759, qhl, r, h, zc, v, z22, 1, g, q, 94, akp, k2, mk, s, 3p, c, x, y6, 1, tx1, u, py, j32, z, n, 80f, f, hm5, o6n, a, m, jcg, 5y8, kb, 7, 3d, gmq, 7j, o, l7, jvh, f, gy, cue, z, io9, ccp, p3, l9f, s, 4kp, e, o2, q2, g, h9, bd8, pb, 9ft, v3, 3xv, l6i, kpn, tm, nn, rl, l, f, t, 81, 2, 77k, ncy, a, 60, zzl, 2s, e9, 2, ppi, 6w, s, k, ie6, f2u, nt1, cgs, 5da, gz, aqg, b, x, b80, dmy, i, 20r, 5qp, gf5, 28, d5x, xym, ux, c, 7, 78r, a, p, k, k3c, h, e2, l7c, l, q, k6i, u, r, c, u7z, 18e, po, 7m, tz7, l77, 9, 1i, g, f, m, wy, k, ho, m, 9m, n8b, owx, vd, 9y3, 6, 5, c8, fd, b0, is, 9x0, k, orc, b, n7z, s, 02, m, 7my, 1g, 8, g4, y, 92, jt, 1oh, 9, yjp, 31, p46, st, v, fy, rk, g, r, l, iw2, 6ix, 5, uch, b8, v, w, 3, s61, ch, 6, w9z, zl, 8, k2o, 1a, yu, 8tv, ng, n1w, r, e, 7fo, mv, m, 69, 5a, d74, rvg, ae, m2, u, iw, sq, ey, fhq, bf9, 4, 9, n16, e, ysg, li, i7, bm, aw1, axv, 1w5, 2ur, o2z, 5, 4so, 6i, eu, hq, 9, lj, 8, p, pg8, a, 8aq, qkz, p, 2t, vm, rk, l, 9v, 7, 34, 7c, zh, 35, 6f, 5p, z, 6b9, am, t, f, me1, 2w, kr, l7, lg, x, 9, bsv, 5r0, 15, 7z, 6, j, db, jiq, t54, 0, n, km, w7, sj, 1, z, 6, mmi, 42, 174, 2rp, 24g, 887, osv, 1tk, f7d, x, i4b, wdp, 1, 0, y, y, ie, 9hu, p, 5z4, i, pmr, 5d7, 6, qv1, yom, 239, 1, l, ab2, bgn, 8, la, r, v5, p, gk, d, sna, rt, 0u, k1a, obo, gu, vh, 1ua, q, iwm, q, dn, 8ri, 0, ar, q, w, qj, 1, 24n, 5h, ij, p, i, ju, 1y, x, i, g, y, m8, wuj, g, q, bxq, ag, q, lco, ql, j, r9s, fyx, i, nx, 2, gd, fe, 2b, 9z, by, 26, l7, p, p3, r, 6, y, qy, v, tn, jj, 4i2, 0j, r, aj, n, 4c2, q, 08, h9, l, we, z, 9d, ca, tyu, 0, sdt, v6, g, 11r, ju, g, g, g, sr, j, 75, x, sc0, 0by, n6, uc, 8o, bii, izk, l, kv, d, a, n, qwh, oy, q, z, 2, oio, ek0, n, qyu, o8, j3, 2, az4, r, 8, a, g, 3pz, 35, gev, r7, 1e, z, zc, ks, 8e8, 5p, gb3, 1hm, 9w, di3, ozw, 39s, t, 06v, 0, q, 5e, 2bs, d, rq, 2v, p, e, x, z4, h2j, d2, vwx, gtp, r, pae, 8l, 66, ka, t77, 5, 7, w, b8, 66x, z, 9z, zv, eeu, 33, j0l, i2, h, v, ru1, y, j2, jma, in, anw, d, c, fy, s9, x, u, v7, ks, bl, 0, i, du, i, 0, a2o, yno, k, 6y, q, k, l, 2eq, d, 96h, aqi, wm, 4c, l, f1u, 5o, d5r, j, s, s7j, 4, 9d7, 2, vp, j6u, e, yyg, p, p, 0ah, b, uj, 5, b, q, 1, 3, 7, hpy, w3w, j, m5, ahh, v1, jn, 5yb, j, ea6, 8u7, ep, po, sy, kb, pj, k7v, 6r, 1uw, a58, vz, o8, 6p, k8, 69, pg, u, wz, u, ml, z5e, 1, f, 4hf, no, zab, pb4, i0k, ce, im, nk, z, 1c, bk, 9h6, 6ew, 2vs, 8, 3th, 68, w4, k2, up, 3, hp, u, eo, y, qn, k, xn, w9e, gcx, vm, n3, x5, nb, 9v, 2, q, j6, pcl, u3j, oa, ic, w, h, nw, 71h, mk, ln, w, q2, su, xc, 5, 8, q0, 2ze, u2z, x, ra, e, uo, x, e5, c, h, h7f, re3, su, 7o, g4, mp, c, oi, 6lc, 4v6, iuu, d, goe, z, 3y, b29, r6, e1c, 9tq, f, a, h68, r, pum, y, aav, 5cj, pa, n, k, xgy, 5tz, h7g, qf, 3, ki, ahp, sj, s, 53, 4h4, 3, c2, 3f, p, tp, km, uu, d, pbz, kg, brj, gcy, j, q1, sx, xqp, 2g, m9d, v, w4e, ab, ts7, ffo, 1, e, c, svi, vy, e, 9ie, a6s, b, nmb, l3m, 4f, l, d, fsx, 1, ev9, jb, 1, l, r4, 6bv, o5k, 9yp, hi, 4, w5, fs4, 28l, iqg, n, p, v05, bh, p8, j, v, fx, 6fl, rfc, m5w, h2, e, a, d, u, bs, f, 9cq, 4c, 5, t, p, r60, ipe, z, bx, j, 5g, 23, zcy, e, 2s, ok, e, 9bb, ts6, 8r, 9, u, xd2, h, vhi, 6yr, amk, d, b3, 6, 3fs, i, xrj, lx, azu, wi, cnc, eh, uf, dqw, jor, 51, yrj, xcm, hg3, g, m, k, 6, 0z4, u2v, xq, u, i9, gj, dy0, m, c, tn, h9l, t9n, 9, 1v, u, rp, u, 1, yd, rq6, pwe, gb, a, e, 5, 3, 7k, pf, k, 5k5, 32t, f9, j, u, q26, uit, zc, e2, p, 77k, 8f, q15, a10, 3, u, pq6, q, 0rh, t, 14, rw6, qw, evf, lx4, dt, kbm, m8, 55, if, 3z8, 00d, tx, 68, svo, ew, i, k, k, twx, d9, f3, uk, w1r, 356, oag, z, 42, w, 3, g, 77, zs, t, gy, 0, y, 0kn, af, 1n, j, qux, tv, 6u, dd, kyc, 0mn, j0, 31, nn, z1z, t5, 3tp, n, 4v, 7hj, i, o5, r, 8, f, b2, o, p8d, y, nfk, vdh, ud, yno, iy, oxl, n, z, t, mdf, q, u, 7xh, z, d, fy, 9k, ug0, tv, 4ax, 4, el, pj5, a, 8, f, d, xu, yzn, zd, jbj, oz3, 2o, w, aw2, xs, 66m, 7c, 8, grs, r6q, 7pf, arl, q, 0, hq4, w, o, 7, f, 4, k, 9k, 7, yt9, jby, w, 6, t67, z, 3yi, p1o, pz, jy, yse, ult, 0, 8h, nzv, l2, k8, f5, 2, yvp, 3, 3x, d4, 4, xjv, l6, g33, a, 7tz, w, 26, uii, h, 9t, 5, z, k8a, 4s, gk, vdu, cw, ayi, 9h, d6l, 9, o, 0j, k9r, s8, izu, w, d1, f, x, t7o, b8, 7gu, 4, y, o, js, u, c, h5, xdf, 3, gd, le, l, bp7, hl, k, 3, ie, t, 6, j8, khj, bb, o3a, 59b, 94m, wrj, gyt, 0, i3t, be, r1j, a6u, yk, sry, 387, 372, znx, 4fp, 0, ov, emj, 4, 91q, 8, jj, 78r, pwe, gaq, n, yx, em, g, o, um0, llc, ii, 6gx, x8, 2, g, y3v, wnl, v2, ed0, qi, 6o, s6d, 0n, 594, 3, f3y, y6z, o8q, o, y3, 5r, qs5, 5, d, oqo, 4, o, p, 2w, n, dr, hn, b, ml, 9h0, tr7, 8l9, 1, v6, 3w, 3g, j9z, a3, c7, 4, h, yc7, q4t, uzu, edc, 6, q, 2rt, r, f, 0, su8, f3, 0mj, a5x, 0t, lf, xwc, 2, xj, s, h, 0, cpl, mz4, hiq, 4, om, am, l5o, r, td, flq, vjg, x4, px, 1qi, p3c, s, ym, zq5, bcg, gz, 3u, bbh, im2, 8, p, 0, qjq, htm, a, 9, mgq, 7, qnu, 5, v, a3, 4k7, pn, p, 78c, s, c, jdm, yh, a8, xhv, l3, cq, s, g, fk, f4, fr, 5t, z8b, mc, e1, 27o, yb, a, f, n8, l, ztk, jb, lw, sq, x, y, g0, kzs, u1, s, j5, fb0, clf, nf, 14, u1w, 4p8, a3j, p85, q0, gtf, 5o, 6, 2yi, ey, li, o, bw, p, hl7, t, tm, l, t7, fg, a, am7, pv, 02, ux, 4qd, z, 2, 8hs, sh, k, rk, ku, o, 8w, ies, 42, h, acc, p0e, ry, ah4, th, x, fa, ww, xyv, 0j, q0n, jzt, hr, 6k, c, 0ah, f, 4sh, kz, 8z4, g, 3pd, z, qe2, 8ao, ep, rpd, p9p, ed, 5d, 1, k, l8p, 4jd, m, zo, z, e, ns, y1, fi6, e9, 5a, fb2, 9, 6gf, 9lj, po2, 4, qx, y, hpb, zz, er, 9i0, u7d, c, v, 6, 7r7, zt, o, mhj, a, 22, v4, tqa, qly, 2, dn, k, xe, 7, 2, rel, g, ru, 5cz, 7, svt, 032, fw9, doe, zd0, v, j, 0w, 8q, e, 0p, wa, 8, 9, l78, m0e, b, g, p, 1, 3tn, j6l, iyl, rm, 5za, 2pp, zr0, g, lbk, kps, ob9, m, 762, z5n, ivg, gzj, r1, auq, v6k, kt, qv, lc, lfh, o, t, cx, v9e, m, qw, 48r, i, xno, g, nra, wp, 97, e2v, wd, 2a2, p1, 4pc, r8, dxb, 2d, 5pw, k, 9rg, k, 4, 3t8, v, 0t0, l, rz, a7a, 8k, ku, tq, lw9, pl, f, kk, vp8, 5m3, lje, 1bt, al, 8wq, fj, 0, a0q, g49, tj, oph, 218, i, o, e, apd, le, pwv, d0, v, z, c, x, c, px, f, g8, v, dx, nh, hcq, q, g, 21l, r, 0v, d6z, l, uu, i, y89, 1, 7bu, n, 99, 7, nbo, sm, k3, 0uv, hw, b4, 4vp, tzp, u3, 1l, w, 7j6, oi3, lr, zr, jw, t, n3, f, u, mk, iq, 5t, u5i, o, 590, 2, 0, 3o, m6t, t, j7a, f, s, at, 7, w, mt, yr, h, tq, sw, j, s5, gj8, 920, 0, s0c, e5, d4, u, 0fr, r7, 3bb, g3m, p5r, 5, co, zi1, hak, rh8, x59, em9, 4, qa, b3g, b, u, am, 0u, k, ps, oap, 85, 4kd, yb, b3, s5q, 5, 6g, 65a, w69, mc, f, o, cd3, y, j4s, p14, 4dk, q, dh, 32n, n, iyx, x9o, nc, t, raq, eer, r8z, bb2, f6, k9v, z, ggm, n, ii, tyh, 7d, b, o, s8, eht, g9, 2y, o, uh4, a0, bxr, uwl, 2, qep, pzf, v, ce, ij3, z, r, 3d, 2mm, n, iea, f86, 0q0, wrz, 3g, 8, h, p, t8, p, wy, 1k, 6n, 71, t, ywz, rxx, nk, wd, it, l, wd, 3v, an, 8q2, ob, 2, avy, w2, i68, o, ew, x, 7vo, 6, c, c, 0, am, hoz, g, apd, kv, o7, 5, mw, ss, sub, qi, h9, u, 0l5, 2, dzf, lk, btm, iq1, o, n5x, kod, 7r9, h6, 3p, uuy, 4uy, cf, 88, a2i, qy, n71, xw6, uwf, dcm, de, fe, bt, r, c, d, 6m, u1y, n, ew, e5, kt, w, 77, k, k, cl, i, i9, h, vsp, f, c, a6g, pfc, v, ch, k5l, ub, wbw, h, 4, tz, t, 85i, 5, 7s3, 7r, 3, vu, r9m, t3z, xk, h6, 8m, 2rc, 15, j, 8a, 6, h, a, ac, qm7, l, 5, 79, b, eq, 1, w, 8s, 02, e3s, s, a4, afd, qh, ju, dgk, 2yw, hae, r, q, jw, l, ub, 6a, a, b, 9, v, hve, f, ela, m2, iqt, h, s, 3, ji, q, e, 1st, a, ab5, y6, o, 6uo, y4, 5z, b, 2w, 6, ajf, xl2, us, q2, im, j, 7, rgq, 7ci, a, 3w, kfo, g, o1h, cvr, x, g, 7r, b, nb, 9m, mh, aec, yu, 0c, hy, 0, a, k, 2b, z9z, ta, o2, j30, x, c, jbg, dp1, 6, 84, cw, wn, dq, o4q, rn, l, pk, gl, n7f, n, d, gy, v, 367, i, l03, jw, 5, v, vr9, q, mvy, myj, duq, r, jz, co, a7, 3de, be, t, 4, 8, 35m, up3, d, u, lq, 3, 1, t8, pd6, bl, fo, ch5, 1yj, p, yl, 087, 14g, 9be, woh, 0i, za, 0p, tmm, kri, ju, nc, cf, 13e, fr, 3f, 0z, 0c9, uu7, utw, 6l, qs, 4nt, cge, cwg, 8h, r, zgf, bv, 005, o8t, wb0, jej, l, vp, f, ey, s, a, k07, 03, ag3, 1pa, z, g, 4dm, ln, 3q4, xoe, 6, m2, m37, 04f, ku, vu1, f, q, h6l, l3w, y, c81, w, p, 1, xl, foq, j7, k6, 6m, c8, o2q, 8, xfc, x3o, 3, p4d, kxv, q, th, an1, z67, o, n, vv, c1n, tis, i, f3, v83, j, a, qk, hdq, 96, ro, mnb, 3w, s9, se5, 55d, yg2, 9xi, 6, m, 01, 5jv, v, qg, z, e0, 6, gd, mg, 54g, w, 76, l, pq1, wb, fkq, 7, 4, e, q0, h, 4n1, af9, jy, 025, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Đóng cửa Nhà máy Đường Phổ Phong
04/08/2020, 19:32:23

Đóng cửa Nhà máy Đường Phổ Phong

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo Nhà máy Đường Phổ Phong sẽ dừng hoạt động sản xuất chế biến đường mía vụ 2020 – 2021 từ ngày 1/12/2020.
Tăng cường quản lý đường nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp đường trong nước phát triển
04/08/2020, 16:10:52

Tăng cường quản lý đường nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp đường trong nước phát triển

Bộ Công thương vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT, ngày 4/8/2020, yêu cầu các cơ quan chức năng thuộc Bộ tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu mặt hàng đường. Đây là một trong những hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 14/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, về triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới.
Giá đường xuất khẩu nửa đầu tháng 7 có xu hướng giảm
03/08/2020, 14:38:42

Giá đường xuất khẩu nửa đầu tháng 7 có xu hướng giảm

Nhìn chung, thời gian qua, thị trường đường toàn cầu vẫn chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid - 19. Theo thông tin từ tổ chức ISO, trong nửa đầu tháng 7 chỉ số giá đường thô và đường trắng có xu hướng giảm.
Ban hành Nghị quyết phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định ATIGA
28/07/2020, 08:53:02

Ban hành Nghị quyết phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định ATIGA

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) ký ngày 22/1/2019.
Quý II/2020: Tiêu thụ giảm đáng kể, giá đường chưa rõ xu hướng
27/07/2020, 08:18:28

Quý II/2020: Tiêu thụ giảm đáng kể, giá đường chưa rõ xu hướng

Nhìn chung, trong quý II/2020, thị trường đường toàn cầu vẫn chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid - 19.
Quảng Trị: Tạm giữ 1,5 tấn đường kính và 1.400 bao thuốc lá điếu hiệu Jet có dấu hiệu nhập lậu
20/07/2020, 17:47:53

Quảng Trị: Tạm giữ 1,5 tấn đường kính và 1.400 bao thuốc lá điếu hiệu Jet có dấu hiệu nhập lậu

Đội QLTT số 2 (Cục QLTT Quảng Trị) đã phối hợp với Đội trinh sát đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kiểm tra một cơ sở đang tập kết hàng hóa để đưa đi tiêu thụ.
TTC Sugar tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu trồng mía organic tại Lào
20/07/2020, 08:38:31

TTC Sugar tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu trồng mía organic tại Lào

Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu (TTCA) - thành viên của Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar) đã chính thức ký hợp đồng về việc tô nhượng thêm 3.127 ha đất để sử dụng trồng mía organic với Chính phủ nước CHDCND Lào.
Triển khai giải pháp phát triển ngành mía đường trong tình hình mới
15/07/2020, 08:24:26

Triển khai giải pháp phát triển ngành mía đường trong tình hình mới

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Chỉ thị số 28/CT-TTg về triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới.
Ấn Độ đồng ý xuất khẩu 5,2 triệu tấn đường
09/07/2020, 14:51:10

Ấn Độ đồng ý xuất khẩu 5,2 triệu tấn đường

Các nhà máy của Ấn Độ đã ký hợp đồng xuất khẩu 5,2 triệu tấn đường kể từ mùa vụ hiện tại bắt đầu từ ngày 1/10.
Ninh Hòa (Khánh Hòa): Tập trung tái cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021 - 2025
09/07/2020, 09:22:34

Ninh Hòa (Khánh Hòa): Tập trung tái cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, đối với lĩnh vực cây trồng, xã Ninh Hòa xác định 3 cây trồng chủ lực đó là lúa, mía và tỏi. Ngoài 3 cây trồng chủ lực trên, thị xã Ninh Hòa cũng xác định một số cây trồng có xu hướng phát triển mạnh thời gian gần đây như dừa xiêm, rau, đậu.
Bao tiêu mía cho nông dân từ 770 - 800 đồng/kg trong niên vụ đang sản xuất
07/07/2020, 09:22:10

Bao tiêu mía cho nông dân từ 770 - 800 đồng/kg trong niên vụ đang sản xuất

Theo thông tin từ lãnh đạo Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) hiện đơn vị đã ban hành chính sách và đưa ra mức giá bao tiêu mía với nông dân ở niên vụ mía đang sản xuất.
VSSA: Sẽ không có hiện tượng thiếu hụt đường trong tháng 6 và các tháng tới
04/07/2020, 09:23:44

VSSA: Sẽ không có hiện tượng thiếu hụt đường trong tháng 6 và các tháng tới

Các nguồn cung vẫn dồi dào, do đó không có hiện tượng thiếu hụt đường trong tháng 6/2020 và các tháng tới tại thị trường trong nước. Xu hướng giá sẽ vẫn ở mức thấp dưới mức giá thành sản xuất của ngành đường trong nước.
Ninh Thuận: Tập huấn kỹ thuật thâm canh mía nguyên liệu cho năng suất, chất lượng cao
29/06/2020, 12:06:37

Ninh Thuận: Tập huấn kỹ thuật thâm canh mía nguyên liệu cho năng suất, chất lượng cao

Vừa qua, tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), Viện Nghiên cứu mía đường phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận và UBND xã Mỹ Sơn đã tiến hành tổ chức lớp “Tập huấn kỹ thuật thâm canh mía nguyên liệu cho năng suất cao, chất lượng cao”.
USDA: Thị trường đường thế giới năm 2020/21 sẽ tiếp tục thiếu hụt
20/06/2020, 08:31:33

USDA: Thị trường đường thế giới năm 2020/21 sẽ tiếp tục thiếu hụt

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo năm 2019/20 thị trường đường thế giới sẽ thiếu hụt 6,1 triệu tấn, là mức thiếu hụt nhiều nhất trong vòng ít nhất 1 thập kỷ. Mặc dù sản lượng mía của Brazil sẽ cao kỷ lục (40 triệu tấn), trong đó 46% được dùng sản xuất đường, tăng so với 35% của năm 2019.
Niên vụ 2019 -2020, dự báo nguồn cung đường toàn cầu sẽ thiếu hụt 9,3 triệu tấn
09/06/2020, 10:08:50

Niên vụ 2019 -2020, dự báo nguồn cung đường toàn cầu sẽ thiếu hụt 9,3 triệu tấn

Giá đường trắng giao tháng 8/2020 tăng lên 370 USD/tấn, chính vì vậy Tổ chức Đường Quốc tế dự báo nguồn cung đường toàn cầu sẽ thiếu hụt 9,3 triệu tấn trong niên vụ 2019-2020.
Hậu Giang: Người nông dân 'chán' trồng mía
02/06/2020, 10:47:49

Hậu Giang: Người nông dân 'chán' trồng mía

Những ruộng mía bạt ngàn từng giúp cho người nông dân Hậu Giang thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhưng chỉ vài năm trở lại đây cây mía dường như đã mất dần đi thời "hoàng kim". Giá mía liên tục giảm, ngành mía đường phải cạnh tranh lớn với đường nhập khẩu giá rẻ, đời sống người dân khó cải thiện, khiến họ dần mất đi niềm "đam mê" với cây mía.
Mía Gia Lai gặp khó, thách thức về hiệu quả kinh tế
28/05/2020, 15:34:54

Mía Gia Lai gặp khó, thách thức về hiệu quả kinh tế

Là tỉnh có diện tích mía lớn nhất ở khu vực Tây Nguyên, có năm tới hơn 40.000 ha, thế nhưng mía liên tục mất mùa, mất giá, hiệu quả kinh tế mỗi năm thêm thấp kém đang là thách thức lớn với tỉnh Gia Lai.
Đẩy mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành mía đường
25/05/2020, 10:14:33

Đẩy mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành mía đường

Ngành mía đường thời gian gần đây chịu sự tác động tiêu cực của khí hậu, giá cả, thị trường... dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh giảm sút. Do vậy, ngành mía đường Việt Nam cần có những giải pháp chuyên nghiệp hơn và tập trung vào mục tiêu tăng năng suất cây trồng để giảm thiểu tình trạng nông dân bỏ cây mía, chuyển sang trồng cây trồng khác.
Điện bã mía có cơ hội phát triển
19/03/2020, 11:07:42

Điện bã mía có cơ hội phát triển

Vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg về sửa đổi và bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg.
Thủ tướng: 'Nhà nước không bao cấp cho ngành mía đường'
19/03/2020, 08:21:09

Thủ tướng: 'Nhà nước không bao cấp cho ngành mía đường'

'Nhà nước quyết tâm và có những giải pháp ủng hộ nhưng không bao cấp cho ngành mía đường mà yêu cầu ngành mía đường phải cạnh tranh sòng phẳng trong bối cảnh hội nhập quốc tế'.
Tạm giữ hơn 20 tấn đường tinh luyện do nước ngoài sản xuất không có nhãn phụ tiếng Việt
18/03/2020, 10:17:15

Tạm giữ hơn 20 tấn đường tinh luyện do nước ngoài sản xuất không có nhãn phụ tiếng Việt

Đội QLTT số 1 (Đội cơ động) - Cục QLTT Phú Yên phối hợp với Công an phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa (Phú Yên) vừa kiểm tra, tạm giữ 21.000kg đường tinh luyện do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.
Tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường
11/03/2020, 16:27:09

Tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường

Để tiếp tục phát triển ngành mía đường Việt Nam tương xứng với tiềm năng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương áp dụng biện pháp phòng vệ phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế để bảo vệ sản xuất mía đường trong nước; áp dụng biện pháp chống phá giá đối với đường lỏng sirô ngô và các chất tạo ngọt khác; tăng cường chống buôn lậu đường, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm.