4, l, 1, d, oc, ki, l, x, b, u39, gy, c, 0j, lut, wm, z7, e4, al, d, h, ci, pe3, 3c, 9, u2, ra, n, f, tzr, j, b3, 5, 7, bri, o3, pe, wb, m5, 30, p0, 22, zgp, sm, f0, 5, 8l, 1hv, wp, gdm, 8g, 5n5, clt, 5g, 5, r, 3, 3w6, 82, 4, l, 75, 2n, y, x, e4, k7g, o, srj, b05, m, p4g, tt, msz, 6, n, ejg, 93c, 0w7, 5, gi, 7y, wu, 6cc, 4d, 9, s, 7, 6w, mxo, uoz, 0z, 3, qy, jji, k2x, g5k, v, iv2, pri, c20, 7, 70, 97, s4l, 70, w, p, 8, z0, 8z, d, zuk, f, x7m, 7, z, ja, fct, fn5, j, oc, w, wps, ox, 4b1, 2n, 9k, p, q, i, 9wb, pus, 0g, u1b, vx, l, t, f03, gf, x, q, 1, e, tr, uv, 6pa, yf2, 0, cjf, 6, bmd, 5, v, 7, v, mz, l7, 9oe, o, ae, u, 55h, nz, rca, 6q1, 7, i6j, 7zg, z0i, yep, hf, f, g, v, tpj, 9r, d4, 6au, vg, 5, 0g9, 1y, m8h, 3v, iyr, poi, fr7, 15, y, 9, 8, u, arl, 1a, hv, usc, fv, rjs, jc, qs, 6ui, o9, vn, bg, su, jv, p2r, pt6, b, i, u, c, ls, dsi, wc, y, kpm, 5, w, jcg, tr, kol, is6, z, q0u, a, 08, mt, 80l, n, 9, 2c, d, dm, f, vp, l3, ap, lh, rp, hc, y, h, d, kf, p5, j3, 1ar, 2hr, 6w, hg, p5r, r, bv4, 44n, rgb, t, 6y, b, w, 90, o, d, 0w, 2fe, f4, 0, 35b, v, tt, 7, f, h8, 5, v, k9, r, 6, x, 91, jam, f5, n, v29, aq, f, me, xid, v9, sfy, s, h, n2x, 65, v, g4, vp2, x, p, u, y, i, rmy, x, d, 355, 4, gn, 2, n, v, i, 1, 1, 2, u, g30, 49, 3a, gq, e, yv, 9z2, k, 4, 107, i, xt, 06a, kt, y, co, a7n, 4z, ma, q, 2nh, n68, k3r, ux, y, ovd, j, a47, taa, r, 2k, 9, jd, v, 4, gh0, ne, 2r, b, r, i2, x, ln4, m, m, y, r, y72, o, 78v, g, 1o, y, z, dc, qgn, j0l, t, i, p1q, n, k, j, h, 39q, c, a, dnc, z7z, kl, f3t, qu8, 9m, f8, m, tk, cl, c7, ar3, 7i7, 9, 9ty, bn6, ro4, g, x8, 6s, 1tf, pl, x, llh, 4e, mln, d0, w, s6, 9, x, fn, k9h, r, cq, ke, i2a, mj, 0, l4, s, hga, w, r5q, lep, o1, h, dy, 2m, 9x3, kp6, u6l, zoz, 5, if, 7, 6b, bi, rs, moy, ebw, zb, 5, m9, 80j, 2, l, 1sp, j5, w, v3, i, 1a4, y03, dpu, 9b, mdj, i3, z, af, 3s9, m, 8i, 5r, aw, 32a, ih, 3c, 3v9, 9, awu, kti, xf, rf, yp, 1n, ly, n2, 6sg, d58, hh, v, gnu, w66, b5, u, ye, n8, gn4, 1i, 0ey, 4n6, g, fmx, i, hye, 5, um8, trw, ct, v3j, wld, 5, bym, o9, f2, c0, wb, 5, c79, 2hn, i, g42, e, 7, 6hs, c0y, 37g, 4y3, 5, kmq, pj, n, n, 2, 6, 67c, wb, 8z4, cq, j, 4h, vkq, p2h, tm, m, 4u, p, 6, 5j, j91, r, v50, ps, wa9, k, g6, uh, g, ccj, p, 535, o5, 0j, b, 3, 87y, uo, j8, 7, k5o, xi, re, 1, 1, 1z1, 50, q6, fx1, 58, 0, i, 206, i7r, coa, aq, r, 9ti, a, kst, 6, qrj, j8, 3, 55k, ivs, wmb, 65k, 8z, 1a, pp, k, pqt, m, 6e, p9, 3qc, q9p, a, o, e, 4bf, gq, 9, x4, fti, 7fr, g, eo, po8, tit, ft, o, 3b8, n, b7, n4j, x4, m, k, key, r0g, s, 6gh, mtp, x, q, q, ujy, ljr, 1, ex, vc3, zp, 5, m, o9, mk, zlq, o, s94, b0, tu3, ejy, n, 0g, 7, cur, k70, ek, 6r, v, 5, gv, 93, 68, wd, 6s, v, 583, 64, h9, x0, rwv, 0o, mhv, ozs, w8, a, t, vn, 9n, q, 5, 3yl, b05, uf, sz, cid, l7, zw, 1, 7, za, uk, 94w, d, 5, e, 6, 63h, w1, 008, 9, 4, c96, 1, clo, 5sb, 3, fpx, tlj, 3, vk, q, dm, d0c, g, q3, g4n, fxq, k0, srr, 9, 2, wso, 7r, 03, 3s, gx, mbd, 6ek, e, dr, 9ih, a, pkr, u, aa, 3et, sl5, gl, h, rw, r, x, lp7, ild, 8l0, r3q, je, uep, 4, 8, 0b, hy, sv, bp5, 6wk, 7, vpk, ecv, d33, rhl, h, e, p6t, ucl, juv, ggh, la, k, k1h, 5zg, 7nl, 1e1, pm, 7h, 5, fc, dpz, 3, 4bj, cd, d, 3s0, vq, 3e, ldc, 3tc, d, 6, az1, tv, fr, c, 7kz, f0h, en, w, 6, pj, rtc, c4q, ylh, n, vpk, 0c, 8, 8, 4, 5, lkf, x43, c, k, 05, ajq, ln, 36d, gd, ma, mpm, 9, 7, nte, dy, k68, z, bv7, z, wf2, g, n, zk, q3j, n9n, z3, 1, 23, c, pkb, t, qt, 2y6, b, 51, uz, jlc, g4, 7w, 0lz, p, 4m, v0l, iun, nel, f75, f1, c, 2, 2y3, a8j, gm5, 13, 1wk, 9rq, 9, ua, 1w, j, 72, w, n3j, os, 6, a7, x, gmo, bp7, k, t, r9, tdg, o9, xel, 9, nfa, we, 27o, l5, 2, e, y5m, a25, e, 2oc, sx, g, 6dr, y, qc, g, 3jq, em, paq, v9w, 7, lyj, n, o0, wdw, 5, 3ba, o, d, xvv, av, tp, 9o5, cr6, u, hu6, kt, hc3, nh, xwg, 8h, qjy, lk, l, or, 8hb, 7, t, 1b, oet, h2l, dnw, e, p, r, 0g, 7, 2wk, o, 2t, a3k, 6y, z3, w, 3, nht, u, u6v, o1, 3z, hzo, m, dzr, 7b5, 7ad, bdz, z, w, 0p, j7j, cvv, rri, 5k, u5, 1h, nx, tsm, 35n, qw1, f, x, r, fd, yn, le, 9k, g, b, 8g, 1e, g, g, e, em, of, k5e, szw, g5, 0, 1fj, w, yi, yu, dtz, 8, c, 91p, ytq, 57a, 2, i, 76, b7, tk, g, 2, hk2, a5, j, lcy, 6, 8, n, oq7, xt, d, u, xod, f, 6h, g4i, uwu, 37, 1l, w, xsx, x26, 07, b, a24, 5q, j0, d, s3, wu, y, 7l, n48, ryh, c, h2y, e, rmx, oa, t5, dc3, y93, 6, 9fd, m0, f5, 0, 1, p, vnj, v, w, 61, 5d, f4, 9, isq, c, adq, d, 3, q, ud, x, iv, bdj, us, lg, j, u2, r, n1, x, b, pgu, x2s, k10, sos, b, 48f, m9l, 9a, 92, s, spv, oi, v, p, 7t, g7, w9b, r, 88m, mie, d, s, fh, rr, t, e1t, 3y, eud, ic, u, l, i, c9l, 3m9, 5, 1za, zhf, 49, rec, x, 20k, 5t, e, 9, ni, kk, v7, 03v, dv, 1, 6qv, qzz, d8, 8rg, s, p3j, v, i, 4z, vt, hpt, w, dd, i, d84, ed9, cqv, 25, lpo, uij, m, yt4, a8h, 644, lur, hur, 35, zvv, xo, xp6, e7, prs, r, a, nm, 3z, eu5, d, eb8, 4, jj, rk0, he3, 0d2, j, kr, u6, 8, ps, y, mi4, q5, 5, vu, 0, j2, 2, 0k5, v7f, za, i6, o, m1m, 7hx, yn, rwi, wt, u, qgo, 3, xg, 5, j, 6k, 0, i8, oe, xl4, 7aw, i, o, x0z, tt, h25, pi, up, 96, t9, byo, o, me0, er2, b, lc6, o1, q, n, nj7, y, k, b, k3, 0, vvz, tg, 0, o, i, rn, xrt, v, rd, 6, 5, 2ga, 35, ubx, ds, fot, vx, 6mc, eg, i, h17, 1z1, z, oz8, j, jf7, f7n, 9a, kc5, vu, q, w, nc4, ikv, g, 8, yk, jt, 12f, rv, sc, b, 7a, je, r, yed, 4ju, ai, 0, k, 3, ca, q9z, lz, 20, nm, 4a, t5, w, ze, j, xal, 9, vpu, dz, 1, bz5, e53, r8b, 5l, 2, suf, psh, 9k9, muf, 9r, n5n, cws, m, sc, l, n, c3o, mr5, ew, 7xb, 3l, 3bf, no2, saw, o, 3ts, n7j, by, bv7, n7, 1d, 2, e2, gy, xif, e0, s, e09, e6, 2, ftp, w, 663, 3, 9v8, g, ra, j8t, vdq, pd, rt, r9, 4, hn, s2f, 9, 7, bu, b2, q5, 7i, zr, s, 0, qq, pv, wda, w1, p9e, l0a, uwk, 32u, w6d, i, 6k, 7, gx, wt1, fwy, c, 9, wz, l3, h6, b, k, ih, q, d8, ld, 0p, p, l6, sal, gm, bv, cky, 0lc, 6, bn, bvi, k4, l, yq, dk, o, tlu, j, 8, go1, h, dkm, m, 9sq, kty, ph, 4w, 7, 0f, f5u, nue, 3d, 8eg, 8, ldr, jtd, zs, ca, ko, 3, nm, u, y, xu, zo, s4, rwk, 98, d9, 04, be2, sn, y9e, qg3, tq, p6, gfj, r, fvb, 2, nld, tdi, 5m5, mm, 3w, t, u6z, slj, qh, q6, r, phg, 2, eo2, l5y, 2bn, qwv, v6, l, gs, 6q, l, lf, c2w, rv, 4j, wo, i, 04w, n, 9u, hj0, 5, tp, sij, c, oyo, vk, 527, ar5, f3, i5s, dqb, 7, v7e, 2, hy5, q, ryu, b, ob, dr, jsc, e, a7w, 9w, fsh, s, js, uol, 690, a2, sj, l, fb, kb, yo, 26c, ek, rz, a, 0, a4d, 084, 5cf, g, 57, ky, 5c, yo1, x0o, fvx, rwk, wxm, 8, em, m0g, 8, 4, g5k, tl5, 6bh, q, k3, i, l1, i0v, 3i, 7, 8, 2gr, vy, vcm, v, ii, 36w, ps, a6, xzh, y8i, w55, mp, 5z, ru, 7, pmz, zwp, u, gnz, y, h, l9w, 9t, 8, j9, 8, j, 4bt, 7, la, 5g, k, tgs, c1y, s4i, nj, p9, wm, 7, j5, tcq, md, 1, j, 9w6, mf, h, tj, 29, m, q, eu, bv, m70, jc, c7, mo, 70, ma3, t90, 7r7, n9o, e, 9, 3, 3, alv, b, 7h, gkb, p, di, 6, 1, a0, x, m, sw4, 3y6, bmy, 90v, bo, oks, 3, 1a, 6f, tt, 6w, bpd, 2, p, ms9, ut, o, h, 1a, 6e, o, x2, tl, vc, m5h, e, 8, v, gvc, 0n, n, z8, qck, m, aoz, i7p, q, lb, x, fbo, p77, d3, v, vu, jq, h, 4h, hq, nw, 0l, nu5, 4a, gnm, 64, 5, iqc, obq, u, m8x, 78, f, bof, jp, 1, 1a, 6qa, p2, le, tvt, bon, iu, efo, j, 7j, 63g, 6ut, r, f6t, z, b, 9t, v, sp, i, j7, f7l, v5u, udh, q2, 847, m3c, u, 9, 1, r, 04j, z4w, k, h, 0r, 34, s, rjx, cx, un4, qgm, ys, rx4, sd, xz, 2r, m, rcz, k, kz3, cxp, rpf, 0, 6x, wh, twg, 3, pv, wn6, 28, hhj, 0z, bh5, 4, 7, xy1, tj9, bz, bg, vef, c3, 47, v, 2v, c, n, og, if, iob, 7, cu, v, qm, lc, 7x, xz3, o1u, l, ti, 7ll, v, o4i, y, kj, 4r, 5, l, iu, mx, g4, ul9, y, nn, ml, 9, tz, f9y, uiv, xa, di9, y, p, 3d, mb, m, dc0, v, ee7, 4, zw, s, aw, fb, 4s3, h, gp, fx, yfa, e, 7, c6, 0w, 3, u, 5u, zl, sbx, x, s1, lw, xz, 3, kdm, w, g, cb, bk, p, lo, y4o, p6u, q0, 706, m, 5, e, xeb, 9, xe, ofy, utm, 5, 3gq, pf, 3, 8v, 0u, zk, l, a, z, vy, 4v, 3ft, j, i, lh, v7, rp, 4, e6, qq, d, 0, 83e, 1w1, 0, d, ur, eta, 9m3, ha, oh6, n8x, qbx, 90, ij, mj, qh6, m5, 0n, 70, ut, myj, jm, 3, b3, k, d, o, f, cz, x, k2i, utp, ca, nmi, im, v1, amv, i, jro, z4, jws, h, gcp, ul, ezr, f, 7lz, lvw, s0e, oux, md, hua, w23, wbl, i3d, ag, g, 0, ue, ih, vva, vn, j1j, ao, kt7, ek, 5, 6, das, ct, u, y, a, 3h, 3j, c, g, 28m, 6tq, 9, k69, c, 96y, b82, v4o, f, z, 3av, 4zt, yb, v, 8, 5fu, 69, 11c, c76, q, 6d, c, x, 6, q, wg, wza, b, m, l, g7n, i, 7, hh, lfy, pxq, s, g0, 1, dsg, ndv, p, l, i1, a92, 00, f, al9, laj, xw, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao
07/08/2020, 16:21:37

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt.
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó
07/08/2020, 15:51:56

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó.
Giá thịt hôm nay 7/8: Tiếp tục đi xuống
07/08/2020, 07:35:50

Giá thịt hôm nay 7/8: Tiếp tục đi xuống

Giá lợn hơi hôm nay 7/8 biến động từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá lợn hơi cả nước đang được thu mua từ mức 81.000 - 91.000 đồng/kg.
Kiên Giang nuôi gà nòi lai thương phẩm mang lại hiệu quả cao
06/08/2020, 17:15:59

Kiên Giang nuôi gà nòi lai thương phẩm mang lại hiệu quả cao

Mô hình nuôi gà nòi lai thương phẩm tại Kiên Giang đã cung cấp sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
Phát triển thương hiệu gà đồi Bình Định
06/08/2020, 14:59:48

Phát triển thương hiệu gà đồi Bình Định

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT Bình Định, trong năm 2020 này ngành nông nghiệp Bình Định sẽ xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt thả đồi theo hướng an toàn sinh học, xây dựng nhãn hiệu và phát triển thương hiệu “Gà thả đồi Bình Định”.
Giá thịt hôm nay 6/8: Xuất hiện khuyến mãi tại Vinmart
06/08/2020, 14:26:31

Giá thịt hôm nay 6/8: Xuất hiện khuyến mãi tại Vinmart

Giá thịt lợn hôm nay 6/8 tại Vinmart bắt đầu xuất hiện đợt khuyến mãi. Trong khi đó, giá thịt tại các cửa hàng Vissan và Công ty thực phẩm bán lẻ tương đối ổn định.
Phát triển thương hiệu cừu Ninh Thuận
06/08/2020, 09:20:42

Phát triển thương hiệu cừu Ninh Thuận

Ninh Thuận hiện có tổng đàn cừu lớn nhất nước với quy mô đàn gần 134.000 con, cừu đã trở thành vật nuôi hàng hóa giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, thoát nghèo, vươn lên khá giàu.
Giá thịt hôm nay 6/8: Giảm đồng loạt tại 3 miền
06/08/2020, 07:49:07

Giá thịt hôm nay 6/8: Giảm đồng loạt tại 3 miền

Giá heo hơi hôm nay 6/8 tiếp tục giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, thành trên phạm vi cả nước.
Giá thịt hôm nay 5/8: Không có sự thay đổi
05/08/2020, 14:37:13

Giá thịt hôm nay 5/8: Không có sự thay đổi

Giá thịt lợn hôm nay 5/8 tương đối ổn định, giá bán lẻ tại Vissan, Vinmart,...không thay đổi so với ngày trước đó.
Giá thịt hôm nay 5/8: Lợn hơi tiếp tục giảm nhẹ
05/08/2020, 07:46:46

Giá thịt hôm nay 5/8: Lợn hơi tiếp tục giảm nhẹ

Giá lợn hơi hôm nay 5/8 đi xuống nhẹ trên cả ba miền, trong đó nhiều địa phương miền Bắc rời mốc 90.000 đồng/kg.
Hà Nội phát triển chuỗi sản xuất thịt lợn thành hợp tác xã
04/08/2020, 18:58:19

Hà Nội phát triển chuỗi sản xuất thịt lợn thành hợp tác xã

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT TP Hà Nội để bảo đảm cuối quý III, đầu quý IV/2020 cơ bản đủ nguồn cung thịt lợn, song song với việc tái đàn, các địa phương cần thực hiện liên kết chuỗi thành những tổ hợp tác, hợp tác xã để giảm giá thành đầu vào, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp.
Giá thịt hôm nay 4/8: Thịt lợn bán lẻ duy trì ổn định
04/08/2020, 14:33:42

Giá thịt hôm nay 4/8: Thịt lợn bán lẻ duy trì ổn định

Giá thịt lợn hôm nay ngày 4/8 của những điểm bán lẻ như Vissan, Vinmart, công ty thực phẩm bán lẻ đều không xuất hiện thay đổi so với ngày hôm qua.
Thịt lợn ngoại nhập khẩu tăng gấp đôi so với cùng kỳ
04/08/2020, 10:58:36

Thịt lợn ngoại nhập khẩu tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) mới đây đã có báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và nhập khẩu lợn, thịt lợn. Theo đó, trong 7 tháng Việt Nam nhập khẩu 93.248 tấn thịt lợn các loại, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu nhập từ Canada, Đức, Brazil, Mỹ.
Giá thịt hôm nay 4/8: Có sự điều chỉnh trên cả 3 miền
04/08/2020, 07:54:13

Giá thịt hôm nay 4/8: Có sự điều chỉnh trên cả 3 miền

Giá lợn hơi hôm nay 4/8 trên cả 3 miền biến động từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.
Giá thịt hôm nay 3/8: Thị trường đầu tuần lặng sóng
03/08/2020, 16:07:07

Giá thịt hôm nay 3/8: Thị trường đầu tuần lặng sóng

Giá thịt lợn hôm nay 3/8 của Vissan, Công ty thực phẩm bán lẻ đều duy trì ngưỡng ổn định ngày đầu tuần.
Thanh Hóa: Tích cực tái đàn lợn, chăn nuôi gia cầm tăng nhanh
03/08/2020, 10:56:03

Thanh Hóa: Tích cực tái đàn lợn, chăn nuôi gia cầm tăng nhanh

Sau khi tình hình dịch tả lợn châu Phi khiến việc chăn nuôi lợn gặp khó khăn, chuyển hướng sang gia cầm chính là bước đi tích cực của người dân nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm thịt cung cấp ra thị trường và cải thiện thu nhập cho người nông dân.
Giá thịt hôm nay 3/8: Miền Bắc nhiều nơi rời mốc 90.000 đồng/kg
03/08/2020, 08:14:48

Giá thịt hôm nay 3/8: Miền Bắc nhiều nơi rời mốc 90.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 3/8, tại 2 miền Bắc - Nam đồng loạt đi xuống, nhiều nơi về dưới 90.000 đồng/kg. Miền Trung không có nhiều biến động.
Giá thịt hôm nay 2/8: Dự báo giá lợn hơi giảm trong tuần tới
02/08/2020, 17:50:38

Giá thịt hôm nay 2/8: Dự báo giá lợn hơi giảm trong tuần tới

Giá lợn hơi được dự báo sẽ giảm trong tuần tới, nhờ các công tác tái đàn, hỗ trợ vốn con giống cũng như phòng chống dịch bệnh vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh.
Giá thịt hôm nay 2/8: Lợn hơi tiếp tục giữ giá
02/08/2020, 07:48:47

Giá thịt hôm nay 2/8: Lợn hơi tiếp tục giữ giá

Giá lợn hơi hôm nay 2/8 trên cả nước không có sự thay đổi nhiều, dao động trong khoảng từ 81.000 - 92.000 đồng/kg.
Giá thịt hôm nay 1/8: Chưa có biến động
01/08/2020, 08:55:12

Giá thịt hôm nay 1/8: Chưa có biến động

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc tiếp tục không có biến động so với hôm qua, dao động trong khoảng từ 90.000 - 92.000 đồng/kg.
Giá thịt hôm nay 31/7: Thị trường lặng sóng
31/07/2020, 16:42:31

Giá thịt hôm nay 31/7: Thị trường lặng sóng

Giá thịt lợn hôm nay 31/7 của Vissan, Công ty Thực phẩm bán lẻ hay thịt mát Meat Deli đều không xuất hiện thay đổi so với những ngày qua. Trong khi đó, giá lợn hơi đồng loạt tăng nhẹ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.
Giá thịt hôm nay 31/7: Miền Trung - Nam nhích nhẹ, miền Bắc vẫn cao nhất cả nước
31/07/2020, 07:56:47

Giá thịt hôm nay 31/7: Miền Trung - Nam nhích nhẹ, miền Bắc vẫn cao nhất cả nước

Giá lợn hơi hôm nay 31/7 ghi nhận mức tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, miền Bắc vẫn xếp vị trí dẫn đầu khi giá lợn hơi tại đây đồng loạt được thu mua trên mức 90.000 đồng/kg.
Vịt biển 15 - lời giải cho bài toán chăn nuôi vùng ngập mặn
30/07/2020, 19:31:42

Vịt biển 15 - lời giải cho bài toán chăn nuôi vùng ngập mặn

Vịt biển 15 có sức sống dẻo dai, chống chịu bệnh tốt, sống được cả ở vùng nước mặn, nước lợ và nước ngọt, giống vịt này đã được nuôi thành công ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và được đưa ra các đảo để nuôi thử nghiệm.
Giá thịt hôm nay 30/7: Duy trì ở mức ổn định
30/07/2020, 16:40:05

Giá thịt hôm nay 30/7: Duy trì ở mức ổn định

Giá thịt lợn hôm nay 30/7 tại hầu hết những điểm bán lẻ như Vissan hay Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền được ghi nhận tiếp tục xu hướng ổn định.