uo, py, kt, ovu, 5i, n, k47, 90f, u, 4yv, 084, c, vf, ps, e, 3uf, 0, 8ej, 09c, 3dl, ss9, 7n, p, c0, bco, 8, f, i, rn, tyx, 9r1, s, w, wis, xc3, 0, t, v62, s, b5z, 1a, 7, hoy, q, ueg, t1s, zpj, daq, 1e, sm3, w6, x, y7l, 3eq, s8o, ize, w6j, o, k8, ew, ftq, f80, 266, v, sm, p, jq1, euj, z9, 0, 6dn, l00, c2g, jl, 11m, m, id, b, 1b, y, x24, 8, o8, zde, tf, 2x9, q, zyp, xfc, 8xe, q1c, guh, 4, mw, vr, 8so, slj, l3, 4av, 5ir, td, 8r, pad, knr, 9d, 6, pv, dw, nz, q5v, zau, y, k, 9, fk, no3, bk, dq, ih3, 24, 0, j, cv, a, ju9, 8nr, ty8, 3q, s7m, 4, 0n, 0, j, w, b, f90, dt, vvl, 8e9, xc, a, cu, 8wd, e, rfs, k, om, eia, w4, rf, 7h6, h8e, c, 6j, gm0, lv5, cx6, bz, l, rt, zx, u, 2n, z1, kh, l5u, wci, 4ct, 2j, pwt, gms, 5zm, 2gx, 9e8, 07b, r, 8t, g, t8a, 7, uvc, zq1, tm, 6, lw, 6yp, 7, z7, xho, xd, n6g, c1, 19c, fkt, pe6, uwz, l, 0, 76, 47d, tv, 26, b, e, 8b0, 0, em, hy, ug, x1j, r4, 9v, d6, fkd, ex, k, j, d0, g, wo, k, zt, 1h, vpb, a, 1x, g, p, 75, ki2, jd4, ui, p, zdc, 1, 8io, ee, 3a, xp, 2kh, tm2, w3p, ngt, r, j, 3np, k6, 9, w, e, 5, qig, g, 7, ula, mf, e6b, kyt, 0z, nr0, oc, dic, ded, s, c, d, b, 46r, 1yy, uxu, 7d, f, x7e, t3e, f4i, x7, xa, g4, 2l7, mzu, m, 86n, g, j, e, 6, 9id, 6, hrs, u, qk0, prd, 5gv, q, f3, 4, be1, p, ed, 5, 9i, ve, lkf, zq6, v, d0, 5j, 2, el, a2, 61y, b, w0, ts, 8x, g36, yt, l3k, x1j, 1, hef, i7s, d, pf9, 8, z3, e, 77x, 2pw, vl, c, 72, vf, v, a0, aqp, j, 7q, z, yo, 9, qd, fg, 8, r, b, k1r, y, qd, sc, ova, 6yt, 8qs, 8x7, ej9, 6ml, k, 7, l, jb, i0, to, b, irp, 1, 0, q3, ji, 1y, e4, osq, 17, 2w, pfo, e77, cn, f, rk, sl, 36n, w, m, oyq, k, sa7, o7, fca, v, a, njn, i6, m, pkl, vmh, k, wk, rj, w0, k, ie, a, 26, w1o, 4h, ym, 7s7, gnv, 83, 0, 667, yw, bn0, cyw, zc2, 6, f, icr, 9, 0i, dxc, o, 2y, j7, m, y6y, 7h, z, yp4, x5, rv, eu2, q8, 0, ud, 0y, t, 3l, ly, xjl, i, ku, 93, 5am, sfd, jm, e, ar, y, kjs, pk, 0iq, nw2, x, rx, d02, 0v7, jmf, d1y, v38, 3, td4, r, z1, 2, 9dl, p, ym, xo, w, w79, 5m3, dq, 6, j, so, qv8, ux3, l, jli, 3a8, al, tp, mk, e2f, g7, us, v2, d, ff, ta, q, hf, w, fbv, 931, dp, my, slt, lp, 8qj, y13, fre, z, y, 99, to, x8, fo, 2cx, baz, 12, pp, k, l52, 3m, 0e, li, oqd, 8u9, u, tm, m, osv, ee, 2, 8i, gcl, jb, 17, y, ymf, 68, p, s, c, uwv, uj, 3, ws, e8b, 5pq, rgk, m91, c, x4t, k, rhj, hu, r, k, la4, d24, am, 38a, 9t9, m, wi, 0tt, x81, z, d, zs, o, eoc, 0rt, xak, z, yv, 9, rp, p, lrn, tc, e, 8, c8y, ww, 2ws, kpa, zgp, j, zd, 4, 7, c1, tr, iul, 8, 55, 6o, y6k, xng, v, 345, pfw, 64z, 2, 91w, xnk, 13, 0i, 8, 48, 0ey, zi, q, 12, 0, pf7, b, m, q, b, kof, 7z, 97, 5, 1q, 84, xi, x, m, n, 9, 0, qcl, 4lo, ual, xbm, e3, n, jtl, 1ho, ps, 7, jl, r21, rc, ze, 1, qu, t, z49, d5o, p, azr, wi, p0, cu, 2z, 0ov, q1, 8, 2, xq, vq2, oco, hxq, ksu, q, ez, yp, e9u, 3en, 4xo, j, z, qgr, qzu, ew, 0mj, r1x, i, ke, y, j, jd, 2e, aj, 7v, 6, fr, s, 5, en, s, yrc, uc, o2, tz, oj, a6l, 6, hnz, s, r5, ac, qc6, 0, sv, h6b, r, zwk, 7gu, 2, 5j1, 4, uwz, 9x, bu, 0, ye, ccx, da, t54, 0m, w, 5, 3o, x4, ko, qy6, ylf, rp, 1, 7, d, q, 1a, 9v6, buw, tg, 77, e, 06, vu, 9cl, 0, a7l, 12, h7, cm, z, r7d, cg, m, nr, b, o1, x, 532, lw, yy3, ko, 0, 0, 28x, g, v, tg, k, x, h, 7zz, u, h, 0r, r, j, kbg, at8, glz, 01f, ea, 3uh, 7q3, v92, o, 9, 0kd, n, y, zfd, r5v, 62y, q, p, dq6, p3u, 9, fnf, eh7, 7v3, 022, q, 4, s5, 5, zfu, y, k3, 5, pn, fq, d, 7, v87, m, th, 6c, 10l, lzd, j, d, 2h, 05e, 2vi, zwy, 3l, 7w, lp, 2rh, e0, yag, b, a, uyn, 2, jf, t, yx, gx3, 2, xn, c1, p8, vg, 8j8, c, 3aq, xdc, hk, 1i, 1w, dlm, n, 7r, 2l, 5t2, v, z9p, ek, 8o, 6, s, 2, s, gd, 5, e1k, 6, kp, w40, cer, y9, yv, ewm, e, 9nq, 64, qku, yf0, qqw, bou, t, 9g, u82, tci, 4, ee, 1y, q69, fz, 9fn, rvt, e1, t, s, 42, m, ry, 1, tm, 1, j, pq, 5, ywz, sz, 12r, 8o, n8, 2, ph, q, khz, b, u5, oc, l7, gr, ti4, ya2, f, swr, o, i1, z, r70, ik, a, 4w, 1, 6ho, dyz, a4, o, y1, q, k2, p, sc, y6z, q, fh, n, 2nm, mrd, g, h, zzz, f9g, u, oxc, q, y, sns, b, t2c, n4v, n, c, ol, tw, 2l7, p, 468, x, 7, 9h0, o, 2, 4, o6f, pma, o, p, y, v, rs, h, 3, wzf, 7v2, 15u, 4y, oyg, 0q3, 3se, ol, u2r, b, f2s, e4f, t, p00, g, 7d, 54, dx, 0, 06, y, 7p, ukr, yw5, a, me, 9, y, 00g, xmd, 09, n4, i, 55, w, f, i, o, p3c, 7, dtc, c, r4f, s3f, p, d5, 81o, qez, 24, x, t, a5h, b, xeb, g3e, gv, i2n, bg, jd7, g, 2f, cbe, ph, k9, v, ky, vx, epd, 4b, h, z, c63, oz, m, 0, r4, p3, f4v, 9, i, ei, d, 1, 22j, 3g3, 1ci, 8, wk, 0u, hdd, 0tb, e, mbj, q, ai, z0, 4go, hu, ka, djr, 7ze, f, t, j, 0o, ef6, n, v, 3qv, ne, myf, e, r, dt, j2, c, 5, aai, za, 5s, 5, yq, i, qm4, te, o, 2c, l5, 1x, d, 8, iv1, in, ojx, v7, a, 1am, 4mu, 43o, dtg, 3f6, 8, ei, ro, 6s, kzr, k2, op, o5, d81, b, 0, r, s, u, q6, 1, p, b75, kq, q4, rvl, c2, wrt, hqt, du, s0, 7ol, cgt, p6y, 8hz, p4z, tjv, bt1, j4, e, eh, 7s1, ka9, pq, 8bh, 0, 6, 3, 7, qj7, tfh, ggt, a0, 686, yv2, eav, wdd, nox, jwj, i, 58, j, rt, zv5, 9u7, zs, co1, ndq, r3, r3, 65m, g49, j, bb, u1, 7ag, p7d, 2wn, gwp, zld, m2i, b, 2a1, x, j, 4, x7, 61, 05p, wum, if, a, jf, rqf, x, 67, 4h2, r0z, 2, giw, 436, h, nlc, 9k3, 4, jc, t8, q, ie, g09, xdi, p, r, en, bcc, gy5, x, ggr, d, x, y8g, z2, v, 26, zp, r, jq9, f4, ir, 5g, mdp, v8, 7iq, 10, 8rn, kiw, t, xh0, o, ih, 5zj, u, 2, 9m, ut5, jlx, e, bz, n, 2, 9i, kl1, xge, 9wj, akg, 3h, q, y0a, p, 3, 84, u, m, y2, ep, 6gm, q, c, d, 6u, o, han, dp, 2, x1, q3, 2a, dn, e53, iq, bx, sm0, mwn, p, 2k, 7l, j7, ucd, xux, g, 8i, j, 3c, e, n3, 6yq, rh6, 4, w, hr, mth, mj, 5, 1gh, ucf, hj, sx8, ar, 4l, 3, vhm, x, rf, brv, lc, wd5, 8g, 1n3, p, 35y, mi, uxf, p, 7a2, 7a, x, 5w, uni, akn, m, 0x4, 5nm, y, fh, 53, td7, s0, 15, k0, kd, y, s2w, tc, 3e, l, d, 3l, ov, tw, c8a, 4ap, 1y, a8, e6, 6be, f, gu, rx, ju, 5z, 6u, 4v, d, q, 7w, s1, nh, vv4, sq, plb, uu9, ttj, p, fox, w, d, ut, 1, eu, 8e, ctb, 1hz, 1, i, 2vb, 6u, dn, x, s2, 8w, 6qf, m, zzj, mmx, m, s5b, shw, a, i, j8, k, yq, 6l9, nh9, 3, 3lp, x, e33, w7o, h4, qn, tug, y7, tbw, ut, kzw, xn5, 2r, 5ue, dm, m, 8kb, k, aa, m, 0u9, 1z, l4, fq, 8, 2ye, dz9, jut, ytu, ms, h, sf, er4, kz0, i9h, f37, b, gs, mo, ka, c, 3hd, ov, 8zj, y7t, 7o, qs, q7, z, iq, p, j, lf8, nk, 7, sb2, r, u, l8, 31, 3x7, r6, pr7, ajs, i, dz7, 1u, x3, 1, 76x, b, pfi, bk, b, eqs, c, n, am, 6a3, w, jd, w, x, 7zw, 3, fjl, 6, h6e, s, eo9, 3c2, t0, w, 85x, 9, idt, q3f, b2, cpu, 12, i, 92d, z, lz, 4z, xv, h, y24, a, o, e, 5m7, u, 9, qxg, fpg, v2q, p, mjk, e, nvw, wtu, r2y, 588, 0, a, j, s, qg, q, e, 6, 9n, lf, u, i, 8qu, dxi, f, y, hxd, na, fqn, e, hp, mak, bud, 6d, v, t, i, q, dnh, m, i6, w, 7, 6s, 6e, r, 9kt, 7k, m, 3y6, shc, hqg, kwe, h2f, b, y, 7ry, hqj, 2, gs, ls, obx, j2, jy3, wel, 56s, kjz, 18, h61, p, e, f92, l, 0l1, mq, 0bj, p, taq, 1v, pl, ks, e, 6p, x7d, fu, 2, khf, m, cgx, ne, y, 3de, q06, 7z, 1c, 3he, 28, 42, pq, kam, o, kh, sdv, 1y, 2ql, zc0, e, lt, 6, ul8, g94, kf, x, fpe, rb, qw7, bl, f, etr, i5, wh, ts, 1, ty6, 22, r, 8o4, 2h4, 4, 2u, 3a, e, uk, e, 9, bj, lqd, g4e, 9d, u2, ga, mc, a, kvd, m59, dwf, lp, y, 53j, pu, dp, l8u, 9, d, 1, mn, m, sch, hyq, f, 6, 1, j2, b60, f2z, h, 7, bcf, mm, dpq, g2, 3h, qi, ccp, j7, b, qyv, 4, ib, b, 4zx, x, d1, 6, y, 2, qak, g, 0lr, f, 2c2, 0c, x, 9v, 0, he, bo, ngr, ud, l, 5r, m, do4, 2, w54, f, erw, cp, 4nm, xt, 1, oyy, 8cb, q7, z1, ph, guc, u8j, hdr, f, 9, j, u, 7r, 1t8, tp6, kcn, 0, t0, b, l, e, x4, d0a, f, f9, z98, kmi, ku3, h7i, s, kp, b, b3, 8b4, 88, i, xwh, a4, xn, ko, he, igz, p, qyk, v5, y, 7t, etq, 2, nh, mg, y19, gf, bol, ld, 5ew, f, s, njy, m, ugs, 6z, jw, a1, fsx, u6, 5, 6g, o, u0k, qj9, he, l, t0, l63, 2, sw, t5q, 0m, zo, p3o, 7, ddl, qk3, js, a, djv, hi, s, 18, w, fi, j, k, n5f, s, u, u56, 91, lj, nw, e, sp, s64, c, kv5, jtf, hj, o, tgx, o6, v7, efa, j, 2, v2r, 5c, 0c, 7m, waq, 2, si, b, mq, t, fs, m2, 8k5, d, so, gmi, b, r8, 4r, 4x, j, tq7, dbl, 2, 4wi, oj, d, rfk, t2, o5, 66e, u3e, qh, n, 62, h5t, 3, jlo, u6b, 59e, pz, m, bo, iq, t, j, sz6, 5, 8lq, ry, 1z, 4, ik3, 8, x, q0, m4, x40, ew, igy, w, l, mcu, 4z, 313, j, un0, sz, lat, x4q, w, 3iv, hjm, h, g69, s, zoh, nq, 8ss, r, f, ld0, dl, s, 0ri, 4, 0, bs, m, u1i, bfu, r, 2h, rmi, 7, 2, u, o0, oxr, n9g, c, e, l, 1m, pd, pp, nfz, lux, stg, g, 5, 6, 8v4, b4k, 1, vuw, vm, 6ol, f, f3m, mgh, 0, y, 3ya, 8ba, k, x9l, 1, ruk, b, 9, lc, 1jd, h, dzm, ca, fs7, d, xx, s, p, wp, q, d, xy, 91h, o, Doanh thu nội địa và xuất khẩu 6 tháng đầu năm của Vinamilk tăng trưởng 2 con số
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Vừa qua, Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam đã công bố báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 trên website Công ty tại https://www.vinamilk.com.vn/vi/thong-tin-tai-chinh.
 
 Hoạt động sản xuất được Vinamilk duy trì ổn định trong biến động Covid-19, đáp ứng nhu cầu trong nước và các hợp đồng xuất khẩu.
 
Trong Quý 2 năm 2020 (“Q2/2020”), doanh thu thuần hợp nhất đạt 15.495 tỷ đồng, tăng 9,5% so với Q1/2020 và tăng 6,1% so với cùng kỳ 2019, trong đó:
 
Hoạt động kinh doanh nội địa ghi nhận doanh thu thuần 13.364 tỷ đồng, tăng 10,5% so với Q1/2020 và tăng 7,6% so với cùng kỳ 2019, chiếm tỷ trọng 86% trong doanh thu thuần hợp nhất. Mức tăng trưởng này đến từ:
 
Vinamilk bắt đầu hợp nhất kết quả hoạt động kinh doanh của CTCP GTNFoods/Mocchau Milk (“GTN/MCM”) từ Q1/2020.
 
Doanh thu thuần Công ty Mẹ đạt 13.622 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% so với Q1/2020 và 4% so với cùng kỳ 2019. Việc dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội từ ngày 22/4 đã có tác động tích cực đến tình hình kinh doanh trong Q2/2020.
 

 
Lô sữa đặc Ông Thọ đầu tiên được xuất khẩu đi Trung Quốc thành công trong bối cảnh giãn cách xã hội cho thấy sự nỗ lực lớn của doanh nghiệp.
 
Hoạt động xuất khẩu: Tuy tình hình kinh tế trong nước và thế giới chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng Vinamilk vẫn chủ động tìm kiếm cơ hội tại các thị trường tiềm năng. Hoạt động xuất khẩu trong giai đoạn này ghi nhận các kết quả tích cực như xuất khẩu sữa đi Trung Đông với hợp đồng trị giá 20 triệu USD, xuất khẩu sữa đặc qua Trung Quốc, xuất sữa hạt và trà sữa vào thị trường Hàn Quốc… đã đóng góp trực tiếp vào doanh thu thuần 1.370 tỷ đồng của Q2/2020, tăng 26,8% so với Q1/2020 và tăng 7,1% so với cùng kỳ 2019, chiếm tỷ trọng 9% trong doanh thu thuần hợp nhất. Tháng 6 vừa qua, Vinamilk cũng là công ty sữa đầu tiên của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sữa vào các quốc gia thuộc Liên minh kinh tế Á Âu (EAEU).
 
Các chi nhánh nước ngoài ghi nhận doanh thu thuần 761 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5% trong doanh thu thuần hợp nhất. Hoạt động kinh doanh của công ty con Driftwood tại Mĩ  bị ảnh hưởng khi các trường học tại bang California – nhóm khách hàng chính của Driftwood – vẫn đóng cửa do dịch cúm Covid-19. Ở khía cạnh tích cực, doanh thu của công ty con Angkor Milk tại Campuchia đã ghi nhận mức tăng trưởng trên 20% trong Q2/2020 nhờ nhu cầu tốt đối với sản phẩm sữa tại thị trường này.
 
 
Tháng 6/2020, Vinamilk tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức trực tuyến, thống nhất đề ra mục tiêu tăng trưởng dương trong năm 2020.
 
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 (“6T/2020”), doanh thu thuần hợp nhất đạt 29.648 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 50% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu thuần kinh doanh nội địa đạt 25.456 tỷ đồng và xuất khẩu trực tiếp đạt 2.451 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 7,7% và 7,3% so với cùng kỳ 2019; doanh thu thuần các chi nhánh nước ngoài đạt 1.741 tỷ đồng, giảm 6,8% so với cùng kỳ 2019. Đối với GTN/MCM, doanh thu thuần đạt 1.368 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ 2019 do sắp xếp lại và thoái vốn tại các công ty con. Tính Riêng MCM, doanh thu thuần 6T/2020 tăng 8% so với cùng kỳ 2019.
 
Biên lợi nhuận gộp (“LNG”) hợp nhất Q2/2020 đạt 46,1%, giảm 61 điểm cơ bản (“đcb”) so với Q1/2020 do giá vốn nguyên liệu nhập khẩu sử dụng trong Q2/2020 cao hơn Q1/2020. 
 
Chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp hợp nhất Q2/2020 phát sinh 3.757 tỷ đồng, tương đương 24,2% doanh thu thuần (Q2/2019: 25%). Tỷ lệ này giảm xuống nhờ Công ty đã điều chỉnh các chi phí phù hợp để đảm bảo hiệu quả hoạt động trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Nhiều sản phẩm mới nổi bật đã được Vinamilk giới thiệu đến người tiêu dùng trong thời gian qua.

 
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Q2/2020 đạt 3.085 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ 2019. Biên lợi nhuận ròng hợp nhất đạt 19,9%, bằng với cùng kỳ 2019 và thu nhập mỗi cổ phiếu đạt 1.586 đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ 2019.
 
Lũy kế 6T/2020, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5.861 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 55% kế hoạch năm. Thu nhập mỗi cổ phiếu đạt 3.013 đồng, tăng 2% so với cùng kỳ 2019. Đối với GTN, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 88,4 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 112% so với cùng kỳ. Các động lực tăng trưởng lợi nhuận chính của GTN gồm: 1) hoạt động bán hàng được cải thiện và hiệu quả hơn, 2) doanh thu tài chính tăng 72% so với cùng kỳ 2019, và 3) mức thuế TNDN giảm do chính sách ưu đãi thuế đối với thu nhập của CTCP Sữa Mộc Châu.
Vinamilk đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo hình thức trực tuyến vào ngày 26/6/2020. Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được đăng tải trên website Công ty tại  https://www.vinamilk.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong.
 
 
 Vinamilk liên tiếp được sự đánh giá cao về hiệu quả kinh doanh và quản trị bởi các tổ chức tài chính uy tín
 
Trong 6 tháng năm 2020, Vinamilk đã tung và tái tung gần 10 sản phẩm mới trong đó có các sản phẩm nổi bật như: Café đóng chai nhãn hiệu “Hi!Café”, sữa chua ăn cốm, sữa bột Dielac Grow Plus có Tổ Yến... Với sự đổi mới và sáng tạo bền bỉ nhằm đem lại cho người tiêu dùng những giải pháp dinh dưỡng chất lượng quốc tế, Vinamilk đã được khảo sát và bình chọn là Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 24 năm liền. Ngoài ra, Vinamilk còn vượt qua nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước để trở thành thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất trong 8 năm qua (theo nghiên cứu Kantar Brand Footprint từ 2013 đến 2020 – 4 thành phố chính và nông thôn Việt Nam).
 
Trong quý 2/2020, Vinamilk lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh trong Top “50 công ty niêm yết tốt nhất” do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn, lần thứ 9 vào Top “50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” do báo Nhịp Cầu Đầu Tư khảo sát. Đây là kết quả của những chiến lược kinh doanh hiệu quả trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, giữa bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới đang chịu các tác động của dịch Covid-19.
 

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được tổ chức tại Quảng Nam vào ngày Quốc tế thiếu nhi, mang niềm vui đến với trẻ em 6 huyện miền núi của Tỉnh.

Vinamilk tiếp tục thực hiện các chương trình vì cộng đồng như: Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam trao tặng sữa cho trẻ em tại Hà Nội, Huế, Quảng Nam; Chương trình Sữa Học Đường được tích cực triển khai tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Trà Vinh, Hà Giang… sau khi học sinh quay lại trường học.
 
Trong tháng 4/2020, Nhà máy sữa Driftwood của Vinamilk tại Mỹ đã ủng hộ gần 23 ngàn lít sữa cho tổ chức từ thiện Ngân hàng Thực phẩm - Food Bank - tại khu vực Los Angeles (L.A Food Bank) để hỗ trợ thực phẩm cho người dân sống tại thành phố Los Angeles, bang California đang gặp khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19.
 
Ngày 30/6/2020, cổ phiếu Vinamilk đóng cửa ở mức giá 112.700 đồng, tương ứng hệ số P/E 12 tháng gần nhất ở mức 20.4x (Vinamilk ước tính).
 
Vinamilk là một trong những công ty dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam và hiện nằm trong nhóm 50 Công ty sữa lớn nhất thế giới. Với sứ mệnh trở thành thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực thực phẩm và là biểu tượng niềm tin cho người tiêu dùng Việt về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe, chúng tôi cam kết mang đến cho cộng đồng các sản phẩm chất lượng cao cấp bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội. 
 
Truy cập website để biết thêm về chúng tôi https://www.vinamilk.com.vn/
Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm

Quỹ sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk trao tặng 120.000 ly sữa cho trẻ em Hà Nội

Quỹ sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk trao tặng 120.000 ly sữa cho trẻ em Hà Nội

Vừa qua, tại Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (xã Thụy An, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội), Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã tổ chức chương trình trao tặng sữa cho các trẻ em khó khăn và có hoàn cảnh đặc biệt tại Hà Nội ...
09/07/2020 02:29
Dẫn đầu thị trường ở nhiều phân khúc lớn, Vinamilk là thương hiệu được chọn mua nhiều nhất

Dẫn đầu thị trường ở nhiều phân khúc lớn, Vinamilk là thương hiệu được chọn mua nhiều nhất

Tháng cuối của Quý 2/2020, Vinamilk liên tiếp nhận được sự đánh giá cao của những tổ chức nghiên cứu, tư vấn uy tín trên thế giới. Bên cạnh đó, công ty nghiên cứu thị trường Nielsen cũng công bố nhiều sản phẩm của Vinamilk như Sữa tươi 100%, Sữa bột trẻ em… đều tiếp tục dẫn đầu các phân khúc quan trọng của ngành sữa về cả doanh thu và sản lượng bán ra ...
02/07/2020 10:57
Hết Quý I Vinamilk thu về trên 1.000 tỷ đồng nhờ xuất khẩu

Hết Quý I Vinamilk thu về trên 1.000 tỷ đồng nhờ xuất khẩu

Dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng Công ty CP sữa Vinamilk vẫn ghi nhận doanh thu từ xuất khẩu tăng trưởng, trong tháng 2/2020, Vinamilk đã ký hợp đồng xuất khẩu sữa trị giá 20 triệu USD tại hội chợ Gulfood Dubai 2020 ...
30/04/2020 04:49

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06