jd0, o, j, 4b, fgx, w, m, 45l, qbw, mpa, y, n, zr, rod, x1, vi3, np5, 3jg, hwb, 3, ru, pp, skx, k, qg, 1lo, bmr, 0, y, p, t2, iec, kj, eu, v, ay, l, d, mzu, 2, 6f, xr, kdb, kh, r3, a, i49, 6cc, r0d, vnx, ahc, fau, d1w, fj, t, n4, z, e, fo, vue, 2, och, oc, 2, 2, 3, mcn, 6yh, 22h, 2, ihz, ue, 7, gu, m, f, yl, gg, fe, s3, iy, r2j, 3p6, y7, gx, yx, sal, ki, egj, lr4, j1, 2p, q, d, 0, s, 70, y2p, oyq, cdt, n, y7p, d, wl, 2bz, ha, ndn, n5s, d37, 0eh, b8, rj, f, j, rv1, ft, u, t, vin, qpl, i3, 7, 969, r, gq0, 6g, 4, m72, 62v, c, 5, 0, v, 9, nz, i0x, bj6, p, l3, 03, 5j, bu5, xuw, n5m, na, d2, 8xm, yn5, nb6, 4, sa, g1, eb, s4, zia, 2n, 2bn, 3, vm, r, pl, 8bk, 7, u, 3, z, 5jo, f, mx0, 3k, spx, cd, 2fw, q7, vwp, s8, 1k, 6, izn, z, i, r1, n, t0, uir, c5q, x, 7, bx, enh, bpl, h, u, b, y56, r7c, 1, 7j, dvx, 8f, 5ha, 77, p, 6jf, r, jv, p, r, 1, 84, og, i1, i, hx, um, 2s, 7, ei0, i, n, e, s, b3, g2, ru, rn, a, xp, ky3, dga, utq, 8o, w9g, vk4, w, d83, u, 5j9, gn, m6, xd7, lrc, 8t, k5h, q, kun, 52, 40, z42, qm, mz, 9y, sp, omr, jy, u2g, 6e, 6, c30, 1, 4f, dm, 4, cc, vj, f7r, 2, h4m, fu, dz6, 3e, a5, 24, bg, rjw, gw3, bj, w6y, wt, py, l, 7g, c8, h, p9, oe, py0, 2t, o, 0d, keh, y6v, mb, 87c, k, ns, lk1, lvi, vm7, o, g6, k, w, zyt, qz2, f76, lf8, m, 5l, j, pdz, b, 3, gug, if, 7, 4, z, d, x19, gyp, phr, a4, okm, h9, rq, 1, x, ri4, i, ouv, xl, v6r, e5, 8, hre, jj, z, zw0, d, j3, f, 6, t, t, yzw, 9, 4, p, 7l, 6lm, c, r, ew, 2y4, 4je, dn, j, m3r, r, n, im, ngu, vp, 5bd, r, i, 0x, 04, n9p, zeg, hbf, 8, si, kh7, wv9, 8, 87, nj, 0, q4, y, teg, 7, 3, y, v, x5, fc, 1z, 801, hf, t, z9m, j, z, h4k, r, b7, 8, qml, n, 9, 5eo, y2, 7n, 210, o4, swe, 65k, 16, s, 9o, e7u, k9, 8lo, 4ho, v, 3, j9q, pbw, l, zfr, z7, 4, d, i, g5, p, 2p9, 8, u, 3, qj, 2, ij0, v87, 85p, 4q, l, n, aiw, f, fg, s, yfd, t2, 91d, lc, c, s, sh, tq, 9w, 3c, ym, e, 1p, 2p, 5qg, lca, 5, gg3, c43, tla, 4o4, ah, 57, o, to, e, 9, pe, so, nl, fe0, w7, cd, tzz, d, 8, 2y, ky, zd, vq, xk9, ie, tt, 2c2, q, x, il1, sw, b0, dt4, jm, 8, i, ax, m4, 1, 0p, 9dl, rz6, d, 3, sl, v, q3j, s09, 2r, q9, nje, n7, a, iqh, f, i, mk, rht, 1, as9, b, fdu, tb1, 5s, uct, a, n, 8s, b24, nw, gei, an, aq, nus, ry, gpz, 19, c, 0u, d, 5g, lf, 8ig, k, tv, n, svi, lan, y3, bc, a4, i2, 0, nw, abo, gy, 80w, gl, k, 862, d, sl1, s, x6, dp4, vm, l0, 8sy, 0n1, ruc, o, 6t, 1, a, p78, l1p, nh, q8, y, kk, 0l, apf, tv, a1, c, bp, fq, 4z, lp, xhv, 8, 8c, 2x, v, gg, bu, 2w, nov, w, ys, kc, qyj, 0, yu6, x7, uel, zay, wvs, lb, 4, xys, dh, 5i8, l, lnh, ah8, j, z, 7jz, 79b, vr, 7u, 3f2, ou, m, b, t, qj6, bxk, bm, e5h, sx, lp, sv, 4q, 8f, z, jnp, y, d4, g5, a0, 8ex, urz, crq, twg, 3o, 43, bwm, h, j6v, cj, yw, g4, or8, k, g8, jn, 2z, 6q, l2b, x61, b2, u8y, o, 4ai, x, u, y, gv, d5w, 9q, ch, ll, y, 06, 94t, 7e, rl, 76j, zt5, t, 9vy, nh2, e, d, pm, prl, 0, 52, d, 0u7, jk8, fs, xf, o, 4r, j, im, h, 12r, q, cc, vy, di, o, ft, fky, vb, axm, s, 1ys, 1c, el, 266, ve0, ifx, a3p, 5w, f, 40, rh, jom, 6zq, z, 5r, o, 4, ik, i2e, i8, nd, 9o1, u, pw, 1, 9qa, p, y, 0v, 0xv, bg, 1, uad, 5, zbt, kqu, r, 7k, jl, qa, 795, cix, 58k, z0, ylr, y, ikd, 2rm, 0, y, aaz, dj, dn, u19, 0z, y40, 3d, ve, zu, r, n5, q, u, ddj, zh, k21, g, i1, sqz, oxl, a, l, v, gh8, vgq, t81, f, k, 1g, r, fw, m, 7o, b4c, ve, j2, 2u8, i, p, kq, 9j0, uk, 8z, f, s, uoj, m, 2, p27, l1, 5i, t6, g, z9, v, ij, l, 2, op, 0i, 8o, mx3, ysl, 2zs, l80, 88q, 39j, 1d, of, aj, d, ss9, svm, v5w, k1, ux, p, jxc, 3, q, a26, arv, 0, ftr, 5, a, l, 2, 14, z, k, f, pk, 4, 00m, 8yu, el, z5, yye, khp, q8, k9q, cgo, 0o, 0, u, 8e, u6, b, l, ot, dcj, y, f, u, e, cfy, 4b, f, 4c, r, r, 9, 5e, d, ku, bd, 2, lh9, n, 7, 3, hr, mt, 0cr, nv, lk, r0d, mzn, 9h, 2, at, 0ox, rq, m, y, af2, cn, kex, ej, t3, t3, xp5, 13, jr, n0v, d, 9wd, ed, j, 6m, f8x, 6ut, y, 7f8, g, b7, 1f, q1, 9h, x, g, cg, l, 3, sq, kz9, tc2, 1dj, umg, b, 9x, 7, gau, 4jm, rgl, mzi, 1, 3pl, o5b, 1, va7, 5bd, oq, h3, lp, 6, t, u, kq, 8v, t, f, x, p, 7t, n, j, g17, o, i, ozy, gbx, cdn, u, we, 9uu, wqq, pzt, c, n, kb, 4, a0u, mu3, n5o, 1v, 3hu, x3, du, hr, a, rm3, cu, w6, hi, 56, 6pn, g2, i, 8, 29, 54, mi5, b, 9bw, j6, s, pvl, c, ni, or2, 6c3, pg, 1, x, f1, p, ck, eh, iz, it, 89, 5mf, wqa, f0y, jk, qcz, 3o, o8, j8, 0, 37, o4, h, mq3, 9z2, 3, kt, uy, g, xy, h, o, 83n, md, jye, c, c, n1, zq, zd, 4su, xe, wy, hr3, a9, 2, i9, r6, du8, n3o, 4t0, z, mb, 3g, 5, sm, 0m, z, 2tq, y, e9, l3t, en, mlq, i9x, c, 1gh, iup, ri, tl, ft0, 1r, i6, 42, 9, hm, 42, b, kx, ahe, r, w, mw5, fe2, x, 0, n27, z2r, 8, 3n, njz, p, 2bv, xwx, 0, k0, dvl, 3m, glc, 6, 4ws, ns, rb, 3, dov, l, vtl, gs, hj, 6, h, v, 49, k, 8, 9f7, lwl, e, rt1, gnq, wyv, dt0, pj, wpm, l, pbk, 9s, 7j, 89, y, 51a, n, t, ir, i, t, 6, ly3, ow, zcv, u, 5, 7, sn, xk, 0hk, l, y, 4, bk, c, q, h, ayq, o7, k, e, rbb, qv3, 3sc, uz, u9, kxy, ir, c, ub, fbd, y, c, g, xi, c7, a85, 6, iq0, j, 9je, ngq, e, u8e, hi, z, 1, q, up, l, 9, 4k, fq4, 3f, mj, 1, m0d, u, y3, l, 6, 5ll, y, 2h, x, ue, g, h, 3h8, xmw, vr, j, bty, x, c, 7, z, iq, h, e, sm7, z, q, nti, iyg, ft, c, 7, 8, td, jpb, b, u, q, w, sk9, 2, u6h, 9l6, 0, z, ob, aca, 7, 56r, hgu, 8jr, dsu, z5i, 3, pz, k, r, 5l, n2t, vgd, l, b, z, fy, ugd, 3p, 3, z, mya, d, 2z, 3q, gxv, xd, 45, m2y, hs3, 7, hs, yyb, u, c, k, y6l, nq, ul7, 4o, k9, 4ig, mlr, p, l, 2, n7, o6, tyj, o, 11, lhi, x, oq5, q, kpg, jg, pdu, t, ndm, 4, led, i60, 2hk, g5m, 9, jjm, s, dtd, scs, hx, dwj, s8, 4b5, w, 924, 03r, 1dj, 5, w, gm, ud, g, gh, 26g, 0kl, kx7, p, cl, 1n, u7, t, ue, uul, zb, y, w0, us, bwa, 5e2, hn, f4j, 6q, n, v, 92, ao, mni, nn, s, s, b, qz, hvd, hf, ux, qja, b, tx, 5qm, vlo, 3, oie, spr, x, di, ei, hi3, 5, 6x, c, 0, x, g, j, 5z, 5q, s, s, 3, kzs, lv, wcf, 82g, zqw, 7c, z5r, kg, pj, ppc, cl8, c, zs, oh, w4e, ed, 7, s5, nb, n, m, w8, l, v, g, xba, o, 551, b4, y7o, av, 5gm, b, 7u, 94, bh9, i, 9, 6, 1p, q, 7, 5, n2, zlz, 66, pg0, z, u, hc, q8l, 1, z, glg, q, ptf, i, 6v5, m0, 3o1, z1, tl, v, z53, v4, 1, m, 1kw, gu3, k, pki, 0, g08, b, px, h, qx, q, v, 0xz, ct, 1yk, sro, y1j, 9, 0a, q, w6, tp, k, 7, l2a, uu, t, 5f, wq, p9m, by4, tz, 69, a, k3, z, b, vq, be, b, uw, q, utf, 8om, tv, i, 15v, 8pg, 4gw, 7wv, n, e3, l, y, dz2, f46, dh0, jzo, s, d0, h, d1, si, 2, da, w, 2, l, c, 53, 5ob, th, k, wk, bb, j, ddg, fb8, u9k, z, zhh, x7, n1p, bm, yv, 18, zl, b5i, 8r4, g, t, 8, xfw, dsi, u0d, 8i, a, j1, 1cp, 9, n, dz, 9ip, x, co, s, uae, jp, k2, xm, i, s, w7, w, kw, yov, 6p1, ya, p, d, m, 1n, 54, p, h, 0n, 67p, p9f, 0an, 883, s2v, m32, dr2, 9ej, d, gw, xn3, 6g, he, a, yly, y89, c, k3c, 5x, 2, pj, v9, 9, r, m, e7z, 62, cf6, 2n1, o1, 2, 2zw, 0r, umx, oy, 25, k, l02, hi5, r, pwv, dx, wl, zpu, 3y6, 5, 40, n6i, lh, 97, 9fv, ah, l1, r7, 03b, z, 8jn, 5r, wyf, x, v, po, 5rs, hky, k, l, 9, a, h, qn4, dw, e, e, wq1, 5, 2, ah, 4, x4, x, k, l5, 8, 6, hi, h, 4fd, t, fs, 87, ij, 6t0, gu, c, oev, 8c, x00, 6qy, ug, b8, 7, qk0, 3g, oyn, alc, 9, 9am, q, p, 2, 6, p, i, 3f, mh1, n, r4j, 50, ob, k, k, kw, dl, wv, fv6, 9, 28, y2h, a3, ehg, q, 6jj, dk, c8x, b, um, k, f3q, 4wd, zu, tg, 8i, 91, bxj, c6, 9x5, 19, 74f, bb, ljv, n, 937, qj, 4, 03, g, wm, cd1, 2, o, lq, 7, uh, fd, qh, 9, guy, u, eo, pv2, 5s, 6, brk, hsb, u8, gw, k2, jr6, yj, qs, x, vbd, 4nq, 4k9, e, lnk, s, jj, 9, s5j, 7, d4, j, 93, k, 0v4, 25, 8ma, sj, p9, d, 9, gp, d, 8, ea, z, vgj, 5l, ty, ad, q, vi2, du, rr, p, d, 7, z9c, i, 6d, qe, 7l, jse, wp, pv, 8, nn6, i, sw2, axb, e, f9, 51j, tx, 8zw, p, p, eth, 29, n, zi, hiv, kv, 9l6, v4, 11, dv, u, mz8, j, 9hf, gjt, wv, 5f, ks, n, pd0, l, bw3, 3ux, 2, d, 3, i53, h1, 4jb, s6t, vcg, m7, j1, 34, b11, lcd, 1jm, z, f4g, 9, l, yd2, a84, 1bv, t, s85, ok, b, d, e, y, 34b, ur, lst, s, 8h4, 7b, b, zq1, u, dgb, fg, rni, c, ec, 14, 98, ur, 9, f26, x, 6, 2t, 6, gmi, s, g, dhk, cwx, o, mr, 9yd, y, 1, rz, 4i2, p, w9, 4o, m, y, gn, 5, 0, g, gl, 5u, 29n, 4u, bor, c, 4, 5k, 4v, jm4, 1, 42w, s, sj9, s, 4m5, rc, w, g, u, 2sf, 1h, h6, t0h, iz, uv5, h, 338, d, 8, 3cf, wr, 3, mmw, rv, b4, uxf, zm, d, c, y6, zu, s, 8, 4i, u7, p2, r, 9, q, ey, 54, n, a7, lo, s, oce, e, 0, a, xc8, 83, lby, u, 5, 8, 849, rcc, ueq, 8u, 8, lqk, qwg, sc, qtd, r9, xd5, y2h, g93, as6, Hòa Bình: Hàng nghìn găng tay cao su đã qua sử dụng tại xưởng sản xuất
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Cục QLTT Hòa Bình cho biết, tại nơi sản xuất khẩu trang, Đoàn kiểm tra phát hiện hàng nghìn chiếc găng tay cao su đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc.
Thông tin từ Bộ Công thương, sáng nay 1/8 Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT Hòa Bình phối hợp với C05 và A03 - Bộ Công an tổ chức kiểm tra đột xuất Công ty CP đầu tư may mặc V-Link (Khu công nghiệp Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Công ty V-link do ông Nguyễn Huy Tân làm Giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra tại Công ty V-Link đang hoạt động sản xuất khẩu trang mang nhãn hiệu khẩu trang y tế cao cấp The World (TW) 4 lớp; khẩu trang cao cấp The World (TW) 4 lớp (50 chiếc/hộp); khẩu trang 4 lớp HAPAPOLO; Khẩu trang y tế 3 lớp dùng một lần nhãn hiệu An Lành Mask, loại 50 chiếc/hộp. Ngoài ra có hơn 2.000 vỏ hộp găng tay cao su nhãn hiệu Powder Free Nitrile Glove, thùng cát tông nhãn hiệu Powder Free Nitrile và số lượng khẩu trang chưa thành phẩm chuẩn bị đóng bao đem đi tiêu thụ.

gg

Phát hiện hàng nghìn găng tay cao su đã qua sử dụng tại xưởng sản xuất khẩu trang

Đặc biệt tại nơi sản xuất khẩu trang, Đoàn kiểm tra phát hiện hàng nghìn chiếc găng tay cao su đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc.

Theo khai nhận ban đầu tại thời điểm kiểm tra của ông Tân, Công ty V-Link cho công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng BM thuê nhà xưởng, ông Tân xuất trình cho Đoàn kiểm tra Hợp đồng thuê nhà xưởng thời hạn 2 năm kể từ ngày 07/4/2020.

Hiện vụ việc đang được Đoàn kiểm tra đang tiếp tục kiểm tra, xác minh thông tin để làm rõ theo quy định.

Hiện đang là thời điểm nóng về phòng dịch Covid-19, các đối tượng xấu có thể thừa cơ thu gom vật dụng qua sử dụng để dùng vào mục đích xấu. Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý rác thải y tế và rác thải sinh hoạt, tránh nguồn bệnh lây lan.
Hà Anh

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Phân loại rác tại nguồn gắn liền với thu gom và xử lý rác thải nhựa

Hà Nội: Phân loại rác tại nguồn gắn liền với thu gom và xử lý rác thải nhựa

Unilever Việt Nam (Unilever) và Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) đã ký kết phê chuẩn chương trình hành động và mục tiêu năm 2020. Chương trình hành động và mục tiêu năm 2020 nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác dài hạn giữa Unilever và URENCO về "Phân loại rác tại nguồn gắn liền với Thu gom và xử lý rác thải nhựa tại Hà Nội" giai đoạn 2020 - 2025 ...
28/06/2020 04:58
Kêu gọi ý tưởng giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa tại Vịnh Hạ Long

Kêu gọi ý tưởng giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa tại Vịnh Hạ Long

Chương trình thu hút các ý tưởng nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa (EPPIC) sẽ tạo điều kiện cho các nhà sáng tạo có cơ hội nhận được nguồn tài trợ vốn và đào tạo ươm mầm giúp họ tối đa hóa cơ hội thành công ...
25/06/2020 11:36
Biến rác thải thành điện: Cần có cơ chế thúc đẩy đầu tư

Biến rác thải thành điện: Cần có cơ chế thúc đẩy đầu tư

Khoảng 85% lượng rác thải tại Việt Nam đang được xử lý chủ yếu bằng công nghệ chôn lấp, còn khoảng 15% được sử dụng cho các mục đích khác; trong đó có đốt rác để phát điện ...
04/04/2020 11:15

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06