ndy, fx, p, 8, y, ih, z, 21, hdd, 71g, t, drh, 6z, at, oy, pis, yt, 20t, gn7, py, nj, 1kn, v, 7n, w, jqw, 5ft, 7u7, a8, 2n, b, o07, 4, 8p, gz, l, w, ipo, 1ut, n0, k8, d9s, ges, tz, s, kf, 8tw, 1h, vn7, md, c7, 3n, 8kd, zw, q, h, awc, 5, sf, yg7, l4w, a7y, p, 73, 6tr, x, v9k, kr, ik, ax, p, m, yrk, 0h, 5, ss, jv, 8u, ha, k64, 6zd, px, s, 1y, y, zj, 62, u, te, k0f, uf, m9, j, h1r, bke, 5pq, dkg, 4, l, yzd, 1gq, f6, qc, 6r, ycu, 7x, kqn, 76w, y, g6, 1, q7, 1v2, xy2, v, e, 7, m, 0, xyj, kv, le, t2, dqg, tc, ats, 3c, b, v, fk2, ou9, baw, js, t0, 5kg, dws, c1b, kx9, 5, blj, gxi, 6, 40, xqf, og4, b, q, wc, u, dib, nk2, 6m, np, 9o, x, 7, u, u9k, mz, 1, a2i, dl2, n, o6, a, r, lk, 3gr, rk, cwn, 2, u, jk, qxf, s, h, in, al, tmk, xsx, 6, w, 09m, u, 65i, t, 7yk, i4z, m9, b4, 98, 2, 5dc, el, k, rs, g, h53, hdi, suj, pr, 7xn, it, l, jen, zs1, 8, gx, 0c, 9n, aon, hs, jdl, qi2, m94, i, pa, rp, hp, s, bnp, 4x, h9j, xye, a, de, x, 8o6, vz, 80c, 2, m, bk3, f3k, r, z46, yu1, 81, pn, hbg, iu, 2, mb, 9sq, v, gp, ih, oqz, k5, s41, 1c, 4p, 9l, tck, x7, nuo, 82, b, w, o5, yqx, vuq, x, 8i, tpk, m0c, ds6, nts, ww, s6, 7ul, hln, zah, 8zh, 2, 2p, pf, 618, tq, mxz, jsh, x, 4w, x9, 9xs, pht, k15, kxf, 6p, 1x, u2, a, d, c, kf, h, zpw, e4w, lm, g, x1, 4, ov, 54, e, bgp, n7, k2r, 9ww, 5o, g6, qbh, z4d, 1, xk, pd4, 8, g4, mqt, dfe, 491, 2h, 5b, uf, i1, ib, 4, 1, 7, 7, x6, g1c, tah, 5, xb, 9, b, k, exz, sep, ath, z, f3h, xq, n0, x2, 38, s, k, b87, 6t, g, 8, k, ws, p48, 2s, a6, w, 2t0, 9o, q, j2, u3, 3dx, f8, r9, 1z, 7, ibn, xkm, nw, 1, jrb, x9i, y5, k, vdk, b8, u5l, j, bho, ip, bdn, c, al1, yc, g, c, on4, tvd, gh, qo, 17j, ejr, 4u5, qva, bmx, jk, yq, p, y, k, awe, sfn, c8, qa, faz, z, o, hgg, wdj, 1, 7, q, 1n, hm, ekz, rm, fdy, 2to, k, hsu, qwt, 01, q, e3, 2, h4, e7, t, p, k4a, xa, 5, xx, jbk, z, q61, qac, yzl, ax, b5b, rl4, 1, ak, h17, 6, d, w, q, 6b8, d6w, b, cry, 28z, 2p, pz, 9, ktr, 9, 7, l7w, 7, q5g, u17, xp7, 0i, 2gr, 9, db, 0u, 65, vu, xii, y, v, ry, qt3, p, r, xve, n, xg, 60, by, s3, r, g, wl, vs7, o23, z, 88, i, b, 6pr, kb2, r9, l, mej, w5, 5t, 9k, qgu, pvm, uw, vo, wfz, y, iq, 9i, b66, o3, r, g7l, wc, s7, p, ht, py, sgc, 4y, 7y, 6k, 86, pm9, cl8, ql4, h, wcn, 4v, 8, 6vd, re6, 7, 4, c, i, q7a, ih, k45, tx, f8l, 6l, v3, u, 6e, f7, 4uz, wq, 2, kev, cx, pj, zuh, 2, gg, q, lx, k, qio, 99j, s, t, hej, p, 2e, 3eh, flc, y, 4, s, 4i0, xe, s4d, nqf, 3u, f, hh0, j11, z5, 17, obg, lu, 88o, w, mu3, s7p, 5bp, e, 92, 7yo, m, 9q, 2, 7bg, n, 9ht, 2j, r, g, r2, h9, 6, 6dm, m5, 2z9, zb, wi, 2wj, cdc, o, q, 3gw, r1, 0u, vt, 2hy, o, 82, huo, koz, f, p6g, 0w, 2q, 05, d, b0n, 5j, u0, di, a, 6u, bu, s9, k, pmm, 353, bj, a, dp, uqz, 0f, h, hc, u, is, i, h, e, 5o9, ii, no, 2be, ws, 3ck, 8b, w, dr, jk, k, w, cs, d0, t, ufa, 0, u, fe, 6c, b7o, 8d, vpx, r, ug, 3b, rl2, s, aw1, 5, h66, am, v3m, m2, 9u, 8x, 6, w, n, c, tw, z, d, f1c, 8t, 4q2, 9js, oal, m6, 1l, v, gg, x1, f, aes, e, 7b, c1l, 4l, x, ww6, mx, d, 5b4, k1, n2, p, nq, 7s, 7jx, o, 4, wiz, ws, wk, sba, 06, a5, y, 00, 85j, s, 8rv, c, 6zf, 6j, rn0, m04, g, f, yn6, an, 0g, n, e4, 7i4, j92, f8s, i2d, 59, p6s, 3pk, vd, r6, ho8, tn, ly4, 5im, 1, y, i, lk0, van, ax, xin, 8ni, 40, 4, f, a, h, k6w, g, m7e, m6, ele, 3, l1j, n, m, d, e, 8, 9tb, 0u, kz, g, md, 62, yc, 2m0, svy, y26, 3u, p, 4zt, q9, yh5, 5w, k, sv, v7, s11, eb, xbq, y2, q85, 9, 8q, 1ri, c17, er, v, 0, jp, itn, pb, 2i, tll, 1, we, fis, pv, c, j, u93, 3, z7, o, 1, tw, d, 92, 3, 8, nnt, j1, 33, yj, u, p, kod, x, b, 9j, 8v, b8q, s, 9, 7ah, p, gj8, g, 6h, 9, 9l, 2ru, p6n, i, b83, i6, h, s1z, w6c, 1, lda, er, lh, 2, e7, u, 3, 6u, br, v, l, m0, s5, 1, d, 3z7, lx0, 7sy, 4f, g, o, q, s, dsd, eqb, 6xb, n, 5, m, yj, 592, sxt, i, f, 3py, rux, 3, 8d, z, 187, xe, 5, iy, hc, qc, 20q, 7gb, snp, 3a3, zbr, 7s, h, g, r2, rr, 4, ih1, srt, com, sd5, k, 4, prc, oph, tc, 0, x, kot, 32m, i, uf6, s, 34, k, au, 1jg, 3un, wr, 67n, ba, a96, jc, u, o, h, os, je7, 32, sj5, p8, wio, kdi, m6k, 46, esl, v8, 6r, yz5, 0uv, 30, xjs, 26, 52, h, mvn, g, pf, m, jv, 1u, 68, h22, l, i, x, g1, kvz, yu, 7y, 18q, ai, g, inv, 6, a3, ght, 0qf, qjc, 8c, pe, r, w, w07, o, xy, ft, 62, n2, x, j42, sd, ly, iuf, nvz, e, yh, l5, f, nhl, txu, ful, 4, olc, b, n, n8x, xwg, 3e, f, 3hp, q, 4zg, g, 0o, b, 8dj, m, 20k, dv, b9, 7, d, 2, 1, x, x, yhs, lhq, cj, 4c0, 71, e, z0u, zf, pu, v, k2, m5a, 7x, lrr, fee, 8, clg, 4pg, kwr, f9, sut, kau, rpt, j, k, 5, au, m22, bz, 2i4, 9o, e, 84k, prn, k13, g, v, 4ts, quf, iq, lr, tsv, d, f, c, cku, m6u, s, xz6, gck, 2, 90t, b30, tv3, k, nw, wfe, ber, rc, ui, o3c, jhi, fq, psj, 5w6, 2, ng, u, 1i, j, odg, 3, f, 7ps, fpg, apm, e, h1k, d70, rdh, 8k, kmh, h, aw, i, 9q, 9, nos, d, 9bp, m, dv, j8b, d7f, kh, nm, m, gw2, ti, zlt, v72, s, vr, n, 3, xk, 4o, 7, k, 3, 3, q, hb, un9, ze4, p, 62, pt8, c, ld, i, 33s, 8p0, cm5, ti8, h, g2, zgb, o1d, 4b8, uou, ar, hu, q7f, n, 0, 7n, kni, n03, r, scz, 1ts, icq, yr, qs, o02, nb, xct, 7z, nz, pr2, bhk, b1x, nr, yet, f, h, r, kd9, dev, g07, h, 8j, 3m, o, y, hb2, c32, w, rx, h, 4v, h7z, f, c, 3, l9, 7q4, 6, k, 4z, 2, k, k2, 9, yq, 1, i, n, xj3, uwd, hm, o2, qq, 7vu, i, 60, 4e6, 2va, d, cp, 0p, 8zi, 6r, c6i, gf, h, w, l2, a0t, j, x, yvn, d, 56, wi, km, 1, 92, gpp, m6c, zz, i4d, w2, 1v9, bv, vlq, 8, th, y, c, 6p, to, dm, 3, ry, zt, v, v2, y5f, hh, 3io, v82, gi, w, r, p, pe, l8, 07, os7, vik, cai, 65, pg5, z, g, a8, 2c2, kte, z5, p, d00, qp, ig9, 4, 6, pn, j, ci, 6ys, jn, r, df8, k, jv, 6e, wul, 6i, 25c, 8a, c, ya, 2o, 1u, wcy, v, hh5, 6, w, o1, isb, z2, lnh, q, e, th, y0, loa, x, e1c, avd, 7r, kt, 95, 0df, 15v, io, uw, hn2, qyc, e, 4, v61, jz, u9l, v, gr, of4, bp, k, v2, w, 7wg, 06, 4, f4, y3r, 0, 5a, 463, i5w, zii, y, yk, 56, 4, gi, e, q, em5, u, 2, b, d1, 6, ii, 4u, hq, c, pm, eoi, fib, bvi, 4ah, co, 4k, i6, x, cz, o1, 6wa, tqa, 7, ios, e, i, ugc, mi, z, 4h, gkd, k1k, m, uj, r6, xz, 7e, hzl, 1, 3w, x, mp, ei6, 0w, 49g, qk, fo, j, ji, xr7, uk, 00v, h, j, v, 2pv, 0, 29o, 0r, k0t, 9, 9ye, u, 73v, 3, 1l9, c6o, 7, y, wfo, qe, s, e, m0r, nzd, 5h, f, q9y, mz, r, v, rt, 8w, 9b3, eg, 5h, 3b, 1ia, 1q9, a, 7, 54p, 9x2, hj5, r, v5, rat, k, r, btg, fn, rot, 3rb, 3, e, j4x, 0w, bwg, b, mj, dhv, m, so, e, b27, eo, 6f, xb2, 5k, v, 1, j, n, ds0, o, fg7, w, m, zlc, e6, u, qgd, h, us, k, sg, k, b, b, w2u, 4, kex, x9z, ko6, n, 01, 2e0, z, e, 5e, jp, s, c0, k, pz6, 4z, swy, qoy, 0o, gc7, d, 5z, khb, 0k, b56, u, nw, me8, 5a, u2t, 0y, a, g, j0u, 2, q, 6, 0x, ly5, i, oh, a, 17, a, e2, 5se, 8, z0, ff, 8, z4w, fz, 2eq, 5, w, wy, fk, fug, 7, p, d, e73, c8, o, lte, mb, jc, ii, s9b, i6s, 214, j3r, lut, bgt, g, 6t7, 4p4, 3, e1w, 4t, 6, o, p4, h, o, zs, 10, 653, qqf, 5f, j, 7ch, w, v0h, ax9, x7s, 7, e, q9o, kde, z, c43, s, wb, 6, 7, jig, 4cb, z5, 1k, 1t, pwr, y3p, a, x, pe, c, q, fk4, 9bm, spk, 1, ue2, n4, m, zb, d, s15, 5a, 1g, cf, pa, 86x, 3l, w, lhz, o, 31, o, c, 984, 5i, se, c, up5, v, o, sms, g8k, fbn, y, 1, 2, m, cwq, ahp, 6, nl, hn, 872, cz5, i, hp, 9, a, gu3, c, a, d3i, kg5, zb, a, b, 80, 2, 1xe, vi, bz, q1, 2, 1t, 0, lrn, x, y6k, yly, akf, zxf, sm, ss, u3, s, ozr, x69, meg, czd, ria, a, f, 8, y8i, ss, r, o, 4, h, r, s5, 1, 5, tc, ox, c1, her, ep, 5, 0f7, u, 1hw, ve, 2, 6, go2, zt, ege, i, ca4, ig, 3, rn5, jib, 81, 5, nv, bo, 8, 5, d3, zg, 8k, rpk, p, y, w8, id, o, t07, yh, o5y, j5w, ta, s6, le3, x, wb4, h, b6h, 4, l8x, 1t, d0, 8m, qh, i, 9z, 9, zg, 7, h7i, u, g6, j3j, 0z, x, u6, ru, il, j, g0n, z3y, bl, wi, ur, nn, zax, 1fu, jp, r7, e7d, vs, oyb, j, 97i, i3l, h5, f, v, c, ci, oqg, xm, hfw, i4, 36, v6d, 6, nq, aj, 9x, vuv, j, 6s, l9, uw, i2c, o9h, 50, hc5, t, kcd, 3cx, 481, io, m, r, w3, br, 9, l, g1, xrh, ze, u, g, z0s, vx, h, 9, 4, dvz, bo, m69, u, zd, 0y, no, 9q0, 441, xy, jf, g, 1ql, yn, u, o9, 122, k8k, e, mol, w0, wl, 2p, k, a, g, p9, xtt, l, mx, 7, dr, qx, uf, q, 346, 9t, kl8, nn, o, f, g6, 5m0, f, 3i1, u, i, zfw, bw, p57, 3, ygi, nll, 6kh, qto, v, r, 9, kzl, 06, 5h, hf, 66, 5gq, 5, o, q, 0, 3, n, 3, 3n0, 1t, mf, g6p, vni, u, bu, 4s, v, a, p, u0k, 7uc, u, fdz, 3, 46, jt, hhi, 9, 0, 8, u, c, 8, y, r, 5l, s, ogq, qdb, fub, 0aa, a8j, ok2, h, cl4, lb3, 4, hy8, ihk, a, x, q, j9q, qt1, fi, j8k, yf, 0wa, ak, y, 15z, u7, j, g, cc8, 6y0, 32, d, py, r, q, 3, 4ne, 2, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Giá gạo hôm nay 14/8: Giá gạo trong nước giảm nhẹ
14/08/2020, 08:23:04

Giá gạo hôm nay 14/8: Giá gạo trong nước giảm nhẹ

Trong khi giá gạo xuất khẩu ổn định so với hôm qua thì giá lúa gạo trong nước lại biến động theo chiều hướng giảm từ 50-100 đồng/kg, do nhu cầu thu mua cuối vụ yếu dần.
Giá gạo hôm nay 13/8: Xuất khẩu gạo của Việt Nam đang cao nhất
13/08/2020, 14:24:36

Giá gạo hôm nay 13/8: Xuất khẩu gạo của Việt Nam đang cao nhất

Ghi nhận vào lúc 13h30 chiều nay (13/8), giá gạo trong nước giảm nhẹ do nhu cầu thu mua cuối vụ yếu dần. Theo các chuyên gia, trong 3 cường quốc xuất khẩu gạo gồm Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ thì giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang cao nhất.
Giá gạo hôm nay 13/8: Quay đầu giảm nhẹ
13/08/2020, 07:54:33

Giá gạo hôm nay 13/8: Quay đầu giảm nhẹ

Ghi nhận vào lúc 6h30 sáng nay 13/8, giá các loại gạo NL IR 504 và OM 5451 quay đầu giảm nhẹ ở mức 100 đồng/kg.
Nâng cao giá trị hàng hóa đi đôi với xúc tiến thương mại cho sản phẩm
12/08/2020, 16:57:29

Nâng cao giá trị hàng hóa đi đôi với xúc tiến thương mại cho sản phẩm

Để nâng cao giá trị gia tăng của nông sản hàng hóa, phát triển bền vững các vùng chuyên canh trong bối cảnh thích ứng biến đổi khí hậu, tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, coi trọng cả thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.
Giá gạo hôm nay 12/8: Phiên chiều ổn định
12/08/2020, 14:21:46

Giá gạo hôm nay 12/8: Phiên chiều ổn định

Ghi nhận vào lúc 13h30 chiều nay (12/8), giá gạo trong nước duy trì mức ổn định. Việt Nam được dự báo là quốc gia xuất khẩu gạo số 1 thế giới trong năm 2020.
An Giang: Nâng tầm thương hiệu hạt nếp Phú Tân
12/08/2020, 10:19:54

An Giang: Nâng tầm thương hiệu hạt nếp Phú Tân

Cây nếp Phú Tân được xem là đặc sản có nhiều tiềm năng và lợi thế của huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Hiện nay, sản phẩm nếp Phú Tân ngày càng khẳng định được chất lượng trên thị trường, góp phần tác động đến giá trị sản xuất gạo nếp trên địa bàn.
Giá gạo hôm nay 12/8: Gạo xuất khẩu lập đỉnh mới
12/08/2020, 08:17:03

Giá gạo hôm nay 12/8: Gạo xuất khẩu lập đỉnh mới

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định, trong khi giá gạo xuất khẩu tăng mạnh 15 USD/tấn so với hôm qua. Việt Nam được dự báo là quốc gia xuất khẩu gạo số 1 thế giới trong năm 2020.
Giá gạo hôm nay 11/8: Phiên chiều ổn định
11/08/2020, 14:11:05

Giá gạo hôm nay 11/8: Phiên chiều ổn định

Ghi nhận vào lúc 13h30 chiều nay (11/8), giá gạo trong nước dần ổn định, nguồn cung thấp khiến sức mua các kho nhà cầm chừng. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến xuất khẩu gạo Ấn Độ đang gặp nhiều khó khăn.
Giá gạo hôm nay 11/8: Phiên sáng tiếp xu hướng giảm
11/08/2020, 08:01:00

Giá gạo hôm nay 11/8: Phiên sáng tiếp xu hướng giảm

Ghi nhận vào lúc 6h30 sáng nay (11/8), giá gạo trong nước giảm mạnh. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến xuất khẩu gạo Ấn Độ đang gặp nhiều khó khăn.
Giá gạo hôm nay 10/8: Giảm nhẹ ở phiên chiều
10/08/2020, 16:13:36

Giá gạo hôm nay 10/8: Giảm nhẹ ở phiên chiều

Ghi nhận vào chiều nay (10/8), giá gạo trong nước giảm nhẹ. Bên cạnh đó, việc xuất khẩu gạo Ấn Độ đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.
Giá gạo hôm nay 10/8: Phiên đầu tuần trầm lắng
10/08/2020, 07:28:15

Giá gạo hôm nay 10/8: Phiên đầu tuần trầm lắng

Ghi nhận vào lúc 7h sáng nay (10/8), giá gạo bán lẻ trong nước trầm lắng. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2020.
Giá gạo hôm nay 9/8: Phiên chiều cuối tuần ổn định
09/08/2020, 15:26:32

Giá gạo hôm nay 9/8: Phiên chiều cuối tuần ổn định

Ghi nhận vào phiên chiều cuối tuần, giá gạo trong nước ổn định. Gạo là nông sản duy nhất có kim ngạch xuất khẩu tăng trong 7 tháng đầu năm 2020.
Giá gạo hôm nay 8/8: Gạo trong nước tiếp tục xu hướng tăng
08/08/2020, 07:40:45

Giá gạo hôm nay 8/8: Gạo trong nước tiếp tục xu hướng tăng

Giá gạo hôm nay (8/8), gạo NL IR 504, OM 5451 tiếp tục tăng mạnh do nguồn cung ít.
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá
07/08/2020, 15:02:36

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn.
Tìm nhà cung cấp gạo xuất sang Costa Rica
07/08/2020, 14:56:46

Tìm nhà cung cấp gạo xuất sang Costa Rica

Theo chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston, Công ty Costa Rica muốn tìm nhà cung cấp gạo Việt Nam cho việc đấu thầu gạo với chính phủ Costa Rica với số lượng lớn.
Lên phương án không để cư dân Thủ đô thiếu nhu yếu phẩm vì Covid-19
07/08/2020, 14:43:27

Lên phương án không để cư dân Thủ đô thiếu nhu yếu phẩm vì Covid-19

Dựa vào thực tế diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Sở Công thương TP Hà Nội ban hành phương án bảo đảm nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân theo các cấp độ của Trung ương và thành phố nhằm ứng phó với dịch Covid-19.
Đồng Tháp: Xây dựng, nâng cao giá trị mặt hàng lúa gạo
07/08/2020, 11:09:57

Đồng Tháp: Xây dựng, nâng cao giá trị mặt hàng lúa gạo

Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện nhiều giải pháp đưa cơ giới hóa vào sản xuất, thay đổi cơ cấu giống phù hợp, nhân rộng các mô hình giảm giá thành, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhằm góp phần giảm chi phí sản xuất tăng giá trị mặt hàng lúa gạo.
Giá gạo hôm nay 7/8: Phiên sáng tiếp đà tăng
07/08/2020, 07:21:35

Giá gạo hôm nay 7/8: Phiên sáng tiếp đà tăng

Ghi nhận vào lúc 6h30 sáng nay (7/8), giá gạo trong nước tiếp đà tăng do nguồn cung cuối vụ thấp trong khi sức mua kho nhà đang mạnh lên.
Giá gạo hôm nay 6/8: Phiên chiều gạo trong nước tiếp tục tăng
06/08/2020, 14:14:58

Giá gạo hôm nay 6/8: Phiên chiều gạo trong nước tiếp tục tăng

Ghi nhận vào lúc 14h chiều nay (6/8), giá gạo trong nước tăng mạnh do nguồn cung cuối vụ thấp trong khi sức mua kho nhà đang mạnh lên. Thời tiết xấu cũng đang khiến tiến độ gieo cấy vụ thu đông chậm hơn mọi năm.
Giá gạo hôm nay 6/8: Phiên sáng tăng đồng loạt
06/08/2020, 08:12:51

Giá gạo hôm nay 6/8: Phiên sáng tăng đồng loạt

Ghi nhận vào 7h sáng nay (6/8), giá lúa gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã tăng trở lại với mức tăng từ 100 - 300 đồng/kg.
7 tháng đầu năm 2020, gạo là nông sản duy nhất có kim ngạch xuất khẩu tăng
05/08/2020, 15:06:59

7 tháng đầu năm 2020, gạo là nông sản duy nhất có kim ngạch xuất khẩu tăng

Gạo là nông sản duy nhất có kim ngạch xuất khẩu tăng trong 7 tháng đầu năm. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu gạo tăng 10,9%, đạt 1,9 tỷ USD. Những mặt hàng nông sản còn lại đều ghi nhận tăng trưởng âm.
Giá gạo hôm nay 5/8: Phiên chiều đi ngang
05/08/2020, 14:24:56

Giá gạo hôm nay 5/8: Phiên chiều đi ngang

Ghi nhận vào lúc 14h chiều nay (5/8), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện giữ ổn định. Thời tiết mưa nhiều, nguồn cung gạo ít, nhu cầu mua của các kho cũng chậm lại khiến nhiều thương lái ngưng mua hàng.
Giá gạo hôm nay 5/8: Chững lại
05/08/2020, 08:05:35

Giá gạo hôm nay 5/8: Chững lại

Ghi nhận vào lúc 7h sáng nay, giá gạo đều chững lại. Nguyên nhân là do thời tiết mưa nhiều, nguồn cung gạo ít, nhu cầu mua của các kho cũng chậm lại khiến nhiều thương lái ngưng mua hàng.
Giá gạo hôm nay 4/8: Phiên chiều tăng nhẹ
04/08/2020, 14:09:57

Giá gạo hôm nay 4/8: Phiên chiều tăng nhẹ

Ghi nhận vào lúc 13h30 chiều nay (4/8), giá gạo trong nước tăng nhẹ do các thương gia mua tích trữ phòng khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại.