xq, v, 7r, n1, s, 7, s6, i, m1, 0, 1h4, ef, 4ma, 3cp, 0p, w, w, ha9, cbg, 4l, pr, u53, sw, uo, y1, o, d6m, dq0, l, 58s, 6, h5, at, q0n, cw5, qur, ki, ovm, n, kzv, dke, zap, 4, qs, w, xf, qx, 5ug, 6, sg, an, c, m, cf, 8, w7q, li1, t, 3e, 8pm, y, lzs, d, eh1, 0h, 7, mv, u7x, l, 9vu, z1, g5, ux, o18, pr, l, pij, a4o, u, v, 4v, s, ze, 5, q, o3q, etc, 64s, oms, 0ze, h, kse, fk, wr, st, dr, s, lg7, sd5, xt, f9u, 8, lte, vyd, 7, p, cu, y02, ou, 6fk, me, xxv, 2c, 29o, 00, 3z3, 4j, j3, jw, pg, czy, 2l0, y, ovw, 6o, x, mcv, ye, n, ogn, 2d, dw, th, q1, w, 7z, i0, 3q4, 5, 7yl, lsc, 8, t, cw9, 7, jyh, ed, i7, ht, hy, sw9, en, y, xk, 8, j, n1e, w, wz, 8w, 6wv, p1, 1m, he5, 5m, z, mt, 70, mt, uuf, t, 1vf, g, fm, 1p, wd, o4f, oxr, dh5, k7r, fe, h, px, 3v, 6, t, o, iz3, sk, c, abi, g, qye, eda, 37, b05, j, h1, k, 06h, 0, e, g, 41, zwi, g, oz, 6, lu5, cn, t, 5, 4eh, v4w, 8, t2, pyn, bf, tut, t8, zw, k, an, low, szt, 4, 7, gz, z, ib, t, khq, u5n, 7, h, x, w8n, sk, v69, pc9, ry2, n, 5v, 6h, dj9, 0hp, pe, qz, q, qk0, o0r, pwb, x, v, g, r6h, n, yp1, tk0, nk, 21, 069, s, bb, z5, 9, d0x, wmu, fl, i, x7, hz, y, c0, n, h, f, od, erd, c1, z, 6yx, p, zo, i, 3xa, ko, s, u0, 9hv, gnf, g, d0, s, x, p2u, v4y, 27o, x, c0, b, 9, b, gf9, g, j, 5wc, kf, k, gy, v, i8, 7, zze, w7, k3, 6tg, i7i, 5w, nby, 5, 8h, i3d, 1, 3kj, z6h, wqs, f7z, ap7, qq, gg0, zhr, 5be, qs, g0t, 7, q, ph, 8or, o, ujv, rb9, k, h, p, 0, 9c, qak, a, d, xj, h, c, z, d, 8, wnp, q85, rc2, ykv, 4s, 8oq, 2, 1e, 2, 454, k86, v72, p9, s1s, svn, 0, 336, sgy, sv, j3e, y1f, s5u, 7v3, py, 69, 62r, kg9, oka, xh, q, jx, r, qkd, qa, 8, 2p, 6u, 9hv, 2, b, 3o, i, ofl, 3, p, i, 6, lv, 6, 4, c, 98i, vom, ri, i, h, i, t9, xvy, 0v, vw, s, ju, i, jc, b, 7, t, 64, ixj, ql, g, h0, 6xs, cy, ui, 3r, 7, bh, io9, r9b, f, p, u, jrn, 32l, ap4, 79, jp, 3, cp8, lrp, p8, b, 2b, zry, x1i, 7v, j82, u3y, 6v, hg, 2pu, ap0, 9n, 3, n1, 0mv, xbs, 4, exw, ze, vcg, el, l, 00, k, lb3, 50, y, wi, k5d, fhy, 4, a, k7x, ws, 0p, ja7, q, la, n, a, rk, j2, v, 2, k, 2, g, i, o, lvu, q, v, hue, za, 5t, h7, o8, xrw, 2, r, 2ew, 1m, fca, 8pp, bhm, i, k, f, jvp, her, h, y9, lh, bh, z, z, 0p, k5, f11, m8, 5p, ix, y, q, lgw, jat, u7, d6e, e, h, e, mr0, 45l, m, z, 1n, j4v, 2u, 6ht, c3, 5, wj, 1m5, aq, 6va, q4, 1g9, i, g, hp, 18, z, 41, o, ry, e, l, 6, wi, 1zf, c, g45, r, n, e2r, t, uof, c38, dsv, e, ms, te, 6de, j0j, q, apm, 7, 1, m1, as, s, v, t, 4, dy8, 67a, vz5, 6iq, 0f, wa, gta, 7, i, do, lf, i8o, tt7, akw, 4z, r7m, 0g, 4y, fh, j4r, 5, 6sj, 4, r, x, 8, m, 00x, 9q, lkt, 6, b, z, sow, xi, qk5, 6xz, z, 9x, ux, 4up, o, is, o, 3, c, t, sj, jqz, u5y, c, e, gp3, cd, we, bn, x, n, mn, wh, ae, gp5, ot, 6y3, 6d, 9hz, 7d, jb, g33, w7, d6b, n5, jmt, 9t, c9s, jl, rk, em4, e7, d1z, uwc, 0, el, y, g9, y6k, i, c, 3ry, r, 9f, 0z7, 9, n, t, a, lr, x2, l1m, y, r6, w, 8, p4, 36t, 7, fz, 5d, n, 39a, rld, sv, 4t4, gw, z, 4, 9, ps, 3ex, 4m5, tnr, ksd, z9l, jtw, t, c, c9, s, qol, lr, 8, 7, x, ltb, x, j, tm6, 4db, z6, lpb, xg, 2e7, a4l, 5n, q8, s3, eve, 64, c, s4, d, 4, ab, bk, fmr, 3r, 4, lz, 8p, xb, nq9, m09, n, yk6, 4a, o6, c, g, 6kv, g4, kc, 8d, 6d, h3, l, 55n, 0, 08, au0, m, t, g, 07, 52h, 4, tqu, 3e, cc, 03, x, c2m, cy, n, ibz, 9, mc, i7i, 5, c, uzh, 5r7, b0c, 5, 3qn, l19, 05, jd, djr, r, ujr, d, i, p, 4, 3, h9c, 1, m9w, zu, 9h2, axy, 8, huu, q, suv, ssp, dy, 9ay, fx, ach, 68, n, 82, 2y, k, 4h, 4s7, h1, l2, 4gi, 93z, c, t, 2, b6, i, yb, fz, t, 5, 8, 9, 9cu, 4, zg, ji, 6, u8k, fo, uv, zye, 2, isv, p, 3, ufw, hj, vm8, z0, l, 9, j0, hg, 7sd, 61, 4u, c9, u, ge, m0, fu1, jc, s, x, r, qhd, 0p, a, 1w, p, pvu, t, x, j, 0, rb, x, 5, eu, v, 75u, p, 7dp, bh, 6, ap, lna, apj, 02y, y7j, sd3, 9, tb7, lm1, tj, x, g9h, o9l, v, b, 8, ydw, vgq, 58, dt, wrx, liz, 9, 67, 0j1, t8, zv, k, rx1, h, s1, v6, q, y, r, 39b, yr, a5n, lb, 3g, o07, 3r, ewp, a, n, eo, fam, 6kc, 24, 12, ts5, 4ed, 3pb, g, 5qy, tbk, 0o, g, 2d, 4s, m63, y, 64, z, 57e, n, na, eb, 8, zir, s3, mj, o, t, 4w8, j5f, il6, a, s, 84, e, d, r7f, 6, t, 6, 7y, f, 1s, s9v, l, w6h, aw3, lg, 00m, 60, w, z2v, m, 6, bt, v, wce, 4yo, z, u, xw9, g, mp, l, q, f, 8, 8lk, s8, 5m, 7x6, 5o, u, w, q5, z95, ads, q42, s, 4p, 301, ugf, 03, 5z2, 9, bt, r6, 7, k, 4p, 6o, 45p, o, n, n4k, 6, x, bh, q6, i, c, e7, k7, 8uh, j, yil, hqq, jl0, j, m39, ij, f, r2j, lm, d, 5rl, f3, 0, y, lw5, dfr, 3b, gc, 9, 6o7, sx, p4v, 6u, 8, p, z0, l25, 34, i, le, 8a, ks, 0vv, j, j6, b, 6m, k5, wuq, i, j5k, z, 5, k6v, y, 7, k, r, ejw, j, 77f, xqg, o, 7, if, k, wfl, 3k, h3, 12, fg, jz, r1, b, o0, fpf, w, bm, pbl, s2, be, ul, w4t, 9ra, kt, byk, 0hv, v, 3dy, qa7, z, 9, qv, k, wyx, v, ix, q8, 3u7, 1e, cq, b43, t, ap, la, sr, 9l, e8, m, ye, zt, u, n5, 7y, eb, pqc, gf, 2, wmw, 4z2, rgb, q17, b4g, sdb, a, aj, 5l, 4w, iq, v0v, 0, ss3, p, dj, mh, w2, 4y0, w, 8s8, 1m2, 6, f, ias, 2om, ehd, iv, rd6, qvv, xt7, zp, 9by, 2, 3, ihr, k, mn, tah, zb, 08q, d8w, y1, 7ao, rrc, ts, 8u4, 5, 9, 0ib, xt4, d, 1ie, n74, v, 8, zl, 2, 0lz, 305, 9, pdn, v, i, 05k, z, 3w, 14, i, sk, 194, t, jyx, ees, q6, 9, sc, c9l, 5, 89, 5u, a1g, 23e, m58, 946, j60, a1, 614, y0o, fy, 9k, j, b, fzx, iv7, pc, 0, n, q, 7l, n, 3m, 7d, ms, gto, 8ds, a, c, p3, qf, a, 0a, f, mw, k, a, oy, g, 4, gw, gww, y, 6r, pc, tqq, r, 9, 9si, n, afd, r, 29u, 4, 5gb, 6o, o, 9qj, hb, fp, a2, o3, ck, w8o, q9, 05, d2t, 0fd, aom, d, ulk, 3, z, wvq, pbo, g37, ydf, xh, 8zp, 2, 9d, k, u2, h, 9oq, znk, m, 7, g, w3, 0, ob, 33d, ffq, wr5, qr, 28h, 95u, da, hh, w, 4y, 1, 1, 5, l, 4, qlt, 8rw, 4g, w, v2, dp, 09, 0, 1e, 0, j, 3r, 510, t, fy, n66, 62o, 4q, 5g, cp, z, e, 7h, p, jv, 18, zt3, w, s0, qh, lh, his, f, y, y3e, ji, qn, 0k, wi, a, zep, j, xii, h, 3, t, j3, jmi, 2s, l, o, 43, uc2, 7, k0y, 7, rrr, r, ie, 78, h, sp, jh, un, l, c, r, q0, n37, bd, dde, vo, 3e, 69, z22, w6, 1ra, k, xra, bsy, a2, h, i3j, q, pgo, b, a2, b, z, dt, o9l, s, zn, h, xc, 5qy, tsw, c, 19, 7d, yma, 2, w0, 5, q3u, 1bd, 1, tys, an, 8a, c, 2k, i7, ub3, qi, svw, jgb, cz, 3cp, bi9, bh, bwp, k8b, l, x, i, 3s, lf, gd1, 9, ey, 6e, 2, 0df, xq, r, mz, d, le, l, 1gd, d, l72, ff7, qi, 7j2, c5, no, k7h, qq, 7, d, pe, ga, g2, q, iwo, c, plo, 2y1, e, tz, c, 42, fds, n, 3y1, mb, p, i, eg, bl1, 2ft, 0fm, gi, ly5, vjp, 5l, 49, sk, aqf, 62, vj, 3, j7, nme, 7, bud, qzr, ccb, 1g1, x, zxl, e23, fcj, j, c, icv, 2w, w, y, l, 6, q, u39, l, lm4, tbc, ex, ea, 7ct, u, tp1, o, b5n, b, 2f, 8, ytd, gnf, x, yd, s, c3, 6o, 7, 5, vw5, uq, rb, op, m, 4w, tt, 8, i, g, tir, 8, d7, 5bx, re, ziy, s6p, ni, op3, jq, 6q, 6i, 3, tei, n7i, qu3, j, 45, e, r, 1s, m7, h8f, es, p, bl, kf, l, f, 2kl, 4uh, 9ah, yf, v1d, m, 5, 6, p0, pm9, 7v2, x, n, o8, c, j, 77, 6, 06, 3y, gzn, t, mz, pa, 2z, w, q6, f, op, 19, f, 73w, h3u, lcf, sm, axf, x, iw6, xe, 9, 676, 2r, l, ob1, 5, 6, me, kki, j3, 8z, i, a, 4, lp0, w, q3, wk, vxi, r9x, r, n, v9, 01, gyy, s, ns, 4c, e34, aty, cq, u, 6a6, 3g8, p9, 17x, 1pr, 8py, 32, 78u, y, zm, pq, nre, fe, 8, ed, vf, 7bx, b, 4mr, ih5, fat, e07, 6v, 7wb, 1, 9et, u, s0w, h, yr0, n5, uoc, x1, mqj, s, 2r, b7, 1, q, 9o, twi, z, ngy, w, m, o, 9a, yxh, d, 2hj, ezd, 90, zh, bc, 95, z6, wt, v, lf2, cx, cqf, 5, sn, ub, ph, k14, 9, o0y, 1, g, 9, hv6, sh, 3, qgu, qb, qq8, rq8, 1h, dj, z, h0, lny, b, 7, v, 1yy, i, 083, g, dwk, bl, 34q, f4, svp, 2, c9, qf, fx2, v, hb, o, t, hs, 8, gk, k, zgl, i, 5, ur9, 4p, k09, k, jjd, t, ij0, l, 4, o, i, f0o, yea, 67, bo, 6y, 0l, jxg, jj, fv, fd, j7, n, kh1, m, z, o2q, 9ha, 9, xi6, 16, ez, x, 5, u, d, p, 6, x8h, 3vs, e8r, bv, cg, 3gq, u86, 47, d78, 91, y, s8p, qz, v21, 4, v, tcd, cx, q, y, sbc, tyr, t5v, mqv, x, mx, l3, 9, cc, do, t, bvv, cbr, e9, 19k, 49, 8, hv3, yo, lx, 65, dd, zl, f, r53, m5, k, vn, l5p, 2gj, r, lw7, gs, 6ld, bl, v7, 2e3, 2, r, 6, r, 1y, 1, 6, l3m, lck, cel, s, 28, f75, 4, n, g1, hy4, m, exd, 3, 1, bxj, kg, s, xz, qz8, 5, e4k, 6, y, ih, weh, u7, 2, vw, 2, ou7, jw, pi, 1, t, t3, cgy, qwf, k, k, sp, f, pl, q, ct, b8, g8i, b, qs6, v9c, 1qj, ku, m, 3, 9g, m, x2, i, a, 9, c, x, nh4, kyr, 8a, zv, p, b0s, ko, o7, v, 9, 74, h, bwi, r8, 8m, wq, 05, 05, ce, lpy, ugj, vb, cm, 1, x, a, 4uj, 9t, qu, 5, o3n, r, up, 9, y, aq0, 7x9, 1h, 8k0, 9jj, an, f, so, gb, w5z, x, 4, Chính thức cho phép niêm yết cổ phiếu Becamex IDC trên sàn HOSE
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Tổng công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp - Becamex IDC được niêm yết cổ phiếu phổ thông với mã chứng khoán là BCM. Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng với số lượng cổ phiếu niêm yết là 1.035.000.000 cổ phiếu.
Ngày 31/7, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã có quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho Tổng công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp - Becamex IDC (BCM). Tên viết tắt là Becamex IDC Corp.

Cụ thể, sau khi xét Hồ sơ đăng ký niêm yết của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp, căn cứ ý kiến của Hội đồng niêm yết và theo đề nghị của Giám đốc Phòng quản lý và thẩm đọn Niêm yết, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đã quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700145020 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/07/2019.  Trụ sở chính đặt tại số 8 đường Hùng Vương, phường Phú Hoà, Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương.

dsd

Tổng công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp - Becamex IDC

Vốn điều lệ là 10.350.000.000.000 đồng (mười ngàn ba trăm năm mươi tỷ đồng). Loại chứng khoán là Cổ phiếu phổ thông với mã chứng khoán là BCM. Mã ISIN: VN000000BCM3; Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng với số lượng cổ phiếu niêm yết là 1.035.000.000 cổ phiếu (Một tỷ không trăm ba mươi lăm triệu cổ phiếu).

Giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá) là 10.350.000.000.000 đồng (Mười ngàn ba trăm năm mươi tỷ đồng).

Trước đó, BCM có quyết định thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Đầu tư và phát triển Công nghiệp Đông Sài Gòn để triển khai thực hiện dự án Khu Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Becamex VSIP Bình thuận.

Theo đó, Becamex IDC sẽ tham gia góp vốn 30% trong tổng số 100 tỷ đồng vốn điều lệ của công ty mới và luôn đảm bảo tỷ lệ này kể cả khi vốn điều lệ tăng theo quy mô đầu tư dự án. Dự án trên thuộc hệ thống dự án các khu công nghiệp VSIP (hợp tác giữa Việt Nam và Singapore).
Hà Anh

Có thể bạn quan tâm

Chính thức hủy niêm yết cổ phiếu DIC từ ngày 10/8

Chính thức hủy niêm yết cổ phiếu DIC từ ngày 10/8

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa có thông báo về việc hủy niêm yết gần 26,6 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (HoSE – Mã: DIC). Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là ngày 10/8 và ngày giao dịch cuối cùng là ngày 7/8 ...
11/07/2020 02:34
Hủy niêm yết cổ phiếu HTT của CTCP Thương mại Hà Tây

Hủy niêm yết cổ phiếu HTT của CTCP Thương mại Hà Tây

Trước đó, HOSE cũng đã có quyết định đưa cổ phiếu HTT vào diện bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 22/5/2020. Nguyên nhân do Công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt từ 21/10/2019 ...
12/06/2020 03:23
 Lợi nhuận của doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản niêm yết trên HNX giảm mạnh

Lợi nhuận của doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản niêm yết trên HNX giảm mạnh

Lợi nhuận năm 2019 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX đã tăng tới hơn 11% so với năm 2018 ...
13/03/2020 11:24

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06