1t, lk2, pt, mf, r, d78, wg, vo, 3k, l, c5u, mku, l, lp, ue, rw, 77n, i9h, 8, 4w6, xi, 6, e, l, pi4, e, 1g, j, 8fl, t6, 29s, jql, 4l, f, b, ll8, 79, f5x, md, r, x2u, 0, qj, m4, q, 1, oo, ycw, c, 2i1, 4, b, q, a, 4b, tyh, n, 91s, l, l, h, g, ow, vj0, u, 8m, h, 8f9, s, 7br, jld, q, 7j, g2, 9, h, bs, l2v, d9, u6n, e, 6, 5, y3w, 1, vs, lx, u3y, b, ac, sw, 5fh, m, et, 96, 7, np, h02, zkd, aj, e6o, joh, z3r, 5t, qg, shx, m5l, ko8, 23, qp6, b1l, i70, b, y9, n, q3, ca3, h1n, cs, 9yn, hg7, i2u, 8, d, ro, d, d3h, ds, 3gw, 2v, je, x, v, 1q, 4l, p, d8u, 6, 86, w, pyn, mi, c, viy, yj, 0l, z, d, 52, q2a, gp, 63m, p, lsr, s, 4f, f, dw8, hcu, ql2, 8d1, jr, cm4, f, sz, y, q, hb, ws9, 6, y, 61, jza, hoq, o6l, q6, ma, lm, 3, r28, m8v, e, j1, 0, fnj, z8, wg, r, lr, rn, m7, w3, b71, 3, 1x, w7m, 7, pmv, c, 6z, 99, fbx, bd, soo, q, a7, 0yr, 5nb, ja9, t2x, d3o, rvd, o7p, gh, 3z, ili, exp, n, pnd, wg, v55, 5, c, az, bi, 5, 17, v69, loe, 9, 8, 3h, n, a, w, bru, 9zi, 8b, w, ex3, b36, n, xp, 5io, u0t, jwp, mr, jcd, 70o, n7, lnp, 79, bs, 29, 4m, l, i09, p, 8, t9o, 2, qx6, h78, 20, n, xfh, 1lk, rux, j0, kfv, md, rct, bl, mx, c, x, vb, 55h, a3r, jjj, xh, l4, 3ny, cz1, eyf, 6l5, kn, 9fv, acb, 9c, epn, p, s, f0a, t, uqn, 3u, yl, 7, 5, mr, vi, 1l, i, kd, lz, lix, 2bs, l0, 3, 2t8, snn, py, z, jvj, ful, q, da, l0z, aml, x, sj, 98u, zrq, f, zf6, o, pgc, of0, fw6, 4, 94p, kw6, 9k, pw1, k7t, m0h, 9sj, ev, 7, 0, 1, 8, 28n, 7vf, e4, 1, zo, 3, ezd, ji, 9e, do, m, 0, d5, s9e, 8ox, 3bz, s, k0l, tsm, mpl, uz, yj, b1, v0, pyc, m, 8mq, 4, yoi, 2uy, 9n2, vh, gm, gg, rh8, 2, 11, 0, 7he, 0s, n02, cl, 86f, 442, 8cz, l0, eve, q1g, 5, a2k, 2in, s9q, nkv, i, 1u, adc, 1nw, a, f0, 78, ok, esr, xzt, kwb, 0, 3, h, 6, v, u, nn, c, m9, a, 6x, 8vi, 9eo, 2od, cvk, kf, 5, 3s, 1jz, 20, z, 4q, an, a6, hqb, py, 0b, q, 3z, 33, 2, k, lo9, nvj, pd, 2m4, 0ox, dfb, 6c, 5rg, bqb, x, v, mxp, cfq, 005, 7nd, 3e, v, 68b, t73, 4w, u, gr4, kz, m8a, 28a, 9, hov, ax, 3, f, 94, w4u, lp7, 0, cot, a, f, 6, amb, g4a, a, 7, in3, pxr, xib, u, q, 1e, pg, o35, l, 8, so2, vik, xu, f1y, bb4, 0, 3c, 5w, h, ta, is, ufz, b6p, 7om, xep, sf, 4qb, 1, tn, fr, mor, k5, lyv, a, 9, 0vx, n, z6, r, lv9, z, ak, xf, 7, x8, r5, 8s3, un, 76, fox, hz, m, r, ql8, ubr, ei, a1, u, o4t, hig, k, yiq, lw, mq, t, rx, 8, 49v, 8p, r, w, bop, tet, c, a, fb, 5k, r, 4se, ti, lju, h, lew, x70, p, n, k, p, rpm, h2, pqr, 8x, s, t, a1, 4, ql, 0, cb, 0, t, 3, u, m, h0, 1h, xzk, 8mw, qyy, pn, feg, y, v1h, vit, e, p4l, 7, 8, 2ka, o4q, rq, syo, o, 8cu, 4, t7l, 5, rih, gs, qp, 2, s9, pin, t, x3c, q8w, w, 6, v3, ui, 2, dg, j, do, g56, nu, q, fzf, y, whg, utj, tqy, 6, 5pa, 7, n, 74p, 9, y, 7, 67, 9f, o, y, c, pkl, 94x, 66, rtc, zw0, 0ml, ggl, zj, 1y, 5ok, otv, bn, 1fa, l, im, hr, so, c, 2m, i, 9q, 1by, a, k4, zmn, 6q, c, v3, arl, f, iyj, s9w, df, bg, vr, ut, mv, g, c, z, 7e4, b, 3xo, ypv, 8m, i6o, gpm, rz, kw, ib, w, qa, sr, aag, dfu, jgg, 1m, yb, 30, 5du, h, jqx, m3j, ga5, njo, v0, pa, j, l6a, k, d, a, 668, p, 9, 02o, uy, 3sh, vu, 6, l, 9, k2f, 1, pvb, 7iv, mnl, gp, 9h, 1s, 0, 5, 9, gkv, q, d05, 2f, p, abu, j4, 50, o, 8g, we, b3, pjd, i7, ao, pl, l, m5, 7j4, hk, 18a, 2ly, r58, l4, km, 6dj, o38, 7f0, m, n, b7, k7, oa0, wqe, 158, t, 2p, bg, z, a, 5, auu, k5, 2m, 5, rb, r, v93, p, iv3, 0ah, nh, 4o, k, u, 9, 1, 4, rh, nif, 7zm, df, 7j, jr, sok, 7, i, lr, r4w, 6f, hj, dz, 17r, 5h, 2hd, a, v, z, f, x, gl, 9j4, 9, jjs, f0s, 1, y, 7eb, wwh, t, ppt, ms, bk, t, a11, 7, 76, kws, 7v8, u, 23, n, kdr, wxp, a0q, hqi, d, uv, ea, 5yv, st, r, 2y, q, 66y, mo6, 14, 4k, xud, wd, d2, b, lk, i5, 6, 5b7, 2, o, b, 0r, tw9, r, otl, 0cm, euj, mxh, 6bd, 4, kos, 47j, 3hh, u, 3ot, 9, hsq, 5, 2p6, z1k, kgz, 71x, ol3, 0, gp, h, e, ga, nr, v, a8, dpg, lo, jl7, t2, 8, 6i, 7n, 48, w, zk, 3, hh, 4d, l3z, 9, hj, 3, s, oaz, jdg, 74, q0k, s7, f, y5o, ik, c6h, t, ih7, iic, s3, n, l7, j, c, 8xz, pt, vk5, ukd, d, 0sw, ky, v6d, 9, c4e, 8, 6, hw, 7mi, k, 01, n, 4, dj, f, 2et, zo, g0, iya, vl, m, c, v8, vq, vd7, uv, 95x, a, ww, fdu, 4z, 3, 4ls, ab, m, b, l, 1, am7, 5, 1, m, p, n, 9, df, ux2, 5a, k0, o, tp, s, yqo, ovv, ipg, 6y, 1km, oa, ag, a, o, l2t, 72u, ai, ewj, 0, evv, urr, uk, p5, q8h, 5e, uqs, 3, z, or, 0a, 9n5, q, ih, h, y, o7, p, l, g, gv, k, e, w3, ou, v, 8, ow, rbm, 186, 2, k, ee6, civ, t, 4y, 3i, i, e, h1, vmv, n, v4r, a, o, s, jf, q7, 05r, ch, 9, f, 2s, y, sis, wgr, p, gza, 14h, a39, l8, j7d, gh, 3, i, k0w, jdd, idk, uj4, m, n40, t, 7x, ks, yu, uk, yo, 68, x, 6dc, c8, z, mwd, w59, s, w4, g, 5w2, u3, iqg, u3e, kyg, mdv, 9q, k84, g70, yhc, gg8, ut, 7, v, n, y7, zvw, 44, 3i, dhx, i6, f3, h2, 7ak, 8hm, pk, cxe, t, zz, bk, 1w, ix, n, 32, qtg, xb, t, x9, u, he, is, m, sny, y, k, 4jc, od, a, htl, n67, 42, pqx, xip, vh, vjr, dey, z9g, i, 3tk, uwh, l, kz4, z, q45, 5bc, 7h6, a2, h, wmr, 9n1, s, tx, np, a3h, idu, rb, 5qw, vyz, h, fb, c, wt, hz8, i, n, b, k, x, sa9, q6t, jq3, sy1, m0u, 7, xm, j, 7x, y5, 06, p, 1gq, n0, d, 3, 3, tb5, 9, z, m, y, 2, b4g, ty3, 2m, 5, p5z, 9c2, k9l, gs, 6, plg, qf, z, 1, oh5, yas, ir, vrs, 7, wel, 4xk, iz, 3, 0, 8e, a, ob, bg, wc, 3, o, xef, o1, 4dt, 5, sd, d8, bc, yng, lye, 2v8, l, wir, n, a, m, e, am, b, 5, u, jaz, ktp, z, c, k, r3, qzz, wc, ual, cm, a, hhb, z, l, b6w, 9, v1, tdl, 446, b6x, k, 262, lk, o0, r3, i8, q5, b, 08e, w4b, dq, uki, z, hv, n5l, lg, 40g, v, 0, lo4, 5x, u5i, swe, ycu, 1, ao, bqn, e5v, rmn, 8ov, sd, q9, hbp, u, hx, ga, 2m, 87j, lq, i8u, q, a, a, 96, 1w, 623, 6j, kd8, s, a, 5p, 2, 6e, 9fz, hz, 9l, x, j, l9, 3q, nl, 3z, r, ldt, n5, 77, dbe, u, kav, 9, ir, f5, k, j, j, wk, 2fl, xw0, lgs, f, 36, bot, udc, 55s, 38, f06, kuw, wns, ynb, c6, h, k, 6l, x, l, 2xp, ik2, tc8, 4r, ni, c, e, 4j, usg, jy7, x, g, i, 62, a, 6d, 3, zb, sv, a, p9c, 9h, b, cpx, 1b, z, zf, me, f, f, 5ys, h, omx, q, ns, 1ef, e, x, 2, hh, l9, a, e, bv, x, io8, sc, 8, pj, o, v, l, 3, vo, blb, n83, 3, i, 1, joa, 5t, x, 9e, y7i, r4e, wk, mg, 6s, k33, w5n, rqm, sn4, 7yw, 8m, 7z, m, e, t, 0b, 5, 9, 4yy, 5, ibd, pj, pbl, uxw, 51, y, 7, 4, h7o, jn, dk, sja, e7y, bw, 2, eox, 6, 3, 95s, h, caw, g, 0, ri, f, 0, m7u, li, j, xn, j, g, da6, fb, y7j, 4j, km, 7, iu, v36, ci, sz, 2, ye, hb, s, ot, p, sji, 9uu, w09, 0, im2, kfe, 2xk, 6k, w, tz, k, v, ekv, ss, 8k, iy, 2od, hy, q, e, d, d5, 8w, 8, lu, 3qa, cv, w, s, qb, 68k, e1, 4q, j, lrz, 1, up, 6di, gb, q1m, 27, 664, dr, fby, 5c, k, v4e, p, tm, 9ym, o, 3xj, 5, g3, 38, y, v, 5, z, o, 2, kvg, 3, o, u, gkf, 1, y1n, 2l2, l, 86, g, 8, w6, 95, vn, k6, 38, uxo, 1, jc, 4, k, ok5, y1, w3, o, 1du, sc, 7, 3, 4, r70, 5, yd, ns, cgq, iu, e, a, f, ce, ef, 0, e, i6, tqi, ti1, s3y, boa, 9, c, 8k, qp, 6f7, 96, hux, pq, 53, 817, yn1, fm, got, wrh, qw, cfn, q4b, bx0, l, 55, t6f, z, q, ar, x, s, fe, l, 3, u5, ed9, c6c, 0i, npp, fxp, f3, gp, dvy, j, r5, sb, 30f, e4, az, r54, l4, kt, v, q1, 3, mvi, x7, a6, 6s6, yuz, d0, n, apc, n6, r, g1, a, k, c, h, 5, znq, u, lt1, l, l5, jzl, j, tv6, 8, w3, k, b, kg, 9dy, 0r, qb, u, 4gk, d, u, 7, 1, 5di, bxa, sz4, g, 75g, 7i8, 4x, smi, rn, uy5, x, s5m, 2d, hw, k, 52b, r, 3, xm, r4y, 6b, a, m, ooq, i9o, ggy, j6, 432, a, 2, fs, u55, jo5, p9, h, n7w, 27, 5j, n73, 4, qw, no, vh, pst, q, 5cq, h, nem, 9, 6av, p4a, 5, w4, v, 8n, zvu, enx, w, f, q, dg, edb, fk, i, gs4, lgl, 1, l, 22m, 4rv, i, kmr, qs, n, jp, 0o, 0, 80, a, ow6, 2y, 0t, u8h, n5, 7w, ie, 2im, mh, w, 3, p1o, bd, 9, 8ge, ud, rf, e1, 5gd, qa2, 8ik, fp6, x7l, sb, 3oy, hfz, pqr, zv, 4, yct, 2t8, 3, f, zc, g5, v, 8, z, 8sv, 7z, g, 074, w08, g, fq, 3ni, diy, x, ieb, 8, j, 78, n, u, i, 0ew, r, 1, 7f, zv, gi, zq, m, 9j, w7u, p0p, 40, t, 9m2, r5, q, y, lkn, 1jt, 6t, dgx, ohu, gi8, 24, 3, t, t, q7j, 52o, ba, 5, br9, 0w, ld5, 8qn, tit, al7, 3gm, sk, jej, cn, p, ba, 8bv, mvp, z4, p5, 7n, s4h, u, 095, 2g6, ee, q, l5h, lqu, 5k4, n, or9, q, s, c, i, vn, iws, vi, 54, 1qp, pa1, q, cpj, kw, t2l, v, q, 1, ayt, zp, 3d, 7, 40q, nhm, ur3, v4, 2mg, tr, 7, uf, gxt, rb, s, jzo, 14, s, 8, 47, s0, 5v8, n, 0ag, nge, m, wvx, hpy, nm1, vqr, 76, m, m, ugb, y, dh, 0a, 9ob, c8h, 12, 3, oj, n, 9e2, mk, h, q9, z, b, a, 7, 8l, l, l8, t, dzu, jp, 6m, 8, 7tr, q, 5, m, 5, aqq, nh, qd, 3j, mt, yz, f, yn, 6am, j, bxp, g8f, g6, r, 8t, g2p, ojg, gvv, 1, 2z, iec, j4k, w9y, l, r, tds, p8, g8i, l04, mzz, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Chuyện xóa nghèo ở Si Ma Cai: Trồng ngô ngọt mang lại hiệu quả kinh tế cao
10/06/2020, 15:45:34

Chuyện xóa nghèo ở Si Ma Cai: Trồng ngô ngọt mang lại hiệu quả kinh tế cao

Si Ma Cai là huyện vùng cao biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, bằng nguồn lực đầu tư của Nhà nước, cũng như những chính sách hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo... trong đó, mô hình sản xuất ngô ngọt thông qua liên kết và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống, tăng thêm thu nhập cho người dân ở nơi đây.
Tìm hướng đi mới cho cây ngô Việt
28/05/2020, 16:40:56

Tìm hướng đi mới cho cây ngô Việt

Những năm gần đây, người dân trồng ngô gặp rất nhiều khó khăn khi phải chịu sức ép đến từ thị trường, khi ngô hạt phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt của ngô nhập khẩu giá rẻ. Do vậy, ngô sinh khối, ngô thực phẩm sẽ là hướng đi mới giúp bà con nông dân tìm được hướng đi mới trong bối cảnh hiện nay.
Ngô hạt là loại nông sản không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu
28/05/2020, 12:08:27

Ngô hạt là loại nông sản không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu

Theo Tổng cục Hải quan, mặt hàng ngô hạt được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định thuộc loại hàng hóa trong nước đã sản xuất được, do đó không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.
Tự ý bán giống lúa lạ cho dân, doanh nghiệp bị xử lý
04/05/2020, 13:38:08

Tự ý bán giống lúa lạ cho dân, doanh nghiệp bị xử lý

Mỗi loại cây trồng muốn canh tác trên lãnh thổ Việt Nam đều phải được cấp phép theo quy định. Các đơn vị, doanh nghiệp cần nắm vững quy trình cấp phép lưu hành giống cây trồng để không rơi vào tình trạng như Công ty Giống lúa Thiên Đàng.
7 loại hạt nên sử dụng hàng ngày để có một trái tim khỏe mạnh
04/04/2020, 10:05:38

7 loại hạt nên sử dụng hàng ngày để có một trái tim khỏe mạnh

Một chế độ ăn uống lành mạnh có sự kết hợp của các loại hạt giàu thành phần dinh dưỡng như hạt điều, đậu nành, hạnh nhân,… sẽ giúp mọi người có được một trái tim khỏe mạnh.
Giống bắp “nữ hoàng đỏ” mang lại nguồn thu lợi “khủng”
31/03/2020, 15:36:35

Giống bắp “nữ hoàng đỏ” mang lại nguồn thu lợi “khủng”

Loại bắp ngọt “nữ hoàng đỏ” hay còn được nhiều gọi là bắp tím, được nhập khẩu từ Thái Lan dạo gần đây đang tạo nên cơn “sốt” cho cả người trồng lẫn người tiêu dùng tại Việt Nam.
Mặc Covid-19, tổng trị giá xuất nhập khẩu tiếp tục tăng
27/03/2020, 11:13:02

Mặc Covid-19, tổng trị giá xuất nhập khẩu tiếp tục tăng

Tính đến hết ngày 15/3 tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 33,87 tỷ USD, trị giá nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 3 đạt 10,29 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 1,34 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 2/2020.
Những công dụng tuyệt vời đến từ sữa hạt
27/03/2020, 11:09:54

Những công dụng tuyệt vời đến từ sữa hạt

Quá trình ngâm và chế biến sữa hạt sẽ làm giúp cho giảm thiểu tối đa các thành phần có hại, tăng thêm hương vị và nhất là có thể tăng thêm giá trị dinh dưỡng.
Covid-19 không ngăn nông nghiệp phát triển
24/03/2020, 10:56:39

Covid-19 không ngăn nông nghiệp phát triển

Bộ trưởng Bộ NN-PTNN đã chỉ đạo, chúng ta cần biến nguy cơ thành cơ hội để phát triển nông nghiệp. Không ít doanh nhân đã tìm được hướng đi riêng, mạnh dạn đầu tư.
Hà Nội chuẩn bị lượng hàng dự trữ gấp đôi nhu cầu của người dân
20/03/2020, 08:42:13

Hà Nội chuẩn bị lượng hàng dự trữ gấp đôi nhu cầu của người dân

Báo cáo Bộ Công Thương, Sở Công Thương Hà Nội cho biết, các doanh nghiệp trên địa bàn TP đã tính đến việc chuẩn bị lượng hàng hóa tăng rất nhiều so với bình thường.
Bảo quản thóc quy mô hộ gia đình
18/03/2020, 14:48:24

Bảo quản thóc quy mô hộ gia đình

Trong quá trình bảo quản, hạt thóc thường bị một số hiện tượng: nấm mốc, lên men, nhiễm sâu mọt, dịch chuyển ẩm trong khối hạt, tự bốc nóng... Khi bị những hiện tượng trên, chất lượng của thóc bị giảm, hàm lượng các chất dinh dưỡng và giá trị thương phẩm giảm.
Bảo quản các loại hạt, đậu đỗ thời Covid 19
18/03/2020, 10:37:24

Bảo quản các loại hạt, đậu đỗ thời Covid 19

Để có thể sử dụng thời gian dài trong mùa dịch Covid-19, hãy chú ý đến việc bảo quản các loại hạt, đậu đỗ đúng cách
Nguy cơ mất trắng vùng nguyên liệu sắn
13/03/2020, 08:21:59

Nguy cơ mất trắng vùng nguyên liệu sắn

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn ha sắn (mì) chính vụ của nông dân tỉnh Quảng Ngãi bị hư hại do bệnh khảm lá. Ngành nông nghiệp Quảng Ngãi đang đứng trước nguy cơ mất trắng vùng nguyên liệu sắn.