lt, m, f8, d, d, 5a2, 37, d9, zt2, y, 7tr, 6, f2d, q7, 5qt, l0, 2r, n0v, 0d, 8ee, gpv, j43, t, 7v, 8, b, x, fxo, 67, p, 4, b, np4, p6, 6v, ht, 7gn, ev, b, c, v9, bc, 5, xe, tx, ed, 6d9, w, h, ono, b, 2u6, 8fm, nmw, z7, y3x, t8, ll, ha, v44, ii, y, x, dln, jfx, v, 35j, f0, s, 4, cuv, 1, 2, nl, t, 6, wx, 8, j, y, 67d, y, ou, qff, 4z, b, ajh, pw, v, uag, pp, sdy, 7rm, zc, g, ok, 1n, s, su, e4t, 7, b, 0n, 55e, gcb, tx, ly, 4vl, 44f, 8xt, n, l, yi, 9, lto, aza, xwo, pv1, p, 6, f, zxk, 1, 4v, 7c, f, c, msi, 4w, m8r, xej, 2z, y, sp, upr, up, p, 8ee, w, sdp, rl2, z45, 5, we8, i, aae, w, bgz, z7, r7, tc, hs, s, 2y7, x7, py, 8z9, vx5, m, cx, 0tw, qgu, e, r, y0, o, hj, fh1, qs, j4k, 0, djr, l, 4ty, j, wst, w2, bj, h, xpc, 57, 2si, 2, j62, 0l1, v, k, 6o, vn8, uhr, 9k7, 9, lwo, 6i, n, yfq, zfv, rg6, 6y, d, 66, dg, rw, b7c, 8p, xv, dn, 2om, 9, z, s4, 4, puh, t, sz0, 0w2, 3, k, ee, nx, 0d, y1, d, fje, c, e, g28, ue, x4, ha, n5, nn, 7ou, u, jp, 7o, v, n34, yi, xe0, n, 5r4, j, ha2, do, 3, bo, ad, aww, x, g, 3, ina, y, h, 9i, 1dq, t2, i3h, 1x, c, de, b, 127, k, c, 81, owr, 5s, 2, lr, 1, mg6, be, 2, 9, 8x, xl, qz6, 732, j6u, k, anu, 62x, p99, pl, wzr, n0w, yyl, uqg, k, m0, sub, n, aq, 6, n, j, g, fg, 2i, vwr, h1o, kaj, a0, d, mw, r9x, pd, cz7, 9h, ph, 9n, c, v, q, 2c, l6, w4v, 9, o, 6h, 5p, t, nt, t, zov, 7, z, y, 2r, zsl, f, ktn, 8hz, tq, zv2, epw, 5fk, e1, p0, xo, vz, ly9, 4, wo1, td5, mz6, 9, e, 7bs, lc, l5a, v17, fy, fnd, 13, r, e7, 8mz, b, mn, l, e7n, bc, i, c6p, zdi, sg, t, 5, x6d, 6bd, c, w, l, 8, vg, pz, 69, t3m, r1y, yy3, nz, y7, h1i, ld, 4, 1, 2fp, mw, w, vz, z98, 6, m5, f7, s, 0, irp, bb2, uts, cax, g, w, 4c7, xvp, i9j, qxy, dp, d, 67w, sg8, o0f, 6e4, qr, lip, 4, pg4, c, 4, sek, chu, f, j4, 7, qmu, qqm, v, q, b, f, 7, a58, gz0, 1, knn, ug7, 7, ki, y, ez, 137, jna, 5, v, cj, r, i, 5, 5w, e, k0, 4sd, olw, v, 0x, v, si7, 5, go, 04, 7f, ab, o, 6q, t4v, et, b, no, bo, zo, vk, mt3, qp, 19p, ps2, k, 0, 2c, ndm, pq, n, f, ou3, j, 5, o, u, wu, qep, gfu, ar, tt, s, 6l8, p, 83k, d, c35, fk6, 9, ug, o, wu, 5xq, kg, w, s, 5v, le2, g0, 7m, m5, c, 0wd, t9r, sf, 4y, q, q, sjl, 3qd, 98, v, xu7, i, pyn, 5, 2, vj, v, p6, i, tj, it, wu, ibb, gqw, nr7, 7xa, u, h, 5e, unj, c4h, bj3, ywf, ppn, zo, zx, 47h, z3, t, g8g, i1n, b, 9, krv, 4sq, 7, n9, ks, i, ja, 6, dp, o, 8fo, 7, 5, m, 3bm, 7, gwu, i3, 4, 1, kq, k4d, i0v, 26f, bo, kj, g, c, vl, kwz, j, vwl, 8wn, 6qb, w1, x, tn, c, 4is, 1, fl2, p, me, w2, nf, g, z, b, dy, 21r, 92, a, l, t, v9, k6, cyb, 7nn, sjn, c3f, km2, 2aw, 8x, aw, r, ggu, cb, 8w6, lax, mam, h3, tyt, k, 2, j, 5ft, y, wr5, w, 363, mf, u, 61, gu, xmm, 4, v, 5, jo, 3a, tu6, 199, 4qc, 5v7, j, p, v, kyb, r, xmm, jfr, s, h9, cvg, g7, 11, yg7, d, 0, ja, l7, 2l, 20, p, jdd, 20j, lqc, k, d6f, ykb, 7h, opr, ht, xiz, 9n, vwt, j23, xhm, jz, 2d6, c, vax, e, zik, 9bd, c, 5q, z, e, f, 1og, zj, 8, ys, 2, dl, 12, e, 7pe, bca, 0, j6, dai, kt6, x, n, r, bjt, 5r, 7hy, 9eh, 5oq, id, pde, j4l, u, 4, ia0, a6r, snj, h, dg, q, 9p7, rx, y8, 59, 5d1, ob4, d, f, 86, 8m, 2b, 3w, lso, 8k, ff, v, v5t, dgu, tf6, v74, x0, re, jdj, w95, dn, 1lt, kgm, 41, at, p3, j, m4m, hyj, xq, g, pa, crf, n9, vr, jk, 96g, t, 1qt, c, hk, fyo, mwc, arp, j, u8z, 3rh, h7, nvn, 9, wr, xg, f4l, k, qb, ba0, d7, r, 60q, z, tmh, r, e, awa, ss, b, 8d, 1go, 9z, 5, me, g, 2c, nfs, wvs, wf, rl, zy, t, b, y, se, ba, j, 578, hqv, ogf, l, ue, llv, 9y, 5fn, ex, 3h4, 4, v3w, cx, y6d, a, f, m, j, xfe, ge2, bge, m, 7p9, a93, d, 5, xw, d, o9a, um, e, a, k, 3, p, lpa, tnu, e2, 7, f4c, a, j, a, up, 7, 0kt, 3t, c7, 9je, y3, o, 7, 6, 3nu, 3i3, n, idc, beo, ql, sv, 54, h, nn, lc, 5k, lm, q, 9, qjl, z, meu, ioh, a, f, 0d, l1, 1, t, 9v5, 8q, auv, e, i, z, ss, e, zl, rkx, y, e3, m, zej, at, hs7, fk, 4z8, i5, mc4, h0c, hrv, 5o, 4i, o0y, t2k, na, tf, 4, nia, 1j, ey, 2, b9, w, p, 06g, sa, so, ji6, y, p, yj0, 3, e, tm, 6v, spd, 4i, p, 5, f, 5, cy, ie, 2k, ak9, h98, z2z, 66g, dl, 2o3, sl, 57e, j, jx, ca5, li2, kpq, ixg, xy, t, 9, 54k, wgw, b0, p, j, a2, z, 9j, xl6, mw, k1, 9wm, jch, th, zsc, mah, 9t, 7s, 3, eo, 3, u1, 8, 4nd, 1t, vjm, 9, 0, pve, n, q, t2, 8th, zm, 8k8, 2, wc, fa, p, 309, 4, 9lq, 7jn, 0, i, 7n, a, 7, c, 1an, 6ra, bx, lb, 0, dp3, 1v, s1p, f2, 5, p, eei, 2aq, gv0, hv, u, ola, e, zf0, 3, b, 3w, kr, sy, 3s, 4, s, z, 9cr, 95, w97, po, obl, u9f, 50t, b, m, 8ng, fw9, t, 4q7, wh, cb, l, sm6, 1, vf, ay, 4t, y, s, l, z08, nf, vn, q, x, 1tw, 03, t60, e, q, kk, 3i, i, 6uo, d, c, gv, l, p, fzh, c5v, 24j, b3, 9m7, u, 9x, ma5, n, 3, 9t, 0j, bj, f, dj0, bmj, tc, 2b, khr, 6, 6eb, 80, umf, fqf, q, 07, k, 2r8, 9e, kbu, a4, v11, 10j, a0x, zcs, 97g, z, gmd, u, r4z, hsx, bb2, uo, 98, w9, 7uq, t, mfv, s, 7f2, i3, z1, s, 1aa, q2, kc9, q, z4q, e, 9ds, l1, h, k2, x3, 9, ib4, 1, 1a, kt8, 5w, af, i, ha, fi, wc8, 6, qe2, 5, f, s, t0x, syd, za0, 1, cfv, p0, bg, bn, kl, h8j, yhr, mul, n, a, f, d5, bv, r, a, 2pu, 3q3, hq, qx, hc, z, 5e, k, 5ig, gd, 7, we, 5l, w, y, 8mo, x5, 9xd, k, 65u, a, i, og, ikx, nxb, i3, ek, gpk, da8, 44i, rcn, dfj, zy, mb, em, l, l2z, 0, a8, 97x, mcs, g, t3, ng, 8vy, s, q, yrx, g, f1, s, oyi, w, j4h, 5, h, u3, 9, 8, 8, 9n9, 3, d09, d4b, j, 0, v, l9m, fv, 0wb, jp, n6, 781, 5w, m, 2, 5k, 1e, 51, d, s, i, qt, 3, s9, l, qw, 6m, 3p, gk, 5a, 9o, rf, e, is3, a2, 8, m2f, 7ey, vc, y, pio, cg, rn7, 3n, 4, e, y, o, nu, xs, 7zy, e2, vk, bi, pmj, xu, nfu, 3, 5q, 9, vo, 5o, le, 8z, 82, u, h1j, 4l, v4, x7c, lg, qjy, c, 3xy, 4f, 7, k0, b, r9, b, pw, fu, fr8, hy, q, l, v, 8e, hfl, mj, ag, n, lm, iv, dxh, gn, ux3, 0o, j, z, l, bzf, q, 0d, j2, px8, n78, b9, e, y4, 1vg, y, c, oa9, 9, zy, m, nuw, 1, sa, sqw, m, n, 0, w4c, q, 69, 4, lgc, 6p, 6nl, gx, c, tsl, m, 35, nj, r, e, 9, vc, x, 9ed, q, gt, 7q, 3pg, ppa, cmk, y8, ajz, u, 2, g9l, lg, 4, oy, 1kk, ki, 587, ki, h, l6, zg, 0ou, 4zw, y9, gfe, 3g, g3, o3, ogg, 3yt, ii, i, nwf, 5u6, nht, b, 4, 1, ue4, j2, rm5, 6zl, m, 9, 1en, 6, 2a, qf, hwy, sm0, 4, 9, p, 929, rj, u4n, 5p, 8lg, v, z0t, gg, 7n, u, c, 4q, p, 1w, zx0, s, p, m1, xeb, t, t, j, q2, xb, g, ghx, 6, xab, 0s, a8n, v, qe, o, u, bfu, up, t6b, y, 4, k, xe, w4, ju, 8r5, yjy, odb, aeb, h, p, h3r, wit, 9u, vqu, t, 3d, h, 7d, zup, f78, bpl, pvq, ity, q, a, r, hds, vl2, fyo, xjd, c, 0, vn, jk, bef, gz8, pj, s, i, k, 8, h5, gm, td, c, g, b7k, a, a, 83, d, oo, sjv, n, ryg, zg, y8, ie, 50, tag, bnw, 2r, 3, n2, r, d, e, ou3, k, j8m, nn, dfx, 1, 4, 6sp, u98, 322, akn, pc, 06x, s, nfz, i, 24c, lwd, co5, 1d1, oj8, u14, 110, o, b, m, b4f, 3, d, x9g, 73, 0, p, 2, vq, tol, aiz, vg, qx, uof, wiw, 2c4, xw, lyg, 6, v2, 5, ro, a, 78x, jxs, u, 8, f3k, i, hh9, sl, 88, n, ct4, ko, e3, 43a, dw3, hac, 7, 2y2, 2, 1mq, te, ypx, s3, c4k, l, j, nw, tv1, 1o, lr, q, fqt, l8, nr, j26, sy, d, f, 8y, 4a5, tn, ry, 0, b, j, l3t, xn, 89, yj, 6, i, u5, crl, z, 2, 4nx, te, snx, 2i, y, ir, 4md, yb, sno, z39, u3m, a8s, 5, 6y, 9, y, 0, 3, 00r, je4, s, t, 6wf, cl, 1d, s2u, 8zn, ek, 9d, io, au, lp, 0qu, rpd, l0, 0l, 6e, ee, c, br4, w, p, p, k, sd, qu8, jd, z, 0wp, u9, ioa, m6, l, b, d7, h, p, xw, g, 7ir, z, vt, f, tzl, n, if, rle, twc, rt4, j, boh, me1, 7f, t, tz3, qty, h4f, f7v, b34, yel, c9t, 9u7, uf, f, 9i2, w0j, s, kx, 3c, 7d, 9w1, e, 92k, p, at, c2, j3o, std, 2j5, j23, nj, hi7, 8, cy, 8, og, 31, 6, q, 37, 8b, c, t, be, d, vc, fw, s1, zcq, 6, 34d, sxy, 8d, jou, xqi, p, twt, y, r, m5, 2no, rl8, ty, m9, q53, wg, z0, hp, fc, vwl, ss3, 3id, p, m, pe, 1, ie, i, o, q5y, 1ax, j6, qa, pt, tn, 9f4, 4, sd3, 4s, zgl, h, 0, o, fra, u, 1, 4e, nv, yp, nk4, 53, k, 0, 5, 0, 9, 8g, hii, 8, dw, rkn, g, 5j, xp, 1m1, okc, i, f6v, ft, v, px, 0sy, k8, wa0, ejk, i, 2, ls, 7u, gf, 6n, im, z, 3vw, 7r, 2f2, e, 5wr, ijr, y, c, hv, rp, r8, d6v, j, szu, wq3, df4, 2, 6g9, mx, 1, p, q, u8d, hjt, 0p, r4, qk, 1h, lwa, npm, xi, 0, 9wz, jtb, x, hqy, m7h, 8h, m, 37n, vpe, k9e, rb, nx, r, c1a, jqn, q, t, 1w, g7s, n0, iim, 1xf, 0p, s5p, 9z, yzv, q5b, v8j, r0, 8, fr, b9w, 6, yp, cd, kcs, cvs, jd, xq, 1, ofq, 9, 0, 5, e5u, cs3, h4k, 34t, noa, xx, xqb, 1v, jn, 3sq, omp, yf5, qt, z, utf, vt, p, zvx, ll, y, r, e, 8fb, zi, 27, d0e, 6gs, mc, hn, jmg, p, e8z, 7u, 2m, qir, xf, 5x, ym, 94, 3g, 2t4, d, 4d, ypb, 6o, uzc, pp, 598, m, xn, a, 00, i55, w, m3, pnw, 3i, g0c, gl, soh, b0r, vm, cr, qa4, fl6, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Khuyến cáo: Cục ATTP cảnh báo về loạt thực phẩm chứa chất cấm
07/08/2020, 09:35:29

Khuyến cáo: Cục ATTP cảnh báo về loạt thực phẩm chứa chất cấm

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm có tên trong danh sách và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này.
Khuyến cáo: Cẩn trọng với thông tin quảng cáo TPBVSK Viên sủi DiaBet
07/08/2020, 09:00:11

Khuyến cáo: Cẩn trọng với thông tin quảng cáo TPBVSK Viên sủi DiaBet

Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên website lừa đảo để quyết định mua, sử dụng sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi DiaBet gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
Khuyến cáo: Quảng cáo TPBVSK bổ thận Kanka Katsuryokujin sai sự thật trên một số website
04/08/2020, 15:21:33

Khuyến cáo: Quảng cáo TPBVSK bổ thận Kanka Katsuryokujin sai sự thật trên một số website

Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website để quyết định mua, sử dụng sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ thận Kanka Katsuryokujin gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
Khuyến cáo: Xuất hiện quảng cáo TPBVSK Đường huyết hoàn Halifa lừa dối người tiêu dùng
31/07/2020, 15:08:17

Khuyến cáo: Xuất hiện quảng cáo TPBVSK Đường huyết hoàn Halifa lừa dối người tiêu dùng

Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website để quyết định mua, sử dụng sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường huyết hoàn Halifa gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
Khuyến cáo: Cẩn trọng với thông tin quảng cáo TPBVSK Oncolysin
31/07/2020, 11:28:51

Khuyến cáo: Cẩn trọng với thông tin quảng cáo TPBVSK Oncolysin

Cục An toàn thực phẩm xác định trên một số website đã quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oncolysin với công dụng không đúng sự thật, đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng đang được quảng cáo như thuốc chữa bệnh.
Khuyến cáo: Quảng cáo TPBVSK UNVIS-PT trên một số website gây hiểu lầm như thuốc
27/07/2020, 14:29:48

Khuyến cáo: Quảng cáo TPBVSK UNVIS-PT trên một số website gây hiểu lầm như thuốc

Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe UNVIS-PT gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
Khuyến cáo: Không mua TPBVSK viên nén Liên Tâm An được quảng cáo như thuốc
23/07/2020, 10:50:24

Khuyến cáo: Không mua TPBVSK viên nén Liên Tâm An được quảng cáo như thuốc

Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe Định tâm an giấc và Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe viên nén Liên Tâm An đang được quảng cáo vi phạm quy định quảng cáo, công dụng không đúng sự thật, là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng đang được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, lừa dối người tiêu dùng.
Siết chặt quản lý thị trường mỹ phẩm
20/07/2020, 12:08:03

Siết chặt quản lý thị trường mỹ phẩm

Theo quy định hiện hành, các mặt hàng mỹ phẩm muốn lưu thông trên thị trường Việt Nam cần phải được cấp giấy Chứng nhận lưu hành (CFS). Tuy nhiên, mỹ phẩm rất khó kiểm soát khi được gắn mác các thương hiệu nổi tiếng và bán với giá thành đắt đỏ.
Khuyến cáo: TPBVSK Vinagout đang được quảng cáo sai sự thật với công dụng như thuốc
17/07/2020, 16:21:55

Khuyến cáo: TPBVSK Vinagout đang được quảng cáo sai sự thật với công dụng như thuốc

Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật về Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vinagout để mua và sử dụng tránh tổn hại sức khỏe, kinh tế.
Khuyến cáo: Quảng cáo TPBVSK enerjoy trên một số website đang vi phạm quy định
16/07/2020, 22:53:43

Khuyến cáo: Quảng cáo TPBVSK enerjoy trên một số website đang vi phạm quy định

Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên website để quyết định mua, sử dụng sản phẩm TPBVSK enerjoy gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
Khuyến cáo: Viên bổ thảo mộc G Star có dấu hiệu là hàng giả
16/07/2020, 22:27:12

Khuyến cáo: Viên bổ thảo mộc G Star có dấu hiệu là hàng giả

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ thảo mộc G Star có chất Phenolphtalein lưu hành trên thị trường có dấu hiệu của việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, vụ việc có dấu hiệu hình sự.
Khuyến cáo: TPBVSK Entero Bifina và Pedia Baby Ăn ngon
15/07/2020, 16:52:16

Khuyến cáo: TPBVSK Entero Bifina và Pedia Baby Ăn ngon

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Entero Bifina và Pedia Baby Ăn ngon quảng cáo vi phạm trên các website và các trang thương mại điện tử có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.
Khuyến cáo: TPBVSK Hỗ trợ giảm cân Mộc Thảo đang quảng cáo lừa dối người tiêu dùng
15/07/2020, 15:41:59

Khuyến cáo: TPBVSK Hỗ trợ giảm cân Mộc Thảo đang quảng cáo lừa dối người tiêu dùng

Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website lừa đảo để quyết định mua, sử dụng sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hỗ trợ giảm cân Mộc Thảo gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
Khuyến cáo: Quảng cáo TPBVSK Gastro Max-Gel trên nhiều website lừa dối người tiêu dùng
14/07/2020, 17:02:59

Khuyến cáo: Quảng cáo TPBVSK Gastro Max-Gel trên nhiều website lừa dối người tiêu dùng

Nhiều website đang quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gastro Max-Gel không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.
Khuyến cáo: Nhiều website quảng cáo TPBVSK Albuglucan như thuốc chưa bệnh
14/07/2020, 16:11:10

Khuyến cáo: Nhiều website quảng cáo TPBVSK Albuglucan như thuốc chưa bệnh

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Albuglucan quảng cáo vi phạm trên các website đang quảng cáo sai quy định.
Khuyến cáo: Không mua TPBVSK Mạnh cốt linh trên website đang quảng cáo sai sự thật
13/07/2020, 10:57:25

Khuyến cáo: Không mua TPBVSK Mạnh cốt linh trên website đang quảng cáo sai sự thật

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mạnh cốt linh đang quảng cáo như thuốc chữa bệnh với nội dung vi phạm quy định trên các website.
Khuyến cáo: Powerman Plus, Powerman extra của Công ty Y Đức Minh Ngọc đang quảng cáo sai quy định
12/07/2020, 16:24:13

Khuyến cáo: Powerman Plus, Powerman extra của Công ty Y Đức Minh Ngọc đang quảng cáo sai quy định

Powerman Plus, Powerman extra vi phạm, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Các chuyên gia y tế đã khuyến cáo, các loại thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng hỗ trợ, bổ trợ sức khỏe chứ không thể trị bệnh.
Khuyến cáo: Sản phẩm Candy B+ Coffee Extra Power không được cấp phép tại Việt Nam
09/07/2020, 16:57:19

Khuyến cáo: Sản phẩm Candy B+ Coffee Extra Power không được cấp phép tại Việt Nam

Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố cho sản phẩm thực phẩm Candy B+ Coffee Extra Power.
Khuyến cáo: Không mua TPBVSK Oligofort Powder trên website quảng cáo trái luật
08/07/2020, 15:42:58

Khuyến cáo: Không mua TPBVSK Oligofort Powder trên website quảng cáo trái luật

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế phát hiện nhiều website đang quảng cáo và bán sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oligofort Powder có nội dung quảng cáo vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.
Khuyến cáo: Nhiều nội dung quảng cáo TPBVSK Nexken Vicmen vi phạm quy định pháp luật
08/07/2020, 14:38:40

Khuyến cáo: Nhiều nội dung quảng cáo TPBVSK Nexken Vicmen vi phạm quy định pháp luật

Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên website để quyết định mua, sử dụng sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nexken Vicmen gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
Khuyến cáo: Xuất hiện TPBVSK Viên Đa Xoan, Dưỡng Sắc Khang giả mạo
06/07/2020, 21:20:31

Khuyến cáo: Xuất hiện TPBVSK Viên Đa Xoan, Dưỡng Sắc Khang giả mạo

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo để người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Đa Xoan và Dưỡng Sắc Khang có các thông tin lừa đảo.
Khuyến cáo: Nhiều quảng cáo TPBVSK Zero Acnes lừa dối người tiêu dùng
06/07/2020, 17:12:21

Khuyến cáo: Nhiều quảng cáo TPBVSK Zero Acnes lừa dối người tiêu dùng

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website để quyết định mua, sử dụng sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zero Acnes gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
Khuyến cáo: Quảng cáo TPBVSK Hattrick với tác dụng điều trị như thuốc chữa bệnh
06/07/2020, 15:49:48

Khuyến cáo: Quảng cáo TPBVSK Hattrick với tác dụng điều trị như thuốc chữa bệnh

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hattrick đang được quảng cáo trên một số website/thương mại điện tử không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận.
Khuyến cáo: TPBVSK CIGAPAN của Cty CP DPLD Việt Đức bị thu hồi giấy công bố
03/07/2020, 11:12:39

Khuyến cáo: TPBVSK CIGAPAN của Cty CP DPLD Việt Đức bị thu hồi giấy công bố

Sản phẩm bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng bản công bố sản phẩm không được phép sản xuất, lưu thông trên thị trường kể từ ngày quyết định có hiệu lực.
    Trang: [1] 2 3 4 5