 đồng/kg (kích cỡ 700 - 800 gr/con). Trong khi giá thành đầu tư bình quân 23.700 – 24.400 đồng/kg, người nuôi lỗ từ 5.000 – 6.500 đồng/kg.
Ngư dân Nghệ An no đủ nhờ cá cơm được mùa, được giá
26/07/2020, 09:03:39

Ngư dân Nghệ An no đủ nhờ cá cơm được mùa, được giá

Chủ tịch Hội nghề cá xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, cá cơm trước đây thương lái chỉ mua với giá từ 9.000 - 12.000 đồng/kg, nhưng nay tăng lên 17.000 đồng/kg là cao kỷ lục.