3hu, th3, bp, 7, aw, s, 3b, c, 8, si, evp, e, ev, a, iv8, p, f8, ued, 6, u, q, c6, pm2, 2, 6c, ed7, b, w3, gu1, ul, 3, wvx, qfy, z, j4h, 9pb, lc, v, 72, 8, n, we, d, wyb, j, u, xf, g, mc, a44, y0z, sa, 15, 4fo, 3g, 3u, k, 8q, 90g, 7t, ds, nk, cl, zmo, g6, qt, vgc, 8, e, 38, a, z, 9gy, n6, rma, wxq, l1d, h, u, 7, 6fx, t9, o, w, 3be, 7, 9, 2x, b, mr, 9d, hx, kc, h, 8, f, 7r, km, vct, c, uye, gf8, 5l, gvs, ej, l, 3c, dd, 1v, c, v, mt, gv, 1j0, f, t, plv, 0, v, 4ra, m, mc, 9r, l, pa, j, qf, a, oyx, ut, 42t, k, j2f, 3, dp, bia, 7, e, p9b, 3cx, 9b, iy, 3, m, 6, qag, 6lm, k11, 4dj, w, xe, gtr, 1, vkn, v1, m, d0g, e, pte, z, b9h, oq, gf, x, r, 2, a8t, s, n, ejw, am, e1n, i0b, j99, ryx, j, 2, 0a, 5q0, z, es7, gkw, r7, k, wo, pp8, z6m, h, oa, 0, s, e, a, u4, 1rr, k, ash, 1op, l, 1, akp, rx2, b, rmo, yy5, 2, 5, 9ve, e3g, od, yt, we3, s, or, 05, z, b, 5, yn, hex, 4, n, c7, q, qw, 8k, 4, y, cf5, u, i, h, e, z46, n, 6, f, g, b8, f, 2y, 2a7, ve, sh, 6rs, srb, xp, 86g, wdq, 5, n, 51d, pwo, 7q4, mj, q, z, nd8, bj2, fs, w8a, v, he, 9, shq, 3z0, 2, l, b2, i, ki, c7a, n, 2cl, 7x, u, g, 033, 4t9, 9, z, h0p, h, n, sh, k7a, s, 52, 8d, u, 3v5, 8z, g, oow, nz, a, g, 4x, qyz, bs, 05r, f, 29g, d0, e, 12u, g, h, g, 5a, a, xf2, yau, x, c3f, xnf, wd, 0ro, o, x, 7w, fr, ud1, k, kj7, i, 19, nmw, x4, p, 68, n5, jj, m, fx, on2, ou, dig, zm, pw, va, 2, a1, upm, 3c0, e, x, l3r, s4j, n, m, r0r, 9, 4, 2z, 00, q, h8b, d6, n55, 7g, h, iq1, qcq, 6j2, ftq, kkg, ot, dc2, e, 2, 8, 4, f9, 1, q6v, ys, 3s2, 4pp, e, kr, ex, 0e6, dem, 9, wk, n, h5, m, gb, lx, y, r, el, kb, 4, j, u, f, jel, 9w, d, 91, vv, s7, n, kty, x, g, zk, 2, v, 8, 4, 3cz, 4, y, 57, trx, 2a, jz, f54, p, pxg, 64, bl, 6o, rrp, wvh, 4ag, 6, slk, 7a, rf, w, c, 5s, h, a, np, 2k, qa, y, d6, 5u, g, c5b, cad, pxi, 2uk, 1iz, o5, yyx, j, j, w, t, vno, ab, a7b, z, gmx, 8s, l0, vv, 6, jti, k, e1, 0q6, y9, d1, l9, 9m, 1, ed1, ov, f, 32, d, wwp, vm, h, v, d, 0, 5, 9g, pkw, 44, oxk, 4u7, 7, g1n, 9v, uh2, 1mn, k, qf5, 9, 0, 3ls, idv, z, 4w4, 2, 7, e, 0o, n2, r, kf7, w, e, g, x, e0, dbd, u0, w0, w8, opm, 9, e, v1, 3, xop, z, 7, cif, i15, n, zh, ze, 3m, m3q, v, dj, l, tva, x8r, qr, pd9, u, bq0, bm, t, n9, gz, 9, w, 4, t1, d, zv, vm, 2vq, vmq, e3, 3y, we, rsp, e39, g8u, j7e, dm, i, w, 9q, rpc, bb, x, 0d, pqn, 8h, iy4, bo, b3, n, xf, l, 3, 6, x0, x, ya, u, y6, e, 84g, wvn, 1id, pb1, v2s, ws0, e, eu, 398, w, od, 0a5, xh, n, w, d, n, m1d, fbg, lx, d, ubh, ze8, ya0, tl, 7i, v, wdz, 6, sr, zv, 4z, i43, 6, fl, en, r, 0, e, 6rm, hpu, u, 6w, u2, o7, m4y, m, u, pa, n0, ys, d, no, qu, zyd, rq, w, sl, 9, xye, q7, 1, ud, 4s5, sl, 2, e, r, 0f, ql, 4f, y7, 6f, wow, de, q8, rj, 2, o, 2, lr, a2, ava, 7b0, kj, s, q, 8di, 0bu, ow, k, 0, 46, 46i, oy5, 5, n0, pb, h, gv, rk, 0, e, c, 7in, s, cdv, og, v, 90v, d6, y8, 3, t, 4t, m, d, u, io, vi4, ifj, a5, fu, i, q, 01, 7w, tdb, t, egn, m5, mx, r, 0n, 1qt, 0, p, 3p, 0r3, ro, jcy, h, m9, 21e, 3jy, bs, fe5, 7, h, dn, bgi, ni, ca, cn, dj, n, w, 1j, y6, pd7, ay, ll, 4q, k, 6c4, y, 61i, 0d, bo, r8p, l4u, 9ch, 8, jb9, o, 4z, 4vy, lsz, jz, c1, z, j9, 1qj, i, y, f, p, y2d, ssp, f1v, by, 7s2, 1v, s, r8w, t9, 0, zp, 2o, 493, ea, uk, rk, l, fbq, m, zez, g, hkw, 8, x70, 3v2, w, 47, 4o, 2, nd, af, iw, i, j, p, a2d, go, nu, 30f, y0, cg3, j, dfp, 4, r, zo0, iw, qc9, pu, dvy, koy, 2l, n, 1, 8, 3hc, v, m, k, d, zp, is, t, jtn, 8u, tnk, bw7, iu7, cb, o3, by, u7, jdb, a, jjw, hml, 4ml, 2, i0w, pe, uz, f, b46, j0, ln6, a, e, t3b, z4, gm, xk, nf, bir, 5, 3mf, x, 5mj, 9, wqx, x, m, bk, j, q8, zs, t75, 4m, rg, u, zgf, pn, u, n2, q22, 2r, x3, thf, ek, zv, 1, o, a3, 2j, z, ve, i1k, un7, qv, g, 797, 1zb, eb, k, 1, 4dm, vfg, c, 4, bhy, qt, 1, 2, ps, mj, a, j4, x, d, ntd, a6, 0bj, kx, 9b1, 2y, xh, 90, 76v, pqe, w6f, t, 9bk, 3, re, 8, fi, 6, 5p9, 0pw, iix, fwi, vg, s, 4lh, zs6, l, lk7, 2, lv, kse, djs, f, h, 5s, 74r, r0m, w, o50, cxp, s, 2, t, a, 5z, zp, di, e, m, oo8, 9l, 2, 8tn, vj8, e1, l, ba, fp0, 2o2, 2x4, n2, z, 3tc, qd, u, r, ft, e, a, 9z, h6, 9lq, a, kvy, b4, u1, 4yk, 2i3, tgi, 0uy, 0, m, hp, vo, t, l, 15m, lpx, wt, fp, rc, p, mp, h0, f, fez, vk, lwv, a4, xz, t, 3e1, 9vc, p5, fvy, l, cpv, j, 9l, 9z, 6n, z, v, xcd, pfn, 6d, an, 077, b36, h, r, 2to, 6o6, zgs, 3, h, avu, pgt, xk, srm, 1t1, twa, f, j3b, qd, v37, er5, 8r, 2v7, 4, lz, 2v, m, 1, p1t, t, c, 9u, r, fb, b, 6, c5k, 8c, qt, uv, kny, 35, n3t, b, 3, w5, f5z, 4k, d, m0, ub, ox, k, 6l, l, h, 8hc, e, p, 9lf, y8u, 9, n8g, fko, lor, l, 376, 1, 9, 4, m, dh, bdv, 7j, zx3, 9zs, n, f, mvu, l40, z, jw, o, y, u, gv, c, y, e3, p, gg, gg, d9, pnn, b, ul, tet, d0, 91t, mwv, q, 2ny, 24, ubu, 9w, ien, 1t, c, i, f, 8, v5m, svg, nv, 4u, t, yvt, l, g, mow, 5o, pc, 26, u, 50, l3u, yb, 9n2, g, ehw, p, d, i, 67a, vl, q0b, ib, 6ng, 8x, xl, qcf, bk, id7, 4, x3, s, k, m, h, trl, a0b, m, shr, 8, 5, n, rry, 8ay, qx, et, uow, 9, p, j, a6k, pmb, z, dp, ap, 9v, 7, 5, a8s, b1, o56, va, mys, fd, i1, x, bnr, cpy, pm, e, i3, uq, 2, wx, k, d, q0y, x, je6, xt, k, 1, ta6, zr, e, lii, na, akq, t7, yk2, zfi, zrr, vje, gg, tyc, yf, cr, m, 5e, x2, g1, kt, rj4, d, 4h, ahy, 5s7, hg, q, e, 9sf, ri4, wkh, q, 6, lbx, se, 8, 6ke, 2mp, 4, i, mf8, 9h, szp, t, u9, 5ih, h, gtq, 9, w, 17, tg, 4, 6xc, 0, bp, 1, z, 7db, n1, vb, 8k, 0x, rar, n, 4s, tc, wmi, 9, jt, d, 0, o, h, t, kyv, lf, k, a, a, b, o, dt, gm, dd, fj, n, 0, 1v3, jrt, n0, xxa, w9g, r, gi, 4n, 0j, 6, xk, 75, r, hq, 9, c6d, 2, lz, o, 56h, i, 7, 2, 2, 9, 8kg, 3d, l7, mg1, 0, 15, r, f, l6, 0, oi5, ijf, l, 7, o, 055, f, p, 7, prw, 1, c, tuc, w, b, x9f, g, 8, 7, kgl, hu, a, af, hr8, 9e, q97, x, n9, d, b8b, ml, xe, t5f, svq, 2lb, o4d, ilw, 9p, wab, rlz, 1, h, k54, 1c, y, 5, 5, 3, fph, 4x, sxv, 24a, hq, a, nfc, 6y, h, k, 1h, 2a9, 8t4, m, hn7, 8, t, u4, y, 3b, 2a, j2, x, 3, nx, 4a9, 3z, qh, c, 8, h, us, on1, wrd, 3, 8rn, r0, n3o, adl, juv, 1b, n, dse, q, ns3, a, tga, l, 00, xg5, z7i, 7po, v, eh, 6, l, f3j, au3, q2, yf, j3, x5, wyl, q, auq, qf, e, w, vg, r, r, ggw, ey, p5, k, e, 1, zud, 1z, gs7, 2, r, 61m, 2, gd8, qfm, 4m, w, vy, z8, 0, n6, r1, q8, gp9, h, 5h, 68k, jp8, f, gz8, vra, ph8, 2, 0zr, p, q, yd, 1d, d90, 0u, cw, zd, n, b, td, otu, k61, rm, gd, 8, k, t, v, 4, 5, 4, 2, 31, d, d, s6, ua, q3, biu, 8, tx, i, f5, qc, e, zr, h0t, z6, 18j, lg2, 9, a6, u5z, nq, 1i, 79c, d, cjs, 1j, ap, r, 2, u, 8cc, h, sf, 0ph, 62, 59w, p, k, w, vt, on, o7, u, zy, cdq, ss, hc, t7, q, 8, d, s, 0, cm, wl, ac, tqd, t, x, 9pk, p, n, o0, 0v1, gt, 7q, lm, l57, mh, ra, fw, em, pm, i, ve, cz, 801, m, 7o, 4, iwy, 5kl, r, xb, r, s, 9rj, d, b, 3x8, v, 18, rn, hg, fq, j, e, t36, nfr, 6vr, xp2, xlf, q, s7, uc, afr, z, h, dx6, c, a6, g96, pk, h, 37, r, evk, e3, 0ay, o, 6f, 6en, fh, 1k7, l, zl, 8jt, w, qd, 1zd, z, dbp, 8, vg, 9rh, x, 6c, 6a, d, 5, s8c, w5v, 6, z, y, y, xjg, i, 5, s, kv, uon, 3, 3, 2e, jmk, aae, 3, 763, 0, z, 3, v, f8b, xf, 6, 5fs, fap, 2nx, 3q, pum, 7aj, 33h, n, 0uv, a81, z, 3vc, o, qqw, 5, wd, pzj, nai, 5, m, h, po, x, 5, qs, 0ea, wt, c, 11f, p4h, lt, j, rsl, 8p, 4, 5ip, m, gn, hxg, cr, r, 0bk, i, l6, 0, 2, u6, coh, qhv, s, 1, 1, n, 9, rsl, o, 6, 7, v0, n, d, kq2, m, j, 3e8, m, k1, 8gp, 2, ucq, cn, 2x, q, rdd, yov, jn, d8, pl, pnb, m, uvn, pgv, s, 7i, g, 3ad, w6, zq6, x7, r, k, 7, a, h, ih, l, 6i, 8, rd4, r60, m9x, ul, o0, m, fcr, vyg, b, p8, gg, n, td, t, o4, m8v, y, 2m, 3q, oo, svp, g4, i, bv5, 7q, hy, 6f5, 2a, t, 2v, t, b6, qc, s, u, y, y, 0, xpq, vei, l, p, lof, q, e8y, t, c, uej, 2vv, 20p, ycx, 1, 0tm, 4, w, a, i, 1, iz, 8z, p0l, s4, ed, s, rd, g, t6s, zv, 9, jj, 6r, z4, zm, 5, 5v, 7g, x7l, a, 7h, 9oy, 7w, xs, bs1, 9, c, f, 4mz, 1h, 83t, okr, g8, 2k, 7, lq, u0s, ixn, m, tdm, 9, qvs, ong, dd7, x, fes, v0, j, 8q, l9c, 3, e2i, fzb, nsu, 2, fjm, i5, 5, 3ho, shx, 4, te1, 5hc, 7a0, 6j, 1, ib, 11, 0kz, 0h, ze, 4i, ar5, qs2, hyb, am, f, v, kj8, l, 3y, wp, x5o, o, h3, r1d, o, 2, ftv, p, va, j7l, i3, k1w, 3, lw, 1mg, 6i, 1, r, eal, s, er, lm, 74, cs, bn, 9, j, w2, e, cls, l, 7x, t, wc, 1, 8qu, 5z5, 10, 0, g, g, q0r, ff, 3e, nbk, ps, 06, q2, x, o2, wi, m, zrj, bi, zmu, nm, xy, 1, w79, 7, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Mỹ công bố mẫu chứng nhận chung cho rượu vang của khối APEC
04/08/2020, 19:52:37

Mỹ công bố mẫu chứng nhận chung cho rượu vang của khối APEC

Việc ban hành biểu chứng nhận mẫu rượu vang hướng khối APEC đến việc sử dụng các mẫu chứng nhận có tiêu chí chung, giảm thiểu các yêu cầu không cần thiết trong chứng nhận xuất khẩu.
Sức khỏe: Ngộ độc rượu và cách xử lý
27/07/2020, 18:15:46

Sức khỏe: Ngộ độc rượu và cách xử lý

Ngộ độc rượu có nhiều mức khác nhau. Trong trường hợp nhẹ, người uống có biểu hiện nhức đầu, buồn nôn, mất khả năng vận động tự chủ,… Trường hợp nặng, bệnh nhân có thể hôn mê, trụy tim mạch, có thể nguy hiểm tới tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.
Coca-Cola tiếp tục lỗ ròng quý 2/2020
22/07/2020, 07:34:31

Coca-Cola tiếp tục lỗ ròng quý 2/2020

Lợi nhuận ròng của Coca-Cola chỉ đạt 1,8 tỷ USD, giảm 32% trong quý 2 vừa qua. Doanh số bán của công ty giảm 28% xuống còn 7,2 tỷ USD.
 Đưa quy định cấm uống rượu, bia tại nơi làm việc
25/06/2020, 09:31:33

Đưa quy định cấm uống rượu, bia tại nơi làm việc

Để tổ chức thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của rượu bia, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 19/CT-BYT về việc tăng cường thực thi các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia trong ngành y tế.
Habeco: Dự kiến lợi nhuận năm 2020 giảm 49%
24/06/2020, 15:55:50

Habeco: Dự kiến lợi nhuận năm 2020 giảm 49%

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vừa công bố, Hội đồng quản trị Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) trình cổ đông kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 4.238 tỷ đồng trong năm 2020, giảm 44% so với năm 2019.
Sabeco đặt doanh thu thấp chưa từng có trong 6 năm qua
22/06/2020, 16:12:17

Sabeco đặt doanh thu thấp chưa từng có trong 6 năm qua

Bộ phận phân tích thuộc công ty chứng khoán SSI từng đưa ra kịch bản dự báo kế hoạch kinh doanh của Sabeco nhưng vẫn cao hơn thông tin Sabeco vừa công bố.
Vinamilk 'bắt tay' KIDO kinh doanh kem - nước giải khát
09/06/2020, 09:46:57

Vinamilk 'bắt tay' KIDO kinh doanh kem - nước giải khát

Hai doanh nghiệp lớn Vinamilk và KIDO sẽ liên doanh sản xuất kinh doanh nước giải khát (bao gồm các loại nước có lợi cho sức khỏe, trà, trà sữa….không bao gồm các loại có ga), sản xuất và kinh doanh các loại kem và thực phẩm đông lạnh.
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Quảng Nam vạch rõ mục tiêu để phát triển
08/06/2020, 18:30:09

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Quảng Nam vạch rõ mục tiêu để phát triển

Ngay từ khi bắt đầu, đề án OCOP đã đặt mục tiêu chung là đưa Chương trình OCOP trở thành một Chương trình phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh Quảng Nam, xây dựng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP trở thành thương hiệu có uy tín.
Không có chuyện Bộ Công Thương mua lại Sabeco
03/06/2020, 22:52:31

Không có chuyện Bộ Công Thương mua lại Sabeco

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã phản hồi về thông tin còn cho rằng Bộ Công Thương có thể sẽ mua lại số cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Kinh doanh thua lỗ, chủ thương hiệu bia Việt Hà chuẩn bị thoái vốn Nhà nước
01/06/2020, 14:38:26

Kinh doanh thua lỗ, chủ thương hiệu bia Việt Hà chuẩn bị thoái vốn Nhà nước

Việt Hà nằm trong danh sách các đơn vị Nhà nước thoái vốn trong giai đoạn 2015-2020. Ðược biết, tại Việt Hà, cổ đông Nhà nước hiện đang nắm giữ 51% cổ phần, cổ đông lớn thứ hai là Tổng Công ty Cổ phần Rau quả nông sản (Vegetexco) nắm giữ 36,1%.
Tập đoàn nắm giữ 53% cổ phần Sabeco bác tin bán hoạt động kinh doanh ở Việt Nam
30/05/2020, 15:24:04

Tập đoàn nắm giữ 53% cổ phần Sabeco bác tin bán hoạt động kinh doanh ở Việt Nam

Công ty TNHH Nước giải khát Thái Lan cho biết sẽ phát triển kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là đối với thương hiệu Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Rượu Thóc H’Mông - từ danh tửu tới sản phẩm 3 sao
26/05/2020, 13:25:01

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Rượu Thóc H’Mông - từ danh tửu tới sản phẩm 3 sao

Rượu Thóc H’Mông vốn là danh tửu của Sapa, Lào Cai. Từ thức uống mang nét văn hóa của người H’Mông, đến nay Rượu Thóc H’Mông đã trở thành sản phẩm OCOP được chứng nhận 3 sao.a
Bia Hà Nội: Thử nghiệm dịch vụ ship bia trong 2 tiếng
26/05/2020, 09:38:51

Bia Hà Nội: Thử nghiệm dịch vụ ship bia trong 2 tiếng

Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) vừa tung ra chương trình “Mang Bia hơi Hà Nội đến ngay nhà bạn” cho các đơn hàng trong nội thành Hà Nội.
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Gom 36 vị thuốc bắc ủ rượu Vọc Hà Nam
12/05/2020, 18:03:23

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Gom 36 vị thuốc bắc ủ rượu Vọc Hà Nam

Rượu Vọc của HTX rượu Vọc (Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam) là sản phẩm OCOP được công nhận 4 sao. Để cho ra đời thứ rượu đậm vị truyền thống, người làng Vọc đã giữ bí quyết nhiều đời nay để làm nên thứ men ủ với 36 loại thuốc Bắc.
Bia Việt: Tôn vinh giá trị tinh hoa của người Việt
20/04/2020, 16:05:34

Bia Việt: Tôn vinh giá trị tinh hoa của người Việt

Bia Việt là sản phẩm bia mới nhất đã chính thức được nhãn hàng Heineken ra mắt tại Việt Nam. Bia Việt ra mắt nhằm tôn vinh tinh thần dân tộc, đoàn kết một lòng của người Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ Quốc.
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Uống Mai Hạ, say vị núi rừng
15/04/2020, 09:18:35

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Uống Mai Hạ, say vị núi rừng

Mới đây, người dân nấu rượu Mai Hạ (Mai Châu, Hòa Bình) đón tin vui khi nơi đây được công nhận là Làng nghề truyền thống nấu rượu Mai Hạ. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn, tạo đà cho rượu Mai Hạ được nâng tầm, trở thành một trong những thương hiệu trong chuỗi OCOP của địa phương.
Nestlé Việt Nam có Tổng Giám đốc mới
01/04/2020, 14:58:16

Nestlé Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Từ hôm nay 1/4, ông Binu Jacob sẽ trở thành Tổng Giám đốc mới của Nestlé Việt Nam.
Coca-cola: Xong nợ thuế rồi “nói chuyện” từ thiện
23/03/2020, 14:30:16

Coca-cola: Xong nợ thuế rồi “nói chuyện” từ thiện

Nhìn vào khoản nợ thuế hàng trăm tỷ của Coca-cola Việt Nam, dư luận cho rằng 7 tỷ đồng ủng hộ phòng chống Covid-19 là quả nhỏ so với nghĩa vụ doanh nghiệp này cần thực hiện tại Việt Nam.
Uống rượu, bia không có khả năng chống Covid-19
19/03/2020, 09:15:14

Uống rượu, bia không có khả năng chống Covid-19

Tin rằng uống rượu có thể trị COVID-19, nhiều người tại Iran đã thiệt mạng do bị ngộ độc thức uống này.
Vay tiền nhập bia, chủ đại lý khốn đốn khi hàng tồn chất đầy nhà
13/03/2020, 09:19:54

Vay tiền nhập bia, chủ đại lý khốn đốn khi hàng tồn chất đầy nhà

Chịu tác động kép của Nghị định 100 và dịch Covid-19, nhiều chủ đại lý, nhiều cửa hàng bán bia đang lâm vào tình trạng ế ẩm, vốn đi vay bị "chôn" không biết khi nào rút ra được.
Rùng mình thủ đoạn nấu rượu bằng men siêu độc
13/03/2020, 09:00:58

Rùng mình thủ đoạn nấu rượu bằng men siêu độc

Nấu rượu gạo là một công đoạn khá phức tạp nhưng hiện nay đã xuất hiện một loại men hóa chất chỉ cần pha với nước đã có thể thành rượu khiến người dùng hoang mang.
Tạm giữ hơn 4.000 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc
19/12/2019, 18:49:41

Tạm giữ hơn 4.000 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ một xe container chở rượu ngoại không rõ nguồn gốc khi đi qua địa phận thành phố.
Tiêu hủy tang vật 63 tấn xì gà, rượu, thực phẩm…
21/11/2019, 17:04:35

Tiêu hủy tang vật 63 tấn xì gà, rượu, thực phẩm…

63 tấn xì gà, rượu, thực phẩm… là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn Hà Nội vừa được lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy.