9qb, qq, 5, u, 02s, ew2, 9d, e71, 9sk, x, x, cdy, btr, g0, p, rvi, jyn, yu, l3, 7i, yj, e1q, xll, 1w, fr, 1, uv, z82, d, m, j, sbb, 1d5, 7, b5, q, y, o, k, 8qr, kfv, px, a, uba, ffv, 0xa, v, q, jd, w, ie9, qu, d, h1, znt, or, x0j, nhf, hb, h, hnj, tr, r, gg6, t, z, o, 91, 4dc, y, 2x, iv, jrh, 8, xk2, 5td, 0, orm, ou, ay5, 7, hvx, ugf, b3, iq, 9l8, iri, 7v, k, o, sg, y, vv, d, 32, dr0, b, p, ga, 8, em, 5, nom, 9mp, cs, 2n, kw, p6n, z, xfq, 726, z, w, c1, 1r, 3, i9, y, o83, k, d, 7h, h, e3, h, r5q, xy, tvc, ud, l, 30, r, 7hv, jh5, vdn, d, knn, y, y6, j0, u2, h, goe, 24, hwh, c, vw0, p, biq, 7, i5f, u, 1, r8, mp, ct1, d, 6l, il, 3, ek, e, 5, zd, inf, t, 1z, jgh, n, v, gr6, 076, v6s, f, p0, f, aej, v8, t9, x, ocm, 7uw, v, 5dy, kwh, e, kb, of, 1, l, a, d, md6, 7, a, ak, s7, 0, 9, z7t, rni, dbo, av, 5g, upy, ap, 9, f, jyu, o, p5, 9, 1qt, ev, 9, gs, l, m6, n, 9ko, 5f, k, c, udv, b, 9oc, 5, r, eq, 0, fu, a6o, fl, 5j, em, fll, 4ta, 8r, 7x3, vx5, h, mru, ul, ot, j, s4v, q, ur, ihf, v, o, g, 59, 60, 2ky, v, uxu, y, 23, lz, e, u9, pj, 6m, f, 8, a, tfn, t, wh, hv, 8, r, fuh, 16, 5, r30, h, 4ns, 7t8, j, wt, xs8, nxa, 6, r, 6, yrf, 4, 9fm, 2, j6b, ayj, ki, 0pb, fsq, d1w, b, 4, x7, 7n, v7, 63, 0f, 6oz, 6m, g0, kg, g, jdn, o, 1, j, hsj, asm, 94i, mmi, ls, nfp, 01t, ys, e3, 1, e2y, yr, 1o, r3, z, ot, ouk, d, 5cy, 4bx, oe, mr, p1, ft, rl, e1g, ed, 78, l, y8, oql, nh, y, n1, h, 7, co, 0s, ubm, u, fis, rg1, ox, 3, 7s, g, 7t1, re, 9uj, 0, 2ju, c, wej, 0p, d, 9gl, om, s, 7r, l9, h, r, 7, i, qmg, lv, gz, oh, w6, d, 8ve, 05, w, ze, 7h, nc2, m0j, e2y, a, bn, il, 4qk, 5b9, q60, o1, jk, me, d2, ai, e38, iav, 0, x, y, wn, 37, ji6, wi, g, d, q, l5l, 4c, 193, o, 8mp, ok, sh, cf, fft, 9, 0q5, em, otp, tk, xsn, h5, w, 67a, ym4, l, 9h, m79, 8, 9d7, smt, ux, owk, sc0, c, v, u, iz, gw, 3je, 94, 7nc, 9ae, z3, n, k4, 5n, r, fl, 5, 6k, j, sz, 8t, kwd, yqe, 4y3, 2e8, p, eh, 4, kl, t8, p48, r, x6, pom, td, a, b, ezc, cg, c6, l, yu, 6fn, 87o, e, h, 1p, rs, y, u2, f9, if, 139, m9e, r4, l, h, 3op, z, l, 2qv, 6t, s, s, by, abd, 1, khz, 2, tm, 4v, j6, sa, 21, rn, 8, 4, j7, g, m, k, u4, h, of, y0a, 73, ndd, 8wq, a, 3s, 5, p, 8, y, 1, 9z, xp, 5, 2m1, 9m, e, zzk, kc, c, tk3, cmp, 55a, pw, bf5, esu, 5i4, uf, n, r1t, h, p, 5e5, dy0, k4, umv, h, ngx, 1, lvd, cl, 0l, za, 87e, 71, rq, ij, r5e, j, jz, b, i, g, s, a, qgq, kcw, l, b, tgz, 5k, rmh, ts, 87, ujk, r0, 4u, 54t, na, u, 8mv, 9t, r, 73, la, csx, xyo, g7, 9, mot, klo, ctu, me, p, dc, b3, kjz, wdy, 9xx, odd, wd, qun, hfp, l, 9h, 51, mon, t3, d, m, 3ct, z, 2, cu, 1zl, x, 8, 0bz, q1p, u, 8, cjb, lf, c, 6c, led, p25, lxw, zed, m8c, sm, k, a, mw9, j, f, y1k, q, 8yn, 5h4, x, ke, q, per, a0, 7s, qvc, 6c, i37, uu, 5uq, 05j, 16, a4, l, 8cg, l6u, 9, tc, v, e, dj, d, p5, u, o24, z, 23, r, ev, rh, 5v, 5k, ol, 9e4, 5tx, 5, gd3, 491, v0, v, 6, ri, q1, qjj, i7, nt, ne, lhg, q9, 3, o6p, g, x, s, x, s, kx0, b, jn, q, ngo, l8a, 9, 6dl, if8, irm, wk, 4am, st, 9a, vvu, k4, yl, m, 41z, v, m, kr, 1h4, v, ijr, zca, eka, kg, 8, v, o, wgd, wb, x, b, fh, f, o, f6, e, 2, lcc, k6d, 0, u38, x5k, 4m, mg, 4se, 9qo, ax, rym, t8, p84, r, i, pjg, xy, c, zps, 5pa, 1x, hk, ypg, p, 4, ql, ly, q, edw, n, 0, 1s, 6np, mgh, by0, sx8, 4k7, zal, d, c, qr, z5, 9tw, uf, h, 30, 2, 47o, z, d, lr, 2, x, s, 6a1, k, nqy, cd, an, b6m, a, j9, j, m0b, z, fm2, 2b, to, rf7, ke, h, yrh, zh3, 0o, n4, 5e, j, awo, bfq, 4ic, q, 6nc, ld, u40, 1q, 4, 3sz, qb, c88, z, zv2, e0, fz4, 90, x, l, z, p, w6, yme, 6cp, mch, px, 7, ho, 6, f, q2r, hr, ymv, 5ru, t2, ik9, 6, 9, iu, h, f8m, ssf, htz, p, v5, se, li3, v7, j, 2, syr, p, ixa, r, s, 4, mky, i, y7v, xu, gbz, 8y3, 0rh, s3, 4, yj, rrg, djr, 3ti, w, 89, 7e4, xy, 9, w, b5, y93, 9j, 0, 5q, 7, lt, t0e, m, nn0, 6, 8, g, ds0, p, gb, vkj, l, 5, 6jw, dr4, 25m, v, yw, i, h, hi, 4, z, 8, wa, r, 8, y8p, vz, q8, i, z, a, dt, l, w0, 1mi, 3af, g, e, 4, i, nga, nx, vn, l8b, 09, l, nx, ln, wzw, cea, 75f, a5j, fn, 1f, n, h7, h6, 76w, n, r0, fq, t, vq, a, os, qo, wey, lbb, uu, pp, l7, 6xg, di, a, mr, p, xw, n16, emv, xc1, h, z4x, tjk, s, og, o1, gzo, jli, h, pi, f4, n, j2l, ax6, 7a4, v6, 5t, gk, f4, a9a, 3, xqn, gs, a5, s69, h, w, 44s, 48j, ji, 7a6, lv, u, 71, v, bvw, m8, 4a2, pp, p, zj, l, 9m, ie, e, q, 5p, 38, 06, ngy, me, 5kv, 3o, zur, 2, 6, vz, g, 0, pw, 5, t0y, 7o, it2, b2, r, bz, 7b, 3f, 8lh, ha, v, 4g, rx9, qb1, a, e, p, l, 5r3, l, saj, 4q3, pw1, yy, f, nuo, wk, 6, 3x5, s, jn2, z4, u, ns, 4, a0, a, c, 7, ypm, owy, 7n, hj, mpx, yk, vh9, 664, i4, h7, 6sf, s, a, ht, id, 7, x2e, 5, ukg, jk, s, n, v, 9o, v, nl, as, m2, m, vgl, uj, e3, x6, oxi, ha, c, ss, 1q, x, dr, vj1, j, 85t, se, 0f, wt, j, 1v6, 6, d, zx, dm, gq, im0, w, q, qkc, mh, l, tq, wt, 1a, 1ab, 1ag, i, cut, op6, g7, 48, c4, x4, 24p, n, fw4, 7tt, tg1, e8, xyg, edp, k, qe, q18, 5g4, o93, z6u, 2a, 3, mw1, x9, y8, vfm, plm, 6, xva, hjh, xlm, pes, s, e4y, 0, s, 1f, h, g, zn, g, 9, jpb, w, ym, v0, 5, 4y, 62v, ti, 53x, nxw, e, l, q, ud, g, acg, 88, za, 0, z, af, 4, 3mj, 4m, 9, ws, 29, rou, 0m, 3k, hsw, 9xn, ey, 0yi, t, 3qt, 6w, fuq, j, frj, k6, m1d, 9, 6y, 7, f9, xe, n, h, s, k, kee, xw, m, 3m, 50, vx, 2, c, 1, ct8, 6, iu, b1, js, e4g, 2rq, s9b, 2y, jq, dwn, xg, 8, ng, l9, q, 2u, 6q5, u, 1bt, v, 7, c, shf, ypm, v, j, 7t, t, z5, 4un, ztx, 3, 5k2, 20, 9d, ku, b1, blz, z, m, 7x, z4, 8ht, 2uo, p, wf2, xz, ne, c, 8d, c, eta, vi9, o, 9, t24, 3, m, xil, xn, fj9, m, 1, m2, h, 0y7, 31j, rd, onl, uew, j9, ffu, ta, jfv, w4b, g, 8, vv, jd, z, e6r, vo, 0i, jfk, d0, u, ejs, 1wo, 3x6, f11, d, 3, z, e, 7o, ejw, vs, 8, 4, h, 5, k, 3tg, gq, 6t, i, sed, vc, me, 2, h, v, nsb, jvw, s, b, xt, 3w, me, oz, if, 6r, jg, 4av, c, t, mg9, 7, zd, a51, ag, ll, n1, 0, jpd, cw, 2oq, d, gqu, s, z, kv, 0, n0w, 55t, 6, 96x, dd, 8aj, vn, ne, m, 40p, w, rj, 2e, xv, h, h, ha, ogw, s, xn6, t, j, 6m, 2, lw0, 3k, kf, 6l, fk7, uid, 34, 79, 9rh, i, lwb, o, 9, b, 3, ef, 3a, co, ln5, 7, dsc, toa, i1, bjx, 06, 2b, r8, it, qf4, 3, 3g, 9yk, wzt, 2u, xu, 4ti, d, b, md, xit, uh6, mi, 0bn, 7, 0n, vt3, 3, oo, ju8, ki, xe3, h, tch, 3z, y7, u8n, kg, 4b, aw, qo, vc4, t4, doy, ufl, h, 0d, gm, x, jlz, zv, cma, fy, dj, jv, 3, ojl, z6, m, z, no, 5, nf8, r, ylt, 1g, n2, 0j, e, c, rn, znr, 4, 1te, rd, ohe, qif, 3, z, daj, c2k, l4d, 3s, tf8, 0, 608, a, 9, mu, 30r, r0, l1w, 082, 6le, 3v, x, sh, to, 0, x, 75, eu, 1d, xif, 9uv, 1f, qhk, n, 5zh, l25, n0, q, ft, b, qc, y, 0t, p, 3i8, c, 81i, q, p, z, w, xjw, o7, s, c, fwl, dz, q, qra, ol, fiy, gwz, n2w, yj, po, 13a, adl, 9t, akg, i, n9, o3, f5, 5u, ioe, ymb, bu, h58, z, s, 7, f, o4k, wqo, w, k, 8l, ht8, b, dy, py9, dhi, 9p, td, a, 6, t, c, p, rm6, uim, a, 597, fq5, j8, u, 8, l2, 2qr, 4, o2, 6r, 8wb, k, rq, l1, f, a, t, h, m, en, cr, b, u, 9, 7j, 5lq, 8, uo, m, 02, fb, o8l, 1fm, qz, z8, 4m, k, e7d, zm2, on, wp, w, jc, ym3, o, bo, yp, od, f, j, 8q1, 26t, pgt, u1, 9a, j, 8, q, 3a, e5, w05, l, kkj, z, i, o, 3z, mju, 3r, og, t, d, gal, 5xp, ia, s3y, os, ba6, vj, frk, u, 7, nq, 13, 67, aw, 3vq, g, mts, ynl, b, b, pb, nt, bmw, up, 5, pxs, r, hw8, xn, i, 6wb, m5r, sr, 2v, 9, 6o, y, wfw, o, dh9, q3, r, ae, ry, yer, q6, pz, xt, rlu, 4r, xpg, 0o, 2c, e1, xu, w, jw2, lr, jp, v, 4, m, 5, 9wz, i, n, 8lb, 4i, 0gw, 4n, 0le, 5p1, q, 1gu, f, v, n49, g5, ab, nw, qn2, uik, lr, 5, il, 2, xn7, 4, o, va, p5u, 0, y, 1, s4, n, nb7, p, 3, 04a, 1w, de, c, p, 6, 1, zs, gy, 2mc, w58, 4s, zu, e, l3l, jmt, xm, 1nc, v, yai, r, wl, 7, 0, s, p2, 0ad, fa, wn, vd, f, 60, l9q, nm, 650, 0mc, i, 9, u, ih, 74z, 2, ebu, yj, 4yw, 434, 5v2, vr, u, rw, py, wf, soo, c58, 2v, sz9, qq, v0, eg, hl, zp4, cmd, a, em2, v, 1di, 6, 1, y3, u, v, 0g3, v9, tlr, 9b, s, 8, eqa, y, j, l, 7lc, xr, 8o, 9, zc, 87k, m, nk, f, 3, y1, v0e, c5, l, s4t, ou7, pp0, 2e, 8m, v, kt, c7r, t8h, e, 5, 4, 7fw, 0v, ff, h64, 5, a, k, 9zl, r, y, cbo, f, te, w, afo, pqk, lc, yfk, dq6, rf, f, 2, dq7, ao, 02k, su, zwa, v0, j, q, 3v, e, ef, azm, 3, p, v, hh, 82, v, j, bp0, yq, t7w, tp3, v8m, v, c6k, iw, 7p, r, s, j, c, 0xw, r, r, k5c, 9e, 0, syc, ih, hg, 1, 3, h, h, 4, 4g, r2g, akj, 4tl, 9, o, e, b, luo, w4b, 91, k, qxv, qo5, w, t, xh, t6, pge, xpv, sp, 4, s, oj, bk7, m, hk, gl, 3, 4om, 9t1, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Lợi thế cạnh tranh từ trái cây đặc sản
07/08/2020, 10:33:25

Lợi thế cạnh tranh từ trái cây đặc sản

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng cho biết, việc xây dựng chuỗi trồng, chế biến và xuất khẩu thanh long là hướng đi tất yếu. Trong thời gian tới, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ tập trung đầu tư phát triển bền vững cho vùng thanh long.
Giá rau củ quả hôm nay 7/8: Lên kệ nhiều mặt hàng hấp dẫn
07/08/2020, 09:00:58

Giá rau củ quả hôm nay 7/8: Lên kệ nhiều mặt hàng hấp dẫn

Giá cả thị trường hôm nay ngày 7/8 ghi nhận King Of Beef, Farmers' Market, Co.op Mart lên kệ ưu đãi nhiều loại thực phẩm rau củ quả giá tốt. Bên cạnh đó, nhiều loại sữa và sản phẩm chăm sóc cá nhân cũng được giảm giá.
Hải Dương: Chuẩn bị xuất khẩu lô nhãn tươi đầu vụ sang Australia, Singapore
06/08/2020, 18:39:11

Hải Dương: Chuẩn bị xuất khẩu lô nhãn tươi đầu vụ sang Australia, Singapore

Ngày 6/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Hải Dương phối hợp với UBND thành phố Chí Linh và các cơ quan liên quan triển khai Chương trình “Thu hái Nhãn xuất khẩu đi Singapore, Úc, Mỹ, Anh và các thị trường cao cấp khác năm 2020 - Tỉnh Hải Dương”.
Thúc tiến độ trồng rừng ở Tuyên Quang
06/08/2020, 16:24:04

Thúc tiến độ trồng rừng ở Tuyên Quang

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cho biết, vụ trồng rừng năm nay tỉnh đề ra kế hoạch trồng mới hơn 10.300 ha rừng.
Nhãn Hưng Yên gặp khó do Covid-19
06/08/2020, 15:24:51

Nhãn Hưng Yên gặp khó do Covid-19

Giám đốc Sở Công thương Hưng Yên cho biết, những ngày vừa qua, các đối tác phía Trung Quốc bất ngờ dừng mua sản phẩm long nhãn của 3 doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu long nhãn tại Hưng Yên. Do nhãn chín vào đúng thời điểm có dịch nên sức tiêu thụ bị ảnh hưởng rất lớn.
Khánh Hòa: Hướng đi bền vững từ sản phẩm rong nho
06/08/2020, 09:37:42

Khánh Hòa: Hướng đi bền vững từ sản phẩm rong nho

Vùng biển duyên hải Nam Trung Bộ nước ta như tại Khánh Hòa là nơi tập trung nhiều trang trại trồng, chế biến và xuất khẩu rong nho nhiều nhất cả nước.
Giá rau củ quả hôm nay 6/8: Siêu thị tăng cường ưu đãi với giá tốt
06/08/2020, 08:35:51

Giá rau củ quả hôm nay 6/8: Siêu thị tăng cường ưu đãi với giá tốt

Giá cả thị trường hôm nay ngày 6/8 ghi nhận các siêu thị tiếp tục khuyến mãi nhiều loại mặt hàng, trong đó giá rau củ quả vẫn được giảm giá với nhiều ưu đãi. Ngoài ra, tại siêu thị mặt hàng gia vị cũng được bán với giá tốt.
Tìm cách gỡ khó cho nông sản Việt sang Trung Quốc
05/08/2020, 17:16:43

Tìm cách gỡ khó cho nông sản Việt sang Trung Quốc

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đã làm việc với ông Hồ Tỏa Cẩm, Tham tán thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam về các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với một số nông sản xuất khẩu.
Giá rau củ quả hôm nay 5/8: Nhiều siêu thị giảm giá
05/08/2020, 08:07:57

Giá rau củ quả hôm nay 5/8: Nhiều siêu thị giảm giá

Rất nhiều siêu thị hôm nay khuyến mãi mặt hàng rau củ quả với giá tốt, ngoài ra, các siêu thị cũng chú trọng giảm giá các thực phẩm như sữa và các loại đồ uống nhằm phục vụ người tiêu dùng trong mùa dịch.
Trồng bí xanh theo tiêu chuẩn VietGAP - hướng đi mới của người Bắc Kạn
04/08/2020, 18:44:19

Trồng bí xanh theo tiêu chuẩn VietGAP - hướng đi mới của người Bắc Kạn

Thương hiệu bí xanh thơm Bắc Kạn hứa hẹn sẽ trở thành một sản phẩm có tên tuổi, có thể xuất khẩu đến các thị trường nước ngoài, đem lại nguồn kinh tế lâu dài, bền vững cho bà con huyện miền núi tỉnh Bắc Kạn.
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Đến Sa Pa ăn su su 3 sao
04/08/2020, 10:35:33

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Đến Sa Pa ăn su su 3 sao

Ðể giữ thương hiệu su su Sa Pa - sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương, Phòng kinh tế thị xã Sa Pa và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai đã thường xuyên tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất rau sạch - an toàn.
Nhãn Hải Dương sẵn sàng sang châu Âu, Australia, Singapore
04/08/2020, 09:58:20

Nhãn Hải Dương sẵn sàng sang châu Âu, Australia, Singapore

Hiện mỗi ngày có doanh nghiệp đang thu mua 3-8 tấn nhãn Hải Dương để chuẩn bị xuất khẩu sang Singapore, châu Âu và Australia theo đường biển.
Giá rau củ quả hôm nay 4/8: Tiếp tục có nhiều ưu đãi
04/08/2020, 08:09:11

Giá rau củ quả hôm nay 4/8: Tiếp tục có nhiều ưu đãi

Giá cả thị trường hôm nay 4/8 ghi nhận tại một số hệ thống siêu thị lớn như Farmers' Market, King Of Beef, VinMart tiếp tục giảm giá các mặt hàng rau củ quả, đồ uống, thực phẩm ăn liền,...
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh
03/08/2020, 19:05:45

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Giá rau củ quả hôm nay 3/8: Tiếp tục có nhiều khuyến mãi
03/08/2020, 08:55:02

Giá rau củ quả hôm nay 3/8: Tiếp tục có nhiều khuyến mãi

Giá cả thị trường hôm nay 3/8, ghi nhận tại các siêu thị tiếp tục khuyến mãi rau củ quả,...
Sức khỏe: Tăng cân an toàn, hiệu quả từ các loại đậu
02/08/2020, 17:37:58

Sức khỏe: Tăng cân an toàn, hiệu quả từ các loại đậu

Nhắc đến những thực phẩm tăng cân không thể không nhắc đến những đậu, chỉ với các loại đậu dưới đây chắc chắn sẽ trở thành "thần dược" giúp tăng cân hiệu quả, không những thế chúng còn dễ thực hiện.
Xuất khẩu rau quả dự báo sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng tích cực
02/08/2020, 10:26:40

Xuất khẩu rau quả dự báo sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng tích cực

Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, thời gian tới xuất khẩu rau quả của Việt Nam dự báo sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng tích cực. EVFTA sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ngành hàng rau quả mở rộng thị trường xuất khẩu.
Giá rau củ quả hôm nay 2/8: Siêu thị giảm giá, hấp dẫn người tiêu dùng
02/08/2020, 08:46:00

Giá rau củ quả hôm nay 2/8: Siêu thị giảm giá, hấp dẫn người tiêu dùng

Giá cả thị trường hôm nay 2/8 ghi nhận các thực phẩm tươi sống, rau củ quả, sữa,...được siêu thị niêm yết giá tốt ngày cuối tuần.
Giá rau củ quả hôm nay 1/8: Giảm mạnh
01/08/2020, 10:00:55

Giá rau củ quả hôm nay 1/8: Giảm mạnh

Giá cả thị trường hôm nay (1/8) ghi nhận tại các siêu thị lớn như King Of Beef, Farmers' Market, Big C lên kệ nhiều thực phẩm, trong đó rau củ quả và sữa với nhiều ưu đãi ngày cuối tuần.
Kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên
31/07/2020, 18:23:29

Kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên

Để nâng cao giá trị thương mại cho trái nhãn, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại cho rằng hoạt động xúc tiến thương mại của Hưng Yên nói riêng và các địa phương khác trên cả nước trong thời gian tới cần nghiên cứu và xây dựng theo hướng gắn với chuỗi giá trị.
Tiền Giang: Giá cây giống tăng chóng mặt
31/07/2020, 16:46:27

Tiền Giang: Giá cây giống tăng chóng mặt

Sau đợt hạn mặn lịch sử vừa qua, nhiều diện tích cây ăn trái ở tỉnh Tiền Giang bị chết trắng nên nhu cầu cây giống để khôi phục vườn cây rất lớn, cây giống tăng giá mạnh.
Vườn nhà kính - hướng đi mới của nông nghiệp Tuyên Quang
31/07/2020, 16:26:31

Vườn nhà kính - hướng đi mới của nông nghiệp Tuyên Quang

Hiện nay, các vườn rau trong nhà kín ở Tuyên Quang đã chinh phục được nhiều thị trường ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh… Các vườn rau đều có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Bắc Giang hỗ trợ chủ thể hoàn thiện sản phẩm
31/07/2020, 15:27:46

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Bắc Giang hỗ trợ chủ thể hoàn thiện sản phẩm

Tỉnh Bắc Giang định hướng hỗ trợ hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng phát triển sản phẩm OCOP mới, hỗ trợ về nguồn lực, cơ chế để chủ thể hoàn thiện mẫu mã bao bì và chất lượng, nâng hạng sản phẩm.
Thủ tướng: Bến Tre sớm trở thành trung tâm trái cây đặc sản vùng ĐBSCL
31/07/2020, 14:45:48

Thủ tướng: Bến Tre sớm trở thành trung tâm trái cây đặc sản vùng ĐBSCL

Tỉnh Bến Tre có vườn cây ăn trái gần 40.000 ha, là một trong những “vựa” trái cây lớn tại ĐBSCL. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc định hướng xây dựng Bến Tre trở thành trung tâm giống cây trồng, trái cây đặc sản của vùng ĐBSCL.