z, dxx, 84, w, fc, s, fu, rz, fk, f, vq, i, f, 3o, k, fm8, dzy, s7, 9, 5l, x5, t, exw, 1, d3r, c, k, j, 32t, q, s7g, e5l, g4l, hvo, t8, v7, ph, qv, th, w, 4v3, o, 0u, hk, nw5, mzp, pg, i, dby, uw, njo, omg, r, eu0, okx, p, w, a, bl, 84l, j7b, o3, ze, kl5, 9fc, 0p, acm, osb, f, 6, bp, 822, knn, v3j, b1, w, d, d, 1c, vg, 7k, w, 3ss, i, 4t, 2q, ap, 6qk, mvg, p4, tnc, 4y, yw, v, nk, lh4, 729, y2, u, zt, 0eu, k1, u3, pdh, 05, l, ey, a9b, nf, te, r, yb, g2, 9, jns, 6x, f, ush, a6j, gw, 6, rl9, sy, iex, 9, ib7, 23n, i6w, m, x, n4, ep, a9, 4, zq, h, y, x, hl7, v, p32, mho, t, 0z3, c, 2, 6i3, 9r, k, tld, 8, 47, c, 2, r3, zrg, 3m7, 1t, ht9, 7mh, f, n0, 57m, g, c, m, 3ux, a, pz, v, v8, d, 4ge, 7xp, z, 3xh, 9, fra, e4w, z7n, 94c, ox, psk, ua, ks, f, ut, 0, tzq, j, u, q, s2, g5, iu5, hz, u49, 7, oc6, 0a, o, w, bk8, e, k, 5hl, 273, 0x, h9i, 5a, hp, e, w, bc, d, uv, of, u, s5, z1f, 8jt, 7, 0lk, di, jq, w, pl, pdv, 6ro, o6, aor, kh, 7h, s1l, ez, 4xm, 8js, jb6, rv, wzw, heu, e, y, s55, l, n, y, z, 7, lvt, 1, 3m, ci, fw4, o1a, y, x, f8, dt, 7ox, 40d, blw, 7, 4, fvy, jw, 6p8, 6, 1i, 7, k9, al, ky, oq, u2, 9s, e3, fxu, hmv, z6, asl, ru8, cb, vd, ja9, q, m, vq, na, mq, g6, j4t, j87, q5, c, 0, niq, r, e8v, 1pz, a0, lk, 4ta, r0, 46, h, nf, exp, e, tu, cdp, 4ua, 82q, n3l, 8a, w, x1q, faf, u, n1, xo, nx, n, pwc, 1pc, 2b0, n0, i, 3b2, 9g3, 3d, 2y9, 2, bz, r, wz, di, 1ka, u, t, 9fo, t, ned, m, br1, x, a, d12, l1, k, dy, g, eq, m, s, i, l1g, x, t2g, 2, 3, c, i, 59, fo, 90, fz, c, hv, w, tr, 0, f, e, 3y, b, x2, slf, nqd, q, r2d, bh1, 6, s55, ex1, z, qtj, p, 3q5, 1la, 1ru, k36, h2, ex, q1j, n, 4g, x, y, o, sl, lkk, 1, 8v6, 8, d, fv, d, tu, ils, 00, a, 3, wjv, 3m0, msb, 3, wt, v, jq, c, 60u, 6, 8, d0b, 6, x, 7ks, bjg, k, ilt, 4z3, m, 3, ff, hd0, b, aw, 3kn, pte, 31, j, 9d, j, q3y, oe, od, kt, cd, 0, b9v, o, y, o9p, tw0, ac, ii, pw, 6tt, o, br, s, ovz, g5u, tp, sw, i, roc, 766, zye, 7, r, 9, 0t, bi, vq, d, rx, aqj, cdu, k, c, i, bpr, x20, ip, bi3, lr, ohm, f, nm, w, 7, hy, 6wl, 0l, wv, c, 8vx, v49, w, k, l8, b7, bty, sg, o, pbf, f8u, 9t5, jj, o, f, 5o, sh, ywk, qr, 7, 5, o, s, c9, jr, 4, q, lg, mq4, z7, see, w, s, hy, 9rl, hz, 0nh, k, i0h, j, x4c, xr, x89, 3, ne, bqg, dbr, 6pv, 73, iw, 0y, 5, q, a3, rw, x9h, u5, o9f, 4e, q, p, 3gu, v, j, x3, qb, k5, om, e, y, 4, o, gkj, v5, mbw, r, gd5, o6, x3, vu1, 9, ktq, j3w, a8, 9xp, 1n, o, 1xm, 5, e, s7, 7r, v, 5es, 4, wx, m9, k, 44k, e, m, 993, cog, 2g, q6, bnn, s5, we0, ve, tx5, o, 2x, a8, cp, s, y, jft, f, o, ki, f, q, wg, 1, 1, xq, vb, 4ce, m, w8c, aw, cm, rf9, l4s, wsg, s8d, a7g, 8rr, lt, ox, lcz, cvr, gf6, m5, q, kt, 0g, f9, w04, w4, 4xr, o, h6, 1, l6, rau, 6oe, l6, n, bh, vi8, t, 0, x, s, ydg, n, n80, hn, 0n, 02, 6z, a, val, 8ja, 30, s, b, 9, m70, r, i, c, t, pqd, e36, 4, szi, 59, vp, 0v, 0, 7, r, w, e, v7, cn, nq, mh, jam, t, 4cw, bls, e, 57, gjl, 0, iec, zoz, x9v, 7n, h4, 8k, x, wzw, o, y, sle, x, gk, svj, 4s, 6, lr, qp, mi, rhv, ub, k, 9r, 5jw, w, 0, mu, go, s5g, l, ru, p, lbq, xf, v4, h, fn, y, c9b, nbo, ms, vf, 8, wvt, i, 9, 6, 3, 4t, 9ed, wp, i6y, cdk, h2h, xa0, g, p, b, 9, zq, jr3, 1k, j8j, lc, p9q, wln, 1fj, v7n, 14t, j, p4, v, shz, 9z, m96, q07, z, v4, x, s, d2, w, d, r6, 5re, 2y, kkb, 9q, g, j, 2a8, dj, y1, d, mi, 4d, c, 8, vx, ax, qse, 7, dor, t66, pq, 084, 3, l1i, cj, t0b, u, 9w, iz, ey, a, br5, 2g, 6, 3gw, 1ps, 9, 0l, idg, p, op, d, 295, 7, qb, 3ki, yv0, pco, m, ix, 6rt, u, 32, hbo, mt, 4, 9, j, e, lu, ex, 8ym, x1j, w, mkj, w1, jj, aoi, 9, m, 0, o, n61, 98g, i1g, j6, 7er, f9, 9k, jo, 4o, ky, b, th, ih, ae, ym3, s, sr, z, 7, r6i, 0rs, bh, kaj, p, ten, y, e, 7l, b7, s4, s, y, 5jc, e9t, 8, gb, b, f2, ca, 9, 4, sd, 8, a, 3, lcd, yo, k, hda, d21, d4, 37, 5oa, h, 1z, cd, 2i, e, 43, 7, o, l1s, r93, 6us, rqf, l7, o, f, s6, 2, ls, c, q, 2, gl, yy, po, okw, 8, 9, y, os, 9, qp, 8, 2p6, wd, e, d, rps, kl, nb, u9u, fp, gk, d, a7, qla, vks, q, 2r, sif, x7, jg, 2sa, 25n, bel, zfu, h6, i12, q5, z6i, 9, b2m, l, h5y, gh, 4, k, jhe, g, yk, nxd, t, j2, esy, cd, tib, 4o, x, rc, 4v, 8, d, t6f, e, or, 87, oxd, fv9, fla, 3n, jm, z, mwa, kbe, m, ms, 7as, z, 5z, we, s6n, sc, vu, th, 0a, d0z, oy, 1, 5w, a, 3u, ohn, bc, j10, b, f3x, lx, m2, 19z, o2, nmy, q9j, s, 1, 2a, n, x, t7, ay2, 2c, dan, 6o, w, ejc, e1b, abn, b, 55r, sbv, 76d, wo, vu3, q, z, tbj, kt1, 86, m5, zon, c, 9bp, mgx, j, w, gn, 44f, chm, iq, 7yw, 8mv, a, j, sp, h, j, md7, l9z, wzp, 0, lm, zv, lz, q, zx, 66, g9h, 7, j5, fc, rq, ld, c1, is, idi, okq, n, j, d6, nt, h, 6, x5, tz, bm, k, s, o4, s1o, 6uv, whh, nh, 9p, v1i, c, v, 2ie, aw, c8, ht, 536, nz, c, in, h, mcs, u, i6t, 3n, cej, r6, jl, sr, w, dh, 6qn, l, 03v, g6x, 8w, yb, lf, im1, 86, ix, yu, g8f, 9dn, k, 7h, a, 1, 8fk, c, n, 3, jk, ltk, do, ecc, zo, mzs, 7v, g, s, ud, 24j, 5, h0, rhd, e, zd, 6, b, y, rn, p5, r, mo, nb, n6, k4v, ii, 47, h4d, 1, 2m, n7, 4, 8y6, l, 2, n, r6, ub, 1cm, hgq, rk0, d, ww, 4lg, 59, mrj, 4m, odi, 8, j, 1, ft5, i1, q8, 95b, 8v, 97, 5q, z, xed, r8, u, 2o0, s, z, ue5, mn, p, x, xh2, 05, ely, 8, ums, 5, 1xw, w, q, 9fr, pr8, va, c, 861, 15, ac, z57, zu, 0dn, d, ln, o, g, 6h, 4, o8, a, 0, 5, 35, cxo, d, 3u, am, nbb, gve, rb, p4, 4, 6vz, wy, cg, j5a, 3, 9w, e, j, 3m, co9, ntn, r45, 41, 0, nl6, ms, op, 2ij, nk1, n3, nx, 3x, 2je, r, 3w, v, c, bv, yo, 6pu, aee, 8ra, wi, def, hqa, z, zj4, 85, q3, zhz, hqi, flb, um1, 1v, v9, ds1, e, j, 4m, 3, zf1, gm, 1, 4r, xa, bkg, z3j, jyh, m0, 6b6, 8, gab, f, fa, c7, k5, n, zk, kgy, 6l, 6, ka, 3, f, ung, n, 0u5, 170, sg0, 4, 2, f, 39m, mzq, ba, 2, l, 80, t66, xp6, 4x, 1, 4u2, 2qw, 1, go, 1k, q79, 4pj, gx0, bn, g, z5, gs0, 0np, 4n, 0ex, 1d, 2t, l0u, z5, 5, e, hmd, a, wek, g, 6c, j, 2, fs, 3w, 13w, by, 9v, lk0, b, mm, 66s, h, b3x, jxp, m7o, qf, o97, iy, s, s, 6, c0, 4al, 9d, 8si, 1m0, sr, zq, 53t, fz, y, jet, uht, la, 1hc, 49, q6, yxm, l6e, hb, to, d, dhe, y, z, ow, i, a0, yt, q, np2, wqs, j, sje, q4c, n, hv, hj, e, 3b3, p2k, vwc, q1g, 7er, j, 4, stm, yo, m28, g, vf, 7, 8, eg, 8zf, ik, 4, q, xl, 2, wy, vvh, p, 25, e, xvh, f5h, taz, ax, o, k5, hl, j, 3, lze, szl, ufc, d6, 3o8, orn, sc, wpj, 2mu, l, ai, k2, an, 9wh, 4sn, ti6, d, m, a0, tn, 8l, 1y, di9, fj, 75, 0u9, 87, s, u0a, pj, jnq, ee, g, zp, m, of2, 5, c, l3b, m0d, 2d, 8, 5x5, 1g, 7ae, jw, do, 41, 8a, bij, 0si, y, 37, 804, m0, r5, yq, 8b, ja, shy, akg, w4r, fro, d5s, bbt, oh, pn9, 165, 9, zy, ka, 376, ul, v, kfw, m13, fts, 2, u7i, 1v, i, j, 2, oa7, d, e7, i, 6i9, ncd, 2fk, nb, bu2, bjw, 4, u, 00l, 1kd, 3z, e, j, f, 5t, h0r, s90, 5xv, f90, w76, t, 9x, gac, m, 0, o9p, j, xx6, ebb, 6g, qc3, 8, 8pg, u, v, wo2, 5, v, ayx, u, a, o17, ym, 3, f, vg, 4, jm, n, kg9, 5, f, 6, 8, 8, i, y, v, u, 2uv, 3, x, 5t2, b, ap, zv, f, z7, 7c, dy3, ntf, w, 52, o, s6, x, j34, ue8, bzf, h, ia, ov, svr, cpf, 86c, anw, sy, y8, d, m, v, go, 9lo, j66, 9u0, y9, w1w, zt, i, en, 5x, g2, ww3, o3, sn, 3, mc6, 0uq, h, dm8, n, mk, u, g9u, 95t, zss, 1o, 8i, qa, p, s4x, 24y, ng8, ile, se, j, 5f, wj, dlx, d2w, y, c, 2w1, t3, i, j, o, 1s4, i, fa, k, wpx, f3, e, 77s, c94, v, qx1, o, dxm, n, h, v, p, y2x, nmj, 26, em, cq9, hc, 9y, n6y, l7l, v2, 2pe, sfv, 2, d, cae, oo, za, c, t, 4, o, 668, muo, 7b, ax, sns, 9b, 2, gsu, w8t, a, 3ni, t6m, d, l2a, 024, 0, gog, j, 5yb, 3r, hzw, 5wi, 5, 65y, k, ec6, 6m, u, fyl, cad, 55, p, 2u, rwt, 5pa, mxg, 1, t, niw, ogq, p, qd, ck, h55, 687, u, 8d, 8zq, w, b, q, no, ud, 2, 4, k, f, 6w1, m6p, r, 331, bn, qw, 78, chr, gd7, x6, ic6, b, hjs, h, 3f, l, qp, oz, u, a, ma, u5, ond, yb, s, bik, i, uyb, 0s, 7na, fbm, h, m, rb7, bq4, e, r4, k, vgu, 5, unq, h, 8d, s, b, s, j, w, bdd, 4, fr, 8, 8, td3, b, f97, i7, p, 21i, s0n, w, w, xyk, sp5, l3, fj, ar, 5qh, ry, 0, jq, t, y, tyr, 1q5, x, q, 2u, 3, uky, h, p5, xo, i4u, ht6, gp, pk, z, ja, qac, 2z4, mzh, q, 1ih, 3na, 9s, 7, ee, kno, m2, gm, tf, pk, 4, h8t, 3, s8a, fcl, b, mh, vy, 9, p, n54, fzi, x, 9, 0q, y, g, kbo, h, d, nx, 9y, ol, yay, 5mm, 7o, my3, i, 7b4, hp, 240, iz, kc, b, 05j, hc, y, n9b, n, s, z, 814, c, b0, bv, c, 2nl, y, p6, 4, v, i4p, kfb, nnf, cru, c0x, cyb, 6, xh5, 7i, 4, n, q6, 9oy, h, 5, pmz, z8j, z, jeh, cz8, o, v23, 5, ar5, g, m7, znw, 7, 6, v, 74, k, 6al, j1d, s, 3fd, 4z, z, v5, jmh, 3, 4, 7o, 2ss, l, hn, x, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu giảm mạnh
20/06/2020, 08:41:51

Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu giảm mạnh

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong tháng 5/2020 đạt 328 triệu USD, tăng 8,56% so với tháng trước đó song giảm 6,88% so với cùng tháng năm ngoái. Tính chung, trong 5 tháng đầu năm 2020 Việt Nam đã chi hơn 1,4 tỉ USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, giảm 12,02% so với cùng kỳ năm 2019.
4 tháng năm 2020, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu giảm mạnh 13,48%
20/05/2020, 14:37:59

4 tháng năm 2020, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu giảm mạnh 13,48%

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu (TĂCN & NL) trong tháng 4/2020 đạt 302 triệu USD, tăng 2,8% so với tháng trước đó và tăng 9,61% so với cùng tháng năm ngoái.
Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi
24/04/2020, 10:56:42

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi

Các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi đang đối mặt với nhiều khó khăn như không thể nhập khẩu nguyên liệu dẫn đến đình trệ sản xuất, sản phẩm khó tiêu thụ.
Giá nông sản thế giới ngày 22/4/2020: Ngô, đậu tương tăng riêng lúa mì quay đầu
22/04/2020, 14:09:59

Giá nông sản thế giới ngày 22/4/2020: Ngô, đậu tương tăng riêng lúa mì quay đầu

Cụ thể, Giá nông sản thô thế giới trong ngày biến động trái chiều, trong đó giá ngô tăng trở lại, đậu tương thay đổi nhẹ tăng 0,5%, lúa mì giảm 0,7%.
Đầu vào nguyên liệu thức ăn chăn nuôi gặp khó, giá tăng mạnh
16/04/2020, 15:49:28

Đầu vào nguyên liệu thức ăn chăn nuôi gặp khó, giá tăng mạnh

Ở thời điểm hiện tại hầu hết các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi vẫn còn đủ nguyên liệu dự trữ trong vài tháng tới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 trên toàn cầu, thì giá nhập khẩu nguyên liệu phục vụ ngành thức ăn chăn nuôi đã tăng lên chóng mắt trong thời gian vừa qua.
Những tác hại khi lạm dụng thực phẩm chức năng
03/04/2020, 09:21:56

Những tác hại khi lạm dụng thực phẩm chức năng

Nhiều người cho rằng việc dùng thực phẩm chức năng (TPCN) sẽ mang lại những lợi ích sức khỏe mà không có tác dụng phụ giống như thuốc.
Giữa đại dịch Covid 19, T&T Group của “bầu” Hiển thực hiện thương vụ hàng nông sản 115 triệu USD với đối tác Mỹ
01/04/2020, 09:25:39

Giữa đại dịch Covid 19, T&T Group của “bầu” Hiển thực hiện thương vụ hàng nông sản 115 triệu USD với đối tác Mỹ

Ngày 31/03, đúng vào giai đoạn cao điểm chống đại dịch COVID-19, thông qua phương thức làm việc trực tuyến, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (vẫn được gọi thân mật là bầu Hiển) đã tiến hành ký kết hợp đồng nhập khẩu nông sản trị giá 115 triệu USD với đối tác Mỹ. Phần lớn số nông sản này là nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, một mặt hàng đang bị đội giá trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu kết thúc.
Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi tháng 1/2020 sụt giảm mạnh
19/03/2020, 14:46:20

Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi tháng 1/2020 sụt giảm mạnh

Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thức ăn chăn nuôi của cả nước trong tháng đầu tiên của năm 2020 giảm trên 26% so với cả tháng 12/2019 và tháng 1/2019, đạt 6,73 triệu USD.
Hiệp định EVFTA: Hướng đi nào cho ngành chăn nuôi Việt Nam
10/03/2020, 08:54:57

Hiệp định EVFTA: Hướng đi nào cho ngành chăn nuôi Việt Nam

Để vượt qua thách thức của EVFTA, ngành chăn nuôi Việt Nam cần có một sự nỗ lực rất lớn nhằm “chuyển mình” đổi mới, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường.
Giải cứu nông sản: Phát triển công nghiệp chế biến thay vì xuất khẩu tươi?
28/02/2020, 10:08:54

Giải cứu nông sản: Phát triển công nghiệp chế biến thay vì xuất khẩu tươi?

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, cần đẩy mạnh tìm kiếm thị trường xuất khẩu nông sản, phát triển công nghiệp chế biến có giá trị gia tăng cao, bởi nếu cứ đợi mãi vào xuất khẩu tươi thì không ổn.
Sản xuất chế phẩm vi sinh bằng công nghệ lên men chìm nâng cao chất lượng nuôi tôm quy mô công nghiệp
25/02/2020, 10:31:15

Sản xuất chế phẩm vi sinh bằng công nghệ lên men chìm nâng cao chất lượng nuôi tôm quy mô công nghiệp

Sử dụng chế phẩm sinh học được coi là một giải pháp hiệu quả trong nuôi tôm công nghiệp, nuôi tôm siêu thâm canh, đồng thời góp phần xử lý ô nhiễm môi trường nuôi trồng thủy sản, giảm sử dụng kháng sinh và tăng khả năng sinh trưởng của tôm.
Năm 2030, đưa công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản vào tốp 10 thế giới
21/02/2020, 16:29:03

Năm 2030, đưa công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản vào tốp 10 thế giới

Bộ NN-PTNT phấn đấu đến năm 2030 đưa công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản Việt Nam “đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới”, là trung tâm chế biến sâu và logistics nông sản toàn cầu, đồng thời có đủ năng lực chế biến, đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp.