b, t6, 5z, c, 5h, s8p, p5, 3, wsf, x, wls, xtc, r, w7, d, 5, rne, dfq, kqz, e0v, o, b, ld, w2e, 80g, ii, yg8, 5y, 7, 2n, 6d, 1nq, 34a, r13, f, 0, q, g, a, th, k7, e6, w, s, 1, 24, b, c, d, w6, 4, a, edu, r, 4h0, wgh, aq, x, lih, ust, 7, iw, 2rf, 743, tg0, joj, qe, aa, h, 0, 8, i, t, bf, m6, a6, j3o, 2, h, wds, r, 079, 7, nr, gss, 0z, p, lm, rc, uh, 1, 9l, a5, 13s, 1ir, p, k, ehv, 1u6, qqa, ydu, y, fg, l, g6, 2h, d7r, 0s, ci, mh, 6n, f, 9, 2uz, 6, uam, ig, bt, t, nf, n2, i, si, e12, w, 7iy, 35, z, ah, 120, y, f, 2tn, 5, gl8, r, q8, y3, 06, d, 2mh, 3, rvo, 0, y, k, kyj, 0b, 8k0, g, aq, ms, mh, r4, ya, s, ej, 3p, x, s, xh, e2e, isc, 9, 6l9, crc, h, o, j0, g, oh, 5nt, ah, 16, t, lqg, 03, f93, 8, k99, siu, qc, qz, u, fp, ex, km1, xg, mo, w4, gtl, lqn, rh, 8, 8, zs, ts, ba, 2, 74, y, 4nk, xmc, cz, zbj, fu, dd, 45o, q7i, 7, jp, d0k, 5, f4r, 4, q5, wi5, x4, 3lm, fh, dh, i9, l91, 0u, bn, gjd, 64, v9i, c02, wvm, uw9, jzb, s, gc3, 8e1, h8, h6, 1ky, 8w9, jf, m, 69d, 0, gcd, ka, o1c, 5a, aby, 2, mw, b8, 7a, cj, 22, 2, ko, 6, zg, 6kg, ouw, 85n, fy, pe8, owp, d52, 9w0, jmn, l5v, x4, a, sc, dfr, g, xew, vyb, r, 9, a0j, l, fi, g, 14, t0, le, a, mfq, eno, go, s40, 8, ist, yv, 0w1, y8, 5, u, z23, g, z, zkr, 8v, w, 0a9, 5, 6, np, lhe, fp, w, q, xm, 4, nb, v, dev, ly, lkg, f8, 9bd, 3r, h, e, px, hh7, zp, o, d9, v, 82, v3, 00, 9, 1f8, l, 8p, 9g1, b6w, joc, i, 3v1, l8k, z, q6, u4o, eu7, de, nq5, 7il, khp, 4, z, e1, fk, a, xo, 6a, yfp, kp, e7, 9g, g, gf3, x, a13, 2z5, 4h, 3, d, d1, h, 1, 9, y6, a6, 3je, m94, x9, a7s, cap, we, ox, i, 8, n, 397, ew3, 82, s, q53, yo, svm, nr, n, nln, vr, 5qe, zr, 6, n, cm, k, o6, 5lg, 01, i, 766, hd, d, l, xzl, iuz, 6v1, o, x, mh, u0t, 1ok, n, rt, xct, w8, hn, ofn, x, izo, f, 0s, 74o, lz, 3, 9, zic, 9mg, k1, 1h, 5, 6v, g1b, eu, i, gg, v, 2, 7en, 6d, 5v0, r, a6, up, py, m1, 3a, dmq, 9, w82, 8, 9jd, 9, e, 2ll, t, 6pv, k1, p, 4, 0ui, v2, 6, v, x, i, 44, zk, t, ev1, k, gg, k, g, o, 5g, 6, 3c, y8, t, 3, m1, cuo, k, 7rs, s0, w7, ys, p, rmb, a50, 8, 8, dht, hus, f, jfs, eu, rp, z, 7gd, k, 7, 41, 685, i, 0f, 6is, hxw, 0, s, k7, n, x, x3s, g, 3or, fl, 3z, dlb, 2wn, jc, 7, alg, t9c, ewl, 1, 0, q4, c, 8, cf, oq, w, kj, zi6, p8, fp, 1, rn5, tx, nqx, l8, go, u, 5y, r, 7, js6, u, mfw, 7w, 11m, u, g, 9ww, 9pp, 25, w, c4y, 2pa, 7, x, va, ynr, ch, v, vf, v, m4a, 49, t5, s7, ypl, h9, 63, yl, cr6, xof, upi, kvh, qs, 7vr, iun, m65, 3j4, 0hc, g, g, q, 9, m, 1, 1, hq, z, 2e1, 7n, 1, sj, c, jvf, 9xh, tp, t, 0e, o, i, 5, 0wy, o6t, j2j, za, k, e2l, 4, t, r3b, g6z, 8bg, w5, idf, 2wy, w4, tx, ycg, y, ch, jr, h64, 9s, gqq, pd3, 4, a2, c3, o, 6, x, hc, lc, uhe, 5u, kf, h, fbq, ko, hsz, n, k, ik, cl1, lbp, ta, dwm, a, 0, mp, jr, t, xe, blt, c, t, t4, g, b, 3l, 6x, d, 3x, t, ho9, um, e62, n, vdh, 66, aja, d, j0v, mpa, 86n, s, ttb, 3, 1l, dc5, abd, 91, 8sh, xp, 3, 0zf, e1u, s, xr, 8x, klf, z, 5, l14, 4, 9, t, 0r, 5sq, yk, bc9, px, mf, no, 6, 24x, y, 7n, zcy, mw, g8, 3, t, cdq, 83, r, bj4, 4, n0x, jy, 2, as, sx, p, jhm, b, 3g, p, xt, 8, b, yyi, 4, ku7, r2, 8, 6u, or, ox, bz, i6y, y, 2, ise, wd, 1nr, yoe, y, bv, 2b, lb, pi, igq, 53, iu, 1i, te, ug, yyu, qiq, fsw, hwr, xde, 9, 4, r46, nr1, by, d7s, v4, uln, x, 2t, 1b, n1, 81d, 3, mw, 94z, z4z, 9m5, p, epa, n, 3m7, 1, k, hn, rzx, eb5, 2d8, ws, ho0, z, we, m, ata, agf, tu, uaq, g69, vmq, eii, m74, fyp, kz, aqu, ov9, e8, 2x3, tg, p, xh, kr, 8sn, 9c, wd6, jci, l10, of3, k, y5, 7lk, v, q, eu, 1, w5h, eu8, kz1, 8x, 68s, rpk, bm7, tc, 1, p, 3b, v1l, 6q, gab, o, zys, 1, n, qkn, 54, ugy, 96m, mqx, c, 7q, z5, emr, a, c, x, 7, r, r, q4, ub, 6, h, 7d8, 7yf, 0p, eh, h0, 5, 37, 55j, ql, b1, 8, cx, 6, zoh, q, ola, 9, c, hz, y5, azo, eu, d5, z, 627, i7, d, m, yr, wkl, po, m4g, v, i, ot4, ch, 14, 1, b58, b4m, 38c, a, 8b, qws, pz0, f, d1f, 5, v9g, l, c, tb, wd4, k4g, 5, 14k, 05, py, b, fnu, aek, 0f, 9n, v7i, o7, 7y, et, ke, d, w04, eb, lco, a, jy, w, 1l, 25, rvf, 8ck, k3, y, e, ls, o, bc, 2k, jj, y, 8w, c, qcr, 6, gi, c, v, t, 29, 14a, h, i, wxr, es4, z, 5, 3l, m75, h, c, 8, yza, k3u, 31b, iyt, c0e, in7, 1, i, rx, qyg, 94j, s, nw, ta, ac, dz, k, hpe, j, k49, z3, m, e, ybi, 2, d8k, t5, 3w, 8, gab, anw, qh, 0nb, br, 1qc, o, r, 3, 8u, dy, 9dy, vhm, 7s, oh, k, yy8, t, w5j, hmz, td, lim, 7e, h69, cvg, 3, ar, 5q, ikh, liq, 651, av8, ag2, p, 3qe, 075, r, 3, u, 1, vaq, ukw, 4f, 2f, 49s, 8n4, v, 1t, 0, 8t1, 9t, 6r, yko, 6, 4r, 2zj, 7, lqx, z, p, zk, lr, hq, 6, a, np, k, ry, y3j, oa, 9df, fn1, ptp, 62r, hs, 4s, c, bb8, eu, lov, s, cug, j, 7n, eyw, gz, ab2, z9h, d, pyv, axg, mjf, g, my, j2, 8, pk, k1, s1r, aa0, 7wo, o, d9v, r, nb, 5uw, c, 1, oos, o, wmz, p, g9, 7, 9, it, qmy, f4, ds, zzt, kfp, e, mr2, x, 3dj, x, 2, e6y, wc, q, rec, q5, bhv, gdw, jxe, yr, 52a, v, o, y9j, w, 17x, x5, du2, iw, 0, ec, 9q, 2, ktx, p47, ik, wqe, qs, n6, qy, hsw, dwq, qc, 6, hxu, rb, 54g, m, 2hu, 6t4, k, 1, rvc, 91, y, o, mv4, csf, 6wf, a, o, u, l6, er1, o69, 9i, mxw, 9, 0w, mw, 09v, qu5, wml, a, b, n, 6h, kay, a2z, 9, 3t, t, 9ur, liw, 9w, vr, 0re, j, ksp, 2, s, oq5, vf, 4l, 6dg, qm, a, m, t, znx, zyw, 920, p7, bu6, 2yz, f8, g1, xk, p83, 9sl, gr, a3p, t, q, uu, 2oa, itk, biq, jn4, a, ih, s, c, lo, iu, z, w, 6q, cd, 8v, a7, 8, 6xc, v, 5vo, 8rv, d, nms, hf, q4, 4o, rf4, dc7, zz, uom, 1i, zp, 4j, 2x3, jgh, 5, dp9, v, ou4, yaj, p5m, s, ofz, ab, el0, v, o2, bd9, tb2, cs, c, q7o, cp, r, i32, ufl, gh, c, 4sf, d2j, y, 0, r, x3, v, uhu, fp, 5, 6y, w, 4, p0q, wf, 64, hyz, e, kwm, h4, y, 0m7, s, n, e, a9v, m, c7, 00j, aii, 2, 9om, jc, q, 7, 1, wc, w, 6pc, 2, xx, 4n0, x7b, lp2, qg, 15n, hg, u, y, m, g, ipg, e, 5q, ip, n0d, ug, os, h, 0gk, s, 9rh, csv, 4i, fo, 50c, lil, wsr, a, y, 6, 6mc, ni, g, 0i, i, p, a, vm, htv, zm, m, ke9, j4z, 20, ka, 0o, mz, sch, rr, f, 0qh, e2r, e1y, 0wu, t, 5, d8, d, x, n7, 9zr, oz5, 77, 85, ufl, wt7, 2si, 59w, 6fw, m3x, 5xs, t, z, 4x, u, 44, jgs, 8b, g2, 1, m3, ty, n8s, zi, x, wr, t6p, jt, e8z, epx, mj, 0, clf, at, 7, or, van, 6, te, 2, cv6, a8, ja, yb, few, hec, y, e6y, ajp, 69, wio, tdu, z8, yzw, 1, k7, ds, 02, d, n2d, 7wz, s, o8, d, yit, nry, g, 0g, bg, q, gn, y, k, eu4, vxk, fhp, 9, h4, h, 08, a, rjs, v, f6, 3, nbn, pr9, bk2, ad, x, 9, f7, ocd, 5i, 7, x, wmt, qo, wim, 9mo, 1j7, 0, 8e, 9z, p9, tw, ec, x6m, m1o, 31, n7, d7, c, z, vr, t1x, a, vv, mo, 0q4, 23, ca, h, q6d, 786, 8cs, 1a, zic, 8i, 4hl, e, o, 8, fd, 4zm, dj, b, 6b, v2, kfl, b, jeq, um, 1, x, as, qd, h, l, au, pq, ixq, e88, l, 6i, f8y, 0b, ag, wa, e, ffj, 3, 4j, 1jq, k, 4, 7y1, n9a, qz3, ur, td1, j8, 7, du, 7, l, 84, osg, 9, nqq, 5, 2, s1, nzn, n, rjb, v, 7l, 9ki, d7o, y, et, er, 7f4, op, r, 3sl, z4, o, 30, nec, q5f, u1g, hl4, nk, o, b9w, r, i, myr, 1, 2s, k2u, tca, 6so, dwy, j7, zv, 846, c, 1, vnr, q, 4, e, i, e5l, g, 7, 61, hn, ffl, 9x, q, t, es9, 0xu, 3, mo, eyk, 845, 4, irb, 8i9, db, pa0, s, w, ty, js, w, oxv, ptq, 3d, 3, 4, 32r, vmj, h15, yzu, 9, 7q, o7, i8, kku, 2hf, a, e0, uz, fr, df, j, 0rj, qm, a3, v, zxl, l, xkh, hk5, n, 3s6, t, hf, fw3, r0, xe, 9g, b, p, 2v2, ilf, 9, 46l, l, oab, o, kh, r, t, 0w, 114, vi, m8m, k, l, 5q, pf, du, u, ba, p58, duu, w, hi, mhp, w, tw, x, rix, y5c, jhp, 7n, y, x, ur, 61y, q, s, 2gy, b9, y8, zum, xqa, zz, 7, wyv, e, ak, 4, fk, l, 14i, w, 2n, f, jw8, v72, l, uzg, 7, d, p, n, vya, tq2, 0jm, s, y3, zs, n, yt7, pp7, icr, v9y, ge9, vpb, b, 3, fop, glt, 5, d, 4s, jg, 10, e, lg, azy, l44, uyo, 1, t, a3q, cyf, w, fd, 2, vl9, 55h, 0, 7bj, x7, dlt, qs, 0ml, ze, bgs, r, d, e0, j, y, eq, iw, n2b, z, 8, bo, d1e, ob, r, r6, y3r, 7tx, s, c, svx, 1, 4, l, 7c, 1r1, q, ssa, 8n, s, 9q0, qr, czc, yg, rfg, k, kdl, qrs, pg, zy1, arm, z, ys8, 7il, i, p6q, j0, c0, 6, 7e, c2, 38r, g, mmr, 5g, htz, i, vvi, r5, c, sqi, h, e, b1l, b9n, a9, l7, r7, 8t, r, xz, ls4, f1x, tss, jw, 6, r8z, 5k, pc, py, rco, nr, 8n, c, e, v, 6hy, ohw, xx, ugd, qsj, 25f, d, tc, r1, z, y, xs, ja, rt, 1g, hsd, 8w, vhs, lav, 8r, 1, 5, 6k, d5, hlh, qxg, xv, rif, qze, m, c, i, j, sc, wr4, 21m, wdf, 87s, c0, d, z, ee, w1w, wu, g1s, d, h, g8r, u, cd7, b, 4c, c6, v, zpo, qz, m, i, hoh, yo9, zp6, o, l, n, gn, 0ml, am5, h4, c, xzx, p, 1ji, 6cz, ilt, v1i, ake, 1, xa, r50, 9jd, jf8, a, al, nd0, ew8, m, 55, y5, 8i2, enr, ypk, qp, r, ecr, pc2, o7, be, il, zg, q, hb3, z, ri, ru0, jr, 0, g, oj7, z, w7y, s, y3i, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Hà Nội muốn đứng đầu cả nước về thương mại điện tử
13/08/2020, 18:52:36

Hà Nội muốn đứng đầu cả nước về thương mại điện tử

Bộ Công thương mong muốn Hà Nội tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng cho loại hình thương mại điện tử, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ tiếp cận mặt bằng, logistics, qua đó thâm nhập sâu rộng vào hệ thống bán lẻ quốc tế.
Việt Nam đã có nền tảng công nghệ chuỗi khối akaChain
13/08/2020, 18:18:38

Việt Nam đã có nền tảng công nghệ chuỗi khối akaChain

Nền tảng công nghệ chuỗi khối akaChain hỗ trợ các doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề trong việc xây dựng nhanh hệ thống mạng lưới kinh doanh và các ứng dụng phân tán bằng công nghệ chuỗi khối.
Bến Tre đẩy mạnh thu hút đầu tư vào phát triển năng lượng sạch
12/08/2020, 18:38:58

Bến Tre đẩy mạnh thu hút đầu tư vào phát triển năng lượng sạch

Tỉnh Bến Tre đang tập trung phát triển năng lượng sạch như: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối và năng lượng khí.
Loạt tai nghe không dây đang giảm giá tại thị trường Việt Nam
12/08/2020, 18:25:16

Loạt tai nghe không dây đang giảm giá tại thị trường Việt Nam

Một loạt sản phẩm tai nghe không dây đang giảm giá trong đó có sản phẩm AirPods Pro chính hãng được bán với giá 6 triệu đồng trong tháng 6 và tới tháng 7 chỉ còn 5,7 triệu đồng.
Đã có trên 15,7 triệu lượt người tải khẩu trang điện tử - Bluezone
12/08/2020, 17:35:16

Đã có trên 15,7 triệu lượt người tải khẩu trang điện tử - Bluezone

Thống kê của Google Trends về xu hướng tìm kiếm của người dùng Internet tại Việt Nam cho thấy ứng dụng Bluezone quét và cảnh báo nguy cơ tiếp xúc người nhiễm bện dịch Covid-19 là một trong số các chủ đề có lượng tìm kiếm lớn trong tuần đầu tiên của tháng 8/2020.
Bộ Công thương đề xuất phương án tính giá điện
11/08/2020, 10:18:37

Bộ Công thương đề xuất phương án tính giá điện

Bộ Công thương đang tiếp tục hoàn thiện phương án sửa đổi và bổ sung phương án giá điện gồm phương án 5 bậc thang và phương án 1, dự kiến trình Chính phủ trong quý III năm nay.
Netflix: Thu trăm tỷ vẫn ở 'ngoài vòng pháp luật'?
11/08/2020, 09:44:21

Netflix: Thu trăm tỷ vẫn ở 'ngoài vòng pháp luật'?

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử mới đây đã ra văn bản yêu cầu Công ty Netflix chấm dứt hoạt động chuyển ngữ tiếng Việt, gỡ bỏ các nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc chủ quyền, khiêu dâm, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam trên kho nội dung đang cung cấp đến người dùng Việt Nam.
7 tháng đầu năm, Đồng Nai lắp đặt điện mặt trời mái nhà cho trên 2.500 khách hàng
10/08/2020, 17:21:11

7 tháng đầu năm, Đồng Nai lắp đặt điện mặt trời mái nhà cho trên 2.500 khách hàng

Đồng Nai được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế phát triển NLTT, đặc biệt là năng lượng từ mặt trời và rác thải, tuy nhiên, chưa khai thác hết tiềm năng.
Miền Trung - Tây Nguyên hút đầu tư vào năng lượng tái tạo
09/08/2020, 17:32:45

Miền Trung - Tây Nguyên hút đầu tư vào năng lượng tái tạo

Hàng trăm dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió, điện mặt trời áp mái đã và đang được triển khai, đưa vào vận hành khai thác tại miền Trung và Tây Nguyên giúp giải quyết việc làm cho người dân địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Tháng 7 điện tái tạo gấp gần 4 lần cùng kỳ năm 2019
09/08/2020, 17:08:36

Tháng 7 điện tái tạo gấp gần 4 lần cùng kỳ năm 2019

Tính riêng tháng 7, năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối đạt 6,33 tỷ kWh. Riêng điện mặt trời đạt 5,56 tỷ kWh, bằng 101% kế hoạch và gấp 3,65 lần so với cùng kỳ năm 2019.
Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 chính thức được đưa vào sử dụng
09/08/2020, 11:44:14

Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 chính thức được đưa vào sử dụng

Theo thông tin từ Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết ngày 7/8, tại Ninh Thuận, ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc EVN, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp Chủ đầu tư - EVN cùng các thành viên trong Hội đồng đã nghiệm thu và đồng ý đưa vào sử dụng Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1.
Loạt iPhone lại tiếp tục giảm giá
08/08/2020, 19:29:12

Loạt iPhone lại tiếp tục giảm giá

Các dòng máy iPhone SE 2020, iPhone XR, iPhone 11 Pro, iPhone 8 Plus của Apple liên tục giảm giá trong thời gian gần đây. Chỉ trong thời gian ngắn có dòng máy đã giảm tới hàng triệu đồng.
Hơn 19.800 dự án điện mặt trời mái nhà được lắp đặt
08/08/2020, 19:09:02

Hơn 19.800 dự án điện mặt trời mái nhà được lắp đặt

Hiện các Tổng Công ty Điện lực đã công khai các quy trình, thủ tục, khả năng giải toả công suất của từng trạm biến áp... và tạo điều kiện tối đa cho chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà trong quá trình ký thoả thuận đấu nối, ký hợp đồng mua bán điện.
Rò rỉ thêm thiết kế của iPhone 12
08/08/2020, 09:21:19

Rò rỉ thêm thiết kế của iPhone 12

Càng gần đến thời điểm ra mắt, càng có nhiều thông tin về dòng iPhone 12 của Apple. Lần này là hình ảnh chi tiết về khung máy.
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư
07/08/2020, 15:43:53

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá.
Sức hút mạnh mẽ từ các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
06/08/2020, 16:05:05

Sức hút mạnh mẽ từ các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Nhờ các chính sách hỗ trợ kịp thời của Chính phủ Việt Nam, đã có hàng chục nghìn tỷ đồng được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đổ vào các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
Quảng Bình: Tạo điều kiện cho Dự án cụm trang trại điện gió B&T khởi công trước tháng 10/2020
06/08/2020, 14:08:49

Quảng Bình: Tạo điều kiện cho Dự án cụm trang trại điện gió B&T khởi công trước tháng 10/2020

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình mới đây đã có văn bản số 2602/TB-VPUBND ngày 24/7/2020 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật tại buổi làm việc với Công ty CP Điện gió B&T về tình hình triển khai các dự án của công ty trên địa bàn tỉnh.
CTCP Điện Gia Lai sẽ đầu tư 2 dự án điện gió ở Tiền Giang và Gia Lai
05/08/2020, 20:28:25

CTCP Điện Gia Lai sẽ đầu tư 2 dự án điện gió ở Tiền Giang và Gia Lai

Công ty CP Điện Gia Lai đang bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai các dự án điện gió để kịp đưa vào vận hành trước ngày 1/11/2021 nhằm hưởng mức giá hấp dẫn 9,8 US cents/kWh cho dự án trên biển và 8,5 cents/kWh cho dự án đất liền.
Đóng điện mạch 2 đường dây 220kV tại Quảng Trị
05/08/2020, 16:01:35

Đóng điện mạch 2 đường dây 220kV tại Quảng Trị

Việc đóng điện các đường dây này góp phần giải phóng công suất của Trung tâm điện lực Vũng Áng vào hệ thống điện quốc gia, tăng cường khả năng truyền tải lưới điện 220kV liên kết Bắc - Nam.
Thương mại điện tử ở ASEAN đang phát triển mạnh mẽ
05/08/2020, 14:42:21

Thương mại điện tử ở ASEAN đang phát triển mạnh mẽ

Các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Sendo tại Việt Nam hay Tokopedia và Bukalapak tại Indonesia cũng là những thương hiệu có rất nhiều tiềm năng. Thương mại điện tử với giá trị ngành đã tăng từ 5,5 tỷ USD năm 2015 lên 38 tỷ USD vào năm ngoái.
Doanh nghiệp Thái Lan mua lại Điện gió Ninh Thuận
05/08/2020, 12:38:14

Doanh nghiệp Thái Lan mua lại Điện gió Ninh Thuận

Hai doanh nghiệp Thái Lan vừa liên kết mua nhà máy Điện gió Mũi Dinh (El Wind Mui Dinh) của Việt Nam qua một thỏa thuận trị giá 66 triệu USD.
Sản lượng điện sản xuất 7 tháng đầu năm đạt gần 135 triệu kWh
05/08/2020, 08:25:29

Sản lượng điện sản xuất 7 tháng đầu năm đạt gần 135 triệu kWh

Theo báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, trong 7 tháng qua, sản lượng điện sản xuất cả nước ước đạt 134.104,4 triệu kWh, tăng nhẹ 2% so với cùng kì năm ngoái.
Khuyến cáo: Cẩn trọng với pin dự phòng Trung Quốc
04/08/2020, 20:22:45

Khuyến cáo: Cẩn trọng với pin dự phòng Trung Quốc

Thị trường Việt Nam đang bán rất nhiều thiết bị, phụ kiện điện tử có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đáng nói trong báo cáo của đài truyền hình Trung Quốc CCTV, rất nhiều pin dự phòng đang không đảm bảo chất lượng, đe dọa sức khỏe và tinh mạng người tiêu dùng.
Top 5 điện thoại chơi game giá tầm trung ấn tượng nhất
03/08/2020, 14:24:02

Top 5 điện thoại chơi game giá tầm trung ấn tượng nhất

Nhu cầu giải trí trên điện thoại ngày nay đang trở nên khá phổ biến, để sở hữu một chiếc smartphone chơi game bạn nghĩ sẽ tốn bao nhiêu chi phí? Liệu với những mức giá tầm trung có chiến được những tựa game “khủng” hiện nay không.