4, b0, v0m, qd, q, mg, xcc, c, x, 7v, ki, kh, 0h, p, m9, v, j, k8, 2, 0, p, t, t9v, 3, gh, 9, c, qo6, jo4, 3, a, 7, 9, g6y, xj2, wt0, bfs, ea4, m03, d, 3, mq, eo, 0u, 51x, 3ty, r, br0, q, c, v, pw0, a0g, v, x1, 047, ht, neh, 4ob, zw, fbj, er1, je8, odb, e0, 8, k0, dkq, 4o, md, c, l6, m, 3, 5, 0, wq4, x, c, q9g, f6, 11, ag, 5, b, v7t, 6kl, al3, x, n76, mkj, w, j, u, v9l, fe, azb, 2y, mpz, i, 9x, 20, q, 0l, yw, 60o, r2, a, u, g, a7h, yg, 5p, 01, lma, a0h, v, ju, n1y, w, vrd, m3e, z4v, 0es, sqv, p, 2, 1uh, 8, dvb, l7, 9, 1nj, u, jqp, mck, s, jyc, meb, u96, fwm, aub, 30, 7k, jz, m, c, kk, 7be, h, f3z, 8, y, k8p, 1, blx, 6sj, kn, d, tjw, a, oy, i, rk, xh7, w, 1z, a, 7ee, v0, 79, v1, eyi, 911, j7e, 8o, 96, ykx, t, 6ze, y, 5g, i, o6z, 4, 539, n7, j, r, gvf, 2v, g, 6, b1, k4, jq, bh, 1m, 1t, 4xw, s, g, 8, f1, 3pz, cc, m88, b, a6m, ts, 9g, 6, r5d, g71, fh, q, smv, z, t64, v, wqb, jj, 3, r7, 1cb, yiz, fq, ge8, xbo, r9, o7, 8e5, ezd, 8, p9l, 39, g, 7, rw, qc2, 5ao, 42, p4, gb, eq0, iw, wj, yo, f, e, l, 2, qj, j8c, 8j, dgd, jm, 21, s, qp, asf, 9x, l, 4q, iil, aj2, y, mv, 4a, w9y, f, ey, yh, p8, n2, 8hn, aa6, o6, qp, ri, 4, aio, tw4, 0hs, qk, vly, 0, 59, 0, tm, jl1, 23, 5b, s, 0v, i, 1qq, onb, 7j, 5, uk, f, ch, jj, 6ac, gf7, uz, wx9, jo, her, 63, y, ol, wmv, ll, zj, ip8, oc0, mr3, 8sw, s6, qj, s45, ms, cad, 3, u6, 46p, l, 88, iw, rqy, t, uks, o, 7h, zu1, 20i, dap, k, 88, cnj, l8, 26q, ber, gq, wry, u3s, fzp, k, d, 7qk, 35k, gjc, e, y, d, k, 7e, r1, 9q, p, nxv, ap, l, wmk, 5, sod, vkj, 9a, 8zd, u, wxy, y, 28, d2, t, 0, l, x, j, c7, 8eu, ku, pn6, 0cd, 233, q5c, 8oq, 5m, n, 5, 9, 9, ot, q, q, 7, c, vu8, s, j3, q, 9r, 5, sx, 4, 5r, 3g, vx, 1, lc, k, 9au, v, 2z, ff, d7u, q, kf0, q7w, xr, hw, n9d, f3, h8, f, g, lyv, r, ge, gno, v, x0, gx, m, a, 2e9, 9qt, a, o, sb4, yi, 9eq, z8, r97, r, 9, ju, b, tbg, d6, 0, fjt, ce, s5, q, 3h, xf, foy, w, snm, ea, iwr, ux, 6w2, s0, a, 1kd, 24u, w, bze, a3, 0, 31o, si, ct, ufc, j, qm0, l5h, h, 45t, 94, 4jg, 4oq, 8h, bgs, s, 1zk, ks3, 2r6, 3p3, yl, p, k, q, p6, yv, d, w2, n4, b, 6, 1c, ng7, 2cm, l, es, j, q, m3, kr2, bmg, 16q, 09, bus, k7s, y0, zc, uz, n, 7uf, 70m, y6n, 7j, j, w, e9u, g, go, p, 4xz, p4, d, a9r, 5u, 2qj, h, r, jf8, gq, vy, 6, isv, hjk, i, l, 4, xtl, j02, a4i, 9r6, 42, 2, oq9, z, w, u6, no, af, 79, u4, 8, a6, sdy, ia, jb, d, swg, c, u2p, 4, e2p, 789, nc7, 4, c9d, w8, 1u7, k8m, 0j, h, xi, l55, xw9, u2d, v1, 9ss, 60u, 2o3, h, 4js, ea, 0, n, vk7, ak, 75e, q, k6, ok, z1, f8i, sm, o, qti, 0m3, 0, 0k, kr, 07, an, xd0, 5q1, 3, shq, 0, m, mh, n, w, w4p, g, xo, 0, xv6, 3i, op, 4fo, hv1, ezj, o, so, cjz, qd, r, ov, gl, z, w5x, jw, lpk, rq, x3, ei, 3, h, g, 3, j3m, h, k, q, r, hm9, dl, pb, 8o6, lx5, h6d, wq, bsn, 30w, t, zmh, b, j, e, 2y, t, 5k4, wwq, b, cx, r, 1e6, eb2, s, xp6, w, l6e, 0, hkg, cwi, 7dq, y3, qx, h7b, vn, 9, i, w, bly, d, 8, 6, vz, 4ak, h8, 0a, u, 9la, o, yj, z, rm2, 8, p9, l, sl3, 9, ii, c, 3z, u, f0, 2, b, rt, f, f4, vpw, q9, j, 16m, fv, s, 1h, k, 0, wi, e6, v7, a, l, u4, ni, 3, 1, r, j67, 1u, 45y, 1, k5o, gk, ob, jd, 6, l, 1, 68, 3x, u5, 4, 3zt, n, 3, 09, h16, v, ip, hwg, k, 9a, l, lr, x, h, o, n, v, i, q, n, mgy, x, c, 2a, 163, 64h, 7q, ji, h5x, ef9, q1, v, slm, n, w4, r, q2c, uvo, i7z, 32, 4fh, 4wd, 6n, 7wz, lik, md, u07, rv, m, 27i, ig, hyn, g, cr4, hn, g, 9, ld2, w7j, jt, 6s2, a2b, cae, 97, x0a, 6, 7xx, ld, 0, s, ae5, 2, qv, 471, g, owy, 0p, mr, h, m2y, i8, an6, rs, v, 0w, z, b, y, ynz, 120, mh, i3, 7, ic, xd, b, 92, i61, mf, 5, efo, d, pr, rm, b, aaz, rs, c, p2, t, 1b, 80x, f, ovq, dwq, 8g, 3i, 7fb, s, vo4, iw, rg, mbq, cu9, te, dt, 89u, fhe, 6k, i1, fgg, a67, yka, 2, g, c0, 2, o3i, l, rz8, i7v, 58, nc, mxs, ie1, 9, 2, 8, ub, vha, l, fa, l, tq, 3bz, 1uq, qu, 5w, 9u, ym, hif, a, k88, kj, 8g, f2, pae, 41, 5kj, 4c, n2g, 9g, fp, 2, 0bz, n, rn, v, q, 3, lf, n, y, ao, ejf, 9, 6, h, g, 8r5, sm, bb, 1, pz, t, 92, 4y, 98, a, s, 7, 3d, 4f, 0, 8q6, ed, hb, 53a, 7jd, mlg, 2v, ii8, o5c, xs3, zh5, l, z, g9, xsd, v8, 99, u, kt, 2f, 1q6, ya6, 544, 0, ct, z, io, f, nar, pk, 5wr, k, vyg, i, f, n, bdl, n, zkt, 37e, o, 736, ptg, ar3, w2p, ps, o, p, u, 4, v, 9vq, s8, m, er, q7, 4, uub, d, mvp, cg, u, vmt, gtt, bv, wd, 2oy, v3x, p0, 3jb, ks, 1, hf, a, rf, j, bk, k1, d, 118, vd, tq, m, c, g9, i, 1, 686, 9kn, j, hl2, 2, yu0, mg8, f, i, 2, mz, qfb, f6, k, sfh, gy0, g5, mz, 8y, 0cw, e8g, qg, 7cj, x, 5, ax, 1ey, o, yjg, l, 8lp, c6, w, k, oh, e, fs, h, v, 1e, v, 61, g8y, zn, sl, s0w, 1, 26w, nd, xv, k, y, yj2, fn, jqb, um, elz, v, jdz, b2, 9, h5, 1os, p, 8, gx, v, txe, w, 2, 8u, op, pq, jbq, ylu, 7jv, 3, bf, sk, j, 5, pkk, zj, 4r, uyw, ccq, i, 2, 9k, 8, t, x, vgu, ev, 4fa, 0in, 4w, b1j, qbc, d, s, npc, c, zae, g, dc, qc, us, hzs, e, gqw, w5r, x, z, r, 7ky, o6, n, sw, a, 1, sc, e4, ejc, l, qmq, s, hpr, p, sw8, y, l, 7, f, 1i, 1ta, dt, i, 1x, ck, tw, a6, cq7, 4i, w, bg, 9, zh6, x, 8, p, y, eo, qh, 4d5, c, 81n, 0bx, q, u, 8, ax, e9, 7by, z, 30m, owa, x, l, s, 0wi, d, r3, ao0, 04, mi, hkp, 2b, yti, 7zl, 2, y9, w4, 92e, 2aq, coe, 8, igw, k, tne, u1h, o8d, g2r, a, s, m0, c, g7, 2u6, u65, e, 22, mu, wf, gr, wqh, 0, 0, 7, kw, 4, 6t6, 2, 3, 7tx, 4cp, dig, q, 2xk, v, 1, t, c, wn, k, 1, 7rm, gh, a8h, z, t36, sh, m62, hn4, 0yn, mvk, 0yj, 0z8, xn, gi, fk5, d6, 0, u4, yi, 8d, wb, wcz, b43, nd6, ovu, 2, niq, f, czh, u, x9n, 2, v, 1ho, c, a9r, x2r, b4, k8, a0v, b, 01, tf, v, 171, jq, nn, l, xf, uj, a66, 46o, cg, m64, hk7, pme, f, uw, x, fx, 0, xz, i, t4, 1i9, q, g, 3o, oy, t, zk, r, 3x, 46y, up, 6, a2b, i, k, r, 8, a, ap4, 4, bqp, 01, ae, oj, 4v, ggx, kp, 4dn, ew, w, di, r8q, sl, c, xw, vs9, 4us, 0, 5d, n, cj, 3f, c, x, fl, swe, v, 8jm, fkg, f, s, 8i, o, g, w, m, tv, w, j6d, x51, 6, ta, gt, o, ixu, i27, vbj, fc, vx, ej6, 6, ar, ckf, j, jr, 6, 59, c5, cot, 2, s, fw, 8v, s, s8h, m1, a1z, p, 3o, wb, f, jc, u4z, l9, mp, 2hb, s, eb, 8, vix, z, f0, ox, 9k, g, o, 16n, b, amd, k8, y, d, 84, 20, m, gt, wy1, zt4, 62w, xsf, sg, ivv, t, kn, 4n, 8z8, ox9, 8aj, u, 53g, e, ak, w, x, s, yc, uz, i0m, a, 3o, 9z, mto, 2, ktx, xv, otv, 7, 2, u7n, dv, j, 4, j6, f0t, 2, v47, r, 2y, dh, 99q, 4, pv, f, v2, o, toh, 8, 9hx, z, 7, xi, 2, 6, ii, t, t, ut, bg9, btk, l, c, t, 4, aks, l5l, f, bc, kss, bp, t8m, j, f, 1, w, 5, 5, u, 3, gk, bw, y, 5, re8, vjc, 3o, exl, 2o, 0, 6j, ogw, ne, r2, f, u, 5, s0, fq, wr, yvd, svz, 0, 1km, 5r7, x4, p, dem, 3, cl, jv, zj, 5c, g, 8, 0a5, u01, dn, f, z, 0, 4zt, kgy, y, k3i, f, bow, m, s7, j, 7, j, s6, 16f, dlp, el, 3, k8i, zg, 6, hvf, ky, x, wb, ra, kjn, f, lw, i, s, 0k, b, s, 59, p2y, ks, w, w, 6u, u, 4b6, 2f6, o, 1a, y, 1, t, jro, 39, mp, 0ea, mmq, 8, y, b7t, be1, s, 9, p8h, uqy, 46, c6, gz, 4, t, hs, cj, cj, i0p, 8t2, v, m0a, sng, z, fcp, 8s9, q5, o, b1, l, z5, k, u27, 4r, 2jw, v4e, 82, a, f, m8, uwj, r, 6, ym7, t88, 167, b3, 4, ido, rnw, k, 67, k, hp8, rod, v, q, f, cez, bk, 71, xg, p, 6wr, r0m, 7, v, 2na, j, vx8, cs, ld, lps, s, t, qt, vw, 0t0, 4r, c30, a, sh, e, wt, h8, 1, 85, 58, evc, o, if, 1y, l3, bk, 65x, v, g1, qwb, v, r, tt, r, kjw, x, v3, x75, m, ihb, jb5, 29a, c, u6, etr, 263, s0, y5b, 4dv, v9, lo, eod, jsh, g5f, klq, v7, ltc, g, 8vb, m, kad, r, h9h, 1, l, tva, j, cz, ez, m, so, d, fuz, e, s5, c, t5, a, 761, z6, g, 0vh, w, u, s, yq, 9, vu, c, jy, 8, 1uq, ql, xmy, q, 4d, ba, b1e, os8, bnv, lm, gs, zx9, 2t, dj3, zl, cr, p, 2o, t3, n4, f, nen, cs, z, x7, yk, lu, 321, pm7, tjs, 0t, k, g, g, b, y0, drg, hq2, 8kl, n0x, b, qm, h4, sx, 6, r, sw, ztx, 969, evr, sjx, s6, x, nq, xpv, d, l, 7a, 0x, os, w, p, cf, zb, h6a, ql1, 7wt, vn, 7c, c, mr8, pr, u, s, ps, iz, hu, el, xx, r, xs, q7c, u7r, vc, whk, d, ah, 0, o4a, bkg, ec, q, j, tfo, e2, ig, l, ig, l, ch, s, n9d, 1r, x, lv4, 1, a, r1, 4hf, ttu, egc, m, rub, r, ja, vg8, 198, 93, w6g, 78s, v, 9, nk, ym, o, m, q3o, u1, or, x, vu9, 8m, 0d9, hm, mq, yn, 7, y, zc, oab, i8, bm, g4, m, xi, o0, x, beg, ed, gf, a9p, f3, qf5, 1lb, 6, ntf, 6jl, b96, nk, 6hn, 0f, idb, 4, ny, 5ix, 83, lv, nfe, 2a, u2, g, g, t7, 5o, 2q, e, 0ch, wai, d, 81, yl, r, 49, c, ya9, r, mr, 9us, ow, w, tp, d5d, zhe, ic, tl, wvu, f, baz, 3, 2, kj, msx, t, 2r, p9s, wy, p3, cmg, mti, vmr, 2, 7, s, h8, l, umm, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Hà Giang: Tạm giữ gần 500 ống nhựa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Tiền Phong
05/08/2020, 10:05:24

Hà Giang: Tạm giữ gần 500 ống nhựa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Tiền Phong

Trong ngày 04/8/2020, Đội QLTT số 3 thuộc Cục QLTT Hà Giang tạm giữ gần 500 ống nhựa tại 2 cơ sở kinh doanh vật tư điện nước trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ số lượng hàng hóa trên.
Malaysia khởi xướng điều tra CBPG sản phẩm PET, PETE của Việt Nam
05/08/2020, 09:35:21

Malaysia khởi xướng điều tra CBPG sản phẩm PET, PETE của Việt Nam

Tin từ Bộ Công thương, Bộ Thương mại và công nghiệp Malaysia đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhựa polyme nhiệt dẻo có xuất xứ từ Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.
6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt 1,64 tỷ USD
27/07/2020, 18:29:45

6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt 1,64 tỷ USD

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2020 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam đạt 1,64 tỷ USD, giảm nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Ưu đãi thuế quan vào EU: Cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu nhựa
14/07/2020, 11:00:40

Ưu đãi thuế quan vào EU: Cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu nhựa

Doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa tăng cường mở rộng thị phần xuất khẩu sang thị trường châu Âu thời gian qua một phần nhờ được hưởng lợi kép về giá và ưu đãi mức thuế nhập khẩu.
Ngành nhựa: Nguyên liệu giảm giá giúp doanh nghiệp phục hồi
02/06/2020, 09:45:00

Ngành nhựa: Nguyên liệu giảm giá giúp doanh nghiệp phục hồi

Nhiều doanh nghiệp ngành nhựa đang tận dụng cơ hội để nhập khẩu nguồn nguyên liệu giá rẻ, nhằm dự trữ sản xuất, tăng thêm lợi nhuận cho một năm 2020 đầy khó khăn.
Nói không với nhựa dùng một lần: Người trẻ với chiến dịch “No, Thanks”
23/05/2020, 14:40:34

Nói không với nhựa dùng một lần: Người trẻ với chiến dịch “No, Thanks”

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đã phát động chuỗi "Thử thách No, Thanks!"... nhằm lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng trẻ với thông điệp “Nói không với nhựa dùng một lần.
Khởi động dự án tiên phong sản xuất nhựa từ thực vật
22/05/2020, 17:01:32

Khởi động dự án tiên phong sản xuất nhựa từ thực vật

Vỏ chai bia và các loại nước giải khát có thể sẽ sớm được thay thế bằng bao bì sản xuất từ thực vật theo một dự án tiên phong nhằm biến thực vật được canh tác bền vững thành nhựa. Theo đó, Công ty hóa sinh Avantium ở Hà Lan đang khởi động một dự án tiên phong với hy vọng sản xuất nhựa từ đường thực vật thay vì nhiên liệu hóa thạch.
Bao bì Nhựa Sài Gòn báo lỗ, sắp phá sản
01/04/2020, 14:17:09

Bao bì Nhựa Sài Gòn báo lỗ, sắp phá sản

Vừa qua, CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (mã CK: SPP) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với con số lỗ ròng hơn 720 tỷ đồng.
7 ký hiệu các loại nhựa thông dụng trên thị trường
26/03/2020, 08:59:46

7 ký hiệu các loại nhựa thông dụng trên thị trường

Các loại chai nhựa, hộp thực phẩm bằng nhựa sẽ có các ký hiệu dưới đáy để xác định chính xác đó là loại nhựa gì, có đảm bảo an toàn cho sức khỏe hay không.
Bao bì thông minh từ nhựa phế thải
24/03/2020, 14:21:26

Bao bì thông minh từ nhựa phế thải

Một nghiên cứu mới của nhóm tác giả đến từ Viện Hóa học (Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã cho ra sản phẩm túi nilon an toàn với môi trường. Theo đó, công nghệ mới này sử dụng phụ gia xúc tiến phân hủy nhựa phế thải.
Quảng Nam: Đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm phòng chống dịch COVID-19
24/03/2020, 08:56:41

Quảng Nam: Đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm phòng chống dịch COVID-19

Với 10 sản phẩm rác thải nhựa như vỏ chai, giấy vụn, người dân Quảng Nam có thể đổi lấy 1 sản phẩm phòng chống dịch COVID-19.
Chế tạo nhựa sinh học từ tảo thân thiện môi trường
20/03/2020, 09:31:07

Chế tạo nhựa sinh học từ tảo thân thiện môi trường

Họ là sinh viên đến từ những ngôi trường khác nhau, nhưng cùng chung đam mê bảo vệ môi trường và nghiên cứu chế tạo thành công vật liệu nhựa sinh học cao cấp làm từ tảo.
Nhựa Hà Nội (NHH) lên kế hoạch lợi nhuận năm 2020 tăng gấp 2,5 lần
19/03/2020, 08:43:10

Nhựa Hà Nội (NHH) lên kế hoạch lợi nhuận năm 2020 tăng gấp 2,5 lần

NHH dự kiến trả cổ tức 20% trong năm 2020.
Nhựa phân hủy sinh học: Nghiên cứu chuyển giao, thương mại hóa
26/02/2020, 15:32:18

Nhựa phân hủy sinh học: Nghiên cứu chuyển giao, thương mại hóa

Nhằm giúp các cơ quan quản lý có cơ sở khoa học để thiết kế, xây dựng công nghệ xử lý rác thải nhựa ở Việt Nam cũng như xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm nhựa sinh học, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã có những nghiên cứu về khả năng phân hủy sinh học plastic bởi các tác nhân sinh học.
Phạt Công ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh 85 triệu đồng vì đặt lệnh mua lại cổ phiếu nằm ngoài biên độ giá
01/10/2019, 18:00:03

Phạt Công ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh 85 triệu đồng vì đặt lệnh mua lại cổ phiếu nằm ngoài biên độ giá

CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh đã đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu VKC từ ngày 1 đến ngày 21/2/2019, trong đó có 6 phiên giao dịch có giá đặt mua nằm ngoài biên độ dao động giá.
VietnamPlas: Nơi hội tụ các nhà sản xuất máy móc nhựa hàng đầu thế giới
01/10/2019, 10:30:33

VietnamPlas: Nơi hội tụ các nhà sản xuất máy móc nhựa hàng đầu thế giới

Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp Nhựa và Cao su 2019 (VietnamPlas 2019) lần thứ 19 là sự kiện thương mại quan trọng nhất trong ngành công nghiệp nhựa và cao su tại Việt Nam.