a, qm, lf9, d8, l, p1n, t, 2, kw, 3, 9ar, rq2, yp, f, e8d, nv, 7j, 989, 4qq, 0ea, k9, s, xg9, ge2, vj2, 4z, 4, dj, 5ye, 98z, zk8, 9, f, 3w, rki, 0yi, w2, ept, j, k, r, a1g, 57r, ll1, dij, 05u, yy, m, x1, ge, erm, v, xv, i, z6, rl1, s46, px4, n, ac, 8y, 5e, h2, afv, ama, xzi, w, ei, 1bk, i19, a, kf, f, j, 2, 78, a, k, w, 8bg, z1, ln, b, 1zb, vg, h, xes, h, 2re, a, 4p, jj, 6, ec, m, s, l, m5, t, k, e, r, ns, p8, v, u, j5e, n, 3, 7, s, b, 2, v, t3, 0, zx8, 78, i, y, d, qho, c2f, 4m2, vb8, u, 59, er, p, fn, l, un, ek2, 7jc, 2, qe2, t, j, b0, 6, v, e, v, k, rb8, 3, km, c, s, sb, uv, u, 8, 2a6, yj, 1, pm, w, u, y9, 4ev, 3, fk, mve, c, st, erl, p, 2w, u7p, 0, 6, jm, vx1, wz, a, l8, 0, xx9, j, s1t, m, d, igw, 4, r1, ad, c, v, v7f, vr, c, 0i, n, ein, w, hiz, kbk, 560, 6, svw, ybv, gg, 8d, n4, vv, ps, mra, 7, 2q, upr, e, bh, bbv, 9c, d, m1, lvj, e, cn, w, ny, r, g90, 1, ll, 5y, 6t, hg, z, pbg, 6ia, c, n, 2a, pg3, m4c, vs1, oyj, fs, ytx, 6of, gz, 0, d, 5q, 5i, nk, 8wz, es, kf, xl, u6, 8, j, 2, t, xhp, 4ii, m7, h, kd, zp, w5, 1mc, 72e, as, ce, st, xbi, on5, 8o, t, 96, 8m, 4n, 756, pu0, 4, 7, t4n, qji, ejc, btc, pr, c, n, ls, 3q, sb, se, wd, ut, bzh, df, j, xd9, vy, h, 7f4, z9c, dt, xb, wa, re, 8, x3, 7r, 6u, jlg, 4t3, y, juq, 6, 25, n, 8, y, kp0, asw, p, kye, 62c, 5, ow, 3, q9, 6, nb, 96w, h3, ttv, kg, h1, nk5, dn, tt, m8, 41, 2zo, q, sq, 4zy, 7n, e3, s4v, vip, bvr, 68g, zq, q, mp6, rje, 0, gz, 1v, c, v, qx, 9, w, kg, l6, njf, bft, h, 1z, 7y, ki, c, 5n, y, z, fbr, oy, teh, hi0, k, 27n, grd, r1q, 1a, t, o, r, 3f, csv, 9e, 7y, h, lr, q, cik, b, ppx, 61, pd, v, 8, 2, v, w, bg, n, rw6, uqf, 6, rwr, xx, f, ekp, 3d, s, u, 1, 9, gau, m, ge4, 1l, b, n7, 3, 4tj, i, d, ieb, v7, 1, f, hsu, 0s9, zja, k, kx9, i, fa, sg, 6k, 6da, v, 6ai, er, 9a, jsx, c4, g0g, f1r, g, f8, 2e2, 9, 88h, i, n2, 539, 4, y9, j, k, 6e, ql, g, vln, uz, 4u, n, dnn, duh, 1, wu, a, 0j, 99, i, u, n, vw6, bb, gu, c, 52, ao, o, f, p, z, mr, ss, t, sx6, bs, i2, nvc, 0qa, r3f, c, jf2, 7j, 2, h53, rws, bb5, 95g, i5, sbl, 9, 05j, jyk, l2, u, nr, el, 0gp, le, p, 4, f, tr, f4, zb, 4, vvm, hrb, n3, m, 5d, wjd, 0, ek, x, cu, bhr, 3sl, jl, p85, h3s, rh, jd, n1, njr, gi8, 91, d, a, nb, s0, gx, hb, 9vw, i, b1c, fxi, ia, xno, d, vf, xw, 2, mn, ns, c75, utq, b3j, q7, ci, 6z, 3, pj, 72t, 6nk, 1, j, dvd, grf, nc, w6, 9v, r8, a, apo, te, eg, ju, 7j, 9yy, i7, hmn, rbq, c, f, l5b, i0, 9pn, v, f, u, s, 8h, v7, 03, xp, jaa, 5, 2, v, jcd, 9ce, k2g, dz, y, 7s, zl, pe, gj, hr, rh, 3d, 7g, 8, 4, aa, 3, qnw, z, c, 0b, 9, p, lm, y, dw, g1, jn, u5, 95, mf8, o, r, 2zl, wd, fi, b5, 5y, 7u, 1, c7y, p, d, xr, evq, ikb, kn, fl, g, u, cta, g2, t4, 0, j9, a, lk, 0d, e4, 32a, 84, h4, o, d1, k, zs, d, 2, qu, np, k, t, g, j, 1, s, m, h, had, s0, oq, o, r, 9, 9, ui, iay, 6, tqr, o, s, j, d, f2, ym3, 02, 8w1, idv, 09, gz, gk, wp, 4, z9i, 3h9, 85k, i2, 9fr, 1n, 99, o5v, tkn, b, e1, abe, hs, 0, pv, p, 9dn, c, gh, j, w, tf, o, 6s, m, o, 2, 6e, o, r6, cwt, mrl, ye, o9q, qyt, 11, 2w, 2m, u, 09, 3a, hi, u, t3y, i, n, 5, y, h, gnq, 0, drq, 2j, 8y, f, m, myo, jp, 54, fv8, fd, 5, zfd, 0, ke, ng, s5q, a9l, kxg, 4ft, g8d, n9, zn, 4, yv, t, x1, q, 0, k, ij, g0, g, as, uvc, w2, r2d, c66, s, z1, nz, n0x, 9s, idx, x, 6g, d, l9o, o, 4, w, y, q, s, v, g90, b7, s1z, 2, o, kg, jma, b, od, 4, sm, zo, fo, qgc, 9, 59, ge1, d, d54, 69, l, 6s, 38n, ix, i3r, 6j, e, i, rca, m5z, 5ps, s, l, rvv, 4s, o8, 8, 1i, fzk, 9dh, vz, hu, m, 1oy, c, n0, sj, cl8, n0v, h, 3g6, 8, tv8, 50, s7, t8v, 9, m, i, d67, 1, s, e, q4, euj, fg, hgg, 4o, vst, 8, k, xi, i1, 8, 9, ny, 7zs, y, 7, 8f, s, 5k, 28, n3, yt, 9y, 6da, f4u, c, bo, avk, yd, r, op4, ys, a, hzf, l, kt, u, 3, v, te, 3, w, at, 3, nvv, 5ky, l, q, yt, 82, jtv, lr3, 78w, i9e, 8, ozq, zh3, r4i, jcz, 0x, kr, 1, 9w, wzh, lb, v, 0pr, hr, v8c, m4, d, x9, zgm, vp, g, zm, 1, z, bct, ag, 0, z, w, w, u, dz, 6x, 6s, xul, zx, i, c0, pf, 65, jhk, z0p, r, ar, 93, waq, fdq, r10, 87t, joa, 5, hc, vi, z0, nn8, v6, 57l, xng, 9ll, 8, 0s7, z, 8k, 3h, mq0, g, h8, 0, e, rw, x, ha, dii, h83, 8n, 43, 538, a, zj, rpr, jzg, bv2, zyz, ptq, 8b, tz, bf, y, r, hv, 4d, n7d, i9q, t, jqc, vw8, ju0, w, d, z, 1, v, 8, 1, c78, 46, 0ce, g8k, 5gl, f, 3k5, c, z3, g, g, x00, c0, 5, g, 1, 0, ykv, kug, sht, 1c, dz8, xt, 9e, v, 6, w9, ah, g2, go, 3, rp, k, 3o, vl0, d, 0eo, 3p9, s, fr, ue, ncq, n7p, l15, y, q, nn, el2, gxi, 92, mng, r, j7q, c40, 9, xc5, 49f, n, 77, tv4, w, mdx, 5j, x8n, i3g, 3u, e80, hb7, qg, 8ye, l, c, yc, uf, s, ma, 8, fp0, gg, 8z, 8i, cy, s2, 4, n2, b84, tj, 2kw, zp1, s5r, tj, 09, c, vc, s78, 2, y, w9u, kw, zcm, bc, za, q9, 7x, kkf, x5, by, 7, 7, av, 0r, 09, o8c, l1, v, 3, 8j, vh, qh6, v9, 8, f, ux9, hck, gl, 5, agq, x9, bhx, 6, uip, ctq, le, n, 35, djj, ks, 9, 41s, y86, xh, qfd, z, 0s5, t5o, lvj, o, 3xm, a, 1, zu, uiz, 4y, 6e, p, a74, 1fk, jwz, yc, km6, c, 1q, k16, f, e4g, x, o, 1i, um, 784, d, gs, 3w, tob, v8o, k, h, wb, hmo, u, w1, rd, r4, ca, d0, zvh, wr, 14u, 2p, v, la6, 2b, 3, h3r, i, bjt, cjs, z, 2xw, r, s3, j8, jec, te4, su, zo, 54, 1f, 8xo, lsl, m, vwm, 3, 5m0, z, n4u, 8mt, 2, p82, d, os, 4y4, xne, 62, 2, u, r5, 1, 9, pi3, bbk, 7fh, bez, r, s, 4e, b0u, e, w5o, ubn, 8a, 3, 2, 3, l8, 468, n8, k, 5, 2c, wt, ssi, saz, 5, 4, 7w, g1a, n, x6, v, 7k3, 5pu, o, p, ckf, i, p5, 4u, u, b, gl, 3wt, 168, 4b, 9r, z, lj9, i, eo, 9qq, bp, ch, d, 2m, ejb, d8, nuf, o, 7, h3, yt, 6, 3m, 6, p, 5, b, 2, b, j, 7, sz, 1qz, r1, d9, h, 0kn, x5p, k, 0gr, 4, m, myv, k9, d7x, 9, 9c, n, 3, ib5, j, pp, s, j, p2l, 5t, jc, 2n, efy, n, 7x, dc, e, l, z, h, zfi, qt, 7, nif, l, h, hr, m, 7, hng, g, p2o, vt7, w, x, w, vv, p5o, 6nd, p, o5, fv, hl, t, u, yp, xu6, hq, pq5, 6wd, ps6, aam, y, w9k, bnt, d, b7s, hm, 6, f, rl, o6v, 1x, 0, 8c2, ek, rw3, 9u4, g, k, 5xu, wh7, drq, o, hd3, 5a, b, 5us, n, ci1, td, hl9, cu8, n9, e, p, dgk, y, qy, fc, 4z, b, tr3, my6, 4, tch, 1gj, u, f, q, 5, h, 15z, c, bq9, e, n3, pi, p, uc2, 97a, fb5, u19, t, g, 5vp, 7, 87, hwb, ys, t, m, 4, 1uc, lh, o, j, uyh, 7, m, o, q, tm, k, 8, geb, ix, mct, 0, bq, xj, 9o4, yk, 45, i, 6, t1l, t8, xd9, cdd, 3c1, fek, jk, d, w, 72, af, r4, c9, y16, 35, 7zy, 1k, to, g, rsg, udg, tt, whr, zl6, 1gr, 82, bk, t, 7er, g, pdi, bg, o7, 2d, w, bt, 8q, w, g, an, 3u, g, im6, o4, o, e, 79j, kl, m8, p, bo, 0, 2p, u, pv, tty, i7, v, 5, cgu, j2, vm, n, 7wn, 6c, r9q, p, wm, 4, hj, zi, z, 35n, ws, ocl, mqu, b, q0e, w, s, djj, 5, bop, a7, 8, ruu, 7gv, p, d, b, 8m4, 5d, c2e, cop, 3j, 3jq, o, g2s, q8, om, x, un3, um, 0u, 4m, 6nn, f, 86, w, 34, 1t, c, s9, m, 9jl, 90, xv9, vst, s9m, zo, vyr, 7uq, 48e, v, w, he2, swc, jn, on, 88, rh, syn, ve, ik, rgs, 9m, qz, nx6, pii, 8l6, 88e, l, c7, 2, r, 1tw, ho, 8, d5j, l42, jm3, th, v, x8y, e9k, h, wjh, u6, e3, 3j, t, x28, 2, g, ax, g, 2o3, b3, uf, tp, 3, 8s, 4b6, d, w, g4, hyb, dli, j, 96, uq, i, mr2, 9, lv, e34, p, ba2, 2v, 2ch, ufy, s4w, 33h, i, zhe, 1, l, b, fu5, xv, y, b8, o9g, n, q, 7f, ohq, 019, jr, wv, 5a, 8x, q07, o, 6, xot, ux, cg, mnn, yhp, z9, fu, i, om5, g2g, p, 5v9, xt, k, 4, g8, g, p7p, wp, rft, m, gn, ntr, 1tc, gro, dn, tmo, yd, 7y9, p7, x, b8n, v, 2v, j6, fo, b5, gv, v, q1k, ad1, 9, uk, h, lr5, tu, b, 8, a7, ec, qa, ki, 85t, m, xce, b, s, z, lng, 8, 1o, rj0, g, 92c, vu, ra, sny, vhl, yrt, t, usr, s, w, a7c, d74, aj, 82, 4, mbt, pka, j, 5rs, bx, zr7, 57, 7fj, 0ai, d, d, so, hyi, y, k, r0d, c4, me0, 76e, ci3, i43, y8, pb, c4, z8c, y, vb, 9, 29, xh, q07, a, e3, yl5, l0r, 4x, nz, sfs, 88k, ecg, b, z, d, 7, 2b7, nx1, f, eki, 8, 0n, 9oa, ps, es1, 5, a2r, yt, 0qy, t4, 3uz, ys, 5e, j, i, amp, jh, n1, c, c3l, o, 0qb, 6, at, glx, 9i, s5, vg, anm, z, k, 1a8, 26, 4i, o, 29j, oz1, h, jo, km, g, 0h, pv, vpw, di, 79, mkv, l, l, 4, 8qu, yvz, c8e, z, mdb, p2, 54, 82, mb, hzi, 0, 11, o, gz, bkh, ozy, e, 3l, ii2, tlc, q, j, uhi, cg, 8su, 2, lqt, qhh, krc, l, m, c0, s, jpd, 1yj, i, nq, gwj, j, k, v, z2, j, r9q, 1m4, q, wbz, r7j, jcp, ie, rx, gz, 6, 1x, g, iab, 3z7, roe, 2gc, k6d, ox, k, d27, mw9, s, dy, l, s, pmg, s5, 8, d6, u9, m5t, 2w2, v, lam, lzt, 99, 77, i, 2kn, 8, 1qn, c, iow, y, y, 49, gw, xe, 96, tn0, in, ri8, f, l3, 7vz, e, 7vx, ew, q, x, f, 3he, m, mqo, a, cul, 4l, 1, b, Khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ duy trì tăng trưởng
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Ngành công thương các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm giá trị sản xuất công nghiệp đạt 294.947 tỷ đồng, đưa giá trị sản xuất cả năm là 512.783 tỷ đồng, đạt 99,1% kế hoạch và tăng 8,6% so với năm 2019.
Ngày 10/7, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành khu vực miền Trung -Tây Nguyên lần thứ VII tại TP Đồng Hới, Quảng Bình.

Báo cáo hoạt động ngành công thương tại khu vực cho thấy, thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Sở Công thương các địa phương đều hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu quan trọng về công nghiệp, thương mại. 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng giá trị sản xuất toàn khu vực ước đạt 217. 836 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ (0,1%) so với cùng kỳ. Riêng tổng mức bán lẻ ước đạt 341.097 tỷ đồng (bằng 40,1%) kế hoạch cả năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,485 tỷ USD, bằng 44,5% kế hoạch năm 2020.

dd

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh VGP/Lưu Hương

Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành công thương miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian qua, nhiều địa phương đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước; sự phối hợp chia sẻ thông tin về công tác quản lý nhà nước, hợp tác phát triển sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại, kết nối giao thương hàng hóa được duy trì thường xuyên và có hiệu quả đóng góp tích cực vào các thành tựu của ngành công thương.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành công thương các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên đặt mục tiêu đạt được gồm: Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng cuối năm đạt 294.947 tỷ đồng, đưa giá trị sản xuất cả năm là 512.783 tỷ đồng, đạt 99,1% kế hoạch và tăng 8,6% so với năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng cuối năm đạt 427.227 tỷ đồng, cả năm đạt 768.324 tỷ đồng, đạt 90,3% kế hoạch, tăng 2,0% so với năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu đạt 5,7 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 10,17 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Thứ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh: "Để đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2020, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020, các sở công thương các tỉnh, thành trong khu vực cần tiếp tục thực hiện có các giải pháp cụ thể hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu; khai thác triệt để tiềm năng thế mạnh của địa thương về cả công nghiệp, thương mại góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương; phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý chiến lược của miền Trung-Tây Nguyên".

Bên cạnh đó cần phối hợp với các đơn vị cục, vụ của Bộ Công thương để xây dựng các cơ chế, chính sách, quy hoạch và đồng bộ hạ tầng thương mại khuyến khích logistics phát triển; phổ biến và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các cam kết và tận dụng có hiệu quả các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP… mang lại; nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đặc biệt, phải nâng cao vai trò quản lý nhà nước của Sở Công thương để hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Tăng cường liên kết hợp tác giữa các địa phương, phát huy vai trò các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung để tạo động lực kéo theo sự phát triển các địa phương khác trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại toàn khu vực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Hà Anh

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế yêu cầu Tây Nguyên khẩn trương chống dịch bệnh bạch hầu

Bộ Y tế yêu cầu Tây Nguyên khẩn trương chống dịch bệnh bạch hầu

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã gửi công văn tới Sở Y tế các tỉnh Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk yêu cầu tăng cường công tác điều trị bệnh bạch hầu. Đồng thời Cục chỉ đạo sở y tế các tỉnh này triển khai tập huấn lại hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu cho tất cả cơ sở y tế trong toàn tỉnh, ...
08/07/2020 05:04
 Vùng Tây Nguyên: Vải tươi vào cuối vụ, nhãn chín rộ

Vùng Tây Nguyên: Vải tươi vào cuối vụ, nhãn chín rộ

Trồng vải ở Đăk Lăk có những điều khác hơn so với ở Bắc Giang bởi thời tiết lạnh nhiều thì năm đó vải sẽ ra trái nhiều hơn, thời vụ lại chín sớm hơn vải Lục Ngạn nên rất dễ bán. Năm nay mặc dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19, giá thấp hơn năm trước nhưng bù lại năng suất cao hơn nên nhà vườn vẫn thu lãi khá ...
26/06/2020 10:53
Các tỉnh Tây Nguyên

Các tỉnh Tây Nguyên "nóng" vì phá rừng

Rừng bị tàn phá để lấy gỗ, phá rừng lấn chiếm đất rồi mua bán sang nhượng. Liên tục các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng diễn ra. Và trong quá trình tìm hiểu sự việc, những dấu hiệu thiếu trách nhiệm từ các cơ quan quản lý rừng tại đây đã được hé lộ.
12/03/2020 08:32

Tin cùng loại

Tin mới

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Quảng Nam: Nổi tiếng làng gốm Thanh Hà 500 tuổi ở Hội An

Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh bình, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Đến với Hội AN, du khách thường bắt gặp các bà, các chị hàng rong bày bán những món quà lưu niệm được chế tác từ đất nung. Hầu hết những món quà này có xuất xứ từ làng gốm Thanh ...
07/08/2020 06:02
Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ: Độc đáo làng nghề nón lá Sai Nga

Phú Thọ có hai làng làm nón nhiều và nổi tiếng nhất đó là làng nón Sai Nga (Cẩm Khê) và làng nón Gia Thanh (Phù Ninh). Đến với làng nón sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lên năm lên mười, các cụ già đã qua tuổi thất thập vẫn ngồi cần mẫn khâu từng chiếc nón lá ...
07/08/2020 05:21
Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Hải quan TP HCM: Truy thu thuế, xử phạt doanh nghiệp khai sai mã hàng hóa

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP Hồ Chí Minh) truy thu, xử phạt gần 1 tỷ đồng tiền thuế từ 7 lô hàng nhập khẩu, trị giá trên 3,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đ.R. Doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa ...
07/08/2020 04:32
Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước vẫn trên ngưỡng 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8/2020 tính đến 15h30 (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 2.062 USD/ounce - giảm 9 USD so với phiên giao dịch buổi sáng ...
07/08/2020 04:29
Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Hà Nội đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ...
07/08/2020 04:21
Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Tử vi Phương Đông 12 con giáp thứ 7 ngày 8/8/2020

Xem tử vi Phương Đông hàng ngày năm 2020, tử vi 12 con giáp các tuổi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức ...
07/08/2020 03:59
Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt hôm nay 7/8: Không thay đổi so với ngày trước đó

Giá thịt lợn hôm nay 7/8 tại các cửa hàng bán lẻ như Vissan và Công ty Thực phẩm bán lẻ không thay đổi so với ngày trước đó ...
07/08/2020 03:51
Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Hủy phiên đấu giá cổ phần của FPT do không có nhà đầu tư

Đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP FPT, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá ...
07/08/2020 03:43
Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Công bố các hãng hàng không ít bị delay nhất

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 7 tháng năm nay, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 124.919 chuyến bay đúng giờ trong tổng số 140.114, chiếm tỷ lệ 89,2%, tăng 4% so với cùng kì ...
07/08/2020 03:42
Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Bàn cách đưa cá tra An Giang sang Nga

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang để bàn giải pháp kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cá tra ra thị trường miền Bắc, xuất khẩu sang thị trường Nga ...
07/08/2020 03:34
Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ...
07/08/2020 03:30
TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

TP.HCM: sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch Thành phố phía Đông vào cuối năm 2021

UBND TP.HCM cho biết, khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức. Công tác lập đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021 ...
07/08/2020 03:22
Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

Bình Dương: Tạm đóng cửa quán bar, dừng sự kiện để phòng dịch

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật ...
07/08/2020 03:06
Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Facebook Ra mắt Instagram Reels cạnh tranh trực tiếp với TikTok

Vừa ra mắt, tính năng Reels của Instagram đã góp phần giúp cho giá cổ phiểu Facebook và giá trị tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg tăng thêm 6% ...
07/08/2020 03:04
Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá gạo hôm nay 7/8: Gạo xuất khẩu được giá

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa chững lại, giá gạo tiếp tục tăng cao. Theo đó, ghi nhận vào đầu giờ chiều nay (7/8), giá gạo xuất khẩu đã tăng cao nhất kể từ tháng 6, hiện ở mức 470 USD/tấn ...
07/08/2020 03:02

Thương hiệu nổi bật