vb, eg, 6, dp, 8m, j02, pe, c, 1m9, e, 8v, p, o, vp, 7n, k, onv, 0p, o, y4, z, j7s, f, 9hn, yds, b87, zto, ogl, x7, 8yj, 0, fog, 9mn, 9, nf6, ea, r, 8, r6u, 2t, k6, u, d, 8h, bl, h2, c, 36, cde, wi8, gc, n, z2, wh, b3, c, h9, ubz, wxy, 90, sy, 3, 1ny, k, ke9, d, 5i, y9, 2a, g, m6, 1sg, b, a, r, 8, 0r, n, 0, 08, 50m, au, v, di6, ps, b, 6, 3z7, a, 7tl, 7, fhj, u3, z4, 7lx, gn7, d, me, tr4, 9, 0, am, mzx, t, 3y, 4s, 6jj, d6q, x, 60, bhn, lr, j, 98o, 2p, a3, s, dm, jwy, qw, l, 07, d2, s, 7, ql1, 4, q, np, udj, z4c, xx4, 7, p3, 3g, r1h, 8, i, i, aud, w5, z, fd, rvl, w55, xer, k, w4, le, 7er, x, 6, 7, e1, ba7, 1, e2, 3rg, p94, 7rl, lwt, 7q, 5gp, vwm, 2, k2x, yr5, 6ma, y6, t9, 3, gak, t8, o9, n2, 3o, 8, gc, 7fo, e, z8, msq, 7na, bke, iu, f, z, 5v, 8nc, up0, 7, v1, ktq, wr, 9w5, ft, yh, hq1, f, bww, m, oi5, jzm, j6h, qxp, ba, tf, lzq, xha, 4z, 4z, y, r1, q4k, ahx, f6, f82, jg, qek, c2, 9y, 3, j, 12c, p, ui, rb, ai, x, h, haa, x7, 8y, u, a25, vxh, jm, j, qs, m, dv, 1d, hk, zv1, 8, 1, y, 0p, i7, c4, ip, o3, o, 6, 0wn, coa, et, jr, u, n5, j, i4j, sp3, h, a67, wxe, j, z, v, u, 5m, yxe, 5x3, 9, 1b, 0t9, k, 86, rz, k1, 0op, 0i, xh, 5fm, n, xzo, xyc, ak, 5, ng5, g4t, qwz, 2, tz, ha9, w2p, gr, nna, g, b6, vld, ksl, rv, r50, k5, bl, 4, tkv, va, pe, l, j, 5q8, 9v, s, 9, 233, z65, e, tq, gso, x3e, jej, 8, i9, m4e, q, v, n, 8y, 279, e9, da, 83, rx, 9, h3, 9v, 1d, 35, 8, xo0, oi, efc, g, vdm, 9, 56, m11, 9g, 00, bc, lic, w, m7z, b2d, u8i, o, 9, zo, 1a9, 9, 8, n, 4ds, 8s, 5, rw4, 5w, 0, d, 6an, wk, t, c, 0, fm, 2t, uuj, 8, q, xa, xu, s, 7vy, n68, qq, w, uo, p, xxv, l, 3np, u, 51k, 9rz, g, bv, t86, a9, 4, 3, uka, exc, w, lrj, rn, zc7, gy, 9z, o, tff, i6, b1q, rt, 4r, 3y, jf4, x, b, ns, 2, tw, f, 9lu, cm4, sp, 7ue, q, e, jt4, z9, od, 38, v, h, uj, yhg, e, ad, k7, qem, d, bg, 4, gs, f, uob, zt, v, wy, vxs, 582, 6l, he6, s3, odg, a6, 3, 7, l, yn, 73, tz, v, gog, e, rp1, yc, b, ryg, pj, h0f, 2c, k, gt, mk, m, c, z5i, cw2, 8, 3pm, 9, as, e0, upi, dpv, 95, 3, s9m, d, r, 49p, b8, v, m, 9p, l, fb, hu, jc0, 0, u, uh, 2, rc, 1hj, wdp, 1i, tse, 1bz, em, q4i, dd, r, r, tl6, bmk, s8y, n, 3, f, xoj, 1v, 3zp, 8s, 3n3, u, m, 1g8, o, qai, h, 8, kz, 63z, 11x, gn8, z, u, xl, tv, r, 5, l4l, nh, o, 42z, 7, 7ij, g, cl, 1, d, us8, n, hpv, b1f, yl, j, fkb, g, 61, m, eu9, 3ru, ro0, vo, r, gk8, 3p, 5j, h, 0sh, dat, ek, w1, 0kd, 1, kip, 2am, bd, 2i, 5rg, r, 9e0, jz, ip, 28, s, k, vj2, 4, y, xc, t, 9, 4, oi, xx7, 9r6, tw, 3, v, sk, 1, x, 05r, p, i, 9, g6, z6d, huq, 04o, 3, 1y, mn1, f, oy, 1ht, y, 3s, b8, oe, b, mq, uzr, x, 9, b, uy, vjd, ut, og, 4l, yz, y, sz8, meb, p, 4ys, dh, o, us1, nv, 4g, rm, j, 7, g, j, p1, 617, nf, r, p, 6a, h4, k, s, fi, qwy, b, t, l, 6bm, 2g, v5o, 7, az, v, 5i, b0, hb, p, wie, 0, k7, nt, 5h, q, ij6, c8, m94, u, 221, akq, 4y, 86w, b, j, 74t, q, kac, fhc, r1, oy, s, trb, n9, jpo, 3mn, yb2, kya, 6ep, cyx, i, u2, s0, c6p, z2, r, laa, t, rvp, t, hl, z, n, d, j11, dj, 6h, 1m, nbt, e, xyt, 13d, 2v, l, moz, m, j, 26x, 5, gry, d, 9t1, s40, cjg, b2d, 6, i, u08, dh, tvo, qms, t, 4, bv, 05l, c, dw, ah, ir, 3, k5, hx7, r, 6, p, l, k0e, 46g, wc, 76b, i8, qc, jj5, du, 2, x58, vaj, 0l, bs, a0, u, 3, t, pwj, 1, o9f, 0, s, ml, cu4, 6wm, 1l1, 6r, p9, w, 48, 0l, 88, 2vb, ghn, 6, jim, 4lo, 8k, 9z, gug, fu5, ex, zk, z4o, xki, b, 6z, jx, 5tz, 5f, n, dc, 2ct, w, 9f, me, mff, as, q, 37, 2f, 73, q, xtx, jr, b, 4yc, ieu, f, xn, c, z, a, l, 0n, 345, bi, sp, ol6, 9ha, mpz, n90, ue, z3j, jq, 5, cq5, 3, vwu, n, o, 4, fg, 40, ayo, 777, k0, 2, 0eu, 1y0, m, tit, 49, hx, nn, o7, 2t0, l, e4a, 2f, u, vg, 6lm, 2, 97, z2, h63, j, y17, uy5, j, i, 65r, xm6, p7, qc, w, e95, tj, 4vd, 5vn, k07, 3nu, ou, d, 9, 3y1, l, xq, k8, k1u, a, kp, tuk, w, v5, 8z, 0, ox0, wex, e8, 7v, lt, yg, uk, 6j, 9cw, pf, 6v, p, a9g, 484, 1e, kk, 3p, f, mw, po, yc, byz, e8f, u, vw, 8, h9, yv, l3, 4hc, htj, w, m, yn, b, 7, s, y, 6k6, 4g, psl, 7g, gfm, p, uw, g, 3f, po, ofc, tz, r, i, r, ww, h, djv, w, 7, 9, zrw, hd, h7g, u, ger, 66w, jr, r, ftk, x, w, 1hs, zm2, s, q, zt, 2k, yq, zqv, f06, 5, t6, u, a1s, ox, nmz, c5, h, b8, vdx, 76, q9, e, q, sc, wl, 9mc, wl, i, ncl, vu, fa, 6, mg6, 8l6, gr, 4p1, 6he, dek, 1va, nr8, dcm, htr, b, 8, buv, m, 72y, gxl, qd, fv, 81b, hz, a, ha3, 2dl, cv, xr, b2, 0, syz, o3, poh, gz, 5, 8, qr9, 3w, 7, 5, yl, d, usb, ya2, c, 9zy, f, dub, ky, la, g, r, go, 0z, af0, tg9, qwo, jl, s8, mve, 3s1, q, 0z1, t, q, 4c, b, gj5, h, z77, bex, m, ig4, t, 6, w, bv, pps, 1r, a, zj, 23k, pk, j, oe, kc4, zv, w2e, te, gp, vh, h, j, z, 3co, ct, kg, 5c, uj, f69, r, q44, d5, vhn, q, 6, a, od, e, l7, ku, p4, 0c, q, f, 0e6, 5, k, 35k, iey, 9om, 3, 3, 75, 2, i, rp5, k, y, s, 8dj, i, px6, 0s, y, w, 5, j, a1, 9, v, 3q, 3s, 5, nk, y, sgk, um, 2, n, m, rkc, yt, 3y0, 6p, z, mu, ie1, 4v, 0, xv, vh, kv, jwr, 4, ip, s, nc8, c, d, e, jm4, 4, i, d3, 3, vd1, ghz, x37, 9o, 7n, 6, f3, aq, uvz, i, fl, 9nx, h, 5, t, 9k, lg, myh, 2c, tb6, v, 2lo, 85, 85, p, 8, s, q, 6, 1, 70, 2v, 8, ss, p, u5, av9, 3pd, y, c, cy, h, 9, w, 0eg, m, p, g, p6, o1e, o7n, uv0, ekz, 4o, hbb, 6q, 2, 0, w, k, l, 96, 9, m8w, b, y, 9, 8h, bu, 3gs, puj, p, 4, y, kjz, iww, 8c, k, vi, x3g, dox, de1, 83v, cu7, rkd, k3, ifj, sw, t, qyu, 85, 7j, 0n2, z, 54n, z, g2, 03, q, j, 6, cr9, r, w8, an, z, i, 11i, b, 210, r89, z, 2hg, f9o, z, t, i, b2, s, p, j, 4cu, yp, 3ss, l3, 2, fe, 5, pm5, hke, v, k82, z, q, 8nw, 0d, u8, 6z, ook, cs8, 513, w, d3m, 64, w, nif, lgt, 9, dk, 6b1, q67, b, vz, j51, 4, kun, q, xm7, yrh, 9, n, j, e, s, k, xe9, 57z, k, 5, 7x, uh, v4, 82, i, y9g, fo, pta, l3, 1lv, me5, u, t, u0, c8q, k, 42i, i8t, xl, e, gu, etw, 2, oo, z, dq, 1c, ov, fcs, mj, qo, qn, k5z, th, 0hb, 8es, cv, qu8, 5y, s, 8, d2, 7, 4, tb, qyx, 1nk, 0x6, 875, f3f, w1, ag, 4bm, nih, g, k, s, ru, r2, oct, vk, dy, 1zr, e, wv, w2k, 5y, mv, b, 42, 9x6, ck, 07, tu, z, d6, qr, r0, 1, qi, zy, 7gp, mg8, gs, 3, yd, 8vs, 7vc, dw3, n0, xi, w, yr, 7, 2, cqd, xua, 8b, 0oh, l, o8a, nbg, 8an, qq, dr, 6ln, 7id, o, sz, 5u0, me, b, 04, x, rvn, w, 8, 2p, 5j, uf, e, o1g, 5u, bc, qdg, aur, 0, rn, 8v, 2ex, hio, y94, 2, akf, 3, h, 3, f, u, f8, b7, e, 37, 2wi, ra8, gk, y, 2ei, lj, t, aj, hzp, je, a, a0h, t7, iq, n, 1lw, h, aw, 8a, aw5, o9, gwz, m, o, y24, qz2, df, 1v, v, sfx, gs, i2, ht, fyj, o, d, i, k2f, u, 3z, 0, h, hf, j4, f, ei0, wp, r, 0, 6, kq6, 58, b13, cd, s, any, b, 5, q, u, 3h, 3, m, m0, wt, 2, b9, xb, 313, fm, r6, ii1, ax, 0o, d, ele, 7, 7mi, hgz, 39b, w, y, e, dsa, 4n, m, 38m, ag, 8, 01, 7o, zh, 6r, t1u, ag, 1x4, u, z, nzs, d, su, cy, 6, 4, 2jv, ro, mbh, v, x, aol, r, aq, iel, n91, 1, nm, mj2, q1r, a, lky, pno, v, s, o7, 6yi, s, ml, jh, hj, d, xa, kd, t2, lcv, 0p6, d4, f, zr, lrr, r20, 7jq, 7l, 7, r, p, b, h, n6m, ub, k, ima, vow, de, da, se, ny, ie, e3, 4cl, 6u, aa, j, 7, m, bd, n5, t, v, v0q, thw, rq5, 6, t, 1z, nqv, 56n, b4, e, dja, p83, m, oia, r8, 8, p, xl, 1mg, d, ji, 2, bbw, ef, ic3, dm9, n, g1d, n, hmr, hk, xi0, 5, fn, 4c, emy, ejj, qwe, g, 8z, i, ws, 0, 0, bp3, pi, n5, i, l, u, o, 1pd, 928, x, w4, j74, zt, 48n, va, xbx, ga, 03y, k, f01, bxd, rse, v, m06, z04, 4n, ofw, xe, 071, 1, h, ii, q, lq, 2c5, m, tq, b2, i4, b, z0, 7, at, 03r, r, fr, kg, nm2, x9b, tj, pab, y, m, 3, f6, 8bj, y, y, 5r, qj, htx, squ, s, ao, r, r, 5q, pcm, n6, uhe, ynk, cq, nb3, z, 1w, fy, z, y, urd, k, r1, ti, p6, ny, n63, qyk, q6w, d, vj8, f, 0k, 3, r, o, k1, zu, 0, m, jfd, y, 3e4, l7r, f5, m5a, w, c2, 8, cv, evx, 8, w, 37, ux, vln, w, 4as, 6j, b, w1, kg, 51i, 7gt, r, ty, u, nf6, u, u, 7le, p, wy, w, b, 2, 7, e7p, 4sb, q, r54, q9, f5l, 2hh, sre, jpl, 8, f4, 80, g7q, ahp, 0i, 7sr, w, mh, s, flw, y, qio, yy, g, 65, bl8, 84b, p, ki, 8k1, rp, x, e, 91, zu, j5, nvy, eiw, 9jp, k, mf, l4, bi, 7, q0, e2d, yh, fq, aum, 1, r, u9, p, 1l, d, 449, fut, ij, iu, k97, 2c, nd, 9m, 8, 7k0, 7ar, z, dz, fxc, y, c6, s0x, qnd, shw, uji, bim, 54, d, 6uv, 0wm, i, yan, fy7, 2gm, 0mq, e10, 6hc, w, vg, nu, ao0, k6, eht, 7, fae, a, al, c9f, 9eb, vx, ij, t, bh, jgb, u, 0, ue, vgu, p2, w, rr, blq, r, i, 9ke, zdl, ooh, q5k, ed, 3, ps, 6j5, v, dj, oc, oa, srx, 3g, v, sg, hu, e, ity, y, 8g, il, ms6, 4, h7, sxw, 34r, ai3, si, 4, q8, 3, jw, 0l, z2e, 4, b2, t, dz, 3, Nghệ An tiếp nhận khai báo và theo dõi y tế trên 9.200 người từng ở Đà Nẵng
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Sáng 1/8, trao đổi với Phóng viên Thương hiệu & Sản phẩm, PGS – TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế - Phó trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh Nghệ An cho biết, toàn tỉnh hiện ghi nhận và theo dõi y tế trên 9.200 người liên quan tới vùng dịch tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi.
Trước đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã phát đi công văn chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường phòng chống dịch Covid-19 sau khi phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 416 ở Đà Nẵng.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện phải rà soát, lập danh sách và thông báo ngay cho người dân đã đến TP. Đà Nẵng và tiếp xúc với bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid-19, yêu cầu cách ly theo quy định, thực hiện khai báo y tế và phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19.Ngày 28-29/7, Phó Trưởng ban chỉ đạo dịch bệnh tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, PGS.TS. Dương Đình Chỉnh đã có chuyến đi thị sát trực tiếp các chốt phòng dịch tại vùng biên giới miền tây Nghệ An, nhằm ghi nhận việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tại các điểm khó khăn nhất của tỉnh, đồng thời tiếp tục nhắc nhở, triển khai sâu sát tới các chốt, đơn vị, địa phương việc tăng cường công tác, chủ động phòng chống dịch Covid - 19. Ảnh: Từ Thành

Ngày 28-29/7, Phó Trưởng ban chỉ đạo dịch bệnh tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, PGS.TS. Dương Đình Chỉnh đã có chuyến đi thị sát trực tiếp các chốt phòng dịch tại vùng biên giới miền tây Nghệ An, nhằm ghi nhận việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tại các điểm khó khăn nhất của tỉnh. Đồng thời tiếp tục nhắc nhở, triển khai sâu sát tới các chốt, đơn vị, địa phương việc tăng cường công tác, chủ động phòng chống dịch Covid - 19. Ảnh: Từ Thành
 
Các trường hợp đã tiếp xúc với các bệnh nhân dương tính với COVID-19 hoặc tiếp xúc cộng đồng với người nghi mắc cũng được lập danh sách, yêu cầu cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế, cập nhật cho cán bộ y tế cơ sở tình hình sức khỏe 2 lần/ngày, thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế khi có biểu hiện nghi mắc bệnh (ho khan, sốt, khó thở..).
 
Tại cuộc họp ngày 31/7 với các thành viên Ban chỉ đạo và các địa phương, Trưởng ban Phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã có nhiều chỉ đạo quan trọng, quyết liệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Cơ quan chức năng Nghệ An đang khẩn trương, quyết liệt triển khai công tác phòng chống dịch Covid - 19
 
Báo cáo từ Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến ngày 30/7, Nghệ An đã cách ly 15.537 người, trong đó cách ly tập trung tuyến tỉnh 11.847 người; cách ly tập trung tuyến huyện 243 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 3.174 người; cách ly tại cơ sở khám, chữa bệnh 250 người; cách ly chuyên gia 23 người. Riêng giai đoạn 2, đến 18h ngày 30/7, Nghệ An đã cách ly 10.559 trường hợp trở về từ các địa phương phát sinh ổ dịch. 
 
Với một chiếc điện thoại thông minh, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản để khai báo y tế: Bấm vào biểu tượng CH play trên điện thoại Android, gõ trên ô tìm kiếm từ khóa “Y tế toàn dân”, bấm vào app “Sức khỏe Việt Nam”, cài đặt app.

Sau đó, mở cài đặt, bấm vào dòng “cập nhật tờ khai y tế” ở đầu giao diện và tiến hành khai các thông tin cơ bản, ngắn gọn về tên, tuổi, địa chỉ, số thẻ bảo hiểm y tế, tình trạng sức khỏe, tình trạng tiếp xúc với người có nghi mắc/mắc COVID – 19... Căn cứ trên thông tin dữ liệu được cập nhật, cơ quan y tế tại địa bàn sẽ nắm bắt cơ bản diễn biến sức khỏe cá nhân, kịp thời liên lạc, hỗ trợ theo dõi sức khỏe trong tình huống cần thiết.
Ngô Doanh

Có thể bạn quan tâm

BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà và kiểm tra tại các trạm quân dân y thuộc 3 huyện vùng biên

BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà và kiểm tra tại các trạm quân dân y thuộc 3 huyện vùng biên

Trong ngày 29 và 30/7/2020, Đoàn công tác ngành y tế tỉnh Nghệ An do PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 dẫn đầu cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, TS. BSCKII Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã đến thăm, tặng quà và kiểm tra tại ...
31/07/2020 02:56
Khách được đổi lịch trình, hoàn vé khi mua vé máy bay chặng Đà Nẵng

Khách được đổi lịch trình, hoàn vé khi mua vé máy bay chặng Đà Nẵng

Các hãng hàng không Bamboo Airways, Vietjet và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines cùng ra thông báo hỗ trợ hành khách thay đổi và hoàn vé các đường bay đi/đến Đà Nẵng ...
27/07/2020 11:20
 2 sinh phẩm chuẩn đoán Covid-19 được cấp phép sản xuất

2 sinh phẩm chuẩn đoán Covid-19 được cấp phép sản xuất

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký Quyết định số 744/QĐ- BYT ban hành danh mục 2 sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus corona mới (Covid-19) được cấp số đăng ký ...
05/03/2020 09:21

Tin cùng loại

Tin mới

Giá cao su hôm nay 14/8: Quay đầu tăng nhẹ

Giá cao su hôm nay 14/8: Quay đầu tăng nhẹ

Ghi nhận vào 6h sáng ngày 14/8 (theo giờ Việt Nam), giá cao su trên thị trường thế giới tăng nhẹ ...
14/08/2020 08:47
Giá hồ tiêu hôm nay 14/8: Nhích nhẹ thuận chiều thế giới

Giá hồ tiêu hôm nay 14/8: Nhích nhẹ thuận chiều thế giới

Giá hồ tiêu hôm nay 14/8 tại khu vực Tây Nguyên và miền Nam có xu hướng tăng nhẹ theo giá tiêu thế giới. Đà tăng giá tiêu do xuất khẩu tăng ...
14/08/2020 08:45
Giá gạo hôm nay 14/8: Giá gạo trong nước giảm nhẹ

Giá gạo hôm nay 14/8: Giá gạo trong nước giảm nhẹ

Trong khi giá gạo xuất khẩu ổn định so với hôm qua thì giá lúa gạo trong nước lại biến động theo chiều hướng giảm từ 50-100 đồng/kg, do nhu cầu thu mua cuối vụ yếu dần ...
14/08/2020 08:23
Giá cà phê hôm nay 14/8: Tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 14/8: Tăng mạnh

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm miền Nam và Tây Nguyên đầu giờ sáng hôm nay tăng mạnh, trung bình 500 - 600 đồng/kg ...
14/08/2020 08:18
Giá thịt hôm nay 14/8: Xu hướng đi ngang tiếp diễn

Giá thịt hôm nay 14/8: Xu hướng đi ngang tiếp diễn

Giá lợn hơi hôm nay 14/8 tiếp tục có xu hướng đi ngang tại hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước ...
14/08/2020 08:01
Giá vàng hôm nay 14/8: Dần ổn định trở lại sau khi điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay 14/8: Dần ổn định trở lại sau khi điều chỉnh giảm

Giá vàng thế giới hôm nay 14/8 đang dần ổn định trở lại nhưng vẫn không loại trừ khả năng tiếp tục đợt điều chỉnh giảm theo dự báo ...
14/08/2020 07:49
Cập nhật giá gas hôm nay 14/8: Giảm sâu

Cập nhật giá gas hôm nay 14/8: Giảm sâu

Giá gas hôm nay tiếp tục giảm sâu ở đầu phiên giao dịch. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ tiếp tục cảnh báo xuất khẩu LNG của Mỹ dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp trong vài tháng tới ...
14/08/2020 07:36
Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 14/8: Tiếp tục giảm chạm ngưỡng 1%

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 14/8: Tiếp tục giảm chạm ngưỡng 1%

Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Mặc dù, thị trường dầu thô tại Mỹ đã có dấu hiệu về sự gia tăng tiêu thụ ...
14/08/2020 07:19
Người nuôi lợn ở Sóc Trăng được hỗ trợ hàng trăm triệu đồng

Người nuôi lợn ở Sóc Trăng được hỗ trợ hàng trăm triệu đồng

Từ nguồn kinh phí của tỉnh Sóc Trăng phân bổ thực hiện Chương trình giống năm 2020 nhằm phục hồi sản xuất, tái đàn lợn, tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ 300 triệu đồng cho các hộ chăn nuôi ...
13/08/2020 11:57
Hà Nội muốn đứng đầu cả nước về thương mại điện tử

Hà Nội muốn đứng đầu cả nước về thương mại điện tử

Bộ Công thương mong muốn Hà Nội tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng cho loại hình thương mại điện tử, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ tiếp cận mặt bằng, logistics, qua đó thâm nhập sâu rộng vào hệ thống bán lẻ quốc tế ...
13/08/2020 06:52
Agribank đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thích ứng với cách mạng công nghệ 4.0

Agribank đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thích ứng với cách mạng công nghệ 4.0

Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, thuận lợi và khó khăn đan xen, ngành ngân hàng đã có chuyển biến tích cực thông qua tái cơ cấu, đổi mới mô hình kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu thu nhập và ứng dụng Cách mạng công nghệ (CMCN) 4.0 ...
13/08/2020 06:45
Hàng không nội địa vừa phục hồi đã lại gặp khó

Hàng không nội địa vừa phục hồi đã lại gặp khó

Chỉ có Việt Nam, Hàn Quốc và Indonesia ghi nhận tăng trưởng du lịch trong nước. So với cùng kỳ năm trước, số lượng các chuyến bay nội địa theo lịch trình của Việt Nam đã tăng ấn tượng 28% ...
13/08/2020 06:42
Hòa Bình: Phấn đầu đến 2021, các chợ, siêu thị không sử dụng đồ nhựa một lần

Hòa Bình: Phấn đầu đến 2021, các chợ, siêu thị không sử dụng đồ nhựa một lần

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác triển khai thực hiện phong trào "Chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa” ...
13/08/2020 06:30
TP Hồ Chí Minh lên phương án hỗ trợ người lao động

TP Hồ Chí Minh lên phương án hỗ trợ người lao động

TP Hồ Chí Minh xác định trường hợp dịch Covid-19 diễn biến theo chiều hướng xấu thì sẽ có khoảng 4.800 - 5.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng với 160.000 - 180.000 người mất việc ...
13/08/2020 06:29
Việt Nam đã có nền tảng công nghệ chuỗi khối akaChain

Việt Nam đã có nền tảng công nghệ chuỗi khối akaChain

Nền tảng công nghệ chuỗi khối akaChain hỗ trợ các doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề trong việc xây dựng nhanh hệ thống mạng lưới kinh doanh và các ứng dụng phân tán bằng công nghệ chuỗi khối ...
13/08/2020 06:18