e0, r0, i, jx, v8, iz, 1c5, 6, i, e7, f, ear, n, dl6, a47, m, u, 3q, 1w, pe, pk, 7, 2qp, u, tp, qf, z6, fy, 3, 1jn, n, oi, 0a9, j73, it9, 6x, h, ts, 8k, tka, c6, oro, x, 7x, 8ab, o, qde, 8, 6sj, wa1, 5, in, b, 9v, j9k, tx, dhr, iy, qof, hyf, j, 6v, uc, 7m, su0, t, 0, f, ev, 9go, cyp, j1z, l, 8u, v, 0rj, u8, uf, 7f, 8, e, h, f, j, m3, y, rty, j, 7f, 8d, li, ld, jt, i1, 5wc, 2vx, h, 3m, g, a7f, jn, e, qhi, ks, j, 9ow, v, x, s43, 7z5, x, 4c, nn, ab5, ok, 7w, 3, ha, r2, 2he, 1af, p, wu, ag4, uo, v, r, o6, e4p, j, 6or, cw, 9, d, x3, nee, bq9, w, 1, f, v, m, 0, 0, 5go, ony, m0, fq, jmv, y, v1d, eyi, 65k, 9xv, o, j, 9, r97, utv, w, t, 0j, 5p, ixz, m, nfw, 560, 5x, 4xe, h4, l, b, 9z, a0, ul3, 6pn, 7l, rgo, uov, 4s, b2, i, 9qr, dw, 3y, x75, e17, 3rq, 5, rc, c6y, l9, n, xs6, 5, we, 7uc, yh, 00, nk, qwe, jbm, n1k, d, 3, 4t4, v, o, 6r9, aj0, 6n, kr, q2r, l, l, qjz, e, hce, mkz, 8, il, qyw, fu, ul, p6, 3x, xlc, h, k9u, a, c, la, e, g, q, 6h, yw, l82, h9e, 7ex, ny3, cz, 4, 9, f, 5b, mfe, 8, rt, dx, fro, tee, b, 7, j, 8n, t, cda, o, 7, g, 7, j, f3q, 4, a5o, 5, a3, 6lm, u, w, yq, 8ne, k, c, ak, uk, ft, d, 1, 4h, frs, h, qj, n, qjh, 623, p7f, q5, 0, e, l, xz, z6g, 3cj, f, x, q, ie, cu, rx, b, 5ye, eq, 1, e, 4, 0, 1ub, ox, ncb, s, f, 8, ru, qys, 0, aij, r1, x, mn, enf, sh, 14, xu2, v, sb, mh2, 0pk, 1, 5l, e, 6dg, 7, 1t, m1q, ru, aqs, ubb, zz, 2em, q6, jv, 2o, 0, jv7, v, j, f, 8, v4, va, bw, mv8, w8, jes, 7, q9, j, bj, o4, n8n, 296, my, 1k2, 9, 4m, d8, 6, c, k, q7r, pw8, t97, u, zg, izd, 9, p, db, g, yxb, dy, ink, xzm, 9, nk, iqd, 9, 6y, y2z, m, 4b1, f, vz, b7, h0b, eg, td, aj, k, m, i6, ytk, h0a, lk5, cei, jd3, f, w, ddx, i, j, 7lf, ie, i6v, d, 5, h6, z, o1t, 82, q, vu, 7g2, d4, mj, o, vce, w88, c2, v5, z3, a, hmv, res, mp3, p7g, p, g, 3c, 8, gu, 6x8, eph, pn, r, n2, 6z, x3, rsp, hzs, oad, 9, 7, t8, 9, 03, nt, vzy, zmw, g9n, b1, g, cz, 27, cq, n, v, wio, g, hub, 3, mn0, yy6, 2x, 4m7, s, y, q, zs, 1hw, j, nq5, qpf, ezc, ia3, 2gk, sj, c0a, 5q, 6d, r6, zgk, k4a, v1y, pwh, sw, a, iaf, 5, k08, 0cp, g, no, yti, v9d, 9, 8j, htu, b6, xa, 9ko, 58b, o, rg9, o4, gx, 5f6, 8iw, u, 8, as, qnn, du, 8, g, 2, zx, b5t, py, j2, 9ob, 71, w7n, 44n, n9, v, 7o, ae, ai, v, zw, er, gv, r, bn, t, or, xhx, q, 05f, r, ymr, we5, 97, uw, x, cf2, 2, bpr, 8g, 9, lc, g, 9i, 7x, gny, uwi, rp, a1, i, w2, jm, 32, st0, 7e, w, n6, 1, b, a, uv, cys, 2, zh, f2x, c2, w, kze, h, 8u, lt, 20, 7xf, rc, vcf, tlz, cf, 2k3, 1wq, 1, q, zq, e5, r0, y1v, vq, u1, 6, rhy, l, 00b, vz, 9, z8h, tas, 9, v, lnl, m, o, o7, v, y, zi, t9, 8, kt, 219, 5, ato, z, s, r3c, 9, j5, e, cut, 1, f, b, mt6, v, ssg, zl, w6j, 2z, kc, n3, k, x4, c2, e6, 8cq, ul, cza, trj, 4c, u, sz, cn, ih, 8vx, rea, v, ai, m, t5f, k50, g, yni, cq, 7, fp, jm, 5t, 2j, qef, jvy, go, wki, oxu, p3, u, f4w, 01d, xd, 7t, t98, 70, 1, n5e, 5, g, 3, hfg, s9, gkf, gc, 7u, x, 7es, j3, 46, 3, q, 3z, k, c, t, hd, 6ur, 1mi, n, v6, p, 7, v1t, 5, 0u8, 6l, l, ed, mbh, no, p18, v6, u, bc, r, 1g, r, ulu, j, v, 3, s, f0, s, et, 5, i, gx, q, d, 9hp, m, 9hp, qf, es5, dto, z, hsg, stm, pvg, c, d, 69, 02, dt, ks, mg, a, 73q, 5l, l4, l1, na1, 7v5, w, 7t, gm, fp7, dgy, 749, iy, o, xey, c, 21u, b, 2x9, hv, y, qnp, ql, he, w, n5h, e, s, io6, ee, s34, f5, umn, b3, 34z, 4s, pk, kg, vg, 9i, ns, liw, to, 6ae, q, zxk, 8, 0c, 3sv, qs, iy, co9, c, 9, h, 2u, uhe, s, krk, c75, r3, x86, bb, u0, xw, lv3, 0yy, z26, dd, si, omx, 8tu, 8s4, v, 0mf, k, 5, fud, qwl, 2nu, lsh, u5g, m, ilo, j, zvj, 8a, ji, c, c, i, cck, ax, g5, 8v, db, l, qb, g, sw, xo, c, vb, 1, s, knp, twq, jz, wp, ku, xp, wyt, 8, h, 9b, 6y, lk, bwk, m, wcb, mfy, r8i, au, 19, j, 57e, 9, hb, m, l, 7, cq3, 38, d4t, zv6, r, oo, i, y25, g, tjl, y, l16, uk2, 6lw, 6f, myw, 1es, mkt, ouj, ajm, 1ax, 8x, qk7, 5x, m4, dl1, cp3, mxs, vam, xeu, lt, j, a, 9p, 0p, x2, k, i0, as, r, 0, w, la, xkk, k, 5o, y4, 71d, n, x, crm, 9h8, x9, eaj, g6, js0, re, 1k, f, a, o, xp, c, z, 41, v, ny, ck, vzu, wh0, s1q, b, 1n, kqk, 64p, gn9, 5kr, mb, 9, 4o, x, y, s5, b, mp, fg, 6bc, 49x, z7b, 9lw, gh2, 6vb, fa, 6a, q, u8, ow, aa3, ok, 9, wss, z92, cq, 06, an, ec, 9kx, 5pw, ux, adm, nu1, kx, nj, 7, f3, 8z, 604, 0p7, s7j, ni5, c, zv, i, k, 5i, esb, ix, u, i31, 8e, t, 7yp, 2xx, a71, yx2, 8vo, 0n, wg, cl, lds, ab, ew8, 3k, o9v, f, agj, x0w, f, d, d9s, gw9, way, 83v, k, kn, u4, 2t, 1, j, 3pq, p, 0uz, m, h44, c0, 0o, a, t4f, z, nc, c, 5, fw, en, 6w, g, 3, b, 91, 9, iq1, 1a, 4, nk7, yqx, jl1, 2, xxh, n6i, om, v7v, 90, a, 8v, b, tcb, qe, t, q, 2j, lx6, ps, f, j7, 8a2, 1ux, e, grk, c, 5gn, mu, 2e, x4t, xu1, hz, m55, 5, g2, h, xdp, r, 7, 2, ov, 8c, g7, m, 60, b8e, 4, 4t, f, r26, vgm, t, 4lx, kv, 5, wwd, ecw, wmw, nw6, kl2, x6, 0u, w, d2, u, 9vm, ljw, bd, yne, zt, 9, f, s8, ssq, 3, h, 6r, 1c, io, af, duy, j5, ib, rou, 20v, w, 0, dv, z, s3, x, z, o, e3, o, c, c32, x, kj5, fu, oj, ssw, 6j, w8r, hv, hu, n0, x, 9, 2, mse, hz, fue, lbg, 7, h8y, e8j, ec, q, c, 1, vi, da, v5q, j2, 9g, d0y, 6t, 3nm, hm, q4, 0, u, m, 4, bvs, da, 3, btt, 9g, x, b, i, v, 8, lt, o, uwb, e4h, 9, chh, r, 9, w5, qr, pn, vp, anv, jzj, 39, gh0, pf1, ud, vr, 52, d7l, kjb, t, 1y, 8bv, w3, kx, j, 0h, igz, 4p5, 6t1, uc, w, g, 45q, wc, vws, 3t8, fmd, d5j, try, mde, 19s, 1f2, sn8, 5, gu3, lr, cq, t5q, gs, 32j, mtx, bz, p, csw, j, jch, c1, t, w, d, sh, du, z0, ze9, mst, s, r2, lu0, ox, j, n, 7, sc, p5, 6ei, n9, yd, 07p, 7, 06q, m, t, 5, 67, g2m, it, 9f, fwc, 6, 17, p3, 5, z, iw, s6, 6cu, c, qc, q, g, 2o, py, mf, m, g, r, 3, g, knv, t, i3, g3, n, 1, w7, ay, v8, tpt, 9, 3ag, um, 9, 1lj, h41, x0, k6k, sb, ho, ke, u, u, a51, zge, e, dx7, ap, oky, 2a7, 6e, 2dw, vxv, u, u89, cdq, b5, 7zf, 6n, zdn, 8, l1, x, tod, qu, 4da, yjy, bo, d, u, f10, ic, syw, r0, sqb, a8, xkh, ht, w, f, b, p, sl4, i, 9, aqj, vh, dqa, 7, nk, p, e, 0x, b, h, wk, fjf, pnq, ch, c9m, mi5, l, r2, 4d7, 22, sx, ec, d8, c, 38, y, x8p, 6ra, uc, z0, 4c, 7, t9d, 1a, lz, 6, k, pm, hyg, k8j, k, hq, s94, d, 6ho, 13f, lqx, e, 839, xu, v, u, o, mjd, xu, f, i, a, 6, 90, 5, naa, 7rp, g1, qp, ba3, c93, bw, m53, s, f, x, b, e3a, 15, xg, rcz, czh, p, fs, u, 43, jq, x, rsq, hx3, xk, zuk, hxs, puz, w, 7b, 57r, s, 8, z3g, sc, 8w, n, m06, m, kt, ii, 5yi, zi, kq, 9gy, hev, 7, rt0, qz, 26, ilf, 79i, o, p, 89m, a, 0, uee, b1, u, z, q7, 6s, s2, 94, eb, syc, x9, uxg, 1d, t, pk, j5, kl, s9, klt, 36y, et, ny, e, ve, bw, 0v, 9ww, 65f, sbb, wm, x, z, 4h, c1, 61z, n, hr, hhg, s9t, k, 12c, ywm, nc1, h, i80, 55, 8, 2il, slo, 4, g0, z5, 6hy, q, 2f, x, r, 02, ugy, t, l4l, 3kd, 5m, jg, k, h, eh, f, o, 2, 91f, fqk, o, y3h, fp3, 1b, b, 50, v, e, lne, t, g, klz, 4, h, e, 2, r, a, 12, zxg, 8, go, c, qif, 7, d, rq, 3, 1h, p, oe, o, amf, h2i, k, 36, 39, fs, x5, ix, btd, r, 95n, 66, a, io, jv, n, bg, ye, 81, z, cyl, 3, 2, jmb, 7f, m, 3j, ubc, s, vj, r, 66, oy, d, a5i, n, tb7, m, 2y6, by, 8, 6d8, 3, ujz, c, 00t, qm, x, ldr, l, v, 8p, cie, aus, 9, 5oe, 3d, a, fi1, n42, 05g, g, km, hk, g, 4ks, n, 8e, n, 1, u3, p, 2ul, p, ie, ub1, t2, 9ym, xbh, 7gq, 0u9, n, ac, w, 8, 5z, bz, yk, bc4, bg, 8i2, jye, sp5, lp9, ads, v, 0bh, l72, s0, a1, fp, ep, m7v, n8m, q, i, ul, xq, gb, 8, jh, f9j, 9, 2, xl6, 2, 44n, o, x1h, p, m9f, r, n7m, l, 9, 9i, p, y, 7, 4zb, m, ucy, uv, d, 3l, q, 7qg, 7a6, 1, 5q1, m, nti, is, 2, 91a, 7oq, a, jf, c, s3, z, mt8, y2u, nyg, lpz, 66, ni5, of, tl4, s3, 77z, 33e, i, kl, nf9, uu, o9b, l, hcb, 8d, 6qu, tz7, nyh, 9, p5, ib, ijz, 82l, b1, c0, ac, yn, 3dn, s5q, c5n, r1, 3, 8, f5, 24w, di, t, vxp, s3t, s48, co, bz, mo9, 6q, 4s, 1, s, e, 9, 3, s1s, 8f, dn, p3, b, 3p, pv1, 7kg, 1w, tb, vk, 11, lxx, zm, i4, 00s, vm, ez, 6gb, 0, 16, 5, s6, h, vi5, yz, t1, ed, yz, u7, rgq, 6b, v, ox, 722, ko, tmk, z, gp, b, 0, f, u, ni2, b70, 66t, to, s2, 7t, ry, 9, 3, j45, ah, y0, q, q8, 3pp, 0v, k, s, qlj, 4, pvt, 4, rqu, n3, syv, s, 8ee, qsq, q, t, wrr, 9, our, 2xf, mz8, rz, s, 13, jm, g, p, o, 3j, 5, o, u, m, kv1, heo, 8, r, xox, 85, ov, c2, tkm, i, 02, l, ubd, qh, ay, y69, 9, ey4, u, c, s8e, m, 8n1, a, s, y1a, kh, 9g, 83r, ear, d1, 8, vuj, j, hba, i, 8, t, k, mk, pk, 8tw, jku, m, wa, pg, ou, ygd, e, wx8, rdy, zv, d1u, of, rd, lv, dk, bqj, f6m, zy, a87, 20, bp3, j, cf, zz, g, 5, t, 6pm, c, y, npv, g, 5wt, l, wr, a, e9, 8, d, zlu, 68, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021
07/08/2020, 15:22:00

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021.
Thị trường biến động, rót tiền đầu tư vào đâu cho an toàn?
07/08/2020, 14:23:07

Thị trường biến động, rót tiền đầu tư vào đâu cho an toàn?

Giá vàng hiện đang ở mức cao do tình hình bất ổn về chính trị và thiên tai tại Mỹ, trong khi đó thị trường bất động sản đang nằm trong chu kì phát triển tốt, thị trường chứng khoán tăng trưởng hơn 20% từ đầu năm đến nay và được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng. Vậy trong cả ba kênh trên nên đầu tư gì trong thời điểm này?
Tính đến hết quý II/2020 BĐS tụt hạng thu hút vốn FDI
06/08/2020, 14:51:13

Tính đến hết quý II/2020 BĐS tụt hạng thu hút vốn FDI

Sau nhiều năm liên tục duy trì vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhưng kể từ năm 2020, lĩnh vực kinh doanh BĐS đã không còn “trụ hạng” khi kết thúc quý II vừa qua “rớt” xuống vị trí thứ 4.
Lào Cai: Dính 'lùm xùm', Công ty Cổ phần Kosy vẫn trúng sơ tuyển dự án nghìn tỷ
06/08/2020, 11:02:09

Lào Cai: Dính 'lùm xùm', Công ty Cổ phần Kosy vẫn trúng sơ tuyển dự án nghìn tỷ

Mới đây, Phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai đã công khai kết quả sơ tuyển Dự án Tiểu khu đô thị mới số 16 tại TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Dự án có tổng mức đầu tư 1.334 tỷ đồng. Đáng nói, dù Công ty Cổ phần Kosy có lợi nhuận sau thuế tính từ đầu năm đến ngày 30/6/2020 chỉ đạt 8,5 tỷ đồng và đang dính nhiều tai tiếng tại Dự án Tiểu khu đô thị 17 - dự án Kosy Mountain View (TP. Lào Cai) nhưng vẫn trúng sơ tuyển tại dự án Tiểu khu đô thị mới số 16.
Bức tranh BĐS Đà Nẵng ở đại dịch COVID-19 lần 2
06/08/2020, 09:06:36

Bức tranh BĐS Đà Nẵng ở đại dịch COVID-19 lần 2

Covid-19 lần 2 đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế Đà Nẵng nói chung và BĐS nói riêng. Dịch bệnh khiến cho thị trường BĐS Đà Nẵng sụt giảm ở tất cả các phân khúc, trong đó trầm trọng nhất ở thị trường nghỉ dưỡng. Căn hộ khan hiếm, giá bán đất nền giảm mạnh, sức tiêu thụ condotel thấp nhất 5 năm qua... là những lát cắt thị trường trong 7 tháng đầu năm.
Ngân hàng phát mãi bất động sản, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua nhà
05/08/2020, 15:35:07

Ngân hàng phát mãi bất động sản, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua nhà

Trong bối cảnh thị trường đang chật vật do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngân hàng trầy trật rao bán nhiều tài sản BĐS giá rẻ. Tuy nhiên, theo cảnh báo từ các chuyên gia nhà đất, mặc dù tài sản phát mãi này có mức giá “mềm” hơn BĐS được rao bán ngoài thị trường nhưng tất cả đều có nguyên nhân. Người mua không nên ham rẻ mà bất chấp đầu tư, không tìm hiểu kỹ trình tự thủ tục, quá trình đưa ra giá phát mãi, chủ đầu tư,...
Giá nhà cao gấp 15 lần thu nhập của người dân Việt
05/08/2020, 09:56:03

Giá nhà cao gấp 15 lần thu nhập của người dân Việt

Hầu hết mong muốn chung của người Việt là có thể sở hữu được căn nhà của riêng mình, nhưng điều này sẽ ngày càng khó hơn trong bối cảnh quỹ đất hẹp dần, nhà ở thương mại khan hiếm, giá nhà tăng cao, vay mua nhà khó khăn…
Dầu khí và bất động sản đã 'ngấm đòn' nặng Covid-19
05/08/2020, 09:14:04

Dầu khí và bất động sản đã 'ngấm đòn' nặng Covid-19

Quý 2/2020, lợi nhuận ngành dầu khí sụt giảm đến 78,5% so với cùng kỳ do giá dầu Brent ở mức thấp (giảm 51% so với cùng kỳ). Trong khi đó, ngành bất động sản cũng ghi nhận sụt giảm lợi nhuận đến 29,3%.
TP HCM sẽ phát triển phía Đông thành khu vực mũi nhọn
04/08/2020, 22:19:27

TP HCM sẽ phát triển phía Đông thành khu vực mũi nhọn

UBND TP. HCM vừa ban hành Kế hoạch hành động về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức). Theo đó, khu vực phía Đông TP sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế TP và Vùng TP. HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức như đào tạo, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao.
Long An: Nhà phố 'mọc' giữa 'đồng không mông quạnh', chung cư mini xây dựng 'loạn xì ngầu'
03/08/2020, 12:14:27

Long An: Nhà phố 'mọc' giữa 'đồng không mông quạnh', chung cư mini xây dựng 'loạn xì ngầu'

Những căn nhà không giấy chứng nhận, mua bán bằng hình thức đồng sở hữu và nhờ văn phòng thừa phát lại lập vi bằng; hay những mô hình mới như chung cư mini đang hiện hình sừng sững, nhưng sai phép, không phép… đang làm náo loạn thị trường BĐS Long An.
 BĐS Việt Nam hấp dẫn hàng đầu khu vực Châu Á
03/08/2020, 11:25:37

BĐS Việt Nam hấp dẫn hàng đầu khu vực Châu Á

Tờ South China Morning Post nhận định, với nền kinh tế tăng trưởng cao, chi phí gia nhập thị trường thấp và đặc biệt sau khi Luật Nhà ở sửa đổi mở ra các cơ hội vào năm 2015, Việt Nam bắt đầu trở thành điểm nóng đầu tư bất động sản mới ở châu Á.
Cần công khai, minh bạch trong đấu giá ‘đất vàng’
03/08/2020, 09:23:37

Cần công khai, minh bạch trong đấu giá ‘đất vàng’

Đấu giá công khai “đất vàng” sẽ mang về một nguồn thu ngân sách đáng kể cho nhà nước. Tuy nhiên, giải pháp nào để những phiên đấu giá hiệu quả lại là vấn đề nan giải?
Hà Nội: 33 dự án được phép bán nhà hình thành trong tương lai
31/07/2020, 17:38:43

Hà Nội: 33 dự án được phép bán nhà hình thành trong tương lai

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh sách các dự án đủ điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo Luật Kinh doanh Bất động sản. Theo danh sách vừa được công bố, trong quý II/2020, Hà Nội có 33 dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai.
Yêu cầu rà soát việc thu hồi đất KCN ‘bỏ hoang’ 13 năm ở Tiền Giang
31/07/2020, 16:44:41

Yêu cầu rà soát việc thu hồi đất KCN ‘bỏ hoang’ 13 năm ở Tiền Giang

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc rà soát việc chấm dứt, thu hồi đất dự án Khu công nghiệp (KCN) Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp-Tiền Giang, tạo điều kiện đưa dự án vào khai thác.
Bất chấp đại dịch, BĐS hạng sang vẫn thanh khoản tốt
31/07/2020, 15:44:13

Bất chấp đại dịch, BĐS hạng sang vẫn thanh khoản tốt

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh trong nhiều năm đã tạo ra một bộ phận không nhỏ những người có thu nhập cao, giàu có. Bất chấp nền kinh tế khó khăn vì đại dịch Covid 19, họ vẫn tìm mua BĐS hạng sang để đầu tư và sinh sống.
Nhà ở cho người có thu nhập thấp vướng quỹ đất, thủ tục
31/07/2020, 15:31:31

Nhà ở cho người có thu nhập thấp vướng quỹ đất, thủ tục

Nhà ở cho người có thu nhập thấp đang là vấn đề được rất nhiều người dân quan tâm. Hiện nay, các doanh nghiệp bắt đầu chú trọng hơn đến việc xây nhà cho những người thu nhập thấp, nhiều dự án đã và đang được triển khai. Nhưng tất cả dự án mới chỉ đáp ứng được 15% nhu cầu thực tế, rào cản với phân khúc căn hộ giá rẻ là quỹ đất và pháp lý.
'Thượng đế' mỏi mòn chờ sổ hồng, cực chẳng đã phải tố Công ty Thành Trường Lộc 'bỏ con giữa chợ'
31/07/2020, 12:13:56

'Thượng đế' mỏi mòn chờ sổ hồng, cực chẳng đã phải tố Công ty Thành Trường Lộc 'bỏ con giữa chợ'

Những ngày này, hàng trăm căn hộ tại chung cư 4S Linh Đông nhuốm một màu đỏ. Đó là màu đỏ của sự bức xúc, uất ức đến cùng cực của cư dân với Công ty Thành Trường Lộc – nơi họ từng tin rằng đã “chọn mặt gửi vàng” đúng chỗ?!
Nhà đầu tư BĐS đối phó như thế nào với đại dịch Covid-19 ‘quay trở lại’ Việt Nam
31/07/2020, 11:31:00

Nhà đầu tư BĐS đối phó như thế nào với đại dịch Covid-19 ‘quay trở lại’ Việt Nam

Đại dịch Covid-19 “quay trở lại VN lần 2” khiến cho thị trường khách sạn và resort tại Đà Nẵng chịu tác động sớm nhất khi hàng loạt dịch vụ nghỉ dưỡng bị huỷ. Các doanh nghiệp BĐS chuẩn bị kịch bản ứng phó với Covid-19.
Hà Nội giải thể ban chỉ đạo về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ
31/07/2020, 10:41:35

Hà Nội giải thể ban chỉ đạo về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ

Việc giải thể Ban Chỉ đạo TP về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm kiện toàn, sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo thành phố.
UBND quận Bắc Từ Liêm đề xuất không giao dự án mới cho Vinaconex2
30/07/2020, 16:12:36

UBND quận Bắc Từ Liêm đề xuất không giao dự án mới cho Vinaconex2

UBND quận Bắc Từ Liêm đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, không giao chủ đầu tư các dự án nhà ở tiếp theo trên địa bàn Thành phố đối với Công ty cổ phần xây dựng số 2 - Vinaconex 2 do chây ỳ bàn giao quỹ bảo trì nhà chung cư cho Ban quản trị.
Yêu cầu tỉnh Lâm Đồng xử lý vi phạm tại Vườn thượng uyển bay
30/07/2020, 09:34:20

Yêu cầu tỉnh Lâm Đồng xử lý vi phạm tại Vườn thượng uyển bay

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu xử lý vi phạm xây dựng tại Dự án Điểm du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ
29/07/2020, 16:50:20

Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.
BĐS Đông Anh (Hà Nội) tăng giá do cầu Tứ Liên sắp xây dựng
28/07/2020, 18:43:01

BĐS Đông Anh (Hà Nội) tăng giá do cầu Tứ Liên sắp xây dựng

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu Tứ Liên, do Tập đoàn Sun Group và Công ty TNHH quốc tế T.Y.Lin Việt Nam nghiên cứu.
'Thành phố' sân bay Long Thành (Đồng Nai) điểm sáng mới cho nhà đầu tư BĐS
28/07/2020, 09:44:24

'Thành phố' sân bay Long Thành (Đồng Nai) điểm sáng mới cho nhà đầu tư BĐS

Điểm sáng trên thị trường BĐS năm 2020 có thể kể đến là phía Đông TP.HCM với tâm điểm là Đồng Nai, bởi đây là khu vực đang được giới đầu tư quan tâm nhất khi có hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm bước vào giai đoạn triển khai, đáng chú ý là sân bay Long Thành.