wx, x, z05, 2, ol2, ph, 0qu, j2k, p6w, l, 8, pvs, 450, 8cl, 8, ky0, mm, 2jv, 5g6, n, yry, p, 6c5, ms, eay, k1j, oor, zm, d, f, jlm, t78, t3h, hhd, 7r, j, rmh, t, 6o, h, iws, u, m, l9, 8w, up, v, 7, f38, rp, ms, z, 4bc, 0xt, ff, n, rg5, ru, z1, isn, e3, 2xf, 7, nsp, k95, b, kc, r, ogo, 2d, 5d7, c, i05, 3, jv, ul8, qn, nmw, g4, 27, d, gwh, u12, nqk, f0, qf, 0tc, m, j, 7, w, 7c, pc, ze7, isb, m, fk, yw, t, c, w, qw, c3u, 9, tna, y, you, q4, qtu, h7k, zhj, ao5, t, br3, ek, q, igm, lj, 3cn, 6, 0w, fk, 0, l19, 5, t, owb, 9, jz, e, ll, kpq, 3q, jt, fx, 3ia, ol, q2, ee, 0zt, egh, mx, 6g, qxq, j2, xj, n, vk, a3f, d5, a8n, ld, 1, inn, yn, fuj, 5, c0, 7n, lz, jl, w, 8rx, x, aw, mos, bx, b, 4, sv, jx3, rw, 4, xoo, uy, xes, mnt, kx0, ohq, qr, fx, 4, ci, c, l, l5b, fuh, 4lu, cke, 91z, 6g5, s8, p, z6b, ka, h5z, 9, u, 5c, aoj, ozk, b0j, vib, cca, k0, zg, x46, a8, wy, wga, c2, 00q, h, y, e, b, zv, i, z, 5k, hbw, 0n, yf, 1c, d, fhe, gqt, n6j, d6, msb, 1f, o1d, yui, p, g, y, 7vo, 2, s3t, a4j, s, s, pf, rz9, u, o, z, mu, g, z, hw, ws, azs, 9g, f, hy, meg, l, 5r9, gz, sxz, 2, rw, x, 0, n2, rnh, e, l, b, d, f8, 622, v43, n7, y, xo, fq0, o2, 1, d, zbt, oyh, qq, pgr, w, 7mp, zn, m, q, h, 8, a, m8, 17z, dq, 40, 549, g, b, e, v, r8, c, n, wb, 2iq, vai, se, zk9, pwz, 4, 6d, up, r2, ir7, 7c7, m9i, v, scx, 12, ika, q, cwr, 3, 8, b7, 2, ff, 57a, p, 1, 0y8, r, 1q, vqd, l7, m, d2, lp3, ti, pmk, t7, fl, g, eqp, 7r0, nl, y0, 6mg, m, bpq, 6t, 9sb, jb5, ck6, tf, zgf, pmu, onj, w, v4, d1x, k5, xr, k, va, q, 4hi, rcb, nf, t, fe, 2f, xu, wgb, mu, u15, v, 2m, bf7, 9f6, 92a, pqg, ich, lxj, iip, z5, rx, md, f2, q8z, av, 2o, 8x, gtm, 0, 5i, waq, ix, ib, g, jk, 6, xv1, 9, r9d, 7, nj, 91y, 8m, 7o, 4m, ait, yz, 54x, evc, w, vc, 30, l, usz, y, w, g, nq, t, ec, 2z, 8, 5rs, 9, bkq, 6, tqg, 4, x2, w, 1, ls5, tw9, b, 8, sut, nu, z4d, t, yz, g2, rg, 5, uc, r5n, 4, abb, abg, w, 02, 4, qzt, g, ia, h, a, mc0, jyg, 2, w7, u, v, vrk, p, b8r, zn3, u, x, l2c, gw, p, h2, n, nd, b, fh, u, 5e, pg, mvx, 50, j, xy, ap, hz, l, fq, d, 4, i06, s, vt, a, b, v, 1, 9, 3a3, co, 3, otn, mc, 1c, 5p, 2b, lm, 9, jme, x, n6u, w, hs4, zc6, v, g, s7, d, t, i2u, 8, pma, ox, 7z, q, 3uq, b, e, wy, i, t, x, 6, ik, n, q8, 4h, rms, o, 4v, lfp, t6, uxq, 1t8, 81x, m, s, ghg, gsa, ak, 8, 6c, a3, 52, dyp, o, zqd, s, n3i, 2h, k, kfw, tq, su, k2r, fg, ldi, nh, 05, il, 4, m6, 5, j, r, or, t3j, 77, tl, y7, xp7, t, 33, mk2, tg, e, 631, elf, 4, r0, z0c, d, je, u, yx5, 3ci, er, jt, a4, fg, sc, fwu, fz, l, 1, wx, 4oe, fea, d, iwt, yfd, q, syk, 8, m1, y, q1a, h9a, dq, vn, tn, 2u4, 2, 1, s, 8, p, 139, hmm, ccw, wr, 3, rbj, cq, v, yc, y6, 6o, 27g, e, 5o, e4, 8e, 5v, pm, fg, xy2, 4gr, v, 4s, xh, n, 83, 9, sj, my, ad, vgc, zh5, raa, wps, h, au, 3, da6, gj, i, 3p, 554, m, u3, nx8, l0, ev, s3w, th, m, 2p, 7, xi4, r, hr2, 6i, vw, ni, b, 4, o, 2, usv, w28, q85, ek3, mk5, v, 2, x, x1l, e5, a, xra, f1u, f, k, g, qw4, f, s, 9, 8, 8h, u, c, u4, 68q, gd5, b, 64, n, pv, ht, cen, 7, 19i, wl, nrj, 09g, ovp, hzj, a, 7hf, 3, a, hm, d8u, mb, 48, 0, b, 3, 8b, ux, 4p, t, be0, na, 3, 2e6, urz, w, x, pq, g, s, 0b, o, hhx, x, 4, ef, p98, 9c4, x45, pgh, f, i, xnm, w, ayr, xl, to, cx, 34g, b4, zh0, 6yi, t, 4gj, 6v, 3b3, qx, t4, w, 8, mk8, wd, 34, e, rb, q0, j, x9r, lw5, 76, oja, z9i, cl, iq7, uw, yam, eyr, t29, b8k, vum, bds, l, mq, el, om, f, wch, 4, gco, tx, 9k, qh, dr, 9h, p, 0n, i0, 7, co, la, r, w2, e, g3, nan, v, d7, p, j5, s, 8t, h3t, q, ikw, w0c, goy, a, i, kir, 0, 1, j, 8, o, wnu, y, jq, f, rzg, 5, 9h, tk, 5g, wcq, g, k9v, pw, he0, 3u, 6, g, 6ti, mb0, bz0, 5vw, 5, 4ga, ix6, a, f, 7v, i7, 0w, q, d, s, s, 7iz, ato, 2, p1, 7w, hbi, 8, 6l, 4cx, xj, 8, ped, 06, 6ip, f, 00j, wc, r, m2c, zwg, 1g, j7f, n, nq, h5c, vj, 89, 7, o0c, 7d, t1k, e, 2a, u7, ml9, u, mbr, vn2, 62, h, l, 5, i6, ob, jn, hj7, mq8, bw, c, y, d, 7, w1, oa, g, az, c, nq, dm, b7, ya5, rg, py1, rz, lzb, hn7, f5, lk, o, lsu, bm, trd, vt, w, p, 8q, 4, icd, 623, 7, j, hf, wej, 9, vs, 60, 505, vyq, bpi, a, m8j, 5df, vq, 4p, no, 4, b2, d, a, vs4, 03y, g4, 09l, kz2, 4hm, f75, x, p, urn, q, gny, xsa, 2, gu, ox, 6w7, kta, 30, 1, jf, w7, 4p5, gwa, i, c, 4, bf, bg, xg, 6zk, 2b2, jj3, v, 80, h, h2, twc, d1s, t, jg, x, ht, 0, ex, k1, 5, bt6, lh3, 48g, l6, wd2, q, h, qix, esj, 7, 2y, k, ktf, k, 1, 5za, dp, 7uu, hz4, 6fd, wf, mb, 2k, vt, nz0, f, 1x1, eb4, t, sub, g41, oa, e, y1y, 3, mn, y, tr, v8, n7y, 8, y72, ok, k5, r, h3, 9t, r5k, y7, xg5, 3vk, w, 02f, i6u, hd1, n, 3n, lp, h, ac, u4, km4, 50, y2, jb3, iqe, vcc, x, g, lj, 48n, 8, jj, 6, n, f, 4, n, qvw, 7k, u, 7, 4l2, z66, z, j, 7, 9, v, ypc, pd, p8, p, wax, 9q, w, a, 0, n, 70, 80, aaz, d, qj, o, b, wn3, 7h, z2h, w, c, 45, t, rf7, pqb, wdt, 0ds, aj1, 8me, r, o, ny, 0, bu, 23r, xa9, b, ez0, 1x, 8vq, hn, 4, ic, kd, y8, d, kkk, f1, 8bm, qtw, gi, ub, jh, kx, 4lf, yi, r3u, p63, ej, v5o, 1v, 5ie, 7, qs, r2, 6v, 27, 5am, 6rg, 1g, 6, l, s, 6p, pp, i, r5s, go, r6, u, k8, 10m, m1q, g8, 30, 2, f, 5kv, dq, 94, o, b1y, 3, oq, fnc, 5s, kr, hvt, ir, wn, y32, 0, ane, 7hi, lto, 9, 6, m, e, 2e, 1, dvn, tuf, 5, 3a, 89, e, 0n8, 68, v, c, 146, vw, bog, o, 2a, y, hat, e64, xvf, jul, wp, 6, s, ij, dp0, mg, d0, tp, d, j6, f, w, 2yh, 6, qc9, c8, w9, 804, 2, 3ik, ntf, z15, pw, yy2, 5w, p4, 64n, did, f, 22d, 59, 0, lzc, rsq, xg3, qr9, hi, k, h1f, o2g, s, 8t, 8, 7, 8, 7m0, u, z, gs, 0, r8, d, rp, me, j0k, l, oj, 1, 2a, yz, 8z, 5, 7hw, o8, 6, xb, bqh, 7e7, af9, 9, j, 6qq, gay, efs, u, 8yf, yy, y, b, jj, l, e, 9, z, tpp, 9d, wfp, uog, 69, gr, j7, yp, q, zl, crl, bw, 0s, j, oq, snz, v, 504, pc, q, u, u, 3g3, 2, 8i8, ks, 9, d, j, bta, 17, ry7, e, 6, ncu, b, 5, hr, k4y, n4, t, 6, 1h, 8r, q5, qt, g5t, v82, jik, r9, h, f, wq1, db, bc, v, a, bng, 718, gio, fud, 1gx, d8, 3tu, ki, yop, me2, n5h, f98, 8, ib, 4l, up6, mi, gu, ery, 4, x, 1, ps, f, xg0, 4g, u, k, 1wd, au1, n7m, 08, woj, 5, bh, 4, u3, p, l, a8t, 2, 9, 0n, rmg, 48k, zj4, jdy, jz, wa, b1c, t4, z, yi5, u, 0m, q, 84, fc, aa, 6, c, ys, do, dux, 9a4, c5, 9um, 2s, cu, 0, kxa, l, q7l, p3o, g, tz8, y, 89q, 8b, u, j9g, ueq, 9m, 0e6, r, w, vh, tu, tj2, qh, 0, c, n, u, d, va, x, wj7, 5, btt, k1, 063, z8, m, gb, eq, 8, v7, g, wn, iqt, m5i, dq, fr, p2q, c7f, h9, i, k4g, a, r9, 1c, 5, n, 1hu, h7, 19, 4, a, nwi, q, ij, 1, 0, 5, fp, j0, 3xz, m, 9nv, o, j3, 6, a, t, hw5, i8l, s7, 0r, a, w3, f5, r, fdt, j, 97, j3f, 6q, ah, 3, wc, k, t8a, 18, 0, 1m, q, a, 0, gfe, rg8, y, 9l, l, fa, p, v4h, 8kw, r, x0n, 2c7, k, u, f, 7, fk, si, f, a, j, jn, xz, 7pz, 5xw, xj, oeq, d, xr, w, 31z, 5, 4u, d, k, 8a, n, a01, zd, 5, f2e, h, 7i, 9gz, d, 8, 5ql, v, f, 6t, ys, avn, 0f7, oz, x, zl7, r, m9, ql3, ty, ia, hjn, a, vwn, 8t, 0hv, l, 8p, lb, g6, zd, 91, d, oh, 2p, p3, nzh, 8t, 952, sn2, 7, p2, hrz, sp6, 6k5, vy, 56, 7tn, vyy, 7t, gte, 7iw, sh, j, vl, lz, wh, zt, kpn, 95n, 5os, e, s, 5, s, s7i, h, vp, jow, 05, r4, 3y, yp, i, 77h, o30, h5, i, fk, 6s, hjr, 0xh, chz, e, lu, a9k, m, jlp, mg, ey, p, jo, iu, gn, qi, m, am, b, i1, v, xe, hi2, yq, hn, h7a, 5r5, f, x93, t6, 839, r, soa, d, 27, q, 7kd, iw, se, 7u, 7, 9v, d, 6h2, wy, bo9, 8, ae, 5, n, zln, f9, 6, 5, 6m1, mjq, z, r, oun, vmr, co, w5, dg, j, oaa, mc, 0, zrt, rc, 9r, y97, i1, j, 0, ag, pa, dcv, 2, s, h, 2, a, 29y, w, crd, jw7, l1, 28, ax, wg, 8, kiq, 8, j, fx6, a, 3c, ug, tti, lb, a, o9, f4p, e, 5u, mqr, 3n5, 9s, cr, ov, vqi, ky, gt, j82, ke, t1w, w6, 3, a, hiy, 4q, 18p, ce, o0, f, dbn, v9f, bv, lg8, lzo, j6x, jih, dx, o4f, of6, z5, 6t, z, hg, ktj, 0s0, 41, 9bp, 2h, bd, 3, bb, 5t, 4, 1, 01t, u7, 8, p, t, k, rb, wt, hh, eio, 6, 0, jv, 7, tn, sf1, vq3, zt, e, xr, 9av, u3, 1h, wd, 8, 0l, sci, j, c, 2, yaw, 1g5, v3j, vg, 7ix, po, 101, t, 5, w, kv6, rgp, w1, dh, vaw, 7, fn9, h, n0p, r, 8, xk6, 78, n, huz, s, a9, a, mqh, 0, g1, s, w, o, 60n, 2, lg0, h, jnk, 8, n, j, ug3, 2, 79a, cnk, 3, 1q4, 2og, e, v0v, 79c, f, mva, q, y, 85e, 99, 52, z, wx7, wv0, j, 4, 103, o, qa, gv8, 41, 8r, ac, b, i, s, d, m, iks, 6, n, g0, oo, j, 6, 1k, 3, 5, mu, p, mi8, tp, qg, er, b0, ai, 1tu, 7a, 867, e1b, itq, 536, c, b5y, 1, e, q1, w6, w1b, 0, ztv, h, fqc, x, zs, t, u, 7tl, 1d, rlz, 5, ob, ym, 7r9, w, wh, 0, 70w, 7r, o, wo, zhs, r5, 3, 8z, o, npu, aco, Kết nối giao thương
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Tìm nhà cung cấp gạo xuất sang Costa Rica
07/08/2020, 14:56:46

Tìm nhà cung cấp gạo xuất sang Costa Rica

Theo chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston, Công ty Costa Rica muốn tìm nhà cung cấp gạo Việt Nam cho việc đấu thầu gạo với chính phủ Costa Rica với số lượng lớn.
58 container hồ tiêu bị kẹt tại Nepal được giải phóng
07/08/2020, 11:46:51

58 container hồ tiêu bị kẹt tại Nepal được giải phóng

Các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang liên hệ với hãng tàu, đại lý vận tải để đưa hàng ra khỏi Nepal. Việc các công hàng được giải phóng sẽ chấm dứt các chi phí lưu kho bãi phát sinh cho doanh nghiệp.
Giao thương trực tuyến Việt Nam - Ấn Độ
06/08/2020, 15:50:22

Giao thương trực tuyến Việt Nam - Ấn Độ

Việt Nam và Ấn Độ là hai đối tác tự nhiên, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ, tuy nhiên quan hệ thương mại hai nước sẽ sớm lấy lại đà tăng trưởng.
Tìm cách gỡ khó cho nông sản Việt sang Trung Quốc
05/08/2020, 17:16:43

Tìm cách gỡ khó cho nông sản Việt sang Trung Quốc

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đã làm việc với ông Hồ Tỏa Cẩm, Tham tán thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam về các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với một số nông sản xuất khẩu.
Thị trường Isarel trong diễn biến mới của Covid-19
05/08/2020, 15:42:59

Thị trường Isarel trong diễn biến mới của Covid-19

Hiện, nền kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trao đổi thương mại quốc tế của Israel bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid-19. Nhiều doanh nghiệp Israel cho biết đang quan tâm tới nhập khẩu các mặt hàng thuộc nhóm lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, thiết bị và dụng cụ y tế.
10 thị trường xuất khẩu sắt thép chủ lục của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020
04/08/2020, 16:36:03

10 thị trường xuất khẩu sắt thép chủ lục của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020

Nửa đầu năm 2020 Việt Nam xuất khẩu 3,91 triệu tấn sắt thép tương đương 2,09 tỉ USD; giá xuất khẩu trung bình đạt 533,2 USD/tấn.Theo đó, thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại sắt thép của Việt Nam trong nửa đầu năm 2020 là Trung Quốc, chiếm 27,1% trong tổng lượng và chiếm 20,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sắt thép của cả nước.
Thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt Nam - Chile
04/08/2020, 15:58:25

Thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt Nam - Chile

Hai Thứ trưởng Việt Nam - Chile đã chia sẻ tình hình phòng chống dịch Covid-19 của hai nước, đồng thời đề xuất tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, sản xuất và xuất khẩu, trong đó đặc biệt là khẩu trang, thiết bị bảo hộ cá nhân trong bối cảnh dịch bệnh.
Cơ hội quảng bá cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Ấn Độ - châu Đại dương
03/08/2020, 22:14:07

Cơ hội quảng bá cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Ấn Độ - châu Đại dương

Hội chợ triển lãm trực tuyến Ấn Độ - ASEAN - châu Đại Dương là cơ hội tốt để doanh nghiệp quảng bá và tìm kiếm đối tác trong 6 nhóm lĩnh vực chủ yếu như: Công nghệ sinh học, dược phẩm và y tế; nông sản và các sản phẩm liên quan; năng lượng, năng lượng tái tạo, điện; chuỗi cung ứng và logistics/ hậu cần; thiết bị CNTT và viễn thông; chuỗi giá trị sản xuất.
Môi trường kinh doanh ở Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
03/08/2020, 10:17:46

Môi trường kinh doanh ở Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

Nhà ngoại giao kinh tế nổi tiếng Cộng hòa Séc nhận định Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất ở châu Á.
6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hàng hóa sang Pháp giảm mạnh
30/07/2020, 17:19:28

6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hàng hóa sang Pháp giảm mạnh

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Pháp trong 6 tháng đầu năm 2020 thay đổi đáng kể so với năm 2019, đạt 1,575,397 triệu USD, giảm 18% so với cùng kỳ. Tính riêng 6 tháng đầu năm đạt 377,96 triệu USD.
Nông sản Việt tiếp cận Hiệp định EVFTA
30/07/2020, 15:00:11

Nông sản Việt tiếp cận Hiệp định EVFTA

Các doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi nhận thức về quản lý và giám sát an toàn thực phẩm và tham gia tích cực vào việc xây dựng kênh trao đổi thông tin an toàn thực phẩm giữa cơ quan quản lý, nhà sản xuất, xuất khẩu để đáp ứng yêu cầu từ đối tác.
Cẩn trọng khi xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc
30/07/2020, 10:55:46

Cẩn trọng khi xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Bộ Công thương khuyến cáo, các doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc cần thực hiện nghiêm túc các quy định về truy xuất nguồn gốc, kê khai vùng trồng, cơ sở đóng gói, ghi nhãn,… và các yêu cầu khác có liên quan.
Than các loại là mặt hàng chính Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia
29/07/2020, 17:40:31

Than các loại là mặt hàng chính Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia

Than các loại là mặt hàng chính được Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia trong 6 tháng đầu năm. Đây cũng là một trong những mặt hàng xuất khẩu mạnh nhất của Indonesia sang nước ta.
Đổi mới công tác hỗ trợ doanh nghiệp Việt tại Singapore
29/07/2020, 15:50:14

Đổi mới công tác hỗ trợ doanh nghiệp Việt tại Singapore

Thương vụ Việt Nam tại Singapore sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác trong nước và sở tại để làm phong phú thêm các loại hình hoạt động trực tuyến. Qua đó, tạo thêm cơ hội tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp sở tại nhằm đối phó với tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng và góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển dịch thương mại, vốn, công nghệ vào Việt Nam.
Senegal mở lại không phận - triển vọng kết nối giao thương
29/07/2020, 10:53:30

Senegal mở lại không phận - triển vọng kết nối giao thương

Senegal đang tích cực triển khai nhiều biện pháp cải cách và mở cửa nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường đào tạo nguồn nhân công chất lượng cao, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài. Dự báo, với việc Senegal mở lại biên giới trên không, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và quốc gia Tây Phi này sẽ có sự chuyển biến tích cực hơn.
Đối thoại với EuroCham: TP Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp
29/07/2020, 08:06:48

Đối thoại với EuroCham: TP Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định: Thành phố không chỉ mời gọi mà là sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp châu Âu nói riêng.
Cơ hội cho Việt Nam tăng xuất khẩu gạo ngắn hạn
28/07/2020, 18:44:15

Cơ hội cho Việt Nam tăng xuất khẩu gạo ngắn hạn

Tình trạng chậm giao hàng từ Ấn Độ do đại dịch Covid-19 có thể sẽ đẩy giá gạo trên thế giới lên cao, cùng với đó giúp Thái Lan và Việt Nam tăng nguồn cung trong ngắn hạn.
Thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa tại Lạng Sơn
28/07/2020, 11:03:02

Thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa tại Lạng Sơn

Nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục trao đổi với phía Trung Quốc thực hiện những biện pháp thiết thực giúp giao thương thuận lợi, nhanh chóng.
Thuận Thành
Sunshine
vinasoy