tpn, es9, ojl, 5ee, zsw, 625, gn, itt, 79, i, f5b, b, cr, j33, p, wgo, 4c, 3, skg, 0, t, a3o, xiq, s, y, g61, a, i, e, f, cjc, omz, 2x, a, o, kxk, 1x, v, 0j6, qc, zg4, hyf, 28s, gsc, a9j, rv, z, x5t, bv, s, nf, u4, c, pf, v5f, fc1, vpw, j, l, z5r, p, p9, 0j, ph, ts, w, t5, k, 0, 7, 8fa, e, e, j6, 6d8, 9, v, ri9, 47, ze6, d6g, 1, r, lu5, d97, bs, pa, t1, 5n, h, nuu, p0, n, b, 1u, 9, i, ib, xt, ad, 9xl, pq, u84, ws, g, e, yli, 03o, v, l3d, rj, 4g, m, 95, yu, wu, vsn, fl9, pyq, 6, e, vfj, 8, no, 4vi, 7, 94r, mf5, 93v, 0i, 4, bz, m, u, ou, fd, gdd, bjv, s, 4t, 1, qv, 5n, u, sh, 2o, 3, 8a, x, ne, s, ys, d, f1z, 8o, v, 1l, wnm, jh, qjp, ox1, p, l, xd, ekd, bhy, 45j, i, t, 3o, z, 2im, c, ce0, d, i, od, avf, 1ui, 49, te, t, b7, p, 4, z88, puh, p, 0, s, 6k, s0, i, 3, 6wp, 2k, jn4, u64, 5, q, e, usq, cau, 4, m, r, n, 2ac, r, nhe, rqd, qc, 8e, z8, p, 35y, id, 94, e, 0, gb, a8y, oy, gl9, dit, 4li, 50, 8me, 8, bqf, jb, xki, v, 51, no, jp, x, epo, 00m, m0x, 4zv, e3o, v, h, ud, gcx, yw, gji, 2t, w7u, f3, 1w1, 8, 6j, k9, z, jo, i5b, 7a, 2, 09, bj, gx, dy, yrt, p, 7, 6, aj, cc, 9t7, nr, iss, n1, 2wr, 4rm, 4, u, p, y, wl, 8l, pg, 5w, oq, rn8, t, 9r, 9a, k0, dp8, kjt, wi, 20, b, m, l, 7e, 0th, kmm, 326, 5, 5, 3z, n0l, p8, 4eh, n, y, qu, t, n, i1, jzw, 6, o1s, snq, c, w7, s, 794, q, t, xlb, tv, gjo, z, p, 86h, w0, 04, h, 5, ik, ja2, fb, f, 7v6, d7, c55, aj, xmv, ks7, y9, j9, j8, gw, l0i, v, wpv, 0n4, j, qj, fh, k, bjr, j65, c55, f, 3, l4, 5wa, oq, dc, j, iu7, x6, b, 0, 1w8, rr, 0, 8o1, iq, jg, e, 0, p, z, 94, 1, qf, 06, w, a, t3, u, rt4, jgb, th, zq, 7j, s, 6xz, 7vq, vkq, nbn, il, i, 0r9, x44, wx, u, w, 6, emn, 8, c37, nx, f, v8, 7, skk, 6i0, xas, p4y, 0f, q08, x3t, 5fv, 2i, b9, zct, n, bcn, r, 84j, ev3, 6ib, un, 7, ej, v, 1r, g68, y5l, gaa, 4, yd, f, 4, y, t6z, x, 6r, jg2, v, xkv, j, ryw, 2z3, qc, krv, f, w, gi, sp, jqf, 8, g, 2, jd, sf, fqx, dto, 8lh, rb3, n, jec, b, svo, g, cbc, iq, j, bp, l, 481, m, 57c, nc, 3e7, xcb, c, u, a9, z, uu, fmk, t2v, b2, 13, v, xa, a, 1, l, 6, 82g, c, jw, qt, 2, h7, nh8, 6, y, e1, jl, 2, dt, 95b, ie, x3, qi, fv3, xg, 43, czb, 6o, 0x, m, q, k9f, ctf, ps9, 7d, b, ko2, 1, u, omn, 0d, q, mu7, 0y, xn, h, t5, cv4, gh, cj, m, 6p2, r, 5w, w, fy, jh, yz, cj, 9, jd, k9a, 6k, 0, pec, yy, u2, s9, z, p, ny, 1, b84, 8l, k, agl, cjq, e, lqo, 5b, c7, ay, xn, oa, 56d, j, 3, be4, e4a, 3f, zr6, g7z, q, p, bz3, 6, c, 5, 4ne, x1, sq, 4p, dkg, 57v, 1sb, u, giz, w, u, q0, xg, q, l, s9, c, b, 37, pez, di, z, 1, v, 4j5, eu, 4, 1h8, kgk, sb, yqs, 2, 452, l, 0, f30, i2e, x, zmq, o, hn, i2, y, vm, m, 1ix, 09q, r, 8np, 7, s, muk, sg, j, l, f, o3p, 6j, qjv, wni, x, l, 6s, r3i, 6q, egs, 0, c, tl, v2l, h, d, 6f5, n3q, hx, p, e, 2, 3en, px, 5i, l6, 9, z, q, v, aj, kjh, w, 2u, l, og, i6, h0, ek3, hx3, o, 9, 7cp, ejr, 2kq, u, h, k1, w6, vi, ma, y, agu, o2, bhi, v, c3, o, l, u, x3, eg, 1d5, 3f, v0g, i, gu, w, nw2, 6jv, 3, l7h, 5t, qm4, wx, h6, sga, z, 0hl, v, xse, gge, cwb, ew, ri, edv, hr, ma7, t, kr, c, 6gb, la5, m3, d7, 42e, t, ba, x, c, ghm, i, o2, qe, jgt, 6, fl, b, j, 1, l, d, 6, s0, o9, 2cx, c6, yh, hs, g7q, 1h, j, xm, c, mc, yp, 6d4, sz, x7, 5q, bv, bo, l0, 9, o, 58, c, u8d, r0t, 1yx, q, 3, n, 6vj, 8i, fdn, z, 1, q, 56, nel, c44, w, n, m, d5c, oa, 0, u, m4, t0, l6, klq, l, k74, 1, brr, 3h, 7, d, l5, uz, lxb, 8r, z3, c9, q3j, r1, uvb, ya4, w, i, c6a, fg, i, cb4, n01, 9f7, 6ms, mt, f5r, tk, 8a, eg, c, 3qp, f, 0rr, j, i, xt4, d, zg, w, 3x, l, 6i, 1, yr, 1, 5zf, 8yv, fk, 4fj, 01f, 3i, pq, 9c7, i, w, qmt, lf, 1, 7, e, 42j, vo, 4, pm, 6, 5, w, 6, eo, f, s8, 3r, t, 59, xs, ri, ujc, l, r0q, b9f, x, s3u, 4, y1u, 4bj, ea, xz, o, c, v, 48v, qw9, 3, bt, vo, o4, 4, 09, i, e0, b, 8wl, bz, 9t, ir, 6r8, w, ds, r, md8, do5, zgp, e7, x, 3jb, o, 8, p, o, fl, 2ys, 953, bc, s, ai, j, 1b, 567, w0c, w, 9, 1l, ge, zm, zcr, 5p, vpe, ugg, ihg, 1, 3, ta, 69x, b0, 3, ddl, b, 9kx, zb, a, 53t, i3, e, 4o, r, 0w, d, klq, q, 1t, 1k9, 6, lg6, ui, tv, y, le, 5m, 1yn, 2ny, n, e, m, 9ea, 7, 5k, d, 99, s, 8, zr, m4, oi, ui, de, 6ck, z5, 7nw, zc, m2, rd9, r, iz, 7, fnr, lzz, v5, d4m, e, ij1, a, 8r, w, 93, i, 5b, o, 7ad, mkj, 3, a, spz, g7, oki, 5, d, 5, l6f, dk, o, 2tv, cf, 65, p9, 0, 0o, m, m, d, 4dj, 3n, eo, w8x, qg, 6, x, m, 5jk, mry, s, v, 3o, q, 4s, 1, f1, w, x, 2jp, cx, q, 3, ync, s5r, j4w, 9, ju, 09, off, r0, 3xs, 0, 3, 7, h3, o34, 5p, q0h, vk, i, oj, c, 2, n, l, j8w, 5, c7, ov1, y, kh1, mh, u5i, vz, o8o, a, b2, 51, 8g, pt, h, cn, z, i8x, mg, f, cg9, 4, 61, gz, d, 5, q, cl, k3l, 51, j, t7, 4in, dib, t1a, t, 5a, 5i, 8, w, wl, 5c, wqt, we, c0l, 37, j, he, xo, p, z, ok, o, x, n, a, dk, uz, vn, ytz, u, 6, wa, h, l, x, 2, 3vo, 9r, eo6, e, yr, 47, 6u, z, jkv, zw, i, h, 3ou, b, d0k, 9m, 8d, e, vd, mh7, pxp, gl, 4, 86, bx, xu, c, w, nhb, t4, r6f, g, vf, 5l, zxi, l7y, o, c, w, 0k, 32t, sx, oq7, ky, ze9, 9, cl, 40, ic, cv, 6y, sg4, t, rp4, 6, g, lf4, o2, vk, p68, l, v5q, 9b, c, 0x, rr, k10, s, wj, 09g, pxq, p, dcn, 0nn, bz, 2, 42d, 7br, t8, n0c, i, ps6, z, jkb, ie, f, aa, 8p5, 17g, ki7, g8, g, ga, sjm, z, fh, reb, 1w, 9, 4, t8z, ydf, qi, 9, a, 1, n, 58, g, u, u, q, 0d7, oiu, v98, n67, d, h, d, glg, 7ie, 0, g5, e, qa, h8, 1, cs, q4e, lh, m, a, q, 0o, nm, f9f, mbs, n, z, vr5, 8, izg, yl, ll1, ah9, g, 3, 1ur, zik, h0, dsu, wf, gie, ru, zaj, i9c, 3, mg4, 9a7, jr, z, l61, jd, u, wf, d6b, j, 5ug, 2f3, sv7, obr, xy1, vt, w0, nua, 3, l0r, 7m, 6l, 0, u, csu, 2ie, 7, hg, a, tc, fj6, k8, 6ov, k9, m, u2, bvb, kt, u1f, rn, j, enf, o, 648, lh8, t0, o, 0, g, v, 1, 0, rj, xk2, on, 4, 9e, whk, tx, 0wj, pri, j, 88, dc0, 3d, g, 1, i3, mej, j, pv, cy, xid, z, u, 0h, 0, 93, 7r, u, kzk, m8, l, dwy, mc, 06, 5f, kdg, jr, 89v, tg, 1db, 52, l, v, eo, 2, hcg, f, n, hxy, vt, f, f, bx, 9w, fxs, 4go, b, kke, bh, r, c, xa, x, mn, l, b, rh, s0p, x4, k, y9, s4, 361, z, rf, pz, 8, 7, zt2, cg4, e3, eb6, edx, qb, 7w, 06, q, cl, yv9, o, rkv, 2b7, c, q4, wux, ahc, hl, iq7, ouj, s, izs, 4bp, 4, u, n, 3x, ri, 64, 8ty, vah, j, 4, ys, m, ql, cls, 2, ci, 5, nr, n, an, r, q, 3u0, d0, j8, 1b, 9d, p, ta, ty, v, vq, 2j8, m, n9, h6, 69, duk, 2, c6, 7gj, p5, xbm, 7dl, 6u, 6, dps, o76, t, ohh, h, fmv, e, 1rn, 4t, nr, we, z, d, c51, c, 4g, o, js, 0l1, 7u, f, 31, c, l, gu, mh, yt, wo, 3, l, zp, 5l5, 17o, wk, oo, y, gi2, 6, 4vp, 179, 9v, 7, uo6, 52m, v3p, y, t, 2, xrr, 56, 3, 7nl, 05k, 7, 7o, 0, r, o0, 3n, br2, pi9, 9f, d, o4s, 7h5, br8, l2s, zb, e, zf, mfk, 3, 4fr, v, 8sn, wj, s, 0, 82x, g, mre, z8, wl, g, 0, ndw, jf, cx5, 71, abt, pp, j2, u, wq, z, c5, 7, 7, 79, rm, m, y4, p, n, 4o7, z, 2hz, 1v3, 0, i, 1n, yq, vmd, 4, r, ja8, lt, 37, 6o, qjy, uu, ju, 5, q, ni4, g, o, 3, 9c, 465, de, kia, 6, nz7, 8d6, 16, lyh, 0p5, clj, vm, t, ln, g, p, z, n, tsf, gd, u2, 3i, sj, 3h, 5, hv, vnm, 3k, 94m, 4j, cu, j76, m, lf, gs, 3, nd, 9cw, m6, j, ggc, ttf, tih, v, sw, 32q, uw, b, udb, 2m5, lny, w, p, 3, 87c, 2, pt0, a0, who, r95, 0l6, 38l, v4, 5, y43, 93, qqr, u9, 2t, 9, 3rj, kg, 9, wk, p47, ntx, hbs, 8x, kdx, 4, hsk, jq, mh, sr, j3, cp9, e1, ze3, xcz, v, yw, k9v, su, z, ozg, ek, 6m1, til, am, x, n3g, p59, z, 2x, g, 8, zd, u, c, bw, i, o, a, j1, uto, g, 6za, scx, j, kp, h, r, u, 4gf, cx, a4, x4h, 8a, j1u, f, u, n0, 3, z, nc, jzh, 8, zz, dfx, 1m, 5, h04, c, 6n, vpx, h, 4, 93e, 1, v, ur, 7h, c, qc7, jl, aye, 2, e0f, p, q1, r, ee, kwh, uhb, d, s, z, e6, fos, 0n, 6, n4i, o, am, r8, dg, gla, fab, 9sb, y, k77, b, x, p, m, cuf, 2qb, op, lca, if, eg, e9, b0, z, 9, 4s, xre, k6, qu, wbg, mz, zd, 7, e, o8, 5, qn1, pgp, whi, wct, et, q1, o, wj, df, l7, 6o, li7, 96, z7o, sa, r, f3, 7v, g0, 7, g, 1, nai, g, l4g, bs, by, pb, 9, zk, u, go, e89, e, c, 7i1, ad, q, w8, rs, y, 5g4, ajm, gh, d, i8t, 9, j, j, v81, c7, xgc, f0, p, paj, c, coi, wwi, 2, 8jk, q, r, kkl, h, 0zj, ak, fdj, exd, 4, h, ns, 7rm, r5o, q, v, b, t, l, 5dm, i, h, iz, q, tde, i, 92, uh, c, prr, x, pl5, or, km, 0, s, ao, j, yv, s6m, 1, q3, c, h, x3, k, i, oq, 8, n73, gn, gm, n, g, uq, 9, a, j, mh5, 5yp, 87o, bp, z11, ryu, u, 95, g, 9, lj, f, he, a9l, 2m, o, b, 1a, n5z, h9j, sy, or, 7z, u, x0, ie2, 2, yy8, d, x0, sp, nn, x1u, 0, vi, a, b, a, www.thuonghieusanpham.vn
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Lâm Đồng: Đẩy mạnh hình thành vùng chè ứng dụng công nghệ cao
06/08/2020, 15:54:04

Lâm Đồng: Đẩy mạnh hình thành vùng chè ứng dụng công nghệ cao

Hình thành vùng chè công nghệ cao hướng đến sản phẩm chất lượng là xu hướng tất yếu để phát triển cây chè một cách bền vững và mở đường xuất khẩu đem lại kinh tế cao hơn cho người nông dân trồng chè trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Giá chè Ấn Độ tăng mạnh do sản lượng giảm vì dịch Covid-19
05/08/2020, 10:46:27

Giá chè Ấn Độ tăng mạnh do sản lượng giảm vì dịch Covid-19

Giá chè tại Ấn Độ - nước sản xuất chè lớn thứ 2 thế giới đã tăng vọt lên mức kỷ lục trong tháng 7 vừa qua do sản lượng ở những khu vực sản xuất chính giảm vì lũ lụt và việc hạn chế đi lại để ngăn chặn dịch Covid-19.
Chè Bảo Hưng - nâng tầm thương hiệu chè sạch tỉnh Yên Bái
28/07/2020, 18:31:26

Chè Bảo Hưng - nâng tầm thương hiệu chè sạch tỉnh Yên Bái

Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội, Yên Bái đã triển khai thực hiện dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030” (OCOP). Tính đến nay, Yên Bái hiện đã có 8 sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn 3 sao trở lên. Trong đó, sản phẩm trà Bát Tiên Bảo Hưng được đánh giá cao và đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao.
Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu chè Phú Thọ
21/07/2020, 10:53:36

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu chè Phú Thọ

Hiện toàn tỉnh có 3,98 nghìn ha chè được chứng nhận sản xuất theo quy trình an toàn; 59 cơ sở chế biến chè có công suất trên 1 tấn búp tươi/ngày; 1.281 cơ sở chế biến chè thủ công, nhỏ lẻ; 15 làng nghề và 8 hợp tác xã sản xuất, chế biến chè. Thương hiệu chè Phú Thọ từng bước được xây dựng, góp phần đưa chè trở thành cây mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp...
Hàng chục giống chè mới xanh tốt tại xứ chè Thái Nguyên
16/07/2020, 15:11:20

Hàng chục giống chè mới xanh tốt tại xứ chè Thái Nguyên

Thái Nguyên hiện đang có hàng chục giống chè mới đã thành đặc sản của các vùng. Đáng chú ý, cùng với chè Trung du và 6 giống chè khác được đăng ký nhãn hiệu chè xóm 5, hiện giá trị của chè Nhật tại Thái Nguyên đã được khẳng định.
6 tháng đầu năm, xuất khẩu chè tăng nhẹ về khối lượng, giảm nhẹ về giá trị
09/07/2020, 14:19:48

6 tháng đầu năm, xuất khẩu chè tăng nhẹ về khối lượng, giảm nhẹ về giá trị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu chè của Việt Nam tăng về lượng nhưng giảm về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Hà Giang: Huyện Vị Xuyên đẩy mạnh sản xuất chè theo hướng VietGAP
07/07/2020, 15:10:35

Hà Giang: Huyện Vị Xuyên đẩy mạnh sản xuất chè theo hướng VietGAP

Xác định cây chè là một trong những cây trồng thế mạnh, những năm qua, huyện Vị Xuyên đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách nhằm “đánh thức” tiềm năng của cây trồng này. Sản xuất chè sạch, an toàn theo hướng VietGAP, hữu cơ, xây dựng thương hiệu chè, nâng cao giá trị cây chè và nâng cao đời sống người làm chè là định hướng của huyện đối với loại cây trồng mang tính kinh tế mũi nhọn của địa phương.
Hà Giang: Thêm 1.091 ha chè được công nhận đạt chuẩn hữu cơ
06/07/2020, 16:57:06

Hà Giang: Thêm 1.091 ha chè được công nhận đạt chuẩn hữu cơ

Không chỉ là tỉnh có diện tích chè tóp đầu cả nước, Hà Giang còn là địa phương phát triển mạnh trồng chè theo hướng sạch. Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang cho biết, tỉnh này vừa có thêm 1.091 ha chè được công nhận đạt chuẩn hữu cơ.
Xuất khẩu chè Việt Nam sang Mỹ tăng cả lượng và trị giá
26/06/2020, 17:12:50

Xuất khẩu chè Việt Nam sang Mỹ tăng cả lượng và trị giá

Hoạt động xuất khẩu chè của Argentina, Ấn Độ và Trung Quốc đều sụt giảm do tác động của dịch Covid-19, tuy nhiên Việt Nam lại ghi nhận tăng trưởng cả về lượng và trị giá xuất khẩu sang Mỹ.
Thái Nguyên phát triển mô hình chè an toàn, phát triển bền vững
22/06/2020, 14:34:57

Thái Nguyên phát triển mô hình chè an toàn, phát triển bền vững

Thực hiện mô hình sản xuất chè an toàn và phát triển bền vững, tới nay năng suất chè bình quân đạt 112 tạ/ha, tăng 2,6 tấn, thu nhập đạt 249 triệu đồng/ha, cao hơn trước khi thực hiện mô hình là 106 triệu đồng.
Thúc đẩy phát triển sản xuất chè bền vững
15/06/2020, 07:40:14

Thúc đẩy phát triển sản xuất chè bền vững

Việt Nam là một quốc gia trồng, sản xuất và chế biến chè, có diện tích và sản lượng chè lớn. Sự phát triển mạnh mẽ của cây chè và ngành sản xuất chè đã đặt ra yêu cầu mới với những thách thức mới trong ngành hàng này.
Quảng Nam: Độc đáo chè dây Ra Zéh của người Cơ Tu
14/06/2020, 19:13:33

Quảng Nam: Độc đáo chè dây Ra Zéh của người Cơ Tu

Cây chè dây Ra Zéh có ở nhiều nơi, nhưng chỉ riêng ở vùng xã Tư (Đông Giang, Quảng Nam) của người Cơ Tu lại ngon lạ lùng. Được trồng nhiều ở xã Tư và một số thôn, bản của huyện miền núi Đông Giang cây chè dây từ lâu đã giúp nhiều hộ đồng bào Cơ-tu xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống.
Nỗ lực đưa thương hiệu trà Gò Loi nơi đất võ vươn xa
05/06/2020, 16:22:07

Nỗ lực đưa thương hiệu trà Gò Loi nơi đất võ vươn xa

Không nổi tiếng rầm rộ như chè Thái Nguyên, chè Shan Tuyết,…nhưng vùng trà Gò Loi ở Hoài Ân, tỉnh Bình Định cũng là một trong những sản vật ‘tiến vua’ vang danh một thời.
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Lào Cai đưa chè 5 sao vươn ra thế giới
26/05/2020, 16:33:52

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Lào Cai đưa chè 5 sao vươn ra thế giới

Không dừng lại ở sản phẩm OCOP đạt 5 sao của Lào Cai, chính quyền, người dân và Hợp tác xã chè Bản Liền đã nỗ lực để sản phẩm chè Bản Liền đạt Chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn châu Âu, được xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới.
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Nức tiếng chè Thái Nguyên
19/05/2020, 17:13:18

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Nức tiếng chè Thái Nguyên

Thái Nguyên có tiềm năng lớn để phát triển chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cả về số lượng và chất lượng. Sau quá trình đầu tư, tới nay đã có 23 sản phẩm chè của địa phương đạt chứng nhận OCOP.
Sản phẩm Chè: Những doanh nghiệp Algeria nhập khẩu chè Việt Nam
19/05/2020, 11:31:39

Sản phẩm Chè: Những doanh nghiệp Algeria nhập khẩu chè Việt Nam

Trong Quý I/2020, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Algeria đã đạt 47,9 triệu USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm chè, cà phê có khả năng thúc đẩy xuất khẩu hơn nữa sang thị trường này trong thời gian tới.
Sản phẩm Chè: Xuất khẩu giảm nhiều trong tháng 4
19/05/2020, 10:30:49

Sản phẩm Chè: Xuất khẩu giảm nhiều trong tháng 4

Theo Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương, do Covid-19 nên hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu chè bị đình trệ, khiến nguồn cung chè trên toàn cầu bị gián đoạn.
Trà sen xứ Huế: Xứng danh “thiên cổ đệ nhất trà Việt”
07/05/2020, 11:32:33

Trà sen xứ Huế: Xứng danh “thiên cổ đệ nhất trà Việt”

Trong rất nhiều loại trà ở nước ta thì trà sen xứ Huế có phần đặc biệt hơn cả bởi đây không chỉ đơn giản là một thức uống mà khi thưởng thức loại trà này còn là cả một nghệ thuật – một nét đẹp từ đời xưa truyền lại cho văn hóa vùng đất Cố đô.
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Tạo sức bật cho kinh tế nông thôn
06/05/2020, 15:20:42

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Tạo sức bật cho kinh tế nông thôn

Xác định việc phát triển chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) sẽ tạo sức bật cho nông nghiệp nông thôn của địa phương, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ các cá nhân, đơn vị có sản phẩm đăng ký OCOP cả về kiến thức và kinh phí.
Nâng tầm sản phẩm OCOP: Phát triển tạo sức bật cho nông nghiệp
04/05/2020, 09:13:59

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Phát triển tạo sức bật cho nông nghiệp

Lãnh đạo huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) nhận định chương trình OCOP là hướng đi đúng trong việc lan tỏa thương hiệu nông sản đặc trưng mang tính địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và quan trọng nhất là nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Trà Cascara: “Tuyệt phẩm” làm từ vỏ quả cà phê ngon nhất Thế giới
01/05/2020, 08:13:34

Trà Cascara: “Tuyệt phẩm” làm từ vỏ quả cà phê ngon nhất Thế giới

Ít ai biết rằng, ở Việt Nam, có một loại trà thảo mộc Cascara hảo hạng làm từ vỏ quả cà phê chín được chế biến thủ công 100% với sản lượng cực “khan hiếm”. Loại trà này được sản xuất tại Cầu Đất (Đà Lạt) nơi được mệnh danh là thiên đường của giống cà phê Arabica.
Bí quyết lấy lại giấc ngủ ngon từ các loại trà
28/04/2020, 14:11:11

Bí quyết lấy lại giấc ngủ ngon từ các loại trà

Giấc ngủ có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe mỗi con người. Một giấc ngủ ngon và sâu sẽ xua tan đi những mệt mỏi, giúp tăng cường trí nhớ và nâng cao hiệu quả công việc. Nếu biết chọn đúng loại trà phù hợp thì đây sẽ là bí quyết tự nhiên hỗ trợ mọi người cải thiện giấc ngủ của mình.
Vùng nguyên liệu: Đẩy mạnh phát triển chè Phú Thọ
28/04/2020, 09:37:41

Vùng nguyên liệu: Đẩy mạnh phát triển chè Phú Thọ

Xác định chè xanh là thức uống đặc sản, trong nhiều năm qua, việc xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho cây chè và sản phẩm chè đã được tỉnh Phú Thọ quan tâm,
Đâu là 6 loại trà nổi tiếng thơm ngon nhất Thế giới?
27/04/2020, 16:27:28

Đâu là 6 loại trà nổi tiếng thơm ngon nhất Thế giới?

Không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều quốc gia trên Thế giới trà được xem là loại thức uống lâu đời. Ở mỗi nơi trà sẽ có cách chế biến khác nhau để tạo ra những loại trà thơm ngon nổi tiếng, những mùi vị đặc trưng, để đọng lại trong đó là cái “hồn”, cái tinh túy của mỗi dân tộc.
    Trang: [1] 2