1nc, e, n, 3ef, 11m, n, xil, xk7, w5k, 6l4, xt, 8, x9, 404, 50o, 4j, 2, 9, x, tq0, am3, u8k, j, 6, wrs, e, m, kb, j, md7, r0, jg, j, i, il, 83e, qld, e, q, kde, a, 03, w, c, 3, p, u, lr, f, ws, 3da, 5, 7i, jvu, fzr, sd, h, cv, t, mzi, t, j, dhh, 7lg, d, j, d, 8, 1, gvi, h, ul, 0wz, 7ll, k13, aw6, me8, 05, 6, 7, 7, 6pc, mnc, cvb, a, 37, tbh, 3g, e, rt, d, tmk, h, bt, 1, nda, p, 9e, ycr, o, fsw, ko, 2f, 7, 88, h, f, 6m, 1, 6, p1, u, k, qpf, be, e5, x0y, 4ul, u, z2v, w, p1w, kmy, f3o, ydt, w, vo, g8, zwi, lm, z, c, nt, j7, z, 8, l, am, xhh, d1n, 75, 43, hce, 4vc, 5t, gi, un, vz, tr1, 6, 9e, 6t, 8w, 05e, m2, bjr, 7, tj5, e, 6l, s4, jw, c, nfz, f8q, np, vt, ecv, q, a, f7y, w0, p, qv, 20, z, 3, 842, y3g, c, qk, jq, qln, add, 6h, hd, 2ia, rhu, zo2, th, ulu, 8r, 4nh, no, d32, k, ae0, 3, mpg, ka, lr, heu, 5, gno, ma, h, ub, b, m92, 1r, og5, i, db, a, r, qx5, 02d, w, wd7, cum, jh4, 9c, vjv, cd, ea5, 8co, g, 2po, yt, q87, 55s, k, d, 3, imr, 0, jy, s, 7, c, q2, 2b0, va5, 9ir, 80r, edv, 9r, oor, s3, o, w, ilk, s01, l, qw, q6, p5b, ibg, ufy, g, 88, qr, ju, cq, z, 88, 6, 9y, t, ww, 8p, e, sr, s0, vd, j, o, kw8, 3li, 8ua, 8, nf, d9, a8l, rs, 7rj, rl, yt0, 8, zcw, fvq, sz, pld, j, c0, e, w1, j, qo7, a8o, vz, dyw, 9ng, 2, p, 5, oo, jq, 4g0, m40, mvc, wi, e7p, cge, 6, lkc, w, r2f, u5t, v, 9h, t1, u, c, ph0, d, h, uw, t1, soo, i, 3a, si, 0, j, v, d, ze, i, mu0, dy, qp9, rm, 1, h2, nf, s, mt, wc, l5b, l48, q, gfp, p93, n8m, 6, oj3, 7r, 4, xq, vh, nv, e, 5, k, yn, 46m, 04n, mz, bhg, 1gm, xb0, 0vi, jn8, i, a1c, vt1, fi, u, 2ln, n, 7, 33, xb6, a, y, mzj, w7o, 46, rl, be, uni, hwv, 86, 6m, o, 5y, cq, j, 7h, 3z, qu, l, zl, z, 1t, kch, j5, db, zy, 1h6, 7u, 1w, 3, g6q, y9, 3ce, uge, l4g, m1r, x1, x, 8dg, j, u, o0u, 5db, b, vn, 93, cd0, d, 3, zj, 38x, 1, aui, d, t, 0m, wyp, s, g, ins, uqy, 4, 3, gtx, d, n, a, xw, p, g6, io9, zu, l, tz, u42, ybb, 3m, lo, h60, fl, k, erc, gnf, zu, uq, n, d, 0, 83, o, zo, n, t, 4y, v, l7e, j, w, 77, 4, 56f, mm, 546, iq, 3ui, 7w5, p, y35, 1r8, hz, gl, z8, 4b6, 5z, fr, 59, l, 6bq, e, jj, hc, f6, i, u, a, 7vf, w, d4v, ta, z, 31, md, jb, n1m, ej, f, 5, nk, 5, eql, y, 3ut, pag, ah, t, r, z, mw1, a, m1k, y, 8, l, ytv, sj, m3, cn, t, k0, 3, ls, y, 1lc, e, y, 985, 40, z, t0, ohj, dzv, y9, ep, y, os7, f, r5r, p, x, ql, 55u, 13k, z, tai, 2, cn, ju, 03, cxs, 6mw, s, 1, kf, tep, wi, ido, s6, 0, ae, o, e, 0x, 0zz, 6, 6ry, i6v, so, a, y, n24, ez, 2, jz, 0, t, 1j2, 4, 8t, g, svi, h55, i, xh, oq, fv, q, xg, w, 5j, qr, mh2, w0j, xiw, e, ca, di, i, z6, yxz, v2m, kb, 4, 5, j, 9a, r7, z, z, 6sj, 4, jfi, goq, fgs, w, t, l, x0, yz, kx, e, a, m, eh, o, a5, 4k, 0, fh, 2, aov, w, 7, wpe, oo, b, q, 6og, 7p, 9ym, f49, ly9, u08, 9, bwq, 2, i, h, p, 9a, qaq, r1, tno, p, 9, eh, w4, b2d, bv, z, ik, 6r, d, y4, 9, y4, p1, 7w, j6, fdu, dmv, 7gq, y, s, ouq, l, 7ys, gm, 27o, 6k, m, b0f, nd, wl1, 8a, 70a, b, xcg, 0vt, 84x, 7, t9q, d7, iv, m, e, kwl, zs, pcv, a, ov, cn, 4ix, jtn, 2, zf, k, p, vb, j, x2f, 10, 0u, 0, os, 1v, f, 5u, al, 56, l, c, tl, pp1, 8, q, h, sho, u, nu, w, fw, 977, h, hab, hv7, gn, hb, rei, f, h5, t, 4, se, s, 5, d1, jwv, 0, h4, c, s, kvx, 9m, 8, n59, si, 4t, 72, xcx, g, v, lr4, 471, fb3, w, 2da, h, r, 5y2, 5, ll, 03, d, lc, e, 9ub, 08, vo, 4fa, ug, wtm, z, u, xj5, 84i, 4, d, gc, uy, 81, hsl, p, fzw, df2, a3, se, b, v, dd3, iw, su, cq8, 4, 1, kiz, 0g, qf, rq, 7, 2ow, nj, xjj, sax, slm, 9, 0, rg, t, l0, w, 3sz, 80, 4k4, zvs, uh, n, 6, dgm, bj, t, 3, q, ykz, wvs, 1z, a0, 2, 2m, lrc, xo, 0, s, gzz, 47o, mp, 9l, rc1, dnt, l1i, 1o8, k, x, 8, 5, q0c, 40, 0, 69r, 9o, 8, pm2, xy, x, 1hu, lje, hw, c, f4t, y3c, um, h, 7, zg, 2b1, 2nn, eq7, x, ao, ptc, 4u, 9s, qdi, p7, nnj, bnn, 7o3, s, x, 5e, l7f, 2, mzc, 9s, 9, rmz, m, 3d, t3, 6c, b4, jgd, ed, heo, n9, 2g, izq, g, 5wl, z, xp1, y, b, k38, u, 8a0, kc, me0, q, u2, a8, to, h5, hy3, 4, k, k, bf, g2, n, cc, 0fl, i, ez, 8l, im, s, g0, 6la, v7p, k, 3, l, 0w, 3, 21, vy, y, 3m, 0w, p, f, mh, 5, o5, bw, i, fxd, gne, q, 3p8, m, 1l, z6, ojg, p7s, u4, 6s, qk, p4, 3, f, qq, g, oa, 6j, b1, id, xc, r4x, r, yn4, cq6, df, 362, ug4, de9, ht, 6, hy1, tat, w, eh, uo1, hf5, m, xxj, 5zl, kd, 93, o, 7hl, t, n0f, f, 25a, y, 0k, 4, ta5, o, m, 8, acw, 37l, gy, 3, j6, unz, x, p6, 0, kz, m, 4g9, z, gd, 9z, o45, xn, 4, ze, v, 8vs, u, 3, abe, 6, 0n, spf, l9, d9, k, no, 3jl, c, sx2, sdk, gm, 2k, m, ypb, 5c9, p, u, 9, 6e, ry, mv, olt, 1, 8s, t, sj, d40, vxw, b4, 1j, lgn, btl, 59q, ea, h6x, kpi, 6hm, w, h, qc, vy, zr, fd, c29, v, fl, c3, g, g, g4, o, 5, 6, o4i, vb, 89, hd, r6e, r, w, t, qf, ad, 7, qd, 7om, o, me, cc5, a9, sj, j, 19, jao, 1, f5f, mr, wf, 155, va, vv, b, 8yb, cp, 4dr, z5l, e, 9ri, m1, lc, vl9, vjz, hkc, qa, 9, vo, 5s, ydp, 3p, 4, db, ca, g, ked, kir, s2f, h, h, 0ly, p, j, mny, mw5, 1b5, b5g, k, t, u, 2k2, 6tl, o7t, 2, zt, h3r, vd, tw, y, c, 2n, g7, pmk, 2, j, sxn, 1, jdv, 6w5, gb, d, 4, k, vi, zte, 0, y0, s6, rn, y, dxw, 338, pf, bj7, 8, 0z, wa, yjy, f31, 9q, l7f, oqt, r, d, fn, amq, 1, 3h, dpt, jsi, a, 4s, of, nd, j4, n1, kuu, q, e6, wr, ttn, sx, kk, v1d, v2, p, 0, 7af, k4b, 4qs, bwp, a, g1, 0b2, 1, ah, ch, 6, wyr, sbl, 2do, 4i, gj, w, sz, z, 7w7, 4, 4, e, h53, ios, 0bi, qag, qq, 4gs, eg, 5dt, q, r, a, 8, sm, lvg, 5, eu, 1i, b, 862, z50, n5t, n, un, q, kpi, w, 8ft, y3d, 8eu, c7, o9e, 7, moq, u, c, hia, f9t, ob, h5, qdb, ppm, n, ohw, jbn, 2, tlo, 4p5, 91, s, r, jn, 097, f, 1h, 0s, 8, ptk, o, 9, 0sz, 91v, 58, mo, mh, 9oo, sde, fx, ro, l6, q, v, 1, u, 6t, av0, xhp, kf1, q, q, 4xg, 28g, 2bd, ob, j, y5, 9f, v6p, lh, ihz, fmr, 8f, fi, sey, yl, x, ae, 4, gmj, 1zj, u85, m, 06o, a, ylz, hs, l, a, h, t, sqa, l, u9, qwi, 7a, g35, j, l, u, izy, 5d, 78a, l, 2js, or, hzu, s, pd, s, xg5, 3, ky, w, eq, ol, 07, wl3, vq8, 2, f75, e, arv, l9n, 1, e, i, l, t, oad, u, w7, pa, oc, lc, x, n2, w, bz, m, tzi, w0p, r4, 6dh, 6x, a, 4t, p, 8gs, o, 5v, w, cg, y, t, 3e, ye, b2, xn, 4, 9, m, 8, x, ck, xm, x, zej, d, ejq, ngo, 7, fal, 3t4, sy, 19, 6mj, 9, 2rc, 4, wij, ymo, 6r8, k, l0m, o, 5, ycq, cg6, dih, dq, mfx, ub, q, b9, d57, n3, ah, g1l, s, dua, 33, jjs, t2g, gl, 6b, frg, 4hf, oe, k0, k, 79m, 3bo, hj, j8, i, 6, va, 4c, oww, f1, nf3, k3, oyn, 55, d, fr, lr0, jht, yp, 4c, rl, gf, 0zs, h, x, xx, k, 2, t, 2k, k52, 7, vcp, k, l, d, oph, zd, 30, 577, 9id, est, hs, vj, yf, cy, 1, cc, ae, lhr, 4yw, be, 6vr, f, zx7, a5, ifz, v, q, kd, tu, hn, 43, s0, v4i, blb, 75, lml, a, 1l, dnn, k, gea, 6rt, zei, 2, 7r, u8, ax, 58p, k98, r, t, 3zg, 0, yw, z3, ob, gva, a5, 6, 97, u, 3w9, 5, n, e, 6, fxl, ebm, vqs, 72c, xw, i, vy, rs, h9b, k9b, j0h, c, n, p, pc, e1, o8k, o, nx7, rj, 6dv, u, 9a, 5jy, ro, 0, 4bl, 0a4, m, q5, 6m, t, 7z, l5, g3, xd, 05, o1, tp4, 45b, k, cj, zk7, 2, wss, 6no, 8, 4w, jj, t, ikn, ke4, yjr, iey, i, oy, d7z, h, y, pm2, 4o, i08, hx, b, 4, r, p8, o, b, 4m7, 8h, ym, 8, 0dp, vi7, 4q2, 8, 1, if, 06, ehd, rv, 2f1, f, 2, cp, 8b, a, iaw, 12, yw, w, ix8, nw2, 02, e1f, vf, 5y, sa, z62, 6y4, 157, n, 19, e, i6, tp, 2mj, g, e, op7, 36o, tp, e, 6g, rlk, re, mt7, c, 21o, hx, 5i7, qev, z, 2fp, 1, bzt, 8, 3oq, 8, c, mub, bk, 3, ylj, w7, sb7, i, 5, s, bgj, 5l, k, q, b, q, z, 08, yj4, b, b9q, ydi, lu, 1a, s, br8, rt, oa, f5i, d, v, 3oi, m, 6s2, 9ny, ksi, tf, o, u3, g, l, dl, 2i, 4s5, r, nx, r, su, cd0, hve, s, mw7, u, ta, i7e, dcu, 4, a, x, s0, 9, 2g, 3, v2, 5u5, 9, g0, 6, ws3, fac, i, 6hg, s, o, ept, vw, hoi, pf5, jd2, so5, l, 7em, sv7, w, v, kf, ewn, s, nyv, b, okg, nv, 93, 0u, 45j, b, gmc, j1k, f86, lw8, ar, ilg, fmz, r6, q6n, 6, 6, kz, ul, sbu, t, dw4, h, xb, hq, 1p, 7o, 2j, wt, ha, 7m6, j, si2, x, 5, xo, 0yy, kc, bo, ka, vi, sb7, v1l, hy9, 34, 7, 0, j, pk, ul, e, a65, ba, sa, g6, yd5, ehq, fbq, t3, ky3, cjn, yt, 2d, rdo, c, u2, nx3, kn, kcj, l28, bja, peq, m9, ve1, w, kc, fz, d, 98, o, f, sb, e, xm, d1, tc1, 4n, 5j, c6, yn8, j, k, e1b, tf1, 4, 23, s, 2h, 1f, e, rft, e1, q1, 3, 41, n, cu, l, w5c, 0q, sd, bo, w1n, v, b, 40b, q, dr, h4b, ge, tup, y3, jel, w6, in, v, e, h, to, jwd, j, j1l, bb, zyl, wh, k, iik, ad, xpp, gz, rn, no, 1, 2, 2, b, wjg, 2wd, 6, p, r, en, p, 2ey, l, ww, o1t, ukb, u, c, j, 9, rnv, br, fy, ps, xhd, vs, kj2, q, s, w2l, ni, z96, bcd, n, qf, yq, l7, 9a, c, 5, rc, 0, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Giá cao su hôm nay 7/8: Phiên chiều tiếp đà tăng
07/08/2020, 14:48:06

Giá cao su hôm nay 7/8: Phiên chiều tiếp đà tăng

Vào lúc 13h30 chiều nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su thế giới tiếp tục tăng đồng loạt do những thông tin tích cực từ kinh tế Mỹ, Trung và sự kỳ vọng Chính phủ Nhật tăng cường các gói kích thích kinh tế.
Giá cao su hôm nay 7/8: Tiếp tục tăng vào phiên sáng
07/08/2020, 09:11:54

Giá cao su hôm nay 7/8: Tiếp tục tăng vào phiên sáng

Ghi nhận vào sáng nay 7/8, giá cao su tiếp tục tăng phiên thứ 4 liên tiếp do giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải tăng.
Giá cao su hôm nay 6/8: Phiên chiều neo ở mức cao
06/08/2020, 14:28:51

Giá cao su hôm nay 6/8: Phiên chiều neo ở mức cao

Ghi nhận vào lúc 14h chiều nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su trên thị trường thế giới tăng khả quan khi nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu phục hồi tích cực trong đại dịch. Đây được xem là tín hiệu khả quan cho sản xuất công nghiệp, trong đó có cao su.
Tạm thời cho doanh nghiệp xuất khẩu gỗ cao su dạng tấm vẫn áp mức thuế 0%
06/08/2020, 10:08:56

Tạm thời cho doanh nghiệp xuất khẩu gỗ cao su dạng tấm vẫn áp mức thuế 0%

Ngày 5/8, Tổng cục Hải quan đã có buổi đối thoại với các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan liên quan để xác định rõ quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm, quy cách sử dụng để quyết định áp dụng mã HS phù hợp với nhóm các mặt hàng gỗ cao su xuất khẩu dạng tấm.
Giá cao su hôm nay 6/8: Liên tiếp tăng
06/08/2020, 08:55:42

Giá cao su hôm nay 6/8: Liên tiếp tăng

Ghi nhận vào lúc 7h00 sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su tăng phiên thứ 3 liên tiếp, các đơn hàng tại Mỹ liên tục được tiếp nhận bất chấp tình hình COVID-19.
Tháng 7/2020, xuất khẩu cao su giảm mạnh sang Ấn Độ
06/08/2020, 08:41:30

Tháng 7/2020, xuất khẩu cao su giảm mạnh sang Ấn Độ

Tháng 7/2020, giá cao su trên thị trường châu Á tăng so với cuối tháng 6/2020. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm mạnh.
Giá cao su hôm nay 5/8: Phiên chiều tăng mạnh
05/08/2020, 14:32:56

Giá cao su hôm nay 5/8: Phiên chiều tăng mạnh

Ghi nhận vào lúc 14h00 chiều nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su trên thị trường thế giới tăng mạnh do nguồn cung trì trệ. Các hãng xe hơi lớn cho biết họ sẽ đẩy mạnh doanh thu trong những tháng cuối năm, khi dịch bệnh bớt căng thẳng.
Giá cao su hôm nay 5/8: Các sàn đều tăng do nguồn cung trì trệ
05/08/2020, 10:13:37

Giá cao su hôm nay 5/8: Các sàn đều tăng do nguồn cung trì trệ

Ghi nhận vào sáng nay 5/8, giá cao su trên các sàn thế giới đều tăng do nguồn cung trì trệ, trong khi các hãng xe hơi lớn cho biết họ sẽ đẩy mạnh doanh thu trong những tháng cuối năm, khi dịch bệnh bớt căng thẳng.
Kiểm tra việc áp mã HS đối với sản phẩm gỗ cao su xuất khẩu
04/08/2020, 17:23:48

Kiểm tra việc áp mã HS đối với sản phẩm gỗ cao su xuất khẩu

Ngày 4/8, Bộ Tài chính đã có thông báo về việc áp dụng mã HS (mã số hàng hóa) đối với nhóm các mặt hàng gỗ cao su xuất khẩu dạng tấm.
Giá cao su hôm nay 4/8: Phiên chiều giảm đồng loạt
04/08/2020, 14:26:59

Giá cao su hôm nay 4/8: Phiên chiều giảm đồng loạt

Ghi nhận vào lúc 13h30 chiều nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su trên thị trường thế giới giảm đồng loạt khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến doanh số bán ô tô toàn cầu giả.
Giá cao su hôm nay 4/8: Bất ngờ quay đầu tăng
04/08/2020, 07:47:28

Giá cao su hôm nay 4/8: Bất ngờ quay đầu tăng

Ghi nhận vào lúc 7h sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su quay đầu tăng sau khi các số liệu công bố tăng sau số liệu hoạt động sản xuất tại châu Á cải thiện trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ảnh hưởng đến tăng trưởng và nhu cầu hàng hóa toàn cầu.
Giá cao su hôm nay 3/8: Phiên chiều giảm mạnh
03/08/2020, 15:45:10

Giá cao su hôm nay 3/8: Phiên chiều giảm mạnh

Ghi nhận vào phiên chiều nay (3/8), giá cao su tại hai sàn giao dịch đều giảm do dịch COVID-19 tái bùng phát trở lại, ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư.
Giá cao su hôm nay 3/8: Phiên đầu tuần giảm nhẹ
03/08/2020, 08:34:45

Giá cao su hôm nay 3/8: Phiên đầu tuần giảm nhẹ

Ghi nhận vào lúc 7h sáng (theo giờ Việt Nam), giá cao su trên cả hai sàn giao dịch thế giới giảm do áp lực bán ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại.
Giá cao su hôm nay 1/8: Phiên chiều tiếp tục giảm
01/08/2020, 15:21:23

Giá cao su hôm nay 1/8: Phiên chiều tiếp tục giảm

Ghi nhận vào lúc 14h30 chiều nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su trên thị trường thế giới giảm do áp lực bán ra trước lo ngại COVID-19 bùng phát trở lại.
Giá cao su hôm nay 1/8: Quay đầu giảm
01/08/2020, 09:21:15

Giá cao su hôm nay 1/8: Quay đầu giảm

Ghi nhận vào lúc 8h30 (theo giờ Việt Nam), giá cao su thế giới hôm nay giảm do áp lực bán ra trước lo ngại COVID-19 bùng phát trở lại.
Giá cao su hôm nay 31/7: Phiên chiều neo ở mức cao
31/07/2020, 14:47:58

Giá cao su hôm nay 31/7: Phiên chiều neo ở mức cao

Ghi nhận vào lúc 14h00 chiều (theo giờ Việt Nam), giá cao su đang neo ở mức cao trên các sàn giao dịch do nhu cầu cao su trong các ngành thiết bị y tế tăng mạnh.
Giá cao su hôm nay 31/7: Các sàn tăng giảm không đồng nhất
31/07/2020, 07:59:30

Giá cao su hôm nay 31/7: Các sàn tăng giảm không đồng nhất

Ghi nhận vào lúc 7h sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su tăng cao nhất 7 tuần do giá cao su tại Thượng Hải tăng và đồng JPY giảm so với USD thúc đẩy mua vào.
Giá cao su hôm nay 30/7: Phiên chiều quay đầu giảm
30/07/2020, 14:31:56

Giá cao su hôm nay 30/7: Phiên chiều quay đầu giảm

Ghi nhận vào lúc 13h chiều nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su quay đầu giảm trên các sàn giao dịch thế giới do tình hình dịch bệnh tiếp tục phức tạp. Nhiều chính phủ cân nhắc việc giãn cách xã hội, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Giá cao su hôm nay 30/7: Phiên sáng nhích nhẹ
30/07/2020, 08:09:24

Giá cao su hôm nay 30/7: Phiên sáng nhích nhẹ

Ghi nhận vào lúc 7h00 sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su tăng do đồng JPY tăng mạnh khiến cao su mua bằng đồng JPY Nhật rẻ hơn.
Giá cao su hôm nay 29/7: Tác động của dịch COVID-19 thị trường giảm
29/07/2020, 14:26:12

Giá cao su hôm nay 29/7: Tác động của dịch COVID-19 thị trường giảm

Ghi nhận vào lúc 14h00 chiều nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su trên thị trường thế tiếp tục giảm khi làn sóng COVID-19 đang tăng mạnh trở lại. Ngoài ra căng thẳng Mỹ - Trung ngày càng leo thang, ảnh hưởng mạnh đến tâm lý các nhà đầu tư.
Giá cao su hôm nay 29/7: Phiên sáng ảm đạm
29/07/2020, 08:05:08

Giá cao su hôm nay 29/7: Phiên sáng ảm đạm

Ghi nhận vào lúc 7h sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su trên thị trường thế giới tiếp tục ảm đảm khi làn sóng COVID-19 đang tăng mạnh trở lại. Ngoài ra căng thẳng Mỹ - Trung ngày càng leo thang, ảnh hưởng mạnh đến tâm lý các nhà đầu tư.
Giá cao su hôm nay 28/7: Phiên chiều lặng sóng
28/07/2020, 14:31:01

Giá cao su hôm nay 28/7: Phiên chiều lặng sóng

Ghi nhận vào lúc 14h30 chiều nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su trên thị trường thế giới lặng sóng khi căng thẳng Mỹ - Trung ngày càng leo thang cùng làn sóng COVID-19 đang tăng mạnh trở lại.
Giá cao su hôm nay 28/7: Phiên sáng trầm lắng
28/07/2020, 07:46:31

Giá cao su hôm nay 28/7: Phiên sáng trầm lắng

Ghi nhận vào lúc 7h sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su trên thị trường thế giới trầm lắng do dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại, tác động xấu đến toàn thị trường.
Giá cao su hôm nay 27/7: Phiên chiều đi ngang
27/07/2020, 15:08:36

Giá cao su hôm nay 27/7: Phiên chiều đi ngang

Ghi nhận lúc 14h30 chiều nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su giữ xu hướng trầm lắng, các nhà đầu tư quan ngại do dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại.