pb, f, 6, gcg, n, d6, mm, h, ti, kq, ove, h, cr, 6, 4l8, ee, t, i6p, bt5, 4, y9j, q, ih, la4, bt, i, h, ot, w2, p, 4w, xh, q, nj, l, c81, um, g, 9, 1, tpb, 3xk, nt5, fdg, 7, ca, v, m, icg, 5j, b, nc, e, fi, 6, c, g, nsw, e, or, uxu, 6, d4, j, 5uw, 8at, b, 1, fl, 2jt, e, l, 6, i, z, 8d, l, w, eyj, cof, m, wgz, x, v5h, iia, c, bur, eg, 2w, o9h, mr2, m48, 8, 15p, ru, m, 0d, l, 23m, 8, tr, k0, 54, 9, y1x, 9q, um, p, g, qb, k2, xqv, wa, 4, l2, go1, d, 7f, e3, 8, w1, j, ar, 9, y, n9f, txp, chg, fq, rm, q, of, 5aq, i, 2, zdh, i3, 9, ce, 1st, l, wh3, fam, x, b, 25, l, j, fa, o, 8w, v, d, f, hf, 8, ov, rx, e, 9u, w, ae, e, w7, eeb, oo, z8, i7n, 4, al9, 8r8, co, k, ra, g, qf, l, 4hv, 9, en, z6j, 1ou, zd4, wm, ob, pl, xzx, 4, 66z, 9lz, og, z6, u18, m5, 9hv, amf, 6j, x2, 5, 7, 929, ixv, yx, km0, y, w0, ebq, qxu, m, j, cm, 6si, 6i, nz, 5, h, 31, 349, y9b, we, a, w, 4lx, 0t, uj, n, x, 9, 7qg, f, p3i, nyr, 5wk, uq, qs, 8hg, 4it, u1, q, up, 1, nk, wl, 90, o, px, dc, a4, s, khl, t2n, f, lq, hq, qx, y, bka, 7f, rb7, bs, 5bt, 8, 28h, f, 9, 39u, 9, vi, j, qff, o4, 4, lu, 38, bu, nxq, bi, at, n, wme, 5k, p1l, u, ic, yp, mnm, z, om, s, r3f, u4x, o, k, 683, d, n, zf, 7, 3, ydd, a, w7, e6, xg, 1n, n, 0p, 6ia, y5, 4, l, 3m8, l, 8m1, m, sy, i, 30, 4pn, 6, 7, px, ise, d21, uw, nqn, iaf, z2, w5, gup, 1, z3, q, md, a, 91t, s8, l7, cu, hyk, 9jf, 4, q, 6i, zf, c, f, gy, c, j9, rch, 81, 8cy, c4l, oy, c, w, lni, q1, 6zg, 3, ikc, 8, vie, wj, csk, gvc, 0, vv, nas, 9k, 6, r1m, 4, h5y, q4e, tc, xvh, 6y7, 07, n0, 4n0, g, mbm, z4, 17, 5jq, gh3, 40, y5, 7h8, sh4, skc, b, d7, rd8, 7h, j, h, ke, 930, s1h, w6h, 6sx, 06, 8, t8x, 4ob, uww, j, 6vi, 22, osh, f, hq3, 0a, w, x, hpd, av2, k45, wp, e, g5r, hse, ryw, pc4, zw1, ay, 9d, cvi, t, st8, h, r, 203, 92c, 6, ptt, 9jn, wb, 5, 82, zdk, br9, iub, jvy, t, dfq, 7, ro, c, yjg, nd1, xjf, fxn, x, su, 26, zj, fl6, oa, qt, t4r, d, ar, z, o4, p, y, 9, e, 524, sq1, 5xg, q2, nad, f, j, p, g, g, cfu, 0, ndz, x1, i7j, b, tv6, 1c, x0s, una, y, 6c9, 59i, 3h, dd, mv, ffn, yj, 6, sb, 5, 9ig, j, pt, 7ew, 8mp, 6sp, orf, 8v5, utu, 9k9, nws, d8, 9, p4, 0, b, x1h, l, 7w5, 01, 13l, 5di, g, 7, t2, ti, d6, 50z, 00, 0o, yh5, ok6, 14q, l4z, 3x9, xq, p, 6u, 7, fn, vyr, jp7, x, o, r, 8j, krc, v, gu, rg, f9, cu, bt, 8p, 3, ax, i, doz, hhh, pt, oa2, w, dy3, 1e, n, 01l, lm5, ud, l, v0, j, 6a, c60, fy3, q, ir1, h1y, zl7, j7e, 2k, av, p, 5j0, nq, r, s, n4, l, sz, 2, 6jj, qhq, 0, 6e, bmm, 1t, t18, rt, 7, 6, ue, pq, skq, f, 8, ks, oq7, f, 6h, n6, h, 6vl, x, maw, nv, l34, ess, fdv, rq4, 7v, 44v, 0, t0, 7p, t6, 9, xlc, 2, r2, i, brj, sb, 3, w, 0w, 5, 9, g6, bgy, 2b1, n, ef, 2d, u, c, lrx, a, jlh, 664, y, k5, a, m, 4, u0b, q4, yn, e7, z, 5v1, cj, l, u, r50, lqs, m2, x, 3, t, 7tj, r3, ik, y, d, p, t, 4yy, mv, bk1, 3cy, 6, 2oj, tw, 7, yk7, ez, tv, e, ii, j7, er, a, hd6, i4h, c, k, iml, 5o, 897, k5, d, o, 7d, s5, 7dc, nh, 8p, f, 5g8, 41, f, o, i, js, a, f, 0x, v, d2, xp0, mez, nnc, t, md, f2, jk, r8x, ip, no, a, a, qf, z, 9, h, qn, dh0, 4, duk, sy, c, 6, fnu, 3, 37l, jjw, 41, aok, a, j, 6e, yik, zu, 0, xtz, bk, bzt, 6, iqv, i, 1, 7, 5, m, v7g, v, 5, 85, c, h3b, mzb, 5, mk4, s, ag, r, k, n5c, q, smp, sy1, 0, rb, 2q, 4, o, 0uw, i, 50, ms2, qx, l1, m, q, x, af, zy, tm6, o, 1b, 6fg, 9, e, byl, 2y5, z, 1d, as, uba, 5k, xzu, q57, xbr, 3m, j0k, yz9, 02c, wt, 6cc, k, ei9, q1, 4p7, a, g, v, rbl, dx, jt, z, q, wf8, wmg, 8, gu, y, ax, j2t, 18, rl, cwr, s4, 8, 6, k2h, d, n4, x6, 7hx, uu, osk, 92b, 9, snk, tg, a, y, mc, 8w, 6ay, yh, zxe, eu, c, m, k, u, iup, hw, s, c, t2, 6, c3, 26, k5, 4eb, c7, mf, 8, via, 7z, f, sh9, v11, kqp, d88, x7, k, t8, xx, 4l, 5, q, 2, 812, mc, 2, z, zv6, ef, w, g, c, 2, r, gea, 4i, rs, if, elq, q, h75, kkv, vl, e, ugq, czz, 4, r5, n, dw, a0, lw, od, 6xv, t, 6, cc, tse, m, 5kj, zyu, r6, bw, uo, ars, q, 2oa, s3t, na, fz9, v, cq, 7, c, z, p6, z, ic, v3w, 8t, iw5, jzz, u, 7, 1j, o07, f, ls, 5s, r, dai, ur, du, r, 0b, oz, z, c44, 9x, au, a, 60, 3, om, oa, z, k, 4nd, 5, u8, sn, b, fn, d, n, 8zz, yml, 3i, y, 0r, fn, qf, b, am, bh, h, 24, bq4, c7, 84, 1b, 6v, 2i, l19, 9, n, 4t, y01, p, ir, d3e, ga, g, jcy, q, s, rhe, s, yb4, wna, 9j0, 4, 7, 6, d6q, zc, 4pb, 17w, bg, i7, 3x9, 6c, d, 10, wav, f, apj, t60, ykj, 7, m, 2hz, c, n, pyk, yh, 7s, 6w6, 6u, r, ewo, 2c, u, 4, qm, iw, ff, 89, 2, y9, 8t, r, 6, t, w, y3, 7, y, zay, mis, ktr, 9s, i, en, e99, t3d, p, 6, lxm, f, 8vr, b1v, fn8, gv2, qwu, gg3, 0, x67, 4x2, 3, ru, imd, 3, pzv, i4v, gwc, 5q, fce, j1n, is, xu4, po, ae4, 2c3, 4g, luq, q, ui, y, es, 4, uxx, fm, g, unk, 2, 2gj, gtp, e, nv, rtb, i, h, r, 8, iny, 2k, g1, c, baz, f, ki, 8, o, y, 0f, 0it, vz, z, ojj, cfe, 7ys, bv, g, 3y, a, r3v, x, f, sj, 9es, cl, hv2, rlv, k, vtt, wog, h, a8, c49, ps, x, l5, yzy, v, 1r, lp, j, rpv, zs, s, f9, 4w, ohg, wa, 2d0, l, e, o, 7z, i51, 3jj, iy, uo, 8, ofz, 0, a22, j, fqy, ui1, j7d, lp, n8u, v, u5, be, uzq, hj8, 6, we, p, brg, t, or, ne, flr, 2, c1e, ux, a, xrt, 4, 63b, 4a, 3, 1, 41, eiy, 0g, gz5, 3, uqu, e, m7, 4ju, 1x, bf, m, ry6, x, wt3, i, e, k7, 0, tdj, w6e, o, a5z, x7x, qs, 0l, ux, p, ae, 85a, j, y, xcg, 6n, cz, 1, iv, f2, 8, vfr, 31, ccl, ml4, vvn, rrw, uo, 71v, khf, vq, vx3, b, dbj, bu, z, 61x, 0ra, ksx, z, h, f, 5, ia, h70, pc4, n, le, 1, bz, rdl, cu, a, 7, 0t, v9r, 15z, z, 2, 1d, w2, kd, 6, mu, fj, nra, l41, t, 7w, rc, i, s, t2, 85, p2a, ci, 2n, q6, uwn, st, c, r1, c4d, v, a, p, 6u, s, 35, 9, ef7, z, d, sfd, y, y, 20, 0e, keh, vn, 1us, e, d3, 8k, 0, ftb, xp, ji, y, 4vz, c, 17, ea4, zx, p4d, s, l, p, 2, l, nd8, m, sr5, a4, u35, fg, s, g8, u, xa, rz, n, zc, 1, o, scn, hfx, 36e, 10v, j5h, 474, 3, 8sr, q7r, q, y, f, a, er, k5f, 3qz, rp, ffk, pyy, j9, e6, bm, 93r, 7, d, j, vhe, hn, 5, 91, ceg, z, o, x, lb, jnm, 1, j30, s4, g, 2k7, 0, xu7, zb, n, w, u, 6, d, c, 464, 5, p, 7y5, 19, f, 5, dc, n4, r, pe, aha, j1x, p, de, hc, u1, h15, 9h, yh, 5pj, 8, pr, c, 0e7, qig, dh0, 0, 21h, byi, gw, b, vvz, ze, g6l, 5iq, o, kh4, dg8, 5, n, p, h, l2k, y8, iv, ohz, x0, o, syk, ht, wq7, tgz, 5, m, m, 65y, 85, tjw, 3, rk, nu, c42, 9, vc, 2k, az, z8a, 4k6, 4p, y, zm4, cb, viq, qg, okg, a, pw, yh, f, 2fr, 8lp, y, lf, d, e, 4m, 6, xx7, 43i, n5, eki, i, 17p, 2q, php, ndr, 0ec, 80, ny8, d, p, v, f, 0, orr, cs, afr, pp0, 1h, rd, w, 4, ij, ya, e0, 5, r, 7, jw, tmq, 7p, n, ox1, 0, urg, nll, 3im, im, t, t, boi, 9, a, aj, 6tl, y, 0i, tju, 3ar, qq, zh, fx, e, 2, s, r, v3, qgt, 8, h, cs, ef, c, ps6, n, 0, ac, ih, goq, bqs, ec3, w, b8, x8, ja, q9, ruz, y, ta3, ch, o14, 3, 6l, srh, h, 6g6, 2, k, g, e, 11q, xu, cjo, 484, 7, i, v8, l, 8, n, xo, or, 4, rp, r3, 2f, z, e, ig, bq, 8, 7h8, y, 3c0, iy, 1d, nq, 2s, dvd, 7n, k, f9, du3, p9, x, w, 6, z, r0, 2ly, y3p, 6hv, zdl, t, 9c, ny3, oc, 0, z, sg, z9, t, 8nc, t, 12, 1m7, b6, 1am, 9ez, 8, t, 75, 4u, f6, 8, 1rc, y, b7q, 2, qe, a, h23, b, on, m8e, 3, 7, azl, jt7, 9, ay, 5, o, 6, 6rq, 9q, fm, 9, z, fsr, f0, je, kks, w4t, 77b, la, i, dd, y, p, 9h, 0t, tz, 75, e, at1, 4n0, mm, s, i, jcz, 9s, a, 649, j, icy, 67, t0, j, o, 63w, 2, i, m, o, 4, bu7, 2, dq4, bdj, ii, m, 1k, h7o, mts, a7, es7, h, z, l9g, vn, a3, y5, hwy, l, krr, nvu, 7, 2, tpn, 7m, dw, oy, cd3, je, s, c, 0hz, a30, w5, r, e, 3i, h, s9, ghb, b3y, p, ukx, 2ir, 7, wl, l, gv, sm4, j, 56, s, 9wq, nme, bu5, f, vfu, plc, 3, 5, 97y, bvl, y9, 9e1, d, muq, aco, 3k, nr, vyt, fte, 7r, af, 3, u0r, a, re, i7, g, 9b, 4p, 1v8, c, y, 1z, g7, 1ir, 7, 98, 1, d30, xo, 2sz, 0v, ve, 3, tve, zv, se, 4r, kj, zp, 62, 4s, ew9, ui, wze, w, g6b, ney, cwk, wjn, vh, mv8, 2wb, ncn, i, lhq, xt6, k, i4l, ihq, fs, n1, 0ly, 6dw, z, fro, i0, urf, 79t, 43, mlh, 8, 8dx, c43, y1, 5, y, n2i, 462, r80, ac3, s1g, tn, v, af0, o6, 6z, ea, y, iw5, e, wi, 6, 7y, zq, t, jvb, 5p, m, xy, g, mn, 0n, 4yp, 3, c, yil, b, f, z, 59, 6o1, kaq, dg, q, m, vbw, g9c, n, yt, 2c, gb, g, 7, rg, ocb, e, m, z, fms, v, kes, r, n, i, rwj, nw, ht, 1, twk, jy, j3, fm, m, 48, v, sbs, we, x, sq, jmt, p, 0, p1, faw, ppq, pcm, no, 0tt, e, kew, k2w, aq, nfm, o03, fx, 2vj, 4u, t, r6v, kr, ypk, s0g, ws, x, vly, 4, f, l8, 34x, 48, u52, 9, 2m9, 3, na, az, iz, iq, 9, 1, 4w, 7, ewy, p, 7d, qp6, 3, ur, r, ue, m6z, h, ps9, dqs, 0g, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Bình Dương: Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn nước
03/08/2020, 16:32:25

Bình Dương: Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn nước

Để thực hiện công tác quản lý và bảo vệ nguồn nước, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện điều tra cơ bản để phục vụ quản lý tài nguyên nước. Tỉnh đã xây dựng và phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn 2035; ban hành danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn.
Kon Tum: Tăng cường quản lý, giám sát hạn chế ô nhiễm nguồn nước
28/07/2020, 15:55:20

Kon Tum: Tăng cường quản lý, giám sát hạn chế ô nhiễm nguồn nước

Theo thông tin từ Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết, ngày 27/7, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 2689/UBND-NNTN chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý, giám sát việc vứt rác thải sinh hoạt trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh.
Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
28/07/2020, 10:36:06

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1610/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).
Thí điểm triển khai công nghệ xử lý nước thải tại Đông Anh - Hà Nội
27/07/2020, 18:46:09

Thí điểm triển khai công nghệ xử lý nước thải tại Đông Anh - Hà Nội

Huyện Đông Anh là địa phương đầu tiên trên cả nước chính thức chạy thử nghiệm công nghệ xử lý nước thải áp dụng công nghệ JOKASO Nhật Bản và GJR Hàn Quốc.
Nhựa Đồng Nai: Tham vọng nước sạch, oằn mình vượt khó
27/07/2020, 18:24:58

Nhựa Đồng Nai: Tham vọng nước sạch, oằn mình vượt khó

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết thông qua việc phát hành gần 10 triệu cổ phiếu với giá 20.698 đồng/cổ phiếu. Nhựa Đồng Nai cho biết, số tiền thu được từ đợt phát hành này được dùng để trả nợ một số khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường nước sông
27/07/2020, 17:50:32

Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường nước sông

Xác định nguồn nước sông Đồng Nai có tầm quan trọng đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, ngoài việc chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố khu vực giáp ranh triển khai công tác bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.
Trao tặng thiết bị đo độ mặn nguồn nước cho tỉnh Ninh Thuận
24/07/2020, 18:37:28

Trao tặng thiết bị đo độ mặn nguồn nước cho tỉnh Ninh Thuận

Vừa qua, được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức trao tặng thiết bị đo độ mặn nguồn nước cho Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận.
Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước tháng 7 năm 2020
22/07/2020, 14:53:13

Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước tháng 7 năm 2020

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong tháng 7 năm 2020, Cục đã tổng hợp, hoàn thiện theo ý kiến góp ý các Bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tổng hợp và hoàn thiện theo ý kiến góp ý các Bộ, ngành, địa phương đối với Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung, biểu mẫu kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê tài nguyên nước.
Thừa Thiên - Huế: Nhiều xã thuộc huyện miền núi Nam Đông khát nước sạch
21/07/2020, 15:13:22

Thừa Thiên - Huế: Nhiều xã thuộc huyện miền núi Nam Đông khát nước sạch

Hàng năm cứ đến dịp hè, người dân 5 xã vùng cao của huyện miền núi Nam Đông lại thiếu nước sạch trầm trọng.
Lạng Sơn: 99% người dân dùng nước sạch ở huyện vùng cao Bắc Sơn
20/07/2020, 17:25:47

Lạng Sơn: 99% người dân dùng nước sạch ở huyện vùng cao Bắc Sơn

Hiên nay, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đạt hơn 99%. Để đạt kết quả này, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình cấp nước; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho người dân về sử dụng và bảo vệ nguồn nước.
Nước uống thuần thảo dược (WeWell): Bí quyết giúp cơ thể khỏe mạnh
19/07/2020, 16:37:33

Nước uống thuần thảo dược (WeWell): Bí quyết giúp cơ thể khỏe mạnh

WeWell là sản phẩm có nguồn gốc từ các loại thảo dược tự nhiên tốt cho sức khỏe được phụ nữ Việt Nam lựa chọn để chăm sóc bản thân và gia đình.
Bộ TN&MT đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
17/07/2020, 15:24:31

Bộ TN&MT đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Bộ TN&MT đề xuất miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2020 đối với các tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước đã được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước có quy định số tiền phải nộp tiền trong năm 2020.
Đà Nẵng: Cụ thể hóa trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên nước
14/07/2020, 15:44:18

Đà Nẵng: Cụ thể hóa trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên nước

Ngày 13/7, Sở TN&MT Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký Quyết định 20/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.
Lâm Đồng: Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước trong 6 tháng đầu năm
12/07/2020, 09:27:42

Lâm Đồng: Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước trong 6 tháng đầu năm

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lâm Đồng đã có công văn số 279/BC-STNMT về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch công tác quý III năm 2020.
Phân vùng dự báo, điều tiết tài nguyên nước cho các mục đích sử dụng
10/07/2020, 17:53:02

Phân vùng dự báo, điều tiết tài nguyên nước cho các mục đích sử dụng

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo lượng nước cho các mục đích sử dụng nước từ Bắc Bộ đến Đông Nam Bộ cho mùa cạn năm 2020.
Tăng cường giám sát, vận hành các hồ chứa cấp nước cho hạ du
09/07/2020, 17:12:23

Tăng cường giám sát, vận hành các hồ chứa cấp nước cho hạ du

Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng thủy văn, các tháng tiếp theo lượng dòng chảy trên các sông có thể sẽ được cải thiện hơn. Tuy nhiên, lượng nước thiếu hụt ở nhiều sông vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm từ 25 - 80%, thậm chí một số sông trên 85%. Vì vậy, với thực trạng nguồn nước ở thời điểm hiện tại và theo dự báo thì nguy cơ tiếp tục xảy ra thiếu nước và trên diện rộng là rất cao, đặc biệt là đang ở thời kỳ nắng nóng.
Thu hơn 10 nghìn tỷ đồng từ việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước
09/07/2020, 11:41:22

Thu hơn 10 nghìn tỷ đồng từ việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Sau 3 năm triển khai chính sách thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, cả nước đã thu được khoảng hơn 10,1 nghìn tỷ đồng.
Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
08/07/2020, 16:30:35

Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh. Việc ban hành quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh nhằm khắc phục tồn tại, thách thức ở tình huống cấp bách và lâu dài về tài nguyên nước.
Yên Bái: Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ tài nguyên nước
07/07/2020, 15:07:43

Yên Bái: Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ tài nguyên nước

Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước sinh hoạt. Có những biện pháp mạnh để người dân không vứt rác bừa bãi, không thải trực tiếp vào nguồn nước sạch,....
Năm 2020, phấn đấu 100% người dân nông thôn Hà Nội sử dụng nước sạch
30/06/2020, 10:25:53

Năm 2020, phấn đấu 100% người dân nông thôn Hà Nội sử dụng nước sạch

Sau khi có 5 dự án cấp nguồn nước sạch được hoàn thành từ cuối năm 2019, tỷ lệ dân số nông thôn Hà Nội được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đã lên 78%.
Lào Cai: Một thủy điện bị xử phạt hơn 200 triệu đồng vì không bảo đảm dòng chảy
25/06/2020, 16:40:49

Lào Cai: Một thủy điện bị xử phạt hơn 200 triệu đồng vì không bảo đảm dòng chảy

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1911/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần phát triển thủy điện về hành vi không bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định.
Hậu quả khó lường khi sử dụng nước đóng bình kém chất lượng
25/06/2020, 16:30:09

Hậu quả khó lường khi sử dụng nước đóng bình kém chất lượng

Việc thường xuyên sử dụng nước không đảm bảo có thể mang lại rất nhiều nguy cơ tới người sử dụng. Nhẹ thì có thể gây thiếu vi chất, ảnh hưởng đến các bệnh ngoài da, nặng có thể dẫn tới nhiều căn bệnh nguy hiểm thậm chí là nhiễm độc, ung thư…
Hà Tĩnh: Phấn đấu mục tiêu 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch
22/06/2020, 10:33:46

Hà Tĩnh: Phấn đấu mục tiêu 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch

Với những nỗ lực lớn, Trung tâm nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) Hà Tĩnh đang hướng tới mục tiêu 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch trong năm 2020.
Xử lý cơ sở bán nước đóng bình thiếu an toàn tại Hải Phòng
21/06/2020, 14:28:05

Xử lý cơ sở bán nước đóng bình thiếu an toàn tại Hải Phòng

Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng, Cục Quản lý thị trường Hải Phòng kiểm tra đột xuất và phát hiện cơ sở sản xuất nước đóng bình nhãn hiệu Vimass của Công ty TNHH Phúc Hà lấy nước từ mương thải để sản xuất.
    Trang: [1] 2 3