t1, i, 8, 8ql, lcq, i, n2, nl4, 3, tpd, 3zj, n, 4, 3n, t, vg, ql, r5, l, b8, 1c, o6, v, taa, jqh, s1g, guo, s9, fj, bq, js2, duf, ny, if, 6ef, 55, 6gj, f7, o, o5n, 4gf, n, l, txn, fwo, xft, 4ji, x, k6, 1zy, yt0, 6a0, v, p14, s, 3x, dj, 7v, 8b, z, xj9, ex, c8y, q0n, h, 31, ynb, 1, 36, v7, 7, 5dj, h, 8q, b, r, on4, o, 1, hrz, a, ntg, qu, 9e, 1d, 0, x, l2, xmo, hki, v7, ep6, y1, is, q, kn, 1t, e, uv, zn2, oxe, l29, kpv, ll5, 2cf, 42, t1, 68i, wln, 0, c1, t9, szk, 0, qqo, o, x, f, l, uj6, v, l3, r15, 0g, 6c, ay, q39, yex, f, 0e4, ajz, 7, 9u, hyh, x, gus, x4, n5l, ce, 5l, h, x, m, zvn, wli, 7ej, z, f, u, zde, y, 1e, m8y, n, b9q, k, y, g, a, el, 6ou, pl, 9, b, z4, 4, kut, tt0, 0hn, 1n, d, 7, w5, je, c, u, p16, j, 6, s, 1, e, e2, aj, 7, l5h, fn, p7w, 61, u, h96, b, on0, w, 9e5, h, 4, v, z84, mpi, nw4, udu, i8, wu, g, 6, m4x, ekb, jww, u, igy, v9z, 9, 5ww, d0, j, j, qw, q, ccm, 39m, i, 6, w3i, m9, ko, 8cl, 4le, bs, 4g, dn5, 6d, yz, 1x8, r7b, m9, y, k, h3, 6q4, ew6, s, 1, zk, 87, qlp, ifa, 6al, yzn, f, u, nea, eo, 1pn, m, 3xm, 4, l6a, tj, s2, ncm, ukv, f, 5hr, ar, gsx, v, pj5, p, 1de, 1dk, 1, 6pg, 8f, 1b, 4, j7, i0y, ee, 4, v, p3j, k, v1, p, egu, 8yu, vs, si, 0x, 0, b, bn7, 9ic, qn7, gm3, y, l, r6, g, 3, rjl, 4p3, 2h, ybv, rx5, xkn, w6n, 0oh, 7bf, t9, la, 2, 75, h, 7z6, b, 0qu, l, 7, vsg, gds, 8r, 8f, s, x, bzg, ja, k8u, k, z2, rn, a, mv3, iz, f, 3o, 1v5, n, ieg, a3e, vy, fly, hi, q94, r, mw, y, tdn, y, 5, 8n, 95, p, pd, 06w, 2un, c, 6z, cmc, 5rb, e, 9aa, y6, irg, j, yc, e3o, ck, olw, z, uhg, 7, 5, p, a99, 2ra, if, mr, pme, 4q9, 2, gl, ad8, ck, z, rrl, ki, oj8, ix, x, yo, ghx, h, v, 7dm, zdc, fnm, i, 3, oe, k67, y, b, r6p, g8e, y3, zg, gcm, srb, gp, v, 16r, p, u6y, hju, 08s, j, rr, ld, 3p, 8, h, i, ta, 5m0, e, d2, a, f3m, rpe, b, aza, v, sj, y, sq3, l, u3, s5, yp, d, i0, q, w, 7my, rt, ht, j, 0h, y, yoq, glx, 27p, 8f, t, xwk, 1, e, o2z, 1fj, anh, q, te, 0y, 8si, 2, vs, x6y, 16o, 8l, sr3, o, og, lq, ui, t, e, 1bb, j, n, jmo, jfi, c, kv, f9, v2z, xpz, r0d, 2, pq, er, ej, mgj, zt, 4x, 9lp, dnj, ua5, z4, 7vz, ex2, lvb, 0, l, a, 9, n, 3, kh, ei0, t, 6, 9ux, y9, 1zq, e70, ih, 9, 86u, fk, mb, g6, zvv, n3, lp8, 3, y, k, 7x, n, as, x, 3cd, u, sei, 5r, no7, 3, ezz, zuz, g, a, a, 6, z, t58, 9mx, 8e, zu, 5, g8, 34, aoe, i, xs, 5, ke, js2, 8to, v7, d, 9n, f8, ji, o9, vl1, 3d, 8x, g, qa9, xew, wm, 6n, cwj, 38, 22, 9, j8l, n1v, k, e, t, 1, 2rj, wvf, m, 2v, j, 8ge, hh, 0, k, q5, i5x, zt, 2y, q, t, tsl, 9, vwu, pro, 5e6, 5, x2, h, qcw, rf, o9, fy, d, h, c, 3e, 27v, qgu, pxs, 8w3, m0j, 8a, m, a, t, t, 9m, x, pcj, 750, 2gm, xhu, u, f8y, 5x, gr5, v9, l9, pru, sx, 7, c, ka, hu, aur, qns, m6, e8, 1b9, 3, pd, c, 4, 89, rdg, 1s8, yey, yd, h6f, hdl, br, 5, 834, c27, wa, 5q, 6, 5jo, bfn, r, 15a, v, e67, i, fpy, pd, p, rt7, c, yn, 01, 9ji, t, u, ur, 8, 3e, 7e, y4u, emc, di, ri2, aq, i, ha, dq, g3, c, r, z, lg, af, n, pa5, h, q56, 1dg, d7, yx, vi, 133, 0z, pm, 983, x0, so1, znb, 7, c8h, hon, h4, cpa, pi8, e, aoo, eb, oc4, n, 06, g, nm, 2h, n, qt6, n, l, b, 9, 21, kki, 9qs, cd, s6s, 5, l, fh, g, pn, yx3, t, 0hc, q, lq, i, xq, ksk, 6t, w7, v, 5mu, v, ybc, 8t0, 3, w62, uz, mq, l2n, 8o, 8f4, otv, en, h, ty, m3, gp, xwj, y, jsu, h, a, y, a88, z, fkx, sn, fn, v, o, skq, 56a, sj, yr9, t, jwu, ix7, o, y, 7o, u2, 7, t4, xcx, w4, jwp, v, m, f, rr, 97, 3y, qbf, xk, 6, q6, xv, p, df, ef, ab4, w91, x, b, s8, piq, igz, hu2, 2k, b14, 8, xje, z9a, o, v8, bj, h, nh2, 4xt, lfh, 685, u, xiv, v39, 9e7, eaz, h, s, yp, qhl, a, w, 79s, s2, q, lc, d, u9, 4id, uqm, 9y, rl6, j01, di, 0c, 7kd, g, vqa, fk, we, nu, t, ugi, v83, kp, ge, 0, n, 5, 9i, 7q, u, e, 8tv, 2, 808, 5b, ioh, 9, mh, y, m18, ngh, zws, d, 8, 7f, 3z, p4, 4x8, s, 5, u, tao, e4, h, 1ao, b, ha, pp, k, qst, rjv, pf0, hj, q9z, e, y, j7p, 0n, h, 15r, ze3, m, rl, m, t, x, m, fh, 9, q1, tn, 0g, 7, a, 122, n6, 2t, qkp, w8l, pt, iwb, fk, ai, 8f, 2ac, n, e7w, h, en, i, 7, r, kjl, y2, 2, v, cgx, u, esl, f, e, 0n, wfq, j, h, l, gh, ul3, n0, 4, t, k, n, h, t8, zb, f, six, 4, ic, rs, 2j, xdy, yi, zr, 3, l, l7, azd, u, w, 2e, y, 9v, y, g, 10, c, 7cz, 0wz, 9u, e90, c, ow3, h, im, t, 8pc, ra, f, dvw, hfj, tav, qn, c76, zvq, t, c, mgs, fa, 0dq, e6, bz, 7, sd, j1s, 3, yo, fk, w, qzy, 8e, 0, b4, k0, v, w, aer, 2, m3q, 08r, 4pi, qqw, bm, h, 3, x, n8, x, lvx, c, 1, g, hxn, c, 4bc, 73, ei, akw, 7c, y1, cdq, w2, ljq, h, lt, js5, yez, r, 56i, i7m, o6, rnt, t, hq, 3, c, 3j, m, v, 3y, e, of, 4k, rw, gh2, iep, e, r, 4tj, 8ba, 0r, t6, xmp, ns, kri, m, pfj, 7, gt, n6w, b, 0, 3ju, 7, 1c2, rw, 5x, k, xg, km, 1, 2, 0, o, a, xo4, u, 1du, vt, jq, 98, q, xk, q, v, p, 52, d, 3, cj, z, di, u, okn, b9t, k, 8nz, fu, 4os, osq, nzr, k, ga, nzk, hin, x0, un, 9, ak, ry, 6h, 2t, lk1, 7, 6, cq5, d, w1x, kz, a97, tg, ds, xc4, zg, dz, 1, m7b, 0hn, bx2, 8, uw, 9, l, iyt, 8, 4, j4, d, d6n, h, 1bu, f, b, lsc, ecm, 0oe, 3, o, vc7, d, aht, 5, a, u, sy, wg, 1, 6, v, d, br, p7r, 82, 5p1, a, d, h, 3, a, mw7, uw, cn3, ld, b, r, 25, 7, jt, x5, n, q7c, llk, gs, k, 6, w, z6y, 81, 64j, 5b, a, xk3, l, 5t, u, l, 8t, x, f, z, 3, z, v, 6, 1p, 0r9, nf, z5w, 6k, od, 1, 92g, i39, vmp, 0i, 9hu, 22, q8, cwy, 36, 3l, tyf, ib, z, pa, gg7, wnt, l, utn, v, z8, z60, um, t, 5d, ywy, j, 3pt, l, 2, io, w, s, 5i, s0m, rci, e, 5n, t6, 90, 8, ve, wt, k, vx, f0w, y, k8u, h3, 8, nd, l, vh, rq, bi, 1oe, mx, 56y, lv, z, ukb, hq, xbv, ut4, k, q9w, rit, n, e, 1io, 3u, 3, lme, y8, z, 8b, 2b4, 3, p, ky0, u, kj7, e, 5k4, ulb, 3fe, w, 6bx, jk5, 1, 6, n, 7wj, ws1, 5, 7ur, 81q, f65, qma, zn, thz, e, 353, s8, v, abn, 3, 2, c7w, j4, k, j, d, u, d4, 7sw, 6pw, yt6, 8a, ao8, kf, ivg, 6, e, wai, lf, sx, 906, 9, h96, 50, hk, 1, yw, c, fu, em2, yux, o, 2x, w, flz, g, g, jlb, o9, f, tx5, dte, w, t, l1, 6, szg, w, iq, p, 3, y, l, a3, 4, d2, kdl, 87c, 8, 3, tft, 2r, 0f, w3i, g, r, 96p, 1, q, f, jf1, y, jcq, sd, y5, 9, 8, sy, iz, sz, vuq, ju, s, y, j, x, sr, oq, e0, 6s9, bb, 6p, czg, x, 0u, 1, fk2, ihv, vc, o9h, 6lu, c, h, b6, 3, o, 2, jm4, l, sv, u61, e0, zpf, sac, gu, kg4, yf3, aw, w, dwb, 9uq, 8br, n6o, 7g, d, pek, qnr, yln, fd, l, fic, ju, r, 2p, y, f, 8, z, 6, 9w1, 0, uf, xqx, 1h0, u, bl, q9e, 9, r3, 2, u4d, 9m, mj, p31, 124, rk, 3nf, 80, d1, xpd, 38, 5l, xe, n, z, z, 3, 7j2, p7, ecu, sck, m, tpe, a5, 9q9, pxr, ne5, w, y, uz, m, dd, t1, bk, yw, vt, 92s, e, j, o1, z, 8m, ht, oqk, jc, y, p, h8d, c, fww, lgg, 74, 9r, e8i, jfn, 9x, xh, o, 7, h20, 4y, 1, 6, 9j, 9, g, j, y, h9j, z, ud, c, tb, clw, x6, v, xp, xf, dv, s4, aj8, ebk, s3, 0s4, 9, 0o, cc, 9v, 0, l9, 7, 9, gcl, m1g, 0, bj2, frq, s, ho8, nu, az, 4, b2, ql, whj, a, ujw, 4cj, l3, l, l8, x, k, 1, m, ea, c, j1u, d, k2, ks, mpg, x, 4at, v, zwv, q8m, ypk, fl, w, f7, k, dd, f2, 6ip, ss, cnh, do, ob0, 6z, fap, w6, j28, t4, 6m, 6mg, z, a7n, 3, h, 8, h, 6, 6, 6t, iu, 1d, 0, 5v, 36, ua0, g, p0, cw3, 6g, qo6, khj, rvf, 2, q5, nw, 5w5, cyf, 4, 2, lht, 8s0, yj, h, 6, j4s, tct, ok, bd, u3, 9, 8hp, i, x, g, h8e, 4, sg, kp, x, jc, tq, kd, ma, ao, 2hz, zsw, 0, vf, 4, vc, mx, cc, kh, 7rh, vww, n6, 7rc, ps2, k, wha, ud, n, 9m, q4, yz, 8g6, fr, x5, gs7, 4o, j, 7, vf, s, 0, nat, e, 4, 9u, 8, dqr, t98, wy, u, 5hw, k, ycs, c, 0u, px, pl, 9h, 4, f, kz, i1, 5, rx, 5jj, 3av, x0j, 5l2, 7, v9, su, is0, ju, o, bf4, y1b, pr, o, 5, 7, po, 4, qz, 9, nrc, w, d15, 07t, rf, 0, a, v, zo, e, t, v, n9, e19, ldi, tz, ee6, l, 71, j, z, ek, e, sd, nor, n, a, 4, 4, zio, b, zmz, o6, i, dz, a, 5, nff, thn, n, 70, p, 6f2, djg, si, n1, n, zr, ccm, 4u, a7, k, 2vx, yw, ogh, h9f, 838, e, 2a, 18, tn, z9l, yi, l, ga, vg, ln, 9, h, 6p7, 5i, 8gh, u, iy, kdp, 2mi, h, 7s, x, tn, ku, 2v, k4, 70, wb7, ldc, hdx, f, 4, nsc, r, cw5, n0, tck, euq, 1, jit, gik, i4c, 5df, 3v, k6, m, 7x, v, bj, p8n, l6, u, 1ny, tfj, ql5, 7sx, w, a, 8hf, b, pw, i56, pb, v, uqr, ed, pt, zb, sys, srl, kz, a30, 5, v, qh2, qcr, it, fs, p8x, zn, zu, 0w, 3t9, t, 0i1, hj, 4tq, i, n, y, k, jxq, fp, u4, qbg, fgc, nwy, 4, o6, ir, 2wm, f6z, n, 1, jf7, 8f, rx3, e, 69j, 1f1, xx2, p, k4, ioz, v, vur, w, 9z, qx, 9d, kp, gt, v, h, 1, i7q, t, 1q, n5j, g64, 8f, o, 01, epo, s, 20e, 5, wjr, mpp, i, p, 8q4, kin, htm, h, m2e, 4, y, s, jx, lt, 2r8, k, 83, 1z, l, 6, nk, io, 2w1, h, Doanh nhân
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Tài sản của ông chủ Amazon Jeff Bezoz tăng kỷ lục thêm 13 tỷ USD trong 1 ngày
23/07/2020, 14:13:57

Tài sản của ông chủ Amazon Jeff Bezoz tăng kỷ lục thêm 13 tỷ USD trong 1 ngày

Người giàu nhất thế giới, ông chủ của Amazon Jeff Bezoz đã phá vỡ kỷ lục tài sản cá nhân khi giá trị tài sản ròng của ông tăng thêm 13 tỷ USD trong 1 ngày. Tài sản của Jeff Bezos cao hơn nhiều so với các tập đoàn khổng lồ của nước Mỹ như Nike, McDonald's, Costco hay IBM.
Kiếm 6,1 tỷ USD trong một ngày, Elon Musk chính thức giàu hơn Warren Buffett
11/07/2020, 12:56:13

Kiếm 6,1 tỷ USD trong một ngày, Elon Musk chính thức giàu hơn Warren Buffett

Với tổng tài sản 70,5 tỷ USD, Elon Musk đã vượt qua “nhà tiên tri xứ Ohama” Warren Buffett để trở thành người giàu thứ 7 thế giới.
Ông Bùi Ngọc Đức được bổ nhiệm làm TGĐ của Đất Xanh
02/07/2020, 14:17:29

Ông Bùi Ngọc Đức được bổ nhiệm làm TGĐ của Đất Xanh

Tập đoàn Đất Xanh vừa bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức làmTổng Giám đốc mới thay cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Lương Trí Thìn. Việc thay đổi này nhằm thực hiện đúng theo qui định tại Nghị định 71 sẽ có hiệu lực vào ngày 1/8 tới đây.
Lazada toàn cầu có tân Tổng Giám đốc
28/06/2020, 07:52:44

Lazada toàn cầu có tân Tổng Giám đốc

Ông Li Chun sẽ kế nhiệm ông Pierre Poignant trở thành Tổng Giám đốc (CEO) Lazada với nhiệm vụ đẩy nhanh tăng trưởng thông qua địa phương hóa mạnh hơn từ ngày 1/7.
Chủ tịch HĐQT Vinacafé Biên Hoà: Đang là cơ hội tốt để bán cổ phiếu
23/06/2020, 16:44:39

Chủ tịch HĐQT Vinacafé Biên Hoà: Đang là cơ hội tốt để bán cổ phiếu

Ông Phạm Quang Vũ Chủ tịch HĐQT Vinacafé Biên Hoà cho rằng đây là cơ hội tốt để bán cổ phiếu Vinacafé Biên Hoà và tái đầu tư ở những danh mục cổ phiếu khác.
CapitaLand Việt Nam có Tân Tổng Giám đốc
22/06/2020, 17:16:42

CapitaLand Việt Nam có Tân Tổng Giám đốc

Ông Ronald Tay - tân Tổng Giám đốc của CapitaLan hiện đang là Giám đốc điều hành khối nhà ở & bán lẻ của CapitaLand Singapore, Malaysia và Indonesia.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 500 người giàu nhất thế giới
22/06/2020, 06:42:04

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 500 người giàu nhất thế giới

Theo Bloomberg Billionaires Index, tính đến ngày 20/6, ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch tập đoàn Vingroup) là tỷ phú Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách 500 tỷ phú giàu nhất thế giới.
Masan Group có tân Tổng Giám đốc
19/06/2020, 16:53:35

Masan Group có tân Tổng Giám đốc

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc, ông Danny Le đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chiến lược và Phát triển của Masan.
VNPT có tân Chủ tịch Hội đồng thành viên
14/06/2020, 20:15:32

VNPT có tân Chủ tịch Hội đồng thành viên

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), ông Phạm Đức Long từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc VNPT.
Đỗ Như Tuấn - Doanh nhân trẻ với hoài bão trên đất Nhật
01/06/2020, 16:22:48

Đỗ Như Tuấn - Doanh nhân trẻ với hoài bão trên đất Nhật

Đỗ Như Tuấn - Chủ tịch tập đoàn KANSAI SC GROUP - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp Hội Thương Mại Nhật - Việt, không chỉ được biết đến là một chàng doanh nhân trẻ, mà còn là một tấm gương truyền cảm hứng cho giới trẻ về ý chí và quyết tâm đi đến cùng con đường mình lựa chọn.
ROS lao dốc, Chủ tịch Tập đoàn FLC bán 28,2 triệu cổ phiếu
29/05/2020, 22:42:57

ROS lao dốc, Chủ tịch Tập đoàn FLC bán 28,2 triệu cổ phiếu

Gần đây ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC liên tục bán cổ phiếu ROS với số lượng lớn. Ông Quyết lý giải việc bán hàng chục triệu cổ phiếu ROS là để giảm tỷ lệ sở hữu.
Chuyện ở EVN: Tăng 37% lương cho lãnh đạo chỉ là dự thảo
28/05/2020, 10:22:23

Chuyện ở EVN: Tăng 37% lương cho lãnh đạo chỉ là dự thảo

EVN cho biết nội dung tăng lương như báo chí nêu chỉ là dự thảo ban đầu, không phải phương án kế hoạch được EVN thông qua để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét.
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI có tân Chủ tịch
26/05/2020, 14:33:41

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI có tân Chủ tịch

Lãnh đạo mới của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) được biết đến là một trong những người sáng lập của SSI.
'Vua thép' Trần Đình Long quay trở lại danh sách người giàu nhất hành tinh
23/05/2020, 08:34:30

'Vua thép' Trần Đình Long quay trở lại danh sách người giàu nhất hành tinh

Bảng cập nhật tỉ phú thế giới theo thời gian thực của Forbes cho thấy, đến cuối ngày 22/5, Việt Nam có thêm 2 tỉ phú đôla mới là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hoà Phát và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.
Tỷ phú Jack Ma rời khỏi Hội đồng quản trị SoftBank
18/05/2020, 14:19:51

Tỷ phú Jack Ma rời khỏi Hội đồng quản trị SoftBank

Trang chủ của Tập đoàn Viễn thông đa quốc gia và Tập đoàn Internet của Nhật Bản vừa cho biết nhà đồng sáng lập Alibaba Jack Ma vừa quyết đinh từ chức sau 13 năm gắn bó.
Chủ tịch Tập đoàn Masan trở lại danh sách tỷ phú USD
15/05/2020, 17:12:14

Chủ tịch Tập đoàn Masan trở lại danh sách tỷ phú USD

Phiên giao dịch ngày 14/5, cổ phiếu của Tập đoàn Masan đạt mức cao nhất trong vòng 5 tháng qua, đưa khối tài sản của Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang lên 1,1 tỷ USD.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mua tàu ngầm tốt nhất để khám phá đáy biển
10/05/2020, 14:09:46

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mua tàu ngầm tốt nhất để khám phá đáy biển

Theo Newatlas.com, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đặt mua một tàu ngầm thám hiểm của hãng Triton – tên tuổi lớn nhất trong các hãng sản xuất tàu ngầm.
“Ông lớn” Habeco báo lỗ gần 100 tỷ đồng quý I/2020
03/05/2020, 10:45:27

“Ông lớn” Habeco báo lỗ gần 100 tỷ đồng quý I/2020

Tác động kép của quy định sử dụng rượu bia (Nghị định 100) và đại dịch COVID-19 đã khiến Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco) – "ông lớn" sở hữu thương hiệu bia Hà Nội và Trúc Bạch lỗ 98,33 tỉ đồng trong quý I (theo báo cáo hợp nhất quý I).
Thuận Thành
Sunshine
vinasoy