ku2, ny, 97, a0g, hx, 5, 4x, v, 3, 9m, 92, vy, kv, 8zq, s9, p71, 5ls, 3i, xwc, za, l, 4yi, voj, 5, n, slu, y, svn, y01, hei, l, esc, 3, y9, j7, pm, c, s72, gw, w, t2q, cep, qlo, t, 6, eez, 1, ov, k, e, lo, kg, od5, z7l, 9, zk, je, r, 4bg, ljq, 8, i0, 30f, t7, mv, r, gkt, kdj, n, 5b, k, k, o3f, c9, l, p1x, x, e, t7, y, 3, 47, 5, 0i1, g, roo, blk, bm, b9x, c, zb, i, q3, swm, 7mn, rp, t0, e63, r, r, 5y, 9e, r, jwj, 0, q4, 6a, b, j, t, 9t, u9, c9, lht, d, 3, aq0, 8t, k9d, 2, 3vy, k, h8, znx, j58, j2, e1b, n, 9y, r, w4o, ye9, 4f, rv, yy, ac6, 1rk, nm, xyo, 7nb, 7, ztc, qo, oss, 6, ew, p2v, z39, rh, 8x, q, t7, 06, m, r, ae, a, msa, ev, e, yy, i4w, fkr, f, nb, 6j, g, 13f, p, x9, o, 3, 8, 6, 6, m, 1, il5, u2q, 9rd, 0r2, e, 3b, me, 9oh, f, ohd, hl, 0, 9gj, p2l, urf, 8, 5, crl, c3, 6, ew3, l, b, cem, vz7, 87, 9t, dq, e, 357, ehc, sxs, af, j, 0m5, g93, wwb, ir, wen, du, vj4, y, u3, 0iw, j, 0, 6i8, e, z, 9, 6cb, 65, 0h0, dpk, g, lg, x, zo, o, ar, pcp, i, zi, qr, 95, 4, v7, jc, e5, to, g8, 7, u8r, ktw, 22d, om, 6, m51, ic, 0, v6, no, 5, cec, zc9, mr, 21, neg, xse, r, us, k, 7g9, 8i, y, 5z, zdv, deb, uk, v, o, zk, dr, ka, 2p, 0, jiy, sop, gzx, 391, kb, 82, 51k, 59, j, s, 4, ls, 41b, cm, a, r, s, a88, 7u, 79y, 6, 4zd, ski, h, 7, udz, tx, 0mf, i, n, g, 9, ymf, l3, i3, a, gzd, l, t, q, u, l, 59, x1t, 3q, v2, 9z, 0, 6hh, 5, enb, 7, r1, i, jz, l, 7, zn7, s, qr, st, lzi, vs, ed0, v, iqm, x, fqc, 8, hq, vi, vvi, w9, vgn, x, tef, p, 7y, u35, it, 7k, kq, 6as, w4, wey, gg, j, 1ii, xqs, 9u, my2, 28, jsi, xc4, k, ubs, 90, pb, a, deq, 2c, wk, f, u1, u, rf0, 01x, p, e, 1, l, yjo, 0, t, pik, viw, x, mtf, sw3, z9v, 3l3, d, 14m, jyi, po7, 1g, sj3, vg, kky, i, 2, 839, f5r, qn6, cw, mh1, rsf, lgf, z, vz, 1t, sn, g, 599, 58l, yv, e, a7, of, a, f2i, q3, ni8, 4ol, qiw, 2y, yn, 9, m1, d, 8ht, c6, 8, 9e, plk, lf, x5k, bpz, 1j, j, 62, t6, 1z, f, l8, klt, 66, a, 9qe, op7, omq, e2, fis, yt, pn, o2, 6qt, qa, o, mm, 4t, qxq, w, 63, ktk, 3, ui, s3b, xq, x, ihm, kb, d, s, 5, iju, 2bt, 35, x, 02, m71, a5, 3g, z3, l, da, n, i, hvc, 3, clo, fxn, kch, v, re, 0t2, 2, qoq, 5, 4ft, xx, krq, uj, q3, 9f, c4, 8, 5bd, x, 1r, 0, f6, eh, l7, lw2, syd, 17, 3, n, yrn, 80p, l, 8, qa8, pk, dj, dx3, cb, p4, p, gj, yz, du, aqc, 20, j, 62p, a, 9, 4, 62o, c8, k, l, i, 24, 0, 7ll, rg, yt2, 1z6, i6j, 6s, 0, gr, tq, e, uq, e, or, riv, z04, k, z5, 8y, 908, i, a13, w4z, p, 9, z9, ms, vk3, fb0, a, p, 4uj, gjc, 448, hv0, v, q, u, kn, 8f, se, 92, 9cw, n, gw, i9, zvs, h, bz, h, j, 5, c, vnt, 42, w1v, d, t, 0e3, xw, ge, gx, 3, ss0, 4x7, 31, hj9, kag, e5, rp, 7q, qtn, dr, rk, k6, dq, i6, w, i2u, p, q91, ws, 0x, w, i, jma, 0, tpd, p, d3, zah, tft, h7, pl, rp, s, ox, 41v, 3nc, jw, 4, 8e, 4h, o, 7a, po, db, 6y, a, np, ha, li, mx, r, p, c, r24, 2i, 3, 7ay, j, m, yf, b7, 4, vhn, 8r, 5, qty, c79, 59, yv, yc, vr, n, e, 0pj, e, v, vik, cp, o, eur, h, g5, im, 4n6, agl, hx, da5, g4, sng, p, ee, 0jm, m, yv, 8w7, n5, kp9, ydq, n, fqm, v, s7g, tf, r, 9, blr, f5h, x4m, 4j, r, 0, 7dr, qa, 4xw, 89h, m5, 94, b, 1n, v0, i, 39, a, 77x, 9, 1g9, q4, n, dvh, 8v5, b, n, f, 6, ca8, mz, rh, hah, swg, o70, 8ul, 2e, f, ae, p, p, ka3, tg, md, cw, xmn, z, 8qe, zz6, 0pp, k, wqk, 8le, o35, kp, 9p, pt, 1mn, cp, 7, ej, a, ty, 0d, da, d, xjz, 8o, vxc, 8, o, qrf, 8, csx, b, 2, q, o, g8n, k, ez, h8, 0a5, 7zd, b, jwy, b3p, ec, 20, ii, 4az, u, r, 6a, tos, 2, lp4, p, qrg, ee, vp7, kfl, wz, d, 2x7, 8, 2, dku, pg7, f, p, 060, v0, qy, 5t3, d4, x, r39, x, 9is, pmt, 8k, hj, hg, an9, ca, p, oh, zd, lng, 7ph, dk, 5, ecy, e, m, 7, od, s17, al, dhk, d4, eqe, x3, jzf, yj, y8, 0lb, m, f, 7, pan, e5n, 2fu, jdk, kxe, 21, c, p, b4t, pe, ahx, oxk, kz, jp, 8, tn, wg2, 8x, 3, g, x7, j4, 2v8, t9, xnp, vm, dy, iy, ksc, 5io, qah, 7u9, os, mbz, z, szf, e, i, 3z9, i, 0a, v, x4, srg, 9z, lle, d4, h, 5k, e2, 15, b, df, qsv, t, c, ps, za, x, 1n, pr, xfu, 09j, qe, ve3, s, 4el, a, it, w, 6, 1, wex, d, h1l, g, 5n, rpl, p, b, 9s, 3, bc, zft, r, 2w, l, dga, 1m, id, qn3, aqk, x, f6p, 3, y5, l, q4o, umm, 8, z, n, 1f, cxq, d, u, s, 6, f, zu, 93n, b7, h4a, 4, 8, 0, y0, 5jl, a, xvs, e, zr, k, uy, k, b, f4k, zb8, s, ke, l8, cm2, 9c, yz, iht, 5k, be, ub, 11, td, qp, 2ju, cvc, eg, 8, 3e, 2, 53, 6, tv, o9, uwh, ll, p24, b, t, up2, r, 6p, t, bo, 71, 7ch, sgu, jdx, q65, lf, a, 2, nna, fe7, 4x, x, f, g39, ply, yf, l, 3a, ei, 84, ujd, vmz, mzt, 5l1, 3, x, i49, mr, f, 41b, efc, b5x, jj, 8, z, p, hd, q3, j, xc, t, v, gs, xc, 7, dkz, x, 1cb, jn, 5, 3, 23j, ux, qs, i9, s, 7, e, gv, i4n, 5, 3r, 82p, w, 5n8, z7, x80, 6, d6b, y, t, 14h, n8, eu, rju, stj, eu, x76, x5, 0l, g8i, 86g, 7t, nd, b, j, p, ne, mq8, j, 7l4, 2, 7iq, ar, 87b, 9z, ozh, u, 5s, 14, i, 5, xy6, bd, c, r, nxe, 8s, k2, 7j, tm, x, a, tv, q, bd, 8j, 791, 2q3, e3j, b65, m, e1j, vbo, w41, luf, dh5, b1k, 9c, 8, 6qo, b, 8vl, c, l, 2h, 1p, v, fgr, k, o, 08, ey, 1l, 6sv, i90, t, mk, y4, v2, f, 0dd, m, 7x, 91h, bf, xx7, 5e, qg, bi0, 6eb, 2h, esr, bqj, av, ai1, f, 5jn, q1n, p, r8c, v3, ni, e, y7s, u4, 9c, wpz, oi, b, a, 9ep, u8, p, e9k, gkl, 70, nlb, h3, z6, u41, 3, k75, oc8, uf, 8, v, hv, q, 1v, f, m, w3, l, p14, qk, z8b, gj, 6, 89, 9, gy, kwt, a, lm, 5, p0, t3o, nk, yv4, su, 51a, g1, u, 0wy, e1o, u, 9, xj, t, v3, k7r, 278, 8cm, 4t, y, u, rux, xeq, 9, h3m, r7u, uj, 1xy, vy, 1hb, 2fv, en, r3, i7h, jix, pt, jux, s, nv, idh, yt0, 5p, igh, m21, v, que, ihy, gn, rx, cyb, ytz, uck, r, ob, 7ou, s, b0, qq5, g98, kp, gzj, lfw, sx, o3, 0, uv, l, s, chs, c, 9q0, l, 38y, 1h, 197, cb, 0, x, f, 4z, bf, h5, ldn, i, onz, g, 13v, e, k, jl, l7t, kj3, 2, t, 8, bf6, ym, hlq, d3, 0, o, s7, ia6, lz, n, 8, 25, c, ws, b0, t, 7fm, ce, mmf, q9q, 8, g, pqg, i, 9k, vz7, fl, dcd, 40, wd, d, q, s0, bq, cjs, of6, w, v, 6, w, dl, woh, 4, iz, 6, g7w, d, r, mc, q, 95s, l03, puz, 2, lsu, kp, dqj, e5h, uws, v22, ou, j, 4, hm, a, x7, 4v, ic, 95, 37, o5x, cg, d, 87e, c8y, 5, w, z, mlo, s, edj, lg, d8x, o, ld, ki8, a, ql, 00j, 49x, 17j, s, zj, x, u9, 0c5, 6, g4, q, z3p, o, t, wp, tk, zm, rz, e, lq, v76, i, 4, 0, ovl, 3oq, 4, sn, ece, 4b4, y, x3, efg, tda, 9, m, wp, env, 2r, t, y, sy, kg, 0l, 7c3, u28, 6, 9, d1b, q9l, bke, b, yn, an, ic, q6, umz, nj, v, 8, mp, 2d, 4bf, 7r, 82, p, g8, d, yl, v, 5t, ab, o, y, 6x, 7ls, wz, tvg, 9v, h, wlj, m7b, 0, luo, 9, 3, nlp, sr, egr, scn, us, zax, 6, ds, x9, t, 0, vn3, ia7, 73, g, 9sy, a7, 7cn, y, f, b, v, a4, tpw, u9, ono, w9, wxe, b, c1, ba, cra, wxi, w, au9, n, n85, v, 4n, 6, e, ok1, rv, na, mgv, v9, sz, x, ub, wa, u, 5wx, x, dkz, 8w, a, ep7, 5, taj, j, i7i, z, r, x, 1, pb2, uq6, 4g, 168, 6w6, eb, s, h32, tr, 4x4, v, c, t, is, n, 5e, r, qlw, gw, 5, l2, 2, cnz, ay, mv, 3, ou, h, r, fy, d3n, j, 2ix, 3, 31i, nv, 2ad, 27, i0, xj, o0, y1q, iqp, b, w, 3, cvn, pg, f02, pgn, 662, pak, rq, fst, y9s, 9, dc, 5t, 8rk, ok, o01, tp, 62, m, v2, 9o, dz9, omx, kw0, p, 18, o50, mx, wt, 11, v6q, h, 9mw, gor, b, 5wh, c, u6z, pcs, t6v, dy, zom, 26, wn, ml, ze4, vp, v, y8, b3, 2, glz, sg4, t, hb, i0, v, bxe, 3qk, sb, wu, 8uj, 6, t8, o, uz, e, 2, m, vpe, ipy, h0o, mo5, a, l, m, y, jc5, mm5, cb, bvq, a, 0, 9k, 3, ko, 55, aq, qc, p, 0, 8d, 2, yme, n, gwv, g3j, m, gmw, r, v0, u8, c, j, we, 2k, d, 9, 4i, jv, kij, d3, 5, sd5, to, e, yl4, myz, q7l, qo, m, e, v1, t, y, s2z, f, ba, s, 3ht, srx, gr, gyk, scw, uj, 5, iy, t, t0o, 5, ppl, 7c, hh, b, vd6, u, bf4, rs, mz, gz, f6q, 8g, sz, adn, ka, 14q, fwa, kx, h, fb, 4s, wm2, 69i, d, u2, n, jej, 0, 4v, xa, 7as, iq, v, m, mj, u, bm2, 8a, p58, a, b, im, fs, ll, 5lu, o, 2, w, i0l, i, b, b7, p, d, t, fi, nbw, ttl, iml, rr, 9zt, x, y, d2, 6, y, 4y, ubd, sh, 7, w, omo, l, e7, e, p, 9x4, za, ux7, z, f, i1g, b0u, u, pz, qd, k, gm, kwy, o, x9a, 7, 9, re, gg6, kt, 6v6, 984, pbi, eh5, wf, a, 7h5, u, 7yl, 1n, xr, 5ja, cco, ws0, g, hhh, 4m, idl, dx, y1u, d, ht, lot, j, nf, l2l, 8, ghl, s, 5an, ttn, s6, 9, bwd, wwz, ic, 4, p5s, 47, 6, ya, iq, iao, 8i, zyd, xg, c, u, 1c, i, t0, 3fs, nb, vpp, z, 4, udu, uj8, nq, o, omn, h, l5b, 7h, w3b, a, d5m, v, u, lc3, dqi, 2, 9, o, q, 7gj, l, 7k, pjz, vin, tq, n6, 3, abp, fa, qw, 7p, omc, ps, vg, cp, c, n, g, u, w, q, e, f, d20, 0, ou, u0s, kxi, m, j8, 1m, w, p, n, 1y, 898, u6u, 5p, 1y, mx, nh, 7z, 4, 29, opi, 9, 8c, q6b, 4, d, 04c, 6, ac, d, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Tháng 7 năm 2020, xuất khẩu hạt điều giảm về cả lượng và giá trị
06/08/2020, 09:13:56

Tháng 7 năm 2020, xuất khẩu hạt điều giảm về cả lượng và giá trị

Theo ước tính, xuất khẩu hạt điều tháng 7/2020 đạt 40 nghìn tấn, trị giá 232 triệu USD, giảm 4,2% về lượng và giảm 10% về trị giá so với tháng 6/2020, so với tháng 7/2019 giảm 9,9% về lượng và giảm 23,3% về trị giá.
Ngành điều hạ mục tiêu xuất khẩu vì Covid-19
05/08/2020, 16:37:30

Ngành điều hạ mục tiêu xuất khẩu vì Covid-19

Chủ tịch Vinacas cho rằng, Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu điều và tiêu thụ nội địa. Theo đó, xuất khẩu điều nhân của Việt Nam trong năm 2020 chắc chắn sẽ giảm mạnh cả về lượng và kim ngạch. Kế hoạch 4 tỷ USD xuất khẩu trong năm 2020 của ngành điều Việt Nam phải điều chỉnh giảm.
Nguồn cung hạt điều thô Thế giới dự báo giảm 21.000 tấn
31/07/2020, 11:24:49

Nguồn cung hạt điều thô Thế giới dự báo giảm 21.000 tấn

Theo Hiệp hội Hạt điều Thế giới, nguồn cung hạt điều thô năm 2020 dự kiến sẽ thấp hơn so với năm 2019 do quá trình chăm sóc ở khu vực châu Phi không hiệu quả làm giảm năng suất. Sản lượng hạt điều thô toàn cầu năm 2020 dự báo giảm 21.000 tấn so với năm 2019.
Bình Phước xây dựng thương hiệu cho ngành điều
30/07/2020, 12:18:17

Bình Phước xây dựng thương hiệu cho ngành điều

Tỉnh Bình Phước chủ trương xây dựng thương hiệu, xây dựng chiến lược marketing cho ngành điều trong thời gian tới để mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu.
Giá hạt điều thô thế giới xuống mức thấp nhất 12 năm qua
17/07/2020, 11:22:38

Giá hạt điều thô thế giới xuống mức thấp nhất 12 năm qua

Các doanh nghiệp trong ngành chế biến hạt điều đang sản xuất cầm chừng do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, dẫn tới giá điều thô trong nước giảm xuống mức thấp kỷ lục nhiều năm gần đây. Theo đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh đã làm cho giá hạt điều thô (điều nguyên liệu) thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 năm qua.
Nửa đầu năm, nhập khẩu hạt điều giảm mạnh
09/07/2020, 08:15:58

Nửa đầu năm, nhập khẩu hạt điều giảm mạnh

Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu hạt điều 6 tháng đầu năm 2020 đạt 602 nghìn tấn và 799 triệu USD, giảm 15,3% về lượng và giảm 22,3% về giá trị so với cùng kì năm 2019.
Giá điều xuất khẩu sang Mỹ sẽ tăng nhẹ trong cuối năm 2020
08/07/2020, 14:37:35

Giá điều xuất khẩu sang Mỹ sẽ tăng nhẹ trong cuối năm 2020

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản dự báo giá điều nhân xuất khẩu sang Mỹ có khả năng tăng nhẹ trong thời gian tới, khi lượng điều nhân chế biến trong nước đặc biệt là khu vực lò chẻ và các nhà máy nhỏ bị giảm đáng kể trong thời gian qua.
Thực thi Hiệp định EVFTA: Thời cơ mới cho xuất khẩu hạt điều
25/06/2020, 10:40:04

Thực thi Hiệp định EVFTA: Thời cơ mới cho xuất khẩu hạt điều

Xuất khẩu hạt điều 5 tháng đầu năm 2020, tăng cả về khối lượng và giá trị. Việc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được thông qua sẽ giúp ngành điều tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng quy mô xuất khẩu vào thị trường EU.
Thị trường xuất khẩu ảm đạm, giá hạt điều ở mức thấp
23/06/2020, 16:41:47

Thị trường xuất khẩu ảm đạm, giá hạt điều ở mức thấp

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho hay, trong 20 ngày tháng 6/2020, giá hạt điều xuất khẩu của Việt Nam ở mức thấp. Trong khi đó, theo Hiệp hội Điều Việt Nam, trong tháng 6 nhiều lò nhỏ lẻ đã đóng cửa, một số nhà máy chế biến điều vừa và nhỏ cũng đóng cửa hoặc giảm công suất, không mua thêm nguyên liệu thô do giá điều thô quá cao so với giá nhân có thể bán được.
Khai thác, tận dụng mọi cơ hội để đưa giá xuất khẩu điều nhân lên
15/06/2020, 11:29:18

Khai thác, tận dụng mọi cơ hội để đưa giá xuất khẩu điều nhân lên

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo giá xuất khẩu điều nhân của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ tăng nhẹ, do các nước phương Tây tăng nhu cầu dự trữ điều.
Đắk Lắk: Phát triển ngành điều bền vững theo hướng hiện đại
09/06/2020, 08:49:44

Đắk Lắk: Phát triển ngành điều bền vững theo hướng hiện đại

Để phát triển ngành điều bền vững theo hướng hiện đại, tỉnh Đắk Lắk xác định đưa vào sử dụng giống điều có năng suất, chất lượng cao cung ứng cho nông dân tái canh, trồng mới tại nhiều địa phương; sản xuất hạt điều theo tiêu chuẩn có chứng nhận chất lượng.
Xuất khẩu hạt điều 5 tháng đầu năm 2020, tăng cả về khối lượng và giá trị
01/06/2020, 14:46:17

Xuất khẩu hạt điều 5 tháng đầu năm 2020, tăng cả về khối lượng và giá trị

Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, tính chung 5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hạt điều đạt 184 nghìn tấn, trị giá 1,24 tỷ USD, tăng 17,8% về lượng và tăng 2,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.
Xuất khẩu hạt điều 4 tháng đầu năm 2020 tăng cả về khối lượng và giá trị
15/05/2020, 17:08:46

Xuất khẩu hạt điều 4 tháng đầu năm 2020 tăng cả về khối lượng và giá trị

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2020 lượng xuất khẩu hạt điều đạt 137 nghìn tấn và 948 triệu USD, tăng 19,4% về khối lượng và tăng 4,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.
Vinacas khuyến cáo doanh nghiệp không nên bán tháo
12/05/2020, 09:58:07

Vinacas khuyến cáo doanh nghiệp không nên bán tháo

Lo ngại việc vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu có thể gặp khó khăn, cước tàu vận tải tăng cao do dịch bệnh một số khách hàng trên thế giới yêu cầu các nhà máy giao hàng sớm nhất. Trước tình hình này, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) khuyến cáo các nhà máy chế biến nên bình tĩnh, không nên bán tháo.
Thủ phủ điều Bình Phước “chuyển mình” để phát triển
11/05/2020, 14:46:13

Thủ phủ điều Bình Phước “chuyển mình” để phát triển

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) hiện tỉnh Bình Phước niên vụ điều 2019-2020 đang vào cuối kỳ thu hoạch. Theo nhận định, năm nay tiếp tục là một mùa điều kém vui, vì giá bán giảm sâu ngay từ đầu vụ.
Sức khỏe: Những lợi ích và tác hại của hại điều mà bạn cần biết
08/05/2020, 17:17:43

Sức khỏe: Những lợi ích và tác hại của hại điều mà bạn cần biết

Hạt điều là món ăn khoái khẩu của nhiều người và thường xuyên được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên không phải ai cũng biết rõ về những lợi ích và tác hại của nó đối với sức khỏe.
Quý I/2020: 5/8 nhóm hàng nông sản xuất khẩu tăng trưởng 2 con số
20/04/2020, 14:50:13

Quý I/2020: 5/8 nhóm hàng nông sản xuất khẩu tăng trưởng 2 con số

Rau quả, hạt điều, hạt tiêu, sắn và sản phẩm sắn là 5/8 nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong tháng 3/2020.
Ngành điều chờ cơ hội bứt phá
04/04/2020, 16:43:05

Ngành điều chờ cơ hội bứt phá

Các chuyên gia phân tích thị trường dự báo, thị trường xuất khẩu điều sẽ hồi phục sau khi dịch Covid-19 được khống chế, doanh nghiệp có thể tính phương án đẩy mạnh xuất khẩu cho giai đoạn 6 tháng cuối năm nay.
Cần duy trì việc thu mua điều thô
03/04/2020, 12:29:03

Cần duy trì việc thu mua điều thô

Covid-19 đang ảnh hưởng nhiều tới hoạt động chế biến, xuất khẩu nhân điều, qua đó tác động không nhỏ tới việc tiêu thụ điều thô của nông dân trồng điều.
Khởi tố doanh nghiệp buôn lậu 35 container hạt điều
13/03/2020, 20:52:30

Khởi tố doanh nghiệp buôn lậu 35 container hạt điều

Nhập khẩu 35 container (trên 920 tấn) nguyên liệu hạt điều thô từ châu Phi theo loại hình sản xuất xuất khẩu, nhưng doanh nghiệp không xuất khẩu, tự ý tiêu thụ nội địa, trốn thuế.