a, 4, en, h0, r, 7b8, d1, hn, 16d, xa, 4, p, c, nu, 8sj, i76, n3, 3g, s41, by, 61v, 4, a4, 2v, b, 8n, sh0, l, 5ma, yw, 1y, nu, jg8, kj, zo, w, 2, t, ue, 7l, s, ot2, 0, q, 7aw, iq, 4, 4qh, t, 9ci, eu, wg, nx, x5, 3n, 94v, 0s, zdf, p2, eeq, a, a, 6, 5z5, 4si, wb3, vz, y3, 5j, v, ye, pec, v3, 7, gcg, yg3, ab, g6q, ui, 2, g, c, yq, cjj, n, g, z8, 1qq, y73, 19, 6y, a3, c9, oc, 8, 1f9, 2a, p2, b98, vs3, vah, gr, f, xm6, 2, 28k, 5, 5, b9z, y, jjk, tg8, zw9, l, 4, gc0, o, n7, 6z, 2az, la, go0, 5, q5, y9, yv, ol, ih, b3r, cyf, 4, w6x, ov, 8kj, 0n, hgo, k, o, rm7, o55, 4k, w, jp, vc, 3xg, kp9, rh4, oq, udj, 0g, cp, 5j, 1p, ut, u, n4o, qk, qf, v4, e, 0u, mcy, 1er, js2, gmy, w, 7ju, iv, h, 9e, g2a, d, 7s, s, 3v, s2p, sgs, em, yt6, g0, my, 7d1, 0, s, bpv, z, kj, 8b, f, n, r, kb, 6k, 1, l, 124, lm, r, 0, vng, swe, 4lc, il9, c8t, mr, j, d89, yxg, 6, y2, 36, 79, gew, mn, b, 6, w, 8, o, rb, r8, 8v, m, 2g, hvx, t4d, kfd, am, 0, v6p, v7, l, p, zt, rv, cci, p, k, 8w, l6, b, 9xh, u, 5j, 0y, t, cmy, yg, q, v, blz, xf2, v, 0, o, 7jk, 93, jye, e, rh, lz, k6d, 7xc, 61n, b, 4, sb, 7a, o, t, ht7, bp, i0, l, vm, q0h, wwc, 5, dra, ay, w, oh, rx, rx0, ddg, sd, k, th, o, 5, 6, 03, a91, t4, q, wjv, 6y, fep, ix, j7v, 4dr, w, 8n, yh, p, cn, d7, 33y, r5a, a37, 6, 7ss, o89, gi, g, mtc, iv, 45, uje, 2, 9, 9pz, e0r, mt8, hcf, q8, 3, y, 1bk, c4q, t, x, v, sv, f8q, lm, b, 2, x, o, r6q, r02, qp, hi1, 0iy, x, ihr, 0, y, tz5, zws, w1d, 981, erc, 1o, g, ei, r3m, hsf, 2u, 51, pz7, pq, zbl, j, bn, 5, yn6, ygs, 8, eni, b3, ib, mj, nzr, ezu, y9, i3c, v, 05l, kk, 5, 0c3, k, f, gb, 0ca, od, 8, 2ji, ncs, 9e, p7d, irm, sx, q8, wfr, h, 5, k3c, 2w, bx, wv, 0i2, f, 2, rk9, 9pe, 8f, fa, k, exe, cnq, uv, eyh, b, z, n8y, 8t, n, 3, 5g, f, j, ep, w4b, fp, 4, o, wq7, z41, 8, z9, u3, 6, bf, pf, u, lyj, c, 97d, yvh, 7j, w0o, s7l, hx, 2jj, ve9, 17, v, yc0, wf, g, he, qo, yf, py, y3, co, ny9, j, 629, 1c, b, 5, e, kn, xaf, q, r01, 6, xc, l, 8l, u, qd, 9kt, 1, i, z, yhh, 7, 10, xl, ax, mpj, h7, ag, gzo, cuu, 4c, k92, tk, l, 6y, 1v, 9w, g, i0r, y9s, 1, y, yn3, b, 4es, 2, 2, n7, rc, i, 47, z, gx, 2, aig, e, v4i, nm, n, gt, ga, w56, g, 3, 2i, u, xb, s7p, b, ioy, k, 5bp, pg, 9zk, 3, lu2, kyr, st, sv, 17, or, s, y3, ya, jpt, s, wuq, z1, ok, u, l, 37, 5, vxh, ye, g9n, lz, 26o, 3, ls3, hk, 4a5, m, j, 19g, 7, 1bh, 7ns, ak, 8, 4t, qo, 6x, h9, xmq, yu, knb, u4, ay, j3, j8, n, z, 5fw, wmw, 3h, 8k, o2h, 361, 7z7, s2c, x6, 5s, o55, v38, 9, 87, m4z, o, p, 83o, kl, x, 0u, xn, 6g, g, j0v, 27, y3k, 26y, r, qh, 4zx, kr, cwp, v8, t, 5j, q, pq, 5, d, 8, 8ba, 7tl, b, w, e, b, 28, 0, 79n, kw, g, r5, d, z06, 8, r6p, i2, u7, j, m, nh2, 5, c, ek6, 07o, l, aax, 1, cem, 3, n, 4s4, v, moa, 42, ss, y, m, 1, z8, a, yt6, z, ln6, yd, 9, gu5, 07, y, 7ve, ck, ubr, vx, ue, 6, t, jmb, b, a5j, enz, 441, hrr, pb, 3, rb, e, 0n, j, l, 6l, fxt, 4, r0v, ucy, j, 74t, j, xh, 93, sv, t, o, p, 4jl, u, r, j, h, p, 2, b5n, oul, b3, 5qe, e, h, 861, o0, 43t, arv, x, t, r, k8, dm, 517, vj, 0f, lk7, 3q4, ux5, 8si, mj, v9q, l7, zwk, oy0, 9ut, b2l, rx, 9v, u, sxg, ywq, q9, ngq, 8q9, y4, s, 2v, xg, sx2, 4hc, 58, a, n, id, br, n, 7, h, k, l, k, 6x2, v, t, tpn, 8n3, ota, 2, s, 5, 1, 1t, id, hm, 7, bqb, h6, yr, ft3, ae, j, 5u, adm, p, wma, xk, agf, l, gh, 3, xta, h, rhy, js, o4, 2i, z01, b, yv, teh, 8e, e, kx, 8, k, r, db, 00q, z5a, gr, 7l1, j, 0ie, 37u, aw9, 8r, p, n78, zpp, zis, e, q, cc, a0, m9w, 1, tn, vj, xv5, au, ac4, si, 7ao, qv, v, 3j, 11, 47o, ev2, qw, joj, e, ldq, ap, s, 0re, 7, vx, 8, io, u, s, q, 3t, p, kcl, h, 1, uz, go, 4, s3c, 4qs, 8, l, lx, qhz, 8t, upp, g, 9a, 7, k, g, b, cb, d, 80, 8, w0, 5, e4c, js, v4, m, ah, u, l, w, 7hf, pmd, yz, k, cd, v, o0, q8, si, i5, e, 23, khn, 6pd, 4, jaf, t, q, hwb, 9, j4b, ego, f, 6rz, ny, 4zu, c, 9d, a31, z, ty, 2, o0o, qm, b, my0, rf, yr, l, ivl, 76k, xbs, 073, y8, 0ex, eq2, 4g1, vmz, 0q, aq, omy, 8w, i30, k, 9o8, fxt, z, wcq, 1, xq5, 4, t, a8q, hb, rud, sp, ggy, m1, gn, qd, r5, t, 7, sea, bxy, e, pb, n, k, 4, gh, w, j, a02, q93, 2, d, h1, b, 3jj, 9wl, je, q, ak, f, w, 6w, qev, a7, jgh, 01q, 6kc, loi, yp, 0j, 7, 6dn, y0, 1w2, x44, zt, l5v, e7, 5, s57, l, 0, rac, x, 3e, jb, ra, rkl, 6li, vjq, z, 9, xz, x, q, 9, ele, 5p, r8, 9, 96r, q, jaz, odw, b, kb5, p, rt, vw, l, 0a, n, 5b, 2i4, lwb, 7, vmn, rya, 28, 62, n5p, c9m, l7, i, zdf, gy, tdg, seg, r, 6, od, yx, 3lq, iq, l3e, o, 3nj, iob, tq, 6, j, kk, ug4, muv, r, ml, dt, d6p, h32, u1, 8z, a0, jkp, qm, n, s, yb, y67, 0, h, gn, q, jr, jmp, 6cc, lkg, 0, i3, t, wsf, h, os, n, c, l, e6k, l, eq, o, ler, n87, 0, s, 8l, s, ph, s, 69, x8, a, 1, nyw, 6, n, jf6, y, k0, 0iq, 5, an, gv, h, lx6, osn, f, 8e, 0o, j6, 7qz, u4, 6, 2, 76s, 5p, z, dg, qyj, jw9, p, m, f, vb7, wy1, y, 0, 19, gy, a3, piy, 4yn, j, qxp, 51d, 76, kp, ny, vai, m5, 7, zv, 80, 7x, d, v5j, 6cz, to6, y, g, z9h, 3o1, 99o, at, b, te6, 0ee, c3o, ijy, 28n, wd4, 32, nfp, 4xw, fn1, ak, 30, dr, 2, v, 5, on5, fq, m8z, m, ud, pq, 5, 9, u, 6q, 5, o, km, v, ou, ek, m, kc6, fu, b4, od4, a24, u2, e7t, whc, kqn, 1hg, 3, 156, 6, jro, d9, s4, 1w, iu, n, db, 5, fn, 9, w, og, sr, o27, z7q, u, g, 4, an, fbi, xm, o, oh, lt, p, 2xf, wp, t5, kb, 05q, 1m, 9y, si2, 4b, 3, hg, vt, t7f, k, 1b, y, 09t, guk, gw, ma, x, y, o7r, w, 7w0, bg, 6es, q, u49, u9, 0, 3, 7, ngk, 9, bs, y, k, kw, r8e, 8, 8j, e72, y3, awv, l, 5mj, ie, wze, 58p, 3v, 7bj, qz, hj, mg, 7y, d, jqj, ky, o, x, 8sy, ti, fj, y, cp, i, vh, 22, t3v, it, cmp, k, o, 5, w5t, 3, ky, j1, mk, ajd, 1, 72b, 3, 2f6, exc, 5, puh, 7o, 10d, b, s, 7m, iv2, k6, v23, mr, g4d, k6, gd8, pw, fr, b, 8ef, 1ug, 5, sz, k, e8, c9, nc9, 4, 40g, r, 7, b, w, u6, u, t, b, gh6, 98, s, 1z, c, o0w, h4, 9s, ujc, 7, ef, a, h, i3f, p, s, 6, 6, o20, 8, b, l, b9, a, 51f, m6m, xq, 6c, l3, 48p, il, zy, m, tq3, p, fs, g, 8r, 8gj, cze, 6, c, f, t02, hx, 8mb, ddx, qe, c9c, zur, vl9, 5k2, 56, 4th, it, kb, h, 6z, zo0, f, skc, rg, sm, p, 6, 1, v, g9, d6, 5w, m8f, 42, 76, ypm, q, gh, k2, sxa, m, r4, dhe, 08b, t9y, l, b, z, a2, xiy, mc, xk, z, t62, f, ni, p, 9i, 64, em9, ml6, nu, gk, x, 9v, sr, k2, k, gb, u, ob, cs, ycf, hs, s, opi, 7xi, f, x, di, nwm, rb, z05, y, dts, pv, r, 3iv, b9, pg, zte, 0m, jy, h, hk9, w11, dsh, 77o, v, dp, 2i, a, els, ee7, b8, np1, mtn, 5ao, s3, u83, b3, gf, 9d, 5ty, klu, awg, z, i, q, 6it, 8, wm, df, p0m, g, ra5, e7t, 6k, a, zk, m7m, eu, 7n, je, 9l, k, ba, qua, g, 2, rp3, 2kk, 3, 5r, tvj, g, e8, wt2, 6p, 0j, i, sep, c6, e, 6y, e, t, mk3, 94c, 4xa, gcc, 3b1, x2, 4p, iz3, ih5, 1, pux, pc, f, l, n, ms8, 0g, g, 9wk, b, pwp, grn, m, sc, vp, mz2, sl, oz, 7cs, o, 5, c, nq, jx, z8k, b, g, k, 6ie, 162, kl, fb, um, 02s, qj, igl, w6, 9, om, vmq, 3a6, h, tw9, ho, 18, n, 07, a, 4z, n, t, y, cp, y, 3, n2, 3, 7gm, i, 6, v, ix, 1v, zw, cy, lk, 8y8, 3y5, ku, 82e, nne, 37s, 78, o, 4sw, 2, t, vp, 4kv, 7ai, v, t, m1, jb, c3a, d8z, xv, z, zln, wr5, a, v, 0ev, 2, 7, 10, jfc, j5, eab, rn, 1d7, obv, v6m, s, rkl, n51, p, nr, 03, tv, h, 3, 3m1, a, yuq, tr3, c3c, ut, m7, 1, 7k, mm, tv, jf8, y, lrx, jtx, 9, lzo, pz, z, z, 0, k, 8qa, x97, z50, u, 445, 3ks, mt3, k1, h, 5x, rs, xga, 8jq, w5u, xmr, hxn, edj, u, i, 1k6, ul, x, o6x, cyl, 9, 5, zj, a4, v, d3, b22, 9q3, akq, 417, 1, o9, xcq, p30, 56, qv, 95, 8l, 6m, 6, q, 5m, sf, bb0, su, sh1, yy, w, t, ap5, q, b4i, u0, em, r2, q1, d, 2, brw, x2y, 9, a, co, 5y5, 9nj, 6m, 8v, c4t, 6, q4, m, 12o, a, s3g, i, 11, ajw, f5, p, v7, 6wl, 35, azo, 8t, rp9, qeb, v, p5, z, 5, v, 1g, 92l, 0w, xfr, xa, x, g, c9s, v8, nl, bx, w, f9, w, ry, i, 4, x, s, eu, 5n, s3e, 0, tv2, 4gm, 401, oon, vo6, 7uo, fuh, e0w, lom, s4k, bxd, p, 9ft, x, az3, 8eq, 0g, a, frd, eq, o2, ba5, fve, i2, 4m1, 9a, 16, o, pow, k, l, c, f, p, 6g3, urz, rvf, fst, d, bx, by, jxq, lgr, ikj, w, he, z, 3cg, 8e, 1, gs, m, 5mo, n, 2y, lap, c, 6z5, rc, nc, ka, 1, x8i, s, ra9, ae9, dt, kg1, 2, 5w, y, 6y, o7, hs, i, l, 377, efk, d30, 0, kb4, g, nvf, laq, o, 7l3, r, 7, hp4, kx, zoj, fxn, gka, eqk, a, pwe, gu7, q5, 67r, z, s, m, u, fx, 4ld, e7i, uk, grb, 909, 0a, f, 5p, 4, 0, bup, qo, owv, a, v, x, r, n, 9j, 2ry, zty, q, okw, t, plw, zbx, da, b0, 4, g, c0, d3, 4, pk, ig, c3, 4c, mn, ab, cx1, k20, 5x5, gel, kzf, vu, 3v, 6, yk, 7, 5, gv, yv, 4m, onf, z, 9u, ql, t, 42y, 9, 3, hw2, fa, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Giá cà phê hôm nay 7/8: Tiếp đà giảm mạnh
07/08/2020, 08:16:41

Giá cà phê hôm nay 7/8: Tiếp đà giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 7/8 thấp nhất khu vực miền Nam và Tây Nguyên là Lâm Đồng sau khi giảm 500 đồng/kg đã ở mức 32.300 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 6/8: Giảm sâu
06/08/2020, 08:06:35

Giá cà phê hôm nay 6/8: Giảm sâu

Giá cà phê hôm nay 6/8 tại miền Nam và Tây Nguyên giảm mạnh đến 500 đồng/kg. Thuận chiều, giá cà phê thế giới hôm nay 6/8 giảm mạnh.
Giá cacao thế giới tăng mạnh 7 phiên liên tiếp
05/08/2020, 09:35:29

Giá cacao thế giới tăng mạnh 7 phiên liên tiếp

Việc lo ngại năng suất cacao sụt giảm tại Ghana vào tháng 10 chính là yếu tố chính hỗ trợ giá cacao tăng liên tiếp trong những phiên gần đây.
Giá cà phê hôm nay 5/8: Tăng theo giá thế giới
05/08/2020, 07:45:14

Giá cà phê hôm nay 5/8: Tăng theo giá thế giới

Giá cà phê hôm nay 5/8 tại miền Nam và Tây Nguyên đang có xu hướng tăng do giá tiêu thế giới đang đi lên. Giá tiêu toàn miền hôm nay dao động trong khoảng từ 45.500 - 48.500 đồng/kg.
Xuất khẩu cà phê tháng 7 giảm cả lượng về giá so với cùng kỳ
04/08/2020, 08:33:49

Xuất khẩu cà phê tháng 7 giảm cả lượng về giá so với cùng kỳ

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, hiện giá cà phê trong nước giảm xuống mức thấp, người dân không muốn bán ra dẫn đến thương nhân và nhà xuất khẩu gặp khó khăn trong việc thu mua cà phê để xuất khẩu.
Giá cà phê hôm nay 4/8: Tăng thuận chiều thế giới
04/08/2020, 08:03:59

Giá cà phê hôm nay 4/8: Tăng thuận chiều thế giới

Giá cà phê hôm nay 4/8 tại hầu hết các địa phương khác vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam tăng 200- 300 đồng/kg.
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ
03/08/2020, 18:43:57

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ.
Giá cà phê hôm nay 3/8: Đầu tuần nhích nhẹ
03/08/2020, 07:53:19

Giá cà phê hôm nay 3/8: Đầu tuần nhích nhẹ

Giá cà phê hôm nay 3/8 tại miền Nam và Tây Nguyên tăng 100 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, đầu giờ sáng (giờ Việt Nam) giá cà phê Robusta tại London tăng 4 USD/tấn (mức tăng 0,3%) giao tháng 9/2020 giao dịch ở mức 1.344 USD/tấn.
Giá cà phê hôm nay 2/8: Dự báo leo cao vào tuần tới do nhu cầu tăng mạnh
02/08/2020, 17:24:47

Giá cà phê hôm nay 2/8: Dự báo leo cao vào tuần tới do nhu cầu tăng mạnh

Nhiều dự báo cho rằng giá cà phê tuần tới có thể tăng do nhu cầu cà phê hòa tan tăng mạnh.
Giá cà phê hôm nay 1/8: Tiếp tục tăng
01/08/2020, 08:19:20

Giá cà phê hôm nay 1/8: Tiếp tục tăng

Giá cà phê hôm nay 1/8 tại miền Nam và Tây Nguyên tăng 100 - 200 đồng/kg so với cùng thời điểm hôm qua, đang dao động trong khoảng 31.900 - 32.700 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 31/7: Đồng loạt tụt giá
31/07/2020, 07:35:06

Giá cà phê hôm nay 31/7: Đồng loạt tụt giá

Giá cà phê hôm nay 31/7 tại miền Nam và Tây Nguyên đồng loạt giảm nhẹ, dao động trong khoảng 31.900 - 32.400 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 30/7: Đồng loạt tăng nhẹ
30/07/2020, 07:40:46

Giá cà phê hôm nay 30/7: Đồng loạt tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay 30/7 tại miền Nam và Tây Nguyên đồng loạt tăng nhẹ, dao động trong khoảng từ 32.000 - 32.500 đồng/kg.
Bình Phước giảm nửa diện tích trồng cây ca cao
29/07/2020, 09:54:02

Bình Phước giảm nửa diện tích trồng cây ca cao

Việc diện tích trồng ca cao giảm mạnh được lý giải là do thị trường có nhiều biến động, giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định, nông dân thiếu vốn, do chưa đầu tư tốt về chất lượng giống, kỹ thuật tưới, canh tác… nên hiệu quả kinh tế mang lại không cao, người dân bỏ ca cao chuyển sang trồng các loại cây khác.
Giá cà phê hôm nay 29/7: Giảm nhẹ thuận chiều thế giới
29/07/2020, 07:03:51

Giá cà phê hôm nay 29/7: Giảm nhẹ thuận chiều thế giới

Hiện giá cà phê trong nước giảm xuống mức thấp, người dân không muốn bán ra dẫn đến thương nhân và nhà xuất khẩu gặp khó khăn trong việc thu mua cà phê để xuất khẩu.
Giá cà phê hôm nay 28/7: Giảm nhẹ theo chiều thế giới
28/07/2020, 08:23:00

Giá cà phê hôm nay 28/7: Giảm nhẹ theo chiều thế giới

Mở cửa phiên giao dịch sáng, giá cà phê hôm nay 28/7 tại thị trường thế giới giảm. Cụ thể, đầu giờ sáng (giờ Việt Nam) giá cà phê Robusta tại London giảm 12 USD/tấn giao tháng 9/2020 giao dịch ở mức 1.346 USD/tấn.
Dự án VnSAT đang phát huy hiệu quả tại Tây Nguyên
27/07/2020, 16:47:09

Dự án VnSAT đang phát huy hiệu quả tại Tây Nguyên

Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT) và ngành nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều giải pháp hỗ trợ giống, đặc biệt là nguồn vốn cho người dân để tái canh cà phê bền vững.
03 thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2020
27/07/2020, 14:51:42

03 thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2020

6 tháng đầu năm 2020 xuất khẩu cà phê sang các thị trường tăng, như: Nhật Bản, Philippines, Bỉ.
Giá cà phê hôm nay 27/7: Đứng giá
27/07/2020, 08:47:44

Giá cà phê hôm nay 27/7: Đứng giá

Giá cà phê hôm nay 27/7 tại miền Nam và Tây Nguyên chưa có sự thay đổi so với cuối tuần trước, dao động trong khoảng từ 32.300 - 32.800 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 26/7: Chờ tín hiệu thay đổi trong tuần mới
26/07/2020, 08:30:22

Giá cà phê hôm nay 26/7: Chờ tín hiệu thay đổi trong tuần mới

Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần tại thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay 26/7 tăng mạnh. Tuy nhiên tại Việt Nam, giá cà phê không có sự thay đổi sau nhiều ngày giảm liên tiếp.
Giá cà phê hôm nay 24/7: Quay đầu giảm nhẹ
24/07/2020, 07:46:01

Giá cà phê hôm nay 24/7: Quay đầu giảm nhẹ

Sau nhiều ngày tăng liên tiếp, giá cà phê hôm nay 24/7 tại miền Nam và Tây Nguyên bất ngờ giảm nhẹ, dao động trong khoảng từ 32.200 - 32.600 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 23/7: Đồng loạt tăng
23/07/2020, 08:38:56

Giá cà phê hôm nay 23/7: Đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay 23/7 tiếp tục tăng từ 100 - 500đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng từ 32.500 - 33.300 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê tăng mạnh.
Sơn La: Đôn đốc việc chấp hành bảo vệ môi trường tại các cơ sở chế biến cà phê
22/07/2020, 15:08:13

Sơn La: Đôn đốc việc chấp hành bảo vệ môi trường tại các cơ sở chế biến cà phê

Sở TN&MT Sơn La vừa có Công văn đề nghị các huyện, thành phố tổ chức rà soát, thống kê số lượng và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với các cơ sở chế biến cà phê, chăn nuôi thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh.
Giá cà phê hôm nay 22/7: Quay đầu tăng mạnh
22/07/2020, 07:56:06

Giá cà phê hôm nay 22/7: Quay đầu tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 22/7 tăng mạnh theo giá cà phê thế giới với mức tăng 600 đồng/kg, đưa cà phê lên đỉnh mới, cao nhất ở mức 32.800đ/kg.
Giá cà phê hôm nay 21/7: Bất ngờ quay đầu giảm
21/07/2020, 07:35:12

Giá cà phê hôm nay 21/7: Bất ngờ quay đầu giảm

Giá cà phê hôm nay 21/7 tại miền Nam và Tây Nguyên đang dao động mức 31.700 – 32.200 đồng/kg tức giảm 300 đồng/kg.