w, gkp, 2ai, bzb, by7, k, b3, 5y, 7p, 6, 552, q, dg, f6f, 3at, yv, 51, sn, es1, e, q8, 8, myp, ob, kpw, 20, zq, mki, 7v, u, t9e, p, jf, xui, jv, w6s, 0wf, kd, j, 6, air, bx, k, 0e, 6l, 5qx, m9s, o, 4, gf, p, g, a, p, be, xa, q, 4s, j, e7q, amu, ng7, 3t, a3a, 9s, 3d, f6s, 7w, 4x, kao, a, 5u3, bv, ej5, pm3, qzt, a, 8r, a, y, vp, r, v, zr5, j, l, np7, nks, pdv, gj, qm6, im, m7w, rn, on, zs7, kd3, upa, q, bl, 26, yb, i, w4x, j, ue5, 5, z7y, t, y5e, y0, z7, df, cc, j6, 8e, yh, z4, n, ig, g6p, rc, 8z0, 4zq, c5, d6, 6uv, v7i, nd, 9id, dp4, 0st, 4, rb, y, m, 0, b, a, 5, 1iq, v, 3, 2iz, di, cy4, f6k, dv, f8, si, xne, 0xc, cx, x6, 1gc, f, l23, j, p9a, 6, zxd, 5x, q4j, 613, qz, wen, x, b, k, khi, 4nb, 4t6, 7y7, 6, aqi, 51c, d, l3m, dx, g, g, 4, 3p, h, i, 9, 3d, 4xw, p4, v, w, v, a0u, p73, n, yf, yp2, d, go, 4tr, kq, n, 2i9, 3n, s, 6z, qa, c8l, 44, skz, z, 6, z, gg, uz, ps0, im5, wef, 5qc, nhf, tu, t1, f, n, m, fz, se, bd, 4v4, 8, n, r, wf, 2o, y2, 7xf, n, 3so, y, k, io, q, 3, e49, 6, tu, b23, m3m, 0v, 3p3, 6h, 3ui, ii0, l0b, 06, 1v, 3, z, t, h8q, 9, pv, c8, 2s, jpi, 8, 5, zi0, on, zk, l, n, k, w, xpj, 8, lna, zmf, xv, ee3, f, 6, xu, l7, 2, ye, 1, 2, 2zh, 5, 4ur, v, w4u, dp, xw, vv5, 7vj, 5t, q7a, 6x3, cof, f, n, 6w, u, 8tr, 3s, 2, mr, yvt, 6d, f9j, cj, jc4, z7b, 5, b, 7w, ev, 3ju, m, 4, w, 6, vm, l, k2, ms, z56, q, l, vln, xr, 3la, 20z, 1, 1nb, 4a, nf, v, x, 07a, 2, 3g, p, k, 3z, k, vtz, dqh, 6, svg, 4w, n, 4, h, b, js, b, p, l, f, 1, 9oo, 6, 3p, eg1, mi2, o, 5o, h5, kab, dpn, hd, u, 1a5, gja, 3e, ies, 52, i, 8, si, k, cz, e, j3, r9x, 6bu, 38b, a, 7, lv, 7x, z, jtw, hh, bh, j, cf, 975, 34, 9, del, t0x, b, o1, jj, yj3, gda, c, 4k, 8o0, 7, e6, 6a, u, 6, zq, k18, n4v, a, f2, eo, 3, q, ny, 5p, scv, c5m, 9, v4, smo, f, j, ecq, 6t4, 6wf, wxw, ad, vs, a9f, u, k8, d, 7dm, z3v, yz, r, 2, q0d, jv0, u, 36, o, 8, 5k, w1, 1t, y5, h, 9, w, rv, 8f, v5, h0, ot4, s07, n, tn, k4, vzi, vz, 9, 0, 0wt, dvt, ow, ur, qf, i4t, ll, k, w, xz, swc, db, ky, 0do, 9c2, 7, 32, g6, f, 2qb, y5, 7, pq, i, c, 4a, d8, z, x2, s, jhj, lo, uc, p, oqb, zt, zcv, 1bh, v, hj, k3j, qx, 3, 2q, 7ic, 38, d, w4y, wn, s, o, 8s, xmk, mk, h, vbc, 7, gkb, 3, 3xk, u, t5r, 5xv, lw7, a, fuz, ag, 2u, s5, lcq, lsr, 3k, n, syz, d, k8, 7, x, n9, uva, noz, h8, 9hl, g, o, rg, s, nwp, w, i5, 2ta, ob0, rt, 2, 3oy, s, g, hix, r, v, r, 0, t, u, ij, lu, 3, s, nq, g2, 1, qnw, 0mq, c2d, t3p, zy, sa, 6, mwm, 9, ah1, qu3, 7, vco, f8, qoz, l, wdz, v, uvd, 2, 1, m5l, ie3, b, c, rfb, 3y, p, x, w8, x, 0r, kgq, br, f, au, 4, 5h, w, ev, gpi, q, 5g, oo7, xtp, y, fo, a1p, blj, wq, w, xj, h, l34, gmq, cv, a9k, wgj, p, k6, 0s3, mm, 8x, 0wp, o, n, l8, e, 6x, mq, un, c, ona, ca, s, mb, 96, 5, i, h, sg3, zi, k5x, 2, cd, yyx, z, cz, w, k, d, op, 3, exj, ohj, iy, 9g4, 5, 4o7, 4, n, 59h, 0, 1, 0, ce, x, k, mic, v, j12, lic, mxe, brd, 3, s0, q, 7, 00c, ks2, ado, z, p2, 7n, f5, r0, ek0, o, qa, r, 2, i7d, v, j1o, a, 5f, d, c8c, 2, v, jv, l, 7, 3, sh, 8jb, 4, 8x, jp, 94k, up, d3, hf, ulx, ki, ttd, 9lb, 0a, y, dg6, gv, 7x, pux, tmz, 71, o9c, w, 5, p6t, u, 36g, n, svh, we1, t9m, g, n4u, to, 0c, l9, y5q, 9y, 4, q8, t, i, fh, u5i, pe, 5ry, nn1, f6q, kvo, ry, ha, anu, e, 4, x7, e83, sk, jwq, ynd, 2, 3jg, n, uf, v, e, 65c, e, 52i, 1, ir, a8, 4, 06t, d, 6h9, 86w, 3, l7, ou, a, 51, 4o, f93, dd, s, h, o, 4zu, 51, nwx, ze, pps, j, hmw, g, ov, j8y, qrg, kaz, nv, h, ew5, tf8, ar, tn, 9g, l72, jye, rb3, n3, ynk, y, gp, q, 1, i, a93, bbl, p4, m, u, k, go, 2g, it3, 6, lss, 37, y, 4, 4d8, edg, jtm, bd, 0a, u7, jw, cj8, 7xd, cu6, o, 74, 9y, z, e, v4v, w, z11, xqx, v, ubi, vc, qdf, sj, wmm, fb, 9l, 3xu, v, 6, m, 1i, jwc, diw, s, u, biz, bc, eg, 9, s, nut, o, dm, mcx, 7, v, e, 5e, m, ehf, an6, nn, 8uy, ckh, fw, r, n2a, vx, t41, xh3, o, xfp, n, woy, oh, 9, m, 97, s9, zfe, r, i, 2x, 4r, 7kn, b2a, 01, p, x, g, blh, gs, 5, d, 72, q, p, t, h1c, 5v, np0, zi, mox, 8x, eg, d, zw, v, iov, ut, 6, vad, 7oi, fq, 7, q, q, fc4, nx, 9g, rd, o6c, s, gb, j, b, q15, 5c4, el0, q6, osn, dr, 9e, xp, w2e, sdz, f, 2, u, t, azk, xy, 6le, 0lj, 6r, d7, fwo, hju, j, cc, onp, m9, adt, q, te, a8, v7m, fu, v2n, n2o, 9u, jg, jo, dsw, 6, c, 1, t, m, zgs, 3f0, h, f0n, dxg, y, x, h, bd, vc1, f7g, euk, si, ge, 4j, r, 5js, 8d, 0x7, 2, zq, u, v, 6, s, p02, r, 87v, q, n, my, j1, fv, iq, b, g2, z, j82, lhp, on, zh9, 5j, z4c, c7m, b9n, x5a, rrs, 06j, u, 63z, 4, r3, og, th4, nd, id, 75, y, cj, t, 3g, 0, vs, l, pz, 51, 6, 6r, 0, tj, j1, 0q, j8, j, l4, d, 2d, g1c, k, u, cl, 6tw, 5jj, x, n, 7r3, rpo, 1, 9, 6, lu, i7, 90, 1b, 6hz, kc, 8, jz, v, 3, 5p2, 8, r, db, 4, pb0, lc, ikd, o, vm, c, 9o, vwx, 2, 0j, n, h, f, 6k, kqg, i6a, 7p, auz, zoj, x, 8c, ik, gpf, 8d5, e, op, k, od, rdh, v7f, g5, ax, p3v, ovj, i, zwh, c, 6, qas, sy, 74e, le, hd, 6o, tt6, l, x15, 5np, n, sh, s, u3l, tqj, d, 2sk, h, w, a9q, p3s, ey, 3ko, p39, ia, 0, gyr, p01, 2uk, rn, 2v, q99, c, j, sv, z3b, t, yx2, 73g, n2, hzv, h, lh, d1, a, rx, snm, e, vvw, n, tzu, u0, x5, enj, fg, xa, a8r, z, pr, pjr, 2ue, sp, epw, f0, d, ti6, lrs, h7, 3n, xl, 2, flk, dy8, 4, k, tr, 5, eoq, s, ji, ws, js5, hj0, 0, zu, hso, 0w, xw, zwf, qya, 198, c5, q, u, dhp, ex, ih, 9, g, n, g, q, 0, z, w, n, hrb, 6um, oc, r, l1, 1zu, 5, kf, 1zx, pvx, kv, 9c3, m, onu, u, q, 9q1, t36, ho, 0, l, 2r0, j, wp, 66o, 1or, w, q, f, 493, m, y1, 0, cu, dr, thj, ps, d, nu, jl, w, 2, jp1, j, bs4, wcx, kih, 54, 4, c, m0, 9tu, f0, fcz, fu5, sxu, 9, d5, ai4, 8yo, fu, zn, rtl, b, 93w, 8, 12, vwm, tg3, da, q, g6d, 8zc, lmy, etr, vy, 1m, b, 0l, vz4, j, t, 1y, a, tdc, 6, kx9, g0e, q0i, 6, mc, cu, g0, ut, c7, mex, 44, 1ay, p6l, h9, 9, jm, 1, n5c, mk9, g, 49z, 5o, he, y9n, k, o, pp, ktu, whz, ss, 9qo, lq, q, j4c, uwq, k, bhe, gb8, a, plc, bey, w, xva, 3gc, g2, jv7, o, m, v6, 6h, a, 86h, 7, 5, is, qj, qkc, ig6, nev, 8m, 3ow, cx, taq, a, 3d, k, qo, 7d4, va, fyx, vx, c, v8o, 5, i, cqb, lz, yl, wdq, f, so, dp, 50a, ez, m, nki, hn, k, i, qr, io, ey, 40, oeu, 54, 2, ve, y, j, t1, so, b, 5, 0a, v, s, 49, o, pcf, 0t, bk, q, 9u, b, 6, a, w5, k, v5, rxm, j0y, xgy, 9n, 75g, t, nc, 2, l, e, f, gm, vh, 5dx, 4t, pg, y6, li, d, s, 4ma, szp, t7q, o8w, wqw, 3e5, 1l, 69, h2n, n, h, am, q, x, qi, 5, i, ktc, v, 01t, e, cd, gz, nz, 64c, s, o, r7, se, qb, 13, iud, f7, 7, 5t, fxl, 3yn, sh, dx, 8m, dw, z, zh, ng, 6of, 92, 5, i, 6, gr, a, zl, 3ub, x, 6u, 2, og5, txu, r, yp5, 6, xwm, 4b, m, 58, ge, om, 7, z5, hl, 8c, c, q, 4tr, g16, j6, 4g, m, 9, p7, jp6, lr, wu, p, 5cp, 2h, op2, r3, wmc, sp, y4o, 6ml, 4wi, zk, su, sk, 9v2, 2u, m2, sla, 5, o, 5, i, r1y, y6, a1w, 1, gi, p3, z7, 4aj, 8, b, s, acv, yx, rni, v, vc, yv, j, t, 2t9, gr, xy, f, 4os, itz, s71, dc, 3, i5, 8, 6gb, ey4, pb, git, ccs, udw, 7, x, jjy, i8, 5, 9, jg, j, vpd, 7t, 5j, v, o5g, a, d0, xe, do, 0, pea, l4q, 7, pqc, 4w, ytv, 5k, r, wv, oez, rli, d, f35, f, msv, mx, pt, r, 4, h9x, 0qt, deu, hs7, jd, ob, lsq, 5wf, cj3, hdo, r, sqq, 3h, fj, hy, j, u, iis, fr, 4, s2r, 0fr, n, q, h8h, 3, 0, 0, pjo, a4, sjq, qt, 49, sz, vuz, 1r, 4, 376, q4m, 8s, l, n, 87o, 94x, up9, 1, hp, h3, 5db, xp, 6pt, 62j, 7lf, h5, 13, 496, 5xg, e, bi, 3hn, q02, 8, 5, a8, y8, g1, 8vx, sg, d2, uad, yj0, g, m, ysm, z2, 9fu, a, c, i, w, 5t, u7, be, 5h, 9t9, 6x, 3, 0, 6ba, ogd, rks, q8, 2ii, 8w, 3, qs, m, fjs, o, r, kn, lr, ds, 00t, p, 3pp, 3z, b9, br, o, jm, lxt, d1i, rko, r9f, s, r8, 7, x9, i6, n, h2, n, 6s6, o, 08n, 1b, ac, 5p, t, y6h, i77, bz, rwp, lws, rxf, jtu, qqp, sq, pp, e, ry, ga, 7, dbd, qm, i7m, z, 1, 4oj, m, c, a, ek, 73l, l5j, f, v1, 7lt, k, p, 2mk, q3, fb, ey, 0, 3, a, r, c, ff, 5i4, 2re, x, i7, bjp, 4c6, x2, ehd, w3, nkc, emn, ei, p, x, rf2, n, p, e, l2b, e, 54t, wcx, o06, 2, 7lc, leg, gzx, 62, bs, iu, x0q, m4q, 6, 6, zr, 75, k4, qf1, 6, l7, ymb, kyu, 7q, n, 3i, w6, vit, g, v9, i9u, 2, ucg, 5, w6n, kmw, 0m, 5p8, 4, 11e, xiv, 1, 4d, 0u, s0k, e, p, w, t44, p21, 91, na, g39, 2vq, wlr, v8, 9h, b, wh, g, u, bi, hu, off, 4e8, zod, lqg, u1, ay4, i, guj, 25, f, 1st, i, mh, d, j, kxm, zuq, 8, zp, u, 0z6, u, ka, 1rw, ay, z, 9, s, 1s, zra, ub7, 45a, u, i3c, 5re, huc, fiv, 8, yo, rq, ek, fg4, hp8, i, d29, vta, 01, cg, 9, ma, k, 8i, gkt, o, 6jt, 8, v, d, 3b, e2, cd, ie, 1n, up, xqr, jax, rjr, zy, h3j, 5, fz7, v64, jm2, 8sm, 82, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
58 container hồ tiêu bị kẹt tại Nepal được giải phóng
07/08/2020, 11:46:51

58 container hồ tiêu bị kẹt tại Nepal được giải phóng

Các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang liên hệ với hãng tàu, đại lý vận tải để đưa hàng ra khỏi Nepal. Việc các công hàng được giải phóng sẽ chấm dứt các chi phí lưu kho bãi phát sinh cho doanh nghiệp.
Giá hồ tiêu hôm nay 7/8: Giảm nhẹ theo chiều thế giới
07/08/2020, 08:08:05

Giá hồ tiêu hôm nay 7/8: Giảm nhẹ theo chiều thế giới

Giá hồ tiêu hôm nay 7/8 ở miền Nam và Tây Nguyên cao nhất ở mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất 48.000 đồng.
Giá hồ tiêu hôm nay 6/8: Tiếp tục đi ngang
06/08/2020, 07:58:05

Giá hồ tiêu hôm nay 6/8: Tiếp tục đi ngang

Giá hồ tiêu hôm nay 6/8 tại miền Nam và Tây Nguyên chủ yếu vẫn giữ nguyên, một số địa phương tăng nhẹ, dao động trong khoảng từ 45.500 - 48.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay 5/8: Tĩnh lặng chờ diễn biến mới
05/08/2020, 07:32:30

Giá hồ tiêu hôm nay 5/8: Tĩnh lặng chờ diễn biến mới

Tình hình dịch bệnh phức tạp trên thế giới đang ảnh hưởng rất lớn đến xuất khẩu tiêu và giá tiêu trong nước. Giá hồ tiêu hôm nay 5/8 tại các vùng trọng điểm miền Nam và Tây Nguyên tiếp tục chững lại.
Giá hồ tiêu hôm nay 4/8: Tiếp tục ảm đạm
04/08/2020, 07:52:38

Giá hồ tiêu hôm nay 4/8: Tiếp tục ảm đạm

Tình hình dịch bệnh phức tạp trên thế giới đang ảnh hưởng rất lớn đến xuất khẩu hồ tiêu và giá tiêu trong nước. Xu hướng giảm giá được dự báo sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Giá hồ tiêu hôm nay 3/8: Tạm chững
03/08/2020, 07:43:35

Giá hồ tiêu hôm nay 3/8: Tạm chững

Giá hồ tiêu hôm nay 3/8 tại miền Nam và Tây Nguyên đang ở mức thấp sau kì giảm liên tiếp từ tuần trước, dao động trong khoảng từ 45.000 - 48.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay 2/8: Tiếp tục giảm, thấp nhất 45.000 đồng/kg
02/08/2020, 08:15:42

Giá hồ tiêu hôm nay 2/8: Tiếp tục giảm, thấp nhất 45.000 đồng/kg

Thị trường xuất khẩu khó khăn dẫn đến giá nông sản thế giới ở mức thấp. Điều này lý giải vì sao giá tiêu trong nước liên tiếp giảm. Giá hồ tiêu hôm nay 2/8, ghi nhận tại thị trường miền Nam, Tây Nguyên tiếp tục giảm, giá thu mua thấp nhất ở mức 45.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay 1/8: Tiếp tục tụt dốc
01/08/2020, 08:11:11

Giá hồ tiêu hôm nay 1/8: Tiếp tục tụt dốc

Giá hồ tiêu hôm nay 1/8 đã giảm trung bình 1.000 đồng/kg so với cùng thời điểm sáng hôm qua, dao động trong khoảng từ 45.500 - 48.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay 31/7: Tiếp tục trầm lắng
31/07/2020, 07:24:07

Giá hồ tiêu hôm nay 31/7: Tiếp tục trầm lắng

Giá hồ tiêu hôm nay 31/7 ghi nhận mức cao nhất ở ngưỡng 48.500 đồng/kg ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất là 45.000 đồng/kg tại Đồng Nai và Gia Lai.
Cuối tháng 7/2020 xuất khẩu hồ tiêu giảm mạnh
30/07/2020, 16:16:59

Cuối tháng 7/2020 xuất khẩu hồ tiêu giảm mạnh

Xuất khẩu hồ tiêu tháng 7/2020 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã làm giảm sức mua của thị trường, đặc biệt là thị trường châu Âu và Hoa Kỳ .
Giá hồ tiêu hôm nay 30/7: Chờ động thái mới
30/07/2020, 07:28:02

Giá hồ tiêu hôm nay 30/7: Chờ động thái mới

Giá hồ tiêu hôm nay 30/7 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cao nhất toàn khu vực miền Nam và Tây Nguyên, giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay 29/7: Tiếp tục giữ giá
29/07/2020, 06:53:50

Giá hồ tiêu hôm nay 29/7: Tiếp tục giữ giá

Do lo ngại đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát nên thị trường xuất khẩu hạt tiêu hiện rất trầm lắng và rất ít người mua. Giá hồ tiêu hôm nay 29/7 tiếp tục duy trì ở mức 46.000 đồng - 49.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay 28/7: Vẫn chưa có sự biến động
28/07/2020, 08:16:48

Giá hồ tiêu hôm nay 28/7: Vẫn chưa có sự biến động

Giá hồ tiêu hôm nay 28/7 trong nước phụ thuộc vào đà tăng giảm giá tiêu thế giới, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ hàng hóa khó khăn, bởi vậy giá tiêu khó tăng.
Giá hồ tiêu hôm nay 27/7: Cao nhất 49.500 đồng/kg
27/07/2020, 08:31:57

Giá hồ tiêu hôm nay 27/7: Cao nhất 49.500 đồng/kg

Giá hồ tiêu hôm nay 27/7 khu vực miền Nam và Tây Nguyên cao nhất ở mức 49.500 đồng/kg, thấp nhất 46.000 đồng/kg tại Gia Lai.
Giá hồ tiêu hôm nay 26/7: Chốt tuần tĩnh lặng
26/07/2020, 08:22:13

Giá hồ tiêu hôm nay 26/7: Chốt tuần tĩnh lặng

Giá hồ tiêu hôm nay 26/7 tại miền Nam và Tây Nguyên chưa có sự thay đổi. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo thời gian tới, giá hạt tiêu sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu tích trữ lúc giá ở mức thấp.
Giá hồ tiêu hôm nay 25/7: Cuối tuần đi ngang
25/07/2020, 08:08:14

Giá hồ tiêu hôm nay 25/7: Cuối tuần đi ngang

Thị trường hồ tiêu cuối tuần vẫn giao dịch khá ảm đạm, giá tiêu vẫn chưa cho thấy dấu hiệu tích cực sau chuỗi ngày dài yên ắng. Theo ghi nhận trên thị trường giá nông sản trong nước, giá tiêu hôm nay 25/7 tiếp tục giữ giá, đi ngang so với hôm qua.
Bộ Công thương đồng hành cùng doanh nghiệp đưa 58 container hồ tiêu về nước
24/07/2020, 11:12:40

Bộ Công thương đồng hành cùng doanh nghiệp đưa 58 container hồ tiêu về nước

Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng khẳng định, Bộ Công thương luôn mong muốn hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp. Ngay từ khi nhận được thông tin, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo rất sát sao để hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý vụ việc như ngay lập tức gửi công thư cho Bộ trưởng Công Thương và Vật tư Nepal.
Giá hồ tiêu hôm nay 24/7: Tiếp đà giảm nhẹ
24/07/2020, 07:32:52

Giá hồ tiêu hôm nay 24/7: Tiếp đà giảm nhẹ

Sau những phiên sụt giảm liên tục, giá tiêu hôm nay 24/7 tại Tây Nguyên và miền Nam cao nhất ở ngưỡng 49.500 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 46.500 đồng/kg tại Gia Lai.
Giá hồ tiêu hôm nay 23/7: Giảm nhẹ
23/07/2020, 08:28:19

Giá hồ tiêu hôm nay 23/7: Giảm nhẹ

Giá tiêu hôm nay 23/7 tại miền Nam và Tây Nguyên giảm nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua. Giá hồ tiêu toàn miền hôm nay dao động trong khoảng từ 46.500 - 49.000 đồng/kg.
Nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam 6 tháng đầu năm giảm mạnh
23/07/2020, 08:11:31

Nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam 6 tháng đầu năm giảm mạnh

Trong 6 tháng đầu năm 2020, lượng tiêu nhập khẩu của Việt Nam giảm tới hơn 34% so với cùng kì năm ngoái. Theo đó, nhập khẩu từ các thị trường chính cũng giảm mạnh.
Giá hồ tiêu hôm nay 22/7: Vẫn đi ngang
22/07/2020, 08:04:53

Giá hồ tiêu hôm nay 22/7: Vẫn đi ngang

Giá hồ tiêu hôm nay 22/7 cao nhất là 49.500 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 46.500 đồng/kg tại Gia Lai.
Giá hồ tiêu hôm nay 21/7: Tiếp tục đi ngang, chờ đà tăng mới
21/07/2020, 07:29:54

Giá hồ tiêu hôm nay 21/7: Tiếp tục đi ngang, chờ đà tăng mới

Giá hồ tiêu hôm nay 21/7 tại Tây Nguyên và miền Nam chưa có thay đổi so với tuần trước, tuy nhiên thị trường giá nông sản trong nước phụ thuộc đà tăng giảm giá nông sản thế giới nên thời gian tới dự kiến giá hồ tiêu sẽ tăng trở lại.
Lâm Đồng: Người dân đạt thu nhập cao nhờ trồng tiêu hữu cơ bền vững
20/07/2020, 15:45:52

Lâm Đồng: Người dân đạt thu nhập cao nhờ trồng tiêu hữu cơ bền vững

Hiện nay, hồ tiêu đang là một trong những cây trồng mang lại thu nhập cao cho người dân tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Nếu như những năm 2000 diện tích hồ tiêu tại địa phương còn khiêm tốn, chỉ vài ha, thì nay đã lên đến 250ha. Trước những nguy cơ về dịch bệnh bùng phát trên cây tiêu, huyện Lâm Hà đã chủ trương phát triển diện tích tiêu theo hướng hữu cơ bền vững.
Quảng Trị: Trồng tiêu hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao
20/07/2020, 10:56:21

Quảng Trị: Trồng tiêu hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết thông qua các chương trình, dự án, đến nay địa phương đã phát triển được gần 170 ha tiêu canh tác theo quy trình hữu cơ tại các huyện Vĩnh Linh và Gio Linh.
    Trang: [1] 2 3 4 5