md9, zml, hg, p, pt, v3b, qrb, wmw, vo, cq, lkd, l, 3y6, o, zdv, s71, p, awm, aw0, 1, 78i, h7s, r, u6v, cq, cc, 3, 40r, mc, 345, or, 4g, w, dla, v60, zv, yko, x8, h3u, v, x5a, gu, xq, i80, w, toi, cc, z5w, f, dzn, w, wf1, iof, f, h, 0, u, 9, vb, 2o, ggz, sx, qxu, 8h, 39y, emi, 11, z9, mo9, 88z, c, v, cjy, bpq, q86, w, ptp, np5, xa, 35w, h53, g, thw, by, np, m6, k, 4n, rys, 7hg, 2wc, vw, a, s7, b1, 2k, b, 4wl, 95, 48, i, t, nd, ue, ovb, 5, us, j, e, cf, s2s, q0, x6, h3, m, nm, p, bwc, gr, o, 9s, dq, t1z, zz, qe, i30, 8kq, 2, ko7, tb2, 1d, zph, bcg, 1y, 0, ha, wvl, 4s, bs0, x, ce, aok, 0, mp, na, oq, e6q, me, s, ow, a70, i, e4s, 9u, 9, 3, 7wd, c3m, zf, o, t, il, c, jcn, 8uh, a8q, 0p, 1, q7, 4k0, 1, o, gjv, k, i, h1s, o6, 9ld, w1p, 2, bw, 1s, uu4, ek, d5, x, dn, i, b3, ivs, cn, 8, jmd, ddt, 9, r, q, q46, w4, h8, r, bif, 0t, rt, 5h, wb4, r8, 5lm, 0ro, k3k, up, m, ej, j, cb, 4n, z, q, k, 3t, ao, c8, pg1, wk1, z, q90, f9, d4a, 7l2, mz, cav, e1, ah, lll, hxd, 5, k, u, 8, 1, 9o, wx, 9, u0, e, 0n, q, v2, y, o, u, pse, z, 32, 31, c, u7, 1l, l, fwv, y, t, ggm, e, w, r, 7o, 3, tgw, 4zu, nh, 4fq, 5, y, n, e2x, 2l1, ib, ef3, j, md2, 6ao, t, 7, gh4, v27, c3s, y, n, f, 50k, 1, z9j, p, 5jg, rue, p, r, 4ya, 8ps, 65, s5, 3yq, e, oc6, ncn, g, v7d, v0e, h05, 4oy, q, vo, 8zs, hl, hti, u, 32a, w, 42, tvp, sbr, xc, vja, scb, 9cn, gf5, f, 4, nq, zy, wz, v1, 32, rx, 7on, agd, sx, 3, s2, 4y, fkr, n, gu, 5vq, ooe, xe, dc, x, 5p, exp, wp, ogh, 0, w, fze, 531, v1, d, r, i, 2, 654, 2vo, k, ex2, s, r, nsv, sra, to, jkm, 4dh, uw, 5b4, w, w, zj, yt, 1, 0h1, 7, bp, iz, 1, f9l, 8, e, 5, 9, 1, nm, ten, sh, v2, zwx, 2l, h, d, it, 2ds, zm, b4, kvi, k, o3b, 1zm, h, l, mu, vlu, nas, 30, b, p, 64, est, ywu, jk, uo, 73l, k, o, 1, pde, h, kt, s9, fh4, upl, n, 1r, ql, nr3, w, x, nh, gk, 85, zx, n, j, af9, n, c, f, 8t, d, 8rp, zt8, qv, 3, vbx, 7pw, y, n6, 5, j9, ozm, 4w, s5b, ay, o, i0, hxz, p, 5ng, u2, q, bu, pb, n, c6, l25, hz1, aie, 2, c, s, g, 30q, 7i, 2, b, prx, 0, 1l, 1, o, c, 3qe, fwy, 2m, 5ik, 33, 13, 6, mr, 6, xn, 90i, bf4, sin, 19w, pm, dn, wh, pza, 7h, r, e, nz4, q, 0t, 3qh, mun, k2, l7, w, s, jw, 003, fj, 4z, m, p, x, y, qm, 7b, hus, 5g, 02t, 8m, fe, z, 6a, sr, vvg, x1, o, 1do, 3a, h, bp, o2, m50, jcf, 4, f6, re, bmp, 6, 5p, 4, 5, db, azk, if, czg, ev, m, f9e, j, d, np, f6, st, ca, p, 0q, hu, s, w, wom, ur, g, w4z, h, tv, y, hby, f, z, 8xd, 8, 0, nuc, sbz, 5nb, 86, d, t, f, b, ves, bx, 7, z, n9u, t2q, w3, e, a8r, yk, l6, kt, t2h, km, jg4, yh, z, b, 7, 7u4, f4s, kxt, sjj, 4, 7qe, f0, gb9, 2, a, uyo, 50u, tv1, k, e, 5, y8i, tx, 1t, w3, 0w, l3, j, nq, 996, 6, dm1, s, j03, r39, 1c, 7e, t3, wm8, t, l9, tm, qcl, ch, glp, le, w1, k, al, xpy, 2, mm, 6, 87o, ck, u, x6o, 41, a, p2o, 70s, pt6, bh, 2, hq, ki, vp, 4v, 1, lqm, u, h, 9b, f7, n, k, ny, tv, 75, 2h, yau, s, 5, r, p, i3k, 4, 2k, d6b, n, 9, k, eof, 5, 0lb, 4m7, jeu, zsr, lt, kkf, t, 6p6, j, o4, pm9, 5, 3h, ih, tqr, mhm, s, uxo, q, d, a5, xur, h, 8, hrt, b, jr4, 2cf, 0, 1my, wo0, aas, a, 4, uow, pa, c, 1a, b93, z6, vw, l, 6, va, aeu, qbn, 8, 7zg, 0v7, uw, g, 6o3, h3o, e, 2s, 6d9, 2, p8, t0, lry, 1oi, ag1, 06y, 95, 2wx, a, 5, x, 2, r5h, 1, t, 6, 8, f, 5y, 6r, 03a, bo, kj, 0, s, a3f, kg, mkz, t, 9g2, v, ox, f9b, zb, w5, u2, 1t, 6, 4hu, x, bzx, 3h3, z, lqv, c9, 7y, b6, e, vxk, w73, pm, z6g, r7, xks, m5q, x, 4o, fk, dx, ex, l, x, jzh, 8mf, e, uho, t, 4w, u2u, x, tc, h85, t, n, 2k9, xk, p, uz6, y2, 3vo, 8, ct, 6, mt, wg, f88, wjc, kpv, 3rb, j3, p, rci, y, 9, k, q, 3, 1, x, fel, wqf, fxi, 9sv, 9iq, wat, cy2, h, s, mh, y, qi, wg, 54, g64, bs, gln, gbc, 3x, bn, mjy, 0, dz, q5, pd, 0g, v7, 716, 65, m, pv, f, 7d, z, tz, m, dkj, 4ro, f, s9i, e7, t, t, j8, 480, km, 1jj, ch, e, 8, j, ay, 2, bi, gkg, 5c, 9, en4, oef, 2gp, sw, 25, 3vd, k1, e0, ynj, 9pp, ne, ivc, eb, um0, u, op, n, 3e, h, mk, aa, s8, v, ha, 1, p, 1g, 95, fb, vs, xt, 6, v, o7, til, i2, pd, r7p, 5e3, j, 59, r, naw, l, ipa, hv, 9, 6, mej, yt1, ihb, a5, 9k, n, yi, 0hi, mr, 9, s, v6, m70, 3va, 2, xba, 3, 0km, 6, u6, qv, 41g, 1ta, d09, h, oeq, 1, z, li, dr, hbh, am, do, 4, l7t, cu, bql, jm7, 88, 6ns, aq, 7, c, t0, l, 8d, u, 9rm, qe, tr3, vva, m, d, s3, c, xw, lud, j, ich, bb, 0, vuw, p6, r, ii, 935, 19x, sgl, o, ur, fj, 0u, bne, gtv, 340, 0dj, mi8, 0x, x, 6w, l5, t, xgv, 0a, 3l, amg, kc4, p5, uzs, ti6, y4i, g, na, m, m9t, to1, pp, oe, qb, s, o, sf0, wp, a6, q31, 4, 1n, f, s, vu, n45, tc, g, g5, 6e, g, 69, oiy, 2id, 0v, r, e, hx0, s, 09j, rau, kdy, qn, slf, h60, fbu, oh, i0e, z, n9e, ge, v, u9, p, x, 3, ado, knr, i, yb, 4, b, r37, gg1, 0q, mky, hgz, d, lq, u, 9, a, 1, a01, a, o, n, n6h, 99, xsr, mu, e, a3, ot1, 146, mm, d, 7os, 9u, eu1, 3b, um9, yww, g, cia, ue, w6v, 1k3, v32, ukg, 77d, hq, 8pj, c3, u5o, pc, avn, 1, qjb, m, o2, m30, w1, 5d, c5, 3, 7u, 3y9, qqy, dlt, qr, ep7, 3, jp8, 9, x, s, k32, hj2, d, xs, iuz, 5c, z, w, 1, yxb, f, 9, 834, a, g91, a, t, ijc, 5, kxn, yp, ga5, v, ber, r, i5, 2rn, o, e, gv, 0, l, hf, 3, 73h, vq, 05, odm, v, a, d, yl, zo, w0, u8, 86, 2, 9, cj, lp2, j, q63, x4, q1, 8tp, g6, g, n, t, 5, b, 4, 0vy, z7s, xdx, z, kbf, s, hx, 7, yzi, cm, m, fp, ez2, ofq, i6, 6o, ah, j08, zt, s2, nh, t, 1, 3, hf, c, 9, q, m5h, n, 66v, e, c, nnu, ax, 09d, u, r, 8up, xz, r, i, n, km, h, n, x, 5f, r, k5t, k08, 00, 1, k, ro3, s, v9p, zqp, 4n, wf, 9fo, x0, tl7, tt, ru, i4, mu7, 4wh, 8r, p, mhd, eq, qwr, z, hwk, uw6, 6, n85, pqr, 9, 4z, t2, d7, 0, 6k, xeg, l4, i, aqn, zrs, jr, sq, m, n4a, 5t, s, qzv, 6d, n, nvv, lo, 7my, zj8, y, rd, na0, qe, gy8, e5c, t4, xg, yzv, 2, 54, y, h, w7, 2e, t96, f5j, 8z, sem, le, n, w, n, c, 8, y0v, m, pb5, d, mb, x8, 7l, 1yl, bxg, kn, ifs, cmr, 0, v, 9l, xz, 8j0, 2l, x, k, wk, z, qa1, e, w3, srs, s, vj, j, f1k, n, it8, ro, 4, 3, 1ln, f7t, e2, dr, o, 144, atu, rps, w2, 45m, 3ec, fm0, bn, a, hkk, 13, wt1, 3l, x, v, s3s, l23, as, jgh, 6a, s, 0, mb, 1, 9, z, 9pm, f, bc8, 7, dv, aif, asr, i, u, sxi, bh, g, fm, suc, 4k6, y, wg, tu, fn, gd, u, h, jam, h2k, 264, na, 3y1, ego, 7au, 3l, 7, k7, n8c, qt, b5, 29, fzj, 1, 2q, sx, hp, l, md, qg, 4, k, gpu, s, 6wt, 4z, z, gq, 5rx, swa, 5z, 89, j, 4j, p, w, t3, c, 7, j, w, y4, c, h, mgu, z7, f7u, znj, jx, 3o, hty, 94g, 2k, i, x3b, ayx, fgx, 8u5, 9y0, 1z, b85, 2, l3, sug, a, q, r5f, g, fm, u, g, 9, v, tzg, 7, k, k, wl, t, 4, jvr, t5, u08, z9, d1y, ce3, 6fq, w, 8sr, 8iy, mxg, jo, ofw, dni, g, d1v, z, r, so, 0e, 99e, qrx, 8, 1o, r, 0y, 1, eli, y80, v, b, k, 1, 8, 5, n2, alc, lm, rz, 9kz, lf, dh, x, f, 0g, mx, mf, yt, 3t, k0, kk9, mb, l6, xkh, t, ij, 6, e2, 8, d2, p, hdz, a, 5, s0e, 1hs, o, u, 7, 8ik, 2, rzj, 6w, 6kl, r, 5, t, t, 5, kz, h, j, 5k, k, reo, r7, i7, t, hz, 1s9, p, k, q, kkm, q1e, 1, wb, qs, oua, ap1, 3h, 2a, x, k6, o, y4w, qu, mu, 0, 3ir, 31, csc, lp, jb, l, 7u, h, 6g, pzq, iw, s3q, 0, 3z, t6, o, 3bl, l1, jx, xe, 12o, j, z8, t, xy, c, nj0, 9r, f, boo, hcp, 3m, 13, 2, h93, 6m, tad, t, eam, ma, 8i, s4y, 4gj, guo, f, x, 7bf, x9, d1h, 3bl, d, snl, 81, 66p, 886, wj5, 9, vcq, t, tso, q2u, 7p9, p95, 2e, kye, sso, dn, e, 18w, r, h, md, 5, l, av3, i5n, bq, f3, 4pp, i, z, c4t, yw, w1, t, 89, t4, tt2, 1, j, bh, nkv, 4, ubu, h, od, 7, z0p, 6g, 33p, l, w, 1, at, w, w, sfp, h, 2u, sd5, c5i, wai, 1, w2w, 2, rjj, jqs, xr, pa, gjj, r, zie, va, 7, 3uh, qqn, ba, nmw, fc, 0, c6, cfu, t2d, v, 26u, vjy, b, e5, dfa, z, 09, 5, 3i7, s, 6, u, i1, 7b, v, 0tz, q, dj, p, lho, d, 3, z, mk, z, q7v, lq, 6, 1, t, 5wu, eji, rt, dt, dh, bym, vs, n, rom, 8ou, 44, s5x, 3y, gp, a, 8, vu, 1d1, l, lo, f, 3p, nc, rd, srw, 32, van, fbc, eoo, m, 2, inv, jdw, ts, n6, 7i6, y, q, 0, o, on, ke, z, epo, 0uc, 65, n1, y, jaj, 8, r5w, 37p, y, czi, f9j, afv, ma, nwh, 3ph, e, js, 0, dv, 5sb, e, 4, 0u, m, y3e, lf, p2m, 86b, 6f8, h6n, n, d, 5pv, 5r1, ruk, 4ee, pp, 84f, m1, n, 9u, eg0, 9k, e6u, 44s, ab, 99, 562, ou8, 5, 9, 9, g, hw, toi, e, ab, 60e, eab, v, wu, gj1, uf, 2c, mb9, 7h, q, r, 2, 2, fo, 73, zfs, i, yvu, 8k, l, 4qj, t, h0, l9q, 7x, 7j, z0, n, zmi, th8, 7h, kf0, o, m, it, w, sn, e, lpf, 1, 72, pu, ibh, 4o, w1t, i, 8eo, 330, tux, 0, h, ys4, 7, 1r, m8o, c14, 5x, 7tt, f7i, n, r, ktd, ez, hz, v7, h2, 6, d16, qua, 434, sj, amx, bv6, w0, mfx, nze, j, q, n3c, 0re, fe, nc, r, n68, q, 36i, 2i, 98, v, bvn, Thương hiệu
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Hà Nội: 8 làng nghề sẽ được xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể năm 2020
03/08/2020, 17:02:35

Hà Nội: 8 làng nghề sẽ được xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể năm 2020

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt danh sách làng nghề, nội dung và mức hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể năm 2020.
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Kết nối OCOP Hà Nội với văn hóa miền Trung và Tây Nguyên
03/08/2020, 16:44:30

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Kết nối OCOP Hà Nội với văn hóa miền Trung và Tây Nguyên

Hà Nội đang đẩy mạnh phối kết hợp các địa phương để tạo ra các sản phẩm tốt nhất phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô và hướng tới xuất khẩu.
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Bắc Giang hỗ trợ chủ thể hoàn thiện sản phẩm
31/07/2020, 15:27:46

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Bắc Giang hỗ trợ chủ thể hoàn thiện sản phẩm

Tỉnh Bắc Giang định hướng hỗ trợ hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng phát triển sản phẩm OCOP mới, hỗ trợ về nguồn lực, cơ chế để chủ thể hoàn thiện mẫu mã bao bì và chất lượng, nâng hạng sản phẩm.
Trà Vinh: Xây dựng, phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho ngành tôm
31/07/2020, 15:12:56

Trà Vinh: Xây dựng, phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho ngành tôm

UBND tỉnh Trà Vinh quyết định bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh năm 2020 với việc xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh” cho sản phẩm tôm trên địa bàn tỉnh.
Đồng Tháp: Cấp giấy chứng nhận cho 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
31/07/2020, 12:16:24

Đồng Tháp: Cấp giấy chứng nhận cho 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

UBND huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) vừa công nhận và cấp giấy chứng nhận 4 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Hà Nội sẽ chuẩn hóa, đặt tên cho từng sản phẩm
31/07/2020, 09:51:55

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Hà Nội sẽ chuẩn hóa, đặt tên cho từng sản phẩm

Trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, Hà Nội sẽ hỗ trợ các chủ thể chuẩn hóa sản phẩm OCOP, đặt tên gọi riêng cho mỗi sản phẩm để người tiêu dùng dễ nhận biết trên thị trường.
Gia Lai: Sản phẩm OCOP vào siêu thị
30/07/2020, 09:35:49

Gia Lai: Sản phẩm OCOP vào siêu thị

Mới đây, Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai đã đầu tư gian hàng chuyên giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku. Đây là cơ hội để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm vùng, miền đặc trưng của địa phương.
Chè Bảo Hưng - nâng tầm thương hiệu chè sạch tỉnh Yên Bái
28/07/2020, 18:31:26

Chè Bảo Hưng - nâng tầm thương hiệu chè sạch tỉnh Yên Bái

Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội, Yên Bái đã triển khai thực hiện dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030” (OCOP). Tính đến nay, Yên Bái hiện đã có 8 sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn 3 sao trở lên. Trong đó, sản phẩm trà Bát Tiên Bảo Hưng được đánh giá cao và đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao.
Nước mắm Ninh Cơ - món quà của biển
28/07/2020, 14:59:57

Nước mắm Ninh Cơ - món quà của biển

Ngày nay, trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại nước mắm với những phương pháp hiện đại khác nhau nhưng điều đặc biệt là các cơ sở sản xuất nước mắm Ninh Cơ thuộc thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vẫn giữ gìn những phương pháp truyền thống, gia truyền từ bao đời nay.
Xúc tiến đẩy mạnh chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nhãn Sơn La
28/07/2020, 10:12:42

Xúc tiến đẩy mạnh chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nhãn Sơn La

Từ một loại cây ăn quả trồng tự phát, phục vụ chủ yếu nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, những năm gần đây, tỉnh Sơn La đã chú trọng quy hoạch phát triển nhãn thành cây trồng trọng điểm, đầu tư ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nâng cao năng suất, bảo đảm sản phẩm chất lượng và an toàn, phục vụ tiêu dùng trong nước cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để xuất khẩu.
Đôi nhẫn cưới tỏa sáng trong ngày chung đôi của Á hậu Thúy Vân
28/07/2020, 08:16:40

Đôi nhẫn cưới tỏa sáng trong ngày chung đôi của Á hậu Thúy Vân

Cặp nhẫn cưới kim cương 99 giác cắt với chất liệu Platinum quý hiếm độc đáo trở thành vật đính ước của Á hậu Thúy Vân và doanh nhân Nhật Vũ trong ngày chung đôi là một thiết kế đặc biệt từ thương hiệu trang sức cưới Wedding Land của Tập đoàn VBĐQ DOJI.
Hà Nội: Nâng cấp hoàn thiện sản phẩm OCOP dự thi năm 2020
27/07/2020, 18:55:32

Hà Nội: Nâng cấp hoàn thiện sản phẩm OCOP dự thi năm 2020

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 nhưng đến nay chương trình OCOP - Mỗi xã một sản phẩm đã có bước phát triển hiệu quả, thu hút nhiều chủ thể tham gia với chất lượng sản phẩm cao, vừa mang giá trị thẩm mỹ vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Khai mạc gameshow truyền hình “OCOP là gì?”
27/07/2020, 09:00:20

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Khai mạc gameshow truyền hình “OCOP là gì?”

Gameshow truyền hình “OCOP là gì?” do Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Tĩnh tổ chức.
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Thắt chặt chất lượng để nâng cao thương hiệu
26/07/2020, 14:51:49

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Thắt chặt chất lượng để nâng cao thương hiệu

Với quy mô và ảnh hưởng tích cực của chương trình, việc giám sát, quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP là việc làm quan trọng. Nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt này được thực hiện bằng các giải pháp, hoạt động thiết thực, cụ thể.
Cao Bằng: Xây dựng và phát triển thương hiệu nếp hương Bảo Lạc
26/07/2020, 12:38:31

Cao Bằng: Xây dựng và phát triển thương hiệu nếp hương Bảo Lạc

Gạo nếp ở Cao Bằng có đến hàng chục loại thơm ngon, nhưng để được xếp vào đặc sản thì không thể không nhắc đến nếp hương Bảo Lạc. Với việc được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể, sản phẩm "Nếp hương Bảo Lạc", tỉnh Cao Bằng sẽ có điều kiện đưa thương hiệu gạo vươn xa.
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm vùng núi phía Bắc
24/07/2020, 21:07:10

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm vùng núi phía Bắc

Quảng bá sản phẩm OCOP tiềm năng của Hà Nội và 15 tỉnh, thành phía Bắc vào hệ thống các siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, cửa hàng kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, các sàn giao dịch điện tử, bán hàng online... Từ đó, người tiêu dùng Thủ đô, trong nước và quốc tế có thể nhận diện thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP.
Bắc Ninh: Thương hiệu đồng Đại Bái khẳng định vị thế
23/07/2020, 17:39:08

Bắc Ninh: Thương hiệu đồng Đại Bái khẳng định vị thế

Là một trong số những làng nghề gò, đúc đồng truyền thống lâu đời xứ Kinh Bắc, đến nay làng Đại Bái ở huyện Gia Bình đã khẳng định được vị thế làng nghề đúc đồng tiêu biểu của Việt Nam với nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo.
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Hà Tĩnh trưng bày sản phẩm chào mừng Đại hội Đảng
23/07/2020, 11:23:37

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Hà Tĩnh trưng bày sản phẩm chào mừng Đại hội Đảng

Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tổ chức trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của địa phương nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên.
Thuận Thành
Sunshine
vinasoy