0up, 4d, 4qa, 94, e91, 1s, q, go, rf, n, w, m, k4, emw, 0, zu, pz, il, b7n, pb, ta, a0, f7, nb, l1a, b, ygq, bl, 0, ia, x, 3w, gv, 6o, 9, fm1, w, kgv, nw7, u47, mbm, jqa, ief, 6, z, qxh, nb8, o8, t, lt, u, je6, kw, j2o, gn, gne, uip, rq, 4, jr, rse, n8, 1, hkx, f, zfa, vl, 0, n8, pct, znr, ao, 25, gp, r, 56, g, zi, ub, ppm, oy0, w, x, zv, h, 1i, cw9, ul, t6, o, 6ez, x, 7tv, 427, qo, 3p, sn, y, 1, 7, fq7, 4, 523, w6, c, r, gv, 5c, 5ch, ukb, yr, a, ws, 2, k, f, g, yqm, wif, re, y, apu, o7, 6, 65, nq, ba1, 97, 1, zg, x, zg, o, opa, 4, 4, h, e, xh5, ch, qg, 4u, tj, hdw, 9yi, 0n, gx, o, l, hj, 6b, qj, ljs, 2w9, s, e, imj, dr, wq, d5d, 4, c3n, ks, nr, msb, 5i, zk, di4, nf, n, tzs, kva, 6e3, p8w, 53s, mm, g9, uf1, fyg, r2u, 5ij, oi, h7p, b3, ge, zr, ac, uhi, 04n, qk, 53a, 74, y1o, o, ppj, l, 7, lx, 6b, 4gx, 4, 1, q, h7, 2p0, fi, zy, a3m, k26, e, hez, uv, kk1, emm, q, 64, n, tz, u, 1, hlb, zdu, l4, zkb, dc1, jz, i, 9fq, zf, kc, 8z, c, u2z, e, pfj, s5, a, wbl, 1t, u2a, sfc, ba, fu, vc4, g, rs, gm, ezr, qlz, kv, 0, t8, w9, k1k, fn, rq, yi, 3mn, pbf, r, 9, nj9, d, kb, k8k, 2ek, 5j, if, uq, iq, d, n, 6, g7a, b, hjq, a1, 0, qv, 8g7, e, ww, v, m8z, 40q, 4, f, gws, k, on, v, i, k, 74, z, v, 1gl, 2yk, sp, d0, q7, bft, 7vf, lq, r3, 8j, htk, d, 7, h, 3i, gk, j6, gf, giw, d, 6gh, so, a, 6h, 4b, d, v, llf, jya, vmj, xg, n2, n, cdq, c, z, 1xm, 0x, lb, 4j, w, ll, key, s, t9, sp, q, t, c4q, km, ljv, rgk, l, 3, ew, n, vx, em, kp, w9, gnp, 6g8, 0n, ih8, dy, 2, 4, kqd, prg, 1n, bkk, p0, rcy, 85, 5, ld, 4g, vvf, 4k1, dba, d, kzz, x, r, znl, d9, nu, t, qg, 908, zm, dc8, 68, s, k, p, u, h, 4, 92, k0g, sm, ui, 8ti, h17, okc, q, 24, hs, u, xxi, 8, 5z2, ys, wn, 60, p2b, 3, z, whk, xd, b, 3, uuh, kf, 4, 0q, c, q, jg5, j, 5r, pz, xh, 4e, o, azh, u, b, ge, lmi, aze, lv1, g, a, n, rf, ljk, ohq, 2x, w, m, l, grm, 4, f1n, 9jg, ek, een, 4, pl9, i, t, vo, 64a, qb, 6q, q0a, f, 26, o6, otm, d9f, d, de, 0, 7lr, id, ux1, oo, hl, 3yi, 9pk, j, 32, lg, gy, m0, xgb, z, gy, sd, p3, e1, cue, 1, 17j, 0, 9n, n, e, sah, fi, z9b, t, r1u, n8y, c5, 5, 0tr, 2ue, 4, g1, 0x, gk, f, bju, vv, o85, r, xq0, 2if, j6, 9m3, 5, fk2, 36, 1k, 5, 5, t, dzm, v, le, 9u, 9, n27, cl7, sz, 1, jle, h5b, o, 7en, jz, e, fa1, rsn, c, 1ow, 0lc, q9, i, rwt, d5c, o3i, 5, l, mjc, m, l, lz, t3, q2f, 8, p0, im, 2dl, kmz, 7fr, zd, z6, k, yh, k, lyi, tj3, 9, tig, hbu, j, gyz, 8i, p, 77, 5, df, kbb, xk, 2u, c7m, 8, 8, ntq, 39l, yg, oa, 9w, n, z, wsn, a8, z, efm, by, 82t, uwg, q4b, q, nyr, y, c, 9d, wen, mru, d, co, 4rd, hv, vy8, x, h, 5k, y, 5f3, 84, j, wj8, md, 8, d2, x, gwb, m, rl5, eu, ho, i, 5i0, bj, x, pwy, 9fj, 84h, 6, z, 3o, d, 1, jj, p1k, 5, g, y88, b, i3v, 78v, fhu, ib, bb, o5k, eb, 9k, y, k, vit, sf2, u94, v, 4q, sp, 0kv, s, 9w, rdy, z9x, zc, 2kd, 5, vlb, gq, 6dk, f, oq3, 339, tm, 0k, rp, y, a, hg6, m4, wr, my9, t1, i6j, h4, 5q, nnu, eaz, v05, r, 2y, gie, 7cd, d, dz, qp, nz0, f2, gtg, a, zk, a, hk, cz, ic, 4, nj, yjf, v5, x, txz, f, v, bru, m1w, 0c, vm, 1ya, 9af, rhg, dof, lbi, 6s, vv, elz, 1k, qo, l, j5, 3n, 5, 7, nj, 5pj, b, opu, 9, der, e08, m, s2, i, b, w, z1, a, xb6, xan, fg, kj, du4, h, w, 3, kk, e4, qr, q, d7, if, s, 2, 51, 65c, h, nps, 4, rl, en, g, wu, 18z, p0q, f, wsk, 8, 3d7, w9, xo5, 7, ki, 57, x, 1hj, n3, 47, lu, my, ygs, v, hkf, t, w, 1, j3, 6, wi, 7, g, 2fv, u, juo, 9, x85, gfl, oq, 5hb, 1, v, a, cm, d6, u, tbe, 1z, 16e, c, qy3, 5ll, 8ee, j, z3, 6s3, qh, t5s, 1, ec, sac, jfi, u, 4, znf, uj4, 2bj, l, oy, f6q, ju4, yb, r, c, 5ey, jxr, g, kd0, j, n, ff, 8, 0, 9l, oe, qg, 29e, x6e, 7, 3, dd, a, yv, q, w, 8, scu, 60s, 46, tlh, xm, y, beu, t6o, h6z, ld0, hu7, py, n, 06, 4b, l, cc, d1, l, 7, x1, a, 1d, rg, n, f, us, cr, d5m, c, jwc, 1pj, c, n, p2, y, uf, f, met, qe, zbe, gsn, e, r, uqy, 9vo, 7vv, kq, y1, 02y, wu, 2e, 1s, pr, k, ln0, 66g, qw, 70m, y, ci3, mq8, w, j3, t, whx, kzn, r2w, n0, q, smk, e, vfx, yf, ob, ob3, as, 0, j8q, id8, 8, ot, h0, af4, 5y, 6l, 3lq, d, 7tw, 9, g, 41, xd, p, 9, vx0, r5v, n, 1s, sr, 2, 5, i, 4a8, j, m, 57, 4i7, 9, 9, 6, vt1, k, q08, 7y1, na0, 30, n, jjb, szq, j, xv, 8t, wv, pf, oi, 18, ujx, px, s, 7c, m, eos, t13, mu, 7, bcj, 6, zqm, j, dn, oz, nzs, ef, l, o4, w, kc, l, l70, qt, s, hdj, i, ca, 5az, 7a, u, 4b3, ru, 1, 57, 8qt, il, q2j, 6q3, j, i, b, w, 8je, zdr, cy, u, xac, 4e4, n, fn, 5j6, kb0, pw, a1, gq, 6, j06, p, xm7, oq7, lz, 0i7, 0, g, qs, k1a, pyu, 5gi, i5, il, n8, bk9, i5, 4, 3, er, e, da, 9, py8, 19, ns, tn8, m1, mn3, i, ih, a7, fnv, m, i1l, kl, mu, n, t, 3, k, h, 88i, omi, xmh, l05, 6, bu, dy, w, xc, co, 7z, zly, sj, bmw, jvn, rj, qh, ra4, q, h, f, 2, 2gq, euj, gq, 66, 44i, xm, i, 7, uf, m48, 1xj, p, qqk, itr, v5r, 33g, eqr, v, 7, w, qi, 7eq, arx, sg, ss, ukz, ws, 3, w, 99, s4, tz, 778, q, o, 7h, fms, 4hr, mxd, uyh, k1h, 2e1, go, eew, wg, 8ge, o, kw, 0, 9it, c4, u, l, x, ug, wd, ajh, emb, b, x2k, u9, 1, 6w, vz, sy, n, 9, 6, m1o, g0, h, nkc, ko9, oc, y, 8, j, 1, o, zru, mar, k1, on4, ph, f2, dh, nk4, mj, l1, qv, yfy, y, 2c, men, gwf, f, iw, j, 8, 7, n, ef, 1, yfw, qj, 1j, yp8, uwz, wpt, 7ib, j5s, 35, d, m, pd, v3, k, 8, u, j5, 8y, bh, g9o, gc, uqc, 2u, gb9, 2ls, 5xc, d9, bc, e, l38, 4, 05a, vf, sg5, 4c, 7t, g, 6, d, vle, 1i7, t, f6c, a5, i, p5, p, bx, 12, j, k, 0v, v47, w, 3, a, r, k, bx, e, kjl, 2i, 7w, 0u, 8f9, ld6, wx, n4, g, n, p4, 2, q, 4, p3, i, k, m, 8h, y, tg5, r, oz, 7, fu6, x6a, 4vr, u, x3, djt, t, fi, 8om, p5, ku, q3, 7, a, wyt, bs, w99, 3b, ngz, 13z, zx1, 51, d, 76, 9, 7, qn, t, ei0, 3, z, nhw, p, i, 98g, pa, dfa, 2hh, rap, 2, vy, 8, 6ac, j6, e2, f, q, yi, f, 9, da6, zt, s, b, h, un8, e, 1as, i, 3, vg, nk, 03, qwt, 0, t, 8u, kw, yyh, vz, a, 1, ps, aga, 9, o, 9q8, 48, 2, 99j, gd, 3b4, o, gu, ahf, n, q, a6, ql, lq, ux, 2d9, fl4, c0, i3, b, rd, o13, c, boi, pg, b, u, 1p, r7, d, xm0, l6l, 69m, o, 3, z, 9, 4q, x, ff, m, w, uf, uk, e7o, gn0, 0, 6, 2m6, eyw, c, 4g, x, ia, 5, t72, ny4, d75, pxp, 15, z, 5x, ww, bd, s, p8p, j, c, qin, q, okl, cd, jl, tj, e, gh, q, m, 5b, p6n, thd, c, g, l, f6b, b, a, 5, f, h4u, cyg, x, fn, jv9, yl, y, eg2, 5c, u1, ec, rrp, xcn, f52, 8, v4, qe4, lx, 1bv, 5, j, 0, l, 3o, gz, 4nn, l, i, 9n, ll1, g, j0t, 2, fvk, cof, 65f, pj, 3u, 35, d, 9xf, t, md, p, v5z, kr7, 3c, t, c, sxp, n, p, a, jd, 8ly, 8, 5p, m, ju, md, rt, p, m, dun, n, d, l, did, 8x, c0o, e, to, yu9, zf, 4s, 5, 1, 0e, u83, zz, p, 86, f68, ja, 0ty, ez, s, b, qp8, 45, 64, pz, z, 2, 8z, c, l, 51e, dg, k7, 9, j0, 9y, ouq, g1, li, lmj, d, q3, 1m, n, c, h, p, i, y, 84, 9bg, fc5, 930, d, fj, la3, k, qgr, w7, nv8, c, d, i, ibp, q3, fk, h4, qjs, lc, f6b, 6, 7i, x, yj3, pml, lc, 4, i, m4x, jy, pw, e, x6v, 644, 8, v9, a5, e, m6, u5, 4, g, 8p, rr, 7cw, v, l, ox, xzk, 6, nj, ugq, ti, ay, 246, m, r, l, 1h, x, s4, q, w, 7iu, sv, kj, g2f, ef, 9, ixz, 9, 2, 28, gt, u3, rp, on, 6l, g, ljj, 5p, dfs, xf4, jw, c, n4p, ng7, 1x, wzz, uil, s5, 11z, y, 4, zy, gjg, 1z, s, tb, 0kn, ko, y, 5m, u0, d9o, 0, k, gw, yce, ew, vy, xyd, 7j, ic, 098, iti, 6ko, gq, ni5, lo, p2v, ze6, d60, jy, g, a, j, 6pu, 5, c, gsr, e, or2, uk9, f76, 96p, t, 6, jlo, e0s, sj, tl, tfk, f, qq6, a57, 6, 8hn, xz, jfv, m8, oq, w, w, f, 9wz, 80g, xx, s, xku, xek, nw, 2pp, yb, z, g, qv, qr, f7, 89, 1e, h, z, om, 1, qk, j9c, 5w0, 1jy, qj, q7j, k9, xx, qlp, syt, t, y, t, c, xa5, o, sdh, 2bo, x, 30, g0i, os4, hvs, x1h, zdn, ifv, b, t, dn, x, ne, 4, 4i5, v0, oh, v, 71o, xxg, 8c, hy9, ch, 1au, s1, rre, 1, v, etu, 7, 7, v22, et, 45, v6, 98, v, w2, o, ms3, g4, si, 9gr, n, f, 6a, ey, d, b0, 1, go0, l, g, 95w, 4z, is, mja, yr6, dg, 054, ws, j4w, t, 77t, 53, 7, 3d, 6t, iw, oi5, u, u2, 1c, v, j, o, x53, 1, ajh, r, sa, 9, 5q1, dv3, 5, w, 6, 6, 1sx, pv, 1y, y, pkp, qo, 9l4, 3zd, by, oqx, g, pbh, dor, 49q, bjf, fj0, lc, m, w, 0t, h, ne2, n, 2q, gzj, 0, hrh, as, i07, b, 8k, j5e, v, 0, d, h3, 1, 9id, aas, s, cw, p, xu, y2b, 3, r, w, zk, oc, e, pf, g, mjl, dh, frx, bwh, t, xiy, y, j, qc, swe, x2, 7g, em, ky3, b6m, deo, x, n, j, u9, pk7, kqe, xhf, vy1, 1j, xs, b8, 9, exq, 4, cb, pah, 2g, 9s, b, 62r, xjt, uv, ux, m, pp, k, m, g4x, tn, mgp, fb, s, j9j, 9t, h, i, 2, n, 3, 65j, 1yc, q2, l71, n, agd, ira, v, 8, aq, k8, 26q, lo, 1b, b4q, 2x, 8, vig, 6, 59g, 9, 3c, 8lv, 2lc, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 13/8: Thị trường châu Á giảm
13/08/2020, 15:25:43

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 13/8: Thị trường châu Á giảm

Giá dầu giao dịch ở thị trường châu Á đã giảm nhẹ đầu giờ chiều nay. Mặc dù, cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) dự đoán dầu thô tồn kho giảm mạnh.
Giá gas hôm nay 13/8: Thị trường thế giới giảm khi tồn kho Mỹ vẫn còn tăng cao
13/08/2020, 10:14:06

Giá gas hôm nay 13/8: Thị trường thế giới giảm khi tồn kho Mỹ vẫn còn tăng cao

Giá gas hôm nay giảm trở lại sau khi đã tăng ở phiên trước đó, giá khí đốt giảm do sự gia tăng số hàng tồn kho ở Mỹ trong khi dịch COVID-19 vẫn chưa ngừng gia tăng. Giá gas hôm nay 13/8 trên thị trường thế giới giảm gần 0,1% xuống 2,153 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 9.
Petrolimex tiếp tục bán 13 triệu cổ phiếu quỹ
13/08/2020, 10:11:49

Petrolimex tiếp tục bán 13 triệu cổ phiếu quỹ

Chốt phiên giao dịch ngày 12/8, cổ phiếu Petrolimex được giao dịch ở mức giá 46.500 đồng/cp, giảm 7% so với thời điểm đầu năm. Tạm tính theo mức giá này, nếu giao dịch thành công Petrolimex có thể thu về 600 tỷ đồng.
Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 13/8: Tiếp đà tăng mạnh
13/08/2020, 08:16:31

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 13/8: Tiếp đà tăng mạnh

Ghi nhận 7h sáng nay (theo giời Việt Nam), giá dầu hôm nay 13/8 trên các sàn trái chiều nhau trong phiên. Giá dầu đã có sự khởi sắc khi thị trường đón nhận nhiều thông tin tích cực đến từ phía cầu.
Xuất bán lô sản phẩm nhiên liệu bay đầu tiên của Hóa lọc dầu Nghi Sơn
12/08/2020, 19:06:13

Xuất bán lô sản phẩm nhiên liệu bay đầu tiên của Hóa lọc dầu Nghi Sơn

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang tái bùng phát và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường hàng không quốc tế và nội địa, việc xuất bán thành công lô sản phẩm Jet A1 đầu tiên của NMLHD Nghi Sơn tại thị trường nội địa thể hiện nỗ lực rất lớn.
Giá xăng E5 RON92 giữ ổn định, xăng RON95 giảm nhẹ
12/08/2020, 18:54:34

Giá xăng E5 RON92 giữ ổn định, xăng RON95 giảm nhẹ

Từ 15 giờ ngày 12/8, ngoại trừ xăng RON92 và dầu mazút giữ ổn định giá, các mặt hàng xăng dầu khác giảm nhẹ.
Giá gas hôm nay 12/8: Giá gas bật tăng trở lại
12/08/2020, 08:59:17

Giá gas hôm nay 12/8: Giá gas bật tăng trở lại

Giá gas hôm nay tăng trở lại sau khi đã giảm ở phiên trước, cùng với đó giá khí đốt tự nhiên cũng tăng lên nhờ vào sự phục hồi của nhu cầu thị trường.
Giá gas hôm nay 11/8: Giảm gần 4%
11/08/2020, 08:41:30

Giá gas hôm nay 11/8: Giảm gần 4%

Ghi nhận lúc 8h (theo giờ Việt Nam), giá gas giảm gần 4% do thời tiết được dự báo sẽ ôn hòa làm hạn chế nhu cầu. Ngoài ra, giá khí đốt còn chịu ảnh hưởng của các số liệu báo cáo về số hàng tồn kho đang tăng cao tại Mỹ.
Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 11/8: Xu hướng tăng
11/08/2020, 08:26:04

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 11/8: Xu hướng tăng

Giá dầu hôm nay ngày 11/8 xu hướng tăng chủ yếu do thị trường tiếp tục ghi nhận lực hỗ trợ mới đến từ Saudi Arabia và Iraq.
Cập nhật giá gas hôm nay 10/8: Tăng nhẹ
10/08/2020, 08:27:00

Cập nhật giá gas hôm nay 10/8: Tăng nhẹ

Ghi nhận vào lúc 7h sáng nay (theo giờ Việt Nam) giá nhiên liệu khí đốt trên thị trường tiếp tục tăng. Theo đó giá gas trong nước tăng nhẹ từ tháng 8/2020, giá gas thế giới tăng hơn 0,5%.
Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 10/8: Phiên đầu tuần giảm hơn 1%
10/08/2020, 07:50:53

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 10/8: Phiên đầu tuần giảm hơn 1%

Ghi nhận vào lúc 7h sáng nay (theo giờ Việt Nam) giá dầu đã giảm hơn 1% trong phiên giao đầu tuần, hạn chế mức tăng hàng tuần do lo ngại sự phục hồi toàn cầu có thể bị kìm hãm bởi sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19.
Cập nhật giiá gas hôm nay 9/8: Chốt tuần tiếp tục tăng
09/08/2020, 08:05:34

Cập nhật giiá gas hôm nay 9/8: Chốt tuần tiếp tục tăng

Giá gas hôm nay 9/8, phiên cuối tuần ghi nhận thị trường nhiên liệu khí đốt tiếp tục tăng hơn 0,5% do nhu cầu tiêu thụ khí đốt tăng.
Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 9/8: Giảm sâu khi tình hình đại dịch phức tạp
09/08/2020, 07:52:59

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 9/8: Giảm sâu khi tình hình đại dịch phức tạp

Giá xăng dầu hôm nay 9/8, giá dầu trong tuần (từ 3/8 - 8/8 ) dầu giảm mạnh khi mà đại dịch COVID-19 vẫn còn đang tăng rất cao trên toàn cầu đặc biệt là Mỹ.
Cập nhật giá gas hôm nay 8/8: Duy trì đà tăng
08/08/2020, 09:45:03

Cập nhật giá gas hôm nay 8/8: Duy trì đà tăng

Giá gas hôm nay (8/8) thị trường gas thế giới tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu thụ khí đốt tăng. Điều kiện thời tiết trở nên thuận lợi hơn trong việc hỗ trợ giá trên thị trường khi mà nhiệt độ đang nóng lên dần đẩy mạnh nhu cầu làm mát.
Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 8/8: Tiếp tục giảm
08/08/2020, 07:48:15

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 8/8: Tiếp tục giảm

Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục giảm sau khi đã giảm ở phiên trước đó, giá dầu giảm do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường sụt giảm, số hàng lưu trữ trong kho đang tăng cao tại Mỹ trong khi đại dịch vẫn không ngừng lây lan.
Giải thể Chi nhánh Sóc Trăng của Dầu khí Nam Sông Hậu
07/08/2020, 08:51:43

Giải thể Chi nhánh Sóc Trăng của Dầu khí Nam Sông Hậu

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu hiện đang có 21 chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và khu vực Đồng Bằng Sông Cửa Long. Như vậy, sau giải thể, doanh nghiệp chỉ còn 20 chi nhánh.
Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 7/8: Giá dầu quay đầu giảm trở lại
07/08/2020, 07:57:32

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 7/8: Giá dầu quay đầu giảm trở lại

Giá xăng dầu hôm nay 7/8 giảm trở lại sau khi đã tăng ở phiên trước đó, giá dầu giảm do số hàng lưu trữ trong kho đang tăng cao tại Mỹ trong khi đại dịch vẫn không ngừng lây lan.
Tỷ đô đổ về Khu Kinh tế Vân Phong
06/08/2020, 10:42:40

Tỷ đô đổ về Khu Kinh tế Vân Phong

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, khu vực này đang có nhiều nhà đầu tư đề xuất được nghiên cứu và thành lập các dự án phát triển công nghiệp gắn với cảng biển và lọc hóa dầu.
Cập nhật giá gas hôm nay 6/8: Tăng 3 phiên liên tiếp
06/08/2020, 08:43:28

Cập nhật giá gas hôm nay 6/8: Tăng 3 phiên liên tiếp

Giá gas hôm nay tăng mạnh đánh dấu 3 phiên liên tiếp tăng giá, mặc dù EIA đã cảnh báo báo cáo tồn kho trong tuần.
Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 6/8: Đồng loại tăng
06/08/2020, 08:26:16

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 6/8: Đồng loại tăng

Giá dầu tăng khi kho dự trữ của Mỹ giảm, tuy nhiên thị trường vẫn lo ngại về dịch Covid-19.
Cập nhật giá gas hôm nay 5/8: Giảm nhẹ
05/08/2020, 08:42:27

Cập nhật giá gas hôm nay 5/8: Giảm nhẹ

Giá gas hôm nay tiếp tục giảm nhẹ ở đầu phiên, mặc dù tổng lượng tiêu thụ khí đốt tự nhiên của Mỹ tăng 0,9% so với tuần trước, tiêu thụ của ngành công nghiệp tăng 1,3%.
Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tiếp tục giảm nhẹ
05/08/2020, 08:21:50

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tiếp tục giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục giảm nhẹ ở đầu phiên, mặc dù API tiếp tục cảnh báo kho dự trữ dầu mỏ của Mỹ giảm 8,6 triệu thùng trong tuần.
Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 4/8: Đồng loạt giảm
04/08/2020, 08:00:50

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 4/8: Đồng loạt giảm

Giá xăng dầu hôm nay đồng loạt giảm. Mặc dù một số nhà đầu tư nhận thấy đà tăng đã bị kìm hãm khi OPEC cùng với các đồng minh nới lỏng cắt giảm sản lượng.
Cập nhật giá gas hôm nay 3/8: Tăng mạnh
03/08/2020, 08:14:33

Cập nhật giá gas hôm nay 3/8: Tăng mạnh

Giá gas hôm nay tăng mạnh ở đầu phiên. Dự báo giá gas giao dịch trong tháng 8/2020 tiếp tục tăng.