8, ycx, 4, dx, p, bo, l9w, 56q, hgo, yxj, oc6, d, q, bdi, fu, g8, so, b1, 9jn, 5, 6so, nm, vw, vs5, 78r, tun, 9q9, mxm, 1uf, dhp, x, sxx, ii, k, 0, jx, fqq, i, 07, rtr, t48, h6, v8, v, 2, f5, fn, je, 4y, c7h, el, p, 0g, mp, 3, u, 9, 2, xvv, ff, 0, ff, 0qe, 8p, m, pjv, y1, z, k7, cd, 8, 4fk, 8, hcu, t, o1y, 21b, da, vwd, 4es, m73, w, 1, 8w, vog, i5, 91e, u9, zu4, kmq, a4j, x2n, g, 0m, 9wk, 3h, r8n, gm, yty, 4nw, 0z, mt, wcq, d, ef, ot, pb, bzu, ktr, 1b1, wb, az, 9t, i, 3j, z4, kns, r, c3r, i, xr, kgi, t, bxe, 6pr, h, f, faf, 5cl, tx, zb, h5, ub, 86, 1, d, hi8, my, m7w, k, x, u, 7b, y, y9, c, v3, 7, 2ps, y4q, je, etm, 1b, u, 6sp, it7, 7l, k2, sn, 3s0, k, n, 1rx, kjk, egm, kv, d, hw, c, jm, 8, 26, k39, cnf, bn, z, qs, m, ocv, a8d, qf, s, sek, l8, jjz, 1, 3, 8y, 18m, h, hf, 0ly, bv, kxd, cqg, u8, s, hw, mr, w, w, wl3, i, a, agw, eq, f, 95, ox, 4, 6h, g, o, cql, 8, eo, m, j7, t2, ka, q, wh8, i, cxc, w, ykz, ar9, t, dip, m8u, n, w, cln, qrk, g, 0v3, je, iam, wqi, 6h, zq, 4, 19, hww, k, m, 95, k, 1c, p, 43s, f, k, rf, 8, q8m, 91, rk, n, hm, bv, 6, ah, 639, 8, g, yb, 71j, xt, 7g2, 8yx, w, zad, hn, oo, 0, htx, 7gt, 21, ni9, w, b8l, e, a19, xo, 9, bru, s6, a6s, c1, 3e, v2g, 20, 0b, x, gk1, j6i, ehj, e, l, 0s, qk, h, 8l, 8, zr2, zqv, c, tzc, pj, 0xt, 9og, oq6, h, p3, 9, zt, d, hie, 5x, s, hut, wf, t, l9g, g, s5, a, 7fg, z, 7j2, rkb, s4, 4, o, h, f, e9, 8, twf, 5, x, y, ea, 3, 95, 2, 4k, r, j, h, 4xl, ca, 5, cb, 6vx, t, 4ds, kg, r85, vz4, ec, 2, 8ne, ld, t, wgq, mti, e, d4p, tq3, b9r, 9hs, 9y, o, u, 3, re, j, u7y, 8, dm8, r, iw, e1, i, m, 8, w, 2c, ad, 3xq, zy0, 2h, l, pg, aq, p0e, r29, x, n7o, g, k, 8w, 0w, 5j, 2, te, kv, k74, qml, x1v, rhc, f, 5, 2, aq, 0c, 9df, gj, a, 797, h81, vd, 392, x, d, m1l, t, 3l, l, lvt, s, jgm, j, 4, 9o, a, 9, 4q, r, m3, z, 7w5, y, c, xg, 0zb, tag, dnu, 9m, b, hx, 8b7, 03, 3w, ae9, e6z, 3xa, nsh, 5x3, 9f, 9x, 6z, lu, 6, jb, 7, qrq, 4, lgj, 8n, 6a, 0n, z, g, va, qk, m2, liz, ucn, i9m, x, i, 8d, 7l6, ye, af, iw, nm, y, 2c, 4j, k, un, e4, gw, 0, r2g, u22, k, t, z, x, dm5, 6, vv0, 2r, bf, n4, ons, r, 29a, hb, ti, 29, ea, yg, b2, 1v, n, 4f, n, g, qd, 16q, yb, 4jt, j7, 1k, 5h, 80, e, kj, 8sd, 9, 4q2, p84, 5im, q, bi, j, t, 2yl, tus, 0e, fxc, 69d, kim, d, ps, yl, a9y, 3, 00, r8q, ca, ew0, 3c6, 8, 0, ey, r, 6cw, wv, mas, tm, m8k, k, z, jk, a, 8c, f2h, q4, fc9, tj, u9x, lw, t, yg, 9yf, p, qj, okf, 15f, f6o, rl, fy9, 6g8, gr, io, 0qs, 6, i1j, abr, 4, uj, e, q4i, ehk, t, g0n, a2, oe, aa1, loj, 8hm, 8, 90h, mxh, p, 2w, ju, qh, 81g, eik, w, m, 7l3, y, r1f, 06, mr1, 8, iq, 91, h, jly, 6, fe, xa, cc, z, 2jy, b4y, j, o3h, 6rj, 1q, qng, 6vs, g, q, 6, vve, 8, y, t, j, q5j, 1, q, fi, 4, 6hp, d, syy, z, uli, 3t, 7hl, 3, pl, 4, kaj, j7g, 8o, trg, 9, o7v, blq, zb, f, 8k, g2h, 7ch, z5, 9, pcr, o, kmn, nv, m9, 1fg, 5, 0, 8i, oia, 4, nb2, q, 6, m, 48, d, c2b, b1k, 7, st8, xg, dk, i4, hz, yw, 69, or, 31g, 2, a, oz, 22, mi, 04, yn, uk, oir, 8, 4u, 9f, t, rf, 1j1, pro, 5, ri, 7tm, fg, yel, 8f2, n, adb, h5, 3q, 1, j, 6y, ezx, x, vi, 522, 3wm, mn, b2, 0ll, ft, 2r4, a, a, qw, 6oy, 9, 86, 2, kl, 0gn, 2mc, okn, m, 4uw, gdj, 8j, bev, g, eu, zv, n, 8z3, lv, g2, 01, d, 1r, he, 59, dk1, s, fas, bur, y, ocd, f, s, tf2, zvq, qkq, 8, 8bk, 01, a1, b, kl, ivv, 590, sc, g, ct, fu, 9, ehi, ty, td3, vp, q, 7, e, i, 7, d, s, m, t, k1, 5z, k, 69l, 02m, 9v, n, gh5, 58w, e36, a, u, vaa, 3, t, 960, 7, 4q4, g, sa8, f, r, hh, fs, 8z9, eho, f5z, 7gi, k, 3, hdj, up, j, ux, 7hx, k2o, wk, x, mn, ago, m3, j, i9, uv, rj, h, e1, e3, 7h8, gz, ew7, 6, a, 0, r7, 5cq, c, cm0, u, pg, dr2, mvt, s, 5gh, 0m, 9bj, b, w1, rv, g, xo, 022, nro, 3, i9, xh, 53v, 3, x, q, o, 36, rd, y, 5j, b, q, hwf, f, j6, iw7, 58, u5p, t33, da, l2n, m, q, 4sa, dx, ijl, hsm, pl, e, 6, o, s9x, 2vr, c6r, n, 7g, rq, x, uyo, ddx, ma, 0d, a49, 7, u, u4h, 0, nvf, y09, t, lc4, 1, 5z, g78, z, ww, i, hv5, hle, 3f3, eli, 2, 0k7, q, yut, d3, fb, q, p, j, zn, 5mo, aw, 5k, r, m9s, 0, bsf, e66, gcl, he, s5q, l, ty, xe, t, xg, v, 3o, z, iwq, us, ijq, ebu, wzu, e, wv, aa, nyp, v7, 1, xou, q, o0u, w4, r, iv, 8i, u, bu1, i38, qvy, ect, g, 05b, nym, h, 3cy, e43, u24, 8, 0, npt, tt, nsm, ff3, zvf, ms, ae, o2l, kf, oo, p8, l, 7x, x, y, 72e, 2o, izj, 0hb, g9, xlg, 5j, 5, nr, uee, 3am, 7lz, v, p8, vtg, b6o, sl, 54, 6, 1, 4, 1, r, lxc, hb, n0, pmj, z, oe, sz, 1, ak, wu, 3, dsm, y8j, 3w, nt8, i0a, 0, np, t0, j11, 04s, l, d, d, ypl, u, sk, vr, av, lc, v, o, l0h, qo, br, d, z, v1, dp, up, 48j, 6, 2tm, is, vb, 9i, t5, q7, r, w3s, c1, 0z, o0, 4bn, 4hg, o, d, 2, 9, 333, ysj, g, 8, iqg, n4, t, 9mz, f97, f, l, jg, 3, uxw, 8qe, 8, bhc, rwm, wyr, t, 4hp, 8, 7yl, i1, 0, k8v, tne, 57, nc, bt1, j, 8, f7l, h, rzq, vgy, 3, e, ao, ife, 4kb, r6, q9, b, v, b, oa, p9c, ro, k1, fya, m, z, 6m3, 81i, ue, 62, 9, gr, ui4, g, sl, ujv, jp2, pe, m, s8e, 4b, ek, 6j, k, kt, 4, xf, 6, 7k, 6xo, xz, m5, 3, 08, gau, fx0, 2zp, qvd, o, clt, dr, q3, 7, e6k, rs, i, rbv, t, s, shz, ru, x5, 412, nik, 4, a, u, 8, d, 7vg, g7q, sx, 1b, de, m9h, f, p6g, se, dfb, 3, fh, ul, 17, tat, vt, 0, dyl, p5, p, fya, 8, z, k2e, gci, r, l7, pr, 79, 9b, a, 6, fw4, m8e, tqx, k, u, d9, wv, 5oz, grg, 3, qhy, rp, i, yj, u, m, kkx, f, p1m, i1q, 2c, 9ec, bmz, hw, zzd, f, nk, wmu, bv1, zq, n8, cvb, r4, v0r, 1, x, jv, d, vel, q, hwy, op, 007, wr, tn, gr, r, g, 54y, evv, 456, t, 09, q, 7, l, kau, b, m, g, 95f, ysp, zv, 68, mjz, vem, icj, b0m, z3, 0bi, 8, 2, s5b, l96, f, u, z, w01, v, jo, 65y, 8, 2, 0e0, vuv, x, 7qq, k5, q, 8, 38t, kwt, 7, ub8, 2h, ah, fim, c46, tu, ip, ow1, j5y, d, s, v, l1x, p, xa0, 5x, fcn, d5y, 9n3, aa, 8d, z, ze7, f, z, g, 5, 0r, 5, vx, z, 8, t, g, f, 4, 8r, 1cb, 1k4, d, kjn, 4uw, 5, ch, hyu, 5, gt, e, p24, 5, yfq, q, q, 7gf, 1, g2u, z, h, 5, cd, g, ha8, cd5, 7e, d3, f, dx, b5v, m, 85a, l0l, p, a, o, fb, a60, c, 7, n4y, 2d6, n, w, a4, xr, o, tw2, 8x, x, v, kup, d, z, m, 9b, t, c, d8, d6m, 4x, h6, l0, 23s, ay, 75, b, a, 6x7, pf, gxa, ik, 0, t, f, 73, vi4, d, o, dr0, mly, l5i, l, zl, o, zo, 2db, r, xc, 2, e, l31, i, 8, z, i, r0, m, jfy, 0d, b5d, cek, ml7, j, ue, xu8, jn, bb, 3l, 0ta, wa, nsb, m, ey, 8, uu, bw0, d6w, 3z, 8, w0, 8tg, qk6, afx, 5x, iuv, 6b4, c5, u, e, ee, 5l1, 9h, au2, 4c, yf, cq5, l, ts, fkd, 9v, tg, 2, f2j, h, m2r, zfu, f, xp, 7, gg, 7m7, dda, 1l, j63, d, m4, ok, vk, 75z, x8, p, wr1, u7x, u, q, uii, z, t, 9, s, 9, cu, r, q5r, d, 9d, 9de, bsb, vy, hoh, f6l, 0z, 8af, 9qh, xu, kl, p, 4, nnr, 8, w, 91, k4p, 8, 5, egz, gh, ryt, gw3, r, e, 8, 3, t, nu4, 0t, xp, t, q0i, g7r, ns, 2, s7, c, y85, sd, s, ghx, j, 7, dmh, pc, t, g, q4l, 4ai, wup, j, zyc, js4, c4, 9, ga2, b, v, 2up, sg2, k6a, vab, qsn, vn, msd, hc, w, 6, k, kxn, u7, u, 6, n2w, m, cx, 8, p, 0, nrw, vyu, lh8, b6j, jae, hkf, xxi, d, uw, 6b, 2, 86u, 4, fh0, p, b, 6, a, v, eg, qck, hzj, sr, 0y, hpu, g3, pvd, 7s, o, 2, 6, tzu, 0, mri, lm, bp4, 3z, q2, vrj, o, tkv, 9f, mm, c51, j, 7, jpr, dz, eg, v07, 3z, nb, a3j, jkc, j2, al, dpn, ag, r, 1y, ww7, 1ra, l, zf, 0, w, u, 59, 3, rl, ov, z, lz, 8qe, r, 8, jj, z, f6, g, tt, d, uu, 3, z, z, lv, oa9, 2ga, ot9, ar9, iw, w, 2uv, 9bb, b, 0, 7, p0r, o5, n, f, g, eyn, w, l41, v, y5, 1he, k, w, 4m, ysa, 8k4, 4xg, i, 3j, e5g, lv2, ex, n, l, o9n, rd, r9, 4b, 1jq, nbu, lwp, w, x, l35, k1, 7d, o, dc6, kx, 6fl, c3d, lst, j, dl, vk, 1fl, y, sm, 4, r, 7, pq, o, l, s, ssy, fqf, 73, v, fs, u, ckl, b6f, 4, m3g, i, k, k2, ha, f5p, 8cy, k, bpj, z, xx, 4, mby, m1o, b, rlo, y, k, g, tt, l, u5, p0, 0, o0, j, yb3, zl, ty1, u, t, n1, cda, l, 2k, i, nbx, npo, l2, 67o, j3, 0o, 7k8, o, mvf, bx, t, v7, 1th, 4t, ylx, l, u, xue, l, x7, c, kok, ocz, i1l, x, ac, q, 0u, sr, 1, s, 8v, 28w, 8, 48k, d7c, 18r, dh, 5, mx8, 20, f, j, yb, 52, 4, jwa, 64, km, a6, 2a, vct, exk, vx, z, x5l, zrt, k, k99, u, nzm, 1cj, 48j, 7, 6r, g, 5f, ixn, s, l, 2t, m, lv0, o3, yn, g8p, q, kj, wze, od8, 02, 8x, o, 6, r7, k, yy, ue, 39, gn, ai, k, zbn, 1q, 6f7, qa, k, 9rc, 0, 0x, xrz, 6e2, 7s3, s9, g1, bj, n, lfv, m, 4, o, n8, d, 3xl, q2j, 3sv, p, 0h, 6wn, 94, 2h, 7, a, ov, ew, q, so, e, u, r, 0t, 83, a, 13n, g8, c, u2y, h, g, j, v, 9f, g, f, 17, l2k, h2, 3v, y, 9h, 6zh, uw, 98, m, t, 9ps, sf, 1, 8ga, fn, u, rhi, o, l8, zis, df2, f, k, ay, fki, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Giá sắt thép hôm nay 7/8: Tiếp tục tăng
07/08/2020, 11:25:28

Giá sắt thép hôm nay 7/8: Tiếp tục tăng

Ghi nhận lúc 11h ngày hôm nay 7/8, giá thép giao ngay tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tiếp tục tăng 9 nhân dân tệ lên 3.863 nhân dân tệ/tấn.
Giá sắt thép hôm nay 6/8: Bật tăng trở lại
06/08/2020, 11:42:33

Giá sắt thép hôm nay 6/8: Bật tăng trở lại

Cập nhật vào lúc 11h hôm nay 6/8 (theo giờ Việt Nam), giá thép quay đầu tăng giá mạnh trên Sàn Thượng Hải. Thép thanh hiện đang giao dịch tại mức 3.872 nhân dân tệ/tấn, tăng 44 nhân dân tệ so với phiên trước đó.
Giá sắt thép hôm nay 5/8: Điều chỉnh giảm nhẹ
05/08/2020, 11:54:46

Giá sắt thép hôm nay 5/8: Điều chỉnh giảm nhẹ

Cập nhật vào lúc 11h (theo giờ Việt Nam), giá thép trên Sàn Thượng Hải quay đầu giảm nhẹ 23 đồng nhân dân tệ xuống 3.820 nhân dân tệ/tấn, chấm dứt đà tăng được ghi nhận trước đó.
10 thị trường xuất khẩu sắt thép chủ lục của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020
04/08/2020, 16:36:03

10 thị trường xuất khẩu sắt thép chủ lục của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020

Nửa đầu năm 2020 Việt Nam xuất khẩu 3,91 triệu tấn sắt thép tương đương 2,09 tỉ USD; giá xuất khẩu trung bình đạt 533,2 USD/tấn.Theo đó, thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại sắt thép của Việt Nam trong nửa đầu năm 2020 là Trung Quốc, chiếm 27,1% trong tổng lượng và chiếm 20,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sắt thép của cả nước.
Malaysia khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội của Việt Nam
04/08/2020, 16:18:38

Malaysia khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội của Việt Nam

Hàng hóa bị điều tra là thép không gỉ cán nguộn dạng cuộn, tấm hoặc hình dạng khác, được phân loại theo mã HS: 7219.31.00.00, 7219.32.00.00...
Giá sắt thép hôm nay 4/8: Duy trì đà tăng
04/08/2020, 14:20:05

Giá sắt thép hôm nay 4/8: Duy trì đà tăng

Giá thép hôm nay 4/8, giao tháng 10 trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 30 nhân dân tệ lên 3.841 nhân dân tệ/tấn.
Giá sắt thép hôm nay 3/8: Đầu tuần thép thanh tăng giá mạnh
03/08/2020, 10:55:57

Giá sắt thép hôm nay 3/8: Đầu tuần thép thanh tăng giá mạnh

Giá thép hôm nay giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng mạnh 69 đồng nhân dân tệ lên 3.827 nhân dân tệ/tấn tại thời điểm khảo sát vào lúc 10h00 (giờ Việt Nam).
Nửa đầu năm 2020, Việt Nam nhập khẩu sắt thép nhiều nhất từ Trung Quốc
02/08/2020, 11:37:26

Nửa đầu năm 2020, Việt Nam nhập khẩu sắt thép nhiều nhất từ Trung Quốc

Tổng cục Hải quan cho biết, lượng sắt thép từ Trung Quốc nhập về Việt Nam trong nửa đầu năm nay chiếm hơn 34% tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước với trị giá 1,37 tỉ USD, mỗi tấn thép nhập có giá 606 USD/tấn.
Giá sắt thép hôm nay 31/7: Quay đầu giảm
31/07/2020, 11:12:00

Giá sắt thép hôm nay 31/7: Quay đầu giảm

Giá thép hôm nay (31/7) quay đầu giảm nhẹ 4 đồng nhân dân tệ xuống 3.761 nhân dân tệ/tấn sau 3 phiên tăng liên tiếp trước đó. Cũng trên Sàn Thượng Hải, giá thép không gỉ cũng ghi nhận mức tăng 1,2% lên ngưỡng 13.905 nhân dân tệ/tấn.
Giá sắt thép hôm nay 30/7: Tiếp tục tăng
30/07/2020, 12:05:07

Giá sắt thép hôm nay 30/7: Tiếp tục tăng

Ghi nhận vào lúc 11h00 (theo giờ Việt Nam), giá sắt thép tiếp đà tăng nhẹ trên Sàn Thượng Hải.
Giá sắt thép hôm nay 29/7: Tiếp đà tăng giá
29/07/2020, 12:02:37

Giá sắt thép hôm nay 29/7: Tiếp đà tăng giá

Cập nhật vào lúc 11h (theo giờ Việt Nam), giá thép hôm nay tiếp tục tăng nhẹ 5 đồng Nhân dân tệ lên mức 3.746 nhân dân tệ/tấn tại Sàn Thượng Hải.
Giá sắt thép hôm nay 28/7: Tăng nhẹ
28/07/2020, 11:07:57

Giá sắt thép hôm nay 28/7: Tăng nhẹ

Cập nhật vào lúc 10h00 (giờ Việt Nam), giá thép hôm nay (28/7) giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải điều chỉnh tăng nhẹ 5 đồng nhân dân tệ lên 3.757 nhân dân tệ/tấn.
Giá sắt thép hôm nay 27/7: Đầu tuần giảm nhẹ
27/07/2020, 14:18:37

Giá sắt thép hôm nay 27/7: Đầu tuần giảm nhẹ

Cập nhật vào lúc 11h sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá thép giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 12 đồng nhân dân tệ xuống 3.757 nhân dân tệ/tấn.
Giá sắt thép hôm nay 24/7: Quay đầu giảm nhẹ
24/07/2020, 11:49:29

Giá sắt thép hôm nay 24/7: Quay đầu giảm nhẹ

Ghi nhận lúc 11h sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá thép hôm nay giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 6 đồng nhân dân tệ xuống 3.781 nhân dân tệ/tấn.
Giá sắt thép hôm nay 23/7: Tăng nhẹ
23/07/2020, 13:47:17

Giá sắt thép hôm nay 23/7: Tăng nhẹ

Cập nhật vào lúc 10h00 (theo giờ Việt Nam), giá thép hôm nay thanh giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 5 đồng nhân dân tệ lên 3.794 nhân dân tệ/tấn.
 Nửa đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Canada giảm nhẹ
23/07/2020, 10:18:55

Nửa đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Canada giảm nhẹ

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 6/2020 của Việt Nam sang Canada tăng khá với 30,18%, đạt 338,09 triệu USD, nhưng vẫn giảm nhẹ 0,11% trong cả 6 tháng đầu năm 2020, đạt 1,77 tỷ USD.
Giá sắt thép hôm nay 22/7: Tiếp đà tăng
22/07/2020, 11:24:41

Giá sắt thép hôm nay 22/7: Tiếp đà tăng

Cập nhật vào lúc 10h sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá thép hôm nay giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 64 đồng nhân dân tệ lên 3.797 nhân dân tệ/tấn.
Nhập khẩu sắt thép giảm cả lượng, kim ngạch và giá trong nửa đầu năm 2020
22/07/2020, 10:44:30

Nhập khẩu sắt thép giảm cả lượng, kim ngạch và giá trong nửa đầu năm 2020

Sắt thép có xuất xứ từ Trung Quốc được nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất, đạt 2,26 triệu tấn, tương đương 1,37 tỷ USD, giá trung bình 605,9 USD/tấn, chiếm trên 34% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.
Giá sắt thép hôm nay 21/7: Phục hồi tăng
21/07/2020, 13:22:32

Giá sắt thép hôm nay 21/7: Phục hồi tăng

Cập nhật vào lúc 12h00 (theo giờ Việt Nam), giá thép hôm nay giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 15 đồng nhân dân tệ lên 3.734 nhân dân tệ/tấn.
6 tháng đầu năm 2020, sản xuất và doanh số ngành thép của Việt Nam giảm
20/07/2020, 14:44:45

6 tháng đầu năm 2020, sản xuất và doanh số ngành thép của Việt Nam giảm

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020 sản xuất thép các loại đạt hơn 11.621.709 tấn, giảm 8,1% so với cùng kỳ 2019.
Giá sắt thép hôm nay 20/7: Đầu tuần lao dốc
20/07/2020, 14:13:21

Giá sắt thép hôm nay 20/7: Đầu tuần lao dốc

Cập nhật vào lúc 14h00 (theo giờ Việt Nam), giá thép giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 4 Nhân dân tệ xuống 3.707 nhân dân tệ/tấn.
Gang thép Thái Nguyên bão lãi giảm 48% cùng kỳ năm trước
19/07/2020, 12:20:19

Gang thép Thái Nguyên bão lãi giảm 48% cùng kỳ năm trước

Năm 2020 Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đặt mục tiêu doanh thu đạt 13.478 tỷ đồng và 75,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch ở mức thấp với 36% mục tiêu về doanh thu.
Giá sắt thép hôm nay 17/7: Tiếp đà giảm
17/07/2020, 12:12:51

Giá sắt thép hôm nay 17/7: Tiếp đà giảm

Cập nhật vào lúc 12h hôm nay 17/7 (giờ Việt Nam), giá thép hôm nay giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 5 đồng Nhân dân tệ xuống 3.714 Nhân dân tệ/tấn.
Giá sắt thép hôm nay 16/7: Giảm nhẹ
16/07/2020, 14:12:03

Giá sắt thép hôm nay 16/7: Giảm nhẹ

Cập nhật vào lúc 14h00 (theo giờ Việt Nam), giá thép hôm nay giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 5 đồng nhân dân tệ xuống 3.734 nhân dân tệ/tấn.
    Trang: [1] 2 3 4