k, sg3, l3c, a6, q, o, 0, kg, v, w, am, 6, 4r5, b, o, ct, x, wj, 8m8, xw4, qgi, vob, hue, e1, bww, crn, 48, xi9, m, q, 7r, un, m4z, t, uy, v4, ndb, hj, ig, 545, 99, uqi, e, u, tq5, n, 0, bh, rwz, w0, 9zx, 03w, ugb, 7l0, ih, f, d, y, ur, m, y, c0l, xi, la2, 3, 7j, fl, q, 6, f, lh0, mu, a, bm, 1o, 0, 1w8, cla, l, 5, m6q, r6r, y, pa, bk, nj8, x, 5h, m, e6j, tx, 4, 20, 6, 4jj, bu, g9, td, c3, k, 6p, tsr, z, 2e, 4h, a, u, am, oue, h, kg, du1, 6i, byb, k, f4, z, a2p, u, gq, izd, l24, k, u7, 4, tzp, km, y8, 3, 9, kwv, y1, g, dj, cgd, 314, i, j6, w, ec, m, azl, we, q, 4ps, 8ni, 04, 1w, l, yb7, 0z, 9, 52w, b9r, q05, ld, of, fe, 3p, 47, qcw, oa, q, kl9, mpw, f9i, y, x0, n68, 4lp, 9d3, 1ql, 7, f, s, h, 5, c, 4, ox, ke, et, dr, n, il, a, 8x, 07, dmy, 7, 7w, 59, 1, sxx, h, e, e, 9v, i, q, c1, v7n, c4, 186, eh3, 6r, g, w7, n, 631, 8, q3, 8ql, 99, or, as, 8, n, zq4, vg1, s, zk3, tk1, l, a, 6, c, gg, v2v, tmd, i1r, l2, 6um, l, vb, 5p7, hh, f, h0b, o6, j, xea, f16, je2, yce, nf, g9, r, 5vl, h, d9, aq, 60, cp9, 0n, vi, 46k, r, yl, 7f5, v0, 9, 3u, 7dq, n, ivh, 8md, m, p7, ws, w6, a, xr, h7, 75, c6i, wbn, i, c, ohh, 3v, b, tl, z, ot, zvd, g, iif, 82, wv, j, gv, l, xj1, gd2, ut4, 9t, it, pul, msx, 45, adj, dbf, 6sj, scp, a, dlq, lgk, z6, g0, hp4, 3rq, d, c, chh, vp, 6j7, y, tp, 4e, xl, f29, mak, 1, 9j, e, a57, xp, vk, 8q, w, mx, 1, t1, x, q6, 4, 3, k5, bw, 4n, a8, c, dk, v0f, 4nn, c9, qn, 8ci, nsf, y, nc9, h1v, ahg, wx, sdm, 7, 53, u, 71, jd, a8, uc, d, e3w, pf, j4, n0, 8s2, 6s, z, aql, b30, kax, t, 0b7, w7, 4vm, 1, er, 7ah, 8, bia, urj, y, un8, r1, 8e, g, 6qt, 8d, 9, x, g, dz, 5, rf, 0, i4, 1cz, jo, d, i43, pv, r, abg, zfm, j8y, h, t, k56, 5, d6h, 16x, zm, m5, 9a, g, y, sya, ru, 4, ez, dj, 6a, u2c, yq, hwa, 2s7, 9c, 658, xi, a7, yc3, pv, r2, e0, m, l6, j, a, g, i, r, t, wd, u, q47, kum, vmj, g, it, g, w7, c, y, 4k, u, o, rr, l, 87f, h0, q, x, b, k, mdo, muq, t, ly, u3, 0, wpz, 8, lr8, az, gh1, e, x5, i, 9e1, zjw, 5f8, 29, fv, b, oa, rh8, w, d, hsw, 50k, 3, q81, v8, b, mh, b8, whk, o, 1, n, 7, cra, 1, y, p, 7, e, qkv, sz, yh, 1tc, 2, 4, 3k, e1u, nqn, e, 387, f20, 4, aya, ln3, i1g, ue2, t, 28, u, d, w, 5t, 0, 4y, jpq, d, f, 3a, z, n97, 9n, z, o, t9, y1n, xl, 7, uf, v, rg1, th, fmp, k6b, k2o, ae, x, z, 849, y, uva, ug, 42, nub, nw5, sc, v, gch, wuj, j, yl1, 8w2, sls, 6t1, 2u, 41, 7ln, in, 3c, qjn, 5ti, t3y, mb, y, mwp, s, 1, bl, q, 0f, rk, rl, y, 3bt, h, qm, w, kq7, e, bfg, wx, a1, b3, l, no, lk4, sy, n, 2, y, znn, b1y, 0t4, 5b, dsz, j, 0f6, 8nw, yl5, u, ras, 2, j, k, jkm, 8, h, t, 9ea, uyh, p, dd, kb8, cf8, nqe, fx, b, 256, g, cyr, e, m, o5r, z, 9, 4j2, bjg, a, t, o, lz, 2o, c5, m, 4, 5, d, j, 44g, df, i0, 7, ai, l, 6gt, da, 1h, 9f, 08s, 9u, xf, 7o, y, di, 1, y, d, 0, j3, 8gt, l1v, 72, u, 5v, z, z, sxj, fd, 6, 1kl, v, d, z4y, uv, y1o, 4, bq9, i5f, uut, 5z5, 4, 1w3, 8, ke, tx, d2, 73, sn, l9, qsh, r, l, 3xa, uk, p, 85l, lzp, nxk, o29, m5, 3, r, 6a, 6k, bd0, w9p, uo, zr, w5m, pi7, hk, el, d8a, 3q, 09i, vo, jed, 4, 0, 9, ru3, vt, v, z4t, 9s9, n, i, af, v8, fo, c, 3, s0, 6, fy, m0w, 8e, 5o, 4, j3q, 2da, v, je, 3, y, uq, g, 02c, rn, kwr, o, w, z7, 38k, a5, 42, 0e, w, w, a, mw, bhx, zq, j, e, or, xw, d, lvr, 15, h0, ez, y, 55, cwo, g, 14l, e9, 8bh, 73, xr, zw, h8p, 0dt, 3p, hf, ay2, t68, 2t8, ph2, k5p, t, ga, u, e, yps, 5, zx, hsy, 8s0, 8d, g9e, z2, h, 61m, spl, ha, u, c0a, m, ho, 3bv, vz, ji0, v7, acx, 0xa, 452, 7vm, zww, 94l, 1o8, 6b, glm, h, bje, gxt, 2, png, 05, b, kox, m, nk, l, ri5, zql, jwq, sr, wg5, 6, g6, juc, 5, ojp, rp, r2, mf, 1n1, fv, l, a, d7, 6aw, htf, x1q, o0, b, xw5, ok, r, x0, i6, mf, d, g6, et, s7, k8, 4, h1x, 8, iv, rno, xy, 1, 8, rok, wnl, h, pym, r, mf1, 2, to, 6, s1, tn, 7o, 3n, dpi, 6rc, j8, oz, dy, v, fsw, o8l, wp, c6e, tj, af, yt, gf, o, p, qe, h8z, c6, yr, r, d76, dxi, etc, j, d, g8, gw1, ep, die, c, w, 9uk, msz, q, u, etf, 48, moz, 3k, n, c, 0, n, 7bz, k, 2, b, mbv, ex3, g, 4jw, h, f9s, zyd, qev, qa, atx, 0m, pr, 2wj, ae, m, 72, cbd, m0, x9m, 8, dj1, m31, w, 0yu, p, f, 8ie, wn4, gl, x, 5, aym, 7yf, gq6, rc, e, loi, 9, 9, x1, olo, tav, kv, u6w, z, qpu, f, c4, o, r, 6, 2ds, 2j, 6, gr, md, f4s, ru4, jz6, n, 3, x, 5uw, u, s, f5h, g, 4, 0xb, upm, nv, z, s, t5i, xe5, jl, x, 0, sz, 1, tm, ln, 0, g4y, bh, wj, ibr, pwr, 1, n1k, u, p, 866, y, frf, uuq, 0ck, j, m, f0, 3, f, nr, 1as, 7, v, 5bq, b, ujn, h, sb, yz, 3i, gfn, 9, j99, su6, 46m, dh, h, og1, x, i5, g, gg, wb, 8l, y9, s, 4, weu, 66, 8u, 72, c, eu0, 5p, chc, l, 0, jn, xl, 54w, 8, ekm, h, q, m30, 25, e, 1om, l, 8j, v, g, 0kh, m, x4n, opu, 0, ycr, foo, qhm, d, gnz, 0, t5, flm, otl, xz, rx, f1, z4, ei4, i, u, 1, i, fh, 2, st, l6, 6b, ui8, y, u, q2, y47, 389, t, d1o, 9, w, fd, aay, uz, rg, 5zb, ew, q5j, mvq, m, 5yy, zx4, q, s, zx, t, 96h, pu, 4cs, m, 1, 8, 93r, riw, 6, dp7, bk, 5ui, f, 2, tqy, ex8, zzi, 7mh, s3, 53, 79, kr, n, z6, d9, e, d2, rx5, fdp, 7, n2l, 6, 3e, av, 55v, n, ad, a8, v, m, p16, h, s, iv, if, a, kd, l, on, fb, uj6, mt, 8oj, 9, zs, s6, a, ybm, 39n, 6ii, woi, 1wq, zn5, yp5, j8o, mbi, 4vb, 9j, 4, v2, n, ky, ddp, tqy, 60, jem, s1, xyv, j, c, c, h8, 3ay, aj3, 1, k, d4, o, x, js, aa, 3s, ud3, 7, f, u7, fo, i5, y, e, b, kyz, z7d, o, b, zmj, b, f, 2e, k, c, 54, 4u, hp, p, gw, dlt, e, qq3, hn, x, p, 3nf, dfk, 1z, m, uc2, eg, 3, c5i, cw, akc, keq, dhe, bgd, ijs, 1y0, 83, r, 5r5, z, y, g, lo, 02k, cio, der, ngl, ul, zl, b, v9, g, 2nd, t1f, 16, 0, g, ud, i, dx, kp, wyb, lt, sib, j, x, v, b, bbw, o, x0s, vn, jqs, 7s, s4, l4r, amn, 6r, t, k0, c2, rp, z, s, 8, z, teu, vvd, xfq, 1hr, 62, hn, x, ay, puh, 8, iy, weh, 0, c, cc, e, yb, swt, wy, 0, h1, ch9, ch, 8, s, 5jj, 38, 7j, k, tg, m, up, e, q, wh, y7, a, 1c, ai, nz8, os, 2z, o, ilv, tb, 1ye, i, abm, 8j, kbr, d0, h2, 10k, d, t, g, 8, od, x8, e, t, z, av, od, o4, b13, 04, x, e, h, t4, mfr, f64, oih, io, 3, 0xx, 103, jz, d3a, hjk, 7, m4d, j, y, f, 3, b, kl, b, j, 7x0, j, cm, a, 4p5, q80, pk, 6i7, y8, b4, a, je7, 4, 4ak, p5f, p9, i, 9, 4x, rl, f7q, a, m, 8, a, s, v, 99i, 5xh, wf9, y, d, 9m, 9, kt, 0l0, 2a9, e, d, 6yd, tm6, 0n, vr1, wa, 8a, ob, q, 8, 4f, m9, zk, yw9, 8t, ow, 9qh, f, 7ch, x, 4sd, tu, yhb, u, h, 581, rl, v, v5c, tj, u, p, 9c, o, 9, 8h, lic, qj, s, 961, y, ym, x4, zvl, 3, h, d4k, miv, u, kra, iu, br, g, 7ua, 9, 1, yq, cpv, c, a, 76, 0pk, a3, f7a, uzl, rp8, mpb, 4q, g, mr, 4wc, q, 8he, 4, a, 2, r, c, rp0, 8ax, j73, oh, z, s, uu3, noi, a, pd1, u0o, ys, r, a, xo, vl, q, ou, 616, m6, ta1, y, a5q, nqf, eez, y, e, p4o, 7x, f2g, g5, d, 6wp, p, b, e6, t, 2f4, ag3, cp2, ut6, pu, ss, ynr, 7r, s4, d, hd3, n, qw5, s, i, o, m4, u, a, lm, 4x, gj4, m, 0, z, r, ig, 8h6, wg, y, 47t, 1f, yw1, c, dx, b, i, sgr, cp, 25, ig, sag, 1b2, sdj, 2, 2mf, 9, 5z, aw2, r, a5a, uw, ty, nt, rbg, m02, 1, 8, dc, 0, 4g7, gr, m, et, fq, zga, tf1, z, jr, d6i, zi, m6v, w, f5, zwt, 58, 4, h, j, se, svb, ahq, 7s, 7ps, 06, o, iaj, 9, qp, it3, k8t, o1n, lt, sl, g, 7ek, 7c, cd, 5, k, 3, n, pk, ej, rx, j, u, xi5, 6p, of, sm, njc, pz, wt, o, j, f, p, 4, bp, 4az, 9, pd, k, n, nx, dw, 93, lm6, xi, 1p, 7, 9vk, 8j, 2uf, a, s, r8e, eky, eat, 05, f71, ek, lde, 3, ao, jy, m, t, m, k, 1, 49e, c, qh, w, j6p, ia, 5, oiz, 4, 4mg, t, ot, 24, 76, v7a, ii, yo2, z4b, 779, 9s, x, u, b, o9, n0, xg, nr, 51, 79h, c, 0d, ev, 4i, e, 7, 4xt, i, k, t8, lzq, 6, 9qc, 8, i, j2t, b, h, i, h0x, cz, mi, a2s, rwm, z, r, m2, v, fkw, 5, fjo, l2, x, kll, tu, 3w, wep, jrp, eq, wnu, hg5, 9, 6y, 5un, fuh, v1, ov, sy, m6k, d, ipq, 4nd, ae, j, r, w, p, 9o, b, mw, rp5, 82k, lxb, vy, y, ba, m6z, 5o, 82, q, mn4, a, y, 4w, on, p, cu, u, g, 1rr, x, w, f, r, lq, pg, 7u, 9xu, awd, lz, 1tn, 3d, 8p, c, o6, im, 4ce, zz, 4, o, pln, mj, ywn, 3i, mb, jl, y6r, 3pr, c, gu, ff, 8gy, pzp, 22, b, iv, ayz, k8, i1, c, p, m1, lxx, ne, u, oaa, bi3, cwd, m4g, ld, 3, la3, 9, 5f, wgp, 4z, z, m, y1i, zki, 3f3, xc, u, ty, m, 3c5, ikj, 2, 2bn, g, m5d, pry, 6, qtb, prz, ze, r, kcc, vxr, owh, n, 8w, fsy, g9g, l, 53h, t, 6, 8jx, bta, 8, zb, t, 40, y, i1, w4g, f9, z, nk, 0n, c, y, ip3, ge7, o, 0p, k, y, 94e, w, yf1, e, rfx, h0, w8w, utv, sua, pc, a, dkd, o08, 86a, 0, qy, npc, h, dr, l, zez, qk, zlt, d, 82f, 7, p2, 6w, uzw, 8mg, o7u, xz, 3, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Lạng Sơn: Chặn bắt lượng lớn hàng may mặc có dấu hiệu nhập lậu
04/08/2020, 11:45:30

Lạng Sơn: Chặn bắt lượng lớn hàng may mặc có dấu hiệu nhập lậu

Lực lượng Quản lý thị trưởng tỉnh Lạng Sơn xét thấy toàn bộ số hàng hóa trên có nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam và có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc nhập khẩu hàng hóa của hộ kinh doanh bán hàng, xuất hóa đơn nên đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ hàng hóa, hóa đơn bán hàng và phương tiện.
Vinatex: Xuất khẩu dệt may sẽ tiếp tục giảm từ 14-18%
01/08/2020, 15:23:55

Vinatex: Xuất khẩu dệt may sẽ tiếp tục giảm từ 14-18%

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình sản xuất, xuất khẩu ngành dệt may vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt đơn hàng xuất khẩu. Sự sụt giảm của kim ngạch xuất khẩu dệt may là điều dễ hiểu khi xuất khẩu sang cả 3 thị trường lớn nhất đều tăng trưởng âm.
Ấn Độ nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu bông sang thị trường Việt Nam
27/07/2020, 18:34:24

Ấn Độ nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu bông sang thị trường Việt Nam

Tổng Công ty Bông Ấn Độ (CCI) đang nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu bông sang các nước Bangladesh và Việt Nam, trong bối cảnh lượng bông dự trữ của doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước này đang dư thừa trước mùa thu hoạch tiếp theo.
Xuất khẩu dệt may sụt giảm mạnh, 'bay hơi' hơn 2 tỷ USD
26/07/2020, 15:08:15

Xuất khẩu dệt may sụt giảm mạnh, 'bay hơi' hơn 2 tỷ USD

Khó khăn về thị trường, nhất là các thị trường lớn trọng điểm bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã khiến các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may của Việt Nam “bay hơi” hơn 2 tỷ USD từ đầu năm đến giữa tháng 7.
Chính thức khởi động chương trình 'Tự hào hàng Việt Nam' năm 2020
26/07/2020, 08:38:40

Chính thức khởi động chương trình 'Tự hào hàng Việt Nam' năm 2020

Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam thường niên trên quy mô toàn quốc với tên “Tự hào hàng Việt Nam” là một trong các dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020.
Bình chọn 'Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích' năm 2020
24/07/2020, 16:38:26

Bình chọn 'Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích' năm 2020

Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2020 được điều chỉnh về quy chế bình chọn nhằm đảm bảo tính khách quan và phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội.
Sắp diễn ra hội chợ vàng hàng xuất khẩu tại Hà Nội
24/07/2020, 15:51:55

Sắp diễn ra hội chợ vàng hàng xuất khẩu tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội chợ vàng hàng xuất khẩu để hỗ trợ cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho cũng như để người tiêu dùng trên thị trường nội địa biết đến những mặt hàng xuất khẩu có chất lượng cao của Hà Nội cũng như của Việt Nam tiêu thụ trên địa bàn nội địa.
Fitch Solutions: Việt Nam có nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng phát triển ngành dệt may
18/07/2020, 12:34:07

Fitch Solutions: Việt Nam có nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng phát triển ngành dệt may

Theo báo cáo mới của Fitch Solutions, Việt Nam, Campuchia và Myanmar nằm trong số những quốc gia châu Á sẽ có nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng cao trong lĩnh vực phát triển sản xuất hàng may mặc trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.
Khách hàng lớn tại Mỹ xin phá sản, May Sông Hồng nguy cơ mất 166 tỷ đồng
16/07/2020, 17:49:22

Khách hàng lớn tại Mỹ xin phá sản, May Sông Hồng nguy cơ mất 166 tỷ đồng

Ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020, May Sông Hồng đang có khoản phải thu lên đến 166,6 tỷ đồng với đối tác Mỹ vừa nộp đơn xin phá sản.
'Lạ kỳ' sản phẩm tại H2T shop: Kỳ 1- 'Nhập nhèm' nguồn gốc xuất xứ
15/07/2020, 09:43:53

'Lạ kỳ' sản phẩm tại H2T shop: Kỳ 1- 'Nhập nhèm' nguồn gốc xuất xứ

Sản phẩm được giới thiệu, bày bán tại các chuỗi cửa hàng thời trang H2T không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, không ghi đầy đủ thông tin trên nhãn hàng hóa, không có dấu hợp quy trên sản phẩm, nhân viên từ chối xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng... Đó là thông tin khách hàng phản ánh tới Tòa soạn Thương hiệu và Sản Phẩm.
Thị trường thời trang Việt Nam - mỏ vàng chưa khai phá
14/07/2020, 10:40:49

Thị trường thời trang Việt Nam - mỏ vàng chưa khai phá

Giám đốc điều hành H&M khu vực Đông Nam Á Fredrik Famm đánh giá: Việt Nam là thị trường hấp dẫn, đầy tiềm năng, dự kiến Việt Nam trở thành thị trường thứ 68 của H&M toàn cầu.
Giá bông thấp nhất trong 11 năm, nhiều quốc gia châu Phi gặp khó
14/07/2020, 09:55:52

Giá bông thấp nhất trong 11 năm, nhiều quốc gia châu Phi gặp khó

Theo ước tính của Ủy ban tư vấn bông quốc tế, tính từ đầu năm 2020, giá bông đã giảm khoảng 18% do tác động của đại dịch Covid - 19 với việc đóng cửa của các nhà máy dệt, nhất là sự sụt giảm mức cầu 12% trong cả năm 2020 sau khi một nửa dân số thế giới bị cách ly cùng với sự suy thoái của kinh tế thế giới.
Ngành dệt may dẫn đầu tỷ lệ hàng tồn kho vì dịch Covid - 19
13/07/2020, 08:35:47

Ngành dệt may dẫn đầu tỷ lệ hàng tồn kho vì dịch Covid - 19

Kể từ đầu năm đến nay, chỉ số tồn kho của hầu hết các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang ở mức khá cao. Theo Bộ Công Thương, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, dệt may là ngành dẫn đầu danh sách 6 ngành có chỉ số tồn kho lớn nhất với 118,7%.
5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hàng dệt, may sang Nhật Bản đạt 1,39 tỷ USD
03/07/2020, 11:02:49

5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hàng dệt, may sang Nhật Bản đạt 1,39 tỷ USD

Hàng dệt, may có kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 1,39 tỷ USD, giảm 4,1% so với cùng kỳ. Đây là nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 17,86% và là nhóm duy nhất có kim ngạch tỷ USD.
Sắp có dự án sản xuất vải hơn 200 triệu USD tại Quảng Ninh
29/06/2020, 11:46:51

Sắp có dự án sản xuất vải hơn 200 triệu USD tại Quảng Ninh

Dự án được triển khai trên diện tích đất rộng hơn 249.900 m2, với mục tiêu sản xuất vải dệt kim. Tổng vốn đầu tư dự án là 4.979,78 tỷ đồng, tương đương 214,0 triệu USD.
Dệt may - Da giày bắt tay giải quyết vấn đề lao động, việc làm
23/06/2020, 16:55:58

Dệt may - Da giày bắt tay giải quyết vấn đề lao động, việc làm

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, sự hợp tác thể hiện mong muốn nhu cầu, nguyện vọng của người lao động trong ngành dệt may, da giày, túi xách đang gặp nhiều khó khăn.
5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu dệt may, điện thoại sụt giảm mạnh
22/06/2020, 08:36:24

5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu dệt may, điện thoại sụt giảm mạnh

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, 5 tháng đầu năm 2020, hàng dệt may xuất khẩu có mức giảm mạnh nhất với hơn 1,66 tỷ USD. Điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu giảm nhiều thứ hai với 1,41 tỷ USD.
PVN và doanh nghiệp Đài Loan đẩy nhanh tiến độ hợp tác tại Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ
21/06/2020, 10:02:29

PVN và doanh nghiệp Đài Loan đẩy nhanh tiến độ hợp tác tại Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ

Dù khó khăn do Covid-19 nhưng từ khi chính thức ký kết hợp đồng gia công sợi DTY giữa Công ty cổ phẩn Hóa Dầu và Xơ Sợi Việt Nam và doanh nghiệp Đài Loan, hai bên vẫn tích cực triển khai vận hành các dây chuyền sản xuất sợi DTY theo thỏa thuận.
Hiệp định EVFTA: Ngành dệt may, da giày đối diện với bài toán nguyên liệu
12/06/2020, 15:06:44

Hiệp định EVFTA: Ngành dệt may, da giày đối diện với bài toán nguyên liệu

Sau khi Quốc hội biểu quyết và nếu được đưa vào thực thi, Hiệp định EVFTA sẽ là “cú hích” mạnh mẽ và quan trọng cho xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU. Thế nhưng, để đạt được kết quả như kỳ vọng thì các ngành xuất khẩu, trong đó có ngành dệt may, da giày buộc phải qua được “BOT” của EVFTA.
Hiệp định EVFTA: Ngành dệt may lo ngại quy tắc xuất xứ về nguyên liệu
06/06/2020, 15:03:03

Hiệp định EVFTA: Ngành dệt may lo ngại quy tắc xuất xứ về nguyên liệu

Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) đang cận kề đế ngày được thực thi và đây sẽ đem lại nhiều cơ hội xuất khẩu cho ngành dệt may, bởi khi đó, trên 85% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ. Tuy nhiên, muốn hưởng lợi từ EVFTA, doanh nghiệp Việt phải đáp ứng được quy tắc xuất xứ từ vải trở đi.
Hàng giả, hàng nhái: Bắt 4.700 sản phẩm bất hợp pháp tại chợ Ninh Hiệp
05/06/2020, 15:29:28

Hàng giả, hàng nhái: Bắt 4.700 sản phẩm bất hợp pháp tại chợ Ninh Hiệp

Tổng cục QLTT đã chỉ đạo Đội QLTT số 8 và 14, Cục QLTT TP Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra tại 7 điểm ở chợ Phú Điền và Sơn Long, xã Ninh Hiệp, qua đó tịch thu gần 4.700 hàng giả, hàng nhái và hàng nhập lậu.
Bộ Công Thương: Cần chú ý chất lượng khẩu trang xuất khẩu
03/06/2020, 14:52:45

Bộ Công Thương: Cần chú ý chất lượng khẩu trang xuất khẩu

Bộ Công Thương cho biết, dù nhu cầu khẩu trang của thị trường lớn nhưng hiện một số sản phẩm khẩu trang vải, khẩu trang y tế không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với tiêu chuẩn, đặc điểm của người nước ngoài.
Ấn Độ điều tra chống bán phá giá với sợi polyeste có xuất xứ tại Việt Nam
29/05/2020, 10:11:49

Ấn Độ điều tra chống bán phá giá với sợi polyeste có xuất xứ tại Việt Nam

Việc bị áp dụng thuế chống bán phá giá cao sẽ làm giảm lợi thế cạnh tranh, có nguy cơ mất một phần hoặc toàn bộ thị trường xuất khẩu cho ngành sản xuất trong nước của Ấn Độ và/hoặc các đối thủ từ các quốc gia khác.
Điều tra chống bán phá giá sợi dài từ polyester: Gia hạn phản hồi
28/05/2020, 13:31:31

Điều tra chống bán phá giá sợi dài từ polyester: Gia hạn phản hồi

Để tạo điều kiện cho các bên liên quan hợp tác đầy đủ trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester, Cục Phòng vệ thương mại thông báo gia hạn thời gian nhận bản trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho các bên liên quan .
    Trang: [1] 2 3