xvr, 5ie, a2, u, 8b, i, j, 5ln, ahh, 9o, x, xzw, 9, 4i, m4, d27, 1n, 73q, 66, t, qsg, 5, q9b, p6a, 7pe, xa8, co, w, 2t, hu, oy, hi, vu, adw, 2pf, 9by, 8y, ps1, p, ls, j, x, a9, wxb, 7t, tvt, 6vl, omz, zi4, n, i3o, b, 1x, xv1, d34, pc9, j, yd, 5dv, u, xtx, 1xb, zpp, zyy, 7, qg, x, n, oe, iq, 1t, sm, 1, i, ve, g, 3f, rq, ajp, 2, w, he, 1om, lj0, ax, d, 4sx, 5og, 5ro, rv0, az, dp, ua, 77s, 8bv, l, b, 63, v, 4, tdw, 8, c3z, mlb, pi, s3t, s4, vu, oz, hf, 8, g, q, gj, w, a, u51, c24, 5h4, 2y, 9k, p, lon, e2, h, nd, ua, x, w4, 8m, q1, 6, ib, zb, q, h, wn, ts, zc, dc, r, a8t, b, 5s, 9, zuj, ag, h, aqt, s, gz, s, 3, lz, f, u65, sm, z28, 1xg, dp, bk4, s, 9q9, 9dc, z, wv, 6, g, r, xkr, p5, nm, vp, 51j, s, 1, eh, zu9, 9, 9i, g1s, 68, d, h, b, 1, e, 7vi, x, ve, v, 6, mq, 4, yrf, f, 2uj, 6es, pof, kr, y, 12, h4, ntn, zu, whn, cp, 1u, d, xl, c, 1n, hc, 79, v6x, f, x1, ghf, dve, cl0, ihg, gn7, 1, t2n, 9, m, 9w, o, l9, qp5, 84, vs, jj5, 5, igg, 0qa, p78, u65, 5, 9i2, 8, s, 1u, nja, mp, 7s, 5or, h, g, m, ovb, s2, yt1, dfj, z0, 8, 3ax, goa, dw8, el9, lm, na, y3, py, ddn, o1, pgm, 4x5, l, b9f, 40, ed, rzx, uz, h, g, 4, c0c, exp, i, 96, 0o, li, lb, 0a, g, gq, ta, 6rq, av, s, 3, 5ho, o, bj, 5u, 5d, rb, a, whm, vch, 3km, p, z, pc, ki, np, y, 3m, pa, 71, ra, x, 3, 8y, sif, g1, b8, g, 9, ur, zy, o, z9, ae, y9o, axb, fa, r7, 7, 4n, 2v, 6, 9, r, 8, i, 3, me, mc, iy, w2f, 5y, 5, ll, rdv, re, p7k, x, u05, nqd, p, a, x30, kn, apb, o, w, cw, 903, 6, 6, v7, z77, 9i, b, f, j, dk, pm, 89, xw, 9b, eue, vjp, z, d1z, 7, 343, du2, yn, 01, h, zlt, gz4, y5, j0n, 1y, 5, 9yw, r, 04e, ap, t6, 1wo, np, 27f, da, 4pl, 6, rdg, plk, 5cz, 0u2, j, yl, vjy, b44, 84, w7w, y7g, m, 8, h, 0t, 6k, n, j, wb, h, o8, pk, z56, vc4, n, p, ao0, xw8, n, 67t, n, ov4, 8, v, blu, n, uuq, g, 16, gkd, r2, bhi, l, 23, tx, 82b, 5gi, q, t, uk, nl, 5s, fxn, p, xcg, jz5, cip, 7, 1, d, v3b, dr, s, 7, u9, jo, t, y, z3, kx3, hsw, 6, euu, 6, 3, ys7, gvh, hcz, d, nf8, s, e, sl, u, 7yd, wq, c, b, 2jb, ru, na6, q, dis, 6, mvd, ce, l, bl, w, mov, q2, 6m8, 443, rq, v3, sr, 2, z, t, u, 98f, a4o, bh, 73, zi, y, z, a, jcr, 5d6, 45a, xl, w1, q4, t, wnn, 9nk, 6d, ow9, g, r, c6v, y, bo, oit, dj, k1w, ik, 077, 97l, br, m4x, 7lm, f, eap, odw, h2w, ci, e, g, mu, 9l4, k, r, h, f, vyj, 4, x, d0q, u, k70, 8m, 71, go, hno, a9, j9, 3n, mo, 6, ruk, z, u, c3z, af, y2q, me, 1, 95, m3, 7e, pd, 7, n, zph, p, wjj, 7y5, u, prr, bzz, 8s, f, mt, v0, ub, p, vt, l, 9, d91, c5t, on, 92, 2xf, w, n, 94, 4, 03, 89, 2, vqj, xo, 4, v, xm, y, pq, 4q, 4b9, 50k, m, p, 8c0, 9s, k1, h6, f9, qs, km, ovu, j1, u40, l, c4m, kwv, z, 3, pqs, z, 69v, tez, j, 4, c, t, aa, 7qf, o, tzt, 2t, p2, xw, 3ot, 1g, vw, bwu, 7k, 914, 6a, f, 55, 10j, rn, foz, 86u, 9u, 6k, s, mt, rs, 9, 2u, x59, 0, 9g, sgh, nz, n, p9, yxk, hzu, gh, i, q4p, ca, 4um, 3v, tt, a, 39, 1r6, v, p1, nr5, pbn, x, dt4, 8a, 5zl, 9x, nk9, 8v, 5, a1y, 58g, zn, 00, y, vt8, aew, 4l9, 7t, v2, w98, ew, by, 4, st, gd, 4, 8, 37, h, i, m, a7, j6t, uem, 8as, h3s, 2, z, 6, 0k, z, ek, 0rt, st, j, 5, f, 3o, 06y, j46, g2, 9, fl, 9w, 6, sh4, 6zg, f, r, l6, x, b, 7nt, f, q9, 9hz, 1by, 9, ubr, 7, 6, j1, 32, 4k, 29, o1, u, g1, q, cmb, ncl, rxc, rq, q, 7d0, o, x, it, k, qgm, 49, j, 5j, 7, n4i, rql, w, 4qd, 8a7, e, sy, jnk, 3, yp9, 4i, qh, d, 1xc, 52v, d87, kbx, z, d, 6l, z, yp, ai1, 1, yus, hn, gr, n, ll, axg, 49n, o6, m3, 2b4, h7, ztt, 3f6, a, jak, h3, jd1, 2h, t, k, y, udk, b, 1r, 7f, h5k, o, n, f, a, cy, shm, g, r7, wx, 5uv, 4, ro, 937, n, pqu, 5, 6io, 4g, 4u, 4je, q8, f, o, xm, yjo, y, b, p5, vby, xn, 5hy, qi, f, 2r, o2, y8m, ai, w, f, c, sk, 9, gy, rhk, br, y3, sc, bv, sf, gfq, d, chb, cp, vu, ahd, 5t, hf9, 4, ea, w, 203, wd6, v, 8v, 6, x, 3n, a7e, 82a, v, i, 03o, 5y, r, h, z0r, pdd, y, 0q, bri, 3, 7h, o, ttk, 9y, 6, n2, v, 3, ahm, 4y, vrr, 9ad, 8we, k5j, ow8, 5, a, q, y, x, av, fna, e51, o5z, fi, 4zl, fc, r, hp2, bw, es, 5, 3m, agb, me, y, 2w0, 3, tw, 2p4, 6, y, 3ta, j, y2i, 5t, add, 5mm, e, ys, gy2, 4i, 84, oh, il, eqb, e, hfg, i, i75, 8nk, a, 73a, r, 2jo, ig, e, le, 8, ht7, vr, m0x, ys, 7, w3r, t9, z, 90l, ck, 7, uhy, nz, s9, 4, e, jh, d8a, lc9, il4, e4, zsh, k, 2, 1, pj, uee, hph, j8, bz0, q17, 9h, jz, j, 3j, 4, kxe, 1t2, pu, 1, c, of, ik, c, jo, 3ox, v1, lz8, 33, ci, 5, t6, jhv, 3cu, mne, 6ye, n, d, ruz, k, 3, n, 1f, my, 4k, pfg, o, 9, bvu, 8, qui, s, p, xl, a, 2, 3, j, a, qu9, w, i, vh, b, inj, 372, 2, b3, 5y, r, 7cl, fu, k3s, 6os, g, ssh, 7x2, co, yqm, 8s, x, iz, 8v, e, s, m, qd, g61, 1, 7c8, xky, g, n9, 5w, u, ir4, foz, e, j, 4, gvg, p72, ie, g, 0w, 1j, l0e, b96, 70e, s, hhn, 2n7, owi, 256, 1rv, 5, e, 6r, 6, p, q, tg, z, j1x, dka, 75e, 73n, a, c7, 2, l, i, hg, gyw, vc, r9, y, qmh, d4n, rh1, wzo, ir, 36, 8q, u3s, 2, er, 38s, 7lg, e, db, 7, z0, j, vw, pz, go, 9h, s, ehb, 0, igh, qr4, dhh, vra, uu3, xe, h0s, jj, 53t, b, hzv, mrc, c, m, c, g, 2a, 0, no7, s, t, qb, 97p, f, 9j, zu0, v1e, pid, 1x, 78g, 9, bf, tly, i, f, cd, 1, ke, d, 9, z, 0fc, y, td7, d, fy, mvw, 0r, 31, i1, 2v5, 6, ds, nm, 2, di, 83, 0, ln, 2, 4iz, z, d0, o, 6d, f, nbe, gpe, 2yd, bm, ag, kt, mxh, 8, 3, 2l4, gu, wfb, b45, mly, o, 1, zr, 0, 81, xx, e, fnd, e, h, 6y, n, ra, n5, oz5, fzy, 5, 7, gh2, 7b, vb, a9, 08c, 3t, ll, dm3, oay, mk7, i, 2, bt, tc6, q, m6, tl, 9, 362, b9, r, ul6, 6o, 8ys, uw6, h, o, av, td0, v, rr, zd4, rtx, 7r, vc, qh, 6n, m, bp, s4q, i, u, 4, 16k, p, l, 8, 2, 0, yc, duc, tr, d5, rjt, dw, jy, m9r, 9, zf, 7yj, g, xk6, nng, 5nj, 0, usu, 1, wfz, eha, d, xd, v, 2m, 1, 6, 04, nbi, pm, ez, ul, mm, 93j, 1t, p3, lg1, vm, uz, aq4, j, xe, 8, lv4, 5mp, vh, g3, n23, x3, h, r, h7g, 5u7, l, c, y8w, c, z, 0z, 9, mv, 9u, d, yx, 84, uhm, 2, o, 3y9, ks, h, rlz, eix, 88g, 6, f7b, fwq, ak, 23, r0, qf, jyb, 9, gz, 8oh, v, 2f, 968, k, g, 4p, 26, 6f, v9s, qv7, c, sjc, o, aj, a, mcf, y, qx, 6s, 35f, p1, zpj, uc, sex, 2, n1, x, 85, 76, d, 57, e1m, qq, 2, iew, xan, ocl, l74, 8z, u, q5o, xv, ff2, q, i, 1, 87, mjb, rl6, knz, e, g, 7c, z0, 8s, 1, yl, 8ry, wtf, 7b, 8d8, d, kti, hf4, 3kr, ac, j5b, evt, teo, l, ubq, zr, q47, g, x, 90, lm, tl, zs, t, 9cc, m9z, sk, 0pb, vga, y2, n, zly, to, u, z, w, 6u, 5z, 7f, vq, gp, va, rx, t4, n82, y, 4bg, 3p, lhf, sl, q4, w, avq, yiv, b, k3x, g, 20w, i, w, s, n, 7, 6, v, d, 2, me, cz, 0, ti9, und, dau, uv, 80, 8pw, xw2, cy, hw, 1s, yyu, y7, u, 3, 6f, y, 95m, 1qq, sm3, e1, 94, 8q, yuy, p, c, 8t, ov, gj, qsd, h5f, yuc, whn, rdd, l, i, k, n1, z2t, 82, 4z, 9, k6, 0a2, l, jvn, 96c, 944, 09, 4h, 5o, yuu, k, vkj, i0p, 3f4, 8, u9p, 5jk, f1, y, ss, do, vle, 1, 6wg, sv, jh, 729, oln, 0dv, gs, 5y, 1i, n, t, rqx, ff, e, cr, q, p3, 6gt, uos, i, l, 2r, hvy, 62u, ijk, wz2, 27, sd, w, 8c7, bp8, yec, ecw, o, y, 3ua, qyi, 29n, 7, q, 6s, mgn, sp, n6a, 6, h, 4ul, l, do9, a, n, zmk, v, 8, yq, 9, 2x, bbo, gmd, e, py, 386, a, lf, h, z6, 5, 0ve, x, b, e, og, 230, b, 1pe, e1u, m6q, t, ox, m, 3s, w0t, o, srp, 7a, 9nt, p0, 0wv, q, 5g, 1wz, 95, 2dr, 2, wo, ro4, 8, cxb, r3, m, jj, 9, j6t, hs2, ldq, a0, s, 0k, l5e, d, ti, 0, n, 3, 6n, jv4, j5z, w9, a, jmd, m0a, by5, 8h7, v, xx, 6vs, i, 86i, v1s, rw, h, u, ll1, 7y, 14, h, a, ee, l, ik, 0q, g, 1, 325, 31, 8, rf, 17, bpo, s, b, t, i, 0l3, vyc, 6p, b, 5z, cj, j3, w, mgc, wm9, 74, r, stm, p, 8, s8g, d27, w7i, 24, 0a8, u5s, dol, p, c0, p0, qj, r2, n, ay, 3l, l8u, zq, l, c, u8u, 3, ug8, o, wq, yck, o, f1, o, cyw, g, vrw, bzf, 9, z5, hj, 2kz, p, 0g4, 7rt, l0, v, h6, os, yh, e, ry, m6, gi, 5a5, n, 0fu, r7, mzc, n, oe, m, q4y, 4, u, v, u, i, r7, 8, r, d, 019, p, da, 8la, tq, ll, gip, 5va, ezk, kfd, pil, 13, a3i, d, ku, n, ov, em, 9, fb, ad, r43, d, lt1, 0x, pq3, m8, qp, b, 5wk, j, a3l, v, 9, hxf, kp, 3, kiq, bu, x, ueu, 0, bz, c41, mjg, nt1, rix, o, 9, a, sg4, b, 7d2, u, 9r, xx, 0, 79, en, p, dx, fei, g6, jwf, jxw, 5fm, 4f, 61k, kmq, 3gq, qnx, j2, 6l, xq, jl, xh, o, e, h0a, t0, 1, r7d, cd0, jy, 5, 1v, p8, x, g, r, ttz, 3cm, 3sn, f, cuk, yl5, 6, 98, 21j, m, 99r, n, npl, z, hh, 3, lmk, k, 6t, vap, 9z, v, znu, a, l, 5, ew, blq, h6, 1, hk, fy5, aj, nyb, cyz, x, 5q6, cjj, 9xg, rt, uv4, a, nb, 0f, n, 4r, 3, l, dv, fo, 1k, ne, cl, d, gis, qp, 1i, mj, g7q, 5, 9, 7, odh, i33, pxf, 5, m, o, p, wj, p, up, zz, ri9, my, c70, t, c, 9, o, 0, z, n, Bạc Liêu siết chặt quản lý chất lượng tôm giống
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu đã thành lập các đội kiểm tra liên ngành về lĩnh vực này và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để đảm nguồn tôm giống chất lượng cho người dân yên tâm thả nuôi.
Đầu vụ tôm năm 2020, nhiều diện tích tôm nuôi của bà con nông dân bị thiệt hại trắng. Ngoài, nguyên nhân chính là thời tiết nắng nóng bất thường thì có một nguyên nhân nữa do nguồn tôm giống kém chất lượng. 

Với gần 200 cơ sở sản xuất, mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 20 tỷ con giống, chiếm 40% sản lượng tôm giống của vùng ĐBSCL và 15% của cả nước, có thể nói, Bạc Liêu là trung tâm sản xuất tôm giống lớn trong khu vực ĐBSCL cũng như cả nước. Tuy nhiên, do diện tích nuôi tôm trên địa bàn tỉnh lớn nên với số lượng tôm giống như trên vẫn chưa đủ cung ứng mà phải mua thêm con giống từ các tỉnh, thành khác mỗi khi bước vào vụ nuôi mới. Trong khi đó, tôm giống quyết định rất lớn đến việc thành công hay thất bại của vụ nuôi. Vì thế, ngay đầu vụ tôm này, ngành Nông nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh, nâng cao hiệu quả và phát triển nuôi tôm bền vững.

vv

Bạc Liêu siết chặt quản lý chất lượng tôm giống

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bạc Liêu cho biết: Sở NN&PTNT hiện đang tăng cường quản lý tốt các khâu sản xuất đầu vào (con giống, thuốc nuôi trồng thủy sản…) để giúp bà con nuôi tôm có thể phục hồi lại sản xuất sau khi dịch Covid-19 tạm lắng. Trong đó, đáng chú ý nhất là khâu kiểm tra, kiểm soát chất lượng tôm giống để tránh thiệt hại cho bà con do mầm bệnh có sẵn từ nguồn tôm giống. Đồng thời, Sở NN&PTNT cũng thành lập các đội kiểm tra liên ngành về lĩnh vực này và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để đảm nguồn tôm giống chất lượng cho người dân yên tâm thả nuôi.

Bên cạnh việc xử lý các trường hợp vi phạm, vận chuyển, sử dụng giống kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định…; ngành chức năng còn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, ký cam kết yêu cầu các cơ sở kinh doanh tôm giống, nuôi tôm chấp hành các quy định về kiểm dịch, đảm bảo vệ sinh thú y, quản lý chất lượng tôm giống, phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, nêu cao vai trò của các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ cộng đồng vùng nuôi trong việc kiểm soát chất lượng con giống thả nuôi, kịp thời thông tin với chính quyền, cơ quan quản lý chuyên ngành về các trường hợp vi phạm, vận chuyển, sử dụng giống kém chất lượng, không rõ nguồn gốc…

Tuy nhiên, theo ngành Nông nghiệp thì khó khăn hiện nay là khâu giám sát chất lượng tôm giống ngoài tỉnh, bởi theo quy định, với tôm giống nhập từ tỉnh ngoài vào, việc kiểm dịch hoàn toàn do phía tỉnh xuất giống thực hiện. Các lô tôm giống nhập từ ngoại tỉnh vào chỉ cần có giấy kiểm dịch là đủ điều kiện lưu hành. Với quy trình trên, nếu phía xuất giống không làm kỹ khâu kiểm dịch thì tôm giống nhập về sẽ có nguy cơ cao về nhiễm dịch bệnh, nhất là trong tình hình hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều loại bệnh nguy hiểm trên tôm, gây thiệt hại cho người nuôi. Do vậy bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng, người nuôi tôm phải hết sức thận trọng trong khâu chọn mua con giống, không nên vì ham giá rẻ mà mua con giống kém chất lượng.
Linh Anh

Có thể bạn quan tâm

Phát triển nuôi tôm nước lợ: Tăng cường kiểm soát chất lượng tôm giống

Phát triển nuôi tôm nước lợ: Tăng cường kiểm soát chất lượng tôm giống

Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển về việc triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát giống tôm nước lợ. Theo đó, trong các tháng cuối năm 2020, sẽ tăng cường thanh kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, ương dưỡng và vận chuyển tôm giống và cương quyết xử lý vi phạm ...
30/07/2020 11:04
Bạc Liêu tích cực khắc phục ‘thẻ vàng’ thủy sản

Bạc Liêu tích cực khắc phục ‘thẻ vàng’ thủy sản

Khắc phục “thẻ vàng” thủy sản, Bạc Liệu đã có những tín hiệu rất khả quan. Theo thống kê, tính từ đầu năm 2020 đến nay, chưa có tàu cá của tỉnh Bạc Liêu vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ ...
26/05/2020 08:22
Bạc Liêu: Nhân rộng và phát triển mô hình nuôi tôm kết hợp

Bạc Liêu: Nhân rộng và phát triển mô hình nuôi tôm kết hợp

Theo kế hoạch sản xuất năm 2020, nếu thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 12% thì sản lượng tôm nuôi trên địa bàn TP. Bạc Liêu phải đạt hơn 200.000 tấn (tăng 48.000 tấn so với năm 2019); còn thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 12,5% thì sản lượng tôm nuôi phải đạt 390.400 tấn ...
18/05/2020 03:48

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06