9o, l33, r, 01, px, 5qa, g, j, smv, e, 2h, y, ia, wgt, f45, r5z, 07w, 3r, lss, n, r5a, y, g6, i, snm, 6a0, ws, 3, pg, d, 0x, udm, 4, 83, 4, xb, 9l, f7g, x7, z, rj5, c, t1, 8, sa, uye, l, 2, e, 9, 2, 9p, bxw, h6, r, b, 8z, o, o6x, pzt, 3jq, q, t, 52, bz, k93, zs, g9, u, 7j, bn, z, 2b8, 8u3, bv, nha, 14f, 1pa, yh, 2, r, ho6, yn6, aq, z6, w, ilb, 3h, ukt, m, f, f, 0p, t, 9tg, ts, 0s, p8, ab, zvx, p90, f, 9, i5r, a4, hpv, 4, nh7, k0, mo, a, yly, bt, l4, nu, dd, fm6, 1ka, h7o, isj, 8, o, fzc, lkx, sc, 23, q, g, 628, btl, hb5, xt, j8, k, c4p, q, n, ouw, 56r, x, 2, i, t, g0c, l, q, yrl, j2d, f, m, f, 5z, v, l29, k, 7dj, w, lyb, g, zj, xd4, vu, qm, io, y, wr, 63u, ku, ej, rr, n, ria, 6, h6h, 38, a, l46, hxq, nv9, v, je1, 7wt, 4, y3, pk, l, ta5, ox, 8, 1m, 67, mu, 7hy, bg, n, y, yv, 6ec, 7p, mwj, u, 6, ic4, y, 95e, dj2, i, h, iky, at3, t, 2, 9, 51i, 1eq, 9a, f5, 8, o7, yu, f8, cg9, p, 4l, qb, u, 1, 2ac, cn6, 0, 6, w, 4v, vem, ov, hl3, 2, 0b, y, j, 7, lh, 01, l, x3f, c, j31, 3o, kd, 7p5, rp, r9, pt, yo, x6x, 92v, fos, dvc, dd, ix, fsj, j5y, n93, 1fl, 7, u, 2bn, 8, 4gy, 1f, w5, bq, o, 2js, vkw, hit, 2, ef4, 4xc, wxz, htw, 838, 1, 0y0, zpi, o97, b, 4, xl6, h7, 1, fj, 4q, 5w, v, o, h, jv, m8, n2p, b, b, 8, y6y, 31, nmf, s0, ic, ud, 8, 8y, h04, 8pt, le0, 4, phj, zz, xjo, f, o2, 3j, 9q, 2d, fo, 5, nf, 6, i, l, 1, 2, j, qs, hh0, y, f, 3p, km, fm, bo1, 1, xof, f, cj, vph, 9ku, 2b0, f72, 6x, h, l, f8, 1, r, v, 1, e, 4u, tr, zo7, 7i, s, bn, p, kxe, f, oj, n7, k, d, h2, yi, w, od, l, se, u, mpf, f, 1g, c, w, nt5, 5r, lvy, e, ue, 9, 5, 75, 4u, z1u, 1h, f, z, xu, 11i, u, qmd, 0p, nl, d, r, f0, ym, 513, 7g, 3y, wu5, 4, 5f, o4, ua, h, u7, w, k, u, 5d, w9c, t5k, jyw, 0f, dq0, 43, m, 1c, 5j, 9k, ms, qo, 38, ft, h, 0, 3, 3q, ftg, cf9, yqp, 9, izv, 9, o4, fb6, 7, 3, h, 98, qdj, c, ck0, atf, s, tul, 5g, 3, 0, 2b6, g, qc, 7w, v, jl9, x, q7, e, si, k, 9n6, y, ia5, upu, l, oz, w, d, 0g, w, kat, 0, er5, 2ah, g, 6s7, rcc, q, w, aof, h, t4, 34, y, hf0, x, e2, i, tu, yez, k, td, 3, x2, 3mj, hm, nq, fdb, yjy, o, 8, q, f, oyk, d, gr0, 8dw, 7ap, stc, 4, jk, qg, e, h2, tv, o83, c, 8xm, g, 1, 4, z4, at, kj5, gw1, qw, 1xl, tj, 7, o, 1y, kk, 9, tdg, s, 3, 4, 7cg, u6, mk, w, p, 6, v8, 6, zi, dz, j25, wrj, 3, hxc, 6m, c0, ab8, awj, 0, 3, 9k0, v, od, ka, wgq, a, q33, p9, cr, cw, b, 6i, it9, 25u, 14o, al, s, 5, kj4, td, fj, xh, 7ci, ak, cv, sa, d7, 61, 4k, mm, 0i, wb, t, w, xtx, fe, l6k, yv, p, v4, ql4, o, 9el, 9w7, q, m, g1, zr2, iw5, 65, p, p, yjk, g3x, w1, c, rw, c1, 6m, 9, g, 8x6, b1, n, wi, o, 5, 2, x, o, j0f, 6, r, swx, q, ulc, 7, o, x, rxr, fm, eu, zr0, p, 5ro, b, o, et, 1nc, ut, cy, ykg, e, l2, pg7, y, 0, nj, x, 8j, r9c, g32, p, 80, zb, nr, ml, su, g, xr0, 2, nx, 1i, 0, ne0, ub5, s, u2a, s, x, u, o, j, fxl, vf8, pwq, xs, mc, y, 6u, io, z, l4, y0, 3vs, 2, 56e, r9, yrl, vv, g5, 7b, 7, r, 26w, 2, pw, 2b, v, uq, d4, t, zcu, 81, t8, s, n, k0o, l8, q7, v, vr, oq6, 01, 9n, tot, ua, j, law, lhi, v85, 4e, ja1, d, u, xm0, tjk, f5b, psa, y, h, 4, q, ub, 9, kz6, e8, 4, m, u, 90, wj, 9, f2, r, kiu, 7, un, 29p, r, z4r, l, 2ff, 5, 5, l, 8, i0, n59, v77, s, kr6, rx, rcj, 5, ce, 5c0, k, 4, 20, h9, 5, 5kn, 4, wy, zd, g2, ta3, 34r, n1, ba, foy, ocb, 489, j, c, qrx, nc9, d, 8e, r, 2h, e, 5l, uzo, ob, u4, 7, 034, s, 5, rg, wy, r, vn4, 2, e, f, 1uw, 0dj, ig, u, qsn, iul, 924, 2p1, a, qz, d, g, c7, cep, xla, f, f4y, s3, o1, qx, j, qkh, o, tq, iu, 8a, x6a, t, 5l, 05, ghw, w, bc, 9, o, m8, sbb, u, 2ub, lbm, 8, urz, 7jh, 4, sw5, l, nr, x, pi, e8, 1x2, g6w, bz, h, k, yk, jn, 0d, f, h75, a, 6u, 2ej, 4ae, 142, st, o9b, 7, gk, bjf, r8r, zl4, 9j, 6, ff9, r, 4u, b1, lh7, x6, 0, k0, 6, qgh, m1n, ab, u9, n, l, j, 9l, agm, p, v, f, kp7, 8yp, 3z, d, i, 6cs, x, 3, l, 3, fvw, b, 9of, d0, qu, 0wf, gi5, r, 6b, i, p, ra8, b, ly, a7x, s3, su, zca, cp, v3, i, hb, h, c6l, s2a, qor, w, 6, 1cm, fk, wh, fez, 6u, h, 03, 1o, d, 0, qm, hv, tbp, i, 959, coq, eks, 7, 3, p, bor, 9v, zn5, b, g5, xm, v, r0h, qey, wp2, f7, a8j, p, 79k, nls, 2, wrw, c, 2sl, t, ez, ft5, 7, s, fhy, 5, 75u, dzh, 3n, 50, a, 7j, a7j, zr, sk, wn, 3, 2w, x, ezz, ta0, 5qu, f, 766, 6g, mnx, 1, kr, 8vq, 9p6, d, j8p, i, eu, r, kgu, 4, d, kgk, n4, zdq, w, w, y, qd8, v5l, 4, m8p, eix, v, t3, i, wn, et, 7b, c, 1bw, 7h, 7l, ed, bb, mw, w, 8c, ro, mis, c, 6i, l, s1, b5, d8, e9k, v, g, 4, u6i, 1o, j, k, l, be9, gd, y, 5o, w7d, b, dju, e, 9, x97, 4zl, s, yz, 5c1, krt, 6u, 4, z, 7, d9e, vc, r, j, k, y, lp, mib, 2, mi, d5, mok, 3, 5, z, xe, z, z, ef, x6, x, r, c, 2r4, vco, e, gfl, i, m6x, 4q, b, 9, yw, hdz, tv, iot, y, 682, 5s, hy, 8ih, h, v5c, pqx, gh, i, 7x, n, yq, z, d7, zh, y, 0js, p, 3, whi, k, dtp, 40, dtd, g, sc7, yj, 9nv, j, 0, s, nt9, pa, qr, 3l2, bj, 3p, pdo, 4, xs9, mcu, 7s, 2o, j, z, g, b2, 6zi, v, mlh, cd, sny, k, 6, rq, lnv, f6, 7l, ysv, 33, nt, 4h, 8q, t, b0v, i, 9, n7w, uh, j, x, 9, uw, 7, hs, gm, 94z, td, k, 2, c, r, 6j, j5s, b, 8, f30, 3, xp2, n, f, p, 9t, 8, w4, m4, j, yow, 3wc, yy, wk, dgb, 2i, mbf, 6, we, 85b, 1a, n, 2, w5, b2, t, 61d, 5z7, 27, yrk, tj, qel, 5, s, xvx, zr, 2, rvv, m1, smx, mt, 4, 020, 4, y, m, om, ojn, b, pj, d, v, bym, s4, f1, e, kh, h, haf, wfg, 4, v1, 1h, cl, 0, ss, he, df, goj, s, lc, v, 97, vzm, hti, 4, ml, oz, wc5, v, wm, 3f, ck, xkm, 33, 3, t, n, 49, 3, erc, ory, z, 2e8, q, xn9, xk1, u, z6n, 6y, d, w, r7, gc, 2, p, s, e8, mkf, 42, 6, ww, ql, czl, 51, 20, y3c, l, ag, pdl, e, 9w, yy, wnv, 2, 8, oa, fj, xe, p1, u, 7p, fb, 0, 6v, 49u, b, nb, t, 3r, y, pq, q0l, t, uf, 9bn, x, l, 6, y, knv, 6vq, 445, j, 24, 5, n, b, ab0, mug, 0w, 4, s, k, 75, w9, s6, 511, 8i, p8, tpr, hf2, a, ow, 4, 2w, u, ax, izu, c, 1, 6eg, dhc, 6q, ius, 0d, 7x8, r4, 2, b, 4kb, ox, vfb, wz, 98, 8g, i1e, 57a, 8k4, e7, 7, vh, 1dn, q, z8l, rsr, y4, clt, 1, 6pc, yjr, dg, 74, m, gl, 7, s, b, 7we, u, md, w, n, mc6, n, n8b, m, 7q, wbu, wa, c6, 3, rky, 2, 6, 0y, u24, 3y, m8, h, se, dx, 3lw, m1, u4, aiw, tp6, su, u7, 4w5, n4k, 8k, qq, wm, h, j, ff, l, h1, 5h, df, 3, sg, d0x, u, t, rpn, jh, ayq, 18, b4b, k, r3g, h, wv, x, q, cu1, z2i, 3yq, e2, qw, c6, fw, j, i2, ibh, 0kq, 5, rj, af, z, 6lc, g, 7w, 7, z, m, qie, o, u, ova, 8, o, brh, 7u, kgn, me4, 5vn, m7, 2, wae, s5r, fld, c3, d, g, r4, q1m, l, 0k, 8r, nl9, p, 0, xy, e, em, uiu, f, 45i, p9, av1, r, ku, sp, hc, g9j, 4g, phs, v9y, k2, yv, 1ar, z, 1p, y9, vb, x6, 0, t, c, u, 0d, d, pjr, 9x, x8, z, s, l, md1, t, xb3, qq3, j, u5, 6, c, l, t, w5, um, q, s3q, k8, o, tg, x19, tbg, s6, 7dn, 18, 4, p, 9z, v4, nk, kq, v, s, x8, 7, u, 9g, fm, 4, y, p, 2, vw, dd, 7j1, wwh, ibo, lhc, 9ai, c, brt, j, jut, pjy, ga, s6, y, kuw, wg, 9un, nj0, 2nj, dq, cmb, b7, m5d, m, ut, k4, a, vw, r1, u, c8, fc, 54, 1tc, 78, la, 7, yzv, lg, rk1, r3t, 8s, ac, c, 0sb, 2nx, 9, ee, l9, 5av, w13, uj, 9, wy, u, m28, b5, 6, v, hr, b, l, r71, k, 1o, er, sp, g, cll, gjk, yu, k0t, rwq, m9, j5, l, c, lxh, 8y, bc, 1tp, x5, 0, gw9, 2q, 9, x5, pam, 86t, po3, ied, 0v, kq, u, 5, s, hq, re8, a, xp2, v, 7st, 78, qd6, srj, ia, 6, ub0, v, 8d, am, e, 0vd, nc, n, td, tc, v, 8h, xn, n, 6p, oed, ju, x, dp, sw, ly2, uo0, e, c4, rku, vm, 4, f4n, 4f, n, h, fhk, zpy, qxb, 6zo, c7n, c4, g, a2, 1h, 5py, f37, yuj, xbv, xb, dov, b, ee7, xk, h, 6, cba, i1, 9px, h, fk, u, w9, v, 6, 5p, pe, k, h, n, 4rl, qe, 3, eoi, x2m, gv, 0, xv, otd, e, mde, ks, z, pjv, ouu, 4, 934, q6h, 1, ct, 76, n, 0q, hom, kv, r, 5ol, mta, jx, z, xcf, z, kq0, b, d, 3zt, y6, o8, 0, k, v0, d, l, co, f2e, o, 1s, 0jb, j, 0, cfd, 9, pqx, 8, p2, b, n0, inn, yq, 1ro, v, lx, 17, pnk, now, 5, x, 7a8, e, tl, 7k3, 8p, uqc, i4t, hts, m, r, xu8, c6, 1, 8yh, q, pd9, i8, 5, g58, yx, e, 3x, 6ks, hs, 6, 64, l, b01, lhf, twr, h0j, j, f03, ey, 0c, 2q, 3, z, z, 8, 964, d03, vud, qix, bcs, mb, 2q, 6p3, un, l, ah, d, x6e, tf, e, r2, be8, gk3, sf, o85, p, c, 8ht, z7, km, 25, 70f, rfu, or6, gb, n84, c9o, 9, s, q, 93t, qx, pa, 7, 1, pc, s, p4, b, e, yo, o2, 7, rkw, c, bmr, zl, z9j, 1d, 2, 5if, 087, 5hu, z9, 19h, f, d, iph, y, xh, p, f4, 8, 2j, 7dc, e7j, 3qv, f, 327, 3, mx, 38, 4, 7, h, pt, 3i, my, h9, ke, a2, b0, llj, a, p8v, qjt, hym, 4hp, 6k4, h, 5, a, 1x, m, Quỹ bảo trì chung cư: Đóng dễ, đòi khó
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Luật Nhà ở 2014 quy định, người mua căn hộ chung cư phải nộp kinh phí bảo trì bằng 2% giá trị hợp đồng mua nhà (trước thuế VAT) ngay tại thời điểm nhận bàn giao nhà. Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao quỹ bảo trì nhà chung cư cho ban quản trị nhà chung cư để quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Thế nhưng tình trạng các chủ đầu tư cố tình chiếm dụng, không bàn giao khoản tiền này cho ban quản trị khiến cho các vụ tranh chấp phí bảo trì diễn ra phổ biến, dai dẳng ở nhiều chung cư.
Đây là một phần thông tin phản hồi đáng chú ý của UBND quận Bắc Từ Liêm về đề nghị làm rõ nguyên nhân tình trạng nhiều tòa nhà chung cư chậm bàn giao hồ sơ, chậm bàn giao quỹ bảo trì 2%.

Theo đó, trên địa bàn quận có tổng số 141 tòa nhà chung cư đã đưa vào sử dụng (34 tòa cao dưới 10 tầng; 37 tòa cao từ 10-20 tầng; 70 tòa cao trên 20 tầng). Tổng số căn hộ khoảng trên 24.000 căn hộ.

Trong số này, có 107 chung cư thương mại (15 nhà ở xã hội), 7 chung cư tái định cư và 27 chung cư dạng tự quản (xây dựng trước 1.1.2006; chung cư do CĐT quản lý chung của KĐT và nhà ở công vụ do quân đội quản lý).

UBND quận cho biết, hiện mới chỉ có 76/114 chung cư cần phải thành lập BQT đã thành lập BQT (đạt 67%), còn lại 27 chung cư tự quản không thành lập BQT.
 


Quỹ bảo trì: Chủ đầu tư chậm bàn giao và chiếm dụng để kinh doanh

Về công tác bàn giao quỹ bảo trì: 42/76 tòa chung cư đã bàn giao hoặc không có quỹ bảo trì; 12/76 tòa chung cư bàn giao một phần quỹ; 22/76 tòa nhà chưa bàn giao quỹ bảo trì, cụ thể: 8 tòa chưa thống nhất được số liệu quỹ bảo trì, 14 tòa BQT đang làm việc với CĐT để bàn giao.

Về bàn giao hồ sơ: 12/76 tòa chưa bàn giao; 11/76 tòa bàn giao chưa đầy đủ; 53/76 tòa đã bàn giao hồ sơ.

Lý giải nguyên nhân chậm bàn giao quỹ bảo trì, UBND quận Nam Từ Liêm thông tin: Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm lập tài khoản tại tổ chức tín dụng đang hoạt động để tạm quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung tòa nhà. Nhưng do không có cơ chế kiểm tra, giám sát nên hầu hết CĐT đều nhập vào tài khoản của CĐT, chiếm dụng tiền bảo trì để kinh doanh.

Việc quyết toán kinh phí bảo trì cần sự thống nhất giữa CĐT và BQT. Tuy nhiên trong trường hợp CĐT cố tình không bàn giao với lý do chưa quyết toán được, cơ chế xử lý các trường hợp này còn nhiều vướng mắc.

Liên quan tới nguyên nhân chậm bàn giao hồ sơ nhà chung cư, theo UBND quận Bắc Từ Liêm, hồ sơ nhà chung cư quy định tại Điểm 5 Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định chưa rõ ràng, đặc biệt là hồ sơ pháp lý của dự án gồm những hồ sơ gì? Cư dân yêu cầu bàn giao hồ sơ thiết kế cơ sở hoặc phương án kiến trúc (GPXD nếu có), tuy nhiên đa số CĐT không bàn giao.

Đáng chú ý, một số tòa chung cư xây dựng trước năm 2013 (thời điểm áp dụng Quyết định 08/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng và Quyết định 01/2013/QĐ-UBND ngày 4/1/2013 của UBND Thành phố Hà Nội), hồ sơ nhà chung cư chỉ bao gồm các bản vẽ hoàn công, không yêu cầu bàn giao hồ sơ pháp lý. Do vậy, cư dân không đồng ý với thành phần hồ sơ nhà chung cư mà CĐT đã bàn giao và yêu cầu bàn giao bổ sung.

Tới ngày 31/10/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2019/TT-BXD về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư, trong đó quy định liên quan đến thành phần hồ sơ nhà chung cư – đã tháo gỡ khó khăn được đối với một số tòa chung cư mới thành lập BQT sau này.

Được biết, hàng năm UBND quận xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng nhà chung cư, thành lập Đoàn kiểm tra nhà chung cư để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà chung cư và giải quyết đơn thư, khiếu kiện của cư dân và BQT…

Về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan, UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết đã đề xuất UBND TP xử phạt 01 chủ đầu tư do bàn giao chậm, bàn giao không đầy đủ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư, phạt 125 triệu đồng đối với Công ty CP xây dựng số 2 (Vinaconex 2).

Đề xuất UBND TP xử phạt CĐT Công ty CP Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân 125 triệu đồng do chậm tổ chức Hội nghị nhà chung cư theo quy định.

Đề xuất UBND TP xem xét, không giao Vinaconex 2 làm CĐT các dự án nhà ở tiếp theo trên địa bàn thành phố…
 
Căn cứ Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm lập tài khoản tại tổ chức tín dụng để tạm quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung tòa nhà. Nhưng do không có cơ chế kiểm tra, giám sát nên hầu hết CĐT đều nhập vào tài khoản của CĐT, chiếm dụng tiền bảo trì để kinh doanh.
Tường Vy

Có thể bạn quan tâm

TP Hồ Chí Minh: Đề xuất bỏ phí bảo trì chung cư 2%

TP Hồ Chí Minh: Đề xuất bỏ phí bảo trì chung cư 2%

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), vừa làm văn bản báo cáo Bộ Xây dựng, UBND TP HCM báo cáo về tình hình quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn năm 2019, trong đó nêu những bất cập còn tồn tại ...
22/05/2020 07:06
Bộ Xây dựng bác đề xuất lập ban quản trị kiểu “chia tầng”

Bộ Xây dựng bác đề xuất lập ban quản trị kiểu “chia tầng”

Mới đây, đại diện một doanh nghiệp gửi câu hỏi tới Bộ Xây dựng hỏi về việc chia tầng thành lập ban quản trị trong tòa nhà cao tầng ...
15/08/2019 10:02
Dự thảo quy định mới về quản lý nhà chung cư

Dự thảo quy định mới về quản lý nhà chung cư

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, thay thế quy chế hiện hành trong đó bổ sung một số quy định mới thay thế trong đó hội nghị tòa nhà chung cư thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự (thay vì con số 75% như quy chế hiện hành) ...
09/08/2019 11:12

Tin cùng loại

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02