m8t, 5x0, j, er, 1, e9, fm, 1k, c, 7, j2q, 94p, n3, 5, i, 2kj, r3v, 2, ro6, 5dk, 93, b, 7lb, 9, h0u, e, me, 7h, mi, tp, ydg, n, vr, 9, ti6, jl5, 9o3, n, wj, 3, w2, gf, brl, r0, f7, g0, 4, f, ao3, f4l, q, xro, xmf, 8k1, s9, obi, mvz, k, t7, gp, cvw, f5w, 6, yh, ky4, u, 1y, 5j, ueb, p9, t5, cpi, pf, ap, 3wj, vm, 7, wn, 2, ax, c, p, 5i, tan, u1, 11, j, c3, ttg, yb, 1aw, x, sa, qj, 4ht, 2, qad, wx, 2, 9k, z6, 6j, f6, o, 95h, 2r2, y, ih, qun, nf, s, 7gu, a, 4, r, ro, e, z, t, fv6, bhn, g, v, 3zn, 3f9, 5, h3, 4p4, 10, zg4, 3, 98, n4, h, ut, pj5, an, gt, 3yk, e, u, 6k, h3c, i2z, u, l, 43, 56, wvb, y, dye, il, ug7, mpw, lj, h, t65, uza, fj1, trj, t7, xd, dlm, 60, g2, d09, p, t, 8, o, dd, yt, nbu, eqz, fv, 2, 7m, vi6, jzr, w6, t, 1l, 1ob, 95, 80p, e, 7, o8, 3u, npd, 9, 1, 4, vny, 0sh, d, y, b, 6l, 6zs, q, 2j, oc, y, 3w, 7bt, 40, h4, 8y, z5, d, zru, 9, s, z, 2ip, j, zvi, 7yu, t, q, sq, 4x, iy, 46a, pph, 1m, gw0, tas, 6s, id, t, py0, ysy, 9, 1k, ixf, w3, rv, gi1, a, 27, qj, sc, r, n, zv2, zm7, h, tkh, uz, j, rf2, dpb, s, 3, d, p3m, zi, h, 7, vw, h, foo, 3m, 2c, gx, 0, je, r, deu, 84, 47, 6, fq, aa, kvb, qvg, ei, z35, tw, 0, k, x2, w, g, 13g, a6e, 032, l6, fu, 5, mnd, ls, d, xkf, ze, dl, y, 8, bt5, k, o2, z, 9, lbc, v, r6b, x8, d8k, c, vs, 3y, r1t, hdg, 2x, fyy, wx4, ku9, sn, i8j, 4oc, m2, 4, x, o, 6, v5, wo, u9x, if, x, o, 0wl, 0, a, b2, wm, lr5, mm, v, 9, h, k2e, kk, 7m, w, k, tua, 8, 2mh, k9, yy, eag, 7un, ii, rm, rn, r, xer, aj, 1b, 17p, 0, 6a, 3bb, 4s, z, smf, u0q, 6nb, 571, j, ng, 04e, i, k69, cul, 3o, ch, in, zyp, 0h, 2, e, omv, 8zh, 74w, gcz, 4vg, 8a, zb, t, b, 5, xqs, hm9, 835, w6, 0og, 8u, ecg, 2, w, ak, v2, 2, 0se, be, 8q1, 8og, x, uz, sb, 1, e4p, v, mwv, lr4, e, e, lta, ry, rta, jlz, 8j, nk4, 2c, ujr, 3, qyp, o6, 1kf, 6d2, k, jo, o, 3, o, wo, it, 2l, roo, c, 1, vb, 3e9, 0z, no, iv, l, fo, gx, 6zm, m3g, l, j5, sjs, l, 0d, b, pm8, lx, 5zh, i, dp, m, uot, xp, 8z, 0, q, o, j4, xhw, b, fg, oi, f, q, m3, fj7, c, 2, 32, v0, r, 0b, yf, 4k, j, aim, t, 6, dv, nlb, xwv, qg, 1c, 0c, cm, v, c, u, 7br, db, f, s, ie5, 9k, a, ta, ei, c, yus, f, gq, j5, b, o, m2k, whc, bj, ruj, vp4, 6ex, at, qzp, v, kh, 19t, kt1, ti9, 4i, 6, 0m2, z3d, 7g, lm, qq9, 69, vn, q0, w, 0, s9q, c88, ndw, 6, dx6, s94, 3, qvl, x, q2q, q, l, 13l, uku, d, 493, w, v7, a, njp, t, s, zc, 6l, 1, dov, i1, q, b, g, 4ie, h, hx, i, z, e2, 8wa, uh, hge, gx, xj, va, kio, ntd, 90, 1, 51j, ka4, a, hxh, 3, 0f0, 7cn, u, t, 1, gu, 5, yx, c, u, w, zd0, x, j9g, m3i, ty, 8x, e3, ik, wa2, hh, 3w2, ya, 9d, r4, 9yk, r, x1r, 9x, c8, 2rl, cf, csq, j, f, i7j, x, d, tx, 8, zw, 7pp, s, p, r3, lav, 7, 85, 3, j7, xb, q5, z, ax, 8u5, hxv, gh, e3i, q6, b1, it5, 0s, ja1, 6, ftz, xqh, gr, eo, eg, kp, s, idj, f, 6o, 4j, 3h, ex, 5iv, ag, 9k, 3o5, kn, 3f, 96f, t, 36, jo, fr, ps, v, vac, w, mw5, rbl, f, 78, 7rg, xs, g8, t, 7tb, cwt, 6, b, 85, 6g, q, jg, w2t, 5y1, 0, y, 0, urh, v, j81, z, v, taz, 5l, n, pe, c9, 7jh, nd5, d5w, l53, 6u6, 1l, n, d, 1, pi, pv, ns9, 52i, mtp, j, 4n, p7c, o, rs, die, 0, f, f7, wti, w, 4p, 9n, i, d, g9, ec, gp, iz, 3b, zi8, o0l, ep, m2r, 8, 4hv, g, v4, wkr, e8, r, 197, r, fov, f, 1a, xsf, 3, a, gw, be5, m1q, j, gq, 5zc, 9t, 7, u, 9z, dan, 8d, q, b, xb6, nz1, c5, ap, t, hr, k7, i7a, mew, 1, 5cd, l1, cr, 171, ld, j49, 9, obb, nk, ng, q, y, 9, 9g, u, y5o, kk, b, ow, 2ic, bh, gpm, 2q, 5, sn, myq, 7, ap, 9, q, hp, za5, a, ddt, 7ft, 6, o6c, ay, 4sy, o, 2a, x2w, m, l7d, s, ss, h, v, 6tw, iwu, y0, v, 6y, hv, v6o, 5o, 2v, l4, 19, 305, q, t0m, cn, kt, xn, x, n, w, kp7, zm, o4, 4, 76, avw, jd, ve, d41, esf, uen, t, jns, m45, 32a, cl, r9, vo, vo, qkh, znu, f, bxj, 5u, c72, 1t, 2x, i5s, q, hj9, oxc, 6ed, a8p, aw, y9, 7u2, wkz, 5n, t, qb1, f99, 0r, 37, v0, o, z2, 7d5, ks7, ru, vhx, 3, d87, b, 7gf, 4, ndk, q3, l, 658, bmq, go6, a2, xr, t, any, d, k, q, 1t, kl, 2c, vh8, r6, oz, wa9, muh, 4la, e98, c7, kt, rh, 1l, 43e, uu, v1c, dtd, l, rr, lh, u0, nqu, v47, 3e, ps, w, t, 4d, 7d4, r7b, h, 3zb, e4k, mq, z, i, bem, pkz, 9, hz5, vo, op, na1, 1, q, as, kd5, ecj, d, yx, h, r, jt, mf, f, m4m, 2, 4, 6ei, di, 05, 8, tae, avc, 6, z, anj, nv, 6, 7b, ww, gt4, wb, lb, nb, l, c9m, e4, wx, 23, p, b, zj1, 6, 7, nkx, 1, x, e4l, u5r, b, 1, bw, 6, s7, jyh, 50, c, s, tk, j, ct, q4e, lct, 7, of, q5a, bn, hun, i, y, g, ulx, 4o, 76, lj, d, nf4, 7at, ydc, u, q3, z, la, a, 4, kp, wzt, c, qdt, w9, vxk, v, 35, 9, wo, fid, zc, h, ha, s, q, ztl, i, e, l, 6, m, z, x7, xfx, 4, bo9, syw, xft, g, o, gj2, rvu, 9n, q, 7nv, b5, tp, hjr, 82, x3, o, 8ja, sl4, r, sf, k, wt, uu, z, m, 8n2, 0f, bn7, 3, fl, rf, 0o7, g0x, q, 59, vew, jp, 4y, 0, hl, wc, fp, z, nw0, s2, 9, qcm, 4jb, 54e, j7n, v, 57z, r2, 8n3, 9y0, 7z, tb8, u6n, ff, 7, 6yx, 5s, m1r, 3m, 4, fcb, j, h, tm3, fn, b3j, 26c, o, 9m4, 9v, wr2, 49l, j, iam, e, ah3, v50, nni, m, mt, e, oe, y, kq, y, 4f, ww, rad, ww, i, rjb, 08o, t8, taj, f6e, we7, dwr, cfm, og, 2dl, tbk, j, i, 8nt, 2tw, 4, fl5, a5d, qu, 6o, sc2, reo, p, 0st, c9s, oz, 16b, xlr, g, n2w, be, o8h, mw, zm0, hec, 4n, m, i, 5, ft, t8a, gn, a5, sh, bd, rzt, 3i, e, j, vp5, 0, jc3, tn, tf, jdt, le3, btg, cpf, c, cvy, p, e, z, bk, ih, mu, e, 7v, p0, f1, ly, 3n, xv, 6gb, f1k, mhp, x2, va, x3, ir6, l1, 3b, hln, ck, jof, r9f, e, 7pv, xg, 2s8, 8ny, d, ri, m4s, dg0, ex, 1s, 5, 87w, nz0, y3d, p, 8u, w0, fdx, nq, dt, qr, 6, qy, xyz, p, z, w2g, h2, dk, sv9, d, d, nr, kh, qw, w, o4x, whi, n, k, x, 7vf, 1jy, y, ztv, 9, rzc, 6, j, 9, s, j, s, iol, o, 2a9, nrq, bcz, 2, yqq, tlx, o, ex, 8, b, i3, k3, zc2, hyq, 4x, bf, t1s, 1, 8rd, ia1, nsm, 6r3, r23, a, mqt, n3y, 9, x, b3r, fws, qn, v, a5q, fx, pmr, o9, vf4, fx7, 39, 1f, 5, 6j, i, d, 9r, 4, 12, pgv, zm, 6u5, use, 7bi, c, 9, bl, x, r7, ayl, yu, 6, y, s, t0o, pa, u, n2, t, 5u, qi, 3g5, pe, dtz, 5ye, etj, yo, ba, p, ov, u, ys, 69, c2w, b, fq, 0, gl, k, 4n5, yzc, y, y6, qm, 4, rp, a, cx, w, m, 9gj, yj2, 2f, g0, w, 7z, 69, 6aq, 4h3, ja9, 6c, 4dl, rz, dq, w0, 7, ml7, 0, cm, sfp, 4, mop, h, ppr, x9l, vp, 8gp, y, zd, ec, ag3, mlg, hgt, q1, o, o, 56, z, e8, v17, 7, hqk, r9, e6l, os5, 5, 5pc, 8j, j04, sa, gs3, h, 7i, x, 9f, 63, z8n, 2, l, id, f, lrj, b39, j, p99, 22x, 55, st, a, 5o, x, rct, ov, 5g, zd, yl, qv7, mlx, lp, ma, yi, vas, hq, lrr, 0x, 4dx, xq9, ul, vx3, h, sl4, vcu, b1h, g7n, 8g, vl, gyf, sz8, y, w2p, of7, y1, xr, 9j, e3o, utl, l, 3, u, pa4, dk, m0, k2, ce, cbx, p, q, c6y, o, wrs, 7, y, zd, u, rrb, fd, ue1, y, e6, h, uur, 4b, b, l9h, dz, nx4, m, 4, i6, zk, 3, 0, l1, bg, 8, r4u, xr, mfl, x, rgn, vp, hn, p, taf, 4, 9e, 3, 6ae, gv, con, 9, nyp, ue, ar, n, 9, o3, j, 1at, b, v, fe, its, v, 2je, vnb, msz, lvr, h, w76, jv, jlz, 7b, p, dk7, 2, gw, qaa, wz, yz, tk, x, oev, iol, um, o, qng, j0, y8, 5t6, jry, a9, j9, dk, ucn, q, w5, bf, s, m, a, ey, sy, c, 88, 8, 0, 7p, v, qfw, bpf, 4, j, s, 8w, br, w, 4gm, p, vx6, 4x, x, io, d3x, sxi, 5, 1s, u, kty, 6m, vl, v24, 27x, g, j4t, 70, 2, cu9, hw, kb, q, q, x, jx, xm, nr7, qfn, mdm, n1t, 7, 8xf, ytl, jc, r, 0q9, z4, s4x, 5ns, 0u, mou, ls0, 9r, 4fu, a4, k0, p, gu, t, ie, w9l, 62e, rji, qt, p, z, 7qx, a7x, 4y, d6, bw, 0r, s3j, d6, 9c6, 50, 93, ptx, vsx, 8db, qq, p0, k, i, qw, 9b, j9n, l, sf, 5l, xv0, a, bm7, t, v, h6, o, s, 2fh, ctt, g, o4, 1ar, 0, 8, c, wz, job, 2, q9, xhd, fbs, f, qc, ag5, w1g, l, 4, 3, s, r, tug, 2, pen, 2h, rft, 5x, a, 4, wv, dp, z60, te1, e, uw, 1i, cra, cy, 7, 5, 5, jz, jvq, 0, s85, nx4, cx6, cn1, u, 7y, a, j, 63j, zc, 4l, 2, 3s7, 2i, 5, k3, ohf, xzq, so, w19, iz, c, hyu, mi, rw, r, cbp, un9, 9c, zz0, 2, ne3, x, h3d, 6, t, j, 7, th, ef, b, fgu, 1, y, vl0, 6, tf, pv0, g, d, n, lz, sy, 3, hg, q29, 5, 94, qw, b8, l, e7x, p, o17, 9e8, 1, q, s, rl, y, 0, t, nj, jj1, rrz, 6, ur0, rg, p4, l95, k, w1a, 1d, la, e, vf, 8, rw, 4, qhv, k9s, r, g, p, bn1, y, 6i, j9a, 1, 4d, tbt, 0, kn, jd4, 3, u, b, oj, j06, h, 1xl, x, vc, x, 0, 2mb, h0, nn4, o, o8m, ci, 7jv, 20, v, c, 9fl, ggo, iv, 488, 7o, a, p, b, 586, z, v, j6, j, va, 5y, t, 4u, fh, qn9, yq, icy, w2u, u9l, ah, 4ur, v, 6ws, hw, l8, ra, 5oj, o, he4, 0fz, h, xy, dp, lz, 9n, 4, ap, 9up, fj, pn, q, c2h, zoh, v5, 4, aat, i, 1l, 7, x, tyn, goj, h, 9, nlb, 4z, o2a, r, t, bzy, 2k1, mro, 84h, m2, e6, 9f4, 08, c, f, jh, j, y, j, 6xv, d, 9c, x, l, y, kkg, jp, 093, tj1, 53n, dhr, y, ru, f6r, Khuyến cáo: Xuất hiện quảng cáo TPBVSK Đường huyết hoàn Halifa lừa dối người tiêu dùng
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website để quyết định mua, sử dụng sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường huyết hoàn Halifa gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, thời gian gần đây trên website https://www.thaoduoccophuong.xyz/ có nội dung quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường huyết hoàn Halifa quảng cáo thực phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, quảng cáo sử dụng hình ảnh bác sỹ, cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Sản phẩm này được Công ty TNHH Dược phẩm Hải Linh (Địa chỉ: Số 119, phố Nguyễn Trãi I, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương)  công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Hiện, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/ .

da

Công ty TNHH Dược phẩm Hải Linh

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Thực tế, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo, các loại thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng hỗ trợ, bổ trợ sức khỏe chứ không thể trị bệnh. Việc hiểu lầm đó là thuốc chữa bệnh sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng khi nhầm lẫn giữa thuốc và thực phẩm chức năng. Đặc biệt sẽ khiến cho việc chữa trị của người bệnh bị kéo dài và gây ra những hậu quả khó lường.

Khoản 15, Điều 6 Luật Dược 105/2016/QH13 cũng quy định: “Cấm thông tin, quảng cáo, tiếp thị, kê đơn, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng có nội dung dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người đối với sản phẩm không phải là thuốc, trừ trang thiết bị y tế”.

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 70 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo: Quảng cáo thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.00.000 đồng đối với cá nhân và mức phạt tiền của tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, đồng thời phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm buộc cải chính thông tin.
Linh Anh

Có thể bạn quan tâm

Khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn trọng khi mua các gói du lịch giá rẻ

Khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn trọng khi mua các gói du lịch giá rẻ

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương (CT&BVNTD) vừa đưa ra khuyến cáo với người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua các gói du lịch giá rẻ ...
23/07/2020 03:49
Bộ Y tế khuyến cáo về phòng chống sốt xuất huyết

Bộ Y tế khuyến cáo về phòng chống sốt xuất huyết

Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đã đưa ra khuyến cáo mới nhất về phòng chống sốt xuất huyết nhằm tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng ...
17/07/2020 02:49
Khuyến cáo XNK sang Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới

Khuyến cáo XNK sang Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới

Mới đây, Sở Công Thương Hà Nội đã có công văn đề nghị sở ngành liên quan phối hợp thực hiện khuyến cáo của Bộ Công Thương về xuất nhập khẩu hàng hóa sang Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới ...
11/05/2020 10:06

Tin cùng loại

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02