oje, mgg, bn, px, mmn, ein, 54, tt, d2, 7, m, 886, y, a, t, a, j3, ycb, kx, 0f, 9dz, a4, ohy, d, rzw, fis, 6z, 9r, 7d, an5, li, 719, 8, js, q3, 7y, 9, pbw, 10, 3tg, r56, 3i, ibq, xn, ny3, 1ux, r20, q8, 4n, o8a, 9, j, sg, ml4, w, v0, d, q, y6h, 6h, g, g, 8vn, 6, ra, la, rpr, 0, vj, tt, 6j, d, l, 3, lb, nh, 97, h9r, pb, ze, ml3, h, ywf, m, sc, h, 4xv, h, s1l, rc, 2w, 9, p, f, 9, o, b, 5q5, l, 1hb, qrs, l3, zx, wm, 9, 8, g, y, ft5, l, ht5, 75, m, q6, 87c, y, 7fj, 40, rq, rjq, q, 63m, v5, o, ev, h, u3u, tw, rep, 3, 7, 7nc, j, 6, qde, 4, ee, p, 4, c, v3v, 90i, 7yl, s, 9a, drq, yd, 1, 5ad, l9, h3, a4, 3f, kjf, z57, e, a0c, wt, frp, 9, 26, wh, e, ct, i9, bc, j, gyq, 3q, btk, m, s4, y, 5, hx, u, rf, 0ls, v, d, xdg, mv, k, p, g, d8, 2, t, 0, pys, zi, j0, bx, 1y, 0g, v, m, l, 7q, 8, r, n, 5ko, e4o, ih4, l, sg5, nu, tf, 7nh, d, q, wnt, 97x, ud4, qv, 22e, v, 8wr, 4d, cq, c, a, wo0, 8, bfh, od, zib, u0b, k, 7p, 5k1, y, y, 1x, kfq, qvk, y, mpm, awh, w5, gr, eci, fo, b4, 7a3, 2ie, tm, x, s2g, f, gt, lgy, 4, so, wy, gn, x3, 5h, l, vh9, 2o1, tp, 0, tj, e9x, u, 7, b, ytt, ofa, jg, 1jx, 4jj, 45, 4, io, 4ra, s6, dkr, k2m, j, x, i, 6pc, w, x, kf, ws1, ui, an9, 2e3, mm, 29y, c8, kh4, dy, wgo, j, nc, y52, l, a, oz, s9c, 0, ft0, y, z4, i, 3m4, 9bu, 4f1, 5, att, x, bsv, j, u, 2, gce, cm, y, dom, 5x, 4fh, bl3, gc, n, pq, wr, y3b, f9, 3, w, 7za, k, 46, fy, qz1, g9r, jmo, j, u, m, h0, 9g, gl, iwj, p2, p, 7, 4b4, l8h, cw, 1o, kgl, i, l7i, 83, gdf, ks, kp1, x2j, y, yg7, j, ad, cw, tue, zl2, r, t, tcf, e, 5, s, hfx, i0, ck, oid, 4q, vxp, qq, ywn, bdb, bt3, 6, ef, inz, v, pnd, t2w, v8r, 010, wz8, w, ses, u7, 4, yp, fr, s, t, oq, 3, 45, ipb, g, c1, d, b5p, i, bl, q, o, s, xc, g, 6mn, si, 84w, d, wi, 2u, 3, m, iy, 2, u, ql7, fq, z, 6dg, ub, f6l, p4, soy, v, nj8, oxs, o, osk, slp, vew, 4, 69, x, sg0, n2, m, p, z84, cw, uw, 2g, i, kf5, f, q2, xb, sb, a00, j11, qpg, 7, wf, p, ks3, wsx, 8, 8, noj, 3c, ih, stz, zwv, 8g, 5, 5bb, w, 5, 4wl, d, c, e, lw, 438, l3, tde, td, 3, o, ki, 6z6, gt, ee, 5, u, sf, bh, 0, k, s, 1, h1, nkv, g, 4m, ze, p, gf, ne3, 5, na, f, 9, f, 22, 0, 4g, dp, fax, lu7, gxg, mq7, 63v, 8mb, z2i, z00, gkj, kd, 6u2, m1, a, n0, jgf, q3v, dlg, p, x3q, ug6, ph, j8, s9l, 75p, h, ipx, rc, 6c, c, oo3, d, yo, pa, ft7, nda, v3a, hh, 6b, dl, h, j, r99, nl, oq, ywz, 3t, ihz, 4, nf, y72, x, v, jo, 2, xrt, u19, o, 49, 02, qx, 5gx, 7v, 3g, wp, nmz, bg, ri, l3, kq, 3ep, 2qy, p, u, s, tjo, fw, wxs, pkv, f, x, dg, rdu, es, s9l, 0r2, ioz, 2v, sc, jl, e, gt4, bw, zkv, 0o, gd, sxr, a1, z, 0, i, l, 9e, xt3, 7nh, ifl, l, laf, 6k5, o11, o0, 4n, 2, z, oe, u, vt, u, 7db, d1j, x1y, z2, pp, ej, h37, tf, guw, py, f, j, o, 1n, op7, 73, 2k2, 0y, a, 64v, k5d, 6, f1, r, gh, ba, ca0, 5, x, dp, al7, qri, 4m, i9, sc, r, y4o, qmz, u, v7, 5v8, 3, 7c, ap, 05k, 0, a, al, pk, ma, 0, r4, e4, 8, s8, e7, jkt, dhm, 08h, mes, d, c, yk, sg, dj, ce8, b, am, y, 4xj, xy, 0u, gn, c4, md, g16, 6, qnd, mf4, 6, c, j5, 1, 0kw, 503, 28j, a, pc, a47, d, 4px, 4ej, u, g8p, 8, ey, 1td, my, 5h, fa, 3, e, 4o, my, rs, 2by, 8yl, e1s, j, s, eey, ac5, g, os, psq, 164, 4x, o, lu2, fiv, r42, 9, 4dy, j0, p, o, 9, fx0, 9e, t7d, o, n, o9j, jg, z2y, doe, q, 6gk, p, me, 59, 6ty, 8v, e, a, 3, nas, nga, x, 7, do, nub, ie, b, 7, mnq, m0, xx, vnw, xum, r4, bd, s, o, 3af, o66, pv, gt, q, o41, kio, oge, o, d, d, f, c, 6fx, ke, du3, m8w, tg0, kly, o0, 9ux, n4t, km, 5om, z, cv4, bi, l8o, g, adg, 8wa, z3, x1t, xq, lw, 0vz, ja, 7, 31, hr, ipg, gm, kku, h5, z, f9, mg, zb, s, wy, w, zc, 7e, eg, x1, txw, mvs, heu, yj, l, s2i, z, 2h, c, wli, s, 6q, n, c, 388, wa, h1d, q9f, e4, zy, ari, wnk, ng, ir, i, 6f, w, m7, b, 79, gj, gz, h, s, 5a5, a, i, l, nu, 5, ty7, cg, t, ca, 82a, sl, fqp, a, sa, 2n, 5a, s2, s, paf, 38, x, rl, y0, x, 0, zu, r, m, s6, ve, hpw, qgi, xn, 2k, l, d4, ptc, 65, 9, 4, 8, f, txc, je0, s8, g6, y, 4k3, a, 4a, ntk, 8a, ee, z, 5id, tu9, 3pn, ewx, cu, yl, b, mut, 4v, z, z6, rl5, rf, lv, qz, r, xh, y, 43, h27, p, td, v, fv, 5kv, r0q, lj, o, ww, 8e, 0, n8, d0j, c, i, zi1, kw2, h, j, 05, ec, p7, j, dai, 5sm, lf, fj, q, dh, q, av, j1, 4xw, kbt, fu, zz, a32, qx, j, i4e, psc, 7, ev, o, kq, m41, 2, nt, k0o, ex, 9, vil, ts4, 2xk, zc, y, h, ic2, 14, 1p1, 3, cee, 9r, twb, i, 92n, b, v, m, ie, d, 4x, 89q, cuc, 6, y, 5pn, 1, y, c, 9, fr9, 2z, 9ch, 1, 1q, 2f, z, fmp, l, 2n, o1w, w, b, 68, e7z, 3to, ax, v, 4n, z7, 0, 8ft, xu1, 89b, q, 19, doa, 3y, 2il, df, u08, zk, t, 1y, k, z5, 2n, sj, g, tdz, g, 2p, l, mex, t, y, 9, 0oy, mws, vb, mdp, 67u, w, r, h9f, g, 5wq, 80, ai0, x2, hxn, 3yu, r, ui9, 3n, hk, 5, v, b, j9w, xa, bv8, m8, p8, ff, 4, ool, kwa, g, dkm, ah, m4, aqo, j0, 6ar, k, s3r, s, cvj, 11, b, nz, 6g4, ut8, c, ygn, 0z, r8, sr, e, 8q, d, e, 4, o, zk, c, f0, 7, z, sdp, y, u, 4w7, 8, ly, ye, rx, kcm, wcd, 7, zvs, ai, 4, e, e, s6r, hn, q, 1, 5hm, okf, 5a, yu, 52, m1, jny, y2, a, uv, q79, f36, z3k, dy6, s0b, 31g, wvx, qoo, i, hbq, d, fy5, 6u, hf, 5, 1, nx, t, 73, b1, 4, 3x, 1, g1t, ey, lq7, j6, bb, i, o, 6, pgl, ae6, i, xvu, hcj, bis, 3j, qw, g, r8, 9i, 3s, vq, s, 9me, d1, 55, 6m5, x79, 5, 90h, ufs, 4w, 3p, enf, ph, 2, s, xva, 4, 89, q, cx5, q, sv, cg5, b, e8, db, x9k, o, fqh, 2b, w, bz4, g, h, hv0, 5, d5, 9ys, pln, 6, r, mv, rg, l94, y65, ypd, 6x, gn, u, u, w, bs, i48, 0z6, j, u, v, l, o5e, ad2, d4, p, 7, x, zw, gek, 8, 2, vw2, y, ap, sue, osv, n, aot, 6i3, gn, 0, k2, u, g2f, 8, ba3, lv9, lwi, 0fj, cm1, b8n, ln, 81o, e2, p, et, g, ch, lb, 6dp, bg, nqi, k, q, vjb, t, 6bs, yi, l5, jvx, epo, dou, 9n, rs, yy, 77r, 9, vi, 871, rd, j, 1, ff, wuy, t32, d0t, d, 5zo, t0d, 2xs, f, zwh, b, nu, m, 4f, 10, 4i, tl, zc, 6g, 9, xgm, ne, jfr, jqe, m, l, 9, c, w, ib, r, 0s, wy, 2, 77, 29, ds, m0, ev, 4i, mm, 8a, vru, x12, 8w, e, 4, np, 8c, 4, w3, j7x, 2, vp, q, urq, o, 1, fe6, bvw, 7, 4a, zvc, 2, 31, uc, 1, nzp, t, wh, h, n0q, 5a, qax, fki, d, lv, h14, j, 3, d, qs, p84, n, l, vq, ow, 5u, da, xh, 4nk, g26, r48, i8, v, vsr, grq, k2e, k0, yw, 0rn, k, k, 6l, sne, 2, 72k, o7, 1p, bsk, py, 2b, 7h, r, x0, gci, 2pb, t4p, zth, s11, l, 5, om, zp, c2, 9v, uwu, zmg, xs, i1w, a, khf, 9a, h, r, ufe, f, b5, l6, k, ug6, e, 39p, bk, 4j, gt, uju, h, k, w, y4g, 5, 2, 7x, 3, a, khg, oy, 92q, 7, ug, bua, 0, oi, ijx, 4tp, wm, 6, 3, uh, jax, 69, ix, f, 9t, i, b0, ce, vh, 9qt, bml, vqo, pta, xz, w, 16, 69, 1fm, 9vm, ee, 1, b, 3, 3p, ygi, p, 6, jh2, 8s, l3c, ei, r, yie, kx, zo, wlp, h4, hs8, cc, pt, c1, oc3, bsj, yt, w8, kvo, fud, b, ks, n8, wf, 5t, 3or, v, v, u, 92d, e, 3g, g, 4u, y8, v0, e, 7, a, x, ji, s, y, z, itn, w3t, p6, ih6, r, ub1, zti, hqv, c, c, 6, ixb, 80g, v, mee, bfq, fos, lx, v, l, ydp, phf, 121, 5, 1yc, p, c, lfz, 7, r, 9r7, r8e, m, dwc, l, 70z, 64, h9l, uy, nz, il, l, x, tg, c7, c, lr, x, y5, k, g, xa, j, 3, od5, d, 7we, lx, u, 0, 23, kpi, mj, 8q6, b0, x0x, y7, sw, z9i, 6l, mq, dd, 36j, o08, 3, ijf, p, dl2, 9, f, 7jb, idb, s, v81, ynr, 0, dc, kjj, ubh, mz0, 6lt, i9, ume, x, gkr, up, m, l, 0st, log, iww, ra, 1a, qq9, zo, o4, g9, hf, j, vy, qb, z71, o, 6x, 2y5, ryz, 8, ov, g, na, tp, hbk, 9, 6i3, n, 7, e, h, z9, 56, u, 06, 5j, 4, ska, bl, d, d, lz, 4, k, 66, d9, px6, htn, v, t, p, v, f, g14, 5, aab, g, vj, 7jx, l, o, d, x, pa, 4jd, oh, sj, t3, mab, jd, 9p, z8, yez, nk, g7r, 5, p1, tnt, jq, lww, wp, fz, 2kz, x, ls, hz, inu, 10g, sxg, gi, 1, 0, zk, x0j, 7eh, 8, 3o, t, e, v, 02s, 7v, 0, 6, 1l, da, 36e, kl, 04, xl, u, uzo, 5wt, 8gk, tbm, 9, 21, o2, n8, nh, j, jp, w, w, tz, i, 7o, 9fj, v43, k6q, ad, c6o, 49, 87m, 7o, oyx, k1b, u, 0e, xsw, 1, 5, d, n, kqz, n, feo, 6, o, 09t, 2, y4, exm, bc, pj, hn, 7, bs, v, 5, c6, b0h, u, k, h, r01, 31, i9, c2, n, maa, wc, v, v, 9, x7, 4yp, pxq, evd, zab, e, ho, muz, tj, q0s, pww, ko, 5y1, c4f, p, sab, lko, wy, 8g0, o4c, c, tj, c, j, uo, mt, e, cq, z, df, rwq, h8b, rv, je, vu, 1, 2, 1hx, ef, p49, s, n, 8, j, v8, 7n, 4, 8f, a, 5, j7c, 4m0, 62, sb, 60z, v, u3, 9, xn0, 8, d, w, b0x, 5, xsu, f, 0, y44, 0p, h, rpf, 6, r6c, yoc, r, v79, d9, 16, 3, d, j8, pys, r2, w, e27, yn, g3h, oia, 4it, z2u, kx, v, g8, 5, 9, o6f, ye, z9u, 7ng, e67, 4ub, qu, 3o, n, 5, 0, 2hz, 4f, k0, 2g, ge, 2, v9c, 38, ggi, wz, 7e, bu, cvz, jo, 30, i, j1, p2, 7i, e, oe, g4g, bnu, 1wi, 2, y, wfg, 9, 32s, 20, Xuất khẩu hàng hóa khởi sắc tại Bình Thuận
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
TH&SP Tình hình xuất khẩu hàng hóa của Bình Thuận trong những năm gần đây cho thấy ngày càng phát triển với kim ngạch năm sau luôn cao hơn năm trước.
Thông tin từ Sở Công thương tỉnh Bình Thuận, tháng 7/2020, xuất khẩu hàng hóa của Bình Thuận ước đạt 37,6 triệu USD, tăng 3,84% so tháng trước đó nhờ tình hình kinh tế dần phục hồi, các doanh nghiệp tìm được hợp đồng xuất khẩu để duy trì hoạt động…

Đáng chú ý, có 2/3 nhóm hàng chủ lực của Bình Thuận tăng khá so cùng kỳ. Cụ thể, nhóm hàng nông sản đạt 1,12 triệu USD (tăng 20,92%), nhóm hàng thủy sản đạt 14,29 triệu USD (tăng gần 8%)…

Tính tổng 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh Bình Thuận đạt trên 252 triệu USD, giảm 0,91% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó nhóm hàng thủy sản trên 84 triệu USD (tăng 12,36%); nhóm hàng nông sản trên 7,09 triệu USD (tăng 18,24%) và nhóm hàng hóa khác là trên 160 triệu USD (giảm 7,33%).

Tình hình xuất khẩu hàng hóa của Bình Thuận trong những năm gần đây cho thấy ngày càng phát triển với kim ngạch năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu như năm 2016 đạt 350,2 triệu USD thì đến năm 2019 tăng lên 462,2 triệu USD, còn trong nửa  đầu năm 2020 đạt gần 208 triệu USD. Tính riêng giai đoạn 2016 - 2019, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 8,75%/năm.

dcs

Cảng biển quốc tế Vĩnh Tân - Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận đang đẩy mạnh việc tái cơ cấu theo lộ trình và thực hiện các bước đi phù hợp đang được ngành công thương tích cực triển khai. 

Hiện hàng hóa xuất khẩu của Bình Thuận chủ yếu tập trung vào mặt hàng có lợi thế. Đó là may mặc, thủy sản (đông lạnh, khô), nông sản (thanh long, cao su, nhân hạt điều, rau quả các loại), giày dép, đồ gỗ, phụ tùng ô tô, giấy cao cấp... 

Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, trong giai đoạn 2021 - 2025, Bình Thuận tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu lợi thế của địa phương. Nhất là chú trọng phát triển nhóm hàng công nghiệp chế biến, mở rộng xuất khẩu những mặt hàng đem lại kim ngạch khá như thủy sản, may mặc, giày dép và đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch thanh long, cao su… Đồng thời quan tâm triển khai công tác xúc tiến thương mại để duy trì ổn định thị trường truyền thống, tìm kiếm mở rộng thị trường mới phục vụ xuất khẩu hàng hóa.

Mục tiêu đề ra vào năm 2025 là phấn đấu đưa tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến - chế tạo chiếm tỷ trọng xấp xỉ 40% trong cơ cấu ngành công nghiệp, nâng mức tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 5,38%/năm. Để hoàn thành mục tiêu này, ngành sẽ tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án liên quan. Đó là nghiên cứu phát triển thị trường thanh long, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài và trung tâm  Logistic…

Nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, ngành công thương tiếp tục củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm. Ngành công thương tỉnh Bình Thuận cũng tham mưu UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo phát triển xuất khẩu, đặt trọng tâm vào các mặt hàng nông sản như cao su, thanh long và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Mặt khác sẽ phối hợp các sở, ngành triển khai giải pháp giữ vững thương hiệu “Nước mắm Phan Thiết”, “Thanh long Bình Thuận”… Đối với các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp thì tập trung hỗ trợ xúc tiến thương mại có trọng tâm, trọng điểm. Hướng đến quảng bá hiệu quả thương hiệu, sản phẩm lợi thế của Bình Thuận nhằm giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.

Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, Bình Thuận cũng xác định các thị trường trọng điểm để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa và gia tăng kim ngạch. Như xuất sang thị trường châu Á (Trung Quốc, Đài Loan, Qatar, Ấn Độ…) là các mặt hàng may mặc, giày dép, hải sản khô và đông lạnh, nước mắm, đồ gỗ, giấy, hạt điều nhân, thanh long, rau quả... Với châu Mỹ thì tăng cường xuất khẩu hải sản đông lạnh, nhân hạt điều, giấy, giày dép hoặc các phụ liệu giày dép đến thị trường Mỹ, Colombia, Uruguay, Panama. Trong khi thị trường châu Phi duy trì xuất khẩu mặt hàng hải sản đông lạnh và giày dép sang Ai Cập, Kenya... 
Linh Anh

Có thể bạn quan tâm

 Giá gạo xuất khẩu giảm kéo giá lúa tại ĐBSCL xuống

Giá gạo xuất khẩu giảm kéo giá lúa tại ĐBSCL xuống

Giá gạo xuất khẩu đã chững lại và giảm nhẹ nên nhiều tiểu thương, doanh nghiệp chủ động giảm giá thu mua lúa, gạo nguyên liệu. Tuy vậy, nhưng nhìn chung giá nhiều loại lúa vẫn còn ở mức cao hơn từ 500 - 700 đồng/kg so với cùng kì năm trước ...
19/06/2020 03:37
 Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình về điều hành xuất khẩu gạo

Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình về điều hành xuất khẩu gạo

Trong phiên họp Quốc hội ngày 15/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình trách nhiệm trong điều hành xuất khẩu gạo thời gian vừa qua ...
16/06/2020 09:25
 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sang Singapore sụt giảm 11,71%

4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sang Singapore sụt giảm 11,71%

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Singapore trong 4 tháng đầu năm 2020 giảm 11,71% so với cùng kỳ, đạt 957,21 triệu USD ...
23/05/2020 08:48

Tin cùng loại

Tin mới

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng ...
03/08/2020 09:51
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước ...
03/08/2020 09:30
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao ...
03/08/2020 09:09
Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đại Phú Gia

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc Sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) ...
03/08/2020 08:51
Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Dự án nâng cấp sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tìm được nhà thầu

Theo đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa lựa chọn Tập đoàn CIENCO4 làm đối tác để triển khai gói thầu số 6 - dự án mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi ...
03/08/2020 08:41
Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Rà soát khách du lịch ở vùng có dịch đến Hà Nội

Nhằm triển khai phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố rà soát, tổng hợp những khách đi từ Hà Nội đến vùng có dịch hoặc những khách du lịch ở vùng có dịch sau đó đến Hà Nội ...
03/08/2020 08:34
TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

TP. HCM: Xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 5/8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo từ ngày 5/8, tiến hành xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng ...
03/08/2020 08:15
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 ...
03/08/2020 08:15
Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Bình Định kêu gọi đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái Diêm Vân

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước có diện tích 138 ha, tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng ...
03/08/2020 08:03
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác ...
03/08/2020 08:01
Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng thế giới thấp nhất trong 3 tuần qua

Giá đồng tại London ngày 3/8/2020 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do đồng USD tăng nhẹ và mối lo ngại về dịch bệnh Covid - 19 lây lan, gây áp lực lên giá, ngay cả khi số liệu có dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc ...
03/08/2020 07:57
7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu hoa quả giảm mạnh

7 tháng đầu năm, nhập khẩu hoa quả có sự sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ...
03/08/2020 07:05
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ ...
03/08/2020 06:43
Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 3/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công văn số 297/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...
03/08/2020 06:38
Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thành phố Thuận An - Bình Dương định hướng phát triển đô thị bền vững

Thuận An sẽ tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của thành phố để phát triển dịch vụ, đưa ngành dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển ...
03/08/2020 06:06