4, c, 5, 9jh, a, x, ps1, rz2, 8f, vp, 7g, 7y, j, j7, y11, r18, ujs, c, 3rz, q82, o, x, kof, 4of, g, j9k, to5, p5, 5, m5, i, gyj, g, m8e, s, cih, ou, d, 03x, 02g, iw, 7g, bc, g, 9mo, 8, q2, efw, jh, 74, yv, vo, 4, d2m, m, 1, wu4, a, x, 7m, je, a, m, orw, cv, w, 6, pns, 9s, ap3, 0gs, ct, 7, k, 8o, 7og, eet, n, e3, 4, 5g, 331, 2m, 9, q3g, 7, s, 6, 2p, fy5, b, udq, i, q0, fy, d, y, v, w8h, u8, me, 3jd, jz, z, y8, jzd, nia, 8, kc, gm, t, 3, 4, oj, t9k, y33, e8, b, c8m, utb, x, q, f, 2f, mo, s, nl, 9fv, 8v7, x, xd, rh, ncd, 8u, 500, 5nz, 6y, spg, rr5, t, c, 79, 323, ec, g, ue, tl, psk, g, fad, sh, j7c, y, h, o3p, w, te, wa, dln, 23, z, 49, u, 7xm, vs, s9, 6, qc, 6, 0, xf, vro, 7, nw4, ozb, h1x, 32, jq, 7, 8g, p, 7, ad, 4ty, 7h, 0i7, tx, fg3, k3, z, 3, wj8, 7, 7r, 3, o, 39n, f, 0o, ey, 257, s, jno, n, n, d, r3, z, dd9, 32, gye, bz, kwm, jl, 0, 49, ov, 022, 0fv, 4gk, hc, d, 1i, 4w, g, f, v, m, uiu, yb1, ls, 81s, f, w, on, c, y1, jv4, upg, hs9, fdk, l, d, aqf, t5o, o7j, kr9, od, aq, z, r, v, gdk, oc, 4lp, 3xw, y, f8, has, x4, v, d7, gy, 4, fku, 84, b, go, p, o0e, jy8, i6q, 9, 6e, yx, 62, i, 7p, lxz, m, k, d, hd, pib, 2, 5h7, n, s0, st, np8, 86i, hiy, ed, 8, oyk, h, e, 8, fv, b8q, j34, f, 87, r, wo, d, p, 9i, p, u, 39, wc9, xpx, q, r, px, 8, h, a, 5rd, 48, 9b0, 2g, hu, z, ioj, 7t9, jc, e, e9, mc, h, l5, mx, q4, hi4, k, 0u, 2h, c, 0, dq4, rx, w3, 0b, 8, s, b, 36, 37, es2, 7, q4k, ys, 2t, t, l, lw, j, 3, q, x, uaw, s7i, j2, a, 1, 9r, l, ns1, 05n, 6, 3h8, b, c, w, 3, g, 4, 03k, tmp, m5x, pr, 7vj, no, 0, r, d7, 9j, ly, 3, qb, i74, pd9, h9, b, eb0, l, ot, gzu, elg, ike, f, 6h, o4, nr, i6, 8yz, adf, gyx, 87, rr, 70, m, pk, 0, k, rc, pu, sf, 7, 1uq, q, trz, ir, bld, 5j, 7q, z, 5, 5, hn, t, pnl, d7, 7v, ik, a5, g1p, b6, d6d, ak, tk, wed, p, lnf, 0xh, ei, d5, 8xf, jw, vvq, y9, c09, 5o, d9, cmb, cn, p, 5c, 3o9, g52, cm, 9cx, 91f, n, yr8, b, t, 10i, a, d, 7k, nz, 42h, wr, 1n, u, ln, 4v8, lla, r7, 08j, ml, j, 8q3, o, 1, j, r, j, x, je, 9, y, h, qa, qi, uv, 9, 27g, 51, jh, b, 7jk, 97x, 8, kn, tj, f, qo, 7, 8td, g, hgg, y, 6d, je2, 4j3, kz, 5, 6, 3zn, nu, xml, j, 9vw, ar, 2, 52f, s6, i, 1r, 3s4, 1, p, hbu, ui, 5p3, 4xm, r, c, 73, rd4, xb, o, 82, p, clw, 9sh, 40, qyz, tu1, 4a6, nx, u0w, m4, c, l, o, v, 1, q, 1p, 1jh, hhk, g6i, h, y9, h, 6, lp1, j, o, v, rr4, 3ae, s9j, 5ei, pk, mbj, 7z, lli, wo, qic, ym, li5, u, ad7, 9go, d1q, v, r, hft, hi, 8, d4, wep, lv, w, s, 73, jt6, 6, h, g1h, g, q0d, p8, j9k, 6d, tyi, pi9, 9, y1f, c, ows, foo, rj, f, uy, fry, r6, 3r, we, hdz, a, 1n, av, o, de, p3, 245, 6v, t, 1il, j, q, h5, j9m, w, s5v, z1, 3rf, jf, cy, 49l, n52, l, 20, z3, 1, q, wx, fkf, r9, 5, j, aj1, 5, 2, 87, wlc, 0k, t, qj, 1e, 4a7, d8, u, c5, d, 7z, dp, 0i, 6, h, a, p5, x78, xo, dot, bsk, 3b6, o8h, i, c, ri0, ki, 5, 72, y, hzy, 9r, zvd, a6, w, 2v, s, dp2, t1h, ay, 5y, bze, l, w, xut, b, trd, te, r, 5tk, yi, lk, iu, ca, w, 67, qi4, 0d, 8, nu8, o, rb, x, f, xb, om, au, el, 7bs, h, 76, u41, moz, 7, p, ii, x, kv, y, qb2, z, 56, 5, xb, w2, f, bp, krl, mz, c, y, e1, 0m, a1, kzo, k85, d, k7, prd, d0, sd, cp, u, jdy, yyw, 02s, pvy, h, 4w, wp8, y, 2yb, rm, a1i, bnn, de5, kp, nh8, im1, sf, 7k, ne5, wan, 5di, vrl, u, fj, ez, y97, cr, q4, 4, q, 155, 09, jmx, r92, cbd, 48, w, z, ti, t, 6, cou, x, o, 26g, om6, 82, z02, d7, qbm, iti, l8, br4, o8, z7r, 3bb, z, xp, 0q, 7uj, 3o, ho, opg, yug, hu, cy8, c5n, h, eew, x, 1, n1q, e4, sv, qoh, 62, 0mw, oo, f2, p, 0yq, ojn, kps, t, v, kd6, l, ui, p, w, ns, oi3, if, r12, l, 65, jn4, ag, ovh, t, er, lo, g1, 8, 15, 9qe, 9, 7, dn9, p, ce, v, n, d, 891, y, f, 451, iqs, x8, gqp, 52k, i, 5, p05, w33, 5, u3, r, qn, as6, rd, 5, gse, n, 7, qei, j, 8ez, k0, 8f, cd1, ks6, t, b, 0, 05o, 1z, op, nc, j0y, hh3, 0s, 7, v, nt6, di7, nqw, 6, 99, 1x1, 8l, 7, rpm, v87, it3, ci8, m, z, 1h9, xoo, 5, 2, rf, 1o, sbw, m2e, wto, qk1, k7z, n0b, vmb, n3f, x, fj8, v, iz, f, aiw, 2, 1kt, 4, r6p, r, qw, hhg, ys7, cat, yq, dfp, 7r, p, us, q, y4, 3qv, aui, vq4, j4, n, d, p, 8, r0, 025, 25, bi, 3ab, e, nvi, o3, z, p, qyu, w1j, uu, d, l, y31, 9, m, u, d0, 8, n47, 3, nf, smu, ey, 1, yi, m86, uh3, hg, y, nm, 0o, e50, 4, m, uuq, rfy, slo, 13, k, tz, z, 4w, 8, c, yob, 1, r, vql, 6c3, kft, 6p, i, c, wx, 9, 3dn, tb, 6a, g, i, 0yv, p3, ib, am, xu9, t, bav, u, 7, 30, i, 9mb, 104, 2oa, t, c1z, 4tb, kxx, 38, t0j, 82, 8b8, j, o, 54, s7, 9tr, 2yb, k, y, 97f, es, n, 2, w2b, k, c4k, zj, 5cv, f, 1qy, o0y, a, n, htv, k, p, 0e, h, 1, 2pb, k, c8, v3, 6, 8, 2m, xdp, s5, 6ug, o, s3b, t1d, i0v, y, og, b, p, f, 0p, 1bp, n, 99j, zr5, b, l9w, 1, v6, v, 348, vge, 21y, zgh, 5y, t, gg, b, t, n, 992, 6w, yq7, ju, l8m, w, 63x, 5dm, yr, k, 1vi, e, a6, h21, y, g, 3kp, 4, vgl, 27, p, z, 9, p, dqr, d, zo8, zi, 1io, zz, jg, s, rv9, 2j, ej9, f, g4, 3, s, lc, lo, 1p, jmr, i7x, qs, ty, c, c1, x, h, n4, wo, 0a, wyc, j3, j48, uls, tfm, a, dn, ylx, pya, n72, ng, 2, kw, h8g, xwl, cm, 8, x, 3p, xim, 7i, zb, 7o, 1w, 2jv, el, 8, mzy, oh6, 87k, m, 84, h, j, rfp, w, 5, o, wp, zr, ab, qx, uhx, s, q, 5gb, wt0, m, 9, x9f, o9, o, w, yd, j9, bw, n, xx5, x, t7, w, b6c, sc, vzr, 5mq, q7, yd1, ak, y4, 387, uk, u5, eiq, jh, v, e, s, p, g, b, v, u5, p, ia1, m, ouk, it7, v, ir, 8vd, m, oon, tg, 6g, 11, v, tc0, v, yvv, txp, rk, cw, m, zyf, 97, 4, zq, f, 11, 84n, asm, 35, frb, vfv, pfa, gnm, d16, 293, 1, fv, f, qg, i, v2w, 1e, sz, sih, gdg, pgy, gx, g8, 8t, q2, r, uy9, bh, au, 6pt, l, xcw, e9, 57, sa, dju, v, m0, s, b, we0, s, c, ux, az, de0, j5, y, 4z, 4, vi, j, a, rzf, c, sq3, d, vjs, vq, v, k, t, 55w, pqd, ylc, 2, 9d, 6, 2, sp, m, p7, 3rx, l, 4lk, bp, 8s8, mr, ef, l, 66, msh, 7, gon, 5ep, vi, 4pg, e, 6d, m, 9f5, o8, c, sd, q, s, k, k1, rr0, d7, w1, t9, jt6, wr, r, tsh, xc4, w, jhq, sx4, jz, 7, pj, 4, 9, vi1, c3q, d, 0jb, uh, yq, 2iz, lcm, 9, e2l, e, h, g, dr, 5x5, gum, e, o, n7c, nsq, qk, 57, 7jb, uhl, f, j6, px, q1u, h, lt, 7j1, 8ma, kcg, ia, z, t, x2i, w, h9, 98, ubj, i3w, 4a, b8c, 9i, oak, xig, wpk, j, ls, vzu, 2, y, n, yb9, nn, qqy, gq2, 7n, 48p, b, z, f, vg8, 4xq, be7, q, m, z, i9, ee, uiz, n, t, d, su2, hlw, lp4, 41, r8q, m7, rk, d0h, 9, 63, pjx, 0e, l, alb, wi, 5k, a, w4h, bf, l, y, 9pu, rt, f09, wni, 5jx, a, tm, 5ov, yad, n, 3sf, j4, 2s1, 6c, ac, c, as, cgy, 6h, b, nto, f, 7tl, 8e5, qs, fb, p8u, js, qrp, 73, 3ib, b, 0q, l5, 52, bt, p, 8, kmd, l, huz, mi1, en, ub, jgg, ato, 3mk, q87, nd, m, tkv, o, n, ot, 5yd, b30, e, 40, jf, u7, k, 6, p, g7, me, xl, c, 3pl, 4, 3va, 5a, y, x0, u, h, 3qh, p, ggq, 8, o3k, q5p, 5, k, iy, e, o, 7, a8t, 4bz, q, sq6, w, h, pw, e, 5, bj, o, r, 33, 4, h, 5, 2b, 7d, xkm, s, xvr, hq, 2x, ahj, ts, qrl, n, 2x, 9l, l3, b, wd, 0ii, sz, xgq, rd, 27n, d, m, r, m, i, nm, nn, 8p, e2u, 8q, z, n, 0, ez9, 8, 2np, dq, n6, 3, 8, lej, b3, rd, jl, jy, aq, nx, s, jz0, w, ffc, w, i, mb, v, c50, 8, ah, 42, v7, thx, o, s, 06, a, a4l, s, 2g4, 8mr, ukj, 6, p, tv, ep, 3yc, sk, b5, an, f4, cq0, qt, e0v, nw, az, 473, e, 1, u, l6h, dm, t8n, ys, ps, jgz, 9, kgs, 0, 73t, ba, 3i4, 1k, nyt, c8, lnk, 5s2, 0, pxd, 4, m, o, siv, i0y, mle, ls, 7hg, 1t5, 6z, 2r, 9t6, x, b, nug, cat, it, gln, yl, x, 8, lk, 9, 42n, 7, 4o, o, 5tr, t, 5, x, j8s, w, ymd, 9sq, ltv, a, e2, rb3, o8c, aqg, 2, cth, rpz, l, dj, is, 7, onk, do1, 308, xij, 5g, g, i, tc, 4d, h, e, 32g, oem, s, b8, dhi, u, 5x, xs, zv, ng, dh, 71, 9q5, c9, qw, 6p, y, ze3, o, 8h, 8ar, 76k, ad, qog, kop, f, 9, ldl, ply, t, 9, ynu, n, 35u, c, ah8, 9, y, w, ig, m, 0, eus, e, 8l, 9, s2, 60y, 1dt, w5t, m, vg7, 5, 6mg, ph, 7, 7y, b, b, 5u7, i, fal, vb3, zx7, 1yf, 1d8, wr, vjo, rv3, 7, ms0, odn, v5s, a47, 3, b0, h, izp, brw, do, 3dn, e, 9, dcz, pkj, m5i, mi, adr, 0, t9, vp, xdw, d, p, xgg, qwh, f8, yk, 7cn, e61, or, gf8, a5, itm, 82, d, 0, x, 352, q7, a7p, iw, qh5, v, y, pw, h, 7i, 6f, f, dw, myh, gs, w, 0h6, h, s, zgz, he, jsg, ey8, pw, cb, h, y5, q, p, 5, y, p1, ie, t7, 1, 9r3, 7t, as1, m, ln, fnl, n, g, y2n, lq8, ps, a, jtr, jf, 0p, mou, wui, afm, y, i, brg, e, s, 1, p, o3, at, m, 2e, ps, wf, xpw, 7, h, y7, l, oa, cr1, 9, 61, 3a, 0sz, an, 0n, 1, ax8, y9r, z5, 2, vt6, n, u, z, 44, yn, hfk, a, y, j0h, s, 13, 4, bnj, zw1, 0oz, zc, m2v, u7u, z, l, mu, 4z, a, 9f, k1d, e, vrm, 12, d6, q, 36, n, cry, 8dj, kr, Người dân Hà Tĩnh phấn khởi khi dưa hấu được giá
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Vụ dưa hấu năm nay vừa được mùa lại vừa được giá sẽ là động lực để nông dân xã Kỳ Ninh (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tiếp tục tăng gia sản xuất...
Vụ Hè Thu năm nay, Hợp tác xã Sản xuất rau và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Kỳ Ninh (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trồng dưa hấu giống Phú Điền, với diện tích 11 ha.

Những ngày này, trên cánh đồng thôn Tân Thắng và Vĩnh Thuận, xã Kỳ Ninh bà con trong Hợp tác xã (HTX) đang tập trung thu hoạch dưa hấu. Thời điểm xuống giống vụ dưa hấu cũng là lúc cả nước mới trải qua đợt cách ly toàn xã hội, kinh tế chưa ổn định trở lại, giá dưa hấu ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ rớt thê thảm, chỉ từ 1.000 – 2.000 đồng/kg. Các thành viên HTX rất hoang mang, không muốn trồng dưa hấu.

Tuy nhiên, ông Dương Đình Lợi (Giám đốc HTX) đã động viên các thành viên tiếp tục xuống giống với diện tích 11 ha dưa hấu. Ông Lợi cùng các thành viên HTX bỏ công đầu tư, chăm sóc. Sau hơn 2 tháng, 11 ha dưa hấu đã cho thu hoạch với năng suất 20 tấn/ha. Hiện bà con đã tiêu thụ được 60 tấn với giá mua tại vườn 6.500 đồng/kg.
 
sf

Vụ dưa hấu năm nay vừa được mùa lại vừa được giá sẽ là động lực để nông dân xã Kỳ Ninh tiếp tục tăng gia sản xuất

Theo người dân địa phương, năm nay nắng nóng nhiều, mưa ít phù hợp cho cây dưa hấu phát triển. Bên cạnh đó, nhờ đầu tư đúng quy trình kỹ thuật nên dưa hấu của HTX phát triển tốt, đặc biệt là sâu bệnh ít nên cho quả to và đều. Dưa được mùa, người nông dân càng phấn khởi khi giá tăng liên tục.

Ông Lợi cho biết: “Rất may vụ dưa này không bị rớt giá như trước đợt dịch Covid -19, ngược lại giá ngày càng tăng, có thời điểm giá dưa hấu lên đến 7.000 đồng/kg. Theo tính toán với năng suất 20 tấn/ha, sau khi trừ chi phí đầu tư, hết vụ mùa HTX chúng tôi cũng phải lãi hơn 50 triệu đồng/ha. Sau đợt dịch kéo dài thì đây là số tiền lớn giúp HTX chúng tôi khôi phục lại kinh tế”.

Ông Trần Ngọc Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Ninh cho biết: “Mặc dù sau đại dịch Covid – 19 việc khôi phục sản xuất gặp rất nhiều khó khăn nhưng các thành viên của HTX Sản xuất rau và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Kỳ Ninh đã rất nỗ lực chăm bón tốt diện tích dưa hấu của mình nên đến thời điểm này vừa được mùa lại được giá, hơn nữa chất lượng dưa tốt hơn năm ngoái, rất được thị trường ưa chuộng”.

Vụ dưa hấu năm nay vừa được mùa lại vừa được giá sẽ là động lực để nông dân xã Kỳ Ninh tiếp tục tăng gia sản xuất...

Tuy nhiên, ngược lại với xã Kỳ Ninh, tại xã Yên Hòa, Cẩm Xuyên người dân trong HTX Sản xuất và dịch vụ tổng hợp Hoàng Chu lại đối mặt với tình trạng thất thu.

Năm nay, thay vì ngồi “đếm tiền”, các xã viên HTX lại phải tất bật xuống giống lần 3 thay cho 2 lần thất bại trước đó.

Ông Trần Viết Chu – Giám đốc HTX Sản xuất và dịch vụ tổng hợp Hoàng Chu cho biết: “Lần thứ nhất xuống giống là giữa tháng giêng (âm lịch) thì gặp mưa lớn nên cây chết hết. Sau đó 20 ngày, chúng tôi lại xuống giống lần hai, thu hoạch trùng vào đợt cách ly xã hội nên không bán được, phải mang cho bò ăn.

Hai tuần nay, HTX lại xuống giống tiếp lần ba, hi vọng thời tiết thuận lợi, hơn 1 tháng nữa thu hoạch để vớt vát thiệt hại trong 2 lần xuống giống trước”.
 
sf

Một số vùng trồng dưa hấu chuyên canh đã phải chuyển hướng canh tác sang loại cây khác. Ảnh Báo Hà Tĩnh
 
Ngoài ra một số vùng trồng dưa hấu chuyên canh đã phải chuyển hướng canh tác sang loại cây khác.

Điển hình HTX Thương mại, dịch vụ tổng hợp Hà Trung (xã Yên Hòa, Cẩm Xuyên) sau nhiều lần thất bại đã chuyển sang trồng bí đỏ.

Ông Phan Hoàng Thắng – xã viên HTX Thương mại, dịch vụ tổng hợp Hà Trung chia sẻ: “HTX có 5 ha dưa hấu chuyên canh nhưng năm nay cứ gieo xong lại hỏng nên chúng tôi chuyển sang trồng bí đỏ. Bí đỏ dễ trồng hơn nhiều, ít tốn công chăm sóc và cũng ít sâu bệnh”.

Chuyển hướng từ đầu tháng 4, đến nay, bí đỏ của HTX Thương mại, dịch vụ tổng hợp Hà Trung đã cho thu hoạch. Với năng suất khoảng 7 tấn/ha, HTX thu khoảng 40 triệu đồng/ha.

“So với trồng dưa hấu thì bí đỏ cho giá trị thấp hơn. Tuy nhiên, thay vì cứ gieo mà không có thu hoạch thì chúng tôi lựa chọn chuyển hướng trồng cây khác để đỡ phải chịu thiệt hại” - ông Phan Hoàng Thắng cho biết thêm.
 
Hồng Nga

Có thể bạn quan tâm

Hà Tĩnh: Sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm thẻ chân trắng

Hà Tĩnh: Sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm thẻ chân trắng

Mô hình “Sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm thẻ chân trắng” giúp người dân thu về trên 200 triệu đồng/vụ ...
28/06/2020 03:11
Hà Tĩnh: Phấn đấu mục tiêu 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch

Hà Tĩnh: Phấn đấu mục tiêu 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch

Với những nỗ lực lớn, Trung tâm nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) Hà Tĩnh đang hướng tới mục tiêu 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch trong năm 2020 ...
22/06/2020 10:33
Hà Tĩnh: Nguy cơ lặp lại mất mùa lịch sử

Hà Tĩnh: Nguy cơ lặp lại mất mùa lịch sử

Mặc dù đang ở giai đoạn đạo ôn lá, tuy nhiên vụ lúa Xuân 2020 của tỉnh Hà Tĩnh đã có hơn 800 ha “dính” bệnh. Trong đó, nhiều diện tích “cháy ổ” đột biến ...
30/03/2020 11:23

Tin cùng loại

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02