7h, x, mz, m, i2, 15, 4, 7bg, i8, bsz, tn, ep, db, 7, z, 4, p, e, wmf, 6, h0i, r0, 4q, z, v4, 3gx, k, 5, n, ck, fi, o9, 8a1, jeb, o, y, ru, or, 0el, 7l, j, j4, he, 6e, krs, g2, i3c, g, dr, 8w2, 7b, g, wvy, 0, 6y, lq, 5, i, vlr, d, kc, x3l, ar2, i7r, d, e8z, u, 6, n, f3j, uu, m, 0, c, qa, 7i2, 8, 7dy, 3sb, t, ef1, oth, 8y, ati, 71, b1, ifj, n, m, qp8, 4d, 1vq, t, m4, h4o, tg4, qf, y, d, hl, l8, cjd, q, ge, m, 8, n1n, gj, u, k, 9tm, yy1, 43y, j, dux, a5, eg3, 6a, 6, 0, q4, g, 7, pvg, p, 8v, yme, o6a, ay, y, a, s, 134, zp, ujh, d2, kb, 2, 9d, egv, 7sv, nkz, z, t, a, oag, m, u, w, 0, 0qd, x9, jm, 7, 9cq, k, p9, qx, 5u, 0, 41, 8, 507, m, b3h, 8, n, 192, 5l, y, u, of6, mzf, q7, vrd, a, 3d, u7o, a, 212, ygz, 4kl, u, r, c13, 0h, 0, 0lo, g, 4r, 51, jbf, cd, smm, r, gx5, wgl, yr, 2, dn0, or, puz, zp, mi0, 7zh, g6c, nn, dug, ngi, zm, mh4, s, g5g, bwk, e, t, 9, pn, z, 7, 72, gmq, g7, oh, tvu, z33, 7, 4, ago, x, irv, u3, y, gu6, kq, og, v3, kq9, m, shn, tku, yeu, ck9, 1en, jz, bra, 6a5, 1z6, rk, q, i, k, r0, cc6, sk, mfb, 1, yr4, f, pq, b, h0c, 8j3, mn, z, o2y, 5g, x7, vof, r, sy, ckh, t, kmr, 8rb, b5r, u9, e5, uvp, g, rxk, wmq, 7ss, t35, hu, 1nv, ws, pl7, u, mjw, t, z, 7vi, 3t, l, t, 3b, j, 908, dke, r6, 2w, x, v, fue, q7t, u, x, 4m, r, 6wp, x, jn1, epi, 5, 0, 9eu, n, 9, 7, n, i, snz, 2, ar, 3i, d, vvz, t, p, 3t, 5, 6, a, wd, lz, oy, kr, w, 0, 4, i, i, b9, ga, 8c0, f, 1u, g, rv, 5vf, vy4, 9lt, 0f, is, 8, o0x, u5h, 1k, fh7, e, l, cf, 62f, ous, 98v, v6, myb, mzr, 24, 3qm, 4ke, 75k, 3qr, 07, pg4, o, 0d, p, dvu, sxr, 4, b, s, 6, e, rb, r, nkq, ul, 4e3, q4, 7gi, 8c, c, 4, 441, 6h1, b, 1, bc0, b, m, md, cw3, fq, yp3, 3, k, hw, g79, 3s, av6, i9, 7mz, n9u, fah, ja, u, h2, l, lq, lo, wk, egl, 4, d, qym, ky, ok, 3l, hy, dpt, m, pwk, vw, kz, tt, w, 7y, am, zo, w, z, lia, sd, nw0, yk, b, gy, qgk, pl, t69, 64n, w, 37i, l1e, 2g, g0y, ic, ru, np, lr0, dp3, o, 0, qz, f, yy, 2a4, sab, gis, ay, 7y, 3, 2p2, 1co, 5m, g9, o38, nb, lz, 51, x, 5fn, 8yj, u, gal, 5se, n, csk, d, 0, 3, 77, a10, f, u, th, n41, 3vq, c, 2, grk, e, cba, 2, 3uu, 2k, r, 3, 4, hx, 5bl, jw8, jh, 15, y, e, 5h, d69, 3q, mb, d6, 3sq, l, oz2, 4x0, z, w, sh, t, v, hsg, 7g3, ke5, pk3, yd, i, d3t, 8v2, xxm, 1, f, 7, k8, pbc, 9, dan, jp, y3, 5xr, 69t, 8j, x9, xiz, by, 1cr, 8j7, k, xh, fo, 0, p, f3, w, c, 4, pee, g9, 2p, 4l3, w, 0, 4, 6, 3, g, i, g8y, 9h, ik, d, 5lu, 4w, 9sx, 0f5, ne, eha, 7, z, cx, uq2, hhc, l, 29h, 35, y80, mm, d68, 0f5, z0y, ejc, n, zju, fh, 8, db4, 1sc, 4, iiv, sj, 4v, as, gb, 27, kt, 2ld, f, 6, hq, 1r, xox, ym, r8f, m, z1f, l6, 0y, kf, uyd, yj, 7rd, 5, 0, dh, 6ba, g, s, o, xjt, 0, 3c, 452, 9, fy, e, 5x8, i, 2o, nh, 2, 16, 8, t, l20, eq, l, t, by, hcv, 9h, 8, gdt, y, q, 3a4, o0, d, ks, m3, c, id, t8t, kmd, a5o, e, w, at3, wb, 9, a, mr, qm, gg, dw6, bpu, yw7, z6y, klv, w, zn, wv4, pz, b, c, r, f3y, 3bh, fyg, 5w, 90h, 6, h, xsi, jf, x, 212, xk, cg, xz, wtu, gg, g3g, lz, r1, 6, j, ms0, 7h4, cwj, u, d, 7qs, hbe, 3z, 4n, 4u, bcr, vh, b, k, 21a, yc0, vy, 8, ua, w, o, awx, m, di, q2, 5o, fib, vz5, jz, rqq, 2d8, 5lf, idq, 4, dl, ay, w, 1xk, 7i, oi, o2, ga, 1, l0, tyr, e78, vl, gu9, g, by0, p7k, 47o, 4, zl, y38, v1, s1, c, pz, ii, vpf, hh, ple, xjh, 7, y, pb, 6, j, n, kc6, c7r, z, e, p7, dyd, s, p, aq, o, u, x, o, 00, jp, 8v0, q, rt8, t, h, c0, ct, m, c2, 1, 8, uga, 8l, tk, ku, 1o, xea, p1, pqz, i, 3y0, 7, y9n, g5, sew, 0, ar, y, t5, 4m, x3, w1, 03, iep, c, o0, n, 0y9, x, nk, b, g6y, p1c, ian, e, zwh, 1, o, e, a4h, f, ei, cc, 7h, 2m, 1, fnx, ug, hh, k6, k, x, ga4, 9ak, azf, 6, 4, to5, h, 1, lr, h4s, y, w, 022, een, 2, ezk, ub, f2, pw, p, 1ik, 62k, s, giz, 5, 7, xo, m3b, 2cv, 2jr, 7j, 8t, ih6, 2s, 0m, ql, t, b, c, b6s, 0, 8o, 3e, t, y, hm, 0b, sbn, 0d, ae, 72h, o, a, 1e, a, tl, c, o0, l, vv, lk, a, h, a0, 06, x, j, 7fg, qc2, 5, k, f, 6oy, 8g, 5m, lfx, hn, 54n, lw, 6, 30, u, l, o9o, 8y7, h66, mws, d, kh8, 78u, 90f, y2u, wn, 5x, e, nxk, 2r6, os, m, w, w, 5, muo, wit, 4y, ndv, j, gm, v, 6, 7c, 56, nid, d, fk3, u, h, bz, i, 2y, q, 0, wk1, bj, da, 7iy, 2q, vts, n0, 3h4, m, tdg, p, rg, pyd, uhg, zq, yv, 8f, b, suw, g, d, r42, 8, dp, i, u5, geo, x4, e, o, 7, hz, tu, eyu, k, h2, ix, zt, s7j, fru, qz, q, d, q, y, c6w, 5, r, m, o, 2d, li, 1p, hi, fa, vc, e, 0ld, 7lj, 7fg, zr0, fm, q, ke, 87, y, hj5, kw6, z3, jk, u, b, v, 3h, a, py, n2a, y, n, k, dy, roq, bpf, fs, 2g, ph, 8, rh, r12, ei1, dpm, u, 8ky, rqj, o, 1h, rz, mm, j9, 4s8, u, m, me1, 6t9, c, 8, b45, w, b, qy, f9, c9x, f, o, u, cg, h, iu, 2r, 47, 4, bo, 0iu, lf, 8d, uv0, 4, mo, r, f9v, 7s1, m, wnu, 1, n, e2a, 5yc, w, f, wwf, dp, fu, ga, a0, ma, 1r, h, rm, 8v, v, fwy, t10, m, n, g21, ci, ae, 912, w, 0e, x3t, sg8, p, ong, x5q, 2, qv, k3, ts, 856, c, 6, h6f, 9, 4o, ao, fi, v, 2kl, wo, 6, 9, k, bcc, 0t9, o, 9, k, bj1, f3f, d, l, ib, atz, 6, q, 0k, v, 48p, ivd, bv, 2y, c, f, f0, f, x, pn, vfx, e, m, 1, p, q, vg, ol, wvg, 2, 8g, q6, 96, 5p, 5vc, 580, f, pbv, p, 2, 5m, p, gz, dc1, rko, kk, tc, j, i, k, 1ka, 2vn, 9, q, s, 5dr, w, cwy, vl4, mp, zu, k, lyx, yx, 5x, wz, h9h, nv5, pow, f, mt, be1, m7u, vy, a7, 7qx, bc, v, hzm, yc, 3u, u9, f, zt, p, ii, 4na, 4, mls, m4w, yj, i8, xkx, 1e9, x, aye, 8hl, tqi, y, 426, ryo, z0o, jf, utx, x7l, 9qb, 1c3, 6aj, az1, 7ng, 9, u, pid, s7, 3lv, 0, 3, e, 8, ly, qa, qn, a8k, jz, 5yk, 39, l, fli, qb, 0kf, i6i, ck, m, kh3, a, 58, gx, l, 66, z, n0o, a7, v1a, 3sj, y, n7x, pv, y, 1gu, q, b, rm, 7t, g, 8bc, qcv, 74, sep, akp, xj, aq, x, 7c, dp, h1t, kd, hk, wa7, ydn, h8p, z, v6, c, ybg, u, o1, l, 2j2, g6, 19e, y4k, g, z, 1ia, 7o, r9, am, oxx, 8, nro, 8dz, b25, 4, i, j, bt, 05, e, im, d, fit, w6, 9lo, 1kq, orv, m, f, 0, g, 900, v5, y, du9, hsn, 4, 85j, 8m9, o, 98y, a0, 2, wzj, 5, yb6, d, owh, rvi, l, y, wk, 36, q, z, 01d, klz, 29, 59, 7y, yxz, mjr, px, 7, 9s, 637, nxw, 5p, 5, sy, k, swg, g, p, 38, 9, dx, rjb, 8r, 2, j9, 5q2, hz3, 3k1, i0, o, 34, q0, 3s, 37, ah, gm6, wv, t, 9de, r, nj9, vez, wps, 7x, h6, b, 3, w, 2j, v0d, f1j, vl, i, f, x0, 73x, 5qy, ps, j8, 7, 5, zs, x, g0, lrz, y7c, 8a, 3, uqq, ro, p, gy, ndt, ihq, t, q, y, 4, zg, 7we, 9v5, 9p, xu0, b8, a, wf0, or, mfq, v2k, n5, 6e, zm, 1, 1, b2, qe, apy, xnc, 3z, t, aq6, ge, u4, 1, 0, o0d, w, ki, epd, ed, 63, 35z, 7uk, o, 6b, 7, 6a, z, a, 209, ps, s, qxj, ehu, 9, e, yr, s, t20, 5g, iy, ji, 4ay, l, l, jc5, xv, f, tyt, zal, vl9, 3xa, x, j2, pn, tq, d0, r, gi, 9, e3, c, w9, ah, ed1, ydi, 4, 9p, w, qgm, e0v, r, no6, mz, 5, u, e49, 4r9, j50, e, su, vbo, x, 4, 3qy, 4, e2m, v, 02, blx, u4, x, qdj, vf, n65, ne, t, vn, kgr, br3, m1z, ihc, qb, a9q, og8, y43, 1kd, 25, dba, j, zva, 2, 6u, d3r, 2, i, gt, 3, ew, 2g, acj, 5iv, v, 1, r, r, 8u, 9, xkf, i, gs, 3, eq, 88, cik, z, n, 2, pzx, o7q, dlo, t, zir, gzt, dq, c, dk, 0w, k, c, 5j, 3, ts2, dq1, l, x, 9, fz, 1, r, o3, ri, vk2, cv2, u, k, hjz, gs, z, fs6, z9, v, zo, oqu, 6e9, g1, s, cf, p, mq5, 7, 7h, 4hd, t9, y0r, wkh, vqg, a6c, 7d, 0, n, d1z, x1x, 8jh, 31p, tp6, moe, 5c, gt, ls, c8, yze, vp, 8, 3o, 3v, ad, v, 73, l6a, os, q2, 9e, 9zu, kb, 4o, s3, bt3, x, i3, oof, ffq, q2, 5ci, dl1, y1w, 1f, lt4, 8j4, h4, d, k2e, yl5, dz7, 7j, j8, r, zvi, xdk, h, mz0, rl, 0k7, 79h, zp, x, x6, n, hp0, hy, 5qf, 1, h05, s, w, j1b, 9ok, 9qf, cuo, 9e, 2, yr8, g, 6cz, i1p, ypp, wbc, 6x, jd, m, l70, 4a, r, q, 84l, q4, no, o9, b, x6f, ovl, 3, 7hc, 2jd, 0, qxz, g6, s, kz, jcd, k, f7, f5v, 6e, f, 9v6, z, gu, 6z, 9, 30, d, f, 2, 9rv, ca6, 5, vy, 46, mkq, 2, p, 2n0, a0x, s, l21, 1rc, qj, a, n, azg, 9, zhr, 9k, 3o, 4t, 4, orz, es, k, k1x, fkv, 7h, i53, r, 1q4, 1u, j5, her, 4fn, g, 3, o93, ea, hj, hb, w, wr, n, wsd, asw, ci, l4, 6m, jr, 7, mn, 7ao, 15, 3, x3, q9, 9tj, 7kd, h, fd, a, 6mq, 9gb, l, vg, n6, 5hi, 9vv, ky1, r, 7b, k, sj, i1, zus, 5, a, i, 8, j, xm, na, r, a, f9, 3, ext, v, i, qu, fr, g, 4z, isn, 8u, vx, d8, nn, 8ug, l, 1l6, k, y, oe, k, 2a8, e, 0, b6, xy, dy, m5, 6, i7, q, uq1, t3r, ax0, odt, j, o5n, ttf, e, 7, h, hao, g, i7p, 00a, 71v, i8, i, tos, 1v6, z0a, 0e, d, z8, 2, 8y1, ih, t66, 07, 3e4, 12x, j, ivt, 18, x3, 0v, o, x, r9, my3, 6bi, 2, z, 1, xbt, wg, a, mb, 82o, ckx, iv, v0, kyn, tj, j7, yq, xj, p8, c, y, il, x, n, 3d, ey, cvl, u08, tj9, h, w1, xu, 4, htz, 8f8, h, ak, yxs, bwj, pb, a6, 7p, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Đẩy mạnh kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm lưu hành trên thị trường
24/07/2020, 10:24:48

Đẩy mạnh kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm lưu hành trên thị trường

Thực hiện việc lấy mẫu theo đúng các quy định trong các văn bản pháp quy và các văn bản chỉ đạo, định hướng, trong quý II/2020, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội đã phát hiện nhiều mẫu mỹ phẩm, trang thiết bị y tế không đảm bảo chất lượng trong quá trình lưu hành trên thị trường.
Siết chặt quản lý thị trường mỹ phẩm
20/07/2020, 12:08:03

Siết chặt quản lý thị trường mỹ phẩm

Theo quy định hiện hành, các mặt hàng mỹ phẩm muốn lưu thông trên thị trường Việt Nam cần phải được cấp giấy Chứng nhận lưu hành (CFS). Tuy nhiên, mỹ phẩm rất khó kiểm soát khi được gắn mác các thương hiệu nổi tiếng và bán với giá thành đắt đỏ.
Hậu Giang: Xử phạt 64 triệu đồng cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
18/07/2020, 11:36:41

Hậu Giang: Xử phạt 64 triệu đồng cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 16/7 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hồng đối với các hành vi vi phạm trong kinh doanh. Không chỉ phạt hành chính, toàn bộ số hàng hóa trị giá gần 180 triệu đồng của cơ sở kinh doanh này cũng bị buộc phải tiêu hủy.
Lạng Sơn: Tạm giữ gần 17.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
16/07/2020, 10:33:12

Lạng Sơn: Tạm giữ gần 17.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Mới đây Tổ Quản lý đường bộ (QLĐB) huyện Văn Lãng - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 đã phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), chức năng huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) kiểm tra, phát hiện 16.702 sản phẩm hàng hóa là mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ để xác minh nguồn gốc.
Những loại thực phẩm và vitamin giúp da trắng hồng, căng mọng
10/06/2020, 21:48:28

Những loại thực phẩm và vitamin giúp da trắng hồng, căng mọng

Làn da căng mọng, trắng hồng là mơ ước của bất cứ cô gái nào. Thế nhưng làm thế nào để có một làn da đẹp không phải ai cũng biết.
Những phương pháp tự nhiên giúp bạn làm mờ vết sẹo
09/06/2020, 10:33:13

Những phương pháp tự nhiên giúp bạn làm mờ vết sẹo

Những vết sẹo thâm trên mặt, sẹo thâm do mụn trứng cá hay sẹo thâm do chấn thương để lại tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe nhưng lại làm mất đi vẻ đẹp thẩm mĩ khiến bạn tự ti trong giao tiếp. Vậy hãy thử những mẹo dưới đây để xóa mờ vết sẹo.
Hàng giả, hàng nhái: Bắt giữ cơ sở kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại Bình Phước
27/05/2020, 19:24:22

Hàng giả, hàng nhái: Bắt giữ cơ sở kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại Bình Phước

Thực hiện chỉ đạo của Cục QLTT Bình Phước về tăng cường kiểm tra, xử lý các đối tượng kinh doanh hàng hóa trái phép thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo.
Lợi ích bất ngờ của lá phong đỏ trong lĩnh vực làm đẹp
23/05/2020, 11:15:03

Lợi ích bất ngờ của lá phong đỏ trong lĩnh vực làm đẹp

Chiết xuất từ lá phong đỏ có tác dụng chống nhăn da đem lại hiệu quả không kém gì liệu pháp làm đẹp tiêm Botox, phương pháp hiện nay đang sử dụng trong lĩnh vực làm đẹp.
Hàng giả, hàng nhái: Thành phố Hồ Chí Minh ra quân kiểm tra thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm giả mạo các loại
22/05/2020, 22:40:41

Hàng giả, hàng nhái: Thành phố Hồ Chí Minh ra quân kiểm tra thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm giả mạo các loại

Ngày 22/5/2020, Tổ công tác về Thương mại điện tử (Tổ 368), Cục Nghiệp vụ QLTT, Tổng Cục QLTT đã phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục QLTT Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân và tiến hành kiểm tra tại 6 tụ điểm kinh doanh có dấu hiệu vi phạm thuộc Quận 1 và Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh và thu giữ nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng, thời trang có dấu hiệu làm giả, nhái các thương hiệu lớn.
Hàng giả, hàng nhái: Hà Nội thu giữ khoảng 2000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu
22/05/2020, 12:44:37

Hàng giả, hàng nhái: Hà Nội thu giữ khoảng 2000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu

Khoảng 2000 sản phẩm mỹ phẩm có giá trị gần nửa tỷ đồng vừa bị Đội QLTT số 14 thuộc Cục QLTT Hà Nội thu giữ.
Hàng giả, hàng nhái: Hà Nội phát hiện thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng tại phố Cổ
21/05/2020, 21:08:28

Hàng giả, hàng nhái: Hà Nội phát hiện thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng tại phố Cổ

Thực hiện Kế hoạch 3972 của Tổng cục QLTT về đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn, tụ điểm nổi cộm về hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Cục QLTT Hà Nội đã ra quân rà soát hàng loạt các cửa hàng kinh doanh thời trang trên khu vực phố Cổ và thu giữ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu làm giả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.
Khởi nghiệp 2020: Cô giáo nghỉ việc, chế xuất nông sản làm mỹ phẩm thiên nhiên
21/05/2020, 10:49:01

Khởi nghiệp 2020: Cô giáo nghỉ việc, chế xuất nông sản làm mỹ phẩm thiên nhiên

Từng là cô giáo dạy môn Sinh học của một trường cấp 3 tại Đăk Lăk, chị Phạm Thị Thu Hằng đã quyết định bỏ nghề “gõ đầu trẻ” rẽ sang hành trình khởi nghiệp mới từ việc chế xuất một số nông sản của địa phương thành mỹ phẩm thiên nhiên mang thương hiệu Pam’s.
Mỹ phẩm: Những sai lầm khi sử dụng Serum Vitamin C khiến làn da 'tồi tệ' hơn
20/05/2020, 15:51:10

Mỹ phẩm: Những sai lầm khi sử dụng Serum Vitamin C khiến làn da 'tồi tệ' hơn

Serum vitamin C là một thành phần khá quen thuộc dùng để dưỡng trắng da và chống lão hoá. Tuy nhiên, nếu dùng không đúng cách cũng sẽ biến vitamin C trở thành tác nhân gây kích ứng cho da.
Sức khỏe: Các thành phần cơ bản có trong mỹ phẩm tốt cho làn da
20/05/2020, 11:24:19

Sức khỏe: Các thành phần cơ bản có trong mỹ phẩm tốt cho làn da

Làm đẹp là đang một nhu cầu cơ bản của chị em phụ nữ hiện nay. Đặc biệt, việc lựa chọn được một món đồ mỹ phẩm phù hợp với làn da của mình, đã khiến chị em phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Nếu biết được những thành phần có lợi cho làn da của mình có trong mỹ phẩm sẽ khiến chị em tiết kiệm được khá nhiều thời gian.
Khuyến cáo: Kem mụn thâm Linh Nga 12g bị đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc
07/05/2020, 16:20:31

Khuyến cáo: Kem mụn thâm Linh Nga 12g bị đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản đình chỉ lưu hành sản phẩm Kem mụn thâm Linh Nga hộp 12g do Cơ sở hóa phẩm Linh Nga (địa chỉ 377 V/9 Nguyễn Văn Cừ, Khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) sản xuất và phân phối không đáp ứng quy định về chỉ tiêu khối lượng trung bình và đồng đều về khối lượng.
Cocoon: Nâng tầm thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Việt
15/04/2020, 08:51:23

Cocoon: Nâng tầm thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Việt

Mỹ phẩm thuần chay là loại mỹ phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thực vật. Đây là dòng mỹ phẩm an toàn cho làn da của người sử dụng và thân thiện với môi trường.
Hàng giả hàng nhái: Thu giữ hàng nghìn sản phẩm nước rửa tay khô không rõ nguồn gốc
14/04/2020, 14:29:58

Hàng giả hàng nhái: Thu giữ hàng nghìn sản phẩm nước rửa tay khô không rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng quận Đống Đa (Hà Nội) vừa thu giữ hàng nghìn sản phẩm hàng giả hàng nhái, kém chất lượng là những chai nước rửa tay khô, mỹ phẩm có dấu hiệu làm giả, không rõ nguồn gốc trước khi tung ra thị trường.
Thu hồi sản phẩm của Dược phẩm Hoa Sen
07/04/2020, 15:53:18

Thu hồi sản phẩm của Dược phẩm Hoa Sen

Sản phẩm của Dược phẩm Hoa Sen bị thu hồi vì chứa hàm lượng methanol vượt quá giới hạn cho phép; Công dụng ghi trên nhãn nhiều hơn so với công dụng ghi trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Hạn sử dụng các loại mỹ phẩm thông dụng
02/04/2020, 10:27:05

Hạn sử dụng các loại mỹ phẩm thông dụng

Việc xác định được hạn sử dụng đối với các loại mỹ phẩm làm đẹp dựa trên ngày sản xuất - ngày hết hạn ghi trên bao bì, ngày mở nắp sản phẩm.
Quảng Trị: Tạm giữ hơn 1.200 chai gel rửa tay không hóa đơn chứng từ
21/03/2020, 15:28:56

Quảng Trị: Tạm giữ hơn 1.200 chai gel rửa tay không hóa đơn chứng từ

Ngày 20/3, tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), Đội đặc nhiệm biên phòng phối hợp với Đội quản lý thị trường (QLTT) số 2 (Cục QLTT Quảng Trị) tiến hành lập biên bản tạm giữ hơn 1.200 chai gel rửa tay kháng khuẩn và một số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.
Tổng kiểm tra 4 điểm kinh doanh mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm
19/03/2020, 08:27:36

Tổng kiểm tra 4 điểm kinh doanh mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm

Ngày 18-3, đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra đồng loạt 4 điểm kinh doanh mỹ phẩm của một hệ thống tại TP HCM sau khi nhận thấy một số dấu hiệu vi phạm ở hệ thống này
Kinh doanh online mùa Covid: Cẩn trọng gian thương
18/03/2020, 09:50:09

Kinh doanh online mùa Covid: Cẩn trọng gian thương

Bên cạnh những lợi ích thấy rõ từ kinh doanh online cũng xuất hiện những cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng đặc thù của cách thức mua-bán này để bán hàng giả, hàng kém chất lượng.
Người đẹp Việt chuộng mỹ phẩm thiên nhiên
11/03/2020, 11:08:43

Người đẹp Việt chuộng mỹ phẩm thiên nhiên

Top 10 Hoa hậu Việt Nam, Trần Tố Như cũng giống như rất nhiều người đẹp khác trong showbiz Việt rất ưa chuộng sử dụng mỹ phẩm có nguồn gốc hoàn toàn thiên nhiên.
Mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên có lợi ích gì?
09/03/2020, 15:52:41

Mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên có lợi ích gì?

Thiên nhiên hoá các loại mỹ phẩm,  xu hướng  làm đẹp chiết xuất từ thiên nhiên đang rất được ưa chuộng từ rất nhiều bạn gái, và đây cũng là xu hướng mới trong ngành công nghiệp mỹ phẩm.
    Trang: [1] 2