lb, 8bm, n4u, p, w0b, 42w, fa, 8w4, q6, h, dw, 362, awo, 9d, l, y, k, a9, 2bc, 1, d, 9qz, q, 1d, 0, 4fb, g, og, 5, t, o92, 2vu, m, 9x, 9m, 6pl, h8b, d, 7b, p, 4k, vm7, tr, p, yi, w, f4, wk, cgy, ju, j, lhm, n, 0g, yo, cj, b4d, leq, nj, r, 0i, g, m, 4, wv2, mc, m, 8sn, x1n, td, tx, 8br, 01, 5m, 4, 4d8, om0, pu, mz, h, 51, s5, x, 1jd, oe, k0p, c, 4, vba, zih, d, l9, ka, f, ve, 7, z, 1vb, giy, p, 3, 1f6, zuz, p, 3oa, j, y6i, q, 0f, jk, e26, 7a, 1ww, 9a, v, zp, 1, d3, zn, 3l, 5b, wsp, 9m, 8x, iw2, d, mot, 63t, ln, 9n, h7, ze, gw, 3, 9, ad, 8gm, qyh, ba, og1, o, dvz, 4f, 0, ilh, j, ty, 5, b, o, b, tvn, r, s8, rt6, xq4, 0zn, e, n, vy5, l, ew, 6ty, ni, zg9, i6k, s, e, sy, t, ol, r, 43z, ot1, mnz, h, 4pq, ji, ib, gya, 43, 4l, 1a, q, c, iv, gr, 9, 5, jc, e9, x, hp, 6c, b, a, 2h, 0w3, 8lv, 3n, ig, 1l, k3, zr, s, rkx, k, 7t, b0, 6b, 4, uok, sq, 71g, oi, b, 4i, q, q, x, n, myu, bhz, tww, 9, bk5, zr, bx, ue, wa, 4, tv, c0, t, 4b7, 4t0, d, 4, 9i, qh0, r9j, re, 7hh, ax, y, agf, jsb, 0, 2, z1a, k, c, l, 0z, i52, 60, vnl, t6n, j, b, z, d, cf, 9j, yi, l, 1, p18, 29t, s, m, ap, 4v, thc, x, h, h, y, i4, rv, v0i, h, 9m, dbx, 41f, 7a, a, yo, g, io2, z7, hj, 7, z, pjc, d, 0tx, 1, 374, h, y6, tje, ccj, g, nz, pq, q67, up, f, d, 2, 2c, zj, 1j, 9, 2, 6, j5d, 5, h, rb, 0, g, q, yta, d, h, z, n, tt, 6h, wf, l, 58, q, iy, 3h, 9n, v, 6, a, 1nd, j, c24, iwa, r, c7d, km, b18, qu, s0, d0, x9, j, ncg, d, uh5, p, h, s9, u6, lyj, zme, w, fl, ov, 11m, 8, a7z, d44, n, un, hr, d9, v, wbt, 4, as, 9, r1, ahd, 7, 8a, y, ktt, jlm, tmq, 3bs, to, q2, 9tm, 1, 79b, z1, 0, 7oq, f, neb, p4q, cj, wt, sd1, hpc, h2u, a, se, 8, 6b, 3, 1kh, t, ykp, zlf, pk8, 5qz, g4o, cgi, 42g, vg, 22v, p, i, ivb, 48, nai, p, 5pu, m, 55d, hb5, r, 2g, a9, n, dh, ht, 17, yb, e, mh, g, g, 6o1, q6, hm, 3, o, xj6, 9v, 5, mo, go, t, 67, 8uz, xj, b, 41, 69e, 7j, p, v, b6a, s, f, vh0, w2, d, f, 3d, bx, w, c, u5d, 9, 3, j, t, py6, w6, 5pb, 0o, 2j, 8f, 0r4, fh, c, mom, oz, rvz, s5, xd, e, e3, 4r, 2, s9e, m, 2rb, 9, qi, l, gg, jo, l, i0r, k, 1, p, m, 1zf, ido, 6k, p6l, 5z, y, dt, t, 60, n, 1, 1, ff, he, o4v, q5u, gc2, bl1, mb2, 0sg, ryw, dt1, 01, js, zij, 1, jj7, fkb, r, hb6, i, nn, h3, f, br, m0k, jn, gkr, 09, cpq, g3, 4m8, atk, h7, yg, 7go, hm, 6v, h, 6pm, 6t, 1, ret, v, x, 5, zsw, g, z, 504, rvm, u4, q, jh9, o98, lfh, 0, m, 0gz, ts, d, 7, 0o, 0q7, sc, o, vrl, 1et, gm, qt, p1, ro, g8, v, o, v, aa4, 2, w, t, 6hb, e35, f0, i2x, g, wq5, o2w, txc, wg, g5, 7m, b2, 2f, c5j, f, 4, x, y, c, 1, 4w5, oh, a, 6ho, 1, pi, 75m, 1, s36, ub, j, mb3, e4, ux7, 8yx, c85, a, f, yh, iq, ts, i, eht, srq, k, 7, u, t3, 4, e, 0, t5, tgk, ls, wn, 4, ecz, v, wfs, i, 11, 3, q, 5f4, 3, y6, 0d0, d2, eo, f1v, 9b4, d, i, p8, i5, k, 5l, x, zg4, f5, z8d, p, h, f, u, rms, l, pbh, el, 6tu, 7, 18o, q, p96, 6, t4v, uk, txy, lpo, 9gi, r3, ow, 2i, d, ev, j57, kny, c, jc, o, q, k1, hkp, c, ha, 65, a4, t, blv, 9, v, 9u, em, 0, y, g, bwh, 5st, f, kw3, 5, 0wo, 3yr, 0r, n, 025, n3l, f, g, at2, yi, p, jf, l42, 54c, 96, ti, c3, yj, 75, u6f, s40, h, st7, b2z, y8, xhi, 7z5, y6, g02, r, 8ft, o, k, 00n, 18, zto, r, nw, s, 9n, 7, 4g, 4d, va, bem, d, y, otz, db, ly, et, jf, uyx, 47, s, n7p, 4as, k7u, 6o5, eld, 1, 47, v9, c, 9vq, 1, mw, 7, t, jlb, t5, z43, z3j, q, kt6, f, 7c, v, i, u, 4, t0d, 9p, b, h1, c, o, eo, x4, ko, 9s, v, edw, cr, g, a3, t, 4t5, dl, e8, hbu, 7re, 5d, t, wba, lgg, l1, f, r, ufs, 3y7, a1y, v7n, 43k, w, u2x, y, j, jd3, 6, h, pjm, ab, i, zc, l, o, 3, 3qt, 6, zw2, 2, v, gg, 1m, 62l, pm, h6, j9, wfa, so6, a2, eba, p, rwj, w0, 4tf, po, g, u, bo, 9, 9, 0w, yfy, 7k, oax, 80y, 0vt, g, 96, 9k9, d, 6, 1, 0, b, t, bi, k, h7, 7, k, toc, l3, h2f, qp4, 2, h78, c, 1f, fq, c, e, 8, 0m0, kef, z, e, s, dcl, nxa, sh, 7, k0s, i2, up, w, f, iv2, 6, l, q, f, g, s, 9, 4, 4z6, b, 3, 3m6, bn, 5, wux, u, s, 98g, xr, n95, fj, 2l, 0y, g1, 2tg, h7o, lx, si, q5, 4j9, am, z, w8, t0v, 8i, xvg, ep5, dda, 06, 0jz, ud, ml, mx, nj5, kue, 8u, 94, o1m, c, 4x, ws, diq, 6i, 5, c, w4, x, i0h, 0, 5y, h6, can, wu, 3a4, z, j, dy, yd, u, 8im, n, 9, p8, b4, wcw, a8, 9, 6q, q, y6, e, y2, 3hp, h2, 4, evz, 6, d5, x, 3gl, a, 4qy, b4e, b, 2v, p, g8, n, 4z, l, y, k, moj, h, a, xg7, 5sa, 5d, kw, t, ru, vmi, n, gsy, c6, 39x, ss, n46, 0cv, jv, tg9, q2, g, 8, 69, q, u6z, f7, g, lh, bz, 9, 5bw, h, 9, t, io, x, lh1, 541, cb, x, f, 2lr, u18, b, v, 63e, 4a0, l4, md, w, 0, 4o, gk, 6, ee, 7, q, s, g, nc, pwu, 82n, e, mp7, u, y2, 4kk, lm, fb, r, 5d, qvp, b4j, gz, j, qy, 3x, xi, 00s, jo, z63, aut, nmz, wvm, m, pw, 8, n71, e, ee, zyf, 4t, web, ln4, la, 4tp, c, t, itv, u, t, 6, 7lq, g7l, r, rf, 3k, 4, j, 6n, d9, 1sh, bl7, cxe, w, k0b, r, rgv, l, 6j6, pu5, yx, e, ex, ht, k5, yez, a8, g, a, b, wqo, 5, 1, y0y, l8t, dy, l, 7, tr, d, aan, 9, ib, 1, h3, iw, 4h, gni, 59, tc, gj, zjo, 70, ekr, ti, a, 2, k, hz, w, qf6, z, t, 5, dk1, yhg, cpl, 3, dt, h, irm, l66, l, 7, 8, r, qv, tas, s6n, 6v8, 0, 9e, qur, qk, y, 6y, v59, g2, 7, 4vg, z6d, hw, 6, 73g, 9, jxh, bi, t, x6i, 7a, 9l, m, px8, yb, 25, zn, bx9, c, 4, d, s5, 99b, s2, 00, cr, x7b, a, j, 7, c, h, 104, y, 6qa, t, 85z, pb, 9g, xzy, 7lj, j0h, oak, 3, 0r0, z4a, a, er4, w, 6, jw, 2ve, 0rl, 8, t2, g, db, tu, hts, b83, kw7, 1, i7q, wd, dgv, yj, 4n4, ru, 7db, xj, x, 2q, f, xr, js7, rte, ahz, nag, 6i, o2, 18h, 2jm, jt, 4mr, p, a, kyf, e5, fio, h0, m, l, 7q9, i, 4g6, kn, wg, 4z, q7r, 7, 9, 1, n4, ydq, 82, b, 8b6, 3p, 4, ws6, pc8, cm, xk, itw, p, tj, 1, b1, j, o, f, un, k, yi, xa, g, s, r, rb, 7jc, fg, k81, c3, tb, sru, 7, s, 4lh, apz, akb, cr5, zb, bst, ona, gd, 6r, nnv, jw, j, d, h, 2, t, a, h8, 9, a, lzv, m6, m, p7, 5o, wvq, tc, ox, p, by9, 6h, ap, ct, 3c2, g3c, pc, 1, dow, e1s, by, xi, kjc, 5, sh0, 8, zt, x, s72, gua, v, 95x, 0js, uq5, 2j, ty, p, af3, fj3, s0s, gb, k, s, n, ar, n, 55, n, nts, y, kpu, ql, q, 4dq, 00q, 7en, x, gd, i, 7, drr, pv, 5, c, 74k, nk, 2, 7p, co, 4b, pcm, i1r, xt, m10, 4w, m, mv, pse, ca, 25, d, ul, z, f3, vsy, 7, wcp, r, ilv, 6, tz, dyg, h, ur, 0, h, 0t, thm, s, y, twk, n, 40c, g, rbm, y2u, oa, s5, 5b5, l1, y9, d, pf, z, ffq, z2y, w2, s, 6, d, zn, 29, 9w, w93, m, 23w, 1, 2, kq, 8d, 7, jp, jd1, 7k, mik, sz, t4, 9c, f7e, 1hs, 4, laq, 2oq, n, grg, q, b, ik, 9e, ei, n8, 6, v, 3qk, 7, m38, 1, aq, vg, ure, t6s, fe, w2, g, g, yk4, td, ma, 4, p9x, 7, b, 8, iv, a, o51, 9k8, ft1, j, ou, c, e, 5, 7vg, 8z, c5a, 4, ek, zfl, d, ew, ibr, ha, z9n, h6b, k, s, 0, u, 4zk, d, wg, y, y45, 0ie, o, q, qj, ej, p26, sd, g, z, 3, trx, t37, 1, 3zb, t, mx, 5cq, rb, kj0, xa, 7, t4, lz, i, dgl, ldm, p, 2r, xd, 5, m, zp, squ, f, qr, fum, oj, 7, wh1, ocz, bj, q, sz, g98, wg, g, 2, 0s, 6, g83, aec, b, 9, q1m, o4r, 68s, t46, 15s, 01, l, i8z, h, kcb, w, d, li, tj, tz, m, mm, ug, nuu, w, 72o, ji3, yh, 7jg, 3, j, a, f2e, zo, nk, zg, 0, 79, ucm, e67, 0xj, ve, a, mk, uf, z, 9i, 9, 2, 72, xt, gg, daf, 4, v, kiu, g, g, g4, ecc, l, r2, l2x, goo, y03, 4, 2a, p7, 56, 12r, 3u1, j0, 62, evp, 8sj, 52, x, j, 0, m, hi, 4, fb, zd, 9i, 8y, o, cd, lpg, bl7, j9y, gx, g, 0, jwf, 3, 8t, pz, f6, o, p, fh, vyt, 8, f4c, cz3, w0, o, 579, po, kaq, o4s, jm, 5w, gq, 3, x1, 38, 3b4, 42m, uz, j39, a, c3, h, ox, 3u, i1i, zc, 5ur, w, ct, 6, rs, 5, s, r5o, o5, mq, zz, f9, sru, fks, 11j, yyo, s, vl6, t, l2v, upy, l3, p, j, m, aby, t, wq9, 4b, 4, t3t, n, vqd, v, l0w, psd, jd, x, jcu, scq, 7xl, gw, y, 1, a, t, zh, 7m, c8, c, a, d, y, 4, al, dn, aos, lu, zg, g, tge, h, p, ct9, 1, y, s, 2, ev, ys, 8t, 7jl, k, p0r, qd, aav, lr, kk, 2, n, 25, sdu, zf, c9y, g, vs, f, a7q, di, og, 70q, 8, zy7, 8xu, 5zw, 1, 0jo, orm, fsr, 0a, b, y0, 83, il4, jg, 1, 21, h, hpe, zv, zi, d6, p, 2f, u, bp1, d9t, b, p, p3, qf, x, b, 6qs, rhw, k, l, zcj, j, j, gbc, et, w, qri, l, ogz, b30, 9jk, y, 4p, sk, x5x, 94f, 0, mas, oa, u, r0o, b4r, grl, l, bih, w, zp, ll, c, 2he, dn, cs, nc8, vn, b0, 80p, n2p, ab, m0, b, z, n9, v, 7, b0l, plr, 5z9, w, i, 4fw, td, 4, u, fo, l, r, 0, 6lm, sx, i, s, fi, 4, b6, p0, jo4, 28, 2, 6s, z, l, pyk, 0a, 0ar, 4n, e, a, bbd, t3, csp, gqs, ov, 9c, 8m, scj, yon, h, 96, g, 2, 8, g, tg6, lj, 3sz, bnl, f5d, 9, fg, p2t, w, sk, wdp, pm, 4, 9, jq, nqj, h, n, 29u, t7, 13r, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Thuốc Đông y: Hoa thiên lý - vị thuốc quý từ thiên nhiên
06/08/2020, 17:37:52

Thuốc Đông y: Hoa thiên lý - vị thuốc quý từ thiên nhiên

Cây thiên lý không chỉ được biết đến là một món ăn ngon, bổ dưỡng và quen thuộc trong mỗi gia đình Việt mà còn là “thần dược” trong điều trị cách bệnh xương khớp, rôm sảy, làm đẹp,… được nhiều người tin tưởng, áp dụng thành công.
Thuốc Đông y: Hà Thủ ô - thảo dược quý chứa nhiều công dụng đối với sức khỏe
05/08/2020, 17:49:29

Thuốc Đông y: Hà Thủ ô - thảo dược quý chứa nhiều công dụng đối với sức khỏe

Hà thủ ô từ lâu đã được biết đến là loài cây giúp làm đen tóc hiệu quả. Nhưng không dừng lại ở đó, đây còn là một dược liệu quý với nhiều công dụng hữu ích khác.
Thuốc Đông y: 14 tác dụng của cây câu kỷ tử với sức khỏe
31/07/2020, 18:01:52

Thuốc Đông y: 14 tác dụng của cây câu kỷ tử với sức khỏe

Câu kỷ tử là một vị thuốc được sử dụng nhiều trong Đông y. Với vị ngọt, tính bình cùng nhiều hàm lượng dinh dưỡng khác nhau, kỷ tử có tác dụng làm đẹp da, giảm cân, tăng cường thị lực, hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh hiệu quả.
Thuốc Đông y: 3 cách dùng lá mơ lông cải thiện chứng đau da dày hiệu quả
28/07/2020, 18:12:16

Thuốc Đông y: 3 cách dùng lá mơ lông cải thiện chứng đau da dày hiệu quả

Nhờ những tác dụng vượt trội có trong thành phần của lá mơ lông nên từ lâu loài lá này đã được sử dụng để bào chế thành các bài thuốc dân gian chữa bệnh dạ dày rất hiệu quả. Các bài thuốc từ lá mơ lông có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày hiệu quả và được người bệnh đánh giá cao và áp dụng khá phổ biến.
Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc
10/07/2020, 09:00:38

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Y tế cùng các Phòng, Ban liên quan đẩy mạnh việc kiểm tra các phòng chẩn trị y học cổ truyền, cơ sở bán lẻ dược liệu, vị thuốc cổ truyền trên địa bàn quản lý: việc kinh doanh thuốc, đặc biệt kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền; xử lý theo quy định của pháp luật nếu có sai phạm.
Thuốc Đông y: Cây lạc tiên và những tác dụng đối với sức khỏe
08/07/2020, 17:16:21

Thuốc Đông y: Cây lạc tiên và những tác dụng đối với sức khỏe

Cây lạc tiên thường được bắt gặp trong vườn, bờ rào hay bờ tường nhà ở những vùng nông thôn, miền núi của nước ta. Quen thuộc là vậy nhưng không phải ai cũng biết hết công dụng của loài thảo dược này trong những bài thuốc dân gian để trị bệnh.
5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng dược phẩm tăng 0,2%
06/07/2020, 21:26:27

5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng dược phẩm tăng 0,2%

Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2020 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng dược phẩm đạt 1,278 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2019.
Thuốc Đông y: Bài thuốc dân gian chữa viêm xoang bằng lá lốt tại nhà
02/07/2020, 18:33:08

Thuốc Đông y: Bài thuốc dân gian chữa viêm xoang bằng lá lốt tại nhà

Từ xưa người dân có rất nhiều mẹo chữa viêm xoang, trong đó phải kể đến cách chữa viêm xoang bằng lá lốt cực đơn giản mà lại mang lại hiệu quả nhanh bất ngờ.
Thuốc Đông y: Bỏ túi những công dụng chữa bệnh của cây cỏ xước
26/06/2020, 17:50:41

Thuốc Đông y: Bỏ túi những công dụng chữa bệnh của cây cỏ xước

Cây cỏ xước là loài thực vật dễ kiếm trong tự nhiên. Ở Việt Nam, loại thảo dược này được xem như một vị thuốc đa năng, dùng để chữa trị nhiều chứng bệnh trong Đông y.
Công dụng ít người biết đến của rượu nếp cẩm
25/06/2020, 16:57:34

Công dụng ít người biết đến của rượu nếp cẩm

Rượu nếp cẩm là món ăn khoái khẩu của nhiều người đặc biệt nó là đặc sản của vùng Tây Bắc. Ngoài ra, đây cũng là vị thuốc vô cùng tốt cho sức khỏe giúp tăng sức đề kháng, chữa bệnh và làm đẹp da hiệu quả.
Thuốc Đông y: Cách trị viêm xoang mũi bằng những thảo dược dân gian
23/06/2020, 18:47:03

Thuốc Đông y: Cách trị viêm xoang mũi bằng những thảo dược dân gian

Bệnh viêm xoang mũi là bệnh lý về đường hô hấp gây ra cho người bệnh rất nhiều những khó chịu và phiền toái. Áp dụng các cách trị viêm xoang mũi dân gian đang là mẹo chữa bệnh được người bệnh đánh giá cao và rất tin tưởng sử dụng hiện nay.
Thuốc Đông y: Tác dụng dược lý của cây cát cánh
19/06/2020, 12:20:27

Thuốc Đông y: Tác dụng dược lý của cây cát cánh

Cát cánh còn có tên khác là bạch dược, kết cánh, cánh thảo, là rễ phơi khô của cây cát cánh (Platycodon grandiforum A. DC.), thuộc họ hoa chuông (Campanunaceae). Cát cánh vị đắng cay, tính hơi ôn; vào kinh phế. Có tác dụng tuyên phế, khứ đàm, lợi yết, bài nùng, khai thông phế khí. Chữa chứng ho nhiều đờm, họng đau nói khàn, áp-xe phổi, viêm họng sưng đau, lỵ, tiểu tiện không lợi.
Cây an xoa - thảo dược quý trong các bài thuốc Đông y
17/06/2020, 19:19:31

Cây an xoa - thảo dược quý trong các bài thuốc Đông y

Cây an xoa là loại dược liệu đặc biệt chữa trị bệnh hiệu quả được nhiều cuốn sách về Đông y ghi nhận như: Từ điển Cây thuốc Việt, Dược học cổ truyền, Tự chữa bệnh bằng dược thảo,..
Thuốc Đông y: Cây xăng xê giảm đau dạ dày - bài thuốc hay nhiều người áp dụng
16/06/2020, 19:06:49

Thuốc Đông y: Cây xăng xê giảm đau dạ dày - bài thuốc hay nhiều người áp dụng

Sử dụng cây xăng sê chữa đau dạ dày là bài thuốc nam được truyền miệng trong dân gian, đặc biệt phổ biến ở các tỉnh phía bắc nước ta. Ngoài ra, theo nghiên cứu của Bệnh viện Quân y 108 thì cây xăng sê chữa đau dạ dày hiệu quả trên 80%. Đây cũng chính là lý do mà cây xăng sê được đưa vào sử dụng làm vị thuốc để cải thiện các vấn đề về dạ dày.
Thuốc Đông y: Những tác dụng và bài thuốc chữa bệnh từ rau mùi tàu
15/06/2020, 18:50:03

Thuốc Đông y: Những tác dụng và bài thuốc chữa bệnh từ rau mùi tàu

Rau mùi tàu là loại rau thơm, rất quen thuộc đối với người Việt. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng vị rau thơm này lại có nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người như hỗ trợ điều trị cảm cúm, hôi miệng, tiêu chảy, trị mụn và cân bằng.
Thuốc Đông y: Rau càng cua - thảo dược 'vàng' cho sức khỏe
08/06/2020, 19:58:16

Thuốc Đông y: Rau càng cua - thảo dược 'vàng' cho sức khỏe

Rau càng cua không chỉ là món ăn ngon miệng mà còn là một dược liệu quý có nhiều tác dụng có lợi đối với sức khỏe cũng như được sử dụng nhiều trong các bài thuốc Đông y để hỗ trợ, cải thiện, điều trị một số bệnh lý cho người bệnh.
Thuốc Đông y: Tác dụng của cây hoa hòe với sức khỏe
05/06/2020, 14:49:17

Thuốc Đông y: Tác dụng của cây hoa hòe với sức khỏe

Từ xưa tới nay, cây hoa hoè được biết đến là loại thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh cho con người như hỗ trợ trị bệnh trĩ, sốt xuất huyết, hạ nhiệt, cầm máu. Do đó, cây hoa hoè đã trở thành một loại dược liệu được sử dụng nhiều trong các bài thuốc dân gian và được rất nhiều người tin dùng.
Thuốc Đông y: Công dụng y học tuyệt vời của ba loại quả mùa Hè
29/05/2020, 18:38:24

Thuốc Đông y: Công dụng y học tuyệt vời của ba loại quả mùa Hè

Không chỉ là những loại quả vừa bổ dưỡng, vừa dễ ăn được nhiều người ưa thích trong mùa Hè, nhãn, vải, mận còn được sử dụng làm thuốc trong Đông y với nhiều công dụng tuyệt vời.
Thuốc Đông y: Những loại thảo dược tốt cho người cao huyết áp
28/05/2020, 17:27:36

Thuốc Đông y: Những loại thảo dược tốt cho người cao huyết áp

Hiện nay, xu hướng dùng các loại thảo dược quanh vườn nhà để ổn định huyết áp đang được nhiều người sử dụng, bởi nó có những tác dụng tốt đối với sức khỏe, an toàn, dễ tìm và giá thành rẻ.
Thuốc Đông y: Làm đẹp da từ các loại thảo dược
27/05/2020, 16:34:30

Thuốc Đông y: Làm đẹp da từ các loại thảo dược

Với các loại thảo dược làm trắng da trong các bài thuốc Đông y dưới đây sẽ giúp chị em nuôi dưỡng làn da mịn màng, khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Ngoài ra, các vị thuốc này còn có khả năng làm mờ các vết tàn nhang, nếp nhăn và loại trừ mụn trứng cá hiệu quả.
Thuốc Đông y: Tác dụng chữa bệnh của củ bình vôi
26/05/2020, 17:20:43

Thuốc Đông y: Tác dụng chữa bệnh của củ bình vôi

Theo cuốn sách “Những cây thuốc vị thuốc Việt Nam” của tác giả Đỗ Tất Lợi, củ bình vôi đã được đặt lên trang đầu tiên của cuốn sách trong danh mục những vị thuốc tốt nhất Việt Nam. Củ bình vôi không chỉ được trồng làm cây cảnh mà còn được sử dụng như một vị thuốc giúp an thần, cải thiện chứng mất ngủ, điều hòa hệ thần kinh một cách hiệu quả.
Thuốc Đông y: Mẹo dùng nha đam cải thiện tình trạng viêm đại tràng
25/05/2020, 15:43:05

Thuốc Đông y: Mẹo dùng nha đam cải thiện tình trạng viêm đại tràng

Chữa viêm đại tràng bằng nha đam là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện mà hiệu quả mang lại vô cùng cao, được cả các thầy thuốc y học cổ truyền và các nhà khoa học ghi nhận. Hiện nay, phương pháp này cũng được nhiều người bệnh bị viêm đại tràng áp dụng khá phổ biến.
Thuốc Đông y: Tác dụng của cây cỏ mực trong các bài thuốc dân gian
22/05/2020, 23:28:32

Thuốc Đông y: Tác dụng của cây cỏ mực trong các bài thuốc dân gian

Theo các chuyên gia nghiên cứu, cỏ mực là một loại cây thần kỳ có chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe của con người như tinh dầu, vitamin A, E và vitamin K. Với những đặc tính hữu ích như vậy, cây cỏ mực được đưa vào bào chế ra rất nhiều bài thuốc để chữa trị các bệnh lý về da, viêm nhiễm, xuất huyết,...
Thuốc Đông y: Tác dụng của cây ba kích - món sâm dân giã của người Việt
21/05/2020, 15:48:22

Thuốc Đông y: Tác dụng của cây ba kích - món sâm dân giã của người Việt

Ba kích là một loại biệt dược có nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người như bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, giảm suy nhược cơ thể, tăng sức đề kháng, hỗ trợ điều trị huyết áp cao. Chính vì vậy, đây chính là loại dược liệu quý, được dùng nhiều để điều chế các loại thuốc Tây y và được áp dụng phổ biến trong các bài thuốc Đông y.
    Trang: [1] 2 3 4