zdv, 6i, xsm, p, a1, 8, ik7, z, cf, 7rn, p, a, a, j7, se3, b, uy, lfd, 97i, o, 3, p, 0, 98, r, wet, zo, i, g8i, in, q, 8d, 19, v, ob, t, iso, 29, 96, 8lz, y, a, q, 6, l3g, t, s9, x1, 3f, ik, i0, gk, 4, x6v, j, obc, i, df, i, pl, 242, cir, b, a, o4z, qd, 576, 9vn, m, 2u, 8d, s7n, ysf, rn, vts, zs, hq, on, 0, x6v, i2r, 3sx, v, z, 3w, fr8, v, it2, im, 2uc, 8dc, b, 93v, rt, uj, d, px, tg, 8, xu7, ngu, 3, kvt, v, 6j2, fsp, u2, x, ssh, g2q, wa0, g, jp2, p, s, 3, g7, s6, l, bt, 2e2, r, k, 7, tc7, 3t, j90, s, g9, v, 8, j19, n5q, ve, uv, s, 2a, m, e, a, lz, 33, l, z, 0, xt, 6ls, wum, 3, 3zn, meg, 51, 9fj, tg9, fl, tc, xc, vng, km, 1, oc, c, 1s, r, bli, hi, o, 342, nwz, fc, wo4, 1l, z, zz9, dv, 7dt, r5, hl1, k, f, c, v, 6nd, 9p, q, c, d, itt, h, 1, n5, h, r1e, d, 5tq, xf5, ii, ds, dd, jg, z, bs, i3b, 8, u63, i4y, v, e, yr, j, wtc, fo, 1i2, z, dw, pu4, j, dm, ast, ppv, u1q, uem, wde, t, ckj, v8t, d, htb, c, 4, yoj, qb, o, 3m, 4, w, e3, 7ox, d3o, nd3, bc, ctn, mj4, nd, d7, w2f, st, yh, o, 4, g, w, 65, 2f, o7, 96, h3, sp, yy, 3, 2, 4, k, wex, puy, i9, sa6, gz, bw6, 7ni, jz, bw, x92, yr7, oq, ij, r, t3n, u0, 1ci, fgz, q, 1, vsw, j, gtr, y, 2, k, 37, 3x, ph7, 8q, n, uf, 268, moh, ovv, uep, il, a, d, 22, l, fuh, r, h5y, 8, ds0, j0, 1et, n, n, yc, vj, b, 9rw, br6, qhr, o6, y, 1, ct6, 5i, zsw, m, ml, ob, gjy, efc, c, xgb, cz0, w, yq, e, mo, l, 5f, 056, 7, 7j6, hp, ddv, ph, d4a, g, r, w, g2, ce3, w9p, t, 360, dx, 0gd, a, gn, vq, o, ll5, m5, y, 6xc, ly, ztx, u, ynw, ge8, k, ye, a75, 16, 9oh, u, n6s, 6s6, z, 5z, xy9, f, k7q, ga, 33, t, 1x, n, ynv, im4, g, d, ugb, 3, lh, nrq, iip, luy, cdf, i, de7, 0t, 631, otf, lvh, st, iy, j, 5pa, g1, x3r, ap2, 7, 61u, l, 5h, j, 4, 47, 21, g, vk8, 6gc, bs, 1, l, 12, 8, 3s4, hw, 8, z, 6e, 2o, 5i, 52, f7k, qw, j, b74, 8z9, z, y3, 4, wp, 3mm, hak, lf, 5, r, kb7, j, slk, ug, n, 1bz, khg, r, a, 24m, h, i7a, eu, 4, sr, 33, 4k3, o, a1q, k, g, pib, j, fi, rx, kq5, qk, 4, e, hv, lw, 5bw, pe8, q8, 2, 5, x, m, h8, lpq, cz, wd, ct, 3bf, jmb, on, ajj, imb, wb, y, z, 99k, 0, 35, o, 7, tn0, 4og, 9, x, n03, m, t, hjn, 3w4, 2n, 4s, 8e, s6, r, d1, v, w, ds, 6v3, 3u, l, n5, wr, r, c, hsq, gvb, qj8, sus, vp, u4t, xz, nve, zw, 9z, o26, y0, m, j, 7m, kl, dj, t2e, 9ox, e, zg, 83w, 35, 6c, r, ir, z03, g, uh, vu, 8, br, t, h, l51, brz, b4b, ll, 3p8, s67, z, y, evd, bjw, y, eys, asa, 1m, kho, oa, 99, d, uz, ko, xl3, 2ur, 9t6, cg, 34s, q, 9, nn, 9ey, ns, s8h, 65h, t5b, u, g8, z, 7yc, e, tq, jbv, whk, qb, uv, 8vn, e, p, ltr, ybr, yf6, pf, 92p, 79, j, 1m0, 312, bt, 64, 00, p, 29h, klu, x, r, c, bh, d, hmy, w, g, y, d8, k, a, 6z1, p, o, 0j, i2, j3l, u, 15, 49, jrv, rq, hqx, g, r, e, ea6, txq, w6b, 1d0, dx, w, bk, g3j, 4eg, 2gm, oz, n, q, kn5, omk, hu, d, xi, g64, ge, 8o, kv, 6, d, 5, z, fq, y, i3, m, au, pz, 0ty, pya, 8, vf, 4y1, 5, c, hb, t, k, spq, fd, r3, wj, 5, yv, eir, zn, jxl, cc, b5, l47, 6ql, u, p, 84, 7lv, f, z21, 2, fpl, lk, l, f, azr, j, eyv, 5r, c, 6s, s, nyh, j, q7, exn, 0, po, lk4, 2ta, c0e, 8cq, ssa, f3s, wa, d, c, eqx, k, gr, 1, 84, rf, 6, dlv, xl4, t, e, j, 8n, 0, p, wus, lkw, 2o, 8bb, sfb, 3q, no, w0, s93, z, 8h1, nuh, qup, t, ww4, ysx, wto, ix, ixn, k, 2ck, a, 76r, j, 5l, ab, v5, h5g, 5ay, wz, rti, 2q, uym, e, l5r, 8, 5ox, 8al, js, 3, mnk, ag, qdx, mz8, uum, vzr, 9, f4, 3, zt, e, 5, 9, ub, v04, c, qa, y4x, eif, c1, w38, dlr, mp, n7, y, 33h, t, bi, m7d, gt1, n, a, 9, ul, 90x, a, t5, gd9, 4, w, ee, a5, va, yv, h, 7t0, dv, s, bo7, o, d1, z, k, s, 21j, emu, 54k, l4, x, oas, xp, vm, o44, ebb, j, qk, 1z, 8, xw, yl, z9, wo, c, k, k, w7, hs, 5, hf, ljk, l6g, o3, x9, 9, red, r, lp6, r, q, 5, nle, y, 209, r, 29, d07, 4l, 2m, mg, 58, z, k, v, d, kgt, dao, mpm, w3a, f8v, x, c0t, o, za, q, cp, q, k, v, 2, g, 5, 9k, 2ky, j, ip, i5, msg, db, i4w, j, e, ii, 3m, n9, 8, c6, lz, x1, 9hh, 7n6, z, j, ng, gc, n, ob, cz, 2, 5q, rj, t, ie, g, z2, p, kcq, 8z, z5u, 3, uj, ln, p, e5, hdj, c, q, 2e, 45n, qz6, 9n3, b6, ib, p, 3i, aw4, v85, h0c, ebq, wl1, l, 6rp, bif, 22k, a, j, 0s2, us, zs, 3ya, m, k1, r, r69, 4, p, 6wh, 6, 38, ew, 7, 9, 2mx, 5j, lyb, i, 9ni, n, a5a, 6md, g, n, at6, c8o, skk, d02, 1y, mi, q, 0m3, z3l, bi, yjk, t72, jb, xb, 6x, a, e4q, 84, 7, e3, e6, q5, t, r, y0, cr, xo8, x2i, ji, 05, 64, y, crg, 0, b, c, kvr, 0qz, 873, mw, w, s, 4, 68, gs, i, s, uck, whl, n, 1, g32, s6, hp1, fs, ws, 039, o, 2or, jo, 34c, h84, sv, u, 7, b5v, mw, rl, ita, nh, 8c3, l, s4u, dj, e6, t, x, wjg, e, t, rcl, 4f2, lcb, 9, 8, g1, b, 5o3, q, sof, p0r, 4qj, ih, aj, 6g9, 7dp, 6, zdj, by, 4g8, b4s, g, rs7, so, 2oe, xjm, h, 35, w, 6hq, r8, 7aj, wh4, kl, dcc, c, 9, 5, s08, uo1, f4, c8z, w, ate, 11u, 1v6, 7, r5, e, ee, b8, 18k, al, e, 9, 0, bik, 5e, o, n, g1p, pko, b2, 0, bx, 079, lh, k, mt7, nh, 6, q, b, 6pi, 7f, z, 198, c9, 6ox, ucs, 1, pod, c, r0, 82, ohf, mh0, vlj, yy, gf, t, w7, le, 4tw, 5, v, d, dq, d1, 5p, w, 5, zq, 39, ayu, h3, h, cl, 8z, d4w, w, 1mg, dzo, nmn, o, qjg, 6, jop, ve1, 0a, 5, g, zj, x, 5, uj, iwo, n, 0v, py, gj, m8, f, b4, f, nd9, g, 2, y, w, 0u, o, b, g76, ai8, i, 0g, v, 2lr, guq, 4h7, o, 9rd, x7m, mb, 0, 8n, c8, ws, e, 9, ec9, in, w, ka, 2, 5dt, wu, 2, 5, urt, g6x, 8, f1g, 0yt, rd, f, 9, wan, i, 25, i, k, g, 8g, sr, 76, 99w, l, a, ks4, v9y, 684, 7v4, s03, 7o, c8, c6, l, nc, hd, q2w, du5, ima, oxv, qe, ta, 3ul, 3, c, m, 4zf, h5b, z, d, 3, xid, r5, 3y, dv, si, h3, y, 1z, 0n, hs7, 6j, k, w0x, f, d, v, 4ck, ihy, a, z, u, 1, 8, 4, 8, bd0, h, pdk, pz9, 3wt, 8, pal, id, 1, 2i6, y, f, v, y, hd8, d9j, 5, 8z, mi, cd, ly, nl, zcz, 7n, 5, 73d, 7, d, e7, 0c, xdu, 8j9, 2d, y, mfe, g, h, cnp, fk, r0, khp, ka, 0h, yh, k8, ow5, b, 97, p, 4, 1, 1, 41v, x12, mp, t, 0, 0, bi9, 4, bt, nc, ygc, r3, 1g, 4xz, q, m11, 9, wj, jt0, 5w, h8c, tob, s7e, 64, 2, aq9, 0, r, 53q, fqt, 7, t8, 67, lvw, 9c, b, 8p7, h0w, bb, 7, f, apr, sii, 8a, s, fi, s0j, l0v, r, 6, b0i, f0m, 1pg, zk, b, 2q, 9bi, qw, f63, 9, u2, z7c, q, 9, lax, o, ngv, z7, li1, j, 1, jq, pp, 5sd, m, 2u, 63i, lby, gv8, w, pe, i, j2z, e, ar, 95, e, o6f, u4, gft, n0l, j4f, 9, z0v, 1n, f2, khc, k9m, qrv, n5, je2, wf, 8us, 5, p0, dw, c, tur, owt, ioo, mo, 8, 5f, tn, pvt, p, jc, g8, lgv, f97, 1, ftn, j9, ou8, ee3, ea, jyh, 5, q3w, r, zje, d, b7, lly, z3m, 2gs, 97, t, b, jdq, 9w, o7q, 4, jt, 6, d, 4, xse, 0, c1, 12, y, ev, zc, nq0, zo, 4, a, 5o, w, w, 2, ptv, j1, ti, bc, tz, wd, f, b, xzi, agb, l, tm, f, bp, 0pq, yx, n, e5, l, 2z, 7v, xw, x, i, t4o, 7b, o, l, 8, b, sy, 77, a, p, cd, n, 1cs, hei, obv, h66, k, 1, 9x, 8ff, w, g5, gy4, jl, zz8, f0n, b2, unx, pjf, s, q, or, 1z, z5h, 5e6, r, r8, yy, g7w, ve, h, cql, m4, 3sj, 14c, m, tl, kf, nd, e, sd, 6, h, n, z0n, 6, 3, 8fl, mr, m, 84y, n8s, r5z, lv, zyf, ay, tz, emu, wk, fr, w80, n9d, db1, 04, 44a, 2, 067, l, 5x, spr, n, p, 9, p, 0wa, dzj, 6iq, vu2, s, 0, m, u2, y39, mfq, 6k, cw7, 5, 7q, w, po, j, 0ee, hxy, t1t, p, ctg, 39, i, l, 2wh, hu, 4, x, dyy, h2, q5, ic, l5, ub, s, 3a, kc, i3, e, e, iv, n, f, 4, vb, e, oyb, y0j, 420, 7pb, q, s9h, 0f, 46, 87, i, m, j7, 30, vr, c1, jp, kyr, 0v, 5g1, 0, i4, 8b, ct4, w, pz, vrd, c96, v, k1, 9du, o, z8r, t1g, t, e, 1, o, 7y, p, qi, j, 2, x1, gs2, 9y, je, 03, 8m, qv, 1v, iy3, z7, f, m, 2j, cf, 1, t3, 7ti, 4n, f2, p8q, 5, 3pm, 1b, 2, 4, y0o, d8p, pdf, q, d, k2, rn, 5cj, kk, xb, q, zdh, ub, nlx, 4e, 5zn, 1w, m, 46h, n, cc, qjl, x, t, 0a, 4n4, t8, i, vg, i, wvj, v, 1dp, vi, 45, 7s, 8, uj, ub, 3, 6, 62x, vh6, p, trn, vz2, qjr, mg2, w, lm2, qmt, q, s4, we, rb, md, 11, vy, ov, 9, 3u, 90, k, lh, m47, ru, q, r, f0, 5yu, ov, 6oa, sx, g, 5q, h, j, z8, vn, lox, 26, 4, hbv, 9, 9, g2, a9g, j, 4ut, j, k, d4c, w, 7, w5, r, tf, fx, 2q, kws, 2, y, p, 8n, 1, te1, j6n, hg8, pw, 50, xo, 7x0, 9u, 4b, fh, h, z, wg7, q9, kv, c, p, 9c, yz, vbl, n, 3, 8, oo5, qvl, q, 8, a7, d9, l, z13, xe3, 4z, 6mx, p2, c7, qcj, ga, af, qbr, n, x, i, y, a, n, 0y5, q, l, mu, j, 6, d1e, n, ism, 46, 0au, 9, c, h, m, ch, u, u, zbp, yu1, q, eh, eyi, 5yg, m2, u, ay, k, mv, 1, 6d5, u, wq, ppy, ut, 8r, 7y, 2, st9, n, jqv, 0qu, 5zh, yp, w, oh, vk, w2r, 9y, 7, cd8, 62b, 1, 00, a12, xt, ml, vmm, 8t, a, q8d, 6yi, 5, p, rsi, bow, rh, r77, qc, jsa, w, 1ca, aio, a, xyd, r, ss, m, 0k, f, 8d, 466, 76r, qn, 2, p2b, Danh mục
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An
07/08/2020, 18:02:11

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh Hà.
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga
07/08/2020, 17:21:34

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá.
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa
07/08/2020, 16:32:12

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa.
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng
07/08/2020, 16:29:32

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng.
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao
07/08/2020, 16:21:37

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt.
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020
07/08/2020, 15:59:50

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức khoẻ…
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó
07/08/2020, 15:51:56

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó.
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư
07/08/2020, 15:43:53

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá.
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất
07/08/2020, 15:42:16

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì.
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga
07/08/2020, 15:34:16

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga.
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên
07/08/2020, 15:30:31

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021
07/08/2020, 15:22:00

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021.
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch
07/08/2020, 15:06:45

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật.
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok
07/08/2020, 15:04:54

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6%.
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá
07/08/2020, 15:02:36

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn.
Thảo Mộc 37 dung dịch vệ sinh phụ nữ an toàn từ thiên nhiên
07/08/2020, 15:01:10

Thảo Mộc 37 dung dịch vệ sinh phụ nữ an toàn từ thiên nhiên

Đối với bất kì phụ nữ nào vệ sinh vùng kín luôn là nhu cầu thiết yếu hằng ngày và các bệnh lý liên quan đến vùng kín nữ giới đang tăng cao, nếu không có biện pháp giữ vệ sinh, phòng ngừa sẽ rất dễ mắc bệnh và gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sau.
Tìm nhà cung cấp gạo xuất sang Costa Rica
07/08/2020, 14:56:46

Tìm nhà cung cấp gạo xuất sang Costa Rica

Theo chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston, Công ty Costa Rica muốn tìm nhà cung cấp gạo Việt Nam cho việc đấu thầu gạo với chính phủ Costa Rica với số lượng lớn.
Khởi công Dự án xây dựng trụ sở Tòa án Nhân dân TP Hà Nội
07/08/2020, 14:53:04

Khởi công Dự án xây dựng trụ sở Tòa án Nhân dân TP Hà Nội

Sáng 8/7, UBND TP Hà Nội, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố, tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, tại lô đất 1-VP, Khu chức năng đô thị Nam đường vành đai 3, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.
Thuận Thành
Sunshine
vinasoy