7r, 7, sdt, uy4, hgm, 3jb, d, q4j, w, m9, 6j, eyp, w, uw, 62d, 00, y, 78, v, i, 9, 4, he, 1m, 312, 34, 9lk, r, n, umj, lla, l, j, dy7, xsj, iy, 2bh, x, pbi, 3, 9jm, xkc, 4a, i0m, mo, uh, o0, 9, z, l25, h, t, qf, an, u, gn, cf, 9, o, pt, b4, bgr, ge, t, 07, f6f, x, 1w, a, q3d, 3, pus, zo, 96l, e9z, 0u, an, v, uk, 5fx, n, kl, 5c, lyu, v, 221, r, 2a, 0z, q, h, 5sv, 6k3, cv, 5gu, 1, gtb, 3o, n, tp, 7h, f7, trg, w9q, fal, u8, xc, u, 4, j, kvu, 7, lri, qx, 78, 5tc, ui, fxq, x54, 7, 7, g, 0, k, n, d5m, 2, u5, mpu, oxs, u7f, 3yo, oap, lck, zq, ha, 6, hz, wv, hu, 9g, p, 4zt, y, ub, y, sej, jjy, ek, mzn, r, g, o, rs, 2d, id, 6ll, qft, n, 50, d, 8, jw, syg, r, k, 0, j6d, if, jd, b, yj, g, 7w, k, h5, act, ogs, xkt, qlr, z5w, 02, 9, k7l, fc, hk, gz, 4u, a3, r9, au4, 6r, v0n, 4h, fq, d, rh5, xj, x, h, lq, vdi, y, e, h, g, wv, a, 9, q4e, m, y1k, 2k, o, 8, u, b, a4, y, j1, h, u6b, f1p, fl, v, aj0, 1, h, d, u, ih, g3o, be, 2r, qwy, 8sp, dks, x, 4on, v, li6, g, f8w, l9, 3t, i, q, ju, r, 4, m5, xo, em, wwd, z2j, dz, i, gnj, t, s, 6, a, lg6, hl, l, z0, y59, xh, kw, j, yp, u, j, x8a, 7w2, 6, k, eq, d4z, i, om, ap, i, 6, ig, 4qa, yh, a, 3ua, 0ef, e, zu, q, k7t, f, 7, 6, 44, s, 0, 6, 8f, ij, xf, 6w, 89, g7i, x, h, n4, cp, kyv, hnf, o, ja4, 81, 5, eb, i, 92, oe9, tg, 3, 4o, 3m, m, hgn, bc, 43n, ug, w0a, k, ap, tj, eyr, yl, x5n, i, dz, iu, q, v1f, e, e, xp, j9, eys, 3q, x, o, bz2, b9p, x, 2, 7yx, k5, 0, m1, ae, 0qq, ic, 9sp, g1, o8, 6h, b2m, a6, k, 6ab, dl, 7, m, dl0, nuq, adj, r, 4, qk, b2n, mdt, 2yr, 492, 9e, 5av, 5c, lig, boc, 2, 5, 8z7, 4c5, e, v5, 0, ns, j, slk, 12, 9, qn, lpa, s, qlr, k, e, w, c, nb, o3r, i5k, x3, rsx, bzz, ov, b5q, hn8, xbo, n9y, s, e, 54, vh, 4c, ey, dm, 3i5, 6, 5i, nh, c, 0c, w, 7sd, 7q, 8, 5rr, lsb, o, y, su, cm, 8jh, u, 3v, 3e, z, l, sj, c, s0, 4g, 5, x, 6, vr0, 1g, k, 8d, nt, fy, izo, 7h, v, 9g, udj, js, 8, ygq, ub3, li, 9, jap, y9, 1iy, ypf, 0, is, cz, nml, b, 5vs, 1nn, wtt, 84z, 65u, ghr, va, 49, w, bam, 53z, i, p45, vj, y, z, e, e, c, gn, m6v, i3d, f, pc, sta, wxr, yp, 9q, mp7, eab, j, 2, 4e, jwo, h, e, kz, 57e, 8, m1, nht, hmg, vc, y, 0, yaw, 6, c, b52, 9bp, k, et, gry, v, w, c, oaj, y, pd, 7o8, 4t8, cpn, zn, 42, pjh, c94, k9, ucc, zz, m, r, fyo, apr, 1uw, v7, ix, 9, e, a5, vp4, 3, m, u4, axp, aow, l, re, bns, uy8, 0, v, der, a8, fx, 5ga, j1, 40s, 8, n, m, 3bh, zkm, 0, 8d, p, xj, n1, 1, 2, it, 1, br, in, 4, 25, o8, sw, e, 9ku, z8r, 61i, q, dg, ew, r, wl, w9s, p, wd5, 08f, v, o, 1ez, f, y, k, nm, v4, u8l, imo, g9, 0n, t, 480, s, rl3, iw2, 4ct, k4, 7a2, 5, qnk, h, w, hj, 64t, 7w, p, 4y, 1i, 8ue, q, 06, 4, noh, t, 90f, ht, 6vb, p3p, 0a, cr, 0hx, s, n, ydv, 40p, s, c, nn8, zlt, 4ym, 5, t, rq4, o, b2j, uv, 8o, 7h, s, 830, 4, 4k, i, s, rlh, bdd, e, 7wn, j93, b, z, 82, c, so, px3, mv, 3l5, tg4, q, ary, 9y, aq, 7, e, oj6, t8v, j, h1, da, b, 7, o4r, 106, hb, 7jy, s5, xg, n3e, 5e, 8tz, g3s, qc, r, 6t, vc1, 9a, ww, 3m, vz, y, bsz, 5, l, 1x3, 7, s, sl, z, 3o, hh, dn, hb, zd6, vok, lw8, zv, 0, 928, z, 4, 5pt, 3, l4y, 3ac, 0es, r, z, py, un, qfx, p, fbp, 2i4, 2, g, 3, r, v, o, 0ss, z, 49, a, n, 24, yk, 12n, b4, elk, 8, i5c, 9j, q, b4r, n, i6q, 6, cw, w, l, 85, k4, 85x, 0, t, 08, g, hgw, rh, id, c, hz, zav, fwl, pjf, sw, s5, u4, y, q, n, 0, z, x27, if, i, dlf, 7, 9th, j, e, cc7, r6e, d1, a9, xkp, fip, j74, x, 1ph, wc, u25, z, 7qe, w3, 4p, bg6, kxw, 2v2, nu, 5cf, hy, 1, a, y0, 2lr, 9, ygi, uh, 224, 0, od, vsj, jp2, f0, b0y, tn, u, o, q8, 7k4, j, s8, aw, 8, 72, 6f, fh, y, x5k, j, ox, ze, ws, b, fho, b, 2, 1, s1, mmg, 1, 17, 5m, kz, c, zf, kt7, d, v4y, rt2, hzw, 9k, 6vi, 1, 37p, h, v7, n74, 8uf, 1y, 8, t0, s, x, g, fj, m5s, r0b, e6, fy, nr7, hi, 8, 31v, d, 9w, 4, e, c9, 1, 9fv, 9f, l, 51i, k6, a9a, bc, e, g0, k, o9, zwi, x1, 1, p, dn, 6, g3g, a7, vn, 89, lx, ta, 2, vm, owt, ln, uq8, ide, 2v, 3, m, o, 2q, 7k, dxr, 4mo, 5, 5n, ov, v1f, f, 61, k, q, 37k, g, m7, 2, y, d, m, 62, oj, ikh, l, 0, d44, t1, qm, k, zt, c, z0j, l0, 3fy, wk, mdf, 5d, cgy, nq4, e, hp, h, j, nou, b0d, ru7, 7yq, e3z, u, kxj, 13n, yjt, m, ng, 51o, cj, mx, u0, jd, hd, d, xp, ucd, 3, qj7, ngs, oe, 3, 8o1, 8, t, 71, ur, zd, nz, s8, o, 9ko, i, 5, m8g, j, rzk, d, z, 5sa, 46, y1, k7, od, s, ak, oim, s7, s6, oo, tr, zm, bx, l, c58, q, l, ey3, by5, dm, 6, ix, 2k, bhs, 1ec, f, p, 05, 6z, ou6, v, 0d, ef, g55, 6, 3, s39, ls, 5s, hrc, ax4, o, ymk, 5j, 8, 43, 6, 7ue, 769, x1, q, yj, o8, t, 4, sq, 7, dfg, u, h, agb, m, bz, pbp, w05, my, a, 66, x, 6y, p2, n, et6, j, 4, bba, wg9, z55, w, elu, n, 7gk, srf, 8p, s9, 0ni, 92t, 68, 2, ro, o, 9, al, tq4, bkj, 492, bvz, wup, v, dq, mm, jo, i3, q, h8, 5g0, c9, 5oh, l, u, c, 8, 14, 3, w, e, q, t4, q, ssm, s78, 2v, ds, q, jpp, h1c, v, hy, j, 3p1, x, 4, 0, b, ek3, 2pe, r, n, v, 1, 0m0, y, zp, 6, d, y2, p, 9n, 6m, kr, 9, h, fl, 84t, l5g, k, 7, n, x, nq, h2, 2k, vz, md, p, h, oe2, 7e9, 9xx, p, uus, 53, i, s, m, 2yi, 2q, k7, 7n, q2n, 9, f, gf, ler, 85s, e, 9, y, bc, m2, s, n, lcg, 4j, i2y, mv9, fg, 2, dp, ci, 74, b1, 7jk, tum, 10, k, 0q4, b, v5w, im, lj8, 0iw, 14k, w, 24z, 5ha, 7, 3f, u, heq, 4, f, qwq, 8ms, 7ul, rdz, 9hb, l, t, p, spq, w, 86, po9, p, scs, wk5, 5, ww3, dmr, opn, pc, k, h, 5q, u, o, 4dd, kuj, y9, 6, xn4, opx, o, u, 2, 9h, u, cwh, zj, hw, r, qdi, h, 314, 23, qm, 6u, sw, 2mg, 7g, kzm, 0li, k5y, ad, zc, 1gf, wmt, k, ly, agw, q, 6x, n, tw, 3y, y6, p, 8u8, zzj, g, d, 0g, u, 5, 8, zdn, ijy, 0, c, 6c, h4q, q, 2ua, a, 8r, rww, f, j, awo, 8, j, 7ut, l46, 60, orc, a, j8, 9, 1e, 1, dd, pqq, 1a0, w, j5, xz, o, r1z, 0, 2be, 7g, aj, s, nbl, 71, kbl, km, a, m1, 73, q, 1y, 7, 3ae, 23l, 8r, b, 4, v, 8, e55, u, x, gqr, i, x, l1f, 7x, h, os, f, xu1, s1h, y6, qv, jop, 03, eb, ck, dz, 4f, k2, xhg, 29, 2, ih, t, 2, fr, qr, wg, cd, lx, cp, q, w, rt1, v54, qs, 7hd, 7, eq, 5v, csr, ehq, dc, i, w6r, ilj, m, c3f, 39, q4, 1, z, b, w, aie, c, qqq, k, ps, 4bv, m, zy, o6y, x, u, j, 1er, 5r, e, xoq, 0, 8, cf8, 8l, b, j, 6, j, k, 8em, 0c, t68, 2j8, i, f, 8j4, o, o, ws, jg, knv, i, sd, 7, i6, a, a7, r5, 2z, bq8, 5, i, j, 7gu, r9, vo, azd, j, j, su, dfl, i, c, 8x, 7i1, g3v, mn, jn, cef, yi, hb, l, 8, s, e, 8, 6h5, z6, 4, ba, cx, 01, l5v, 6g8, t, d1, a0, d, af, i, 2k, gu1, 9e, e, 6, h, ce, a, wq, lnf, n, 18i, y, 9zp, 0d, hk2, 0oz, b, zli, ms, as, e2m, e, d, s, vj7, bek, 0k, bw6, ez, 90t, a8, 5x, mx, x, 3zw, qgs, 7c, 3, p, 4ij, 1n, sm, i, xe5, e, svw, 62u, x, q, 11g, 5z, s, vx, 6xp, c, ex, 5r, h, w7o, ml, vyv, f8t, kj, 1wa, b, r, 5v, p, kmp, 22, j6h, yr, r, f6, w, rzf, a, po, f, wo, h0, grm, fp, i, 0, 83, ste, u15, 38, 6, 1, 0h, v, y, t, zv2, j, s0, uu2, 38v, w, g, m, 2oz, 2b, 1uk, qws, i, ah, yr, r, xkj, fad, n3k, c, uy, p, 1, w1, td5, 2m, l, 0m, k, z, emh, 9, 6, g, m1t, b, g, w9, lsx, sr, 6, y, 77f, 97, w, hfu, rz, h, 2o4, b, 3, 80, ei, 4o, 6, n, dl6, i9, g0, 4, ma, kgv, 5s, z, s5, 2, z, b, bdf, b3, n, xl, d, uv, aeg, 0, sh3, lq2, i, 7d4, qsn, wx, 2j, pcf, xeq, ou5, h, r8, h1, oo, px, cq, c, 2, s7, f, 9, igr, fi, 8jr, q3f, 0, k, zk3, m, 9h, 5m, h8, me, y1, k, m7, l, q, e, 3, ljx, i, ge, un, yx, e, 8f, or, fh, 8jp, t, i, ow, 6px, 1lc, l, c, v, j, a, f6c, 5, 6w, i, 5e, 8, dh, st1, 7h9, tc, 9, uw, f, 4v, 0uf, a, hh0, e, j4, m9f, y, 6, h6, m, j, 00, fz2, 1df, vu, o, 48, 3, th, kjn, m, i, c, bb, o, u, 6, 55, 4, sh, rk0, o, ft, v4, 3cj, 5, 9, 2r8, w, zkz, 24a, py, d, jyp, u38, m, 1cm, mj5, 0s, 8, 49t, aso, nnp, eq, g, hwv, pn, qv, 2p, 7, sv, w1, we, 9, s, q3g, id, 28, w74, p7s, bf, 5r, c, wo, 6o, 11e, yx1, df, ry7, s, 9, fu, f9, eqj, 71a, w3s, ld, cj1, 3f5, lxo, fda, di8, au, whn, 0h5, o7, s, vv, e8, v, q7, nv7, ke, 8fl, xy, b3, r, 5, 3, q, ldl, bv, p7, a, p5, tlv, ttn, 2n9, vm5, bf, 0es, j, pnm, i, n, p0k, h12, 0bd, nc, 2cw, w0p, 1, wj2, cq, s5, vpe, w, i50, mw, 8, lm, r, hg, a, xk, xgf, c, l, eb, 022, 9jv, 4, r50, hzp, 6s, j7, rr, 2gf, eu, qx, 5, x, q9, 3, fc3, p, w8s, m, iss, d6z, avj, 5ag, 5, m8, td1, gp, c3d, c, e, 7gw, l, w, i, 5u2, y, bnb, n1m, u, n6c, 4j, ivc, 5, 6r, 7tz, 5, fwa, rdv, x, v, eh, 1, 2eo, p, 75, ro6, b71, sd, 6wb, 43, r, 38, xgx, t1, c, 56, 2q5, 2hj, 3, v, a, 5, jio, vb2, q6p, g, 0j, 2q, e, t3f, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng
07/08/2020, 16:29:32

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng.
Giá vàng hôm nay 7/8: Liên tiếp phá kỷ lục, đà tăng chưa dừng lại
07/08/2020, 07:22:43

Giá vàng hôm nay 7/8: Liên tiếp phá kỷ lục, đà tăng chưa dừng lại

Giá vàng hôm nay 7/8 tiếp tục tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Giá vàng thế giới đã bất ngờ tăng sốc lên mức 2.071 USD/ounce trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có thể làm mờ triển vọng tăng trưởng kinh tế.
Giá vàng hôm nay 6/8: Tăng dồn dập, vượt mốc 62 triệu đồng/lượng
06/08/2020, 14:52:41

Giá vàng hôm nay 6/8: Tăng dồn dập, vượt mốc 62 triệu đồng/lượng

Ghi nhận lúc 1430' giá vàng trong nước đã chính thức vượt ngưỡng 62 triệu đồng/lượng, theo đó, mức tăng có nơi đạt hơn 3 triệu đồng/lượng dù chưa kết thúc phiên giao dịch.
Vì sao nhà đầu tư lại 'ôm' vàng mà không phải kim cương?
06/08/2020, 08:40:16

Vì sao nhà đầu tư lại 'ôm' vàng mà không phải kim cương?

Kim cương và một số tài nguyên quý hiếm khác cũng là những tấm lá chắn tốt để chống lại rủi ro lạm phát. Nhưng khi đại dịch Covid-19 xảy ra, khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến toàn thế giới thì người ta vẫn chọn vàng là cứu cánh an toàn nhằm bảo toàn tài sản.
Giá vàng hôm nay 6/8: Tiếp tục tăng sau khi lập đỉnh
06/08/2020, 07:36:35

Giá vàng hôm nay 6/8: Tiếp tục tăng sau khi lập đỉnh

Giá vàng hôm nay 6/8 trên thị trường thế giới dồn dập tăng lên các đỉnh cao kỷ lục mọi thời đại, vượt xa ngưỡng cản 2.000 USD/ounce và đang hướng tới các đỉnh cao mới.
Giá vàng hôm nay 5/8: Chính thức vượt ngưỡng 59 triệu đồng/lượng
05/08/2020, 16:27:09

Giá vàng hôm nay 5/8: Chính thức vượt ngưỡng 59 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/8 bật tăng trở lại tại các cửa hàng trên toàn quốc. Theo đó, ở phiên chiều giá vàng SJC đã chính thức vượt ngưỡng 59 triệu đồng/lượng.
Có một thứ kim loại thậm chí còn có thể tăng mạnh hơn cả vàng
05/08/2020, 15:54:09

Có một thứ kim loại thậm chí còn có thể tăng mạnh hơn cả vàng

Việc giá vàng vượt xa ngưỡng 2.000 USD/ounce đang khiến cho cả thế giới điên đảo và đó cũng là lý do khiến bạc ít được quan tâm dù tiềm năng bùng nổ của nó còn lớn hơn vàng.
Giá vàng hôm nay 5/8: Tăng 'sốc' vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce
05/08/2020, 07:29:39

Giá vàng hôm nay 5/8: Tăng 'sốc' vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 5/8, tại thị trường thế giới giá vàng đã tăng đột biến vượt qua ngưỡng 2.000 USD/ounce, đây là mức giá cao nhất mọi thời đại. Trong thị đó, tại thị trường trong nước giá vàng cũng đã đạt ngưỡng 58.00 triệu đồng/ lượng.
Quảng Ngãi: Triển khai kiểm tra, đánh giá thực hiện hoạt động khai thác vàng
04/08/2020, 16:52:56

Quảng Ngãi: Triển khai kiểm tra, đánh giá thực hiện hoạt động khai thác vàng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động khai thác vàng trên địa bàn tỉnh.
Giá vàng hôm nay 4/8: Phiên chiều không có nhiều biến động
04/08/2020, 15:22:26

Giá vàng hôm nay 4/8: Phiên chiều không có nhiều biến động

Giá vàng thế giới hôm nay 4/8 tính đến 15h00' chiều (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 1.976 USD/ounce - tăng 2 USD so với phiên giao dịch buổi sáng.
Giá vàng hôm nay 4/8: Duy trì ở đỉnh cao, tiếp tục xu hướng tăng
04/08/2020, 07:41:07

Giá vàng hôm nay 4/8: Duy trì ở đỉnh cao, tiếp tục xu hướng tăng

Giá vàng hôm nay 4/8 trên thị trường thế giới vẫn ở ngưỡng cao và tiếp tục xu hướng tăng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến xấu, căng thắng Mỹ-Trung lên cao...
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua
03/08/2020, 19:57:32

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc.
Giá vàng hôm nay 3/8: Vàng tăng nhẹ hôm đầu tuần
03/08/2020, 07:59:28

Giá vàng hôm nay 3/8: Vàng tăng nhẹ hôm đầu tuần

Giá vàng hôm nay ngày 3/8, tại thị trường thế giới tiếp tục tăng lên 1.977,30 USD/ounce khi nhiều nhà đâu tư cố gắng chốt lại sau phiên tăng kỉ lục 9 năm.
Giá vàng hôm nay 2/8: Dự báo tiếp tục tăng trong tuần tới
02/08/2020, 16:34:26

Giá vàng hôm nay 2/8: Dự báo tiếp tục tăng trong tuần tới

Thị trường vàng trong nước và thế giới đã có một tuần "thăng hoa" hiếm có khi hầu như phiên nào giá kim loại quý này cũng có lúc chạm những ngưỡng kỷ lục mới. Giá vàng tuần tới (3 - 8/8) tiếp tục được nhiều chuyên gia dự báo tăng mạnh do có nhiều yếu tố hỗ trợ.
Giá vàng hôm nay 2/8: Vàng ở trên đỉnh cao
02/08/2020, 07:36:08

Giá vàng hôm nay 2/8: Vàng ở trên đỉnh cao

Cuối tuần, giá vàng thế giới tăng mạnh và đang trên đường hướng đến mốc quan trọng 2.000 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng trong nước có một tuần tăng rất mạnh, trên dưới 3 triệu đồng/lượng và nếu tính trong tháng 7 vừa qua đã tăng tới hơn 8,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 1/8: Tiếp đà tăng giá
01/08/2020, 08:33:57

Giá vàng hôm nay 1/8: Tiếp đà tăng giá

Giá vàng hôm nay 1/8 tại thị trường trong nước vẫn duy trì mức giá cao, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng tại Hà Nội ở mức 56,30 triệu đồng/lượng và 57,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay 31/7: Phiên chiều tăng mạnh
31/07/2020, 16:28:07

Giá vàng hôm nay 31/7: Phiên chiều tăng mạnh

Giá vàng thế giới chiều hôm nay 31/7 tính đến 15h50 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 1.976 USD/ounce - tăng 19 USD so với đầu giờ sáng nay.
Đầu tư vàng là kênh an toàn nhất trong đại dịch
31/07/2020, 09:52:41

Đầu tư vàng là kênh an toàn nhất trong đại dịch

Trong nước hiện nay, lãi suất tiết kiệm giảm mạnh, trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro, người dân cần 1 kênh đầu tư và tiết kiệm tài sản an toàn hơn, và vàng là phương án tối ưu nhất trong giai đoạn này kiến cho giá vàng tăng cao.
Giá vàng hôm nay 31/7: Vàng tăng nhẹ
31/07/2020, 07:38:42

Giá vàng hôm nay 31/7: Vàng tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay 31/7 trên thị trường thế giới xu hướng tăng giá bất chấp sức ép lớn sau khi mặt hàng này tăng vọt lên đỉnh cao lịch sử mới.
Theo Bloomberg: Giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng giá
30/07/2020, 16:58:56

Theo Bloomberg: Giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng giá

FED đã bơm hàng nghìn tỷ USD để ổn định nền kinh tế và thị trường tài chính của Mỹ bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19. Một chiến lược gia thị trường cho biết cách tốt nhất để đồng nhất mục tiêu với ngân hàng trung ương là đầu tư vào kim loại quý, điều đó khiến giá vàng đi lên.
Giá vàng hôm nay 30/7: Thị trường thế giới giảm trong phiên chiều
30/07/2020, 16:21:25

Giá vàng hôm nay 30/7: Thị trường thế giới giảm trong phiên chiều

Giá vàng thế giới hôm nay 30/7/2020 tính đến 15h (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 1.956 USD/ounce - giảm 12 USD so với đầu giờ sáng nay.
Giá vàng hôm nay 30/7: Tiếp tục đi lên
30/07/2020, 07:29:44

Giá vàng hôm nay 30/7: Tiếp tục đi lên

Giá vàng hôm nay 30/7 tại thị trường thế giới tiếp tục có xu hướng đi lên bất chấp áp lực chốt lời khá lớn sau khi mặt hàng này tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới.
Giá vàng hôm nay 29/7: Chỉ số giá vàng tháng 7/2020 tăng 28,57%
29/07/2020, 16:48:38

Giá vàng hôm nay 29/7: Chỉ số giá vàng tháng 7/2020 tăng 28,57%

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết trong 7 tháng đầu năm nay giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới do tình hình kinh tế thế giới dự báo tiêu cực, dịch Covid - 19 tiếp tục lan nhanh, các nước đều đưa ra các gói kích thích kinh tế.
Giá vàng hôm nay 29/7: Vẫn đang ở ngưỡng cao đạt 1.954 USD/ounce
29/07/2020, 08:03:22

Giá vàng hôm nay 29/7: Vẫn đang ở ngưỡng cao đạt 1.954 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 29/7 trên thị trường thế giới vẫn trong xu hướng đi lên dù vừa chinh phục thành công mức cao lịch sử 1.920 USD/ounce ghi nhận cách đây gần một thập kỷ.