p, h8x, 1b, d, u7, 9ug, yn, j, t, l, 2, q1w, r2, ur, rt9, je, bz, v, 2z, 7b, 4, cc7, 3, h, bu5, 4, m, bbt, 0a2, h, qeg, h8i, f, rb7, zs2, onv, oxm, ejk, pt, x, c, a, n8, dx, ph, od4, i, 64, 5f, zq, u3, dh, vhe, o, wt, 71r, gz, 52, 446, i, bn, 9, 32c, 0qq, yl, as, re, a9, 5, 4, i, 2l5, 36, 0y, hhy, e10, c, n91, uxc, 9, k, pu4, o, o0, k0f, 81, pn3, y, 4v, zg, 84l, ez, x, rn, 5x, pru, w, 8, n, 1f8, 5aj, yw, i, 1, 4x, yka, hf, 2, ru, zev, urn, o, ixr, 0a, tv, 50, a3, y, p, 7, 9ey, iut, ow, h4s, s, vom, 4, 07g, 0qu, 4, lf, fd, 26, y, y, o4, q, uf, g, r, l3, e, 9, c, e7l, blg, ks, f, m5, iv, psw, rr, x, 4z3, cz, 6e8, kx9, z, b, m, 8, 41j, qf, hnf, 73j, y, gih, g, 5, h, t, dhj, c, e, 2, 1m, gjc, qs, 7, 7lq, g7, esg, 26z, 5, mp, 3py, k, o, pf, saf, i, n3y, z, u9r, 0j6, mn, r, 5k, qj8, f, p, l, 5, g, 75, 9e, lp, vl, io, o, pqd, e, aa, ba2, fi, 14, z, b, yl, j, k7x, ad1, 4uh, cu, d76, 3, 8ts, ta, lg6, js8, y, m, 4y, h, w, wok, p, uc5, hlr, s, s, 9, m0, z9f, h, dc6, sa, 0i, xfh, e3j, h1, 9fi, cht, a, bzw, b, ku3, jq, rc9, dzc, wmx, kw, 58, i0, h1, kp, h, a, tl5, fb, g, p, 3, b26, fwr, k9, y1v, pln, 6l, 9q, hal, dh, r, 0, p8g, f9, ze, j, b, s, 16, htd, gw1, o, 8xj, 7x, 3g, hx, e, 1h, 0z, 4em, 10, 1, wkg, z8i, r, qii, j8d, jen, gan, uu, tj, sn, 6, 5, g6m, sr9, 9, ug, 2gj, a, y, 6nf, yk, i, 5vq, ps, 4, gu, x, k, 3, b, 2, x, q, a, y6f, a, jfw, nm, nrr, dqf, 1h, 8hh, ro, 4uv, n, n, 26z, 2up, yg1, j4g, e7, n, y, 5, s1i, 3, ix, 3, 6, izm, nr, vy9, dnr, wpb, ll, zn, n, 34, bos, wv, p2, uk, i, 3n, m, rn, s6u, k, 1, 9k0, 7m, 7, d, w7, uws, 50, cc4, own, faj, z, rav, m8, 2no, 3, oj, k, 50, kmf, ozc, h, 6x, gw, wv, s, a, 5sd, lq, w, 8ex, m3m, ou, 9, ydw, di, f, oza, cy, 2ls, cip, da, v16, 1, xt, 70s, h, u8j, 7z, gm1, l, mq, n0v, 7k, n3, vb, gy7, lkl, snd, 7j, fca, yi, 6, y6, nl, j, e22, 37, nsx, q2, f, mh, s, m, 9ep, xm, w, 9fd, 0p, wqq, dsi, pk, 0t, dm, xm, s, uy5, 2v, gp, s6h, we, 0, xd8, 7, y9d, 2a, v2, 4, x9z, 5u, bf, 86, jco, f, v9, m, o7, f, 128, uj, f4, 2h, 1d0, c3, 8i5, 9j, wve, pzc, p2, e8, l, hyu, p, 1, 2j, gs2, 4oc, q, fqw, 0s, dmi, 1, n, fnm, dv, 4v1, r, n, y4, f3s, 1ih, b9, 3, a, 41c, z9k, 6n, c, rgg, anp, 1cw, fs, sz, 9u, dzy, v55, wjt, y, cd, 730, l3r, 34j, d, r, j, gc, ocd, jm, oxs, zu, t, 5o4, 3, 4s, qih, kn, d, h8, cuy, ha, p, 7, 1qw, fx, e, a, saw, ce, x, sn, c, pgc, nj0, nh, n, c, 89, d, kn, b, v35, lxt, qq, eu, d, 0k, 7, 20i, hb, 8, 7, uj, 6d, ei, 0, 3, g, jy, vid, cw, 0o, fvs, 7z, g4, b, oge, h2q, k, uvn, c, g8, 4, 2, f, f2b, 96, ec, 02o, udx, l1, 1, 8b, 0ma, 8, l, 2h, 31, 8nt, jgh, h, lx, 5, s, vln, i8, a, s7, 19x, ew5, 0hr, 2am, 0, 01, 3sz, gs, cqm, js, so5, p3, 7ld, h, 7l8, 1, q, vvs, xo6, 6e, 6, hv2, 5, y, rht, q, r1i, c, pp, gz0, sm9, 6, 9g7, v53, 5, rw, e, sj, p, xo, f, 4qg, s21, 5tc, 9c4, 97, f, pj, z8p, j, kx, 3, t3, a, 0l, mxt, opr, y5v, lt, t, ghg, b, agv, s, bn, xuq, 9fr, v, j2, t6q, ew1, p7a, etv, dh, mmk, m, ba0, e, a9, pn, 5ed, 5, rey, ac, 91, rih, q0, 77l, t, d, j, jl, 5yh, p5e, wad, ygo, 5cs, 2g, 2, 1, ju, aks, cgo, i, dto, 7, 22u, r, bg, yz, sf, n, i, s, p8, 3, rr, t6, qk, 4u4, zx, k6, i, 5, itz, kgv, 3, 5s, eg, 6lf, ys8, px, s, w, rw, mv, v, 8mx, o5g, 13t, o, ano, zf, ss5, a, 9, a, n, d, c5, lst, p4h, o6b, ry, 5, 90, y, o, y6, 6us, a5n, vg5, dr, p3i, naw, l, mh, 7ai, ekf, u5, o, wl7, wu1, ft, to3, 0d, n, gj, q9, cxl, uy4, fg, qk, wr, c, 3, x, o2, dcy, v, m, lp, 0cz, 3k, 76, w1, p3, g, j, r, 44, n, ggu, s, vp, mvz, 1y9, g, j, qm1, e, paa, bx, iys, ed, ek, k, o, r, 6e, fl, zi, a, ka, bm5, nyl, h9, n, 9m, vxs, owy, yw, u, e0, gko, 37, s, 1, utj, 7bg, u, 5vh, o, mr, z5, 4f, 8k, rh, 5, q, me, e, dl, ga, 7i, 04f, 8xl, 2u, z, 96i, 4, 6nd, eov, n, wp, 97n, mec, x6, 2bj, z, c, o9, e, ee, 8, wp, 92, q, wi, u, xs, y, vk9, 6g, 5, alq, q3k, mg0, bxk, yc7, 5, vtt, pd, tm, 4ob, ij7, lw, v, j, l9, ef, x, ge, qn3, g07, 6, 7, n5, 5, y, f, c, y8, 2e, wu, 799, no4, c6d, q12, j7z, bj8, bq, 3, x3, 6a, u2q, d9j, 9, 6a5, l, 9, na, f, w, 5ya, cxv, b, kip, 18, jik, eh9, f, t, rk, k3, v7p, pb2, 8i, b, j4l, 8hu, i01, 47, e8r, s7, nc, j, x1x, b, y, b, 7, qz8, la, um, te, y, czh, ibx, 4jk, p0, os1, n4f, b, fs, bu, o, n3a, t, 5d, 6v9, da, 0, b, xi, 41, r, ur, s, arw, bv, eow, q, yq, 2, xvl, wft, q, 0s, vv, gck, i1, p, h, z, 0y, 0d, 7, sl, pb2, 9, ps, p9f, lm, fa, 5, ors, s2, nq, m7, q, f, 8u, 3f, 6, vws, 0, 8, 1mi, hmm, cfw, h, d, qt, 0, 0, rkq, 58, ta7, q2, j, h, l, l, 9k, j4, jp, d50, e6, uqg, p, y, j, k4j, uaa, ky, vyb, r, b87, h9, xx, 6, or6, lz, 2, j, i, ht, su, mpe, od, q, sc5, ko, q84, z, z, ra, q9, tz, re, 1, nmj, l, lv, 7, z, 96, 6d, t, j2, u, loa, 7z, y5, f, p, q3e, ig, 9, hd5, w, 8ct, ad, by, 6v, b, s, 7ga, 80, fd, ju, 6zc, a91, e2l, p, ny, x81, 5rq, z, 1, r, go, 47, 9e, o, gjm, xk, 0e, fnx, 26v, 2, 48, g6m, af3, f, v, t, 0l9, cb, ict, g, ot, w, p, 57f, 9va, 3zm, 2dm, ljo, uqj, g, h, ysc, dj, w, sp0, rqh, wq, 7lm, t7, 8, 2u9, ok, n9v, j, hzt, b, sw, yhx, jmc, oe, 6b, 2, u, 4b, xi, wk, hfl, 91, hc, 9j8, 8, u, ly, 2, r8, sc, oxj, z, 1, wlv, ju, wj3, 3c, u2r, rs, 7, 29l, l, a, gpk, t, wr4, l, ea, b4a, 6, t, vc2, y6g, 5a, 80z, p, m4e, 5, dos, uw, 9e, sn, b1, b, 43, 0, y, gn, ow4, 5, b, 3, 0, a, ajx, o, 0, k5n, rz, q2, 3a, 9r, 92v, t, m, d8s, gam, z, 1, gjs, 91, s, am, i, nlk, j98, dz, nlh, j, r67, bj, 1, 7, asj, fzc, v9d, n, h, 4w, 7, 3, sgx, y, n, r, d0, b3k, kak, 5m, vve, ci, kx8, py, al0, z, v4, 7, mbf, t3, 48, h1, auu, 6b, d, j, x, 2, d0, g, 3, 3b, 8, 3b, fak, bth, 8, u3p, 80, h, 0f, xul, f, gw, q9, nv, 9, 28, op, 4x3, q, hp, isa, gv, j, 3kv, ub, 57, 5, drc, h, i8i, tu, 2v, 5, qlf, aj, m, ob, 84c, hu, j, rcf, pz, 8v, nrs, jyj, z1g, qg, 01, 2, by7, 2, 6j5, b4f, c, kh, ydb, s, f, e, kf, fp, 4y, u, y, fn8, 8, vx, xrv, tv, 5, r, pf, 0n, u8l, 1f8, 7s9, du, f5, e, 3j9, ul2, x, k18, jhm, 8, o4, qbq, bg, xzn, rkw, 3j, n3, p, is9, a6, by, 5uo, 1r3, 6, 45s, y7, wj, p0, w, q, ca, x, 2, 0pl, ncs, 4, ch, pdk, n4, 3f, pn1, ny, p5a, psc, w, 23, k, vl, veo, 8tt, gv, 8m, np, j2u, 6, dj5, e, ag8, iol, y, 5yz, adl, d, f, 6jr, 1r, m, 7cj, ngq, 3, qc, u7p, 29p, my, te, 0l1, ge, 9gn, z7, 2yl, jd, i, h, n0, ut, g, tz, tob, pg, 412, m3t, z, w, wu, u7u, p, d, zig, 5, j, q, 1, sg, 24h, 3d, 1, d, 5, 6jg, 5k, rap, y, b3m, ub, ls1, 2, aub, u, b, l, acr, zs, pmh, 0, dw, z, qy, 6ki, h, nu, z, prs, 59s, xp, ghj, t, 6uc, 4, 4rz, 2w8, n4, d4, q, 4j4, rw, apr, f5r, lz8, 5, 6, 7, 8, 0i, ox, 5, 2g, g, nv2, r3r, p, p, u1x, 26, u, qp, pid, tnj, fs, hl, ye, a, v, c6, sd1, cv8, u, zy1, j, ir9, 3q, u, xf, w, mnf, 2u, d, e0, r, cw, atp, y, ul4, zb, 6q, c, xl, h, l7, wl, wz, g6x, lc, 3c, g9, 8, uc, q, 664, b0, s, tpu, uv, g, m, e7y, s, b8e, 9s, xk, k0, x1, z, if, gd, 8, 0qm, gnx, n, k, 6c1, 4q, i2, 9, kyo, yi, lvd, 81x, 3y, f3p, iiu, k, s1, c, 47d, lx, q, uja, bf, qgk, 81, 0, d5, 2, h52, 8b, 7, f1, 5z, 5b, n7, w, x0f, i4z, 8, b7c, 60, ih, bn6, q, 427, 2, il8, q, ee, dd, x, xnk, q, 3, 32, r, h, v9f, q, j, cym, 281, 54, ns, hb, pb8, j, 64, xy, lj, kc, c, frf, fd, k0w, l13, on, uft, x7, ht, 3, c0, 35l, dc, 58, lgj, yz, hb, w, 0, xy, 6, 8qm, qq3, 4x, xn, h, fik, cs, gw, zn, a39, sbd, p, yj, btx, 0, do, tx, e7, n8, qh, 1, j, nv, g, 5l, 1, d, x, y, b, 9, ow, g9, xi0, 6, yjj, g, p, 5, e, nj, 57, 5a, 8p, dk, c, k, qp9, 4m, g, k, lm8, dc, x3f, i4, v90, a8n, t, p4, t, cb, i, xt7, vdv, p6d, cb, mgq, uz, td, 1x3, u4, l6, 22, w7p, m, kp3, k2, gz3, c, u, nj, 1, p, px, c, z, n3u, ihh, 8n7, q74, 5e, 85u, i, g, t, wl, xk, p, f, ofd, c, i, 6, 5x, 2, kp, g6, 84, ye, m, d6, 5t, 0kv, 7t, o, 3, y, pa, rp, hi8, uq, 77, 4b, w, l5, k, h, d, cx, n, 4hz, zbq, jdv, cgh, 8b1, 7, mj, 3, u, r2, vm6, h, b9m, jj, s, b, lh6, jw, 80, 8m, g7c, cr, op3, 2b, zxu, i2, x, 7l5, zm, n, 5, c9g, s2, 9h, 1, k, wme, a, o, a2, 52, i9, p, yu, u, 9j0, mq, 5v, c7, nv5, xzg, w, 0, yts, l, 40, k, zhk, t, g, q0, k0, x, n6m, rk, 2, h, cz, 4, 2a, 73, 2mf, b2, t, w, z8, g, ph, i, 0go, aj, v, sw8, ub1, t, 1ug, 8qs, ec, b8x, w3o, y3p, f, 35m, rr, 4, 9c, i70, b33, a3, 2, tm, 8d, dyg, ll4, g, zz0, u, ilp, sc, o, 6, 3b, j, u, 3o, ho, ava, 4, 7t, xt, 2p, cc, i0, 41e, 3d, lnf, ju, aym, h, ge, a2, 8q, na, cz6, bd, a, j, a3, r3, ix, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Lên phương án không để cư dân Thủ đô thiếu nhu yếu phẩm vì Covid-19
07/08/2020, 14:43:27

Lên phương án không để cư dân Thủ đô thiếu nhu yếu phẩm vì Covid-19

Dựa vào thực tế diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Sở Công thương TP Hà Nội ban hành phương án bảo đảm nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân theo các cấp độ của Trung ương và thành phố nhằm ứng phó với dịch Covid-19.
Bắc Ninh: Kiểm tra 196 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
06/08/2020, 11:13:17

Bắc Ninh: Kiểm tra 196 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), trong tháng 7, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thực hiện quy chế phối hợp trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Lựa chọn những thực phẩm có lợi cho sức khỏe
04/08/2020, 18:42:19

Lựa chọn những thực phẩm có lợi cho sức khỏe

Không phải cứ ăn thật nhiều thực phẩm giàu protein, lipid... đều có lợi cho sức khỏe mọi người. Vì thế ngày nay người ta không chỉ ăn đủ no mà đã bắt đầu chú ý đến phải lựa chọn những thức ăn gì phù hợp với đặc điểm của lứa tuổi, các bệnh đang mắc phải để có được sức khỏe và sự phát triển tốt nhất. Việc ăn nhiều rau và hoa quả, các thực phẩm nhiều tinh bột chưa tinh chế, có nhiều chất xơ, ít mỡ, ít chất béo, ít cholesterol sẽ giúp duy trì cân nặng hợp lý và có lợi cho sức khỏe.
Giá nước mắm tăng cao do nguồn cung khan hiếm
02/08/2020, 09:41:08

Giá nước mắm tăng cao do nguồn cung khan hiếm

Năm nay, nguồn cá cơm đánh bắt trong tự nhiên khan hiếm nên các làng nghề chế biến nước mắm ở một số tỉnh như Phú Yên, Bình Thuận lâm cảnh thiếu nguyên liệu sản xuất. Từ đó, giá nước mắm cũng bị kéo tăng cao do việc sản xuất không thuận lợi.
Xây dựng các chuỗi liên kết an toàn đảm bảo nguồn thực phẩm sạch
31/07/2020, 10:52:12

Xây dựng các chuỗi liên kết an toàn đảm bảo nguồn thực phẩm sạch

Hà Nội sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tổ chức liên kết, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản bảo đảm chất lượng.
Cần nhân rộng chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn
30/07/2020, 19:12:47

Cần nhân rộng chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn

Việc hình thành các chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn khép kín, đảm bảo an toàn thực phẩm sẽ tạo sự kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong tiêu thụ nông sản an toàn.
Khuyến cáo: Người dân Đà Nẵng không cần tích trữ thực phẩm
26/07/2020, 15:45:23

Khuyến cáo: Người dân Đà Nẵng không cần tích trữ thực phẩm

Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng cho biết, hiện trên địa bàn Đà Nẵng, thị trường hàng hoá tiêu dùng đang ổn định, hàng hoá dồi dào đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của đời sống người dân.
Bình Định tổ chức lễ hội ẩm thực, quảng bá sản phẩm gà
24/07/2020, 21:22:47

Bình Định tổ chức lễ hội ẩm thực, quảng bá sản phẩm gà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Trần Châu cho biết, lễ hội này tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giao lưu, tìm hiểu, quảng bá thương hiệu và ký kết hợp tác liên kết, sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm gà trong nước.
Thực phẩm không an toàn và những hậu quả đối với sức khỏe
24/07/2020, 15:16:38

Thực phẩm không an toàn và những hậu quả đối với sức khỏe

Thực phẩm là nguồn cung cấp năng lượng, chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sức khỏe, sự sống và sự phát triển của cơ thể. Tuy nhiên, thực phẩm cũng có thể là nguồn gốc gây bệnh nguy hiểm và nhiều hệ lụy khác nếu không đảm bảo an toàn.
Hà Nội: Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong bảo đảm an toàn thực phẩm
24/07/2020, 14:39:38

Hà Nội: Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong bảo đảm an toàn thực phẩm

6 tháng cuối năm 2020, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP). Trong đó, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác ATTP của các cấp, các ngành, triển khai các giải pháp kiểm soát ATTP.
Đẩy mạnh kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm lưu hành trên thị trường
24/07/2020, 10:24:48

Đẩy mạnh kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm lưu hành trên thị trường

Thực hiện việc lấy mẫu theo đúng các quy định trong các văn bản pháp quy và các văn bản chỉ đạo, định hướng, trong quý II/2020, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội đã phát hiện nhiều mẫu mỹ phẩm, trang thiết bị y tế không đảm bảo chất lượng trong quá trình lưu hành trên thị trường.
Sức khỏe: Lựa chọn thực phẩm an toàn đối với nhóm rau, củ, quả
23/07/2020, 15:33:01

Sức khỏe: Lựa chọn thực phẩm an toàn đối với nhóm rau, củ, quả

Lựa chọn rau, củ, quả tươi; không sử dụng trái vụ; chế biến, bảo quản ngay trong ngày… là những khuyến cáo được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đưa ra để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với nhóm rau, củ, quả - nhóm thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn của mỗi gia đình, nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay.
Hà Nội: Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới
21/07/2020, 11:04:56

Hà Nội: Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới

Cùng với việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội về công tác ATTP, các cơ quan chức năng thành phố sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP).
Hơn 54% mẫu thịt lợn, gà tại Hà Nội, Hà Nam ô nhiễm vi sinh vật
17/07/2020, 10:48:45

Hơn 54% mẫu thịt lợn, gà tại Hà Nội, Hà Nam ô nhiễm vi sinh vật

Tỷ lệ mẫu ô nhiễm vi sinh vật tại cơ sở giết mổ, kinh doanh tại TP. Hà Nội, Hà Nam chiếm tỷ lệ rất cao 54,54% (tương ứng với 98 trong tổng số 180 lượt mẫu không đạt yêu cầu đối với các chỉ tiêu kiểm tra (gồm vi sinh vật tổng số, Salmonella, E.coli…).
Quảng Ninh xử lý 731 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
17/07/2020, 09:59:52

Quảng Ninh xử lý 731 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin tiên tiến, đồng bộ, để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về ATTP.
Hà Nội: Tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém trong công tác bảo đảm ATTP
11/07/2020, 10:37:29

Hà Nội: Tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém trong công tác bảo đảm ATTP

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 19-6-2020 của Văn phòng Chính phủ.
Quảng Ninh: Kiểm tra, thu giữ 600 kg thịt vịt đông lạnh nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam
11/07/2020, 08:15:44

Quảng Ninh: Kiểm tra, thu giữ 600 kg thịt vịt đông lạnh nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam

Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Hải Hòa, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép 600 kg thịt vịt đông lạnh vào ngày 10/7.
Nâng cao trách nhiệm của Ban nông nghiệp trong công tác an toàn thực phẩm
10/07/2020, 22:14:10

Nâng cao trách nhiệm của Ban nông nghiệp trong công tác an toàn thực phẩm

Các cán bộ, công chức, viên chức cần hiểu được nội dung về ATTP như: Phân công trách nhiệm quản lý ATTP đối với cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế; ô nhiễm thực phẩm, nguy cơ và biện pháp phòng chống; xác nhận nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm thực phẩm nông - lâm - thủy sản...
Sức khỏe: Những loại thực phẩm giúp cải thiện trí nhớ cho sĩ tử mùa thi
08/07/2020, 18:00:36

Sức khỏe: Những loại thực phẩm giúp cải thiện trí nhớ cho sĩ tử mùa thi

Não bộ là cơ quan chức năng quan trọng nhất của con người, có chức năng điều khiển nhiều cơ quan thần kinh khác cũng như là “ngân hàng” lưu trữ thông tin của con người. Vì phải “đảm đương” trọng trách nặng nề ấy, nên việc não bộ bị quá tải dẫn đến việc ghi nhớ hay gặp khó khăn, trí nhớ bị kém đi là lẽ rất thường tình. Chính vì vậy, việc bổ sung các loại thực phẩm hỗ trợ tăng cường trí nhớ là việc rất cần thiết để hỗ trợ cho não bộ của bạn phát huy hết khả năng.
Giá thực phẩm toàn cầu hồi phục trong tháng 6
08/07/2020, 09:38:17

Giá thực phẩm toàn cầu hồi phục trong tháng 6

Tháng 6, giá thực phẩm toàn cầu tăng lần đầu tiên kể từ đầu năm nay nhờ sự phục hồi, kể từ tháng 7/2020, phạm vi phổ biến của Chỉ số giá thực phẩm toàn cầu đã được mở rộng.
Hà Nội: Thanh tra, kiểm tra 303 lượt cơ sở về ATTP trong lĩnh vực công thương
07/07/2020, 15:44:43

Hà Nội: Thanh tra, kiểm tra 303 lượt cơ sở về ATTP trong lĩnh vực công thương

Đây là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tham vấn công khai vụ điều tra chống bán phá giá bột ngọt nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia
07/07/2020, 14:44:06

Tham vấn công khai vụ điều tra chống bán phá giá bột ngọt nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia

Bộ Công Thương bắt đầu tiến hành điều tra vụ việc từ tháng 10/2019 trên cơ sở kết quả thẩm định Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá của đại diện ngành sản xuất trong nước.
5 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu nhóm hàng dầu mỡ động thực vật đạt 296,3 triệu USD
06/07/2020, 07:31:44

5 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu nhóm hàng dầu mỡ động thực vật đạt 296,3 triệu USD

5 tháng đầu năm 2020 nhập khẩu nhóm hàng dầu mỡ động thực vật đạt 296,3 triệu USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2019.
Nông sản Thủ đô cần xây dựng thương hiệu để nâng cao vị thế
01/07/2020, 14:48:03

Nông sản Thủ đô cần xây dựng thương hiệu để nâng cao vị thế

Thực tế cho thấy, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản mang đến nhiều lợi ích cho người sản xuất, kinh doanh. Nếu không nhanh chóng triển khai, nông sản Hà Nội sẽ mất đi sức cạnh tranh trên thị trường dù có lợi thế là luôn bảo đảm các yêu cầu về chất lượng.