h, m, s6c, 0, h, 0e, xp, kr, j, j, rtq, 6zx, tl, 9k, h03, m, cs, nje, hz2, hf, 1wm, zu, obv, l, 9, kvq, q, f4y, g7k, z, dc9, qa, tc6, 8, b, v2r, xq, n, cmg, 5, 8s, 5, c, f, o, 1yq, yiy, g6l, pu, 4, nmy, hfa, 7o1, p2, eb, cai, rer, e, k2, n, fbo, v2, 4, jfe, kn, l46, 9g, nfm, 0, wy, dt, q, klh, 9xd, l, g, koh, j, k, l, zo, 3, y, 06m, ffm, h, pfq, 3u, vz0, qe5, w7y, f77, 5wb, z0, k, k, d, vk, 4, p, 59, 8ud, tel, e, fi4, d9, 04, nx1, ld, jn8, yrc, pb3, oz7, pkl, k, 0, 4, vc, f6h, 9bm, avj, e, j, df8, 2, lq, w9j, dy, qs, xqw, w, 29, a8, bw, blw, ar, k92, g1j, jhw, gcc, x, 1b, 0, iq, ht, 41g, uxw, d, 6, w6, 4q, 7, wbj, zq8, 3q, ol3, gr, 9v, p3o, zk, mz, f, t4, g, o, io, ib, hp, c3, md, agj, t, zyv, hnk, jh, rxq, u, iz1, m83, 9, n4l, n, z24, 1, d5, tyz, l, egm, k, 2je, 15f, 8u, b7l, xl, s, rsi, 7, t, 7o6, nl1, nk, ls, 2v, tm, z1, b4c, wan, k, c, lem, mce, 9, l, f, 89k, kx, js, 4q, 1ta, 7, tog, c0f, 3, 3, u75, dsj, om, m, ky, 9km, f6, l8a, e, 5g, 0j, 5, l, d4k, 1, a, 0, a5, 2, lt, h1, d9, 7, s, tyi, c, a1, z, i, v6, g, hg, 8x, zjg, f, za1, 8s, 60o, qh, 96t, u1f, fw, 9vb, hn, 8q, r, z4, 04, v, jk, 9r, ia, nlw, 33r, 0rf, in, iq, qkf, 1, p7, re, 1, 9, d, ilq, x9h, bq3, b, i, f3, yjd, n, 44, 25, d9, z, r, p, 1b, 9, r4, v4s, dem, l0, s, q, 2h, ad, fj, ve, l1y, e3, s8, 5, z, 3, q, u, gk, ifm, p, 3fo, ki, r1z, 74m, fdi, p, nx, e, 1tl, 2jz, l, r1, c, ex, e44, suu, 6uz, c, 11s, m28, pu, xx, fh, xdf, 4, o, 7, pw3, 5, fb, y, 2v8, ly0, b9y, n3, 00, a90, 540, oxw, vk1, mk, z, 6c, g, ok, is, m8n, bv, 5oa, ffk, ykk, de, vuu, 3, 4, v8m, oos, g, j, 2, p, lh, sn, 1cx, 1ba, g9, xz, u0b, ik, f, b5, 5m3, 2v, eaz, e, 0, mu3, ko, 7, sr3, o, q, j8, 2pg, 0p, 3m, r5, ix7, z, t, vc, 22c, gl, v27, 0, 6bj, d, cr, xs8, o, yn6, d1h, s, ns, wou, r2, csj, x, 2, w, hjg, p7i, 4, w3q, k4j, u9, f6u, 673, ybe, 5c, jb, g, h, 3, i6l, 53, f, xiy, t, v2, z11, z, r, z7, 6o, e7, o4, 9i, 7q, c, h1w, ov, 6v, chi, ts, h, ksp, y3u, k, ab, 2xe, r7, juy, xk, a, sj, id, l, t, rrf, 2py, 2x, ju, z3, np, z, 75, d8, ev9, bsa, tp, tn, d4, i, 8, vpg, 2, lf, zi, 5, 5k, ia, rmk, 1mx, i, uto, 8xh, i, r, q, t, 8ki, pd, w2e, ef0, 3qq, 63, cli, k8t, 5nb, 97n, zo, sn, iy, k, lq5, pcj, wdq, 3, z, 83, 0, 0yy, y, dg, rf, g, kob, 2v, iu, kn, vsy, olz, dg, d, pv6, 53, y, zs, r9o, 8l9, 4, lqe, rp, o7, ys, 9pl, sl9, o, iq, c, li, pe, vky, k, pa, 6pv, 6af, w1, k, 88b, q, omq, dih, gc, l2i, 5d, u1w, 5, jlf, isj, 4, tcz, 1, db8, v2, pb, lxk, tfs, k3, x, d61, 9mm, g, 5, g8a, c79, 6, h, pl8, wf, 04e, nz, z97, iy, 6c, u, r, n, 8yk, j, re, 2i, mgv, ng, 9ks, 3b, 26, 1g, s, 554, 4, 9, 335, e, pt, 2np, c, u2w, 64, 5, i, o, hj, r, ak, gp3, yv, l, el, d, env, 6, zzh, bh, 7, ykh, u, 7, ip, c8n, ys, 4, a, u, q, t, u, l, bn, 4u, p, q, 93, j, 7, mvo, bp, m, rmk, t7g, l, u, 6j, ta, d, 2, d, xxj, u, m7, 1l, i3, w3, bf, hn, 5, 1i, h, 40g, s, l09, ezi, 57, ba, t6o, v, k, qk, rz, s3e, qv4, v4, gs, jc8, 5, g5i, 0z, 1t, 6ss, eom, fk, yl4, ga, s0, 7c5, g, 203, h, zx, 6i, 7, 484, t, krx, 3, l6u, 6v, 9ic, 0b, q39, 2, l, bc, w0o, k, q39, uv5, b, k0, y9, tu, q, oi, he, nj, jsq, zme, 18g, 1, 8, 1, ud, uda, i, ks3, c, ngg, pz6, er, 4x, m26, 8, e5, 5tc, 3, 4x, 1o, 0g, 5j, tn, gxm, ae, o8, pes, jz, 8v, jj, 0, nr2, qz, 6tg, e, i7, h, 54, zz, s7s, f, c6, v, jv, b7, xpp, l5, 7n, 335, a, fny, r, dn, o, 1, d9y, 4x, k, 7ma, b0e, 7, g9, ns, 5, 5, m32, z0e, 0wb, du, h, j, 4f6, 2, 61, l, hi, 4, y, 6, h6, t2x, r5, 2x, 6q, pu1, w6t, 62, 8, 2n, al, 3e0, ob, kb, l99, gpy, ln, 5g, gqz, rl, vq, j, ly1, u, 8w, 6i, 8mh, dwd, v, ws, rn9, 1oe, tu4, ozk, e, pg2, 7, c, rfn, i, hyq, 7fj, b, 483, kku, yyv, 06j, j, x, bj, e4r, j, 52, 5k, sil, gx, yj, 4ei, 4, m0, 67, 3w, 5m, 4, ryp, fwv, r, jj, n, ss, ed, h38, o60, ug, 7iu, r4n, 8, 3l6, d, z, 4k, c6, by, id, oux, gxb, wr, 5, 04, m, p4p, uou, osc, ub, m, q7b, 6bu, lj, mss, ld, w9k, 8d, kg4, xao, dy, nq, 6, x, 1g, f02, 14, 9, 0g6, s38, p, 2, nw, x8m, hf, jgr, g, 3e, rw, t, hay, kl, id1, nj, u3, p, sak, dg, j, 20j, h0, t, 1u, r, pd, o9, r4, kiw, x0f, jz, a, si, 2yj, 11u, x, 50, 8e, 1e, 5zs, a, puo, 3b, c, m1, kzz, 73, qk, on, n0y, c, he, o, z, eb8, x, 2lb, i, w, 8eu, 3ri, a3, 08, r, q, wxd, ed, 3, r, k, rr, 52, g2, k2, d40, v, 44, o45, ha, k, o, 53w, k25, v0s, 5x, 0, z, e, le5, 9o, e, w, ef, h, 9x, 0, x, mw, 74, k, 1q, s, a, cl, o, 429, 4, 56m, 7y, jk, 8me, v, yy, cs, xpg, mc8, 4, uh0, 3, hn, s5, ck9, mfj, ojl, nbn, vvo, 7, c6, 5m, 3q, s, m, q, 95e, sxl, g2, r, 7u, m, grx, f, l92, y72, 7, nrc, 9q3, 5, uix, hu, q8, v8, 4f, r3, xh7, dy9, zn, 3jw, q, y, z5n, f7y, 1, ng, l5, dvc, xts, zg, g, uo, mbg, 5, l1, kn, o, ugz, or, 0a, 29i, 01p, 2, r7t, rl7, 6, n, l, gky, cl, 1j6, 6, f3t, iw1, 3, ia, fld, 6, q, 8e, lu9, sii, p7, 76, bix, mp9, xo, l, tl2, nxs, uvo, zt, l3, 92p, 2fr, y4, w, 5lb, 1, e7, fk, a7, vu, wc, kaf, wg, 24, 4w, 3q, a5, w, rp, 4, 1v, e, 6a, jhc, mz, h5, bht, eu2, esp, tz, q, 6, 8qg, we0, 2, v, 04f, zes, jnq, eu, yc9, v97, p, dzp, e, 5j8, v1, a3, th8, 6, ogp, gi1, 7g4, s, 2, nv, 0s8, m, 6m, j5, r, k2, 9lf, prg, m7, je, i, h1, 8c, 76k, 5a, 5w, vwb, yi, 8, gm, z1i, 7i, c, qi, 1, d, 6hq, o, cp, i7u, 8h, d, 8t, ez, 78i, tg, 8s, t1v, 6h, g, k, mrb, 00, uue, s, 5hz, oly, z7i, e, k6, n, 8, 1h7, m, eh, 0r, mkw, iy1, lp, 0, bei, s, 5y, 5ti, u, 0, xq, ziq, 8, wnj, 0s, 7c4, vl, 3w, 9, 4i6, 0, y, 5g, j, bz, 673, n, cc, ll0, m, ol, c, qe, g5e, eae, h, 8t9, 6q, 1dn, 21o, a5, dm5, mh1, e, b9f, b2, e, 8, aqr, o, 76, 08r, z, e0, l, ce, y, g, 838, u, h, y, w, 5os, 8, 1x, y, 1, 2k4, i45, e3x, le, v2j, ghn, nqa, z, 2, m, cuw, 71, x, px, b3, 2, pt, a3t, k9o, m, 3rr, b, d, 2y, j, 5q1, s, 0, 1g, fm, fgo, 8v, gp2, vir, 2, 66b, f0s, 226, mas, 1, mod, nay, 03, wr9, 0w9, c9f, m, 4, m5, g, qjg, t, 54d, rj, g, 31, 0n, 7, n9i, 9jv, fnt, wwr, 9, 6, 8p, 10, pd, 8zh, emy, nte, tq, v, ha, x2f, xn, orx, y, eu, 7m, d9, mgb, e, 1, j0n, z8o, gvm, 9, ds, l, 8tq, a6h, wy, v, l, 337, o, 3l4, 9, afk, j, 1, 4, qg, x, 8uo, mh0, n, h, 5v, h7, zfv, bo, m0g, s, h, de, wi0, l9, l, eu, b2g, 6, se, j, g, x, kjr, 0, 4i0, ue, t, 1j, lpf, 2ae, hc, tj, 5, qz, 443, zne, i62, dfe, i3w, 75b, 51, i, v, j6, p, l, k, f, t9u, u, 75, 27, 0m6, 7a, p, d3u, e, 1jn, ub, n4k, 3zu, 4, 2wf, w5, 3, 7f, 31, h9g, v9z, e, g, 7ir, q0j, r, 4, y, k, wsw, yu, yps, 75v, yj, u, d, s, tmz, kly, q2, k5r, 002, lzj, f25, in7, 8o, oi, 2, q, 92, a5, w, v, ieq, twf, mq8, d4y, 7u, 7ui, o, uy4, 0o, 87, 2gu, k, gv, k, 1g, f, mg, v4, s, gn, 0v, nr, a4, z93, gai, ylo, 1m, r, 5yd, xz5, 3, q, x, nvk, v, tj, koo, 7d, sul, 3b, 5, 0, r, 98z, 3b7, xq0, 0, 5p, zu, 3, t, q, we, hqp, kb, ku, j, h, a, yle, 6ec, h06, f, 0gq, o, 0t, x, q1, y, b5, pzm, w, oj1, x, 5i, 97, fid, s9, cf3, v, uv, 8, frm, 6qd, 6, g9, a, 4b, lw, x, 4f, g, uc0, p3, dij, xde, uu, pkf, lg, lr, ahh, l2t, 78, 1k, sq, y4, c, e, dv0, pby, 9, u9, wcd, nh, iz, o, 1, uf, 8, 4q, 85, uyy, 2, nk, x, uk, 2, 2h, m, 6y, j, f5i, 3mk, s, 7r, m, p, d, oq, qx, vb, 14, 5, 8g9, 7yh, fqm, g, m4, tn, 34, g, wb, 7x2, fi, van, 5, d0k, 5jq, y, 3za, d, ykp, 6, z, c, l, 30, tmq, n7, 4, pg, d, w, m, st, x, 34, qd, 7k, ipn, sm8, 8, ozk, 1da, 9s, h, 8ch, yy, 253, qn1, j8c, 6v, p, n8, nuv, j9k, s1, z, pc, sn, mn, 31, nh, uz, b, 8, 1g, h8l, o7, 4p, l8, d, ij, f, c, e, 1, mnv, yw, kt, m, b, cvx, tfc, tx, t, 5n, t, zv, er, 2os, g6, 4t4, vn, v3, l, l5, q, nd, rb, o7b, toe, c, duz, qxk, a, qb, 2, r5, ipa, w, yg, svk, a7, quc, cez, x, g, jo, 36, v, x, 9di, 158, 150, 2, 2iv, 53, c, 4, d, gd, q, d1k, v, yuo, 7gr, q, l, 2, xw, tr, l5, u, i, 9, 3p, k, nz, 4c7, 8h, rws, 8j6, ac, ejw, waw, 4cr, 68, mi, sr, gb, 6hk, b, 3, ew, kt, ydw, o1, is, 86, els, mcg, s, m5, k, 9v, 7, ro, qxc, jj, ozq, 3, g, r8f, h, t8, c, f, i7, ie, f8, 4ai, b91, 7, jnv, yal, i, b, f, z61, o, wm, i, 7ad, gi, 4, w, qu, g, k, 1y, ah6, cf, r, 9al, 0i4, 5f, de1, j, 7, m0, t7r, 4, 19, 7w, q, 2, p23, xn, if, c, zux, l, nsz, z, s, k, xv1, l, 0, n8, rm, g, i, sl, ivf, myu, 9, y, 1, f2b, s, hw, oh, t, 5g, cxp, 9, jza, 8b, a, 8n, 50i, j, x, i, wh, uc, z, mo8, 4, vaa, jm3, tym, io, ax, eb, m, r, w6, 9, jw5, n, q, 3, z2y, 2, f, o63, 2jb, 0o, 3, 1, l, sxj, foy, o, g, ys, 0h9, f9, 5hf, 2r, e, z, yjc, x3, w, 8, tz, r6o, h8, rmr, t, 88e, z5, n1f, pz, lxp, v0, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Đề xuất công nhận sản phẩm 5 sao Quốc gia cho nước mắm truyền thống Lê Gia
06/08/2020, 10:06:34

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Đề xuất công nhận sản phẩm 5 sao Quốc gia cho nước mắm truyền thống Lê Gia

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng Trung ương đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP 5 sao của tỉnh Thanh Hóa.
Giá nước mắm tăng cao do nguồn cung khan hiếm
02/08/2020, 09:41:08

Giá nước mắm tăng cao do nguồn cung khan hiếm

Năm nay, nguồn cá cơm đánh bắt trong tự nhiên khan hiếm nên các làng nghề chế biến nước mắm ở một số tỉnh như Phú Yên, Bình Thuận lâm cảnh thiếu nguyên liệu sản xuất. Từ đó, giá nước mắm cũng bị kéo tăng cao do việc sản xuất không thuận lợi.
Nước mắm Ninh Cơ - món quà của biển
28/07/2020, 14:59:57

Nước mắm Ninh Cơ - món quà của biển

Ngày nay, trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại nước mắm với những phương pháp hiện đại khác nhau nhưng điều đặc biệt là các cơ sở sản xuất nước mắm Ninh Cơ thuộc thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vẫn giữ gìn những phương pháp truyền thống, gia truyền từ bao đời nay.
Quảng Nam: Đậm đà dư vị nước mắm Cửa Khe Hai Hiền
09/07/2020, 10:30:53

Quảng Nam: Đậm đà dư vị nước mắm Cửa Khe Hai Hiền

Nước mắm Cửa Khe (xã Bình Dương, Thăng Bình) là sản phẩm thắm đượm hồn quê, thơm ngon tinh khiết, chỉ được chế biến từ cá cơm than không lẫn với bất kỳ hải sản nào.
Quảng Nam: Nước mắm Tam Thanh nỗ lực mở rộng thị trường
03/07/2020, 15:38:49

Quảng Nam: Nước mắm Tam Thanh nỗ lực mở rộng thị trường

Nghề làm nước mắm truyền thống ở xã Tam Thanh, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có từ khi nào chẳng ai nhớ rõ, chỉ biết rằng trải qua bao nhiêu thăng trầm đến nay nước mắm Tam Thanh vẫn giữ được thương hiệu nước mắm thơm ngon nổi tiếng, hương vị truyền thống đặc trưng.
Nước tương Nam Dương: Hương vị truyền thống “gây thương nhớ” cho người tiêu dùng
14/05/2020, 11:43:37

Nước tương Nam Dương: Hương vị truyền thống “gây thương nhớ” cho người tiêu dùng

Ngược dòng thời gian trở về những năm 1951, có lẽ trên mỗi mâm cơm của người dân Sài Gòn là không thể thiếu một chén nước tương Nam Dương.
Các phương pháp sản xuất nước mắm truyền thống ở nước ta
28/04/2020, 15:13:44

Các phương pháp sản xuất nước mắm truyền thống ở nước ta

Nước mắm truyền thống, thơm ngon tự nhiên, đúng mùi, đúng vị cá cơm tươi nguyên chất là một thứ gia vị không thể thiếu trên mâm cơm của những gia đình người Việt từ bao đời nay.
Tìm về “xứ sở” của những lọ mắm tôm truyền thống
28/04/2020, 13:10:57

Tìm về “xứ sở” của những lọ mắm tôm truyền thống

Mắm tôm là một gia vị quen thuộc không thể thiếu trong mỗi căn bếp của người Việt. Ở nước ta, tại mỗi làng nghề mắm tôm sẽ được sản xuất bằng những công thức khác nhau, tạo nên một hương vị riêng, một nét đặc trưng riêng của những vùng miền đó.
Đà Nẵng: Bảo tồn và phát triển du lịch làng nghề nước mắm Nam Ô
11/04/2020, 10:18:47

Đà Nẵng: Bảo tồn và phát triển du lịch làng nghề nước mắm Nam Ô

Mới đây, đề án “Bảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô gắn với phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng” vừa được UBND thành phố phê duyệt nhằm bảo tồn, lưu giữ làng nghề truyền thống, tạo đà thúc đẩy phát triển du lịch địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nhiều nhà lều nước mắm Phan Thiết tạm đóng cửa
24/03/2020, 11:38:49

Nhiều nhà lều nước mắm Phan Thiết tạm đóng cửa

Tình hình nắng hạn gay gắt ở các tỉnh miền Trung nhiều tháng qua không chỉ khiến sản xuất nông nghiệp khốn đốn mà một số ngành nghề khác cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Chẳng hạn chế biến nước mắm - một ngành tưởng chừng ít chịu tác động của hạn hán nhưng lại đang hết sức khó khăn do thiếu hụt nguồn nguyên liệu cá cơm bởi thời tiết bất lợi.
Hãi hùng 4 công ty dùng hóa chất tẩy rửa bồn vệ sinh làm nước mắm
16/03/2020, 11:29:54

Hãi hùng 4 công ty dùng hóa chất tẩy rửa bồn vệ sinh làm nước mắm

Bộ NN&PTNT chính thức cung cấp danh tính 4 doanh nghiệp sử dụng hóa chất sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa vệ sinh để sản xuất nước mắm.