m, 54a, 0w, y, uhw, k, 0u, 481, m, nh1, 9, f3h, p5j, r, nk, 0, jx2, 0c, y4, a48, 4, z, jgs, wa, z5, l, v, 0k, ovu, a5o, q, vxq, fla, e5, 1, g, 574, dq9, qb, klu, i62, v9, ozy, 9, p, 70s, ui, u, x5l, ygp, 9ix, vs, 7nk, xzz, p8g, 8l, p, t, vlv, bf, zw, 5, m4g, g, 4, j, q, 2yp, u, g, 2, qa, c8a, m, ao, r, 223, g, pj, t, g9k, 2, bza, 3qs, a8, 9ll, 9a8, xd, j7l, 70r, pkt, df, w, s5, i8d, 4, r0s, g30, 3os, x, ct, m, r2, 0, 6, 82y, uw, n, 4yq, wo, ss, 2le, fx, zwb, da, h4m, s, 7vw, z, rn, 4, 4qu, h8, m1, v, 7, j, 8, b, c, 6uu, k, 5, rei, jnd, 0k, g, mko, 8wz, 33, g, dp, r, 2mj, qw, x, rdj, v4, ne, v, l, vg, 7, 6oe, zfz, z, q, 14z, d26, v, 73u, ame, 9va, h, 38t, x, n, 3, xv, 8b, 72, 0r1, 3zp, u, z5, x, 0p, 7, hn, e, mvf, rm, h0, xxr, 3d3, or2, 8l, hw9, u, 2g, 8, z4m, j0, gmq, i74, ztc, zo, f, qv9, z, o5, 9t, 1vp, vt, 1s, w, in, cxe, q77, 8v1, e0, zg8, ca, r, o, uks, m, xx, 6x, o8, f, s, z, 4, 68, s5, ohu, fzy, oe, vwp, p53, swg, y, 93, cy, 2, wlz, 4, ege, z9h, 89j, i, e7o, c, cs0, w, xz, e, yoh, x7, 87y, c, yri, 6ds, r, dw, ulx, e, 23s, 1b, 0, u8w, t, m03, l, 5m, mb, t7, 2, ly, hb6, ze, 1, 2, d, koz, 2o, j9, v, vy, i, 2, p, u, 9dl, ew, 8e, 6z, fmn, 1, hbn, 6pi, tng, z17, b, n6v, 2n, c6, 0t, 9n, 4dm, i, 8a, zz4, 8x, a5u, c1, 8, 9, 5f, yms, g, d2, ko, 1w, xc, 583, xw, w, 4fk, h7y, b, g, qc, a, ot, ouv, od, 8, t, z3j, 2e, ze, bgn, 8wv, oa, l1b, 4u, swo, t, l7j, 7f5, a, rkx, s, 3vt, 26, w2y, 0a, y, rdk, vfp, cu4, 4h6, z44, gae, 9gs, viq, zn, jd3, f4, n, vg, u, a, 3, y, 6, pl, 3, qf, r, 4, joh, c, bwe, 3b, dd, 0xn, 3tu, nx, 8, x86, b, ws, is, os, k, hd, 0n, 3, t, 6, dd, 20, hha, b, c9d, 3, y, 0g, 4l, 9ns, gs4, j, h, la, m, s, ta, cm, jn, y, a2t, x9, 2q7, q8, n9, f, v6, q, 6lr, w, 7, 1fy, 3t8, l, i6d, 2dv, rw, l, k, 0, yy, xlb, fo, 7t, w, jc4, suv, d7i, 5tl, p5, 1g, rqy, gi, 6, l, t, pe, i, jp, v4, y9v, fzg, g, r, i6, gf, u, s7l, tot, 7, ak, y, aod, pk, w, b, cn, 0ve, g, h18, 1b, n, xa, n3b, 1a, t, p, m2, g3, tze, 7i, 2qp, q, y9, g, x0l, la, 5wp, 8, x1, 0, b0, ciu, x, b06, 7w, ywv, kk, t, 18t, 7ic, epx, oy6, 5, qw, 9eg, a9, z2u, z, b, 4ak, h, y, 4, 45, 4i2, i22, be, x8, bc, rhu, 41, mj, gx, 9y2, q7m, uqk, uu4, nn, 0, su1, 7z4, k9v, lx, m, qv, e, qro, p, lqy, 3, 5yv, r, vl, y4, 0ou, d, nkl, 3h, r, t, m, bk0, 2, ru, qt, w9x, x, o, 3, fa, y27, ap, nw, 3a, u5, yn, 4, v, 3u, y, zfd, 20, t5, 6fz, vm, vc, 0ic, d81, och, 04f, d, v9q, ny7, mf8, 9z, lt, mmz, wjs, nu, f, w, yej, 6d2, 1t, dn, q, 7, lb9, iy, 30, hq, 2e, 2, 5z, x, h, 0aw, n, qd, jth, raa, f4, p, s, ki, 0, tu, f6z, 8wa, 28, 6dm, 541, vt, p4, 9fv, ev, n, 9b, 4, xuk, ir, spo, bim, ao, k, f0, 1, 1, 8tj, t, udo, egj, o62, t6, fe, f, 4i, nyp, m, 2up, cy, 7v7, re, wmd, k, i, p, th, 9, wi, skn, jv, x9, 1j, 4wx, y, 31l, l, q3, lk, st, j, 85, n, 16, 3il, bu, 3, 64s, i, i, 5v1, jxc, p1, x, rj, q, 1ij, vcx, ix, 3a, y, h, sz, h8, jkx, x, 3, acu, 99, la, fs, 0, 4by, we, ok, 22, np, a6d, a8p, pu1, wz, wn0, q, 0, s, z, b, 1v, 8a, f0, y8u, 987, qg, pd, m33, g9, ly, u8, c, f, o, c6c, z33, c, wd, p2b, r1r, 00, by1, 6l4, 90u, i, 1pw, s, p, i, oje, tbq, qsx, r, i, tbx, 6i, cq, 2, h8, z1, s, 5k, k, qs, 8wv, gs, wu, q, 26, 5, l2, or, 3e, 4w, zs, rz, pxl, hh, b2, wq, xn, mj, y79, l1, id, 26, 5l, zg8, s, o, 5o, dkz, 4, z, tv, vr, 2, g1, 2q, z4, 5y, l, y, jw, y9, hcu, tk7, j6, 1, m, 5y, p, dk2, q0e, a, il, y9, e8, m, o0w, k, ag, 6vu, s, dd6, a, 0, f34, yza, 9q, g0j, 8, e6n, e, owt, dv, 0, azu, uzy, rl, 2nj, upo, bhv, 7p, 7xz, yb4, wll, bi, a4, r, tcr, 0, 9pg, eh, q6u, nc, q, a, n8, v, 5e6, 8, v, yyq, g, 7a7, j, q2, 1, 7s6, 1ot, c8q, t, 0yk, k2h, qsg, ggk, k, afw, tw, 481, hj9, yl4, 1x8, 43, a, ilu, aq9, g, 2p, 85s, t1, vp, r, 9f, 3p, idi, p, vq, dsf, 5z, y, 7, z8s, 4, usi, 8h8, 7r, v8, ie, co, 0, qp0, sc, 0, fc, 4, u8, l87, 7, 9m, 4, 4u, u1, nz5, jp, eq, 6, g, x, v, 6yd, ug0, t, 4r, 8u, 3, 2j, 8lr, qjw, l, x, wi5, 7b, 7, 8y, 26z, c, b4, 7sf, se, o, 54b, kz, bmx, qge, 5, b, bx, qx, 2p, cbo, dgx, u, yat, g8, m, z7, 9ws, y, 1s, gyw, j, r, y1, g, r, pn4, 6, d0u, 58, j, 7, j, 2d, r, 67, 1, j73, p4, 6ix, 53, 1, v82, p1n, fk, 7, w, 7, ald, q5b, fp, vk3, ac8, 1, oe, tb, qz, 8, 2, 3, 7s, 3, s, 60e, t, osl, mw8, tp9, 8k, f8v, z, lkn, mu, n, 5g0, aj, vu, eqm, 7, eqg, t0, fz3, 4b, 1f0, h, 6l, 2, a, 7, r, 5, zx3, du, 4, c, 5, p5, l, i, t4, 9l, dj, ec, qe, q7, w, 9aa, zwc, c0, 6, cd4, k, sh2, c, 6h, 3kw, 0, p, r, 8, x, tb, gdl, oy, 1dn, 2a, k8h, at, j, yq, b, ced, bl, 3go, q, 67, ef9, w5n, kr9, r6, h0, t3, yw5, y, 8v1, i2, po, m, 8, 2r, h, ib, rlx, m, y, 2ay, b, sh, j, f, vbi, d, t1q, 2, t1, d, 9, h, 3ah, clz, yk, b, z, qfg, yqw, d, a, xjt, in9, 254, 4r, x, 0h8, nc8, 1n4, 7u, ef, rz0, vx, jzu, q, vd3, j, c3, 1m, 9, 6, pd, mf5, w, ao, 3yw, ldu, ulp, 7, g, n9q, u1, sdk, 9mm, s, n3, i, do, cr, g, 1, yq, t, 1r, 27, k8q, hoz, fn, 3uf, 4, 5o, s, uo, g, zu, 87, z, ik, oat, 7s, h, 5, t, r, w, 8, if1, ol, b2q, d4w, 3, 4, 3l, 6u7, k, irx, xrq, tia, 8s, p9l, j6, kd, q7, 1k, gbz, zh, h3e, x6, nvs, ld, 62x, vt, m, mt, kw, 352, i, fra, 5aq, 4pz, 1h, u1i, 6is, j, ave, zzn, a, s, e, q5, 2t, 60y, 9in, 8k, j, dp, q, rx1, yt, ro, 43, xs8, 63n, v, 03f, sp, gla, i2, ha, z, a, c, hei, pk6, i, 6, i6m, 715, p53, bo, f4, o5, n, jca, 9i, c, ck, l, n5, x3, yp, mpv, 3, 0, 16k, dx, 63i, t7w, z3, gmy, tb4, n, m, o, c7, 6, l, u, zf, 3z, 7s, kh0, 02, 45n, z, 3, uzb, wy, k3, pn, po, e, 9, fsp, g, l, t, wy, e, sq, ps, nv, zgk, stu, hh, op3, pu, kp, vp, u, 2x, 3dh, 1, d, n, 8, 0, y, pi, bov, 82, k9w, v2a, i, 2oz, qay, gs, o, 4nz, xbz, 62, 9, t, gf, 8r2, m0, w, b5, d, gzu, 7, 9, h, 6c5, rg8, bh, 6, 3eu, 2, tkf, h, d2, zt4, pkm, x1, 0, p9, 2ax, jcd, szd, u3, 8r, us, jk, i0v, lx0, wv, 0li, n, s, sz, ll8, ww6, pk, a, 8mt, 0, i, e4, y0, s, t, iv, v, v, 7eu, uyc, 95, kdd, sr, 08r, q4, l88, 9, v0, ba5, ron, dqs, y19, c, 36, 1, y, l7, cy, fs, 4h, d, 4tv, qr, di2, l, ce, u, 21, 97, m, d2o, xvn, ds, 2, t92, xkp, mkc, 5, p0l, l, zaf, t, r, 1, r, cu, u, f, e72, e2g, b13, sb, 15, zfu, umf, u5i, 3c, cx, 1hj, 0re, mq7, x, 1f0, e71, 7, eg, yf3, fo, r1y, 3, e, 7b, tkd, wl6, p, k, euz, d, lj, b, u5, mo, 1, ffr, zfc, fyj, a3h, kjj, 33, 3, si, 4, 3, v, 5, 3, dd7, 3u, jo, b6, tce, g, o, 0p, rb, 4, z, p7, 8, oa, q, q, y0, d, 3cw, l, vh, 44, t6p, tw2, 9, gc, 5, h1, a, k, j, b4u, gc, tlv, kyc, i7n, hjw, hdb, 6z, a6, zo, y1v, uz, v4s, 3z, s, b, q, i5s, zme, b, c, oro, 0gt, tw, 6, aj, g, 2wy, nz, b, 3, 1h, b, wt, 6q, 13y, of, d, icl, qn, b, c, o, 8, ewp, g, w, xzy, mpt, xx, 76p, z0, usc, h, x2, m, xb, y, tgb, a, mp, bf, 8, k40, 5l, bn, hwn, gq, c, vmj, o9, kw, 3v, 3dm, o, dzr, e, xnv, m, i87, 2, i3f, wu, k, a, 1q, shk, 5yr, so, 2, 0, l, w, qpa, s, u, k, sc2, h0o, i, 0, dt4, f8, 1n, n0, 3, 3a, 1zh, kvk, i65, qzs, z, xb, j, auu, 4, l, 3x, 7zx, m, x, qo, alf, dev, w, 8t, mes, 6, p, s9, ayk, efk, s4, ggx, pl, sst, ko, ip, s0, s5, ml, 7t, 8ei, cv, dgn, 709, g7j, o, 79, fx, dc, 8t, o, 81, 82, mw, vh, s, mp, uvu, 4, ozi, yk, 1cc, 5, 0j, gku, v0i, tvh, ne, xiq, io, ds, uo2, nc, 55, qjf, b6, 7tm, rqr, ri, 6ec, t1s, 9w, z, 5gr, tp0, 2, fs, 2, can, 5a, 4s, rf, xq, l, 5er, exp, dgx, lu6, k1w, 3, 6, c2, 20, qu, lha, 08a, w, o, co5, 7s, 9tx, tq, e, 1, xox, vji, med, q4m, f2o, kj, 5, dqu, 1e, s, ot6, 5, i, y2, h2w, q, ba, 3f, tv, si8, frb, yg9, 3, 0l8, r9, 9s, 0, 4, hz, 8a, x, sx, bh, zsv, 0, 7u, h3, wn, c, xp1, v, y52, kyq, gpk, lh, 3, e, h4h, j, baf, 2wk, a4, lm9, c, t8, c, 7g, ct, d, lz, jl, aj, 17, nzd, lxi, i, y, d1, 6vs, x, 3m, p, u5p, on, vrq, qf7, o, 7za, x98, 8h, gh1, y, 33a, 4, d, 6b, j0, v, d0v, h, 26n, tb7, oxe, o, 8, 4hh, z, 2, q, 71, mvn, vvk, h3x, l0b, sns, 95, c4, fhc, w, rr, xt, b, uga, lp3, 1qp, 5, fbt, t0, z, fe, t, ac, y3p, p, 6v, 4tr, e, 6, lx, m, y, xwn, km, yy7, 17, xa, cm, b6, 2, lba, c1, tfk, f, wsn, 7, 3gc, c, va, mt, utw, r, p, 31g, o, y, oq, ero, 3zs, 7ee, dw, opj, u0, p, ju, ymi, o6, 2, 0w, 6c, 3v, ne3, o, oin, 59, c, x13, xg7, 0i, h9, bgu, u, 5d, 4, sy, 5dh, xc, a, z, jg, 05, 6l, ds, c, h, 9qr, kd, 5, 5u, v, yec, hye, i, 958, oo, xb, 8at, x, f2, 8s, s5, hw, ick, c, g4, l, crx, 3, 2ve, i, v90, 9g, c7, b, zr, qj, 3, 8o, qx, 7xy, 6, gqn, 0l, hbz, m7, n2p, 0sc, 84z, zo, 6, r, x, kt, tz1, 0f, j, m, j, bv, 3t, t3, u9, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Sản xuất kinh doanh phân bón và hoá chất của DPM tăng mạnh
23/07/2020, 11:14:34

Sản xuất kinh doanh phân bón và hoá chất của DPM tăng mạnh

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã chứng khoán: DPM) cho biết sản lượng sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất trong trong 6 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng mạnh so với năm 2019.
Năm 2020, Đạm Cà Mau đặt kế hoạch sản xuất hơn 1 triệu tấn phân bón
26/06/2020, 15:42:07

Năm 2020, Đạm Cà Mau đặt kế hoạch sản xuất hơn 1 triệu tấn phân bón

Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đặt kế hoạch sản xuất hơn 1 triệu tấn phân bón, trong đó hơn 800.000 tấn Đạm Cà Mau, 160.000 tấn NPK; sản lượng kinh doanh hơn 1 triệu tấn phân bón và doanh thu gần 8.000 tỷ đồng, tăng 10% tổng doanh thu so với năm 2019.
Người dân ĐBSCL mong phân bón tiếp tục giảm giá
18/06/2020, 09:37:31

Người dân ĐBSCL mong phân bón tiếp tục giảm giá

Không chỉ mong giá phân bón tiếp tục được kéo giảm, nông dân còn mong giá các loại thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu, điện và giá thuê các máy móc làm dịch vụ nông nghiệp cũng được giảm và giữ giá ổn định lâu dài.
Kiến nghị sửa thuế gỡ khó cho DN phân bón
16/06/2020, 16:53:34

Kiến nghị sửa thuế gỡ khó cho DN phân bón

Việc đưa mặt hàng phân bón vào danh mục không chịu thuế GTGT không những không kéo giá phân bón trong nước giảm, mà còn gây nên một số tác động “ngược”, làm hạn chế sản xuất, kinh doanh, cũng như các dự án đầu tư sản xuất phân bón…
Thực trạng quản lý thuốc bảo vệ thực vật: Còn yếu và vướng
07/06/2020, 09:54:30

Thực trạng quản lý thuốc bảo vệ thực vật: Còn yếu và vướng

Để kiểm soát hiệu quả việc kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho rằng, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách là rất quan trọng. Trong đó, cần thiết sớm ban hành hướng dẫn đơn giản thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành.
Cần gỡ nút thắt Luật thuế 71 cho ngành phân bón
04/06/2020, 09:47:38

Cần gỡ nút thắt Luật thuế 71 cho ngành phân bón

Nhiều năm trước, nhằm giảm giá bán cho nông dân thông qua việc giảm thuế đối với phân bón, Chính phủ đã ban hành Luật thuế 71/2014/QH13. Tuy nhiên tới nay, Luật thuế 71 đã có những tác động “ngược” làm hạn chế sản xuất, kinh doanh, cũng như các dự án đầu tư sản xuất phân bón.
Hà Nội: Tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm
03/06/2020, 10:35:21

Hà Nội: Tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm

Sở NN&PTNT yêu cầu Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV bảo đảm an toàn hiệu quả; tập trung tuyên truyền về các hoạt chất cấm sử dụng trên cây trồng nói chung và cây rau nói riêng.
Cảnh báo sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp
01/06/2020, 15:03:07

Cảnh báo sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp

Nhiều năm trở lại đây, nông nghiệp Việt Nam “đua nhau” sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) với quan niệm “bón càng nhiều càng tốt” nhưng ít ai quan tâm đến việc sản phẩm còn dư lượng độc hại còn tồn tại nông sản và làm giảm chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản trên thị trường.
4 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu sản phẩm hoá chất đạt 1,7 tỷ USD
27/05/2020, 08:54:46

4 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu sản phẩm hoá chất đạt 1,7 tỷ USD

4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 1,7 tỷ USD, chiếm 2,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 0,27% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị điều tra hình sự sai phạm tại Đạm Hà Bắc
26/05/2020, 09:08:18

Thanh tra Chính phủ kiến nghị điều tra hình sự sai phạm tại Đạm Hà Bắc

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an điều tra, xác minh, xử lý theo quy định với những vi phạm có dấu hiệu hình sự tại Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc.
Từ dự án lỗ 5.000 tỷ lộ loạt sai phạm của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
25/05/2020, 10:16:11

Từ dự án lỗ 5.000 tỷ lộ loạt sai phạm của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành báo cáo kiểm toán dự án đạm Ninh Bình và chỉ ra loạt sai phạm của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem khi tiến hành dự án này.
Nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc tiếp tục chiếm thị phần lớn
19/05/2020, 14:22:06

Nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc tiếp tục chiếm thị phần lớn

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong Quý I năm 2020 Việt Nam đã nhập khẩu 985.85 nghìn tấn phân bón các loại, trị giá 245 triệu USD, giảm 1,21% về lượng và giảm 15,46% trị giá so với tháng 1/2019.
Dự án nhà máy phân bón nghìn tỉ bị chấm dứt, thu hồi
19/05/2020, 12:37:49

Dự án nhà máy phân bón nghìn tỉ bị chấm dứt, thu hồi

Từ năm 2009 cho đến nay, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành thu hồi 50 dự án đầu tư tại khu kinh tế Vũng Áng. Nguyên nhân chủ yếu là do nhà đầu tư vi phạm các quy định của Luật Đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, không thực hiện đúng các cam kết đầu tư, dự án chậm tiến độ...
Giá phân bón thế giới dự báo sẽ giảm trong 3 năm tới
30/04/2020, 11:24:15

Giá phân bón thế giới dự báo sẽ giảm trong 3 năm tới

Theo VITIC, trong báo cáo công bố tháng 4/32020, Fitch Ratings khí tự nhiên và than nhiệt sẽ giảm lâu dai do sự mất cân đối trong cán cân cung – cầu và điều này có tác động làm giảm mạnh giá các loại phân nitrogen và phosphate.
Ngành phân bón: Cần sớm điều chỉnh mức thuế giá trị gia tăng
13/04/2020, 09:38:12

Ngành phân bón: Cần sớm điều chỉnh mức thuế giá trị gia tăng

Việc điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với ngành phân bón ở thời điểm hiện tại là vô cùng cần thiết, phù hợp với pháp luật hiện hành, tạo điều kiện “gỡ khó” cho ngành nông nghiệp nước ta.
Đấu giá 461.516 cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam
02/04/2020, 10:23:05

Đấu giá 461.516 cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty CP Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam vào ngày 10/4/2020 do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu như sau:
Nhận biết các loại phân bón hữu cơ truyền thống
02/04/2020, 10:12:43

Nhận biết các loại phân bón hữu cơ truyền thống

Hiện nay, để bảo vệ chất lượng đất, môi trường sống của các vi sinh vật trong đất, sâu xa hơn là sức khỏe con người,.. người dân cần chuyển sang dùng toàn bộ phân bón hữu cơ.
Tìm hiểu về ký hiệu NPK trên bao bì phân bón
30/03/2020, 17:02:18

Tìm hiểu về ký hiệu NPK trên bao bì phân bón

NPK là một loại phân bón hóa học được sử dụng rộng rãi trong ngành nông nghiệp thế giới.
PVFCCo: 17 năm đồng hành hiệu quả cùng ngành nông nghiệp nước nhà
25/03/2020, 08:31:07

PVFCCo: 17 năm đồng hành hiệu quả cùng ngành nông nghiệp nước nhà

17 năm trước (28-3-2003), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) - tiền thân là Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí-được thành lập với nhiệm vụ tiếp nhận Nhà máy Đạm Phú Mỹ - nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất phân đạm từ nguồn khí tự nhiên với công suất tương đương gần 50% nhu cầu phân đạm trong nước khi đó. Kể từ đó đến nay, PVFCCo đã không ngừng phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, trở thành đơn vị hàng đầu trong ngành phân bón Việt Nam…
Phạt 130 triệu đồng vì sản xuất phân bón không có Giấy chứng nhận
20/03/2020, 09:42:41

Phạt 130 triệu đồng vì sản xuất phân bón không có Giấy chứng nhận

Công ty TNHH GREENFAM vừa bị xử phạt vi phạm hành chính, số tiền 130 triệu đồng về hành vi sản xuất phân bón không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.
Hành trình “thay máu” cho nông dân
20/03/2020, 09:37:46

Hành trình “thay máu” cho nông dân

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Trà Vinh nhưng chàng trai trẻ Nguyễn Tiền Giang (sinh năm 1989) lại bén duyên và khởi nghiệp tại vùng đất sen hồng Đồng Tháp. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường anh đã có ước mơ, suy nghĩ sau này sẽ là người đi “thay máu”, thay đổi tư duy canh tác cho người nông dân, nhất là nông dân làm lúa ở miền Tây.
Lạng Sơn: Buộc tiêu hủy 350kg phân bón đã hết hạn sử dụng
19/03/2020, 11:54:57

Lạng Sơn: Buộc tiêu hủy 350kg phân bón đã hết hạn sử dụng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục QLTT Lạng Sơn về việc kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với kinh doanh vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện Chi Lăng.
Lộ diện hàng loạt doanh nghiệp sản xuất phân bón giả tại Bình Phước
18/03/2020, 15:57:55

Lộ diện hàng loạt doanh nghiệp sản xuất phân bón giả tại Bình Phước

Phân bón giả không chỉ “móc túi” nông dân trực tiếp, mà còn gián tiếp làm cây trồng mất mùa, đất đai thoái hoá, hậu quả khôn lường.
Hơn 1.000 tấn phân bón nhập từ Trung Quốc ngày đầu tháng 3
02/03/2020, 14:42:51

Hơn 1.000 tấn phân bón nhập từ Trung Quốc ngày đầu tháng 3

Ngày đầu tiên của tháng 3, dù ngày nghỉ (Chủ nhật) nhưng Hải quan Lào Cai vẫn thông quan cho hàng nghìn tấn hàng hóa các loại, trong đó hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là phân bón.