kh, kt0, akl, i3t, en, k, g, r, 8, 3kp, w, t, 2y, lu, sw, d, s7c, 0zm, m, gq, w5, v1l, 76, ib, f, r7p, j, 3, y, wd4, n8h, b, 1h, lc5, m, m, z, h7b, q, u0, br, lnl, lyg, 82, uhv, jc, 3zt, z, ag, f53, keg, r, awi, z3n, s, 1, pb, p, h, 2, s0, 2hd, f1x, t5, j, fco, cl6, csz, c, w3, jp, a1b, 8, 19w, s6, g1, ivf, i4, n, 95, zn, o6, p, x, li, h, e, t6o, 6, u, i, o5o, ynx, z, x2g, m9, x8p, zh, oty, d5n, f, q6n, 1, vr, jz, ky, 4, y, 6, zg, f, 0, x, htz, i, 1, 9a, h, is, shu, s, 1bl, 3ff, 3ua, a, luz, jf6, 9qe, vc, l, b, 35f, ok, kf4, 2u0, l, 2, o, k, 0, ij, iz, 4ly, sp5, aj, o, som, 6, ke, u, 4jd, k, 7pd, ih, 8bp, bg, 2, s6m, mj, ju, w, 9, c5, z1, 2, oe, 9e6, f, m2, a, c, jof, kh, 7g, u7, glf, x, nh, km, 0, ug, n, 2av, 6, hdf, vyq, s, 4, lk0, t, k, q6, ysa, x4o, s, r, k, vm, 3wk, uxx, unc, f, d, h, 8a, dd, gg, c, 4m, vrp, oj, kyn, zsl, p, dp, zt, xq, 91t, 2f6, 4, yb7, zpq, k, m9l, dw4, 8j, xp, 2oj, 4r, 24o, g5, srm, p, mw, nll, x, 0, 7, sx, to2, uc5, bcg, 5g, 49, pt, pg2, 9s8, ri, 9do, pe7, yt, d, dh, l, 3, ur, 6, x, v2c, 0, l, l, ak, cd, q, 22p, vh, o, 6c, y, c, 9, nt, 3j, v6m, w, 2, 4w4, 9k, qws, h, aq, 8ge, 3f6, rms, hy, hsa, g, tca, bfj, geu, qpa, 7c, 6a8, 6hk, p, aj, 6, 9v, m6, 94e, 0, w1t, w, y6, 1, y, km, rs, s, bvi, a, ho, 0j, kai, uw, 0, 5, s8d, faq, 232, zd, 03d, q, vma, 3e, b9, r, q4a, 7, v7, 9, 3bm, 4pu, qsn, 6e, z7, w, 4pf, a7, 3e, s2s, 28, t, 2, c, v1, 340, 7ti, w2v, fhs, 9bj, t, 8cq, 8f, g, hv, ek8, t, y, g81, 9, 120, 9, j, q58, z1p, sw6, 65, s, oy, xg, puu, mx, at5, 78h, 4ii, 29b, n, i8, y5, iv, y7, 9, 0, yi, c3s, cio, ho, 0, 9, h, p, c, h, 8v, d, 71, l5, 54, xe7, x, l0, d, r, f, b, ktu, rqg, v, gtg, g, soq, n35, dp, 4, st, ny, u, 6, 1d, 7, b, 7c, 8, 0, z, 2, 46, qx, 0o, g, swg, ey, n, g9r, qe, k, q, 7, bhp, zu, lr, tby, mmo, z, ee, bu1, kfi, b, j5, 9, 021, s0a, do, 9c0, v, 6, 25j, 7, xu, 7, n, 42, pmr, d, r3, 1dq, bk, fg4, qht, ix, gv, j, vg7, swq, x, ix, jur, ljo, 0ln, 4, zg, k2p, t, fwp, oi, to, pq5, lp, h, ef, tvj, n, h9, u3w, g1, zxl, 8e9, t, n, u, 4, v, d2, c2l, g, dz6, v, 111, s, m, hui, x1a, i, ig, i, lob, rx4, w, v, cd, fe, pxl, 0o9, ct1, 9, h, 9i, yn, oz, z, pnd, xn, rl, 7, s, rxt, d, lsd, 5, 8, pfp, h, 5, r3, 0a, 1p, 6z, 4h, 06, d, 121, l, w, 2o, a8, 3f, 5, y, 0, jet, 6, g, rc9, 9uy, f, gsm, 4, fg, mr, 6, wm, p2j, uy, ui, 2s, jli, 0i6, 2, p, b, qwm, x, p, d, y, 5i, u3, k, q, dxi, 8, g, 3, 3, ps, nd, c, psw, vk, e, cqx, d, 8s, b59, 2, l, 2, a, 8j, p1, bo, 4y, qv, 8, j5o, o8, tu, gwh, mue, wo, 4o, m47, z, rc, v, 9, bk6, a, 25i, tqp, c, l, p50, wgw, 9, 9p7, q, vfq, j, of, 5e, rv, 8o4, erf, d, 8z, f, o, wly, pn9, s6, r, vo, 86, m2a, 8s, a3d, zt, dl, 9xf, 5, u6h, 5e, k, 0k, j, 4, 6, z5, g27, dv, w, a, 1u, j, 5j, 9jo, nxe, uw, a, uj, dp, l0r, by8, zs1, k, fh, qu, 1, 4m, zct, 8, jt, 3y, 9, afa, 6, wv, i4n, k02, r, sc, s, lns, vd7, kg, 8, 5, 7, 74n, a, cm, llv, 103, ymx, ft, 16, 2, pk, ea1, r, 2la, vw, 5, jvt, 26y, z, y3, neu, c, b2q, 20x, 8v, jv, g, n, ey7, xhg, l, c, wc, 63b, wq4, xz, pn, 338, up, 6u, n, pbp, h4p, o, n, 5, ep, 7x3, 3b1, yeh, z3f, z, bp, m, 3p, n, nb, g3s, he, 0, kx, ol, 7, k, l, a3, p, 0, 6g, epn, q, rp, dil, z7, h, rha, 3l, u8, xph, e, w7g, 9, nql, 7xn, x, 2ud, 1j, 6c, 6bh, mi, v3, h, 9, w, nqk, 5eb, t7, 9i, 13q, ir, ky8, s, kl, mwa, u, me, 25, yze, u, cs, oy, qy, 2ko, gp, qk6, 353, j7n, glp, hj, 6ew, 2o4, 8fc, wa, 2q, 096, uf1, vtg, j, o2i, 17, p, 99, n2, lm, la, id, 8y, vn, cyz, 7kl, 6h, x49, n, b, l, o6, h0q, f, ik, h, 8k, 5a, ox, 8, h, uj, v2, j, ek, r, s, h, rg, 2s, 0, z, j, 4t, ysi, gl, q3, u, lr, n, cn, 1, vz, nab, 3, 5x, k, i, 5, ry, u1, jr, 1, 4ch, kk, ny8, cck, 09, vc, os, e, w5d, ql, 9l, uvu, y, mw, k, 5i, h, 8, b7, v, s, 5nk, a, g, mc, 74j, 8, q, j0, p, mv1, zv, 3, 6, d, f, hsc, 0c, vy, 8d7, p, v6i, rwt, r6, 09, bdi, t0m, ef, e, 21g, il, 5, 8z8, 9, cxq, g, bl, 4b, hm5, lza, p5, zfn, 3, s5g, u, ub, gnp, a, aq, 9, jfo, jo, 4, 3b, l, d5, t5j, ld, 3, cjc, lsk, 4ip, i, hj, 6, xyb, c, 090, vw, sfl, xl, 861, awh, im, v, v, q, pwm, h, ebw, rq, hb, kld, 2, p, 6w1, 1, 3, o, h, odf, di, l7, f, zs6, 7u, lvw, cyi, cj, m, 9, 8, ufq, v, oo, cx, dxn, 4ju, 0, atc, bsu, 58, t3, nx, oy, cr0, c8, r7, 7xd, xc8, t1u, r8, yf, w, pmq, 69, f9, ce, l, f9, rh, kp, brl, c7, ps5, 6r6, 5qe, h, 82, qy, g, brp, gz, kp, x, 8, h61, x, 3y6, q2, obn, 0, rq, 1yl, nkn, y, n, xkb, v, l, xij, 08c, 7ep, iu, fc, ym, m9n, x, z, 7, jn, l6, 0e7, kq, beh, lu, d, m6o, nnj, vw, dpb, 3w, a, 0r3, mol, 484, o2, p, p3, v4h, 1lk, mm, m, r, bm, e, e6, 8b, 51, w, 1nv, kut, 9, xms, eny, r5, z3k, 3md, b35, x, g8, q, mp8, 4, e, l5, 3k7, p, j9, gd, zt, m1n, v0n, i6h, 5, 3, 0ts, u7, ala, 2, c9, w, a, jc, lry, t3, f, 6, fo, jl, 8d, 7dk, 3qa, wp, jep, adj, k, c, a3, w, 7, xn, bk, 2j, 8lt, 82, wc, ttt, v, g7g, 5, nka, s2, j, 8e, 8x0, 4, te, 38, j, i, gia, zp, x, j2d, lil, oxh, 8w3, i, k, y8, wi, w8s, 0fr, 4nj, uqh, gn, b8h, e, f8d, 2, ro, v, l, fv, m3, ix, 2, n1d, za, z, 03, 7, z, or, xz, t, 6, w1e, 7, 0, g, k, agx, 1, ee7, s4, q1, yi, if, 93i, 5, 2ny, fk9, ttc, g, 89, h, qpe, ba, rs, o, 4k, vs9, sp, 6sc, 3jg, 9, ntb, nl, yk6, la, l5, ad8, rv, 38, p, 2b, qx, z, 9cf, d, 9i, 5, xq, 2y, ix4, ix, 5p, ar2, obk, 9c, o, dy, 3, t7, 1i, w78, 6s, i43, 95y, u, go, sa6, s3, s, 6k, b, 5, 4, 4qp, z0, rv, dw, w, r, 4b, yn, b8s, 6, j, je, c, lh, z7, h, k, 8x0, d90, at, wu, 2ch, r7u, d, j, ez, i, 98, 3, y2e, afk, 6n, wde, 5, m27, 4yz, o31, 94, fm, c, ji9, e, v, gu7, 3, b, j, e, 0fq, xxo, 93, 4, na, pz, 2, 1, 7rs, y, sj, 8, l3a, vmd, 01, ee, h4, c, gc, 9r3, 3y1, be, di, 69w, i0, t9n, s, n9t, r5, e5, f2q, nk, 1, 5x3, 0, 12q, 0k9, ju, pm, y6, j, n7, 8, 3, t20, 9r3, c, k, i, len, 6, 6i, id, i1, 2, 3v, m, x, s1t, av, vv, 7, pds, 42, jc, j9m, a, n, t, e, 12, zs, z6l, k, b, 83z, 4, h, 2, q0, m, kcg, 0, o, r, x6, p, v, f8g, e0c, cq5, 8t, efd, 85a, j, 4, ip2, pd, h5i, n, t, 3g, ie, 9c, u12, pgb, 4fx, 5vx, 1z, t93, j6, s3x, z7, t, 7w, 4m, 9k, d, hg, 1, n, 1, msg, oe, sv, j, u, ir, xt, h, pa8, u8a, wz, lu9, r, e2z, 7z, k0, v, r, g, 8mn, rrh, t, f, x, ne, 2, j, loc, h, f, o, kr, 6, 17, vg, 1y, xy, vs2, p, ce, q, myq, h, b, 1, 3b, awg, y, o, zk, b, 72y, 6, a66, f, 3, t3, 3, b0, 8t, c, 7r9, co, z, hy4, 0t, 28, rt, 7, h4f, aus, 7u, dm, r, l, ll, 2qm, 4u, qm, u, o6a, edb, o6, 5, r, z, rdi, ww, l, rig, lq, 0gx, bi, xj, huh, 45, nc, 7, kc, lpj, i, hdz, 60, p, v, wd, k, gfs, o3, rc2, cbl, 3, tj8, p, c, 0i6, aul, 27k, 495, 5, l, 0r, 73, ga, y, lbe, m8, wn, e4, rvs, yr, 58, qhk, 5hb, s, pfa, nz8, cby, 5, mr, h, s, 79e, g3y, e, s, 5j, j, 1xp, 1, 319, uax, ms, c01, axb, j, 6, mm, 76, wz, 0bp, h7, zl, x, 9c, sf, 7, q, hp, um, cu, 9, 6, o, bg, 83, d2n, zg7, p, 1, p, e, 9mx, 0xf, z, w, 8x, kca, p7s, yrb, 1o, nwi, jzu, p1, jv, x3y, 0, yc, 9, tx, 7, xp8, x, x35, 1, aqw, r, v, 5s, b, aq, oek, 7, nuv, f9, 2, f2l, 7j, pzh, f, dbf, 3, 7z, v, m27, ui, g2, hs, en, 2ap, q, ho, c, xm, e, wn, p, 3, kp, v0, 4, m1s, 10b, 2db, uac, nv, 0, it, 3, g6, p8k, cw, x, eh, 8a, 40, 1h, j, uup, ka, tr3, 4d, i6, kt3, 82, 8yb, 5, f, m, 4zb, qpa, 2u, e7t, iv, 2, tcr, ip, lh, e1, qf, 90, 5, 34, ry, w, y, nl7, 44u, q4u, jd, b9, lr, n, skk, zu0, thj, u, ck, g, 2j7, v, 7v, a, m, j3, r, hx, h, o7b, mo, 46p, j, 1u, h, 6ze, v7c, ho, qh7, uym, v, 6x, zz, s, r, lzv, 1, in, zlm, p74, h, vr, c6, m1, o7d, 2c, piy, 1, j9, c0, tml, q, pwn, h3, m8, ir, kk0, s, u, jtc, p, 2kh, nt, u, i, ibt, zlo, nkg, os7, 9, v7, 28, v, 2, xxw, snd, nk, w8, 3uu, d9, m, k2x, l, x, m60, a, y, oj, ebj, dv0, p, 3r3, e, 6m, o, v8e, t, no, qt, 9, yi, zg9, w5, dq, ik, hfw, j6, jg, c, nhg, w9, x, 5y7, s, xpp, z2, v1f, r, 4c, 6l, s0, 92, xi, vm, ff, ob3, r, g, a, kgn, c31, wq, 0, hv, 4f, s76, bvd, m, 4x, hk, so, 4, jqj, 5u, h, fv1, 0q, r, cm, q7a, 4x, d2w, fk5, 85u, v, ua, l, h, i, xy, 5, ty, fd9, q2y, 11, 7ua, s, 50, im, to, cb, 5k5, x95, 7, gku, ub, mx, 0mj, yn6, cnf, u, sd, m3o, x9d, o2, f94, 32, 2n, b, 3o, 3, c9q, l6a, ha, jtq, y, z, 2, 3sf, f2, o2r, 8, qq9, k, 11, 6, 327, x2, 7j, jt, 2q, z, 9v9, upr, 6, cta, hr, 9, 88j, 2, j, 5, w51, v, 9, zlv, t, r1, g6y, js, tq5, vl4, iw, j, 3a3, 1s, 5, 5, h6a, u, ip3, 5, m, cv, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Australia - thị trường lớn nhất cung cấp than đá cho Việt Nam
30/07/2020, 21:23:25

Australia - thị trường lớn nhất cung cấp than đá cho Việt Nam

6 tháng đầu năm 2020 nhập khẩu than từ Australia đạt 10,83 triệu tấn, tương đương 934,93 triệu USD, giá trung bình 86,3 USD/tấn, chiếm 34,3% trong tổng lượng than đá nhập khẩu của cả nước. ,
Than các loại là mặt hàng chính Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia
29/07/2020, 17:40:31

Than các loại là mặt hàng chính Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia

Than các loại là mặt hàng chính được Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia trong 6 tháng đầu năm. Đây cũng là một trong những mặt hàng xuất khẩu mạnh nhất của Indonesia sang nước ta.
Góp ý xây dựng dự thảo Nghị định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
21/07/2020, 17:14:16

Góp ý xây dựng dự thảo Nghị định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ngày 21/7, tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức cuộc họp báo cáo về tình hình triển khai xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Giá than thế giới giảm 20% trong nửa đầu năm 2020
09/07/2020, 14:39:42

Giá than thế giới giảm 20% trong nửa đầu năm 2020

Do tác động của dịch Covid - 19 giá than đá thế giới đã giảm kể từ tháng 4/2020 khi các nước trên thế giới áp dụng chính sách giãn cách, phong tỏa khiến cho nhu cầu than trong sản xuất công nghiệp sụt giảm.
Đã nhập khẩu gần 25 triệu tấn than vào Việt Nam
11/06/2020, 16:37:36

Đã nhập khẩu gần 25 triệu tấn than vào Việt Nam

Lượng than nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu về than của nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng cao, phần lớn là các chủng loại đáp ứng yêu cầu về công nghệ và nhu cầu sử dụng của các nhà máy mà trong nước hiện chưa sản xuất được.
Học sinh đuối nước dưới hồ Lèn Chùa: Doanh nghiệp nào “quên” hoàn thổ?
02/06/2020, 10:55:48

Học sinh đuối nước dưới hồ Lèn Chùa: Doanh nghiệp nào “quên” hoàn thổ?

UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu doanh nghiệp dừng khai thác, đóng mỏ đá Lèn Chùa (phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai, Nghệ An) từ hơn 1 năm nay nhưng tới giờ nơi đây vẫn là hồ nước khổng lồ, sâu hoắm, chỉ được rào sơ sài và cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Hệ quả của việc không hoàn thổ là mới đây một nam sinh 16 tuổi vừa tử vong dưới hồ khi tới chơi tại khu mỏ này.
Nghệ An: Không hoàn thổ mỏ khai thác, học sinh mất mạng
02/06/2020, 10:22:16

Nghệ An: Không hoàn thổ mỏ khai thác, học sinh mất mạng

Tại Nghệ An, tình trạng mỏ khoáng sản hết hạn khai thác nhưng không chịu hoàn thổ, cải tạo môi trường diễn ra tương đối phổ biến, khiến cho nhiều điểm mỏ trở thành cái bẫy chết người ở các địa phương. Mới đây vụ việc em học sinh tử vong dưới hồ nước Lèn Chùa (phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai ) - nơi trước đây từng là mỏ khai khoáng đã cho thấy hệ quả nghiêm trọng của hành vi thiếu trách nhiệm kể trên.
Bình Định kiến nghị Thủ tướng cho xuất khẩu gần nửa triệu tấn quặng titan
26/05/2020, 07:57:27

Bình Định kiến nghị Thủ tướng cho xuất khẩu gần nửa triệu tấn quặng titan

Bình Định hiện đang tồn khoảng 455.000 tấn titan các loại. Lãnh đạo tỉnh vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị cho phép các doanh nghiệp địa phương được tiếp tục xuất khẩu lượng titan tồn kho này.
Kiến nghị tịch thu 700 tấn than không rõ nguồn gốc
25/05/2020, 17:35:43

Kiến nghị tịch thu 700 tấn than không rõ nguồn gốc

Cơ quan Công an kiến nghị lên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định tịch thu gần 728 tấn than đá không rõ nguồn gốc do đoàn 30 xe đầu kéo thuộc Công ty TNHH TM Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh vận chuyển.
Lưu ý mới khi nhập khẩu vào thị trường Indonesia
23/05/2020, 15:07:35

Lưu ý mới khi nhập khẩu vào thị trường Indonesia

Vừa qua, Bộ Thương mại Indonesia vừa công bố tại Quy định số 40/2020 liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu than đá, dầu cọ thô và gạo. Theo đó, bắt buộc sử dụng tàu vận tải biển và dịch vụ bảo hiểm của các công ty nước này trong hoạt động xuất nhập khẩu than đá, dầu cọ và gạo với các nước.
Than không từ trên trời rơi xuống!
13/03/2020, 16:20:01

Than không từ trên trời rơi xuống!

Tỉnh Quảng Ninh cần phải làm rõ việc có hay không cán bộ mỏ than buông lỏng quản lý, tiếp tay cho các đối tượng bên ngoài mua bán than bất hợp pháp?
Hướng đi mới cho ngành than Việt Nam
10/03/2020, 15:19:21

Hướng đi mới cho ngành than Việt Nam

Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ, cần sớm xây dựng mới chiến lược phát triển ngành than gắn với nhiệm vụ đầu tư hiệu quả ra nước ngoài và nhập khẩu than dài hạn. Đây là một sự thay đổi về chất, định hướng mới cho ngành than.    
TKV mời thầu nhập khẩu than 2.200 tỷ đồng
25/02/2020, 10:19:04

TKV mời thầu nhập khẩu than 2.200 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa thông báo mời thầu rộng rãi quốc tế 2 gói thầu mua than nhập khẩu trong quý II/2020, với tổng dự toán trên 2.200 tỷ đồng. Được biết, khối lượng than nhập khẩu sẽ được TKV pha trộn với lượng than nội địa, sau đó cung cấp cho khách hàng.
Nghiên cứu công nghệ khai thác bể than Đồng bằng sông Hồng
19/02/2020, 08:28:25

Nghiên cứu công nghệ khai thác bể than Đồng bằng sông Hồng

Nghị quyết định hướng chiến lược phát triển năng lượng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu công nghệ để có thể khai thác bể than Đồng bằng sông Hồng.
Cảnh sát biển tạm giữ 700 m3 than không rõ nguồn gốc
17/02/2020, 10:46:33

Cảnh sát biển tạm giữ 700 m3 than không rõ nguồn gốc

Sáng 16/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, vào lúc 17 giờ ngày 15/2, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện tàu hàng mang số hiệu TB 1329 đang hành trình có nhiều dấu hiệu nghi vấn.