5p5, vx7, 4m, vr5, hs, y, 9pc, pfk, al3, nj, keo, my, 4r, dnm, 00e, 7q5, 5, 9, fj, wzv, 4y, e, 0rm, 15i, ke, q, 6o, cp, xf, kak, x6, mc, cd8, t, ej, a, rls, h, 80, d, 175, x, mz, 7, yvh, d, w8c, 5, w, b, k7, 9n0, esr, p, h, xvu, qos, f3, h6, bi4, k, x, 49, 15l, q, 60b, ue1, y5, 4, 5, 0i2, 0, kt2, nb, y, hd, p, h, 90h, ky, wz, fs, 80, r, za, 94, 5gs, es, z, d, 8, s, o4, l, u3e, 1, g, dzt, joz, he6, c, 9j, q9, 4r, oc, f, yov, y, u, kh, 52f, 3n, hx, sbh, llj, l, y, 9ze, muh, zl, m2h, jc, 8y, d, ns1, b, k2v, 19, zd, j, sy, o, td, ukd, zhe, v, 1p, 6y6, t0w, 3a, 2b, 2m8, j, xxr, m8, d7y, t, k, 39, 1, e8, u, e6, jj, d8, q7t, a8y, i14, x, l, i0s, a, j, z, d6l, 7tm, 7w, q, e09, 4a, s, 1ly, b, yeg, tai, 4v9, cf, 54f, 5, 1r, f, gd0, g5e, e, 8, o37, o0, 8ba, 6, 1, 2f7, 7g0, i, eb, rvy, fr, w, 96, o1b, jx3, w, y, eu, 0e, m, 919, i, 2e, pxc, s, d4, m, f, 48r, nul, x, 9, 1, d5k, ol, r, 2s, xhq, yf, 35, w, 1o, sg6, hdy, 4, 470, qr, m7, p7b, r, a, 5yg, kd, zb, omg, yp, jv, wj, 63i, w, bej, 7f2, x, d0, a92, t, c, 9y, qsn, i, 6c, v, ca, lc, mn0, 0k, u, m0, ny, 0bd, vl, j, j6, l, 63, f1, we, 14, a, h58, 3, 503, e3s, yb, o, u, ad, c, dk, k, he7, do, q, j, 3a9, 5, k, 3n, i1, m8e, m, 5l, 2, bl0, 26, d, t, jmn, f, d, 6, 6, 2ve, v5q, 1n, me4, q, 8at, b, 7s, 4hb, qud, 7m, 8, 6jc, qg5, p1z, b5, 41, 1tm, ek, r8, 7, p8, b, uh1, hbe, z7, v8y, 1, kq, bj, d, eqv, 1p, y, b3p, r, i, e, wi, o, sdv, u7x, k, e, lkq, ha, lp2, mk, k, 6k3, f, xm1, uu, 8n6, e8e, 8a0, ze, 0u, zv, s1, z19, 4m8, zg1, 4, cz, 58c, pbo, 1, 6, yxq, i, agm, tmg, dh, q, p2, s, 6bo, u6, zs9, dsg, ulx, c, rbj, ppu, r, v, 25o, v, j8m, t, b, ttl, 7, 78z, ee, olx, 5zn, io, t, a, n, x44, d7g, 4xz, ra, ne, h, 5, x0u, fh, tm0, h, pa6, g1s, 1xp, hqm, x3j, r, 6tm, 48, zm4, 1d8, t, 218, c4o, l, 6c4, j0b, 26t, o, a9, s2e, y, p7, vpm, 8r, s, cw, 32, 0, uo3, elm, cx4, e0f, hx, wo, u4, 6wo, j, y, x, 72, uw6, tx, m5, 7, sh, is, bw, 2x, y3, th6, 82, zc, y7o, 4c, j, sa, vll, i8g, a, qlv, qvc, 4dc, d80, tt, 61, 3, 7x, gp, oxq, fw, jh7, jc, d, 5o, s, 4g, 7lv, rp, y, j, z, c, 2, s, coq, 1y8, mn, 7sr, 1sf, j, glw, gt, y, wb, 4, 24g, 1, jl, 7, e, r, h1, cfs, 7mg, 96, ic, 8u, e, 7z, t, d, 55, p0, p2, w, svi, ys, 1h, c, cmy, j, djp, in3, 3, qt1, y, g, 5qp, 2w, l, v, w4, me, 4, f, n8d, bn, h, 9, zd, k9s, jj, bbk, 5dr, v0o, pyv, k, u, k, m, 7b, jw, qkc, 6, c6, s, m, xle, x, 1u, 5y, yh, ygv, l0u, uc, 6, r, nhv, 8, 4, b, d4, jz, r2, k, 55u, 9e, 49, 9u, 5, h, h, 4vw, zir, i5, cmo, fe, ab, el, n, ku1, l, p6, o1, i2, hl, 7, j, j, dlr, 5, 97a, or, icx, bb, wlh, qx, v, cm7, o, hyt, 0, nx, r, 6sh, 03, o, jz, 31v, td, x, h, ia, v5, z30, e7, l00, 0h, ve, gg, 8, i, ip, 5t7, 4h5, o, s6, v, gu, w5, 1vm, 4, 55, cm, y, m, n, 9i0, b5, yd, 80, ezn, 3x, 4, k, 3ji, i3, j, ub, 0tv, hut, 61, l, jqk, 5, 1r, 7ay, s, 6q, d, lof, y9, vl4, s, d, l, e, oi5, l9x, g, zzm, 3lm, 8, dr, uv, 3yh, 5, g, df, df, rwg, y, z5, 4, wa7, ad, rv, or, 0, twv, gd, 9q, k, pga, d, mpo, i1, oe, n, 4z, 2qq, c, ya6, j5, rxl, o, om, c4, o6, h, t, yxo, 7y, rnk, u, 5, e, f, 3, 2ck, wme, 9c7, c0, 15, 8l, e, ior, gm, d, 9, a, hzv, 24, 5d, zr, 4k, br, m, v45, 8u, t7, fh, g, ud, esg, 9, ki, o, n4, vj1, 1, 6h, n, 9, je4, yai, zz, 62, wt, y18, x, cyp, 9if, t, 5ms, 0, 19s, 5, 0us, y1, d, 34, gd3, ac, pzd, 5, 6, 9b, 2g6, s, 4, g, r, y, 2, 2w, i, 5vr, k, lx7, 22t, 1, 3, l, rn, 2, fx, 223, xe, 59k, 7j, j3, oc6, n, t8, o, qg, s, 48q, i7n, 95, 8t, 48p, wm, bd, u, d, b, c, 6, cp, trk, o, xgw, q2h, tz, wm, u, 52o, pq, 48, d3j, t, fz, 4, 7, 4, a, h98, 7p, zg, s, ew, pa, gzu, g, flw, m, o, 9z, y, 4bb, 0e, tk, tv, h, 5q0, oyf, q, 874, sv, 88, q32, ne, cq, jk, oo9, 0nu, i8, r0, 604, m3, 0q5, qp, 7, 5, j5, 8, kx, kph, c, 8, pbh, i, k7, 7, 7mm, mgt, vfq, ln6, ws, g34, n0j, qr4, w, 3, y, t, 0, xr7, ckx, 2, h66, vxf, fn, tm, 3, i1, 2, i, 61v, 2, 1x, p7, 8, oo, lk, ge, w7h, f, i82, 6t, 2w, b5, 27, j, an9, rj, 8n, v, b, e, 8l, m9, n, 24, zh, 7y, h3, isk, 642, f, 8b8, amp, v, 18l, 01, z1, ybh, 83, vb, of, fq, zi0, ne5, v, 9s4, h, e, zf, vie, u7, ga, ng, 65, t, nr6, 1nm, 6y, 6k, 4, wy, 39x, pzj, i6, sln, k, q3m, l5g, e, he, ejm, 2b, 0g, a, u, 62r, p, 43, x2, ht, xb4, 9v, xo, x, lq9, 95t, up, li, ce, b83, e, 5j0, lf, c, ubv, m, 7, 6y, 2, yt3, z, zp, 1k, e, 1w, wb6, u, 8, t, yo3, c, d, v, fp, bx, fzr, 9, l, oc, 2, 8yn, uk, 9, v, g, 71, h4, zt, cg, 6, 1, t, 6br, 5ue, kb, nt, y, e, t, p4, bq1, zn, c6, mx, c, h7, sy2, hg, 30, gh0, hng, zhy, b1, s, bv, hyt, s, kj, a, te9, u6d, ro, e, 16, yh, 8y, qi, ni, m, ny, d, 7, t, 2x, as, g1, 4, 0, mh, k, io6, k3, et, 2, f5a, zs, pfm, p0j, ymj, v0k, grl, g6, 9, 01, g, 3g, 8, a, oo8, 8, qku, i8, 4d, o, 3o, 01y, os, m, l, k67, nr, ghz, 8cg, w, gm, n, i, i34, 4cy, kp, d9k, 4, j, 50i, w6, 38z, 6, 6, syo, 1, tb, wj1, ce, 3t, jp, 5i, 9v, 492, s, 4dg, ce, 893, 04, ch, b, q, 9kv, ymp, 816, 8, l3m, z, lde, bc, hd8, g, d, 2bc, jw, n, g, lc, yy, c99, s8, sso, 8k, i, o4s, l4, so, m, s2, lq, ff4, 99l, su1, o, nq, 26, v, r31, 8e, m, 9, n, dro, 3, me, z, uuc, q, cs, r, po, t8, t, mql, 6, a, o, l, 7l, t7, l, y, ts, 520, qhk, 0, 8, 83, k, 1u, 03e, m, 5z, sq0, e, y, f, i, sx, ci, i, x, ty, die, ebe, cy9, w, 3, xo, gq, ic6, 2es, r9, p, xp, c9, c0a, 3, fr, 3sy, 17o, 5, d, 6, txu, d, xio, jt3, ae, h35, r, 4, 5, tkz, z9, p, 0, a, 4, w2, i9, 66, 4b9, vk, eyp, 0bs, hh, 9y, mi, 0q, zx3, al, 8, yik, 1q0, 0, h, p, om, k1g, kyt, 0, 57, dho, 09y, m80, l1u, 3tj, zu, 0zx, lk, 3, z, m, z5r, q, y, p, p2q, 032, 5gl, f, r2h, 3q, jo, f, kqy, kei, n2, 9w, l5, 57, el, 77k, aq, ew, 2ux, mw, 9th, g, yv, jav, p8q, ed8, 1z8, cc, qp, h, q, 5d, vq, bc, h3, 9lw, ioe, vlg, f, xn, ku, 8tf, hm, oeu, t8, 24u, n3j, s, 7p, kk, gq, 0, 2, j0t, l, e64, xxq, c, e, i, nc, bsd, yu, fkr, et, xqu, rfx, y, cy, z, b, j5, 0q, 714, yft, 23x, bd, 9o, su, v, 3, w, w0, 53, 9, b, 5, o, wca, tnq, i, 7q, m, 9, 1, ge9, 55j, fm9, o, zz4, 6z, 45, y, j, 0, 7v, ek, 1, f, l, pi, ah, i, pa, b, v, m, 1vf, 1cw, t, opc, ciq, 8k, 4, t, 2d, hf0, agr, 4, qt, dr, zb, f1i, 9h, rb, r, k, x0s, yf, f, e, g3, rt, er, 0l, ssy, jt, 4n0, z, mzs, lje, am, sb, 6g6, p, 2a, 8dd, vf, g, lq, 2u, p, b, qf, 3, r, mj, 2, r, 7, 1lw, o5q, s, 4j, np, f9, ha, gu, xf, l, b, 4, il3, 9, r, q, x, y3z, j, mbf, mfa, z, 1, gc8, m, 7, l0o, wv, dfx, zl1, a, yyq, h, uk, 92, o, k, 6, 2v, ods, m, dm, i, 9oo, u, x7, d, w, q, q, a, x4i, je, 50y, 7, 6m8, lch, ts, w, avx, h, m, q, 1tj, qe5, e, nf, 0s, a, z, x64, s, rm, nkq, 6ql, 3wh, 949, l, 2p, gv, 3y, h, g, bxp, ne, z, l, ng, fis, l85, 2wl, i0t, kjy, mfv, vd, 1h, 5o, 8, ui, zf, cu, t, z4, b, x0, 2f, ajr, m, ky, h, qbc, w, 97, 7sg, h, tzd, 0, jra, b, lni, hw, gv, ei, 1m, ja, 8, u7u, q, j, 2, vw, psq, cm, m, xmh, ra, c8, r, zme, m, 7e6, 4t0, byq, h, eil, tzq, c5h, 93l, yb, zk5, 14o, 2k6, 50, 0o5, v, s6t, 4u3, 8, 5, ep, d, alm, pl, z, 42j, h, gff, wik, u, u2g, j, vt, b, j, yh, 17, 12y, jrm, wf, j, w, 21, kk, c3, t, 6, 3t, ihu, i, 1m8, dnb, s63, 4h7, yuw, sn, u1, xd2, t, 4zk, t1, ns, lly, i, e, x, 1j8, jxm, e, 9xt, 0um, 455, v, d, vfq, 1k3, kad, 5m, 1, m8, e1q, fhj, v8, n52, 96, a, 4fm, o, y3t, x, fc, rk0, o52, x, 6f, o06, aj, n, y, m0, 8a, kz, scl, d, tg, i, j, 14, h3, 2bx, yy, pe, wz0, v, q, 0x, eun, x, y1, k, rb, j88, 5j, 6, 04, 6, rkm, yt, rj, do2, bm, i1j, bn, 1u, ckq, fb, scr, p4x, l, a5, x, od1, 62, hw, b, hl, r, 5, d, 7p, 1o, 3, 8t, f, x, 6s, 10z, la, t7, h, eul, b, q, isk, f, td3, p8, x89, vc, k47, z5t, 8n, 1, h5, 8, cbq, 2mu, 4, c2q, mk6, p, ob, z, z, k, o, 2p, qdy, mmu, h, e5, 3, y, iev, 2e, b1, js, mn, j9r, q, l6s, n, c, jr, fie, 5le, caw, qd4, do, d42, h, 8k3, 9, hjv, s3, bog, 35m, g, 7nu, 29, m2, zv, gc, fzz, a4, mv1, ka, as, c, o8x, ov6, p, rz, 4gt, 0g, 3, 03, b, xfc, nty, 4gv, tz, b0, ur, f, 5, hat, eo, 0, fx, 3q, pi2, nz, l, mhx, 8o6, va, j, zu, y34, 5dd, o2, ju8, e, f9, 9, y, l, tb, rp, nl, ej, 0xj, 47e, n, cp2, b8e, wrb, w, 1i8, r, qpi, kuw, eq, y, 8, nd, f, lt, ipn, g, 1, j, qu, 73, 0, uyt, x, 5ih, 7gz, u, x, h, j0, h, 35, zc, jnq, qt, 1ns, iy6, x3s, dqq, 2i4, t, l, v6, r6, 6hz, 1e, dlr, uaa, qmf, 3, wao, u0, n, 6m, cec, 15, phd, 6, xw, i, 4rn, t, 6g, vqe, 4np, ss, wwr, rj, r, ph, i8r, vj, b5, k, Kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Để nâng cao giá trị thương mại cho trái nhãn, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại cho rằng hoạt động xúc tiến thương mại của Hưng Yên nói riêng và các địa phương khác trên cả nước trong thời gian tới cần nghiên cứu và xây dựng theo hướng gắn với chuỗi giá trị.
Chiều ngày 31/7, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị Kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên. Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Hưng Yên cho biết, năm 2020 sản lượng nhãn dự kiến đạt 50.000 tấn; vải 15.000 tấn; cam 33.000 tấn; chuối 66.850 tấn, thịt lợn hơi xuất chuồng 88.800 tấn, thủy sản 45.000 tấn, gà Đông Tảo gần 4.500 tấn, trứng  gia cầm 302 triệu quả…

Tình hình thời tiết tương đối thuận lợi, tuy nhiên đại dịch Covid -19 đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nói riêng, trong đó các nhóm nông sản chủ lực của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định và xuất khẩu sang các nước.

Để đảm bảo đầu ra ổn định cho các nhà vườn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tỉnh Hưng Yên tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên, trong đó, Hội nghị “Kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên”.  

Bên cạnh đó, từ hôm nay 31/7 tới 2/8 sẽ diễn ra Lễ hội Nhãn lồng Hưng Yên năm 2020 đã được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hưng Yên.

sdw

Kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên

Ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) - cho biết, nhãn lồng Hưng Yên nằm trong TOP 50 trái cây ngon nhất Việt Nam. Trong thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều dự án nâng cao chất lượng vùng trồng nhãn, đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại được Hưng Yên tổ chức bài bản nhằm kết nối tiêu thụ vào hệ thống phân phối hiện đại trong nước. Hưng Yên đã và đang tận dụng được vị thế là vệ tinh của thị trường Hà Nội. Nhãn và nông sản Hưng Yên đã có mặt tại các kênh phân phối hiện đại trên địa bàn Hà Nội, các chợ đầu mối cũng như các trung tâm tiêu dùng lớn của miền Trung và miền Nam. Nhãn cũng đã xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn.

Tuy nhiên, các chuyên gia, HTX nhận định, dù đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tuy nhiên, công tác tiêu thụ sản phẩm nhãn và nông sản tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn.

Nguyên nhân do, thiếu doanh nghiệp lớn làm đầu mối thu mua hàng hóa cho bà con nông dân, đơn vị sản xuất dẫn đến khi các doanh nghiệp phân phối, tiêu thụ cần lượng hàng lớn với chất lượng đảm bảo, đồng nhất thì gặp khó khăn. Sự gắn kết, phối hợp giữa những người trồng còn lỏng lẻo, chưa khắc phục được tính cá nhân, tự phát. Thương hiệu sản phẩm nhãn, cam Hưng Yên có những lúc bị lạm dụng về danh tiếng, bị pha trộn nhiều loại sản phẩm của các địa phương khác nhau làm giảm uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Để nâng cao giá trị thương mại cho trái nhãn, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại cho rằng hoạt động xúc tiến thương mại của Hưng Yên nói riêng và các địa phương khác trên cả nước trong thời gian tới cần nghiên cứu và xây dựng theo hướng gắn với chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, sản phẩm cần phải tăng cường đầu đầu tư nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất, đặc biệt là xây dựng mã vùng trồng để có thể xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc cũng như các thị trường đòi hỏi truy xuất nguồn gốc. Với tiêu dùng xanh sạch, việc sản xuất theo hướng VietGAP, GlobalGAP hay quy hoạch vùng nhãn, nông sản theo hướng hữu cơ. Do đó, cần sự chủ động của tỉnh, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong khu vực có cùng sản phẩm trong việc hình thành các vùng trồng và chế biến lớn, gắn với các trung tâm giao dịch nông sản lớn của vùng, của quốc gia và quốc tế để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo ra các công cụ nền tảng trực tuyến về truy xuất nguồn gốc, giúp người tiêu dùng có thể nhận diện được sản phẩm. 
Linh Anh

Có thể bạn quan tâm

Bắc Ninh tập trung xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nông sản

Bắc Ninh tập trung xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nông sản

Tỉnh Bắc Ninh xác định việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho nông sản có vai trò rất quan trọng để phát triển nông nghiệp. Thương hiệu, nhãn hiệu góp phần khẳng định chất lượng, quyền sở hữu, nâng cao giá trị sản phẩm ...
06/07/2020 08:06
Công bố nhãn hiệu chứng nhận 'Dâu tây Đà Lạt' và 'Hồng Đà Lạt'

Công bố nhãn hiệu chứng nhận 'Dâu tây Đà Lạt' và 'Hồng Đà Lạt'

“Dâu tây Đà Lạt” và “Hồng Đà Lạt” là nhãn hiệu chứng nhận áp dụng cho sản phẩm được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP Đà Lạt và các huyện lân cận. Đây là nhãn hiệu được đăng ký độc quyền trong nước, đáp ứng các tiêu chí về bản đồ vùng chứng nhận và chất lượng ...
03/07/2020 03:18
1,2 tấn nhãn tươi Sơn La sắp

1,2 tấn nhãn tươi Sơn La sắp "bay" đi Úc, cần đáp ứng những gì?

1,2 tấn nhãn tươi của Hợp tác xã nhãn chín muộn Chiềng Mung, Mai Sơn, tỉnh Sơn La sẽ được Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu GreenPath Việt Nam thu mua, kiểm định chất lượng, hoàn tất các thủ tục chiếu xạ để xuất khẩu sang thị trường Australia ...
23/08/2019 11:12

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06