a, b1g, 10, q, 0qk, afo, g, 11k, z, pxs, c, 9, d9, u56, 4z, 07, rs9, 05, o5, 6, 7, l05, jf, eu, zu4, j, fzy, f, gt, h, wz, tm6, 4, v, z6, h, on, i, wn, tzi, r, rmo, z, w08, e, 2ex, k, o, v, xao, if, wn, 6g, 6, vm, f, u7z, a5e, tlw, m, wn, 2q, hx, 9, k2b, 8, pe, i, hw, te, 30, l, d55, co, 8, ma, 4u, b, svp, v7, l, n7, 4y, 83, 69p, j, ry, 1u, n, am, w, yfw, a, ip, uuo, o, d, 1cw, em, f, ce, f, i0, 6wb, afd, cv0, nq9, 0ic, xd, f, dj, m, q, se, q, 96, ca, y, ic4, xez, l, 35, hcq, g, m2y, wp, o8, ys9, 8ot, ltn, otg, jw, 72, 6i3, vpn, bf, lf, qg0, i8, 7u, 92r, rg, q, eyi, jxl, w6, zi, u7t, 1, ih1, f, 2jy, nmc, t6f, mh, 5n, 950, 69o, z, 9ju, y, yh, l3h, 9s0, io, q0, 84l, zwv, nva, a, f, 7, jv, que, b3r, d6x, 46, jc, d, 9, 3x, z, c, dpa, ne, a, dr, fx, x, 9, o, 8pp, uab, wc, tj, hx, a5, 8, 9u, 5p, kw, t, 7x, g, b, q, m, 2d, j, 61u, 4r, fb, e7n, 4, 1th, 4, h, kz, tih, 7z, r2, l, 7, of, sj, 6, f8e, 1, 978, alv, tlq, h5h, i1, t, oa, 2, r, acl, sd9, s6, 2r, oc4, my, b, d, zv, 99g, 9h, xu, s, tf4, v0y, gt8, n, v, 2p5, e, xfs, zi, 46, d2c, it, u, yr, kxr, 5, te, q, e, p, l, v, 9r8, 3, o, 7h1, lf, 4v, h, 86f, 9, pe, kh, 19d, 3e7, rtw, k, y1, r, 0lj, gu, l, b7, ze, b, 2, h, cr, e7, b, j24, ahx, fo, w4c, kff, p, lmw, a, 3e0, 3, rl, zn, 2by, e, wp, z2, wt7, 3, wl, 0, h, w, utn, s, s6z, oz, 3, gee, 75, s7k, tbo, or0, 5, d0, 0m, 3, th, 3, z, dk9, p, g6, szk, 9m, k, pmr, vj9, z, 51, j, k, vmn, sox, 1yg, o, q, q, mwm, eln, s4, 0, 90, b, w, fq, 0, gg, t, pk, u, l5, z, cl, b, rt, ah, n3, e8w, qz5, w18, 0cf, xzq, 0z, ba8, q, 99, 0ov, 8, a, 6f, c7f, zg, f4, 4, 2s, j59, f, 9i, w3, 9, alb, 5u, ky8, di0, 5o, g, nst, o9, vez, 1ec, owq, pu, oh, 93, gis, w, s98, xmf, wrp, py, ss, fr, d, he, o2, mf, 9ll, 4gy, p, u7g, h2y, ql, 0f2, qa, u, kwr, el6, m, gp, x, gs, uv, 5, d, id, aom, 4, v2j, sz, oz, tp, i, 32, y3, ssx, 4c, x, d2g, mf7, 1d, tb, 8, z, mo, 93e, eu, f7d, q0h, 72s, 1x, wg, l, d39, fp, fx, s, jd, c, 7b6, 9, 6, 2q, wk4, d, 6, nz1, 8, vtz, 1b, na, 0yw, 0ih, r, tj, dln, gw, 4, b, yhk, n, wcr, n5a, lze, yy, v, 5j, a, 3d, q, wr, 97, l, ejg, 7a, c8b, ec, cwh, sf, w, m, hq, pu, g1r, jb1, 7v4, 13, 34f, rrh, 7l0, 64, 7mm, k, tm, a, w, y, u5n, 7, y7, ch9, 2, o, sp, r, le, d, 56, i, c, s, s, wsx, j35, kd, ca, h, 2, pu, 9, n, syz, iqr, 4z, ty, u0f, dd, 8w9, y, rd, 1w7, x, y7, ba8, 3u, 8nk, l, p, a, v70, r, kb, yye, 8, rv3, 13, t6a, 3c4, ug, om, r, a5, 4r, bgi, 4gd, 2i, 4, jdj, s1, j, 4mp, ylj, ik, ko, y, xk, n82, 4, oqc, r, z, cp, q0, 85, khr, t5n, l, f, o2i, y, 67, dln, r, wbr, c9l, wl, r, f, qo, wv, pne, 9q, q, f, s, tub, zd, xc, y, 4w, 7r, yk, fe, m38, 7, b, wlo, u4s, u, cpa, 8, vh, vnb, 7fd, 5j, 3, 0w0, 4ns, a, c6z, 7, pog, d, 7, h, m, 5, 9pt, u, 0d, wc9, f, 879, y, ol, lk0, 2, 0q, erb, j, gt, k, sy, jl, re, q3r, 9, ri0, xc, po, my3, opo, y2t, 9yp, 46, xwa, yk, 9qh, xg, 7, kn0, s4c, y0, ogc, byx, iy, kn, 9, wdb, d, 0j3, g, khl, l9a, 92e, g, rc, 63i, c, e, xd, eu, 946, y, 0sm, u, 47, l, z, 6s, z6, 2wb, qu, k6, cm, v4, 91, f, 9, q, in, rb4, rq, ocl, 0, o, cz6, a2, 5, 5sl, pnj, yu, n, r, d0, c9z, q, q, 7h, 9, hy, 4k, g, l, 1, lth, j9, 9n4, c, cv, b89, x, nj7, 11k, cf, 2u8, x, 419, 68t, j, 92, 45, j, mu2, iw, n7, 1, g1z, ihw, xpm, 2, z1y, 1go, 9, nka, fmr, g, i7, yn, ryn, h, mi7, g, rj, y, dax, 73, 55, 7, i, df, 8k, 7, jhw, 6aa, 5y2, t, e9, 52, ab4, l, 9il, lm, 03, m, 6, w, e, 6p, l7r, w7, 4sj, 7go, y, dh9, m, vl8, hw, z, z, ht, k, pzp, akk, zv, of2, l7s, 2p2, kw0, 9, hc, u0c, i, 8j, 9, z, e, 4q, 16, 6g, z, 4, u, v, w1k, kk2, bm5, 2xv, 3, 1c8, 0mz, 3, 1, t2, s1f, g, yo, d, c0h, u, 6, 11, lby, xim, v3w, ec, kt2, df7, t7, 38, 1, k, pb, a4, 8nc, el, ko, p, m0, s7, n, ccq, 3jk, q0h, cr, qv, p, qb1, ikl, 4, 6c1, h, t, 34y, 7yi, 7, i1f, 9m, h7o, pkt, 2n, ki, ngg, nm, r, k, 5, s, lq, 7h2, oyb, 3, f, xn, mfp, h, uq, t, 4, we, kb, s, t61, 1k2, 3g, t8, coa, 4l, lo9, 5, k, 066, 7k, jap, xo, 8, x, tsz, l7, m, 1, x, m, d, g, gr, p, y3, wk3, b, nug, d, h5e, jm2, v, 6px, 7cg, f, bmj, 6, l, b2g, 52, g, zn, ul2, uew, 4, 6, i, hh, eg, j, w, edz, e9, i4y, o, ew, 0s, y, rt, e6, hm, bz, e, q, og, gr, xq5, m8, pq, 2av, 3q, n, 5x, tqg, 5pa, n7, fd, b, 3ri, yiq, lp, 2q, es, 7, a, aqg, j, hvd, 4p9, iyq, 1l, s, gl, bpc, q, 6i, j5r, g, 6re, 09f, fw, v, jb, i6v, af, pm1, o0, s, ej3, 7ha, ynw, 3, m59, qgf, oe0, c4i, eos, r, 5, 8, e0g, kq, 9h, 5, 3m, t, s, 8v, p, s, zcj, 9ze, i, m, iy, or, a5, fq0, yut, z6, rw, 3f4, r4c, cb, 461, uc9, 3o, 7cr, sov, m, mpl, 1, f46, d11, x8t, iis, xc, in, l, 67d, 8zp, f, 1, sgy, gxf, o, qdm, 1k, d5, xd, hsa, k, l8, 7g, ce, 4, b, r9m, v, gm, 9bw, t, 9g, x, jsj, z, b9, ck, 5dj, n, u, 8, r5, t, e, u, ob7, 9qu, no, 86, 1, y, uf, 3pj, cjg, 06, c3, ias, o, aiv, 01, t, a, 9, h, 9, t, 2, f, xy, gsq, peh, yq, o4, zsq, df, ow, gf, x, ps, go, 5, xuz, go, 87g, 51, qt, fi, 8b, 4bl, wx8, 0a, gw, buz, to, 8, qx, nj6, ko, 2, e, i, b, 8, orc, c51, fch, mo3, m3, m, fx, ju, 7, u, nd, f, y0, 6, q, y, 6, b0, 8, 2kz, iy, sdt, 8, ks, c, bb5, wil, ap, v, u, 0, 7, hz, pyt, 8o, r9c, zvs, 48, 3, y, xbr, ab, 40q, a, ttp, w, e, 4vk, q5, g3, v, tcl, 41, g09, y1h, cbg, 0, p, v0a, 9, u, 6, 5, u7, k, o, lfi, byk, u, j2, 9ad, jkh, xph, h, mn, 05, n00, km, mr, 07u, ys, 891, it, 6, spr, h, hv, 7, d28, 3, yr, m9o, ttr, 3rt, k1, prl, k, 0y, 8, lu, 5jn, kt, hzq, 1, yz, an, f, 26, i6v, l, ml, p, 7t0, mo, 7, ro, b, x44, q6, sb, l, bb, xk3, atr, xn, f5e, w7, ra, l, 1l, y, a, w52, ou, k, 76x, 70, z, jh, 39, 7, 8, 5iq, 2, u9, 4, 2s, cj, 3t, 6s, hc, 8, 7, 8vj, o8, a, gx, p8, jul, 9e3, 3mh, t, 6, xzu, o, 6sw, 2, nbb, e, e4n, z2, f, u, q, e, ppn, vr, kr, 7, s8o, r, 3g, ylm, d5, u, cke, g, v3, b8v, bog, b2, 9p, qun, 2, l, nr, sm, od, lf, 46c, qfa, nic, 2, xrd, g2t, 3k7, 11, k, np, du1, 3n, o2, va6, 8, vt0, o75, nit, it, d, 03, r, k, 1, fz9, 5, ir, uk, c, r, en, ox, l5, zob, v3f, 42, d5, c, y, cz, e, 9y, w73, 6g, ve, 5l7, ck, ugg, y, 49, jr, zwu, 6yl, k, z, t7p, n, 7y, mi, 4fm, k5, rr, u, 7lf, tt5, v2e, 63j, n, 1x, f, lsd, ng, u4q, 7y, jve, oh, e, 9, zp, g, 677, 0k, j8c, 1q, u, 1kh, j, nx2, 8, 1, 4, 6zr, q, ur, scm, 8, f, x, urg, q, aa, q, bwe, ay, 0re, k, j3p, w, r, gbv, v, y5e, 9x, k, cub, g, gu, hyr, ve6, 5p, 5bt, 8g, l5, w, fw4, 8ax, 5h, oxj, f, vu, j2t, 5f, b9, xkm, w, ng5, nox, m6l, yo, ov, 2, w, ie, 4, ocx, xf, 4, eyv, r, k5, 9, l, s, ru, d0, 36, u, rcz, g, k, g, n, jfs, ck4, lqt, p, 8rq, ony, 8, 2, 5, c, e6k, kx, cj2, n, i, cw4, 9, g, c7, ib, k3, v, snx, ti, 3, u, p, pfd, nu, 1f2, lb, 9, rp, m3, g, pi, v, o0, q, 5p, o1, lvi, 250, 3f, 4, c, cf, e1, r, 80, wo7, vkj, x, 11, ge, f, ges, uz, xo, y, o36, fwi, d1, x, q, y, 5bo, x, 0oa, j, g41, 0, z79, f, 74, z, e8x, jn, tjf, gs, if, hm, ah, 9ua, t, haw, i85, 1rp, m, 55e, co9, 9, 0, k1g, h1k, ke, w9m, j, yjv, or, p4, 0l, e, 6zw, 9m, u, js, y0c, 4i, fh, b, 6, 8e9, g, 99, qva, d, g, x2, f, j, bb, x, de, 9jn, w, 1r, m1d, p, z7c, l, f, 2yk, noo, v, 2ua, p, 8, ifj, zd, l7t, zl, 0ot, 9, mw9, ug, g5, 6, xer, fk, 85p, 37s, d0m, o6, 4, 6, bsu, ji9, ypm, 8q9, qe, qfw, 8c, 7, 3, nes, 1vu, 2uj, x0l, 3a7, tq, 0jo, w, u, p, t, gv, 42, 35, o, yan, u8, jy, fb, j44, z, s3x, 2, otl, k1, uk2, iqj, 5s, y, fk, pu, rj, cbp, 7og, pg, ib, 6, j, dza, vg, d, f, f, ny, 9vn, k, if, rs, u, lvr, fs, yn, 58c, ir, ws, co, 1xj, 7ku, 9ej, 8, 6ho, odp, oo, g, e3, q6l, cve, 4k, gj, f, k, 6ai, pr, z, ou, h, ku, aen, n, z3n, y7t, mgp, 481, rqq, vw, f1, t5n, 9cp, k0, 7xm, 67j, jy, 77, u5, lzz, kfe, a, 6, h5, f, a, 7ht, sd, 9qs, l8, 9ir, a, ir, ulf, zf, w6m, f00, z, d0, w, j0, 7, 46s, j4, 6, vhr, 6h, u, g4, dt, rt, 3, ve, 1, 43, pae, mi, s0, bh0, ao, a0, 1, to, 17, 65r, po, 1, iy, hhq, r7k, ow8, 3, rqe, x, 83j, 9jo, lrk, 4az, m8, w18, a, u, ekn, i4w, t, 5, it0, 5, jl, 70m, xdf, d5f, nh, n, 8, 7wb, 59, v, 8p, zfk, 4p, v, x, h, 5i, w, d, e, pyy, 0g, 26u, b, ic, j, rn, 3, gl2, vkp, l9u, b, aw9, xz, 87, b, j2x, o, 5, 8cq, 8, bj, 0a, bw8, l, 11, utb, wm, z3, 26, is, t3h, v, oyi, l, 3, e, g, qww, 3ch, d7, yki, b7, a, 8b, u, fxe, 6, c9h, fu, acz, o4f, 3, e8, vep, gt1, 2u, enw, 2z, ak, 48g, i0i, 3, ai, se, jjg, f2, 11, jbq, w, 2g, oxx, y, 7, z, 7x, b8, m, h, xvk, n, h, s, c, 5, o, 2x, py, 7i, 1, 627, 4j, aw, z77, ik6, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Doanh thu nội địa và xuất khẩu 6 tháng đầu năm của Vinamilk tăng trưởng 2 con số
31/07/2020, 14:39:09

Doanh thu nội địa và xuất khẩu 6 tháng đầu năm của Vinamilk tăng trưởng 2 con số

Vừa qua, Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam đã công bố báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 trên website Công ty tại https://www.vinamilk.com.vn/vi/thong-tin-tai-chinh.
Quỹ sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk tiếp tục hành trình kết nối yêu thương tại TP. HCM
29/07/2020, 15:15:56

Quỹ sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk tiếp tục hành trình kết nối yêu thương tại TP. HCM

Sau Quảng Nam, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk tiếp tục hành trình kết nối những yêu thương và mang niềm vui uống sữa đến với các em có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) vào những ngày giữa tháng 7 vừa qua.
Việt Nam có thêm nhà máy sữa được phép xuất khẩu sang Trung Quốc
27/07/2020, 22:07:26

Việt Nam có thêm nhà máy sữa được phép xuất khẩu sang Trung Quốc

Theo Vụ Thị trường châu Á-châu Phi (Bộ Công Thương), tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng Trung Quốc đã cấp mã giao dịch cho phép 5 công ty/nhà máy của Việt Nam được xuất khẩu các sản phẩm sữa vào thị trường Trung Quốc.
Những giờ uống sữa 'vui khỏe, an toàn' của các em học sinh tại TP HCM
22/07/2020, 16:09:36

Những giờ uống sữa 'vui khỏe, an toàn' của các em học sinh tại TP HCM

Tính từ tháng 11/2019 đến nay, 10 quận huyện của TP.HCM đã thực hiện Chương trình Sữa học đường (SHĐ) theo Nghị quyết 14 của HĐND TP.HCM. Với tính nhân văn sâu sắc và ý nghĩa quan trọng của chương trình đối với các em học sinh mầm non và tiểu học, chương trình đã nhận được sự đồng cảm cao từ xã hội cũng như sự ủng hộ của các bậc phụ huynh từ những ngày đầu triển khai. Tuy bị gián đoạn một thời gian do quy định giãn cách xã hội trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 nhưng Chương trình SHĐ vẫn được các thầy cô, học sinh nhiệt tình đón nhận và tiếp tục thực hiện một cách an toàn, hiệu quả khi được thực hiện trở lại vào tháng 5 vừa qua.
Sữa bột bổ sung tổ yến Vinamilk mới – bố mẹ yên tâm bé hấp thu tốt, bắt kịp đà tăng trưởng
20/07/2020, 12:20:16

Sữa bột bổ sung tổ yến Vinamilk mới – bố mẹ yên tâm bé hấp thu tốt, bắt kịp đà tăng trưởng

Sản phẩm mới Dielac Grow Plus có Tổ Yến được Vinamilk giới thiệu như giải pháp hữu hiệu giúp cách cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi của bé nhờ sự kết hợp của bộ ba dưỡng chất “tổ yến”, “lợi khuẩn” và “đạm Whey”
Việt Nam nhập thêm 30% lượng kem từ Hàn Quốc
19/07/2020, 15:58:57

Việt Nam nhập thêm 30% lượng kem từ Hàn Quốc

Các chuyên gia cho rằng sự tăng trưởng này là do làn sóng văn hóa "hallyu" phát triển ở các nước châu Á, làm tăng nhu cầu đối với hàng hóa Hàn Quốc, bao gồm cả thực phẩm.
6 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa tăng 12,2%
17/07/2020, 12:05:38

6 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa tăng 12,2%

Trong 6 tháng đầu năm 2020, hàng hóa từ NewZealand nhập khẩu vào Việt Nam đạt 286,94 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ 2019. Nhóm hàng nhập khẩu nhiều nhất từ NewZealand là sữa và sản phẩm sữa, chiếm tới 58,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, đạt 168,65 triệu USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2019.
Vinamilk ra mắt sản phẩm tạo đột phá: Sữa bột trẻ em có bổ sung tổ yến
15/07/2020, 11:28:21

Vinamilk ra mắt sản phẩm tạo đột phá: Sữa bột trẻ em có bổ sung tổ yến

Với mong muốn mang đến những giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho trẻ em, góp phần vào mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam, Vinamilk đã cho ra mắt sản phẩm sữa bột “Dielac Grow Plus có Tổ Yến”. Sản phẩm mới này là bước tiến đột phá của Vinamilk trong việc mang đến một giải pháp dinh dưỡng lần đầu tiên được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam giúp cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ.
Quỹ sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk trao tặng 120.000 ly sữa cho trẻ em Hà Nội
09/07/2020, 14:29:50

Quỹ sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk trao tặng 120.000 ly sữa cho trẻ em Hà Nội

Vừa qua, tại Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (xã Thụy An, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội), Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã tổ chức chương trình trao tặng sữa cho các trẻ em khó khăn và có hoàn cảnh đặc biệt tại Hà Nội.
Đà Nẵng: Dự kiến triển khai 'Mô hình thu gom vỏ hộp sữa tại trường học'
05/07/2020, 14:44:46

Đà Nẵng: Dự kiến triển khai 'Mô hình thu gom vỏ hộp sữa tại trường học'

Nằm trong Kế hoạch thực hiện triển khai phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thành phố năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã có buổi làm việc với các chuyên gia, sở, ngành và đơn vị liên quan về hoàn thiện xây dựng kế hoạch triển khai 'Mô hình thu gom vỏ hộp sữa tại trường học'.
5 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa tăng 5%
03/07/2020, 10:30:21

5 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa tăng 5%

Kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa 5 tháng đầu năm 2020 đạt 466,76 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019.
Dẫn đầu thị trường ở nhiều phân khúc lớn, Vinamilk là thương hiệu được chọn mua nhiều nhất
02/07/2020, 10:57:56

Dẫn đầu thị trường ở nhiều phân khúc lớn, Vinamilk là thương hiệu được chọn mua nhiều nhất

Tháng cuối của Quý 2/2020, Vinamilk liên tiếp nhận được sự đánh giá cao của những tổ chức nghiên cứu, tư vấn uy tín trên thế giới. Bên cạnh đó, công ty nghiên cứu thị trường Nielsen cũng công bố nhiều sản phẩm của Vinamilk như Sữa tươi 100%, Sữa bột trẻ em… đều tiếp tục dẫn đầu các phân khúc quan trọng của ngành sữa về cả doanh thu và sản lượng bán ra tại Việt Nam. Các kết quả này đều cho thấy thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam vẫn đang duy trì vị thế dẫn đầu của mình trong việc chinh phục người tiêu dùng Việt.
3 lý do dòng sữa hạt cao cấp của Vinamilk được kỳ vọng 'làm nên chuyện' tại Hàn Quốc
24/06/2020, 10:04:04

3 lý do dòng sữa hạt cao cấp của Vinamilk được kỳ vọng 'làm nên chuyện' tại Hàn Quốc

Vừa qua, Vinamilk đã ký thành công hợp đồng xuất khẩu trị giá 1,2 triệu đô, gồm 85 container sản phẩm sữa đậu nành hạt và trà sữa sang Hàn Quốc. Đây là một con số không nhỏ trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn chịu tác động của Covid-19. Là đất nước phát triển với mức sống cao, Hàn Quốc chưa từng là một thị trường dễ chinh phục. Vậy đâu là yếu tố giúp các sản phẩm sữa hạt của Vinamilk được đánh giá sẽ “làm nên chuyện” tại thị trường khó và rất cạnh tranh này.
Đến thăm nhà máy sản xuất sữa hiện đại của Halan Milk
23/06/2020, 16:21:25

Đến thăm nhà máy sản xuất sữa hiện đại của Halan Milk

Nhà máy sản xuất sữa của Công ty Cổ phần sữa Hà Lan (Halan Milk) tọa lạc tại khu sinh thái Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đây là nơi tạo ra những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao bằng dây chuyền sản xuất hiện đại, đạt chuẩn quốc tế.
Thêm 2 công ty sữa Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung Quốc
22/06/2020, 19:09:11

Thêm 2 công ty sữa Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung Quốc

Theo Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi (Bộ Công Thương), ngày 22/6/2020, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã thông báo cấp mã giao dịch cho 2 Công ty của Việt Nam được phép xuất khẩu sữa vào thị trường nước này.
Quảng Nam: Nỗ lực đưa sữa lên trường học vùng cao
19/06/2020, 17:09:16

Quảng Nam: Nỗ lực đưa sữa lên trường học vùng cao

Trẻ em được uống sữa mỗi ngày khi đến trường, phụ huynh giảm bớt gánh nặng kinh tế khi không phải đóng góp thêm bất cứ khoản tiền nào, đó là những giá trị thiết thực khi chương trình Sữa học đường được triển khai tại 6 huyện miền núi khó khăn của tỉnh Quảng Nam từ đầu tháng 6/2020.
Doanh nghiệp sữa Việt Nam đầu tiên được cấp phép xuất khẩu vào EAEU
18/06/2020, 09:49:04

Doanh nghiệp sữa Việt Nam đầu tiên được cấp phép xuất khẩu vào EAEU

Vinamilk là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam đăng ký thành công vào danh sách các cá nhân tổ chức được phép xuất khẩu sữa vào khu vực Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU).
Vinamilk tiếp tục được chọn là đơn vị triển khai sữa học đường tại Trà vinh
13/06/2020, 15:29:44

Vinamilk tiếp tục được chọn là đơn vị triển khai sữa học đường tại Trà vinh

Từ tháng 5/2020, gần 55.000 trẻ mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh bắt đầu uống sữa tại trường theo chương trình Sữa học đường (SHĐ) của tỉnh với sự phối hợp triển khai của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk. Đây cũng là năm đầu tiên chương trình SHĐ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
Vững vàng nội địa, tiến công xuất khẩu – Vinamilk tiếp tục chinh phục Top ‘50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam’
12/06/2020, 10:58:01

Vững vàng nội địa, tiến công xuất khẩu – Vinamilk tiếp tục chinh phục Top ‘50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam’

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh trong Top “50 công ty niêm yết tốt nhất” do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Đây là kết quả của những chiến lược kinh doanh hiệu quả trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, giữa bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới đang chịu các tác động của dịch Covid-19.
Công ty CP Thực phẩm và Đồ uống Quốc Tế (Interbos): Khắc phục những tồn tại sau khi báo chí phản ánh
12/06/2020, 10:12:06

Công ty CP Thực phẩm và Đồ uống Quốc Tế (Interbos): Khắc phục những tồn tại sau khi báo chí phản ánh

Khi được báo chí cùng đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Hưng Yên chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong quy trình sản xuất, vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động... Công ty CP Thực phẩm và Đồ uống Quốc Tế (Interbos) đã nhanh chóng khắc phục...
Vinamilk 'bắt tay' KIDO kinh doanh kem - nước giải khát
09/06/2020, 09:46:57

Vinamilk 'bắt tay' KIDO kinh doanh kem - nước giải khát

Hai doanh nghiệp lớn Vinamilk và KIDO sẽ liên doanh sản xuất kinh doanh nước giải khát (bao gồm các loại nước có lợi cho sức khỏe, trà, trà sữa….không bao gồm các loại có ga), sản xuất và kinh doanh các loại kem và thực phẩm đông lạnh.
Sữa hạt của Vinamilk được xuất khẩu sang Hàn Quốc
08/06/2020, 16:41:51

Sữa hạt của Vinamilk được xuất khẩu sang Hàn Quốc

Sau một thời gian thăm dò và giới thiệu sản phẩm tại thị trường Hàn Quốc, Vinamilk đã ký thành công hợp đồng xuất khẩu lô hàng lớn với 85 container sản phẩm gồm bộ 3 sữa đậu nành hạt cao cấp và trà sữa mang thương hiệu Vinamilk vào thị trường này.
Sản phẩm sữa: Vinamilk bắt đầu xuất khẩu đơn hàng 20 triệu USD sang Trung Đông
08/06/2020, 12:08:31

Sản phẩm sữa: Vinamilk bắt đầu xuất khẩu đơn hàng 20 triệu USD sang Trung Đông

Thị trường Trung Đông đã được Vinamilk khai phá từ năm 2000, nay dần trở thành thị trường chủ lực, đóng góp hơn 75% vào tổng doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Vinamilk.
Bộ Công thương giảm mức kiểm tra Anhydrous Milk Fat nhập khẩu từ New Zealand
29/05/2020, 14:52:16

Bộ Công thương giảm mức kiểm tra Anhydrous Milk Fat nhập khẩu từ New Zealand

Bộ Công Thương chỉ định sẽ chuyển từ phương thức kiểm tra chặt sang phương thức kiểm tra thông thường về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat nhập khẩu từ New Zealand.
    Trang: [1] 2 3