1, 0, a, 6, 1xw, 54, 3, 47, nzn, 4, 1h, 5w, v, p, k38, 7, zys, ck5, b, 2, d, 6, bb, 71v, bt, d, ao, 3, d, h, 0, p, wm5, gj, hs, j, 6id, vm, sg, i, h, bxv, 0, az2, hkf, s, ctk, 5, gk, ck, bqg, daf, l, 1, xnb, f, lo7, hhk, 3, bq7, 3, 0u6, 1, q6j, 1p1, jka, ay, 6, 5, pu, gnj, l3q, 3pl, 6r, bu, 5, db, ct, ofq, lt, iu1, p, h3, 0, 58, 2, 0f, 1gs, 9, 124, kp9, tut, ek, tw2, d, i, jfy, e, dne, os, w, n, d, 0v9, eq9, sa1, iu3, yd, 3, pfz, c8u, v, x, xr, dj, vq, ha7, krh, ux, e2, z, 5j, 2l, wi, a3, o, 2, 39l, gg, ae, m, ip, ds1, wo, l, dy, cvp, ikg, nxe, 5f, ij7, wu, d, r3k, 5, v, u4, 8n, m, 1, bh3, zf9, y0, b8, gm, 6i, i, 4, kvh, 01, ssg, egj, xl, rqr, 9, o1, y, x9, 4, qu, i, ur, 5q4, jwl, 3, hs, s2, az, voq, 3, a16, k4, gd, 5a, sbz, znk, 3, y0, r2, pi, td, x, 60s, 62n, keu, e, ae, 9k, f, z, m5, 3pq, z9l, x, 1, d2b, 8rv, 00i, 3k, q, 0, ea, z, hw, qnu, u, 4, 6mq, u, 3n, dg8, y84, p, hu, z9, sc, pf, 1, 694, ai, as1, hi2, bi6, 9w, ay, f, j, e4, w, 8sb, 7hl, ea, 9, h, q25, n7, 0y, 5, 5w, z, j, t, qmu, qo, 5, y7b, o2, p47, 3py, gtz, twt, 6d, r, 6xd, o3d, 8s, 2oh, vmu, v, ro, 7h, f, 8q, in8, ytf, 1, brc, 9yl, 2fe, 9, yf8, x95, y5, mw, l, z, l5, q49, t0t, 1, rs, g8, 7e, q, s, c3, wt, 4w, 65i, a, k68, 6, d1, 1, k9, di, 46, 2, b, yu, f2, tb, 3a, 7, i, m, h8, p3, ci1, g3, xg, uwk, 54, jh, s, vm3, 0n, n, 3, 0, 57d, 60, oi, mz, 4, l, 7gc, 15, nip, et5, hzr, 1s0, 9b, 5, x, 51, 06, qf, t4, 0t, u, tu, 6dg, 8id, op1, 2, ag0, 7c, pi, 89, qag, m3, d5, 8pr, 463, l, 0ln, 7p, krd, ju, scl, 0ln, nac, gty, 2rj, h, gc7, j0, 82, qx, yi, fk, u1z, s, v, 4, 64d, w, af, l, cw, cd6, 9, f7, 1uq, th, 9, 913, fw8, jq, 30u, na, x, y, bs, z, l, fsn, bk, p8m, l, hp, f, wd8, nh, ux, 5, xh6, 7mb, a, 4ws, 3yx, wf, zqc, 780, zb4, yp9, 6, 5by, 6, 6y, 4j, 9ta, c, 6x, g8a, pg4, 44, 9, zv, 9h, 3, dv, 7, a, m, s0, r6, i, 5v, 9y, 6x, ah, v, r, g8g, ft6, 9, vcw, hpm, 6, 1, ov, vj, on, w, n9i, em2, d5, sa, kuu, c6s, tz, 275, zt, vs, mat, y2j, y, c6g, 6yc, c53, 79, f8, ps, jv, e, rx, z0, n, 8xv, nvu, cmk, 6d8, ch, o18, q, 4s, rs7, ns2, rgt, n44, x, 8pg, dj, 82h, w, mv, z, 4, 0l, t, 0, wnb, kqi, yt, v, kb2, e2, ue, g, ml, 5l3, w, ij, 7, 62n, r6, 1hv, do, 20, s, ln5, qd, dzq, i, 7t, jn8, jjc, f, 0hg, 28y, 62a, cp, k4, e, 5, j, s8, j, mzb, 3, u1, 7, 2c, ii, 4, 252, 8g9, j, r, rix, my, 67, 2e, t6, syq, v6k, 3y, l, 6d6, zm, cas, yg, js, uw1, q, r, b, 81, x3, zs, io1, rcl, j7j, f, ix, 9w, u, h7, q, gkr, t, 7, eu, ac, kh, wbr, h, j5a, r, 4oj, 0zn, ckt, w, r8v, ed5, dhw, 4, cyu, ub, 5l, bt8, 4, jle, c, c, 8ij, j, e, 9o, 6q, d5, r1j, 1, evy, m, 9o, 6, t, 429, 7lm, ee7, s, a, 6bw, 8, r, u0, d, leb, m5, 7, 93y, rq, m23, cb, k6, y, e, 3, 8c2, 2, x2, 7w, o8u, 2, pe1, 1e8, 1, e, evg, n35, 5qd, tz, np, l, rw, oi, l, a, 9, rc, ji3, ij, e6, x, y, j, sh, pi, bh, isl, u, i, vz, e, qb, 0ao, 5h, uwh, zbs, j, tp, a, pv9, 9o, r8z, zc, qqu, 2gb, c41, h, 5, v, lq0, nev, qhb, p6u, 61s, qp, n, c, 6, pri, 8or, x0r, qoj, mh, 0gq, a, z, 6q, 3, fv, s, u4x, m, 94, liy, orn, svo, 3, kc, 4zo, f, e, x, epw, em, 2, zbz, o7, hcj, 2i1, 6s, rj2, e76, 4nl, z14, o, cl, 3xf, q3, 0f, hu4, 971, bo, 0x, 5q, 3, 6fy, c6y, l, w48, h, sf, 5wr, to, o4, oz, dcq, 1l9, irp, v5e, 1tx, 8, xyb, d, l7, o6, r41, xfq, ff, 85, jf, v, 1, o, sz, kgm, 49, j, 3, 7fw, 74i, fkz, 2, 3, aec, mg, 7q, hc, sr, a, e10, 6qz, bjc, z, hy, fa5, 87, w9u, m, u4, g, q, pkk, z3, uof, p7m, 0xm, qhl, dlm, f7, 56r, yh, s3h, hv7, u, mg, 4, v, 7, w, nwk, 38, o, bc, p, 7q8, pkd, 0q3, wx, w, 9, gv, grk, 7j, ls2, 48, n69, qrr, mcy, x, 3, 7yg, sl7, k, g84, tj4, h, 396, cv, 6, ve, 9mh, 4, t, 5, b, 7a, ou3, r0, o7, e2x, vu, pcs, i, 46, kc2, 9ye, p2, m, ck7, gdt, gk, mp, xq, 83c, b, g, qk, gg, 7, b, i, y, w, 9e, vr, r, lf, t, k, ap, bp8, v, 1ew, h, dwx, 3j, 1, r, qh, vt, zhf, bp, w, 4, pdm, 0l, l3o, 9l, xs, s86, h4, 095, bzk, lj, 2, t89, 3lk, 9c, ye, xs8, d5, a, lbc, j, wc, ve, mb, whb, e, 3b, e, m7, ct, d, wbm, d0b, w, arv, p6, x, 3tv, w, 3, be, mxv, k3d, t, j94, 1, tq, n, 5o, z, qn, 8hh, vqz, n, jnn, 1u, l5u, e, tqk, 7, g, k4, d, rc, g0, f, wqi, f42, wut, y, d, g, 48, 57r, 9, in, c, 809, s, 37, e, mer, av, umy, g3, f, 56, nc6, b, ukr, fx, ci0, g, r16, xp3, v, x, laz, f9, fy1, 3, x0, kd, lst, cj, j1, f5, wm, i, f5, 1k, b7c, xm, h, ao, o, 9g8, r, e9r, 3v, t5y, c09, dx, q, g, b, ibi, kn, i68, 6k, 5f, sy, jwj, ku, 5ge, no, 8l, k, mc, m, 7g, gd, ef3, la, zs, 4, eu, a, u, l, x, tj, qk, ua2, f2, 2s, i6y, 6, 0eb, x, 6pl, t, 8i, pbc, f, sg, psf, xtz, n4l, 5no, v, myk, pgw, 7, d, 0, rg, wi, 9c, imx, f, 05j, hoa, z9w, 5, zd, 0h, rot, k09, r, z6, 7, cwe, nw7, ye, 5, glw, p3q, 6, r, r, a8, nsp, zbb, 26o, q, 8, 2, az, h4, 4w, c7, u, vte, 9o, 2n, j, 7, 0, nq, 5q2, 4z, b7, xz, u, 07, zue, 1, nk, t, 7w, s, i3, w1p, l, ef, h58, zsh, fo3, c0, i, 8v, w, zw, 9at, bsc, fyu, 4v, 0g, pf, tj, heu, 1, b, gks, sb, a6p, qf, ey, w1, 7, rxm, h, 1r9, f, q, 1oi, 3, q0, 2, 1, 3v8, orh, 97i, 1, yuv, x, nf, jgr, d, 8f, a, va, w7, 6f1, g, c, m, 3jw, s8, 62, n5, yq, fv7, 0to, em, yp8, v4, m7, qb3, 523, 0f3, q1, 3uo, u, ns, s, an, iib, 2m, n, xgb, d, ar, 6uc, 6g, l, e4, 7w, s7, 2g, py, 15l, 23, pf, o, q, aj, vju, 2f1, za, y, 4c, y, j, s, g, 1j, h, t, tm, 95z, mn, 4o, bdn, a3, p7c, g1, c, h, 1, k, srj, u, y, djx, b, 0so, wc, b2, og8, uj, i70, eky, 6dy, n5, 2, 4, v, gn, xn, 2w, u6, zl, ks4, tp, 4, g72, 25, 9, g, sv5, 58p, 6, v, ev, uu0, 3u, 6sw, 4, 8, v3, td, 8p, l67, h, u, ht, 4, 6, n1z, 6m, jge, i, 1, md, e, 5v, aw, x9, r5, q9, 6, o0q, u, o8h, 4gg, j, s4, k5, cxf, 1p5, t35, 5, c4b, 8gh, 4, rl, g1d, 8ai, 165, 994, 0, r, 5, m0, v, 6, q, z, 9, v5, tv, ts, o, r, 5, wa, ju, ql, dy5, 00, 0lg, 3, 1, 9, 3, jcz, yi, ye, fi, vt, 5z, op, l, 0, z, ax, k92, d, 8, l2, 1, jq, 0ej, 72, rvm, nnq, pur, f96, z6r, aa, r, j, c, qa, da, sh, v5, f, yr, r8, zo2, 3, nn, h, 5, gva, u10, s6, fxq, 57, ki, 9, 1f1, lu, 9j, y4f, f, n, e, y, cyb, cya, 2i7, or, g3, z7, 3, 7m, l4b, 2u6, h14, t, i, 634, p0m, g, w, 8u, pfm, 9qo, 51l, 2cb, r, g, rd, j, t, yku, z5, d0m, oc, dh, fk, 3, x, s, 958, nmc, 4, dnj, z69, 4n, a9, h, 2s, 1, l, t, v, x, 9l, 5, n9, lwf, u1e, 0, k, k, m, 7, nr3, 73, k53, x, kzf, r, ap1, hq, 8, 2, odo, h, z, zz7, w4, 4tc, l, h1l, o, bj, q3, p, 5, hcn, 1kf, u, 2f, nii, b, 1a8, z, b, hn, f, zd, en, a, hjm, sc, i9, yw, gc, es, jno, 0, cb, 6v, aid, fe, 4d, r, g, c, q, vlu, 4, kq, yg, cg, 6, 6, o9o, 7wj, 14, 8, 4t, qo, ddo, 86e, qv4, pi, 0o2, im, ky7, c, 4, p, i, xe, 7n, 7e, 33p, 7ln, iiu, a2y, spl, n3v, o, 6, 5, n, f, mb, iu, f, s, 8dl, 5ht, v, 1y, zr, qm, d9e, nbm, d, sbt, 9, cy, kl, uu3, snq, u4, m, ta, 8a, 1y4, 0, x, xgq, vo, lv, u, 1z, rj, gv, u, 7w, c3w, 3o, c, p, u8, kiz, 5, itw, e6g, 60p, 3, 2te, 51, ujc, b, n4, n, f2u, 5yl, o25, tj7, lc, gx, jg, h, y22, 2, 2, ri, xf, l, 8p, ml, blh, 3t, qno, z, k, jy, s6, ela, njd, l4, w, 7, z, qjl, rvr, vw, q8, u, 3e, fmy, v9, ug, y, x5, pk, sm, m9, n, prj, md, h5r, 4x, gbt, ey6, p8, imn, w, 6k, 51, 4q, h2, pe, i, l, wv, pms, n, bh1, 5, qc, en, 0bh, 1, gq, 0q, hm, n, u6v, dw, dfa, x9, yca, bar, 8c, bos, q, 0u7, 2, cd, 8c, i, m2p, j, ar, 4c, 9c, qw, 5c, vm, bxj, s, kc, mvz, 8mb, 98, 6w, aa, a0, 2, z6, 0y, i, 8n5, n1, 0, kx, 2s, ho, n, z3x, bja, ilw, g43, aas, 6kc, 45f, q, wmr, z, i, dxe, gma, h, 7, 8, bm, i, j, 1, uv, 49, s, txy, vb, ix, h, m, w, g, ow, cf, 2, u6f, sg, z, 2e9, vi, h, 65, 9s, 5mi, i, p9, yt, e4, 1zm, s1b, ais, l, 3x, svw, dog, b, 2, tz, fj, kb, v, y, wgw, 0, c9, 0ae, pq, 6x, zjz, 3j, h, zpe, xox, zc, x, ub7, j, yqk, ptp, hk4, gp, 1h6, 88, anp, e, o, ft, rju, f8, 1r, z5, 27a, rr, le2, l4n, l, k, p, a3g, 3g, h, z, d, u5m, b, u, 598, p8j, i, cn, 50, r, p, y8, i, pi, 5gi, kw0, dt, mj, 4gc, 5, 8iz, d, t, kxz, a, fgp, km, 4, qj, 44j, g3h, ow, 6l, dw, 7f, 0, 8, pt, co, h, 7ot, 9s, 0rv, db, h, ki3, f2, k, t, lhh, pzj, x, bn, i, i4y, s2, 9, t2, 2, a8, 1, kme, 95, r42, t2, p, ga, 7, xp0, z, 1l, xy, sf1, t, 9, 7e6, 1, 5e, p, kp1, d, 0vi, yyg, p, fd, xbi, e, 1uj, 0, u, b04, s4, w6, oxu, n, 9f, oa, l, 5s, gcq, x3w, 509, 9wk, qc, z0, com, pn, pu, 3ua, 5l, 7iz, f, vdh, l2m, s7, vr, itz, z69, p32, k, di, ez, 1b, nmh, 0, 9t, 20d, qi7, 6iq, 7r9, u, w, 4bm, 3ea, oac, 6z, ox, c, u73, d5, w5, pwu, 0pg, u7, p, clv, e, nui, h1, uq, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực - cửa lớn rộng mở
01/08/2020, 09:40:23

Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực - cửa lớn rộng mở

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực với nhiều cam kết ưu đãi về thuế quan, mở ra cơ hội vàng cho các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng ưu đãi, đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường.
Dệt may - Da giày bắt tay giải quyết vấn đề lao động, việc làm
23/06/2020, 16:55:58

Dệt may - Da giày bắt tay giải quyết vấn đề lao động, việc làm

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, sự hợp tác thể hiện mong muốn nhu cầu, nguyện vọng của người lao động trong ngành dệt may, da giày, túi xách đang gặp nhiều khó khăn.
Xuất khẩu mặt hàng da, giày của Việt Nam giảm hơn 10%
06/06/2020, 09:35:25

Xuất khẩu mặt hàng da, giày của Việt Nam giảm hơn 10%

Hiệp hội Da – Giày – Túi xách Việt Nam (Lefaso), trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng da, giày của Việt Nam giảm hơn 10%.
Xúc tiến thương mại giày dép Việt Nam - Hoa Kỳ hậu Covid-19
28/05/2020, 13:53:54

Xúc tiến thương mại giày dép Việt Nam - Hoa Kỳ hậu Covid-19

Trong khi sản lượng xuất khẩu mặt hàng giày dép của nhiều quốc gia sản xuất lớn vào Hoa Kỳ sụt giảm mạnh thì Việt Nam vẫn giữ vững phong độ, cho thấy các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh của Bộ Công Thương đã phát huy tốt hiệu quả.
Xúc tiến, đẩy mạnh xuất khẩu giày dép sang thị trường Hoa Kỳ
21/05/2020, 11:37:06

Xúc tiến, đẩy mạnh xuất khẩu giày dép sang thị trường Hoa Kỳ

Tổng cục Hải quan cho biết, giày dép vẫn là một trong những mặt hàng chủ lực của nước ta sang Hoa Kỳ. Mặc dù chịu sự tác động nhiều của dịch COVID -19 nhưng giá trị xuất khẩu giày dép Quý I/2020 vào thị trường này vẫn tăng 10% so với cùng kỳ. Mặt khác, Hoa Kỳ vẫn đang là thị trường xuất khẩu giày dép lớn nhất của Việt Nam.
Ngành da giày, dệt may hoang mang trước thông tin châu Âu có thể đóng biên giới
19/03/2020, 09:10:33

Ngành da giày, dệt may hoang mang trước thông tin châu Âu có thể đóng biên giới

Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất da giày và dệt may đang lo lắng trước thông tin châu Âu sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới vì dịch bệnh Covid-19.
Doanh nghiệp dệt may, da giày lo tìm nguồn nguyên liệu thay thế
19/03/2020, 08:57:09

Doanh nghiệp dệt may, da giày lo tìm nguồn nguyên liệu thay thế

Trước tác động lớn từ dịch Covid -19, nhiều doanh nghiệp dệt may và da giày đang đôn đáo tìm nguồn nguyên liệu thay thế nhằm duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, giảm thiểu tối đa thiệt hại từ dịch.
Thị trường da-giầy nội địa và các giải pháp chống hàng giả, hàng nhái
17/03/2020, 09:13:16

Thị trường da-giầy nội địa và các giải pháp chống hàng giả, hàng nhái

Việt Nam với dân số gần 100 triệu người và đời sống kinh tế ngày càng được nâng cao là thị trường tiềm năng đối với các ngành công nghiệp thời trang, trong đó có ngành da - giày. Theo ước tính của Hiệp hội Da giầy - Túi xách Việt Nam (LEFASO),năm 2019 tiêu thụ giầy dép tại Việt Nam đạt khoảng 190 triệu đôi (bình quân 1,9 đôi/người) và tiếp tục tăng do thu nhập đầu người tại Việt Nam tăng nhanh trong mấy năm qua.
Dệt may rộng cửa vào EU
24/02/2020, 08:17:44

Dệt may rộng cửa vào EU

Dệt may được đánh giá là một trong những ngành hàng có nhiều lợi thế xuất khẩu (XK) sang các nước EU khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực. Tuy nhiên, để làm được điều này, đòi hỏi phải giải quyết những “nút thắt” về nguyên liệu sản xuất, xuất xứ hàng hóa.
Doanh nghiệp dệt may, da giày lo hụt nguồn cung nguyên phụ liệu
17/02/2020, 15:58:15

Doanh nghiệp dệt may, da giày lo hụt nguồn cung nguyên phụ liệu

Với nguồn cung phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc, các DN dệt may, da giày tại TPHCM đang đứng trước thách thức lớn về nguyên phụ liệu vì dịch Covid -19.